d acolliment familiar per a persones grans

17 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

7

d’acolliment

familiar per a

persones grans

(2)
(3)
(4)

Llei 11/2001,

de 13 de juliol,

d’acolliment

familiar per

a persones

grans

Aprovada pel Ple del Parlament (tramitació núm. 202-00083/06) en la sessió núm. 39.1, del 27 de juny de 2001 (Diari de Sessions del Parlament

de Catalunya, sèrie P, núm. 58).

Publicada en el Butlletí Oficial del

Parlament de Catalunya, núm. 206,

de l’11 de juliol de 2001.

Promulgada el 13 de juliol de 2001, en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya, núm. 3437, del 24 de juliol

de 2001.

Presentació i edició a cura del lletrat Sr. Francesc Pau i Vall

PA R L A M E N T D E C ATA L U N YA

(5)

Primera edició, desembre del 2001 (edició núm. 123)

© Publicacions del Parlament de Catalunya, 2001 A/e: edicions@parlament-cat.es

Tiratge: 1.300 exemplars Imprès a Multitext, SA, Barcelona Dipòsit legal: B-51334-2001

(6)

Presentació

L’objecte d’aquesta Llei és regular l’acolliment fami-liar per a persones grans, el qual queda configurat com a servei social, amb la finalitat d’aconseguir que les persones acollides gaudeixin d’un alt grau de benestar, mantenint-les en un ambient familiar que els permeti l’arrelament social, i d’evitar, quan sigui pos-sible, a les persones que no ho desitgin l’internament en institucions geriàtriques.

La Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat les funcions de planificació i d’ordenació de l’acolliment, i a l’Administració local, atès que és la més propera a les persones, li atribueix la programació, la presta-ció i la gestió del servei i el procés per a accedir-hi. Aquesta Llei crea el pacte d’acolliment entre la per-sona acollida i la família acollidora i remet a un regla-ment l’establiregla-ment de les condicions i el procediregla-ment per a obtenir la declaració d’idoneïtat, que ha d’es-tendre l’Administració, condició necessària per a poder acollir les persones grans a què fa referència la Llei.

La Llei, a més, atribueix a l’Administració un conjunt de facultats perquè vetlli per la salut, la seguretat i el benestar físic i psíquic de les persones acollides. En aquest sentit li encomana vetllar pel compliment del pacte d’acolliment, per les condicions de vida de les persones acollides, i particularment per llur arrela-ment, i faculta l’Administració per a prendre mesures cautelars en el cas que s’incompleixin les condicions exigibles per a l’acolliment. També li encomana conèi-xer les extincions d’acolliments que es produeixin i la supervisió dels acolliments nous.

La Llei crea també el Registre d’Acolliment Familiar de Persones Grans, dependent del Departament de Benestar Social, i estableix que se’n determinin per reglament les funcions i la composició.

(7)

Aquesta Llei, finalment, encomana al Departament de Benestar Social l’elaboració de programes d’acolli-ment per a persones grans que no tenen prou recur-sos. Les condicions de les prestacions econòmiques d’aquests programes també s’han d’establir per re-glament.

Francesc Pau i Vall Lletrat – Director d’Estudis Parlamentaris

(8)

Contingut sistemàtic

de la Llei

Pr Pr

PrPrPreàmbuleàmbuleàmbuleàmbuleàmbul 9

Article 1. L’acolliment com a servei social 10 Article 2. Administració competent en matèria de serveis

socials 10

Article 3. El pacte d’acolliment 11

Article 4. El Registre d’Acolliment Familiar de Persones

Grans 11

Disposicions finals Disposicions finals

(9)
(10)

Llei 11/2001,

de 13 de juliol,

d’acolliment familiar

per a persones grans

PREÀMBUL

Aquesta Llei té per objecte regular l’acolliment fami-liar de les persones grans com a servei social, amb la finalitat d’aconseguir un grau de benestar més alt per a les persones grans que necessiten aquest ser-vei, tot mantenint-les en un ambient familiar i social, i evitant-los l’internament en institucions geriàtriques quan aquest no sigui la solució adequada ni la que elles desitgen i impedint que quedin desarrelades del nucli de convivència i soles.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 22/2000, del 29 de desembre, d’acolliment de persones grans, és proce-dent configurar l’Administració local com a admi-nistració competent en els termes establerts pel De-cret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 de juli-ol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, pel que fa a la programació, la prestació i la gestió d’aquest servei d’acolliment, atesa la proximitat de l’Administració local a les persones que convenen l’acolliment.

L’atribució d’aquestes competències respon a la ne-cessitat de protegir les persones acollides, tot garan-tint-los unes condicions que veritablement els perme-tin tenir un benestar general, mitjançant el control extern de l’aplicació i el desenvolupament d’aques-ta classe d’acolliment.

(11)

ARTICLE 1. L’ACOLLIMENTCOMASERVEISOCIAL L’acolliment de persones grans, regulat per aquesta Llei, es constitueix com a servei social d’atenció es-pecialitzada de segon nivell de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, sotmès, per tant, a la normativa reguladora de serveis socials, i ha de garantir la integració de les persones acolli-des en l’àmbit familiar.

ARTICLE 2. ADMINISTRACIÓCOMPETENTENMATÈRIADE

SERVEISSOCIALS

1. Corresponen a l’Administració de la Generalitat la planificació i l’ordenació de l’acolliment de persones grans, i corresponen a l’Administració local del muni-cipi de residència de les persones acollidores, en els termes establerts pel Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desem-bre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, la programació, la prestació i la ges-tió d’aquest servei i el procés per a accedir-hi. 2. L’administració competent en matèria de serveis so-cials ha de donar la informació que calgui per a afavo-rir l’acolliment familiar regulat per aquesta Llei.

ARTICLE 3. ELPACTEDACOLLIMENT

1. Abans de formalitzar el pacte d’acolliment que es-tableix aquesta Llei s’exigeix la declaració d’idoneïtat de la persona o les persones acollidores estesa per l’Administració que tingui atribuïda la gestió del ser-vei d’acolliment de persones grans. S’han de determi-nar per reglament les condicions i el procediment ad-ministratiu per a l’obtenció de la declaració d’idoneïtat, i també les causes i el procediment per a la revocació de la declaració d’idoneïtat.

2. L’administració competent en matèria de serveis socials ha de garantir, en la mesura que sigui possi-ble, que la persona acollida no sigui desarrelada del seu entorn social.

3. Si la salut, la seguretat i el benestar psíquic o mo-ral de la persona acollida es troben amenaçats o

(12)

compromesos per les condicions de l’acolliment o si d’una altra manera greu s’incompleixen els requisits exigibles per a l’acolliment, l’Administració competent en matèria de serveis socials pot adoptar les mesu-res cautelars que siguin pertinents.

4. En tots els supòsits d’extinció de l’acolliment, la persona acollidora o la que és acollida ho han de comunicar a l’administració competent pel que fa a la gestió de l’acolliment segons aquesta Llei.

5. Es garanteix la intervenció protectora de l’Adminis-tració tant en el moment de l’autorització com en el decurs de la vigència del pacte, i aquesta ha de vet-llar periòdicament perquè el pacte es compleixi cor-rectament, i també per les condicions de les perso-nes acollides, especialment per llur beperso-nestar físic, psíquic i social.

6. L’administració competent en matèria de serveis socials és responsable del seguiment d’un nou aco-lliment per a la persona acollida afectada per l’extin-ció de l’acolliment anterior.

7. En els termes establerts pel Codi de família de Catalunya, les persones o les entitats públiques o privades que com a conseqüència de l’extinció d’un acolliment han donat aliments a la persona acollida es poden subrogar en les accions d’aquesta contra l’acollidor o els acollidors per l’import dels aliments donats.

ARTICLE 4. EL REGISTRE D’ACOLLIMENT FAMILIARDE

PERSONES GRANS

Es crea el Registre d’Acolliment Familiar de Persones Grans, dependent del Departament de Benestar So-cial, les funcions i la composició del qual s’han d’es-tablir per reglament.

DISPOSICIONSFINALS

PRIMERA

El Departament de Benestar Social ha d’elaborar pro-grames d’acolliment en famílies acollidores per a les

(13)

persones grans que no tenen prou recursos econò-mics. Els requisits i les condicions de les prestacions econòmiques s’han d’establir per reglament.

SEGONA

Les despeses pressupostàries que es deriven del compliment d’aquesta Llei i de la normativa que la desplegui són a càrrec dels pressupostos de la Ge-neralitat, mitjançant la llei de pressupostos de cada exercici.

(14)

Índex analític

acolliment familiar com a ser acolliment familiar com a ser

acolliment familiar com a seracolliment familiar com a seracolliment familiar com a servei socialvei socialvei socialvei socialvei social art. 1 competències genèriques de l’Administració

competències genèriques de l’Administració competències genèriques de l’Administraciócompetències genèriques de l’Administraciócompetències genèriques de l’Administració

- de l’Administració de la Generalitat art. 2.1

- de l’Administració local art. 2.1

compet compet

competcompetcompetèèèèències especncies especííííífiques de lncies especncies especncies especfiques de lfiques de lfiques de lfiques de l’’’’’Adminis-Adminis-Adminis-Adminis- Adminis-traci

traci traci traci tracióóóóó

- adopció de mesures cautelars art. 3.3

- arrelament de la persona acollida art. 3.2 - control del compliment del pacte

d’aco-lliment art. 3.5

- control de les condicions de les persones

acollides art. 3.5

- declaració d’idoneïtat art. 3.1

- despeses pressupostàries DF 2.a

- elaboració de programes d’acolliment per

a persones sense recursos DF 1.a

- facilitació d’informació art. 2.2

- recepció de comunicacions d’extinció de

l’acolliment art. 3.4

- seguiment de nous acolliments art. 3.6

declaraci declaraci

declaracideclaraciódeclaracióóóó d d d d d’’’’’idoneidoneïïïïïtat: condicions i pridoneidoneidonetat: condicions i prtat: condicions i prtat: condicions i prtat: condicions i procedi-ocedi-ocedi-ocedi- ocedi-ment d

ment d ment d ment d

ment d’’’’’obtenciobtenciobtenciobtenciobtencióóóóó art. 3.1 desplegament r

desplegament r

desplegament rdesplegament rdesplegament reglamentarieglamentarieglamentarieglamentarieglamentari

- causes per a la revocació de la declaració

d’idoneïtat art. 3.1

- composició i funcions del Registre

d’Acolli-ment Familiar de Persones Grans art. 4

- condicions de les prestacions econòmiques DF 1.a

- procediment per a l’obtenció de la declaració

d’idoneïtat art. 3.1

pacte d pacte d

(15)

Registr Registr Registr Registr

Registre de de de de d’’’’’Acolliment Familiar de PersonesAcolliment Familiar de PersonesAcolliment Familiar de PersonesAcolliment Familiar de PersonesAcolliment Familiar de Persones Grans

GransGransGransGrans art. 4

subr subr subr subr

(16)
(17)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : acolliment familiar