• No se han encontrado resultados

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública"

Copied!
19
0
0

Texto completo

(1)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llis- tat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de família d’equip d’atenció primària dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

[2022/564]

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de médico o médica de familia de equipo de atención prima- ria dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

[2022/564]

De conformidad con la base 4.1 de la Resolución de 16 de diciem- bre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de médico o médica de familia de equipo de atención primaria, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública(DOGV núm.8993, de 11.01.2021), esta Dirección General de Recursos Humanos resuelve aprobar el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que figura en el anexo I.

Las personas aspirantes podrán realizar las alegaciones y/o subsa- naciones que tengan por conveniente en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Para ello dispondrán de un manual de instrucciones básicas donde se encuentra el procedimiento a seguir para la presentación de alegacio- nes y/o subsanaciones a la admisión provisional a este proceso selectivo y que se encuentra en el siguiente enlace:

https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf Además se publicará en la página web de esta conselleria (www.san.

gva.es) en el apartado «Recursos humanos / Oposiciones y traslados / Concurso oposición».

València, 21 de enero de 2022.– La directora general de Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 16 de desembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de família d’equip d’atenció primària, dependents de la Con- selleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8993, 11.01.2021), aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos, que figura en l’annex I.

Les persones aspirants podran realitzar les al·legacions i/o esme- nes que consideren en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a això disposaran d’un manual d’instruccions bàsiques on es troba el procediment a seguir per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional a aquest procés selectiu i que es troba en el següent enllaç:

https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf A més, es publicarà en la pàgina web d’aquesta conselleria (www.

san.gva.es), en l’apartat «Recursos humans / Oposicions i trasllats / Concurs oposició».

València, 21 de gener de 2022.– La directora general de Recursos

Humans: Carmen López Delgado.

(2)

AN N E X I – M E T GE /SSA D E FAM ÍLI A E AP – T O R N LLI U R E – R E SO LU C IÓ P R O VI SI O N AL A D M E S O S/ E X C LO SO S A NE XO I M É D IC O /A D E F A M IL IA E A P T U R NO L IB R E R E S O LU C N PR O V IS IO NA L A D M IT ID O S /E XC LU ID O S

DNICOGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO ADM/EXC. CAUSA DNI COGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO ADM/EXCL. CAUSA ***6567**...ABELLAN CANO, IVAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8315**...ABELLAN MORENO, SORAYA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3461**...ABIZANDA HURTADO, ELVIRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6458**...ACA MARIN, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6436**...ACIN ALCOBER, NATALIA DE SANTISIMA TRINIDAD..LLIURE/LIBRE...ADM. ***9523**...ACOSTA PRADOS, ALBERTO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9912**...ADAN DEL RIVERO, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4407**...ADLOFF ALONSO, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6278**...ADSUAR ADAN, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3554**...ADSUAR PARREÑO, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7170**...AGUADO CASTAÑO, ANA CARLOTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4547**...AGUADO FURIO, MIREIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5693**...AGUADO VIDAL, ANGEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1281**...AGUAYO ROMERO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4331**...AGUILAR CANO, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1716**...AGUILAR FERNANDEZ, LUIS MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9709**...AGUILAR GARCIA ITURROSPE, CARMEN VICTORIA....LLIURE/LIBRE...ADM. ***0738**...AGUILAR HERAS, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0416**...AGUILAR HERNANDEZ, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3862**...AGUILAR HERRERA, LICED...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1378**...AGUILAR PARRA, JESSICA PAMELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4564**...AGUILERA ROMERA, ANTONIO FERNANDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5320**...AGULLO CUENCA, MARIA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6440**...AGUT BORRAS, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8811**...AL TALHAMI ZALOUM, JIBRIN...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***2531**...ALAMEDA TORRES, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7461**...ALANDES ALFONSO, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5606**...ALANDETE GERMAN, LLUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1603**...ALARCON GIMENEZ, CAYETANO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8730**...ALARCON MEREGILDO, KEVIN GUSTAVO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3948**...ALARCON PEREZ MATEO, RAMON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6917**...ALBALADEJO BRU, FRANCISCO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4824**...ALBALATE GALLEN, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1931**...ALBELDA DE LA CONCEPCION, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2250**...ALBERT MARTINEZ, CONCEPCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5315**...ALBERT MORA, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8750**...ALBERT VIDAL, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3600**...ALBEZA MIRALLES, IGNACIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1279**...ALBIOL RAGA, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5121**...ALBORCH FERRIS, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8695**...ALCALA MORILLAS, LEOCADIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8313**...ALCARAZ BORONAT, JOANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9530**...ALCARAZ CASTILLO, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0458**...ALCARAZ CONESA, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7715**...ALCARAZ CORTES, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9218**...ALDAMA MARTINEZ, JULIAN TOMAS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4931**...ALE SAEZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2288**...ALEMAÑ RUBIO, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7881**...ALFONSO BELTRAN, JOAQUIN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2425**...ALGADO SELLES, NATIVIDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6226**...ALGARATE LINARES, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2440**...ALI MOHAMED EL ABD, SALEK...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1583**...ALLEGUES LOPEZ, LUDMILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****5489*...ALLOATTI ---, JOSE LUIS...LLIURE/LIBRE...EXCL... N

***7737**...ALMELA MARTINEZ, ALEXANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9065**...ALOMA GONZALEZ, YENEY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4665**...ALONSO CANO, FRANCISCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2322**...ALONSO GALLEGO, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4591**...ALONSO GRAU, CARLOS JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4397**...ALONSO SANCHEZ, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4966**...ALQUQA ALDADUL, MOHAMMAD DAWUD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9327**...ALTOZANO RODULFO, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9024**...ALVAREZ AGUDELO, CARLOS ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4944**...ALVAREZ AGUDELO, SERGIO ANDRES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1728**...ALVAREZ BLANCO, JULIO ANTONIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7339**...ALVAREZ BURNEO, LUIS ERIK...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1409**...ALVAREZ DOMINGUEZ, ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6754**...ALVAREZ GARCIA, AUREA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3553**...ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4054**...ALVAREZ MARTIN, ARACELI ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2817**...ÁLVAREZ MUÑIZ, MARÍA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2731**...ALVAREZ OLTRA, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5997**...ALVAREZ-OSSORIO MASIP, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2553**...AMILLO MARQUES, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5207**...AMOR MARTINEZ, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9272**...AMOR MATEU, JORGE JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5764**...AMOROS CASTELLVI, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0237**...AMOROS ESCOLAR, JUAN CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7317**...AMOROS GARCIA, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3466**...ANDRADE IRAHETA, MONICA ESMERALDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9349**...ANDRES COMPANY, MIREIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0412**...ANDRES VALERO, ASUNCION...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5512**...ANDREU MATEU, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6608**...ANDREU MENDEZ, JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8351**...ANDREU NATIVIDAD, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****2445*...ANGELL VALDES, SUSSETTE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***4073**...ANGELOV VASILEV, EMIL SLAVCHEV...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***2777**...ANGLÈS TORRENTS, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9014**...ANTEQUERA MARCO, VICTORIA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2010**...ANTOLIN LINARES, MARIA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4073**...ANTOLINOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3244**...ANTON CRESPO, EDUARDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9507**...ANTON GONZALEZ, MARIA BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7718**...ANTON MALDONADO, VIOLETA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6432**...AÑO BERNAT, NOEMI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7403**...ARAMBURU AIZPIRI, IDOIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2189**...ARANA SARACHAGA, JOSE MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6335**...ARCAS JUAN, PAOLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7673**...ARELLANO COBOS, MARIA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5829**...ARENAS BLANCA, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6760**...ARIAS TAGLE, ESTEBAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1225**...ARICHABALA VEINTIMILLA, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0128**...ARJONA PEREZ, JUAN DAVID...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6694**...ARJONA SEVILLA, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5386**...ARLANDIS RODRIGUEZ, FREDERIC...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0181**...ARMARIO ALARCON, SONIA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0367**...ARNAL GARAY, AZUCENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2554**...ARNAU CARDONA, INGRID...LLIURE/LIBRE...ADM.

(3)

***4631**...ARNES GONZALEZ, SANTIAGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4335**...AROCA BERNABEU, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1040**...ARREGOCES MUÑOZ, GLADYS CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4911**...ARROYO ROJO, MARIA ELIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8311**...ARRUE OBREGON, ZALOA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2928**...ARTIEDA ANÍVARRO, OSWALDO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0219**...ASARTA PEÑUELAS, DAVID...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1272**...ASENCIO PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3746**...ASENSI ORTIZ, GERARD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1193**...ASENSIO LLOBAT, AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6458**...ASTUDILLO COBOS, JUAN RAMON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5968**...ATIENZA GARRIDO, MARIA INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6140**...AVELINO HIDALGO, MARIA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7533**...AYAON ALBARRAN, HAKIM...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7861**...AYESTARAN MASO, ANDREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9671**...AYYAD LIMONGE, SARAH MARIA...Div.Funcional...ADM. ***0029**...AZNAR CARDONA, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4332**...AZORIN SORIANO, IRENE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9259**...AZPILICUETA ERES, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1909**...BACHERO PERIS, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6715**...BADUY ROMERO, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8618**...BAGUENA ROIG, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6134**...BAILACH LOZANO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3496**...BAILACH ROCA, ALFREDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4221**...BALADO ALBIOL, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8950**...BALAGUER RODRIGUEZ, JESUS JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5235**...BALAGUER RUIZ, VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5508**...BALBOA ALONSO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5721**...BALLESTA JUAN, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0575**...BALLESTER FERRER, AMPARO ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5669**...BALLESTER GIL, PABLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3817**...BALLESTER GOMEZ, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9854**...BALLESTER PALANCA, GEMMA MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5423**...BANDILA BANDILA, DANIEL EMIL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8386**...BAÑO CERDA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2923**...BAÑULS MIRETE, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9967**...BAQUERIZO CADENA, ANA ALEXANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0204**...BARBERA SALOM, MARIA MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6624**...BARCAT ZARATE, SARA JOSEFINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2484**...BARCELO MARTINEZ, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4728**...BARIOS ASENSIO, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0030**...BARRADAS PONS, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6818**...BARRADO SOLIS, VANESSA SANTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9453**...BARRAGAN VISCHI, ANA LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8721**...BARREDA ROYO, MARIA DEL MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9331**...BARREIRA FRANCH, IGNACIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3475**...BARRERA BRUSCA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0112**...BARRERA REQUENI, SALVADORA INES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5974**...BARRIOS FERNANDEZ, CARMEN HERMINIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7513**...BARRIOS OLIVERA, JULIO ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8800**...BARTOLL EGEA, CRISTINA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5429**...BASABE CRIADO, HELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0038**...BASAGOITI BILBAO, JOSE IGNACIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3839**...BASQUERO ALVAREZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1362**...BATALLER BATALLER, SABINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9731**...BATARSE LAMA, HANS EDWARD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4425**...BAUTISTA RUIZ, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9872**...BAYARRI DEVIS, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3952**...BAYLACH MACHANCOSES, MARIA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8553**...BELLIDO SEGARRA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2936**...BELLOD CARRASCO, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6666**...BELLOT PUJALTE, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***2273**...BELLOT SEMPERE, MAGDALENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9734**...BELMONTE GARCIA, RUTH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6396**...BELMONTE SANCHEZ, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1152**...BELTRA GARCIA, LUISA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7977**...BELTRA PAYA, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2447**...BELTRAN CALVO, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6029**...BELTRAN RIQUELME, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6072**...BELTRAN TEROL, LETICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0013**...BENAVENT GIMENEZ, EMPAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0211**...BENAVENT NACHER, MARIA DEL PINO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0102**...BENEDITO GARCIA, ESTER AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5324**...BENITES MARIN, JUAN CARLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3079**...BENITEZ BAZAN, JUAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7919**...BENITEZ GRANADOS, ANGELICA ELIZABETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0008**...BENLLIURE DE LA FUENTE, VICENTE JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0936**...BERASATEGUI VERASTEGUI, JUAN RODRIGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9398**...BERBEL ROMERO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5985**...BERCIAL CLIMENT, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3283**...BERDION DIAZ, BENJAMIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3937**...BERENGUER DIEZ, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8986**...BERENGUER MARTI, JOSE...Div.Funcional...ADM. ***9117**...BERICAT ABADIA, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0882**...BERLANGA CULEBRADAS, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9464**...BERLANGA GONZALEZ, JOSE LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9586**...BERNA GASCON, MARIA TRINIDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5400**...BERNABE CASANOVA, ANDREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2176**...BERNABE GUTIERREZ, ALEJANDRO MANUEL...Div.Funcional...ADM. ***8594**...BERNABE HERNANDEZ, GENOVEVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2758**...BERNABEU TORREGROSA, TERESA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6171**...BERNAL BELTRA, MIGUEL ANGEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8237**...BERNUZ RUBERT, MAITE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6891**...BEROIZ HEILAND, ARMANDO ARIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3590**...BERTO COMECHE, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5741**...BETANCES JAVIER, MIURBIS JOSELYN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0734**...BETANCOR SOCAS, JOSE GREGORIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0664**...BIJEDIC RAKULJ, SNJEZANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9118**...BIRRIEL SALCEDO, TOMAS JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0925**...BISQUERT MONCHO, MARIA JOSE...Div.Funcional...ADM. ***2036**...BLANCO ALVARADO, VIBIANA ALEXANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9015**...BLANCO MARCHITE, NOEMI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0919**...BLANCO PINO, CARLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8109**...BLANCO VILLAR, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8309**...BLANES CASTAÑER, VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9844**...BLASCO LAFARGA, NIEVES MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1254**...BLASCO MULET, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9510**...BLAY BUENDIA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4119**...BLAZQUEZ MARQUEZ, PEDRO ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9441**...BLESA MINGARRO, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7217**...BOCANEGRA MUNDACA, CHRISTIAN EDUARDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9511**...BOHIGUES FERNANDEZ, MARIA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8687**...BOLO HUESCAR, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9834**...BONDAREVA FILIMONOVA, ELENA ALEKSANDROVNA. LLIURE/LIBRE...ADM. ***7925**...BONED OMBUENA, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9085**...BONED OMBUENA, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4234**...BONIG TRIGUEROS, IRENE DOLORES...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9306**...BONNIN RODRIGUEZ, BEATRIZ MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9399**...BONO ESPINOSA, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0587**...BONORA MARTINEZ, MONICA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0289**...BORDES REVERT, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0205**...BORRAS ACOSTA, ISRAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5052**...BORRAS BERMEJO, MARIA DEL VAL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9562**...BORRAS GALLEN, ANNA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(4)

***8768**...BORRAS MORENO, GRETA LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8508**...BORRAZ ORDAS, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6146**...BORT GIMENO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1721**...BOSCA MARTINEZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3180**...BOSCH CONDE, MARIA NIEVES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7753**...BOSCH JOSE, MARIA ESTHER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8478**...BOSCH PUCHADES, MARIA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1569**...BOTELLA GARCIA, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4286**...BOTELLA MOYA, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6263**...BOTELLA OLTRA, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5151**...BOTELLA TOMAS, MELISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3652**...BOU COMES, ANA CONSOLACION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1015**...BOVEDA GARCIA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2739**...BOX DAVO, ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7650**...BRESO PARRA, LUIS BAUTISTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9139**...BRETON RAMOS, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7305**...BREVA GRIÑO, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6103*...BREYSSE ---, ANNE SOPHIE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9043**...BRIONES MONTEAGUDO, FERNANDO CONSTANTINO. LLIURE/LIBRE...ADM. ***2248**...BRIONES TRAVES, ADELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2093**...BRIZUELA DOLZ, ADOLFO JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6546**...BROCAL MARTINEZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3777**...BROICEA BLIDARU, IOANA EMILIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ****5004*...BROUZET ---, BENJAMIN...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ****5368*...BROUZET ---, MATHIEU...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***6147**...BRU MACIA, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8841**...BRU MARTINEZ, CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1344**...BRU SENENT, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6680**...BUEICHEKU AGREDANO, JOSE VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9569**...BUENDÍA COMPANY, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6545**...BUET HURTADO, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8331**...BUJ JORDA, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9517**...BULEO RAMIREZ, MARIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5402**...BURGOS ELIPE, EUFEMIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1381**...BURGUERA PRADES, FELIX...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7410**...BUSTOS BELTRAN, BEATRIZ PROVIDENCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1819**...CABALLER NADAL, JUAN CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6383**...CABALLERO MATEOS, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9613**...CABALLERO POVEDA, MAURICIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6462**...CABANES ASIS, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3777*...CABAÑA WADSKIER, NESTOR OMAR...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***1911**...CABEZAS RODRIGUEZ, ALFREDO ALAIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1585**...CABEZUELO BARBER, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9751**...CABO PLAZA, IRENE ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9313**...CABRAL RUANO, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8159**...CABRERA SOTOLONGO, SERGIO REINALDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6124*...CADENA HERRAN, XIMENA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***2980**...CAJA NACHER, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4504**...CALABUIG NADAL, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0554**...CALCERRADA ALISES, ISMAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1752**...CALDERON PEREZ, ESTHER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7332**...CALDERON SORIANO, MANUEL APOLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6455**...CALDUCH HERRERA, MARIA LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2736**...Calduch Noll, Cristina...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6556**...CALLEJA DEL SER, MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6747**...CALPE BAGAN, VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6241**...CALVO GIL, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1268**...CALZADILLA FERNANDEZ, YUDITH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1236**...CAMACHO TORREGROSA, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4376**...CAMARASA BAIXAULI, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3015**...CAMARASA SEGURA, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5242**...CAMARASA VIDAL, MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM.

***9810**...CAMARENA ALAPONT, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****7315*...CAMELO OBREGON, YUDIS SHIRLEY...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***5305**...CAMI SAURA, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1781**...CAMPILLO MUÑOZ, ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6762**...CAMPILLOS GOMEZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5090**...CAMPO JIMENEZ, ALVARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5263**...CAMPOS OLIVE, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2246**...CAMPOS ROMERO, NEUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7783**...CAMPOS SERNA, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3773**...CAMUS MORCILLO, MARIA DEL MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0914**...CANALES ESTEVE, GEMMA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6382**...CANDEL SEVILLA, ROSARIO TRINIDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9546**...CANDELA GARCIA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6608**...CANO ARJONA, MANUEL BERNABE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4269**...CANO CARRATALA, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7204**...CANOVAS ARGUDO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4029**...CANTERA GARDE, MARIA ELENA...Div.Funcional...ADM. ***6720**...CANTOS FILLOLS, FRANCISCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3130**...CAÑIZARES HUGUET, ROSENDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8119**...CAPELLA GARCIA, ANDREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1355**...CAPRILES OVALLES, MARIA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9553**...CARBONELL CASTELLO, ROSALIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2557**...CARBONELL SOLER, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1706**...CARDENAL FALCON, MARIA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0932**...CARDONA ALOS, JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9619**...CARDONA BOTELLA, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9122**...CARDONA CERDA, MARIA SUYAPA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4485**...CARDONA GILABERT, ANDREU...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1601**...CARIDE MIANA, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9968**...CARPENA ARIAS, ANA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3236**...CARPETANO ELULL, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8730**...CARRASCO IBAÑEZ, ELENA MARIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8728**...CARRASCO MARTIN, JUAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0364**...CARRASCOSA GARCIA, EVA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7893**...CARRATALA BALLESTA, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1405**...CARRATALA MARTINEZ, ALONSO PASCUAL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7094**...CARRERES BOIX, JUAN PEDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8124**...CARRERO MELIAN, JOSE FERNANDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0499**...CARRION MONLLOR, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8368**...CARTAGENA MARTINEZ, MARIA ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1502**...CASANOVA SOTO, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5682**...CASAS BENAVENT, VICTOR WILSON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1918**...CASCALES SANCHEZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1385**...CASILLA CASTILLO, JOANNY YISSEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8604**...CASTAN ORERO, JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9420**...CASTELL ORTIZ, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9397**...CASTELLANO ZAMORA, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6801**...CASTELLANOS SOLAZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0218**...CASTELLO CARBONELL, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0498**...CASTELLO GARCIA, DANIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1604**...CASTELLO SALOM, LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4286**...CASTELLOTE BAYLACH, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7247**...CASTELLOTE PEREZ, HERMINIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8814**...CASTELLS JUAN, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6151**...CASTELLS SURIAN, BARBARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6864**...CASTERA BRUGADA, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0545**...CASTILLO CARSI, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8046**...CASTILLO DIAZ, PAULA INES...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ****7328*...CASTILLO HERRERA, CARLOS ALBERTO...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***1809**...CASTILLO MEJIA, JONATHAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7016**...CASTILLO PAZ, JULIO ERIC...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1541**...CASTILLO PLA, CATALINA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(5)

***9476**...CASTILLO SANCHEZ, MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9257**...CASTILLO SERRANO, JUAN ANTONIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6916**...CASTIÑEIRA NUÑEZ, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3840**...CASTRO LISARDE, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4213**...CASTRO LORENTE, MARIA DESAMPARADOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7220**...CATALA ESPI, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2512**...CATENA CARROZ, EDGAR ALEXANDER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8282**...CATRET SORRIBES, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9128**...CAVA FUENTES, MARIA MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9882**...CAVA PASTOR, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3867**...CAYETANO ATOCHE, JACQUELIN STELLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3630**...CEBALLO FONTANILLAS, YESSICA YAMEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***9807**...CEBRIA ZAPATA, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2667**...CEPEDA CALLEJO, MARIA DE LA FUENCISLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5322**...CERNUDA OTERO, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7461**...CERUELOS GARCIA, JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5198**...CERVERA DOMINGUEZ, ENRIQUETA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8782**...CERVERA PADRELL, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0650**...CERVERA SAEZ, DAVINIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9149**...CHABRERA GAYA, VICENTE...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4454**...CHACON GARCIA, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6195**...CHAFER SANCHEZ, PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4723**...CHAVELI SERRA, RICARD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3595**...CHICO SEPULVEDA, JUAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5693**...CHIQUERO VALENZUELA, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1615**...CHIRONA ESCOBEDO, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4178**...CHISVERT MATEU, MARIA VICENTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8788**...CIFUENTES GARCIA, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1344**...CLAR BONONAD, JORGE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4614**...CLARAMONTE GUAL, ELOY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0755**...CLARAMUNT CARBONELL, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8935**...CLEMENTE QUILES, JOSE JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9619**...CLICHICI CUCOS, LUCIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7864**...COBEÑA COCO, BEATRIZ ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6446**...COBOS COBOS, JOSE MARCELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5328**...COGOLLOS GARRIGUES, MARIA DE LA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9494**...COGOLLOS REDOLAT, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2610**...COLAS MARTINEZ, MARIA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8608**...COLL ESTEVE, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6067**...COLL RUIZ, ALBERTO FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1281**...COLLADO LAMARCA, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3916**...COLLAR PASTOR, PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ****9969*...COLLAZOS STUWE, ALVARO ALEXANDER...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***7042**...COLOMAR MARTINEZ, ZAIDA...Div.Funcional...ADM. ***4116**...COLOMINA CUBI, MARIA MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4189**...COMABELLA CONTRERAS, NÚRIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3953**...COMAS ALCANTARA, ELISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7566**...COMES MONTEAGUDO, AGUSTIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2467**...COMPAÑY DEVESA, ROSA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7093**...CONDADO GOMEZ, NOELIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8481**...CONDE CAMPAYO, GUILLERMO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7070**...CONEJERO DELTELL, ALMUDENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0625**...CONEJERO TORRES, MARIA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0015**...CONESA CARRASCOSA, MARTA...Div.Funcional...ADM. ***8436**...CORADA MOLINA, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7671**...CORCOLES VERGARA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2412**...CORDERO SOLIS, OSMAR...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***3907**...CORDOBA GABARRON, MARIA BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6209**...CORDOVES MAURISSET, EILEEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7750**...CORELL GONZALEZ, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3322**...CORNAGO REDRADO, FRANCISCO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9937**...CORRECHER SALVADOR, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***7616**...CORTELL SOLER, GEMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8660**...CORTES APARISI, RAMIRO ASENSIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6255**...CORTES GARCIA, MARIA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5471**...CORTES NADAL, EDUARDO ANGEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8519**...CORTES PAREDES, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7350**...CORZO GAMARRA, GIOVANA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2500**...COS RODRIGUEZ, JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0815**...COSIN AHEDO, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2668**...COSTA BROCH, JOSE PASCUAL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6569**...COSTA GONZALEZ, MARIA CRISTINA...Div.Funcional...EXCL... C ***4416**...COSTA MIRALLES, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1191**...COSTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8637**...COSTA PEREZ, ENCARNACION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6640**...COTO VALERO, LILIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7840**...CREMADES RODRIGUEZ, JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7832**...CRISOL CALATRAVA, FRANCISCO JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6615**...CROMBET TAMAYO, IVONNE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7299**...CRUZ DIEK, CHRISTEL NAZIRE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6693**...CRUZ VILLEGAS, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6939**...CUADROS LERIN, PABLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2991**...CUBIDES NUÑEZ, ANDREA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2576**...CUCHILLO SERRANO, JOAQUIN LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2113**...CUENCA CASTELLO, VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1373**...CUENCA GARCIA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6803**...CUENCA MARCO, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0921**...CUENCA NAVARRO, MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8567**...CUENCA VALERO, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3959**...CUERO CUERO, JOHN FREDY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9274**...CUESTA FLOREZ, ELIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6851*...CUEVAS MONTERO, FRANCISCO MANUEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***6178**...CUQUERELLA SENABRE, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****4914*...DA CRUZ WENTACEM, MILENE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***9123**...DAROCAS GARRIGUES, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7418**...DAVID BORRAS, MARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7887**...DE ALMENARA ROCA, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4145**...DE BARTOLOME GISBERT, FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1242**...DE DIEGO ALIQUES, BLANCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7927**...DE LA CRUZ PARRA, VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3675**...DE LA FUENTE AREVALO, MARIA JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4170**...DE LA FUENTE VILLAR, ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7208**...DE LA PAZ FIGUEREO, LEONEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4182**...DE LA PEÑA BAIXAULI, JOSE RAMON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4182**...DE LA PEÑA BAIXAULI, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8542**...DE LA TORRE DE DIOS, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4942**...DE LABAIG RAMOS, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1741**...DE LAS NIEVES ALBEROLA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8018**...DE LOS SANTOS GAMARRA, GEMMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1620**...DE LOS SANTOS JUANES ARLANDIS, JUAN MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0466**...DE PAZ BERJON, LADISLAO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2333**...DE RAFAEL MARTI, JULIO RAFAEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***2097**...DE SAN LUIS GONZALEZ, LUIS CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0437**...DE SCALS JIMENEZ, MARIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6067**...DE TORO MAS, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8421**...DEL JUNCO RODRIGUEZ, MARIA ESPERANZA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***3757**...DEL MORAL CHUST, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8405**...DEL PINO SANCHEZ, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6541**...DEL POZO QUEROL, GUSTAVO FELIX...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2553**...DEL POZO RUIZ, JUAN LUIS...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8502**...DEL RIEGO HERNANDEZ, MARIA GEMMA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***7774**...DEL ROSARIO ZAMUDIO, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ****9701*...DELANK ---, ALICIA ELIZABETH SUSANA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***5833**...DELGADO BLANES, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(6)

***9086**...DELHOM GRANCHA, IRIS HIPATIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8369**...DELLA FRANCO, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1697**...DENIA TOMAS, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4534**...DIAGO PALASI, ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1217**...DIAZ ALVAREZ, DAVID...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8541**...DIAZ CID, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1065**...DIAZ CONTRERA, RAFAELINA DE LOS MILAGROS...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1206**...DIAZ CRESPO, DARA...Div.Funcional...EXCL... C ***7120**...DIAZ GARCIA, MARIA DEL MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7429**...DIAZ LOPEZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9784**...DIAZ LOPEZ, NELLY YASMIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2889**...DIAZ MORA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9897**...DIAZ ORTIZ, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5447**...DIAZ VILLAESCUSA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2425**...DIEGO PASTOR, CARLOS ALBERTO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4982**...DIEGUEZ ZARAGOZA, SANTIAGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6988**...DIESTE GARCES, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0018**...DIEZ GANDIA, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3010**...DILLET RIBES, MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ****9052*...DOGARU ---, DRAGOS ION...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***5760**...DOMENECH CASASUS, CLARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3689**...DOMENECH IRLES, ALFONSO RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5699**...DOMENECH MORAL, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8472**...DOMENECH SANZ, ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6908**...DOMINGO MARCO, CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5807**...DOMINGUEZ PASCUAL, MARIA TRINIDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9892**...DOMINGUEZ UBEDA, VANESSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7390**...DOMINGUEZ VAS, ANA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6236**...DONAT LLAGO, ESTER MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3423**...DONATO RIPOLL, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2496**...DOÑATE AVIAL, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6818**...DOÑATE PANADERO, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3050*...DRECIC ---, CONSTANTINA MIHAELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ****1032*...DRUETTA ---, FEDERICO GERMAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***6610**...DUART CLEMENTE, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0412**...DURAN MONDEJAR, PEDRO ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0702**...DURAN NOVOA, SANDRA JOHANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9252**...DURAN RIVAS, SALVADOR DANILO...LLIURE/LIBRE...ADM. ****4422*...DUTAN ---, VASILE CIPRIAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***0527**...DZYUMAK PARSHIKOVA, VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8432**...EJARQUE DOMENECH, ISMAEL...Div.Funcional...ADM. ***5438**...EL BACHIR MOHAMEDLAMINE, MOUNINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9256**...ELCHE CULEBRADAS, HUGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4689**...ELLAKURIA MEJUTO, MIREN ALKAIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4383**...ELORZA MONTESINOS, MARIA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9680**...EMBAREC AHMED, TAQUEBIR...LLIURE/LIBRE...ADM. ****8904*...ENE ---, RALUCA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9205**...ENGUIX MONZO, VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0731**...ENGUIX VICENS, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***7798**...ESCARTI CUIXERES, AMELIA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7099**...ESCLAPEZ BOIX, MARIA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6409**...ESCOBAR ARIAS, ALICIA MARLENY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2633**...ESCOLANO MARTINEZ, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5921**...ESCORIHUELA MONFERRER, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6128**...ESCRIBANO FERRAGUT, DOLORES ELSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6853**...ESCRIVA CARRASQUER, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9179**...ESCRIVA MATOSES, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9368**...ESPAÑA CRUAÑES, LUIS VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5438**...ESPARCIA RODRIGUEZ, GERMAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0019**...ESPINA ORTEGA, JESUS FELIPE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1928**...ESPINILLA FERNANDEZ, CARLOS JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6533**...ESPINOSA FERNANDEZ, BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***1044**...ESPINOSA LOPEZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6764**...ESPINOSA SANSANO, MARTA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4510**...ESPLUGUES CHULVI, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9309**...ESPLUGUES OLCINA, CRISTINA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5664**...ESPLUGUES RUBIO, JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9125**...ESPUIG NAVARRO, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4593**...ESTELA ARNANDIS, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0496**...ESTELLER NADAL, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5296**...ESTELLER PARRA, JORGE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7310**...ESTEVAN MARTINEZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0384**...ESTEVE ARDID, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***3870**...ESTEVE MERIN, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5347**...ESTEVE SANCHEZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4810**...ESTRUCH ESTRUCH, PAULA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2361**...ESTRUCH VIDAL, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6492**...EXPOSITO ORTA, FRANCISCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7225**...FABIAN PAULINO, JOSE GREGORIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0354**...FABREGAT ESCUDER, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5890**...FALCETO BLECUA, MILAGROS ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7286**...FANCIO BALLENA, JUAN JOSÉ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9390**...FARRE VILLALOBOS, JOSEP ORIOL...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1265**...FAUS MASCARELL, EMILIA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1997**...FELIPE SESE, TERESA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2006**...FELIX CASES, MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1159*...FELLONE TRAVEL, ROBERTO...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ****8791*...FERNANDEZ ---, JUAN MARTIN...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***0305**...FERNANDEZ BOSCH, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8020**...FERNANDEZ CASTILLO, KATHY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7798**...FERNANDEZ COLLAZOS, GUADALUPE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6776**...FERNANDEZ CORREAS, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0395**...FERNANDEZ GIMENEZ, FRANCISCO ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1246**...FERNANDEZ HERRAIZ, ANA NOEMI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3811**...FERNANDEZ HERRERA, EMILIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3584**...FERNANDEZ HERRERO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3726**...FERNANDEZ MOLINA, JULIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0400**...FERNANDEZ PLANELLES, MARIA CONCEPCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8688**...FERNANDEZ PORTILLA, TATIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1550**...FERNANDEZ QUIÑONES, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3224**...FERNANDEZ RIPOLL, ELISA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2822**...FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9002**...FERNANDEZ SABATE, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8755**...FERNANDEZ SALINAS, LUZ...Div.Funcional...ADM. ***8164**...FERRANDIS BORRAS, SALVADOR LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6814**...FERRANDO LLUCH, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3909**...FERRANDO MARTINEZ, ANGEL...Div.Funcional...ADM. ***3968**...FERRANDO SANCHIS, ROSALIA...Div.Funcional...EXCL... T ***9606**...FERRAS SARDIÑAS, ERNESTO VLADIMIR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7393**...FERRE IGELMO, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9822**...FERRER ALBORS, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0022**...FERRER BRADLEY, ENRIQUE VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6416**...FERRER ESTEVE, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9988**...FERRER FERRER, JOSE MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8106**...FERRER LOPEZ, EVA MARIA...Div.Funcional...ADM. ***8767**...FERRER MEDINA, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0822**...FERRER MORALES, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7325**...FERRER RAMOS, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6150**...FERRER ROYO, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4149**...FERRER SISTERNES, JUAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1598**...FERRER VIZCAÍNO, ENCARNACION CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6692**...FERRI ARNAU, CARLES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6936**...FERRI RUFETE, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8416**...FERROL ROS, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM.

(7)

***0442**...FIGUEROA CAICHE, MONICA BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6161**...FILLARD MOLINER, SYLVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****0474*...FIORINI BACHOUR, FRANK NAZARETH...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***4496**...FITO SUÑER, MARIA SOLEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5381**...FIUZA ALVES FEITOSA, EINSTEIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5209**...FLOR BUSTOS, LOIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5727**...FLORES FONT, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8645**...FLORES LOPEZ, MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4060**...FONS BASSET, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3749**...FONSECA RODRÍGUEZ, CARELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1950**...FONT BOSCH, MAYRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2820**...FONT LURBE, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9007**...FORCADELL COMES, ERICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0132**...FORMENT PERIS, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8076**...FORMIGO LORENZO, MARIA ANTONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3772**...FORNAS CASTELLO, MARIA MATILDE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7802**...FORNER GIMENO, MARTA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9301**...FORNER PABLO, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7592**...FORONDA ROJAS, ANDRES RODRIGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0489**...FORTUNY BAYARRI, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6740**...FOX VILLEGAS, MARIA LIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ****0772*...FRAGOSO RIVERA, REYNA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***7109**...FRANCES GASSO, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1658**...FRANQUESA SERRA, LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3898**...FRANSI GALIANA, MARIA DESAMPARADOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9605**...FRASQUET SIGNES, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2699**...FREITAS AMOROS, ANNABELLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0754**...FUENTES DIAZ CANO, MANUELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5779**...FUENTES GARCIA, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9371**...FUENTES LURI, MARIA SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3928**...FUERTES LIETOR, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3916**...FUGGINI CATALAN, MARIA SOFIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7093**...FÜSSEL COMIN, ERIK...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2472**...FUSTER MORAGUES, MARIA TRINIDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3416**...FUSTER SUCH, CARLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0427**...GABALDON MARTINEZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6905**...GABALDON SANCHEZ, MARIA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9501**...GAGO BELLIDO, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1030**...GAITE PEREIRA, EVELYN ETHEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2785**...GALAN GONZALEZ, JUAN FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6925**...GALBIS CARAVAJAL, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1970**...GALDON GAITAN, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6477**...GALIANA LLINARES, SANTIAGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3657**...GALIANA PUERTO, JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2437**...GALIANA VILA, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0623**...GALINDO GRAU, JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0983**...GALINDO MARTI, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4722**...GALLACH GOMEZ CASERO, MARIA DE LOS DESAMPARADOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9003**...GALLART MARTINEZ, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7270**...GALLEGO DUEÑAS, VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9943**...GALLEN VERGARA, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7899**...GALVEZ GUTIERREZ, ANTONIO LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3838**...GAMBIN FOLLANA, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5255**...GANDIA LOPEZ, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9829**...GANDIA NAVARRO, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8566**...GAONA BARTHELEMY, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2986**...GARBERI JUAN, GERMAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0241**...GARCERAN FUERTES, JOSEFINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8067**...GARCES MATEU, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9718**...GARCES PIQUER, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7746**...GARCIA ABAD, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4731**...GARCIA ALCOVER, JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***8942**...GARCIA AROCA, MARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7248**...GARCIA BAILEN, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0657**...GARCIA CANTOS, MARIA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2285**...GARCIA CEPERO, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1140**...GARCIA CLEMENTE, MARIA CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9163**...GARCIA DE LA PUENTE MURILLO, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7196**...GARCIA DE LEON CHOCANO, SEBASTIAN RABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5233**...GARCIA FLORES, PAOLA LIZETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3466**...GARCIA GALAN, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5683**...GARCIA GARCIA, INES DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0153**...GARCIA GARCIA, JOSE IGNACIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3891**...GARCIA GARCIA, RAMON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9396**...GARCIA GARCIA, VERONICA...Div.Funcional...ADM. ***4735**...GARCIA GIMENEZ, MARIA JUANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1414**...GARCIA GOMEZ, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9755**...GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO ASIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0466**...GARCIA HEREDIA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1423**...GARCIA HERNANDEZ, MARIA BELLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7488**...GARCIA HERNANDEZ, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2625**...GARCIA I SANCHEZ, VICENT JOSEP...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0438**...GARCIA JODAR, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1713**...GARCIA LEAL, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2225**...GARCIA LLORET, TERESA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4679**...GARCIA LOPEZ, TAMARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0855**...GARCIA MACIAS, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0641**...GARCIA MARTINEZ, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5339**...GARCIA MATARREDONA, ALFREDO FELIX...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7788**...GARCIA MEDINA, MYRIAM NOHEMI...LLIURE/LIBRE...ADM. ****2539*...GARCIA MENDOZA, JUNIOR JOSE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***8813**...GARCIA MENDOZA, VANEZA ALEXANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9477**...GARCIA MOLINARES, IVONNE...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6469**...GARCIA MONLEON, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4714**...GARCIA MORENO, ALFONSO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9891**...GARCIA MOYA, MARIA DEL ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0340**...GARCIA MUÑOZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4673**...GARCIA NAVARRETE, ESPERANZA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2321**...GARCIA NOTARIO, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1470**...GARCIA ORTIZ, MARIA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4672**...GARCIA PORRAS, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3244**...GARCIA PORTELA, SILVIA PIEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8505**...GARCIA PRADES, MARIA PASCUALA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3502**...GARCIA PUCHE, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3701**...GARCIA REVERT, SERGIO JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4760**...GARCIA REY, ZAIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8849**...GARCIA RODRIGUEZ, ERNESTO ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9235**...GARCIA RUIZ, AITANA DEL ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7459**...GARCIA SAEZ, MARIA DE LAS VIRTUDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4460**...GARCIA SANCHEZ, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1292**...GARCIA SERRA, HERMINIA SOCORRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5128**...GARCIA SERRANO, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6165**...GARCIA SORIANO, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8715**...GARCIA TOLOSA, FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2622**...GARCIA VICENTE, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2359**...GARCIA VILLENA, ROSARIO MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0668**...GARCIA ZURITA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7977**...GARCIA-ARGÜELLES ARIAS, PABLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0171**...GARCIA-FAYOS DE DIEGO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5818**...GARIJO GARCIA, VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9147**...GARIN CASCALES, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3880**...GARRIDO MOLLA, NEUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3791**...GARRIDO SEPULVEDA, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5333**...GARRIGOS CASTILLO, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM.

(8)

***5308**...GARRIGOS CUCARELLA, JORDI...Div.Funcional...ADM. ***8238**...GARRIGUES ANDREU, MARIA CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8621**...GARROTE ROYO, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6201**...GARZARAN MONTERO, KAREN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2514**...GARZON NIETO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0063**...GAVILAN MARTIN, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6685**...GENIS BARTUAL, CARLOTA...Div.Funcional...ADM. ***5211**...GERALDO PEREZ, PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6875**...GERMAN GARCIA, FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ****5543*...GHERMAN ---, IOAN CLAUDIU...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***5596**...GIGANTO JIMÉNEZ, LAURA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1137**...GIL AMELLA, ALEJANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3420**...GIL GARCIA, FRANCISCO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7647**...GIL GIL, ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6868**...GIL PACHECO, MARIA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8143**...GIL PERIS, BARBARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9304**...GIL RODRIGO, ADRIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1856**...GIL SENABRE, MARIA LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0491**...GILABERT MACHORDOM, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2879**...GILABERTE FRANCO, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9088**...GIMENEZ LOREIRO, MARGARITA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0188**...GIMENO CABANES, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7686**...GIMENO VICENT, ESTRELLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8971**...GINER CUCARELLA, NATALIA MATILDE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5181**...GINER FERNANDEZ, ELISABET...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5921**...GINER MORALES, JOSE MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8122**...GIRALDO RENDON, JHONNY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5861**...GIRONA MARTINEZ, MARIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2340**...GISBERT PEREZ, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0678**...GOBERNA VIÑADO, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9952**...GODOY FALCO, MARGARITA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4665**...GOLFE ANGEL, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1789**...GOMEZ AGUADO, MARIA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9868**...GOMEZ BELTRAN, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7034**...GOMEZ BELTRAN, SORAYA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4028**...GOMEZ CERQUEIRO, TERESA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8970**...GOMEZ DE LA FUENTE, MARCO ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4314**...GOMEZ DE MEMBRILLERA QUESADA, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1135**...GOMEZ DEL PINO, ALICIA-ESPERANZA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9878**...GOMEZ GALVEZ, CAYETANO JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6431**...GOMEZ HERNANDEZ, SAHELYS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6158**...GOMEZ JUAN, MARIA DE LA SOLEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4399**...GOMEZ LANAS, LORNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0113**...GOMEZ MARTINEZ, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8416**...GOMEZ MARTINEZ, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4030**...GOMEZ MORENO, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3996**...GOMEZ MORUNO, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8638**...GOMEZ RUBIO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8564**...GOMEZ UBEDA, GINES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7281**...GOMEZ-FERRER SENENT, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7903**...GOMIS COLOMA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1431*...GONCALVES MOLINA, BLANCA YESENIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***5215**...GONGORA TIRADO, ALVARO HERNANDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5255**...GONZALES CANDIA, JORGE CHRISTIAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0859**...GONZALEZ BATISTA, JOSE RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4317**...GONZALEZ CAMINERO, SORAYA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2887**...GONZALEZ CASTILLO, AROLQUI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5762**...GONZALEZ COTA, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3525**...GONZALEZ DE LLANOS, FATIMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6742**...GONZALEZ FERNANDEZ, GEMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4993**...GONZALEZ FUENTES, ARIANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8903**...GONZALEZ GALLEGO, INMACULADA CONCEPCION....LLIURE/LIBRE...ADM.

***6562**...GONZALEZ GARCIA, LARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8279**...GONZALEZ GONZALEZ, FLORA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5067**...GONZALEZ LOPEZ, REGINA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9883**...GONZALEZ NAVALON, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3812**...GONZALEZ NIEBLAS, JUAN ALBERTO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7760**...GONZALEZ ORMEÑO, ANA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6849**...GONZALEZ OTAMENDI, ICIAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8151**...GONZALEZ RODRIGUEZ, KARINA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3866**...GONZALEZ ROMERO, JUAN CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2224**...GONZALEZ SANCHEZ, ANA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4382**...GONZALEZ SANTOS, JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7196**...GONZALO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0790**...GRACIA BARBER, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8925**...GRACIA DIAZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3802**...GRAMUNTELL ROMERO, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3859**...GRAMUNTELL SEGUI, ISABEL MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3374**...GRANADOS SANCHEZ, AURORA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6568**...GRANCHEL CLIMENT, JAUME...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6155**...GRANEL GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1956**...GRANELL FERRANDO, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8087**...GRAU DELGADO, JUSTO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7453**...GRAU RODRIGUEZ, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7043**...GRAU VIEL, CLARA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9490**...GREGORI ROMERO, MARIA DE LA PAZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7102**...GRUESO MURCIA, JOSE LUIS...Div.Funcional...ADM. ***8349**...GUARC LORENZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2139**...GUARDIOLA MARTINEZ, MARIA DE LAS NIEVES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4010**...GUASP PEREZ, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8702**...GUERRERO MARIN, DIANA MARCELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0159**...GUERRERO MONTALBAN, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9837**...GUEVARA JIMENEZ, SANDRA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2731**...GUILLAMON SOLER, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0081**...GUILLEM AYALA, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6021*...GUILLEN ALCEQUIEZ, LESLI JESSICA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***0689**...GUILLEN GONZALEZ, JOANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6721**...GUILLO QUILES, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7952**...GUINOT MONTOLIU, JORDI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7163**...GUIRADO BARJOLA, EMILIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3665**...GUTIERREZ BOTELLA, PABLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5502**...GUTIERREZ CASTAÑEDA, CARLOS ROMAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5651**...GUTIERREZ LORA, MARIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1694**...GUTIERREZ MARTINEZ, ARANZAZU...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4138**...GUTIERREZ OZUNA, KATIA JOHANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1445**...GUTIERREZ PASCUAL, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4878**...GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE ORLANDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4890**...GUTIERREZ SANCHEZ, JOHN VICTOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4813**...GUTIERREZ TRAPIELLO, LUIS ALBERTO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9606**...GUTIERREZ VALVERDE, DULCE NOMBRE GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6680**...GUZMAN ARGUELLO, MARIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9574**...GUZMAN LIBREROS, ANGELA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6162**...GUZMAN MARTINEZ, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3860**...GUZMAN MENA, YAMNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2420**...HADIA ALI, BENDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8077**...HASSAN MOHAMED SALEM, HAMADI...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***4657**...HENAO SALGADO, JUAN PABLO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8793**...HERASME CUEVAS, JOELINA DE LOS MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7827**...HERASME FELIPE, ESTANILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9747**...HEREDIA HEREDIA, DELIS BALDEMIRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5165**...HEREDIA HEREDIA, ROSA ELAINE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7348**...HERMIDA CARBONELL, CARMEN MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3871**...HERNANDEZ AZNAR, MARIA CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3224**...HERNANDEZ BENHAMOU, MARIA MAR...LLIURE/LIBRE...ADM.

(9)

***4616**...HERNANDEZ COMES, GENOVEVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8712**...HERNANDEZ DIAZ, DIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0679**...HERNANDEZ DORADO, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5123**...HERNANDEZ FERRANDO, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6421**...HERNANDEZ FERRER, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6748**...HERNANDEZ GARCIA, CARMEN ADDIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7556**...HERNANDEZ IRANZO, BERNARDO JOSE...Div.Funcional...ADM. ***7271**...HERNANDEZ MALDONADO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1410**...HERNANDEZ MARTINEZ, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8694**...HERNANDEZ PEREZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8169**...HERNANDEZ POSADA, RUTH IVETTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2727**...HERNANDEZ QUEZADA, MARIA CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4425**...HERNANDEZ RAMOS, JOSE MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3144**...HERNANDEZ SANCHEZ, DANIA CECILIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7100**...HERNANDEZ SANCHEZ, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5581**...HERNANDEZ TREJO, ARIADNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3369**...HERNANDEZ VERDU, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3511**...HERNANDEZ VIÑA, IDAIRA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3053**...HERNANI BENGOA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8474**...HERRERA ARRUFAT, MARIONA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7439**...HERRERA MARTINEZ, YORDANKA ITZAYANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3675**...HERRERO CANO, ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7993**...HERRERO HERRERO, OLGA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3695**...HERRERO MATIAS, AGUSTIN MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6306**...HERRERO PERTEJO, JESUS MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2995**...HERRERO ROMERO, MARIA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6775**...HERRERO SELMA, ELENA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8681**...HERVAS AÑO, MARIA ASUNCION...Div.Funcional...ADM. ***4145**...HERVAS MASIP, JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1564**...HIDALGO MORA, JUAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8228**...HIDALGO NAVARRO, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5029**...HIDALGO RAMOS, JUAN ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4231**...HIGON RODRIGUEZ, ANGEL GREGORIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1375**...HOLGADO CASTELL, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2973**...HORTELANO PERALES, MARIA DE LOS MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0360**...HOUCHAIMY EL HINDI, YASSER ADNAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3369**...HSIEH CHING, CHIALIN JENNIFER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9411**...HUAMANI HUAMAN, YENNY ADALYISA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1112**...HUERGA MEDINA, SERGIO RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1759**...HUERTA DE ROJAS, CLAUDIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0966**...HUERTAS ROCA, MELODY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3016**...HUESA PERALES, AIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8195**...HUESO PINAZO, ROSA ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5428**...HYPPOLITE LUBIN, ROSE NINON...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3806*...IANNUZZELLI ---, CARLA GRACIELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***0511**...IBAÑEZ BARBERO, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4768**...IBAÑEZ TRILLES, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8271**...IBEAS MARTINEZ, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1159**...IBOR MARTINEZ, MARIA ENCARNACION...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3203*...ICHIM ---, OANA DANIELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***4215**...IGLESIAS PEIRO, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5169**...IGLESIAS ROGER, MARIA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6867**...ILA RODRIGO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9025**...INSA LUCAS, NEREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1463*...IÑIGUEZ CASTILLO, ANGEL RAFAEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***9898**...IRAOLA LLISO, DESAMPARADOS INES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8019**...ITARTE DE MARTINO, ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6440**...ITURRICASTILLO ARANA, ELISABETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7463**...IVANOFF PELLIZA, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5281**...IVARS FERRER, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2765**...IVARS OBERMEIER, NIKOLE MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5347**...IVORRA FONT, VICENTE MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM.

***3845**...IVORRA HERNANDEZ, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6206**...IZQUIERDO HERRERO, ALBERTO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8436**...IZQUIERDO OFARRILL, LEONARDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9718**...IZQUIERDO QUEVEDO, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0487**...JACOME PIEDRA, MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8306**...JAEN REIG, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5539**...JARA CALABUIG, IRINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7075**...JARA PALOMARES, ANGEL ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1468**...JARABA FERRIZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5080**...JARQUE MONLEON, MARIA JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1606**...JAVALOY DIFRAYA, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3881**...JAVALOYES MARTINEZ, MARIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5960**...JAVALOYES MENDEZ, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3755*...JILCOVICI ---, LIDIA ALINA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***8847**...JIMENEZ ADRIAN, MARIA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***2057**...JIMENEZ ALDASORO, MARIA ANTONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7490**...JIMENEZ BONILLA, YENNY RAFAELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6952**...JIMENEZ BORILLO, MARIA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4382**...JIMENEZ CORDERO, JOSE ROSELIANO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6000**...JIMENEZ GOMEZ, ISABEL MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8235**...JIMENEZ MUÑOZ, MARIA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0227**...JIMENEZ PIZARRO, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5870**...JIMENEZ SELLES, PEDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9357**...JODAR SALAS, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0721**...JOFRESA ISERTE, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8807**...JORDA FAUS, ARIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5370**...JORDAN GARCIA, MARIA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2383**...JORGE ROCA, MARIA VICENTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9496**...JORNET RIBERA, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0185**...JORRO JIMENEZ, JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ****8453*...JOSEPH X, FRITZ JUNIOR...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***8987**...JUAN ALBEROLA, VICENTE JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4398**...JUAN ANDRES, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3752**...JUAN GARCIA, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4942**...JUAN GOMEZ, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8878**...JUAN GOMIS, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6147**...JUAN ORTEGA, ESTEFANIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8816**...JULIANI IZQUIERDO, PABLO MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1265**...JURADO JURADO, MARIA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8960**...JUST INSA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6695**...JUSTICIA PEREZ, JORGE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9329**...KABBAS PIÑANGO, JAMILE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8179**...KALINSKYY MATSKOV, OLEKSANDR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8643**...KAPUSCINSKA POLAK, JOANNA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6373**...KETTOU MAHDJOUB, DALILA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6022**...KHAZZOUM COLLADO, DAVID...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0765**...KHOWENDI KHOWENDI, AHMAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3228**...KOKHTYAK SYNYSHENA, OKSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****4576*...KOP ---, CAROLINA NATALIE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ****3901*...KOT ---, MALGORZATA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5569**...KROMPIEWSKI FERNANDEZ, VANESA AYELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2540**...KYRYCHUK NIKITINA, ZHANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9534**...LACOMBA ALADREN, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1051*...LACOSTE ---, OLIVIER JEAN BAPTISTE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***8903**...LAFFONT OSCOZ, FLORENCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****7099*...LAISE ---, VIVIANA ELIZABETH...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***1968**...LANDEO FONSECA, ALVARO GERMAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... F T ***2615**...LAPAZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3768**...LAPAZ MARTINEZ, REBECA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3631**...LARA MOYANO, MARÍA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0741**...LARRAZABAL MORON, ALFONSO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6233**...LARREA GONZALEZ, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(10)

***5107**...LARRIBA CALLE, JOSE MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1898**...LASALA ROYO, MARTA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5521**...LATORRE USE, MARIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9480**...LATORRE VILLENA, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1160*...LAURIANO ---, MARGHERITA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***9315**...LAYANA BALLESTER, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****7384*...LAZARTE LIZON, GABRIELA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ****2425*...LAZAU ---, FLORICA MARCELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***8205**...LEGUIA ARESTEGUI, ELIZABETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2243**...LEHBIB BAHIA, MOHAMED FADEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7521**...Lemus Delgado ---, Delfina Adoracion...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9362**...LEON CARLOS, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5799**...LEON ESPINOSA, IRAIDA FE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0209**...LEON MARIN, REBECA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5651**...LEON MEDINA, ARTURO JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1273**...LEON MONZON, NELSON AUGUSTO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***3736**...LEON RUIZ, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4873**...LERMA GARCIA, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3935**...LESCANO NIETO, ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1622**...LESMES ANEL, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6382**...LIGORIT PALMERO, CAROLINA...Div.Funcional...ADM. ***9078**...LINARES AGUILELLA, DANIEL VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3937**...LINDO GUTARRA, MARIELLA DEL ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3718**...LLANA GONZALEZ, OSMIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3184**...LLANOS PARRA, ALEXANDER JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5955**...LLARIO CUQUERELLA, INES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6882**...LLEDO CANDELA, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9168**...LLEDÓ DOMENECH, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0969**...LLERENA HERANCE, ANTONIO JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9473**...LLIDO CAÑADA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9055**...LLIN SANZ, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1699**...LLINARES ANTON, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2808**...LLINARES CLIMENT, ESTHER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4068**...LLOBET ENRIQUE, ANA ISABELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2473**...LLOMBART SANZ, ROCIO MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8472**...LLOP GARCIA, MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7807**...LLOPIS GUARDIOLA, BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1056**...LLOPIS PAÑO, RAFAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4012**...LLOPIS PEREZ, CRISTINA DESAMPARADOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1307**...LLORCA PICO, MARIA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8149**...LLORCA RIERA, MARIA LUZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6987**...LLORENTE SANCHIS, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2392**...LLUCH MARCH, JOSE PASCUAL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6751**...LLUESMA CARSI, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7004**...LLULL LLOP, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****5172*...LLUMIQUINGA CAIZA, MARIA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***6664**...LLUSAR PEREZ, MIGUEL ESTEBAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ****0509*...LOMBARDI ---, ALICE...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***3025**...LONDOÑO LEON, LILIANA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7326**...LONDOÑO LOPEZ, ANA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2008**...LONGA BRICEÑO, ANA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1930**...LOPE MARTIN SANZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5197**...LOPEZ ABRIL, FRANCISCO JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4470**...LOPEZ ADAME, RAFAELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4276**...LOPEZ ALVAREZ, MARIA LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1216**...LOPEZ ARZAPALO, ZARELA-DAYLU...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8937**...LOPEZ BLASCO, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6284**...LOPEZ CAÑAS, BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8291**...LOPEZ CENTELLES, JUAN EMILIO...Div.Funcional...ADM. ***5098**...LOPEZ CLERIES, CELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1152**...LOPEZ FERNANDEZ, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7343**...LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM.

***4337**...LOPEZ GARCIA, CARMEN MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1311**...LOPEZ GAVILA, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4458**...LOPEZ GISBERT, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5754**...LOPEZ HELBENSO, JUAN CRISTIAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0359**...LOPEZ IBARRA LAPEÑA, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5078**...LOPEZ LOPEZ, AINOHA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9211**...LOPEZ LOPEZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8337**...LOPEZ LOPEZ, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6552**...LOPEZ MARCHIRANT, INES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3399**...LOPEZ MATOSES, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1673**...LOPEZ MONGUIA, ANABEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***4795**...LOPEZ MORENO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2222**...LOPEZ PARDO, MARIEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4364**...LOPEZ PAREJA, DIANA MARIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5920**...LOPEZ QUESADA, MARIA EUGENIA...Div.Funcional...ADM. ***6053**...LOPEZ QUINTANA, MARIA DE LA SOLEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7808**...LOPEZ REQUENA, ASUNCION PIEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9699**...LOPEZ RODRIGUEZ, FATIMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9843**...LOPEZ ROSELL, CARLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5802**...LOPEZ SANCHEZ, JOSE LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9012**...LOPEZ SANCHEZ, ROSALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0557**...LOPEZ SEPULVEDA, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5721**...LOPEZ URAN, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9494**...LORAS FANDOS, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6956**...LORENTE ALFONSO, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4810**...LORENTE CANOVES, ANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6076**...LORENTE COGOLLOS, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9439**...LORENZO GONZALEZ, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2349**...LOSA LOPEZ, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****9194*...LOSADA ---, SONIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***2494**...LOYA FERNANDEZ, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8114**...LOZANO CEBRIAN, AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2338**...LOZANO GAGO, PEDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1420**...LOZANO MARTINEZ, MARIA INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9020**...LUCAS TOMAS, IRENE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7763**...LUJAN YAGUE, ERIKA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9699**...LULL SALA, JOSE ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5817**...LUMBRERAS MANJON, DESIREE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5260**...LUNA PERPIÑA, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6674**...MACIA MORA, LUIS FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4312**...MACIA ROSELL, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1278**...MACIAS I JIMENEZ, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1000**...MAGDALENA CARRERES, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8033**...MAGDALENO HERNANDEZ, ANNIA MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2929**...MAICAS SAFONT, MARIA MANUELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3560**...MAIQUES FONS, MARIA DESAMPARADOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ****8213*...MALAVE ---, GIOMER JESUS...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***6877**...MALIA PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8009**...MALLOL GIL, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0241**...MANJARREZ GONZALEZ, MANUEL ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6644**...MANRIQUE COSTA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0628**...MANZANERA GARCIA, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5394**...MANZANERO GUALDA, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8459**...MANZANO SANCHEZ, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3238**...MAÑES VICENTE, PASCUAL MIGUEL...Div.Funcional...ADM. ***0484**...MAÑEZ ANDRES, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5536**...MARCELO MONTAÑES, MARIA BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6184**...MARCH BONO, MARIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7512**...MARCH ORTI, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7959**...MARCHENA ROJAS, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1550**...MARCO BRUALLA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2636**...MARCO MARCO, JOSE MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM.

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

You may wish to take a note of your Organisation ID, which, in addition to the organisation name, can be used to search for an organisation you will need to affiliate with when you

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..