• No se han encontrado resultados

7 7 ONOSOCOMPROMISO CODESENVOLVEMENTOSUSTENTABLE ONOSOONOSO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "7 7 ONOSOCOMPROMISO CODESENVOLVEMENTOSUSTENTABLE ONOSOONOSO"

Copied!
24
0
0

Texto completo

(1)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

187

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

7 O NOSO COMPROMISO CO

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

7 O NOSO O NOSO

As universidades son o espazo natural do coñecemento, a investigación e a docencia e, polo tanto, instrumento de desenvol- vemento intelectual e de promoción da liberdade de pensamento.

Este papel implica unha responsabilidade social que abarca o com- promiso co desenvolvemento sustentable e, nese marco, co medio ambiente. Entendemos por sustentabilidade a capacidade dunha so- ciedade de satisfacer as súas necesidades sen pór en perigo a capaci- dade de xeracións futuras de satisfacer esas mesmas necesidades.

A USC é consciente da necesidade de incorporar a ética da sustentabilidade medioambiental a toda a súa actividade e decidiu asumir a tarefa de producir formación, ciencia e tecnoloxía baixo criterios de sustentabilidade, fomentando en todos os membros da comunidade universitaria o sentido da responsabilidade pola con- servación e mellora do medio ambiente.

Para que estas propostas non queden estancadas en prin- cipios xenéricos e teóricos, a USC elaborou o Plan de Desenvol- vemento Sustentable como ferramenta de xestión que, ademais de explicitar o compromiso da USC cun desenvolvemento deste tipo, permite optimizar os recursos dispoñibles e chegar globalmente a outras institucións e á sociedade en xeral. A coordinación deste plan corresponde á Oficina de Desenvolvemento Sustentable apoiada

(2)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

188

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

pola Vicerreitoría de Calidade e Planificación e polo propio reitor da USC. O Plan, así como a posta en marcha de diferentes actividades asociadas a el, poden ser consultados en http://www.usc.es/plands

O Plan de Desenvolvemento Sustentable da USC é un plan estratéxico no que se especifican obxectivos, accións para acadalos, persoas responsables destas e indicadores para avalialas. O Plan foi aprobado en novembro de 2003.

Para a súa posta en marcha priorizouse a creación dunha estrutura estable para asegurar a participación continuada de toda a comunidade universitaria en actuacións relacionadas co Plan. A estrutura comezou coa creación dunha Oficina de Desenvolvemen- to Sustentable dependente da Vicerreitoría de Calidade e Planifi- cación, que foi creada en febreiro de 2004. Esta Coordinación co- mezou fomentando a participación dos centros docentes a través do nomeamento dun Coordinador do Plan en cada centro docente.

A colaboración dos estudantes foméntase a través da existencia de Bolseiros de Sustentabilidade, Participación e Integración Univer- sitaria (tamén un por centro docente) e dos Bolseiros/as de Aula Verde (un/unha por residencia universitaria e colexio maior) e a través das actividades divulgativas e de formación que se organizan.

Dende febreiro de 2004 comezáronse a desenvolver as accións do Plan que foron seleccionadas como prioritarias, ben pola súa de- manda no seo da USC ou no contexto das universidades españolas.

Céntranse en torno aos tres eixes do Plan:

Eixe 1. Xeración de Coñecemento e Educación Ambiental Eixe 2. Planificación, Xestión e Avaliación Medio Ambiental Eixe 3. Divulgación, Participación e Sensibilización

Faremos pois, unha breve referencia a cada un dos eixes e das actividades e proxectos que se desenvolveron no 2006 e no 2007. O máis salientable dos informes está dispoñible a través da web do Plan: http://www.usc.es/plands

(3)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

189

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Xeración de coñecemento e educación ambiental

A través deste eixe a USC tratará de integrar o respecto ao medio ambiente e a sustentabilidade na formación das persoas. Por iso, os obxectivos que aquí se enmarcan son incrementar a oferta de estudos en materia medioambiental e, no campo da investigación, impulsar alternativas científicas e tecnolóxicas para resolver a inte- rrelación entre a actividade humana e o medio.

As liñas de actuación básicas son as seguintes:

Divulgación e fomento das enerxías renovables

Divulgación e fomento da Química Verde

Ambientalización nos plans de estudos

Divulgación e fomento de docencia e investigación en materia de enerxías renovables

Materializada no Proxecto Aula de Enerxías Renovables, iniciativa que xorde como froito do acordo de colaboración entre a USC e a Escola Técnica Superior de Enxeñería (ETSE) no marco do Plan de Desenvolvemento Sustentable para difundir as caracte- rísticas destas enerxías, así como concienciar á comunidade uni- versitaria e á sociedade, en xeral, da súa necesidade e impulsar a investigación en temas relacionados con elas.

Ao longo do período que nos ocupa, podemos destacar as seguintes actividades:

Colaboración, a través da Oficina de Desenvolvemento

Sustentable, na elaboración dos paneis para a exposición permanente da Aula de Enerxías Renovables localizada na ETSE (ano 2006).

Colaboración coa Aula na difusión das xornadas formati-

vas (curso 2006/07).

Divulgación e fomento da Química Verde

A USC, a través do Plan de Desenvolvemento Sustentable, asume o compromiso de incorporar medidas orientadas a incremen- tar os procesos de redución, reciclaxe e reutilización de residuos xerados na actividade universitaria. Por esta razón, decídese pro- mover a Química Verde como alternativa á tradicional práctica de

“primeiro producir e logo limpar”.

A Química Verde ou a química beneficiosa para o ambiente ocúpase do deseño de produtos ou procesos químicos que reducen ou eliminen o uso e produción de substancias perigosas, para así previr a contaminación. Dende a Coordinación do Plan en colabora- ción coa Unidade de Xestión de Residuos Perigosos colaborouse na difusión dos principios fundamentais da Química Verde.

(4)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

190

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Ambientalización nos plans de estudos

Cómpre salientar o esforzo realizado no curso 2006/07 para incrementar a oferta de cursos e xornadas de temática ambiental na liña de ambientalización curricular contemplada no Plan de Desen- volvemento Sustentable da USC (véxase capítulo 2).

(5)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

191

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Planificación, xestión e

avaliación medio ambiental

As actuacións neste eixe buscan promover e desenvolver prácticas destinadas a maximizar os beneficios e diminuír os riscos ambientais da actividade universitaria. As liñas de actuación, que se describen nos seguintes apartados, son:

Campaña de prevención do tabaquismo da USC

Deseño e ordenación urbana

Xestión enerxética

Xestión da auga

Xestión de residuos

Xestión ambiental

Mobilidade sustentable: transporte público, bicicletas...

Por último, dentro deste eixe incluiremos dous apartados de gran relevancia, como son os estudos da Pegada Ecolóxica da USC e as certificacións e acreditacións que avalían as boas prácticas da USC en materia ambiental.

Campaña de prevención do tabaquismo da USC

Dende a entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2006 dunha nova Lei de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produ- tos de tabaco (Lei 28/2005 do 26 de decembro de 2005) creouse a campaña “Deixa o fume fóra”. A parte máis importante da campaña céntrase en dar apoio médico e psicolóxico ás persoas que queiran deixar de fumar e a promoción de hábitos de conduta respectuosos coa contorna, para reducir así os riscos para a saúde. Este servizo ofrécese na Unidade de Tabaquismo da Facultade de Psicoloxía e no Servizo de Vixilancia da Saúde do campus de Santiago e de Lugo.

En marzo de 2007 realizáronse accións para promover há-

bitos respectuosos no consumo de tabaco nas inmediacións dos edificios universitarios. Contactouse coas direccións de todos os centros e distribuíuse material divulgativo.

En abril de 2007 realizáronse medicións de CO

2 no aire

expirado en todos os centros docentes, realizadas polos bolseiros SPIU (sustentabilidade e participación), e ana- lizáronse os datos obtidos, dos que se deu conta en rolda de prensa. Un total de 723 persoas sometéronse ás citadas medicións das cales 318 eran fumadoras. Un 57% dos fu- madores expresou o seu desexo de deixar de fumar.

(6)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

192

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Para avaliar o grado de cumprimento da campaña e o seu efecto nos membros da comunidade universitaria realizouse unha enquisa de avaliación que amosa os seguintes resultados.

Hábitos tabáquicos

Fumaron algunha vez pero non o fan actualmente Fuman

Non fuman Est. 2007

PDI 2007

PAS 2007 32,5

39,7

34 30,5

21,7 27,5

37 38,6 38,5

Deseño e ordenación urbana

Este apartado do eixe 2 abarca tanto o estudo da contamina- ción lumínica e a elaboración de medidas correctoras como a catalo- gación e conservación do patrimonio natural nos campus da USC.

Contaminación lumínica

Continuando coa colaboración co Observatorio Astronómi- co da Universidade, completouse o estudo sobre a situación dos campus da USC en materia de contaminación lumínica coa inclu- sión dun anexo con recomendacións para os sistemas de ilumina- ción dos campus. Algunha das medidas correctoras que alí se co- mentaron executáronse en colaboración coa Vicerreitoría de Infra- estruturas.

Outra actuación neste campo foi a elaboración dun borrador de normativa para reducir o efecto da contaminación lumínica en reparacións ou novas obras.

En xuño de 2006 realizouse a xornada divulgativa “A conta- minación lumínica” e en outubro de 2007 participouse no programa PECAS (Programa de Extensión Cultural de Astronomía) organiza- do polo director do Observatorio.

Patrimonio natural

A divulgación e protección do patrimonio histórico natural da USC vén sendo demandada por membros da USC. Preténdese con iso estudar e dar a coñecer a riqueza natural da USC, protexer a biodiversidade nos campus e establecer colaboracións en materia

(7)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

193

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

de patrimonio natural cos concellos nos que se sitúan os campus da USC. Estas colaboracións repercuten na posta en marcha dunha serie de iniciativas.

Accións:

Realización dun inventario florístico do Campus de San-

› tiago.

Elaboración de mapas dos campus mostrando o inventa-

rio, que se poden consultar na dirección http://www.usc.

es/flora

Elaboración de roteiros verdes a partir do estudo de flora e

libro explicativo destes.

En 2007 o Museo de Historia Natural Luis Iglesias da USC

comezou a realizar estes roteiros e desenvolver outros no- vos. En 2007 realizouse un folleto explicativo da flora do campus histórico que se distribúe dende o Pazo de Fon- seca.

Ademais, a USC, a través do Servizo de Participación e In- tegración Universitaria, colabora no proxecto “Voluntariado en de- fensa do Monte Galego”, que se puxo en marcha en 2007, para dar resposta con esta iniciativa ao desexo da xente de colaborar na loita contra o lume. Esta iniciativa foi concibida como unha aposta de continuidade.

Xestión enerxética

No eido da xestión enerxética preténdese acadar un aforro enerxético e económico e, ao mesmo tempo, mellorar a calidade e fiabilidade da subministración eléctrica e aumentar a porcentaxe de enerxía consumida procedente de fontes renovables. Detrás destes obxectivos estaría o logro da redución do impacto ambiental.

Para este fin púxose en marcha o Plan de Optimización Enerxética (POE). Trátase dun plan para a xestión, respectuosa co medio ambiente e optimizada, dos sistemas de control e subminis- tro enerxético da USC mediante a aplicación de novas tecnoloxías de telesupervisión e telexestión. O POE fundaméntase no emprego da coxeración, que permite obter enerxía eléctrica e térmica a partir da combustión de gas natural. Este sistema alternativo permite aca- dar unha alta eficiencia enerxética, unha redución da factura ener- xética e do nivel de emisión de gases contaminantes que achega. Na USC existen 7 plantas de coxeración no campus de Santiago, onde están instalados un total de 11 motores que son empregados para a produción simultánea de enerxía eléctrica e térmica.

(8)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

194

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

distribución modal de enerxía

Mix eléctrico: electricidade

gas natural: para coxeración, calefacción e auga quente sanitaria gasóleo: para calefacción e auga quente sanitaria

2007 2006

47,74 47,94

24,09 25,27 28,17 26,79

Mix eléctrico Gasóleo

Gas natural

Nesta figura, amósase a distribución modal da enerxía con- sumida na USC. Respecto á electricidade consumida pola universi- dade non se especifica ningún combustible en particular porque a realidade galega amosa que a enerxía primaria a partir da cal se ob- tén a electricidade é un conxunto de produtos que inclúe o carbón, os recursos naturais e os residuos, entre outros.

Mentres que no 2006 o 28,17% da enerxía consumida pola USC proviña da electricidade adquirida á compañía subministra- dora, no 2007 esta porcentaxe reduciuse ao 26,79%. Un bo dato, xa que implica que se reduce a dependencia eléctrica externa. Pola contra, o gas natural, que resulta o combustible máis eficiente den- de o punto de vista ambiental, xerou máis enerxía na USC no 2007 que no 2006.

Outra información de interese no eido da xestión enerxética recóllese nos seguintes cadros. A información contida neles eviden- cia a clara aposta da USC polos sistemas de coxeración, xa que o aforro de gasóleo debido ao uso de motores de coxeración aumen- tou en 2006 un 7% respecto ao 2005 e en 2007, respecto ao ano anterior, un 10%.

Pola contra, o peso da coxeración sobre o total de consumo de enerxía eléctrica non é superior, xa que o total de consumo de electricidade da USC experimentou para o 2006 (mantido para o 2007) unha suba derivada do crecemento da institución en infraes- truturas e equipamento.

(9)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

195

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Sistema coxeración

2005 2006 2007

enerxía eléctrica producida e consumida na USC

(kWh) 5.232.681 7.888.955 7.135.911

Porcentaxe sobre o total de consumo eléctrico 27,63 30,56 29,06 Aproveitamento da coxeración en enerxía

calorífica (gasóleo-litros) 676.705 724.422 796.687

Porcentaxe da cantidade anterior sobre o total

de consumo de enerxía calorífica 36,14 33,38 33,95

total consumo electricidade (kWh) 18.939.877 25.812.535 24.551.746 Xeración de electricidade (consumida máis

vendida) (kWh) 6.746.864 9.275.396 9.028.576

enerxía excedente vendida (kWh) 1.514.183 1.386.441 1.892.665

O gasóleo que se consome actualmente é unicamente o ne- cesario para as caldeiras de calefacción dos edificios que non teñen a caldeira adaptada para o gas natural.

Consumo gasóleo

2005 2006 2007

total consumo gasóleo (litros) 1.854.816 1.445.817 1.549.746

Redución do consumo de gasóleo por aproveitamento

da coxeración (litros) 676.705 724.422 796.687

O gas natural consómese nalgunhas das caldeiras de cale- facción dos edificios e como combustible para a coxeración (que produce electricidade e enerxía calorífica para auga quente sanitaria e de calefacción).

Consumo gas natural

2005 2006 2007

gas natural (kWh) 23.676.941 30.371.969 31.161.516

(10)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

196

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Consumo gas natural

2007 2006

88,72 90,02

11,28 9,98

Caldeiras Coxeración

Ao aumentar as demandas de enerxía co paso dos anos ta- mén o fan as emisións de gases de efecto invernadoiro, en particular, de CO2. Na táboa recóllense as emisións asociadas ao consumo de electricidade, calefacción e coxeración.

emisións (toneladas)

2005 2006 2007

gases efecto invernadoiro (Co2) 16.696,19 20.469,24 20.638,10

Outras emisións de gases de efecto invernadoiro derivados tamén do consumo de electricidade, calefacción e coxeración na USC, foron:

emisións (toneladas)

2006 2007

gases efecto invernadoiro (CH4) 975 858

gases efecto invernadoiro (n2o) 66 67

(11)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

197

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Distribución modal emisións CO

2

2007 2006

49,91

56,07

29,68

35,20

20,41

8,73

Consumo gasóleo Consumo gas natural

Consumo eléctrico

Como iniciativas para diminuír as emisións, a Oficina Des- envolvemento Sustentable colaborou coa Vicerreitoría de Infraes- truturas para presentar ao INEGA proxectos para edificios da USC relacionados con aforro enerxético. Solicitáronse instalacións para sombreado de fachadas, alumeado intelixente e toldo para a pisci- na.

En 2007 completouse a primeira fase da instalación de som- breado da ETSE, co que se alcanzou un aforro enerxético de 6.140 kWh. Con esta iniciativa, xunto coa derivada do mantemento do sistema de coxeración, conseguiuse reducir en 710 toneladas as emisións de gases CO2.

(12)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

198

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Xestión de auga

O total da auga que demanda a USC é subministrada pola rede de auga de abastecemento urbano correspondente e, asemade, todo o seu tratamento é xestionado polos concellos de Lugo e de Santiago.

Consumo agua

2005 2006 2007

Campus Santiago (m3) 295.213 413.378 326.574

Campus Lugo (m3) 20.242 14.549 13.812

total USC (m3) 315.455 427.927 340.386

No que respecta ao campus de Santiago, a disfunción que se observa entre o ano 2005 e 2006 é debida a que ao longo do ano 2006 o Campus Sur viuse afectado por problemas de roturas e fu- gas de auga significativas. Ademais destes incidentes, o incremento do consumo de auga en 2007 respecto de 2005 deriva da posta en funcionamento de dous novos edificios da USC: en 2006 o edificio CACTUS no Campus de Lugo e en 2007 o edificio CIGUS no Cam- pus de Santiago.

Os efectos do consumo de auga en emisións de gases de efec- to invernadoiro, xunto coas emisións derivadas doutros consumos indirectos ao longo de 2007, preséntanse na seguinte táboa.

emisións 2007 (toneladas)

Co2 CH4 n2o

Consumo de auga 170 7 1

Consumo de papel 439 18 1

Construción 5.029 210 16

Xeración de residuos 420 17 1

transporte 5.750 240 19

totAL 11.808 492 38

(13)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

199

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

A

A Universidade

de Santiago reforza a súa campaña de recollida de teléfonos móbiles

en todos seus centros coa implantación dun sistema gratuíto de devolución

de terminais

usados a través do servicio postal

Universidade

de Santiago de Compostela, única institución a

académica galega que conta cun plano de desenvolvemento

sostible, avanza na súa intención de acadar un mundo máis sus- tentable coa posta

en marcha dun novo servizo gratuíto de devolución

de teléfonos móbiles usados, a través do que facilita aos usuarios tódolos trámites para desfacerse

do seu vello terminal e evita posibles estragos ao medio am- biente. Esta nova iniciativa, que se enmarca dentro da campaña Doa o teu móbil,

entrou xa en funcionamento en todos os centros univer- sitarios dos campus de Compostela

e de Lugo nos que xa existían contenedo- res específicos

para a reco- llida deste tipo de residuos.A responsable do pogra- ma de desenvolvemento sostible da USC, Dora Blanco, explicou

que o no- vo programa

consiste bási- ca na distribución de bolsas de plástico individuais con franqueo pagado de recolli- da de teléfonos,

nas que os membros da comunidade universitaria

poderán depo- sitar os vellos terminais dos que queiran desfacerse.

Deste xeito, os usuarios só- lo terán que introducir a de- vandita bolsa nunha caixa de correos.

Ata o momento, a USC contaba con contenedores específicos

para móbiles en varias centros de Compos- tela, así commo na escola Politécnica e na biblioteca Intercentros

do campus lu- gués, onde agora tamén será

doado atopar as bolsas para formalizar o renvío dos terminais que tamén estarán dispoñibles

noutros centros docentes e ad- ministrativos

da Universidade de Santiago.

Ademais de reducir

este tipo de lixo perigoso, a campaña Doa o teu móbil, na que a institución

académica colabora coa Cruz Vermella,

Fundación Entreculturas, Alboán e la empresa CMR, busca darlle unha nova utilidade social aos teléfonos móbiles en desuso ou que xa no funcionan

mediante a súa ven- da. Así, os aparellos serán recollidos e xestionados

pola em- presa CMR, que procurará reutilizar os terminais que teñan mercado de segunda man, a través da doazón dos teléfonos. Mentras, os que xa non sirvan serán reciclados, de xeito que se poidan recuperar a maior parte dos seus com- poñentes a fin de degradar o mínimo posible

o medio am- biente.

Dora Blanco salientou que o éxito xa colleitado polo pri- meiro programa de recollida de móbiles posto en marcha pola USC, a través do que a institución académica recupe- rou moitos quilos de terminais na maioría dos centros univer- sitarios, aínda que non soubo precisar a cantidade exacta.

Á par desta iniciativa, a USC tamén está a potenciar o seu plano de desenvolvemento sostible, mediante

diversas ac- tividades formativas

e divul- gativas, tales como exposi- cións, charlas, exposicións..., coas que se pretende “con- cienciar á xente a prol da con- servación do medio natural”, explicou a directora do plano de desenvolvemento

sostible.

Cruz Vermella, Fundación Entreculturas, Alboán e CMR colaboran coa USC nesta iniciativa

Xestión de residuos

Mediante a información e realización de campañas de sensi- bilización, facendo aos centros partícipes activos, preténdese crear o hábito na comunidade universitaria do uso dos distintos contedo- res de recollida selectiva do lixo. Para isto colócanse contedores e establécense puntos limpos en cada centro para a súa localización centralizada. Asemade, as empresas que realizaron as tarefas de lim- peza nas dependencias universitarias durante 2006 e 2007 estiveron obrigadas por contrato a colaborar nas tarefas de separación de re- siduos. Por outra banda, existe un continuo diálogo cos concellos onde están situados os campus, así como coas empresas coas que teñen establecidas contratas para que tamén tomen parte na recolli- da e xestión de residuos. O gasto realizado pola USC derivado das tarefas de xestión de residuos ascendeu, en 2006, a 83.098 euros, mentres que en 2007 foi de 97.119 euros. Durante estes anos, o gas- to derivado da recollida de lixo ascendeu a 14.297 euros e 95.626 euros, respectivamente.

Nesta táboa detállase o número de contedores que se dis- tribuíron entre os edificios da USC en colaboración entre a Coor- dinación do Plan de Desenvolvemento Sustentable e a Unidade de Xestión de Residuos Perigosos.

Contedores interior edificios

2006 2007

Papeleiras 2.654 3.288

Papel 193 216

Pilas 48 54

Tinta e tóner 46 64

Móbiles (contedor) 8 8

Móbiles (bolsas) 0 23

CDs e DVDs 0 52

Composteiro 2 2

Teléfonos móbiles: en 2007 comezaron a distribuírse caixas

de bolsas autofranqueables para o envío de móbiles á Cruz Vermella, coa que se colabora nesta campaña. Acadouse así que todos os edificios da USC dispoñan de recollida selectiva de móbiles, xa que a campaña iniciouse dotando soamente a sete edificios con contedores específicos.

Residuos orgánicos: os composteiros colocáronse para

realizar a compostaxe de residuos orgánicos xerados en Residencias Universitarias e Colexios Maiores. A campaña comezou en 2006 e continúa ata a actualidade.

(14)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

200

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

En canto aos contedores situados no exterior dos edificios (contedores externos) estes son proporcionados polos concellos aos que pertencen os campus (Santiago e Lugo). Anualmente faise unha revisión das necesidades de contedores e preséntanse aos concellos.

Na seguinte táboa amósase o número de contedores existentes cada ano.

Campus Contedores externos 2006 2007

Lugo

Envases lixeiros 6 13

Papel e cartón 17 15

Vidro 8 8

Xenéricos 29 20

Santiago

Envases lixeiros 11 12

Papel e cartón 23 26

Vidro 4 9

Xenéricos 48 62

Xestión de residuos non perigosos

A continuación incluímos datos dos residuos que son reco- llidos e xestionados polos concellos nos contedores do exterior dos edificios así como os de Residuos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que son xestionados por xestores autorizados contratados pola USC.

Campus Tipo de residuo kg

2006

kg 2007

Lugo

Envases lixeiros 6.241 5.754

Papel 54.056 48.334

RSU 562.100 339.738

Vidro 22.933 23.526

Santiago

Envases lixeiros 12.362 11.807

Papel 121.025 136.266

RSU 325.358 335.348

Vidro 10.339 19.450

Ambos RAEE non contaminados 10.000 39.000 Na seguinte táboa amósase o número de contedores existentes cada ano.

Xestión de residuos non perigosos

llidos e xestionados polos concellos nos contedores do exterior dos edificios así como os de Residuos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que son xestionados por xestores autorizados contratados pola

(15)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

201

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Equipos eléctricos e electrónicos (RAEE): a USC dispón

dun procedemento específico para a recollida de equipos electrónicos que cumpre os requirimentos previstos no Real Decreto 208/2005 de 25 febreiro sobre aparatos eléc- tricos e a xestión dos seus refugallos.

Xestión de residuos tóxicos e perigosos

Hai unha diminución na produción de residuos perigosos da USC dun 14,50% no ano 2006 respecto ao 2005 e dun 2,30% no ano 2007 respecto ao 2006. Continúa o plan de minimización de residuos tóxicos e perigosos nos centros da USC que máis produ- cen dentro de cada categoría. A súa implantación progresiva fai que afloren residuos que non aparecían en anos anteriores, do mesmo xeito que outros diminúen sensiblemente, xa que os datos do ano pasado reflectían primeiras recollidas que deron saída a produtos almacenados, como é o caso da recollida de equipos electrónicos.

Pictograma de residuo bioperigoso

Pictograma de residuo citotóxico

Papel100%recicladoelibredecloro

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS Ext. 33334/42423residuos@usc.es

C

CITOTÓXICO Os que entran dentro das características especificadas polas di

ferentes normativas medioambientais e de saúde pública.

Cada residuo deberá depositarse nun contenedor sin mezclar

as diferentes categorías ou clases

160506 140602 140603 160507 160507 160507 160508 160508 150202 090102

060404 090107 150202 160504 190806 160303 130208 150110 150202 160107

Recollida Selectiva de Residuos Unidade de Xestión de Residuos da USC

Residuos Químicos

Residuos de laboratorio en pequenos envases Disolventes haloxenados

Disolventes non haloxenados Disolucións inorgánicas alcalinas Disolucións inorgánicas ácidas Disolucións con metais pesados Disolucións acuosas de compostos orgánicos Auga residual con compostos orgánicos Silicaxel contaminada Líquidos de revelado

Mercurio Metálico Placas Radiográficas Filtros de cabinas Halón

Filtros-resinas de intercambio iónico Cerámica con mercurio Aceites usados Envases baleiros contaminados Material contaminado con fuel-oil Filtros de aceite

Envases Garrafas plásticas de 30 litros.

Bidón tipo móbil de 60 litros (azul).

Envases de vidro (1-5 litros).

Caixas de cartón duro axeitadas ao peso do residuo que conteñen.

Residuos Biolóxicos

Residuos contaminados con substancias biolóxicas Cultivos microbiolóxicos e instrumental contaminado

(placas Petri, extractos líquidos...) Residuos de animais infecciosos Sangue e hemoderivados

Material contaminado con sangue e líquidos corporais Residuos anatómicos

Agullas, lancetas, follas bisturí e material punzante/cortante Pequeno material de vidro contaminado ou rachado Citostáticos e materiais contaminados con estes produtos

A lexislación indica que estes residuos deben ir en contedores de plástico ríxido e con tapa hermética

Ao mesmo tempo, estes contedores deberán ir dentro doutros de plástico ríxido e herméticos (negro) subministrado pola UXRP Este tipo de residuos son recollidos pola

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS

Este tipo de residuos son recollidos pola

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS

Animais Animais non infectados nin inoculados (neste caso estaríase a fala

r de ).

Estes animais depositaranse nos conxeladores dos centros onde os recollerá

periodicamente aUNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS

residuos bioperigosos

Pilas Arecolle todo tipo de pilas UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS

Papel Papel non contaminado con residuos químicos ou biolóxicos

Puntos de recollida municipal 200133Pilas salinas 160202Baterías Ni/Cd 160601Baterías Pb

Tóner e tinta de impresion Tubos fluorescentes

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS

Equipos Electrónicos

Ordenadores e impresoras Copiadoras

Máquinas de escribir eléctricas e electrónicas Calculadoras de mesa e de peto Sistemas e terminais de usuario Terminais de fax e de télex Teléfonos Contestadores automáticos

Outros produtos de transmisión de son, imaxes ou outra información por telecomunicación

Radios e televisores Videocámaras e vídeos

Cadeas de alta fidelidade e amplificadores de son Instrumentos musicais

Outros instrumentos empregados para rexistrar ou reproducir sons ou imaxes

Analizadores

Aparatos de medición, pesaxe ou regraxe

Este tipo de residuos son recollidos pola

UNIDADE DE XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS Os que entran dentro das características especificadas polas di

ferentes normativas medioambie Os que entran dentro das características especificadas polas di

ferentes normativas medioambie Cada residuo deberá depositarse nun contenedor sin mezclar

as d Cada residuo deberá depositarse nun contenedor sin mezclar

as d 160506

160506 140602 140602 140603 140603 160507 160507 160507 160507

Unidade de Xestión de Residuos da USC Unidade de Xestión de Residuos da USC

Residuos de laboratorio en pequenos envases Residuos de laboratorio en pequenos envases Residuos de laboratorio en pequenos envases Residuos de laboratorio en pequenos envases Residuos de laboratorio en pequenos envases Residuos de laboratorio en pequenos envases Disolventes haloxenados

Disolventes haloxenados Disolventes non haloxenados Disolventes non haloxenados Disolucións inorgánicas alcalinas Disolucións inorgánicas alcalinas Disolucións inorgánicas ácidas Disolucións inorgánicas ácidas

(16)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

202

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Os residuos que figuran a continuación son recollidos e xes- tionados pola Unidade de Xestión de Residuos Perigosos que forma parte do Servizo de Prevención de Riscos. Estes residuos son logo tratados por empresas xestoras autorizadas. Na seguinte lista figu- ran os residuos que son catalogados na Lista Europea de Residuos, aprobada na Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, como tóxicos e perigosos (tamén recollidos nos anexos I, III, VIII e IX do Convenio de Basilea).

kg 2005

kg 2006

kg 2007

Residuos de Laboratorio 3.735 3.115 2.589,5

disolventes Haloxenados 8.000 12.000 4.683,5

disolventes non Haloxenados 4.720 1.980 5.784

disolucións inorgánicas Alcalinas 305 565 401

disolucións inorgánicas Ácidas 910 575 773

disolucións con Metais Pesados 3.370 3.765 3.720

disolucións Acuosas de Compostos orgánicos 3.305 1.760 3.273

Auga Residual con Materia orgánica 125 25 20

Silicaxel Contaminado 830 825 613

Absorbente Contaminado 10 150 107

Líquidos de Revelado Fotográfico 1.540 2.200 2.196

Mercurio Metálico 60 10 23,7

Baterías Salinas 0 0 487

Baterías de Chumbo 900 500 668

Placas Radiográficas 0 0 80

Filtros de Cabina 0 0 45

Halón 0 15 0

Filtros-Resina de intercambio iónico 105 90 5

Cerámica con Mercurio 0 0 0

Aceites Usados 275 255 278

Raee Contaminados 12.000 0 135,5

Residuos de envases Metálicos Baleiros 900 1.200 419

Residuos de envases Plásticos Baleiros 220 200 126

Residuos de envases de Vidro Baleiros e Vidro de Laboratorio 4.650 6.600 2.696,5

Residuos de envases Baleiros Contaminados 700 50 395

gasóleo con Auga 0 0 0

diverso Material Contaminado Con Fuel-oil 90 30 61

Filtros de Aceite 0 0 303

tubos Fluorescentes 1.580 700 759,3

Residuo Biosanitario especial 2.160 6.070 1.0814,6

Residuo Citolóxico 3.450 2.820 2.638

tóner e tinta de impresión 400 975 1320

totAiS 54.340 46.475 45.415

(17)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

203

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Xestión ambiental

No eido da Xestión Ambiental, establecida como liña de actuación no Plan de Desenvolvemento Sustentable, preténdese promover a introdución de criterios ambientais nas contratas e nas compras que realice a USC, de xeito que se fomenten os principios de responsabilidade social e protección do ambiente. Os obxectivos a perseguir son:

1) Introducir a necesidade de criterios ambientais nas con- tratas da USC. Dentro deste apartado cómpre salientar a colabora- ción coa Unidade de Contratación do Servizo de Xestión Económi- ca, para incluír criterios ambientais na contratación do servizo de limpeza dos campus.

2) Motivar ás cafetarías a través das direccións dos centros para realizar declaracións ambientais voluntarias que inclúan a substitución de bolsas de plástico polas de papel e de botellas de plástico por outras de vidro, a reciclaxe do aceite xerado...Para con- seguir isto outorgaranse mencións especiais ás cafetarías “verdes”

que serán publicitadas no propio establecemento e na páxina web do Plan.

3) Establecer un diálogo coas copisterías manifestando o in- terese da USC na reciclaxe do tóner e no uso de papel reciclado (es- tímase que en 2007, o 30% do consumo total de papel correspondeu a papel reciclado) e establecendo cooperación nas tarefas que sexan posibles a nivel de protección medioambiental incluíndo a difusión de información de interese.

4) Redefinir as obrigas da contrata de limpeza incluíndo a utilización de produtos de limpeza ecolóxicos, a adopción de boas prácticas medio ambientais, e as obrigas de recollida selectiva.

5) Xestión ambiental en contratas e servizos: venda automá- tica. Neste sentido, estableceuse unha colaboración dende finais de 2004 ata maio de 2006 coas empresas que maioritariamente propor- cionan o servizo de venda automática na USC para que comezaran a comercialización dalgúns produtos de comercio xusto garantín- dolles dar publicidade a esta colaboración. Asemade, en maio de 2006 realizouse un inventario de todas as máquinas expendedoras de alimentos situadas en espazos da USC.

ENTO

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOVOV LVEMENTO

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

(18)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

204

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Mobilidade sustentable

Neste apartado reflíctense os hábitos de mobilidade dos membros da comunidade universitaria da USC, resultado da enqui- sa de Hábitos de mobilidade que foi realizada pola Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sustentable no ano 2007. En total foron realizadas 1.220 enquisas a estudantes, 320 a persoal de administra- ción e servizos (PAS) e 798 a persoal docente e investigador (PDI).

Nesta táboa recóllense a distribución modal dos diferentes medios de transporte empregados en función dos diferentes campus universitarios. Débese salientar que os enquisados podían respon- der a máis de unha opción ao mesmo tempo.

Histórico Norte Sur Lugo

A pé 68,80 59,00 56,30 44,80

Autobús 11,30 16,80 14,90 17,00

Automóbil 27,00 38,10 36,90 55,90

Bicicleta 2,30 1,50 1,60 1,30

Tren 2,10 0,70 1,90 0,00

Motocicleta 1,00 1,90 0,40 0,70

Distancia media dos percorridos que se realizan en medios motorizados: 11,7 km Distancia media dos percorridos que se realizan en medios non motorizados: 2,10 km.

Distancia media dos percorridos realizados en bicicleta: 2,70 km Distancia media dos percorridos realizados a pé: 1,20 km.

(19)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

205

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Se diferenciamos entre os diferentes colectivos universita- rios atopamos os seguintes resultados:

Medios de transporte

Motocicleta Tren

Bicicleta Automóvil

Autobús A pé

PAS PDI

68,5

45,543,8

18,1

8,6

19,4 21,1 62,3

52,2

2,2 1,1 0,9 1,1 1,3 1,3 0,7 1,3 1,6 Estudantes

Respecto aos hábitos de emprego do automóbil, cómpre sa- lientar que o 39,60% das persoas que utilizan este medio de trans- porte o fai compartindo o vehículo. Ademais, o 14,10% dos mem- bros da comunidade universitaria vese na obriga de aparcar o coche fóra do campus (porcentaxe que se eleva ata 32% se nos centramos no colectivo estudantil).

Promoción do uso da bicicleta. Programa Préstamo de Bicicletas 2007

O programa de préstamo comezou no ano 2007 coa posta en préstamo de 60 bicicletas na modalidade de préstamo gratuíto tras a firma dun acordo de cesión temporal.

Solicitudes de participación Adxudicacións bicicletas estudante Pdi PAS outros total estudante Pdi PAS total

Campus de Santiago 279 21 7 7 314 36 3 1 40

Campus de Lugo 71 19 4 10 104 9 10 1 20

total 350 40 11 17 418 45 13 2 60

(20)

CAPÍTULO 7

o noSo CoMPRoMiSo Co deSenVoLVeMento SoStiBLe

206

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

En canto á valoración dos usuarios do Programa sobre o emprego da bicicleta (datos obtidos ao finalizar o período de prés- tamo), o aspecto máis positivo foi a saúde seguido da calidade da vida urbana, mentres que a meteoroloxía e a seguridade resultaron os peor valorados.

Comparativa da valoración media do emprego da bicicleta nos desprazamentos urbanos

Lugo Santiago 4,17

3,84

2,67 2,26

3,83 3,47

2,25 2,39

3,97 3,58

3,97 3,16

4,42 4,58 4,72 4,79

Salud del usuario/a Calidad de

vida urbana Tráfico

urbano Comodidad

del usuario/a Meteorología

Esfuerzo físico Seguridad

Rapidez desplazamientode

Da análise das enquisas realizadas aos participantes no Pro- grama de Préstamo de Bicicletas pódense salientar varios aspectos importantes:

En Santiago, conseguiuse diminuír o número de despra-

zamentos en automóbil xa que se reduciu a porcentaxe de participantes que empregaban o coche diariamente ou case diariamente, dun 27,5% a un 8,3%. En Lugo a diminución no uso do automóbil diariamente ou case diariamente foi dun 63,2% a un 33,4%.

O emprego da bicicleta diariamente ou case diariamente

aumentou entre os participantes nas dúas cidades. En San- tiago, pasou dun 32,5% a un 63,9% e en Lugo, dun 16,8%

a un 36,9%.

Con esta iniciativa acadouse unha redución de 7,10 tonela- das de CO2.

(21)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

207

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Pegada ecolóxica

A pegada ecolóxica é un indicador de sustentabilidade que serve para avaliar o impacto ambiental que as actividades universi- tarias teñen na súa contorna.

Durante o ano 2006 realizouse un estudo do impacto am-

biental (pegada ecolóxica) asociado á actividade da USC en: Escola Universitaria de Formación do Profesorado no campus de Lugo e Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias no campus de Santiago. O nome co que foi publicado o estudo en 2007 é Estudo do impacto ambien- tal en centros da USC: Escola Universitaria de Formación do Profesorado e Facultade de Ciencias Económicas e Em- presariais1. Para a obtención de datos contouse coa co- laboración de diferentes servizos da USC e dos concellos de Santiago e Lugo. Tamén foi necesaria a realización de enquisas en ambos os dous centros.

No 2007 acadouse un convenio entre a USC e a Consellería

de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable. Este convenio foi negociado entre a Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sustentable e a Dirección Xeral de Des- envolvemento Sustentable en xuño. Os obxectivos son a realización dun estudo de pegada ecolóxica de toda a USC de 2007 que inclúa un estudo detallado de mobilidade.

O estudo amosa que a Universidade de Santiago de Com- postela necesitaría unha extensión de 5.217 ha de bosque galego para asimilar as emisións de CO2 producidas, máis de 55 veces a extensión ocupada polos campus de Santiago e Lugo, e o 0,18% da superficie total da Comunidade Autónoma Galega.

A pegada ecolóxica da USC é de 0,16 ha/persoa/ano. Este va- lor corresponde ao 2,56% da pegada ecolóxica de Galicia. A pegada obtida é similar á calculada anteriormente na Escola Universitaria de Formación do Profesorado (0,15 ha/persoa/ano) e na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (0,13 ha/persoa/ano).

O principal impacto ambiental identificado é o asociado ao consumo de electricidade, seguido polo impacto asociado ao consu- mo de gas natural (para produción de electricidade e calor nas ins- talacións de coxeración e para a xeración de calor en determinadas caldeiras) e polo impacto da mobilidade.

Certificacións e acreditacións

Ao longo do ano 2006, a USC destinou un total de 11.569 euros a actividades de auditoría e certificacións medioambientais, mentres que en 2007 este gasto ascendeu a 21.385 euros. As activi- dades que realiza a USC e que son motivo de certificación e acredi- tación son as seguintes:

1 Realizado pola Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sustentable en colaboración co profesor titular do departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais, Ramón López Rodríguez.

postela necesitaría unha extensión de 5.217 ha de bosque galego para asimilar as emisións de CO

extensión ocupada polos campus de Santiago e Lugo, e o 0,18% da superficie total da Comunidade Autónoma Galega.

lor corresponde ao 2,56% da pegada ecolóxica de Galicia. A pegada obtida é similar á calculada anteriormente na Escola Universitaria de Formación do Profesorado (0,15 ha/persoa/ano) e na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (0,13 ha/persoa/ano).

consumo de electricidade, seguido polo impacto asociado ao consu mo de gas natural (para produción de electricidade e calor nas ins talacións de coxeración e para a xeración de calor en determinadas caldeiras) e polo impacto da mobilidade.

postela necesitaría unha extensión de 5.217 ha de bosque galego para asimilar as emisións de CO

extensión ocupada polos campus de Santiago e Lugo, e o 0,18% da superficie total da Comunidade Autónoma Galega.

lor corresponde ao 2,56% da pegada ecolóxica de Galicia. A pegada obtida é similar á calculada anteriormente na Escola Universitaria de Formación do Profesorado (0,15 ha/persoa/ano) e na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (0,13 ha/persoa/ano).

consumo de electricidade, seguido polo impacto asociado ao consu mo de gas natural (para produción de electricidade e calor nas ins talacións de coxeración e para a xeración de calor en determinadas caldeiras) e polo impacto da mobilidade.(22)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

208

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

En actividades que afectan a toda a USC

Certificáronse, segundo a norma UNE-EN-ISO 14001, os procesos do Servizo de Prevención de Riscos.

En actividades realizadas polas distintas unidades

Do Instituto de Cerámica de Galicia certificáronse as ac- tividades referidas na táboa, segundo a norma UNE-EN-ISO 14001:1996.

O Instituto de Cerámica de Galicia ten implantado un siste- ma de Xestión Medioambiental que cumpre os requisitos do Esque- ma Europeo de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS).

Certificación Unidade/Servizo Procesos

EMAS Instituto de Cerámica

Actividades de investigación, desenvolvemento e

innovación en materiais cerámicos, metálicos e rocas industriais.

Realización de ensaios fisicoquímicos e

determinación de propiedades físicas e materiais cerámicos, metálicos e rochas industriais.

ISO 14001 Servizo Prevención Riscos

Xestión da prevención de riscos laborais.

Vixilancia da saúde do persoal.

Vixilancia e seguridade no traballo.

Almacenamento, coordinación e entrega ao

xestor autorizado dos residuos perigosos xerados.

Vixilancia e control documental dos aparellos e

dispositivos con fonte de radiacións ionizantes da USC.

ISO 14001 Instituto de Cerámica

Actividades de investigación, desenvolvemento e

innovación en materiais cerámicos, metálicos e rochas industriais.

Realización de ensaios fisicoquímicos e

determinación de propiedades físicas e materiais cerámicos, metálicos e rochas industriais.

SEN

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

O NOSO COMPRO DES

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de CompostelaS

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de CompostelaMPROMISO CO DES

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

(23)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

209

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Divulgación, participación e sensibilización

O obxectivo principal deste terceiro eixe é a creación de con- ciencia ecolóxica que impulse a participación da comunidade uni- versitaria en actividades ligadas a desenvolver un comportamento sustentable dentro e fóra da universidade.

Neste eido os principias proxectos desenvolvidos durante 2006 e 2007 foron os que seguen:

Bolsas SPIU. En colaboración coa Oficina de Participación e Integración Universitaria (antigamente chamada Oficina de Vo- luntariado) convócanse anualmente as Bolsas de Sustentabilidade, Participación e Integración Universitaria (SPIU). Noméanse 27 bol- seiros por curso. Durante o curso 2006-07 os bolseiros realizaron varias actividades que incluían realización de enquisas, divulgación de información a través de mesas informativas de campañas do Plan, visitas a instalacións enerxéticas, etc. Tamén se organizaron sete ac- tividades dentro dun Plan formativo dirixido especialmente a estes bolseiros e consistentes en charlas, debates, excursións/visitas…

Bolsas de Aula Verde. Dende o ano 2005 colabórase cos bolseiros de Aula Verde do SUR (Servizo Universitario de Residen- cias) para actividades relacionadas co medio ambiente que desen- volven en centros do SUR. No ano 2007 hai, por primeira vez, un bolseiro de Aula Verde por cada centro do SUR.

Participación en redes de traballo. A USC forma parte den- de finais de 2003 do comité executivo do grupo de traballo Calidade Ambiental e Desenvolvemento Sustentable (CRUE) e participou en todas as reunións de traballo que tiveron lugar ata o momento. Os días 19 e 20 de xuño de 2007, a Coordinación do Plan organizou en Santiago as Xornadas do grupo de traballo sobre Indicadores de Sus- tentabilidade en Universidades. A organización destas foi financiada na metade pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sustentable.

Ás xornadas asistiron representantes de 32 universidades españolas.

Acadáronse conclusións relacionadas co estado de avance en canto a medición de sustentabilidade-responsabilidade social nas univer- sidades españolas e rendición de contas ao respecto.

Actividades de sensibilización:

Dende finais de 2005 ata mediados de 2006 colaborouse

coa ONG Enxeñeiros sen Fronteiras a través dunha ex- posición itinerante sobre Comercio Xusto que a Coordi- nación do Plan moveu en períodos de 15 días entre dez centros docentes da USC.

Colaboración coa fundación Acción Natura e o Ministerio

de Medio Ambiente en campañas de sensibilización rela- cionadas co cambio climático. No curso 2006-07, a expo- sición titulada O clima cambia, e ti?, que se expuxo en 4 centros docentes durante 6 semanas (outubro e novembro de 2006). No ano 2007, a campaña titulada Estás implica- do?

Durante os meses de marzo a maio de 2007, desenvolveu-

se unha exposición relacionada co cambio climático or-

(24)

CAPÍTULO 7

O NOSO COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

210

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

ganizada pola asociación ecoloxista galega Verdegaia en 5 centros docentes da USC durante períodos de 2-3 semanas por centro.

Difusión do Plan de Desenvolvemento Sustentable. Den- de que se iniciou o traballo na Coordinación do Plan, óptase por tentar asistir a todas as xornadas organizadas por institucións, aso- ciacións… e nas que se dá a oportunidade de presentar o traballo que se está a desenvolver. A continuación mencionamos, sen entrar en detalles temáticos, as intervencións realizadas neste período.

Feito salientable 2006

Presentación do Plan de Desenvolvemento Sustentable no IES

Cruceiro Baleares (A Coruña), marzo.

II Xornadas de Universidades Responsables en Zaragoza,

marzo .

Xornadas de Educación Ambiental, Semana Precolexial no

Colexio Maior Rodríguez Cadarso, abril.

IV Xornadas de Formación Básica do Voluntariado, Santiago e

Lugo, novembro.

III Xornadas de Educación Ambiental da Universidade de

Zaragoza, novembro.

Feito salientable 2007

Sema

na Verde UAM, Experiencias de Mobilidade Sustentable en Universidades, Madrid, abril.

II Congreso Internacional de Educación Enerxética, As Pontes,

xuño.

I Congreso Lusófono de Educación Ambiental, Santiago,

setembro.

Ciclo sobre Plans de Desenvolvemento Sustentable e Calidade

Ambiental nos Campus Universitarios. Universidade de León, setembro.

Xornadas de Educación Ambiental, Consellería de Medio

Ambiente de Castela e León , Salamanca, outubro.

V Curso de Formación Básica do Voluntariado, Santiago e

Lugo, novembro.

I Congreso da Rede de Universidades polo Clima, Salaman

ca,

novembro.

Formación do persoal da Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sustentable

Dende a Coordinación do Plan promóvese unha formación continuada do persoal que traballa nela que permita un melloría na súa capacitación profesional, facilitándolle a asistencia a cursos e congresos relacionados coa xestión e a educación ambiental.

Formación do persoal da Coordinación do Plan de D

Formación do persoal da Coordinación do Plan de

D

Referencias

Documento similar

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

T ) Or ccmifsion y mandato de los feñores del Confejo de fu A K cezavhe viftocidiícurío que ha hecho Don f rancifco deMiranr da y p3z,Capdlan de fu Mageíbd^en ia Real Capilla de