L ESCOLARITZACIÓ A LA CIUTAT DE GANDIA CURS

Texto completo

(1)

L’ESCOLARITZACIÓ

A LA CIUTAT

DE GANDIA

CURS 2015 – 2016

Gandia, febrer 2016

(2)

RECURSOS I OFERTA EDUCATIVA A GANDIA

Correspondència entre les edats i els nivells educatius:

 0 a 3 anys: Primer cicle d’Educació infantil

 3 a 5 anys: Segon cicle d’Educació infantil  6 a 11 anys: Educació Primària

 12 a 16 anys: Educació Secundària Obligatòria, FPB, PQB.  16 a 17 anys: Batxillerat i Formació Professional i Cicles.

EDUCACIÓ INFANTIL 0-3 ANYS

Centres educatius : Escoles Infantils Municipals y centres privats/concertats

E

E

D

D

U

U

C

C

A

A

C

C

I

I

Ó

Ó

I

I

N

N

F

F

A

A

N

N

T

T

I

I

L

L

1

1

e

e

r

r

c

c

i

i

c

c

l

l

e

e

E

E

I

I

M

M

NOMBRE DEL CENTRE

UNITATS ALUMNES VACANTS

0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 Total 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 Total EIM CENTRE HISTÒRIC 2 2 0 30 36 66 8 0 0 8

EIM COREA 1 1 2 2 8 8 30 40 86 0 0 0 0 0

EIM DOS CAMPANARS 1 1 2 2 8 8 30 39 85 0 0 0 0 0

EIM GRAU 1 1 2 7 13 18 38 1 0 22 23

EIM LES ALQUERIES 1 2 2 1 8 25 30 0 63 0 1 0 20 21

EIM RAVAL 1 2 1 7 30 20 57 1 0 0 1

EIM SANTA ANNA 2 2 2 0 26 36 62 16 0 4 20

(3)

E

E

D

D

U

U

C

C

A

A

C

C

I

I

Ó

Ó

I

I

N

N

F

F

A

A

N

N

T

T

I

I

L

L

C

C

E

E

N

N

T

T

R

R

E

E

S

S

P

P

R

R

I

I

V

V

A

A

T

T

S

S

/

/

C

C

O

O

N

N

C

C

E

E

R

R

T

T

A

A

T

T

S

S

CENTRES

0–1 anys

1–2 anys

2–3 anys

UNITATS ALUMNAT UNITATS ALUMNAT UNITATS ALUMNAT (RÀTIO 8) (RÀTIO 13) (RÀTIO 20) A ABBAADDSSOOLLAA - - - - 1 13 A ABBEECCÉÉ - - - - 2 40 B BOORRJJAAJJEESSUUÏÏTTEESS - - - - 1 20 G GRREEGGOORRIIMMAAYYAANNSS - - 1 8 1 17 E ESSCCOOLLÀÀPPIIEESSGGAANNDDIIAA - - - - 2 40 S SUUÁÁRREEZZCCAALLDDEERRÓÓNN - - 1 13 2 40

SUMA

0

0

2

21

9

170

T

T

o

o

t

t

a

a

l

l

u

u

n

n

i

i

t

t

a

a

t

t

s

s

1

1

1

1

T

T

o

o

t

t

a

a

l

l

a

a

l

l

u

u

m

m

n

n

a

a

t

t

1

1

9

9

1

1

V

V

a

a

c

c

a

a

n

n

t

t

s

s

1

1

5

5

EDUCACIÓ INFANTIL 2n cicle (3-6 anys), PRIMÀRIA I ESO

EDUCACIÓ INFANTIL

(segon cicle), PRIMÀRIA

I SECUNDARIA

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

TOTAL

PPEV PPEC PPEV PEV PEVe PIP PIPE PPEC PEV PIP

C.PÚBLICS

unitats

39 10 85 18 20 15

187

alumnes

875 186 2114 380 638 428

4.621

vacants

151 52 286 82 27 26

624

C.CONCERTATS

unitats

18 21 30 48 42 33

192

alumnes

481 594 860 1389 1268 1044

5.636

vacants

5 10 27 38 84 52

216

TOTAL

379

Unitats

10.257

Alumnes

840

Vacants

(4)

2.4. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)-PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA.

S’impartixen a l’IES Ausias March, IES Maria Enríquez, IES Tirant lo Blanc i a l’IES Veles e Vents, amb les següents unitats, alumnes i vacants:

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1r 2n

IES AUSIAS MARCH Unitats Alumnes vacants unitats Alumnes vacants

Administració i gestió 1 18 0 1 9 9

IES MARIA ENRIQUEZ

Informàtica d'oficina

DIÜRN 1 18 0 1 10 5

NOCTUR

N 1 18 0 --- --- IES TIRANT LO BLANC

Electricitat i electrònica- 1 16 0 1 16 0 Fusteria i moble 1 15 0 1 15 0 Servicis administratius 1 15 0 1 15 0 Servicis comercials 1 16 0 1 16 0 TOTAL FPB 7 116 0 6 81 14 PROGRAMA QUAL. BÀSICA

IES VELES E VENTS Unitats Alumnes vacan ts

Perruqueria 1 16 -1

(5)

BATXILLERAT. Centres Públics i Centres Concertats.

El batxillerat comprèn dos cursos que es desenvolupen en les diferents modalitats d’Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. S’imparteixen als 4 Instituts de Secundària de la nostra ciutat i a més, als col·legis concertats L’Escola Pia, MM. Escolàpies Gandia i Gregori Mayans. A l’IES Mª Enríquez s’impartix tambe el Batxillerat en horari nocturn.

BATXILLERAT

PRIMER SEGON

TOTAL

IES MARIA unitats 5 4 9

ENRIQUEZ alumnes 155 121 276 DIÜRN vacants 21 37 58 NOCTURN unitats 1 1 2 alumnes 34 35 69 vacants 8 6 14 IES AUSIAS MARCH unitats 2 2 4 alumnes 64 53 117 vacants 2 7 9 IES TIRANT LO BLANC unitats 2 2 4 alumnes 71 56 127 vacants 12 28 40

IES VELES E VENTS

unitats 2 2 4 alumnes 63 48 111 vacants 9 24 33 CC ESCOLA PIA unitats 2 2 4 alumnes 80 53 133 vacants 0 19 19 CC ESCOLÀPIES GANDIA unitats 2 2 4 alumnes 81 86 167 vacants 0 0 0 CC GREGORI MAYANS unitats 1 1 2 alumnes 39 28 67 vacants 0 11 11

TOTALS

unitats 17 16 33 alumnes 587 480 1067 vacants 52 132 184

FORMACIÓ PROFESSIONAL- CICLES FORMATIUS

La Formació Professional comprèn cicles de grau mitjà i grau superior, referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professional. La LOE considera el cicles de grau mitjà educació postobligatòria i el cicles de grau superior educació superior, els quals s’impartixen als Instituts d’Educació Secundària Maria Enriquez, Tirant lo Blanc i a l’IES Veles e Vents.

(6)

CF GRAU MITJÀ

1r

2n

IES MARIA ENRIQUEZ Unitats Alumnes vacants unitats Alumnes vacants

Sistemes Mircroinformàtics i xarxes

1

24

0

1

24

7

IES TIRANT LO BLANC

Gestió Administrativa.

2

72

0

2

72

0

Comerç.

1

36

0

1

36

0

Instal.lacions de telecomunicació.

1

36

0

1

36

0

Inst. Eléctriques i Automàtiques

1

36

0

1

36

0

Soldadura i caldereria.

1

36

0

1

36

0

Instal·lació i moblament

1

36

0

1

36

0

Cures auxiliars d'infermeria.

3

108

0

3

108

0

Farmàcia i parafarmàcia.

2

72

0

2

72

0

IES VELES E VENTS

Atenció persones en sit.

Dependència

2

71

1

2

58

14

Laboratori imatge

1

44

-11

Video Discjockey

2

48

4

TOTAL CF GRAU MITJÀ

17

575

5

16

558

10

CF GRAU SUPERIOR

1r

2n

IES MARÍA ENRIQUEZ Unitats Alumnes vacants unitats Alumnes vacants Desenrrollament aplicacions web

1

22

2

1

24

0

Administració sistemes informàtics en

xarxa

1

19

5

1

16

8

IES TIRANT LO BLANC

Secretariat.

1

36

0

1

36

0

Comerç Internacional.

1

36

0

1

36

0

Administració i Finances.

1

36

0

1

36

0

Sistemes de telecomunicacions i

informàtics

1

36

0

1

36

0

Laboratori de diagnòstic clínic.

1

36

0

1

36

0

Documentació sanitària.

1

36

0

1

36

0

Prevenció riscos Professionals.

1

36

0

1

36

0

IES VELES E VENTS

So per a audiovisulas i espectacles (36)

1

32

-2

1

24

6

Il·luminació, captació i tractament d'imatge

1

29

14

1

39

-9

Animació sociocultural. (36)

1

21

15

1

21

15

Educació infantil. (36)

2

60

12

2

69

3

TOTAL CF GRAU SUPERIOR

14

435

46

14

445

23

(7)

Comparativa alumnat matriculat per etapes.

CENTRES CONCERTATS-PR. CENTRES PÚBLICS --- VACANTS PER CICLE E.Infantil 2n Cicle 1.075 1061 218 E. Primària 2.249 2494 433 ESO 1.682 1696 189 BATXILLERAT 367 700 184

(8)

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

A l’Escola Politècnica Superior de Gandia s’imparteixen titulacions en extinció anteriors al Pla Bolonia, així com els nous graus i màsters adaptats al referit Pla Bolonia.

EPSG C/ Paranimf, 1 46730 Grau de Gandia http://www.gandia.upv.es

epsg@upvnet.upv.es

EPSG

ESTUDIOS

ALUMNOS

TITULACIONES EN EXTINCIÓN

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

11

Licenciatura en Ciencias Ambientales

9

Total

20

NUEVOS GRADOS Y MÁSTERS

Grado en Ciencias Ambientales

240

Grado en Gestión Turística

272

Grado en Comunicación Audiovisual

384

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen

271

Master en Contenidos Legales de la Sociedad de la Información

14

Master en Ingeniería Acústica

16

Master en Postproducción Digital

38

Master en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos

y Costeros

17

Total

1252

TOTAL ALUMNOS

1272

(9)

2.11. UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

UNED Pl. Escuelas Pias, 7 46701- Gandia

www.uned.es/ca-alzira-valencia/nova/sedes/inicio_GANDIA.htm info@gandia.uned.es

UNED CENTRE ALZIRA-VALÈNCIA “FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE”.

EXTENSIÓ GANDIA

MATRÍCULA CURS 2015-16

ESTUDIS

ALUMNES

CURS ACCÉS MAJORS 25 ANYS (CAD)

87

GRAUS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

62

PSICOLOGIA

86

EDUCACIÓ SOCIAL

48

ECONOMIA

14

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

53

DRET

102

ENGINYERIA INFORMÀTICA

13

ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

4

LLICENCIATURES I DIPLOMATURES (a extingir)

HISTÒRIA

0

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

0

DRET

7

PSICOLOGIA

1

ALUMNES MATRICULATS A GANDIA D'ALTRES GRAUS QUE A GANDIA NO S’IMPARTEIXEN CIÈNCIES AMBIENTALS

1

QUÍMICA

3

MATEMÀTIQUES

2

FÍSICA

4

PEDAGOGIA

2

LLENGUA Y LITERATURA ESPANYOLA

6

ESTUDIS ANGLESOS

11

TURISME

5

CIÈNCIES JURÍDIQUES Y DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

1

TREBALL SOCIAL

3

HISTORIA DEL ART

11

Electrònica industrial

2

ENGINYERIA ELÉCTRICA

0

CIÈNCIES POLÍTIQUES

6

FILOSOFIA

10

(10)

ALUMNES MATRICULATS A GANDIA D'ALTRES LLICENCIATURES

FÍSICA

0

PEDAGOGIA

2

ENGINYERIA INDUSTRIAL

0

ANTROPOLOGIA

0

FILOLOGIA ANGLESA

0

TREBALL SOCIAL

0

ALTRES ESTUDIS

CURS D' IDIOMES A DISTÀNCIA (CUI)

23

POSTGRAU

12

TOTALS ALUMNES

576

TOTAL TUTORS GANDIA

34

* Dades matricula a 20/01/2016. (2n termini matricula de l'1 febrer al 7 març)

2.12. CENTRE FORMACIÓ ADULTS JAUME I

S’imparteix al centre Jaume I, que està ubicat a l’edifici de les Escoles Pies.

FPA Pl. Escoles Pies, 7 46701- Gandia.

http://www.fpagandia.com 46019261@edu.gva.es

F

F

O

O

R

R

M

M

A

A

C

C

I

I

Ó

Ó

P

P

E

E

R

R

S

S

O

O

N

N

E

E

S

S

A

A

D

D

U

U

L

L

T

T

E

E

S

S

PROGRAMES EDUCATIUS

UNITATS ALUMNES VACANTS

ALFABETITZACIÓ

1

19

0

NEOLECTORS

1

26

0

PREGRADUAT

3

97

0

2N CICLE (1R NIVELL)

2

85

0

2N CICLE (2N NIVELL)

3

106

18

FORMACIÓ REGLADA

PROVA ACCÉS CFGS

1

64

0

PROGRAMES FORMATIUS

Valencià Coneix. Oral

2

21

7

Valencià Elemental

1

22

0

Valencià Mitjà

2

62

0

Valencià Superior

1

41

0

Anglès

3

98

0

TOTALS

20

641

25

PROF/TUTORS

9

(11)

CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Al CIG-UV, a més a més d’impartir estudis de grau i postgrau també es poden estudiar altres cursos de formació continua per al desenvolupament professional, la Universitat per a Majors o cursos d’extensió universitària. Hi ha 10 unitats acadèmiques que realitzen investigació i organitzen activitats formatives durant tot el curs acadèmic. La UV compta amb quatre cursos de postgrau a Gandia. Actualment són més de 400 persones majors de 50 anys que passen a diari per les aules del CIG-UV.

CIG-UV C/Tossal, 8 46701- Gandia.

http://www.fundacio.es/cig/index.asp?pagina=280 cig@uv.es

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

Els ensenyaments a l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia per nivells i idiomes són:

EOI C/Jaume II, 8 46701- Gandia.

http://www.eoigandia.org/ 46018394@edu.gva,es

ESCOLA OFICIAL IDIOMES

2015-2016

CURS NIVELL CURS ALUMNES CURS NIVELL CURS ALUMNES

ALEMANY Bàsic 1r 157 ANGLÉS Bàsic 1r 118 2n 81 2n 150 Intermedi 1r 60 Intermedi 1r 241 2n 55 2n 196 Avançat 1r 17 Avançat 1r 211 2n 13 2n 184 B1 C.Formatiu 9 C1 1r 79 CASTELLÀ Bàsic 1r 91 C2 2n 19 2n 44 B1 C.Formatiu 30 Intermedi 1r 10 ITALIÀ Bàsic 1r 66 2n 15 2n 37 Avançat 1r 9 Intermedi 1r 18 2n 4 2n 30 A2 C.Formatiu 36 Avançat 1r 13 C1 Nivell 9 2n 17 FRANCÉS Bàsic 1r 168 B2 C.Formatiu 25 2n 110 VALENCIÀ Bàsic 1r 14 Intermedi 1r 38 2n 4 2n 55 Intermedi 1r 5 Avançat 1r 24 2n 7 2n 24 Avançat 1r 18 B1 C.Formatiu 17 2n 14 C1 Nivell 17 C1 1r 7 THAT'S ENGLISH Bàsic 1r 40 C2 2n 59 2n 32 TOTAL ALUMNES

2697

PROF.

28

(12)

UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA

La Universitat Popular de Gandia (UPG) ofereix un ventall de possibilitats de cursos adreçats a totes les persones majors de 16 anys.

Universitat Popular de Gandia

Plaça de Loreto, 4 46701- Gandia Tlf. 96 295 95 15

http://universitatpopulargandia.blogspot.com/ upg@gandia.org

MATÈRIES

ALEMANY - NIVELL 1 MANUALITATS (A)

ANGLÉS- NIVELL 1 – (A) MANUALITATS (B)

ANGLÉS- NIVELL 1 – (B) MANUALITATS (C) ANGLÉS- NIVELL 2 MANUALITATS (D) ANGLÉS- PREPARACIÓ B1 PATCHWORK (I)*

BALLS DE SALÓ PATHWORK (II)* BOIXETS NIVELL BÀSIC CANT D'ESTIL*

BOIXETS NIVELL MITJÀ* TALL I CONFECCIÓ (A)

BOIXETS NIVELL SUPERIOR* TALL I CONFECCIÓ (B) CUINA DE MERCAT TALL I CONFECCIÓ (C) DIBUIX I PINTURA (A) TALL I CONFECCIÓ (D)

DIBUIX I PINTURA (B) VALENCIÀ ELEMENTAL DIBUIX I PINTURA (C) VALENCIÀ MITJÀ

FOTOGRAFIA DIGITAL (I) VALENCIÀ SUPERIOR

FOTOGRAFIA DIGITAL (II) LES XARXES SOCIALS (I)*

INFORMÀTICA. (I) EXCURSIONS AL PATRIMONI ARTÍSTIC

INFORMÀTICA. (II) ESCURSIONS AL PATRIMONI NATURAL

INTERNET I CORREU

ELECTRÒNIC TOTAL 35

(13)

ESCOLES DE MÚSICA

Les Escoles de Música de Gandia atenen la demanda en l’aprenentatge musical i escola de música en diverses modalitats instrumentals de forma oficial amb l’accés al conservatori i també ofereixen l’oportunitat d’aprendre música a aquells que volen fer-ho de forma no oficial. A les escoles s’imparteixen especialitats com iniciació al llenguatge musical, bombardí, dolçaina, tuba, clarinet, flauta, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, violí...

ESCOLA MUSICA

GANDIA - CENTRE

ELEMENTAL

M. VALDOVIN -

ESPECIALITATS ALUMNES

CANT 1

ESCOLA MUSICA

BENIOPA

CLARINET 15 ESPECIALITATS ALUMNES

CONJUNT 60 BOMBARDÍ/TUBA 3

COR 98 CLARINET 12

CONTRABAIX 2 FLAUTA 11

FAGOT 4 GUITARRA 9

ESCOLA MUSICA

GRAU

FLAUTA 6 OBOÈ 4 ESPECIALITATS ALUMNES

GUITARRA 34 PERCUSSIÓ 9 CANT 10

JARDI MUSICAL 80 PIANO 12 CLARINET 22

FASOLET 96 SAXÒFON 2 FLAUTA 18

LLENGUATGE

MUSICAL 132 TROMBÓ 6 OBOE 8

OBOE 8 TROMPA 2 PERCUSSIÓ 14

PERCUSSIÓ 22 TROMPETA 2 PIANO 36

PIANO 61 VIOLÍ 6 SAXOFON 35

SAXOFON 28 INICIACIÓ 23 TROMBÓ 9

TROMBO 3 GRUP INSTRUMENTAL 26 TROMPA 7

TROMPA 3 COR 33 TROMPETA 23

TROMPETA 4 LLENGUATJE

MUSICAL 60 TUBA 2

TUBA 2 CORAL 18 VIOLÍ 15

VIOLI 7 FAGOT 1 GUITARRA 18

VIOLONCEL 3 GRUP GUITARRES 4 VIOLONCEL 2

TOTALS

320

TOTALS

243

DOLÇAINA 5

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :