INFANTIL i PRIMÀRIA Projecte CASTELLNOU

44 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Salabert, 36 46018 València Tel. 96 317 00 38 - Fax 96 357 12 50 www.castellnouedival.com comercial@castellnouedival.com A M BLA PARTICIPAC D E

INFANTIL

i PRIMÀRIA

educació

educació

INFANTIL

i PRIMÀRIA

EDUC A CIÓ INF ANTIL i PRIMÀRIA · 2008-2009 Salabert, 36 46018 València Tel. 96 317 00 38 - Fax 96 357 12 50 www.castellnouedival.com comercial@castellnouedival.com

Projecte

CASTELLNOU

2008-2009

(2)

i PRIMÀRIA

Educació Infantil

3

Educació Primària

6

(3)
(4)

INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

• Quaderns d’estiu

(5)

ISBN: 978-84-8345-037-6

E

l quadern d’estiu d’Educació Infantil està destinat als xiquets i xiquetes de cinc anys. El quadern cons-ta de 45 làmines, amb una activicons-tat cada una. El re-vers de cada làmina s’aprofi ta perquè identifi quen l’activitat que acaben de fer i les que ja han fet anteriorment, a partir d’una pauta determinada. S’hi inclou també, en cada cas, un joc transversal que es resol una vegada acabat el qua-dern i que permet participar en un concurs.

El contingut de les làmines, per àrees, és el següent:

Llenguatge (10 làmines)

Matemàtiques (10 làmines)

Anglés (5 làmines)

Entreteniments per a treballar les capacitats bàsiques (10 làmines)

Medi físic i social i Identitat i autonomia personal (10 làmines)

E

l cuaderno de verano de Educación Infantil está des-tinado a alumnos y alumnas de cinco años. Consta de 45 láminas, con una actividad en cada una. Se incluye también un juego transversal que se resuelve una vez terminado el cuaderno y que permite participar en un concurso.

El contenido de las láminas por áreas es el siguiente:

Lenguaje (10 láminas)

Matemáticas (10 láminas)

Inglés (5 láminas)

Entretenimientos para trabajar las capacidades básicas (10 láminas)

Medio físico y social e Identidad y autonomía personal (10 láminas)

Format: 29,7 × 21 cm

ISBN: 978-84-8345-044-4

(6)

Marta está contenta

Ester Casals

El cuaderno muestra la vida de una familia de clase media de nuestro país que recibe la noti-cia inesperada del despido del padre. Marta, la hija, lo sabe y participa de la preocupación del resto de la familia. A partir de la historia pro-fundizamos en los sentimientos y actitudes de la protagonista ante este hecho que desequilibra la rutina y la tranquilidad de su día a día.

ISBN 978-84-8452-395-6 · ISBN GD 978-84-8452-426-7

El regalo de Memed

Ester Casals

La historia de Memed, un niño kurdo que se ve obligado a irse de su casa a causa de la gue-rra. El protagonista nos explica sus vivencias y sus sentimientos desde que se va hasta que vuelve a casa.

ISBN 978-84-8452-064-1 · ISBN GD 978-84-8452-080-1

Tostadito viaja por el mundo

Maria Vinuesa

Tostadito y Pipirico protagonizan un viaje que revela elementos enriquecedores sobre la ali-mentación y las costumbres de varios pueblos del mundo.

ISBN 978-84-8452-196-9 · ISBN GD 978-84-8452-208-9

CUADERNOS

INTERMÓN OXFAM

(7)

EDUCACIÓ

(8)

PRIMÀRIA

QUADERNS

Quaderns PEI-600 ... 10 Cuadernos KEI ... 11 Quaderns de Valencià ... 12 Cuadernos de Castellano ... 13

Quaderns d’ortografi a valenciana ... 14

Cuadernos de ortografía castellana ... 15

Quaderns de Matemàtiques ... 16

Cuadernos de Matemáticas ... 17

Quaderns de Matemàtica recreativa ... 18

Quaderns d’estiu / Cuadernos de verano ... 19

Cuadernos Intermón Oxfam ... 20

LECTURES

Proyecto de Lecturas Castellnou ... 24

Col·lecció Kalafat / Kalafate ... 25

Lecturas Intermón Oxfam ... 29

ÍNDEX

Per sol·licitar exemplars de mostra:

(9)
(10)

PRIMÀRIA

QUADERNS

• Quaderns PEI-600 • Cuadernos KEI • Quaderns de Valencià • Cuadernos de Castellano

• Quaderns d’ortografi avalenciana

• Cuadernos de ortografía castellana

• Quaderns de Matemàtiques

• Cuadernos de Matemáticas

• Quaderns de Matemàtica recreativa

• Quaderns d’estiu

• Cuadernos de verano

(11)

Q

QUADERNS

PEI-600

(Programa per a l’Estimulació de la Intel·ligència)

C

astellnou Editora Valenciana presenta una col·lecció de deu quaderns per a treballar les capacitats bàsiques. Cada quadern té 64 pàgines. La col·lecció consta també d’una guia didàctica amb solucionari inclòs.

L’ordenació dels quaderns de l’1 al 10 refl ecteix una progressió en el nivell de difi cultat i engloba una franja d’edat entre els cinc i els dotze anys, és a dir, xiquets i xiquetes des de l’Educació Infantil-5 anys fi ns a 6é de Primària.

Hi ha cinc àrees que estructuren els continguts dels quaderns:

Percepció visual (atenció, agudesa, discriminació i imaginació i memòria visuals).

Orientació espacial (grafi sme i topologia).

Raonament lògic (seqüències, correspondències, sèries, compo-sicions i deduccions).

Llenguatge (lletres, paraules, frases i textos).

Matemàtiques (nombres, relacions numèriques, signes matemà-tics i algoritmes).

En cada un dels deu quaderns es treballen totes aquestes àrees a partir d’activitats diverses: trobar similituds i diferències entre els ob-jectes, completar dibuixos, ordenar o completar seqüències i deduir situacions, saber situar un objecte en l’espai…

Quadern PEI-600 1 ISBN 978-84-8345-015-4

Quadern PEI-600 2 ISBN 978-84-8345-016-1

Quadern PEI-600 3 ISBN 978-84-8345-017-8

Quadern PEI-600 4 ISBN 978-84-8345-018-5

Quadern PEI-600 5 ISBN 978-84-8345-019-2

Quadern PEI-600 6 ISBN 978-84-8345-020-8

Quadern PEI-600 7 ISBN 978-84-8345-021-5

Quadern PEI-600 8 ISBN 978-84-8345-022-2

Quadern PEI-600 9 ISBN 978-84-8345-023-9

Quadern PEI-600 10 ISBN 978-84-8345-024-6

Guia didàctica ISBN 978-84-8345-025-3

(12)

PRIMÀRIA

CUADERNOS

KEI

(Kit de actividades para la Estimulación de la Inteligencia)

C

astellnou Editora Valenciana presenta una colección de diez cuadernos para trabajar las capacidades básicas. Cada cuaderno tiene 64 páginas. La colección consta también de una guía didáctica con el solucionario incluido.

La ordenación de los cuadernos del 1 al 10 refl eja una progresión en el nivel de difi cultad y engloba una franja de edad entre los cinco y los doce años, es decir, niños y niñas desde Educación Infantil hasta 6.º curso de Primaria.

Hay cinco áreas que estructuran los contenidos de los cuadernos: • Percepción visual (atención, agudeza, discriminación e

imagi-nación y memoria visuales).

Orientación espacial(grafi smo y topología).

Razonamiento lógico (secuencias, correspondencias, series, composiciones y deducciones).

Lenguaje (letras, palabras, frases y textos).

Matemáticas (números, relaciones numéricas, signos matemáti-cos y algoritmos).

En cada uno de los diez cuadernos se trabajan todas estas áreas a partir de actividades diversas: encontrar similitudes y diferencias entre los objetos, completar dibujos, ordenar o completar secuencias y deducir situaciones, ubicar un objeto en el espacio...

Cuaderno KEI 1 ISBN 978-84-8345-026-0

Cuaderno KEI 2 ISBN 978-84-8345-027-7

Cuaderno KEI 3 ISBN 978-84-8345-028-4

Cuaderno KEI 4 ISBN 978-84-8345-029-1

Cuaderno KEI 5 ISBN 978-84-8345-030-7

Cuaderno KEI 6 ISBN 978-84-8345-031-4

Cuaderno KEI 7 ISBN 978-84-8345-032-1

Cuaderno KEI 8 ISBN 978-84-8345-033-8

Cuaderno KEI 9 ISBN 978-84-8345-034-5

Cuaderno KEI 10 ISBN 978-84-8345-035-2

Guía didáctica ISBN 978-84-8345-036-9

FORMATO: 31,2 × 21,0 cm

(13)

FORMAT: 22,5 × 29,7 cm

QP

A

mb aquests díhuit quaderns de valencià, Castellnou Editora Valenciana posa a l’abast dels mestres de Primària una eina complementària als llibres de text per avançar progressivament en l’aprenentatge de la llengua.

Els quaderns estan directament relacionats amb els continguts curriculars i tenen en compte les habilitats bàsiques de comprensió i expressió escrites. Cada quadern té 24 pàgines, 4 unitats de sis pàgines cada una.

Corresponen al Primer Cicle de Primària els sis primers quaderns; al Segon Cicle, els qua-derns 7, 8 i 9 (3r curs) i 10, 11 i 12 (4t curs), i al Tercer Cicle, els quaqua-derns 13, 14 i 15 (5é curs) i 16, 17 i 18 (6é curs).

Els quaderns de Primer Cicle se centren bàsicament en la pràctica de les capacitats bàsiques, les grafi es, les paraules, la gramàtica i l’escriptura. Pel que fa a la resta de cursos, cada quadern ofereix lectures i preguntes de comprensió lectora. Cada pàgina, amb un màxim de tres activitats, constitueix una unitat coherent. Les activitats de comprensió inclouen pre-guntes de comprensió literal i també qüestions de valoració empàtica del contingut.

Quadern de valencià 1 ISBN 978-84-8345-051-2 Quadern de valencià 2 ISBN 978-84-8345-052-9

Quadern de valencià 3 ISBN 978-84-8345-053-6 Quadern de valencià 4 ISBN 978-84-8345-054-3

Quadern de valencià 5 ISBN 978-84-8345-055-0

Quadern de valencià 6 ISBN 978-84-8345-056-7 Quadern de valencià 7 ISBN 978-84-8345-057-4

Quadern de valencià 8 ISBN 978-84-8345-058-1 Quadern de valencià 9 ISBN 978-84-8345-059-8

Quadern de valencià 10 ISBN 978-84-8345-060-4

Quadern de valencià 11 ISBN 978-84-8345-061-1 Quadern de valencià 12 ISBN 978-84-8345-062-8

Quadern de valencià 13 ISBN 978-84-8345-063-5

Quadern de valencià 14 ISBN 978-84-8345-064-2 Quadern de valencià 15 ISBN 978-84-8345-065-9

Quadern de valencià 16 ISBN 978-84-8345-066-6 Quadern de valencià 17 ISBN 978-84-8345-067-3

Quadern de valencià 18 ISBN 978-84-8345-068-0

CD Solucionari ISBN 978-84-8345-069-7

QUADERNS

DE VALENCIÀ

(14)

PRIMÀRIA

E

n total son dieciocho los cuadernos de castellano destinados a favorecer la prác-tica, por parte del alumnado, de los contenidos curriculares de Educación Prima-ria y asegurar su asimilación. Cada curso se corresponde con tres cuadernos. Por tanto, los cuadernos 1, 2 y 3 refuerzan 1.º, los cuadernos 4, 5 y 6 refuerzan 2.°; los cuadernos 7, 8 y 9, 3.°; los cuadernos 10, 11 y 12 , 4.°; los cuadernos 13, 14 y 15, 5.°, y, por último, los cuadernos 16, 17 y 18 se corresponden con 6.° curso.

Cada cuaderno tiene 24 páginas, 4 unidades de seis páginas cada una.

Los cuadernos de Primer Ciclo insisten especialmente en la práctica de las capacidades básicas, las grafías, las palabras, la gramática y la escritura. Cada página contiene un máximo de tres actividades y constituye una unidad coherente.

Cuaderno de castellano 1 ISBN 978-84-8345-070-3 Cuaderno de castellano 2 ISBN 978-84-8345-071-0

Cuaderno de castellano 3 ISBN 978-84-8345-072-7 Cuaderno de castellano 4 ISBN 978-84-8345-073-4

Cuaderno de castellano 5 ISBN 978-84-8345-074-1

Cuaderno de castellano 6 ISBN 978-84-8345-075-8 Cuaderno de castellano 7 ISBN 978-84-8345-076-5

Cuaderno de castellano 8 ISBN 978-84-8345-077-2 Cuaderno de castellano 9 ISBN 978-84-8345-078-9

Cuaderno de castellano 10 ISBN 978-84-8345-079-6

Cuaderno de castellano 11 ISBN 978-84-8345-080-2 Cuaderno de castellano 12 ISBN 978-84-8345-081-9

Cuaderno de castellano 13 ISBN 978-84-8345-082-6

Cuaderno de castellano 14 ISBN 978-84-8345-083-3 Cuaderno de castellano 15 ISBN 978-84-8345-084-0

Cuaderno de castellano 16 ISBN 978-84-8345-085-7 Cuaderno de castellano 17 ISBN 978-84-8345-086-4

Cuaderno de castellano 18 ISBN 978-84-8345-087-1

CD Solucionario ISBN 978-84-8345-088-8

CUADERNOS

DE

CASTELLANO

FORMATO: 22,5 × 29,7 cm

CD Solucionario

(15)

QP

QUADERNS

D’ORTOGRAFIA VALENCIANA

E

ls dotze quaderns d’ortografi a per a l’Educació Primària de Castellnou Editora Valenciana tenen com a fi nalitat afavorir la pràctica per part de l’alumnat de les normes ortogràfi ques del valencià. L’objectiu és que, fi nalitzada l’etapa, els alumnes tinguen un domini de l’ortografi a bàsica d’aquesta llengua.

Els quaderns es dirigeixen principalment als alumnes de Segon Cicle i Tercer Cicle, i la seqüenciació dels continguts, en espiral, permet reprendre’ls amb els diferents nivells de difi cultat que corresponen a cada curs d’aquests cicles.

La metodologia és inductiva, és a dir, es treballen de manera pràctica les difi cultats orto-gràfi ques per tal que, a continuació, l’alumnat puga induir-ne la norma.

Destaca especialment el caràcter lúdic de les activitats. Estan formulades de manera entene-dora i capten, ja d’entrada, l’interés i l’atenció de l’alumnat.

Els quaderns són autocorrectius, de manera que l’alumne pot autoavaluar els seus progres-sos comprovant les respostes a la mateixa pàgina.

Cada unitat consta d’una pàgina inicial formada per un refrany (que conté l’aspecte orto-gràfi c que es vol treballar en la unitat) i activitats de memòria visual. A més, al fi nal de la unitat hi ha una pàgina d’activitats globals o de resum i un quadre de recull normatiu.

Quadern d’ortografi a 1 ISBN 978-84-8345-102-1 Quadern d’ortografi a 2 ISBN 978-84-8345-103-8 Quadern d’ortografi a 3 ISBN 978-84-8345-104-5

Quadern d’ortografi a 4 ISBN 978-84-8345-105-2

Quadern d’ortografi a 5 ISBN 978-84-8345-106-9 Quadern d’ortografi a 6 ISBN 978-84-8345-107-6

Quadern d’ortografi a 7 ISBN 978-84-8345-108-3

Quadern d’ortografi a 8 ISBN 978-84-8345-109-0 Quadern d’ortografi a 9 ISBN 978-84-8345-110-6

Quadern d’ortografi a 10 ISBN 978-84-8345-111-3 Quadern d’ortografi a 11 ISBN 978-84-8345-112-0

Quadern d’ortografi a 12 ISBN 978-84-8345-113-7

CD d’activitats complementàries ISBN 978-84-8345-114-4

FORMAT:22,5 × 29,7 cm

(16)

PRIMÀRIA

CD Solucionario

CUADERNOS

DE

ORTOGRAFÍA CASTELLANA

Estos doce cuadernos de refuerzo refl ejan los contenidos curriculares de ortografía en Edu-cación Primaria y tienen como fi nalidad la práctica de dichos contenidos para favorecer su aprendizaje y su apoyo al carácter instrumental del área de lengua, aportando la base para la competencia escrita en el resto de áreas.

Se trata de unos cuadernos autocorrectivos, de 24 páginas cada uno, en los que son los propios alumnos y alumnas quienes pueden comprobar las soluciones de las actividades resueltas mediante una tira plástica de color que, sobrepuesta en los márgenes exteriores de las páginas, descubre las respuestas correctas. Esta autonomía del alumnado permite que los cuadernos se puedan entender de muy variadas formas (cuadernos de refuerzo, de verano, complementarios, etc.), ya que no es obligada su corrección en el aula.

A lo largo de todos los cuadernos tiene cabida una gran variedad de actividades que tra-bajan los contenidos en orden de difi cultad progresiva; además, en los cuatro últimos se recogen los aprendizajes de ortografía adquiridos con anterioridad como base para traba-jar con especial interés los contenidos de acentuación (cuadernos 9 y 10) y de puntuación (cuadernos 11 y 12).

Pese a que esta colección de cuadernos no tiene una correspondencia rígida por cursos, se podría establecer una correlación aproximada que el profesorado debe valorar según las necesidades individuales y/o del grupo de clase:

Cuaderno de ortografía 1 ISBN 978-84-8345-089-5

Cuaderno de ortografía 2 ISBN 978-84-8345-090-1 Cuaderno de ortografía 3 ISBN 978-84-8345-091-8

Cuaderno de ortografía 4 ISBN 978-84-8345-092-5

Cuaderno de ortografía 5 ISBN 978-84-8345-093-2 Cuaderno de ortografía 6 ISBN 978-84-8345-094-9

Cuaderno de ortografía 7 ISBN 978-84-8345-095-6

Cuaderno de ortografía 8 ISBN 978-84-8345-096-3 Cuaderno de ortografía 9 ISBN 978-84-8345-097-0

Cuaderno de ortografía 10 ISBN 978-84-8345-098-7 Cuaderno de ortografía 11 ISBN 978-84-8345-099-4

Cuaderno de ortografía 12 ISBN 978-84-8345-100-7

CD actividades complementarias ISBN 978-84-8345-101-4

FORMATO: 22,5 × 29,7 cm

• Cuadernos 1 a 4: 1.º y 2.º cursos. • Cuadernos 5 a 8: 1.º a 4.º cursos. • Cuadernos 9 a 12: 5.º y 6.º cursos.

CP

(17)

CD Solucionari

QUADERNS

DE

MATEMÀTIQUES

FORMAT:22,5 × 29,7 cm Quadern de Matemàtiques 1 ISBN 978-84-8345-115-1

Quadern de Matemàtiques 2 ISBN 978-84-8345-116-8

Quadern de Matemàtiques 3 ISBN 978-84-8345-117-5 Quadern de Matemàtiques 4 ISBN 978-84-8345-118-2

Quadern de Matemàtiques 5 ISBN 978-84-8345-119-9

Quadern de Matemàtiques 6 ISBN 978-84-8345-120-5 Quadern de Matemàtiques 7 ISBN 978-84-8345-121-2

Quadern de Matemàtiques 8 ISBN 978-84-8345-122-9 Quadern de Matemàtiques 9 ISBN 978-84-8345-123-6

Quadern de Matemàtiques 10 ISBN 978-84-8345-124-3

Quadern de Matemàtiques 11 ISBN 978-84-8345-125-0 Quadern de Matemàtiques 12 ISBN 978-84-8345-126-7

Quadern de Matemàtiques 13 ISBN 978-84-8345-127-4

Quadern de Matemàtiques 14 ISBN 978-84-8345-128-1 Quadern de Matemàtiques 15 ISBN 978-84-8345-129-8

Quadern de Matemàtiques 16 ISBN 978-84-8345-130-4 Quadern de Matemàtiques 17 ISBN 978-84-8345-131-1

Quadern de Matemàtiques 18 ISBN 978-84-8345-132-8

CD Solucionari ISBN 978-84-8345-133-5

E

ls continguts dels díhuit quaderns de Matemàtiques es corresponen amb els contin-guts curriculars de Primària. L’objectiu és practicar aquests continguts per reforçar-los i assegurar-ne l’assimilació per part de l’alumnat.

Cada quadern consta de quatre unitats de sis pàgines cada una, és a dir, 24 pàgines en total. La correspondència entre els quaderns i els cursos és la següent:

Quaderns 1, 2 i 3: 1r curs de Primària Quaderns 10, 11 i 12: 4t curs de Primària Quaderns 4, 5 i 6: 2n curs de Primària Quaderns 13, 14 i 15: 5é curs de Primària Quaderns 7, 8, i 9: 3r curs de Primària Quaderns 16, 17 i 18: 6é curs de Primària Cada unitat d’aquests quaderns comença amb una pàgina d’activitats destinades a treba-llar les capacitats bàsiques (percepció visual, orientació espacial, raonament lògic, llen-guatge matemàtic…). A més de les activitats que reforcen els continguts, també se n’hi ha afegit d’altres de caràcter més lúdic i problemes per a treballar la capacitat deductiva dels alumnes.

(18)

PRIMÀRIA

CUADERNOS

DE

MATEMÁTICAS

L

os contenidos de los dieciocho cuadernos de Matemáticas se corresponden con los contenidos curriculares de Educación Primaria. Su objetivo es reforzarlos y asegu-rar así su consolidación por parte del alumnado.

Cada cuaderno consta de cuatro bloques de seis páginas cada uno, es decir, 24 páginas en total. La correspondencia entre los cuadernos y los cursos es la siguiente:

Cuadernos 1, 2 y 3: 1.er curso Cuadernos 4, 5 y 6: 2.º curso Cuadernos 7, 8 y 9: 3.er curso Cuadernos 10, 11 y 12: 4.º curso Cuadernos 13, 14 y 15: 5.º curso Cuadernos 16, 17 y 18: 6.º curso

Cada bloque de estos cuadernos empieza con una página de actividades destinadas a trabajar las capacidades básicas (percepción visual, orientación espacial, razonamiento lógico, lenguaje matemático...). Además de las actividades que refuerzan los contenidos, también se han añadido otras de carácter más lúdico y problemas para trabajar la capa-cidad deductiva.

FORMATO:22,5 × 29,7 cm Cuaderno de Matemáticas 1 ISBN 978-84-8345-134-2

Cuaderno de Matemáticas 2 ISBN 978-84-8345-135-9

Cuaderno de Matemáticas 3 ISBN 978-84-8345-136-6 Cuaderno de Matemáticas 4 ISBN 978-84-8345-137-3

Cuaderno de Matemáticas 5 ISBN 978-84-8345-138-0

Cuaderno de Matemáticas 6 ISBN 978-84-8345-139-7 Cuaderno de Matemáticas 7 ISBN 978-84-8345-140-3

Cuaderno de Matemáticas 8 ISBN 978-84-8345-141-0 Cuaderno de Matemáticas 9 ISBN 978-84-8345-142-7

Cuaderno de Matemáticas 10 ISBN 978-84-8345-143-4

Cuaderno de Matemáticas 11 ISBN 978-84-8345-144-1 Cuaderno de Matemáticas 12 ISBN 978-84-8345-145-8

Cuaderno de Matemáticas 13 ISBN 978-84-8345-146-5

Cuaderno de Matemáticas 14 ISBN 978-84-8345-147-2 Cuaderno de Matemáticas 15 ISBN 978-84-8345-148-9

Cuaderno de Matemáticas 16 ISBN 978-84-8345-149-6 Cuaderno de Matemáticas 17 ISBN 978-84-8345-150-2

Cuaderno de Matemáticas 18 ISBN 978-84-8345-151-9

CD Solucionario ISBN 978-84-8345-152-6

CD Solucionario

(19)

CD Solucionari

QP

QUADERNS

DE

MATEMÀTICA RECREATIVA

M

atemàtica recreativa és una col·lecció de dotze quaderns dedicats a la resolució d’activitats mitjançant el càlcul ràpid, que volen remarcar especialment l’ús de les operacions bàsiques d’una forma visual i intuïtiva.

L’objectiu fi nal és que els alumnes, per mitjà del càlcul mental, adquirisquen i reforcen una sèrie de recursos que els permeten realitzar operacions i estimacions ràpides tant en l’àmbit escolar com en el seu entorn quotidià.

Els continguts treballats en aquests quaderns són progressius i, a grans trets, paral·lels a la programació de Matemàtiques de Primària. Tot i que es podrien assignar dos quaderns a cada curs, aquesta correspondència és indicativa i pot variar segons les necessitats de cada grup o cada alumne en particular (quadern de treball complementari, de reforç, de repàs, d’estiu...); d’altra banda, els quaderns també poden ser útils en ensenyament secundari. Així mateix s’hi intercalen altres activitats de caràcter més lúdic, com jocs matemàtics (sudo-ku, quadrats màgics, nombres encreuats...) i de percepció visual o raonament lògic.

Quadern Matemàtica recreativa 1 ISBN 978-84-8345-153-3

Quadern Matemàtica recreativa 2 ISBN 978-84-8345-154-0 Quadern Matemàtica recreativa 3 ISBN 978-84-8345-155-7

Quadern Matemàtica recreativa 4 ISBN 978-84-8345-156-4

Quadern Matemàtica recreativa 5 ISBN 978-84-8345-157-1 Quadern Matemàtica recreativa 6 ISBN 978-84-8345-158-8

Quadern Matemàtica recreativa 7 ISBN 978-84-8345-159-5

Quadern Matemàtica recreativa 8 ISBN 978-84-8345-160-1 Quadern Matemàtica recreativa 9 ISBN 978-84-8345-161-8

Quadern Matemàtica recreativa 10 ISBN 978-84-8345-162-5 Quadern Matemàtica recreativa 11 ISBN 978-84-8345-163-2

Quadern Matemàtica recreativa 12 ISBN 978-84-8345-164-9

CD Solucionari ISBN 978-84-8345-165-6

(20)

PRIMÀRIA

Format: 21 × 29,7 cm

E

n total són sis quaderns destinats a repassar, d’una manera lúdica, els continguts treballats durant el curs. A més de les pàgines dedicades a les diverses matèries, s’hi introdueixen d’altres amb entreteniments i jocs i, ja des de 1r, activitats d’anglés.

Totes les activitats són variades i motivadores i tenen un caràcter lúdic. S’hi in-clou també un joc transversal que es resol una vegada acabat el quadern i que permet participar en un concurs.

QUADERNS

D’

ESTIU

/

CUADERNOS

DE

VERANO

Quadern d’estiu 1 ISBN 978-84-8345-038-3

Quadern d’estiu 2 ISBN 978-84-8345-039-0

Quadern d’estiu 3 ISBN 978-84-8345-040-6

Quadern d’estiu 4 ISBN 978-84-8345-041-3

Quadern d’estiu 5 ISBN 978-84-8345-042-0

Quadern d’estiu 6 ISBN 978-84-8345-043-7

Cuaderno de verano 1 ISBN 978-84-8345-045-1

Cuaderno de verano 2 ISBN 978-84-8345-046-8

Cuaderno de verano 3 ISBN 978-84-8345-047-5

Cuaderno de verano 4 ISBN 978-84-8345-048-2

Cuaderno de verano 5 ISBN 978-84-8345-049-9

Cuaderno de verano 6 ISBN 978-84-8345-050-5

S

eis cuadernos destinados a repasar, de forma lúdica, los contenidos trabajados durante el curso. Además de las páginas dedicadas a las distintas materias, se introducen espacios de entretenimientos y juegos y actividades de inglés.

Todas las actividades son variadas y tienen un carácter lúdico. Al fi nal de cada cuaderno se encuentra el solucionario de todas las actividades para que el pro-pio alumno o alumna pueda realizar la corrección de las actividades resueltas. Se incluye también un juego transversal que se resuelve una vez terminado el

(21)

CUADERNOS

INTERMÓN OXFAM

C

Una sorpresa para Rosalina

Ester Casals

La guerra obliga a Rosalina a partir de su casa. Le acom-pañan sus vivencias y la añoranza por todo lo que dejó. La historia se acompaña de una serie de actividades para profundizar en el tema de la guerra.

ISBN 978-84-8452-068-9 · ISBN GD 978-84-8452-080-1

Una visita inesperada

Maria Vinuesa

Rita, Gabriel y María serán los guías improvisados del tripu-lante de una nave extraterrestre que viene a conocer los usos y las costumbres de los humanos.

ISBN 978-84-8452-199-0 · ISBN GD 978-84-8452-208-9

Kidane tiene un tesoro

Ester Casals

La historia de Kidane se sitúa en Etiopía, un país conocido por las sequías y el hambre. Kidane tiene que abandonar su casa a causa de una falta de lluvia extrema y caminar durante días hasta que su familia encuentra un lugar para vivir. Pronto tendrán que volver a marchar en busca de un hospital donde puedan curar a su hermana pequeña, que ha enfermado gravemente.

ISBN 978-84-8452-399-4 · ISBN GD 978-84-8452-426-7

(22)

INFANTIL

SEGUNDO CICLO -

TERCER CICLO

Ale y la bola del mundo mágica. Sibila Vigna

La historia de un niño que quiere ser médico y tiene una bola del mundo mágica que le permite viajar sirve como punto de partida para proponer diferentes actividades dirigidas a conocer diferentes tipos de pobreza, trabajar conceptos como la pobreza absoluta y la pobreza relativa, identifi car las necesidades básicas, refl exionar sobre la falta de oportu-nidades y dar a conocer los derechos humanos.

ISBN 978-84-8452-403-8 · ISBN GD 978-84-8452-411-3

Mariposas de colores.

Isabel Planas, Maru Escobedo y Raül Jiménez

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las regiones más pobres del planeta son los confl ictos armados. Acompañamos a Roberto, un niño de Angola, y a la realidad de la guerra que sufre su país.

ISBN 978-84-8452-072-6 · ISBN GD 978-84-8452-082-5

El cumpleaños de Laura

. Sibila Vigna

A partir de su fi esta de cumpleaños, Laura descubre la relación que existe entre los productos que consumimos diariamente y las condiciones laborales de las personas que los producen.

ISBN 84-9452-202-7 · ISBN GD 84-9452-210-2

La carrera de tu vida. Sibila Vigna

Esta propuesta se articula a partir de una historia y un jue-go. Ambos elementos sirven para favorecer el conocimiento sobre las causas de la pobreza y promover una visión crítica sobre las interdependencias del mundo actual. Con el juego podremos introducirnos en diferentes situaciones de exclusión y refl exionar sobre la desigual distribución de los recursos.

ISBN 978-84-9452-407-6 · ISBN GD 978-84-9452-411-3

El regalo de Jacquie. Sibila Vigna

En este ciclo se plantea el estudio a través de un cómic, con Jacquie como protagonista. Se descubren las condiciones laborales de una maquila de la mano de un amigo lejano, Miguel, hijo de una trabajadora.

(23)
(24)

PRIMÀRIA

LECTURES

• Proyecto de Lecturas Castellnou

• Col·lecció Kalafat - Kalafate

(25)

L

LECTURAS 1

º

y 2

º

CICLO

Libro de lectura (libro + CD + cuaderno) ISBN 978-84-8345-167-0 Libro de lectura (libro + CD + cuaderno) ISBN 978-84-8345-169-4 Libro de lectura (libro + CD + cuaderno) ISBN 978-84-8345-166-3 Libro de lectura (libro + CD + cuaderno) ISBN 978-84-8345-168-7

Guía de lectura (1.er ciclo)

ISBN 978-84-8345-170-0

Guía de lectura (2.o ciclo)

ISBN 978-84-8345-171-7

L

os libros de Lecturas Castellnou están dirigidos al alum-nado de 1.º y 2.º ciclos de Primaria. La oferta consta, por curso, de los siguientes elementos:

• Libro de Lecturas: álbum ilustrado de 64 páginas. Contiene

12 capítulos, con dos textos cada uno. En la selección textual se incluyen cuentos, poesías, adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales, además de cómics, chistes, folletos, recetas, etiquetas… Ocasionalmente, las lecturas se acompañan con defi niciones a pie de página para facilitar la comprensión.

• Cuaderno de fi chas: consta de 24 fi chas, fungibles y extraíbles,

una por lectura, con las actividades relativas a cada una de ellas.

Cuentan con:

actividades de escritura (cantidad y complejidad crecientes);

actividades de creación (dibujos, invención de fi nales de una his-toria, creación de títulos…);

actividades lúdicas relacionadas con la temática de cada lectura (crucigramas, laberintos de palabras, sopas de letras, palabras encadenadas...).

• CD con las audiciones de las lecturas y las canciones compren-didas en el libro, para fomentar la lectura en voz alta y la com-prensión auditiva.

(26)

PRIMÀRIA

LECTURES PER A 3r CURS

COL·LECCIÓ KALAFAT / KALAFATE. 2n i 3r CICLE

Mary Poppins

. P. L. Travers. Versió de M. Ibáñez i X. López

És una mainadera, un poc fada un poc bruixa, que, a la casa anglesa on en-tra a treballar, ha de fer front a la monotonia d’educar uns xiquets amb desig d’aventures. Ella serà l’única que sabrà portar-los per un món de fantasia amb l’aparença de la rígida educació anglesa. Mary Poppins hi arriba i se’n va se-gons la direcció del vent: vent de l’est, vent de l’oest...

ISBN VAL. 978-84-8345-212-7 / ISBN CAST. 978-84-8308-358-1

El llibre de la selva

. R. Kipling. Versió de N. Pradas i J. Fornés

Narra la vida i les aventures d’un xiquet, Mowgli, criat entre llops. A la selva s’enfronta al terrible tigre coix, Shere Khan, amb l’ajuda dels seus amics, l’ós Baloo, la pantera negra Bagheera i la serp Kaa.

Finalment, quan es fa major, Mowgli ha de decidir entre quedar-se amb la seua família de la selva o anar a viure amb els seus congèneres humans...

ISBN VAL. 978-84-8345-216-5 / ISBN CAST. 978-84-8308-400-7

Robinson Crusoe

. D. Defoe. Versió de R. García Toga i J. Coba

És una de les novel·les d’aventures més conegudes. Narra la història d’un home que va naufragar i va arribar a una illa deserta, on va viure més de 25 anys. El protagonista ha de començar pràcticament des de zero, fent front als desa-fi aments de la vida salvatge i a la terrible càrrega de la soledat. Pel que sembla, Defoe es va inspirar en un cas real: la història del mariner escocès Alexander Selkirk, que va ser abandonat en una illa pròxima a la costa de Xile (hui, illa Robinson) i hi va sobreviure durant cinc anys, fi ns que va ser rescatat.

ISBN VAL. 978-84-8345-208-0 / ISBN CAST. 978-84-8308-220-2

La Col·lecció Kalafat té un caràcter innovador: les obres que en formen part, clàssics de la literatura universal, es presenten en versions reduïdes, adaptades lingüísticament i amb una disposició tipogràfi ca que les fa especialment recomanables per a l’alumnat d’Educació Primària. Es tracta d’adequar-ne el fons i la forma: continguts potencialment interessants per a l’edat i les motivacions dels lectors, pre-sentats en un registre acurat i entenedor alhora i amb una tipografi a escaient. La col·lecció es proposa, metafòricament, calafatar la nau dels futurs lectors perquè puguen gaudir de l’aventura que els ofereix la literatura, sense entrebancs. Al fi nal de cada llibre hi ha unes propostes que conviden l’alumnat a pensar i a refl exionar sobre temes actuals, a partir de la lectura. La Col·lecció Kalafat té el suport de l’Associació Lectura Fàcil, reconeguda per l’Easy-to-Read Foundation, entitat sueca promotora del concepte de Llibre Fàcil en l’àmbit internacional. versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana

(27)

L

Les aventures de Tom Sawyer. M. Twain. Versió de M. À. Rubio i X. López

Explica la vida d’un xic, Tom Sawyer, i el seu amic Huckleberry Finn a prop del Mississipí. La novel·la està inspirada en els records d’infantesa i d’adolescència del mateix autor, refl ectits amb senzillesa i gran sentit de l’humor. L’obra va acon-seguir un gran èxit i el seu protagonista va esdevenir ràpidament un dels perso-natges més coneguts i estimats de la literatura nord-americana.

ISBN VAL. 978-84-8345-209-7 / ISBN CAST. 978-84-8308-228-7

El fantasma de Canterville. O. Wilde. Versió d’A. G. Llorca i F. Llopis

És una de les obres més llegides d’Oscar Wilde, i se n’han fet unes quantes adap-tacions al cinema. Explica la història d’un fantasma que veu com el seu poder sobre els vius s’esfuma quan s’instal·la en sa casa una família de nord-americans gens supersticiosos. En el fons, la novel·la fa una crítica de la societat anglesa del segle XIX, encarcarada per creences molt antigues, i, també, de la societat

nord-americana, que és jove i −segons l’autor− no creu en moltes coses, llevat de l’èxit i dels diners.

ISBN VAL. 978-84-8345-215-8 / ISBN CAST. 978-84-8345-198-4

L’illa del tresor. R. L. Stevenson. Versió de D. Fernández i J. Fornés

Explica les experiències d’un grup d’aventurers que van a la recerca d’un tresor soterrat en una illa per un vell pirata. Aquesta novel·la, narrada en primera persona per Jim Hawkins, el més jove dels mariners, ha entusiasmat milions de lectors des que es va publicar l’any 1883. És una obra que conté tots els ingre-dients d’un llibre d’aventures: una expedició a terres llunyanes i desconegudes, perills, pirates, baralles...

ISBN VAL. 978-84-8345-207-3 / ISBN CAST. 978-84-9804-322-8

La volta al món en 80 dies. J. Verne. Versió d’À. Burgas i J. Fornés

Relata les aventures del cavaller anglés Phileas Fogg, que, acompanyat del seu criat Passepartout, vol demostrar a la societat de la seua època (1872) que es pot recórrer la superfície de la Terra en només 80 dies. Durant el viatge, ha de lluitar no tan sols contra tot tipus d’obstacles (accidents geològics i geogràfi cs, difi cultats culturals i de locomoció...), sinó també contra un inspector de policia que el confon amb un lladre i, sobretot, contra el pas de les hores.

ISBN VAL. 978-84-8345-211-0 / ISBN CAST. 978-84-8345-200-4

versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana

LECTURES PER A 5é CURS

(28)

PRIMÀRIA

La llamada de lo salvaje. J. London. Versión de J. R. Berengueras y R. Bonafont

Es la historia de Buck, un perro que debe cambiar su modo de vida para resistir las duras condiciones de las regiones del norte de Canadá y de Alaska. Buck descubre la vida de los perros de trineo y de los buscadores de oro. El contacto con la naturaleza despertará sus instintos más ocultos.

ISBN CAST. 978-84-8345-189-2

Miguel Strogoff. J. Verne. Versión de Ll. Quintana

Esta novela narra las aventuras y desventuras de un correo del zar llamado Miguel Strogoff, quien tiene que cumplir una importante misión secreta. Strogoff parte de Moscú para iniciar su viaje. Tiene la orden de entregar una carta al Gran Duque, hermano del zar, y avisarle de que la ciudad corre peligro. Pero un traidor, Iván Ogareff, intentará impedir que llegue a su destino...

ISBN CAST. 978-84-8345-192-2

Lazarillo de Tormes

. Anónimo. Versión de J. Ballaz

Es la obra cumbre de la novela picaresca española. Lázaro, un niño pobre, se ve obligado a trabajar al servicio de diferentes amos. El fantasma del hambre y la desgracia le persigue, obligándole a desarrollar su ingenio para sobrevivir. Las aventuras de Lázaro nos ofrecen una panorámica inmejorable de la sociedad de la época y, con un sentido del humor difícil de superar, ponen al descubierto la hipocresía escondida en la mayoría de los comportamientos humanos.

ISBN CAST. 978-84-8345-191-5

Maurice o la cabanya del pescador.

M. Shelley. Versió de R. Fernàndez i X. López

La novel·la tracta de la vida d’un pobre xic, Maurice, que no posseeix abso-lutament res material però que té un tresor d’incalculable valor: la bondat, l’honestedat de cor. I és precisament gràcies a aquesta bondat que, sense propo-sar-s’ho, aconsegueix allò que tant desitja: l’amor i l’amistat.

ISBN VAL. 978-84-8345-210-3

Tristany i Isolda. Anònim. Versió de P. Danès i M. Morera i X. López

És una novel·la d’aventures i d’amor. Narra l’agitada vida de l’invencible cavaller Tristany, que esdevé un heroi després de véncer un guerrer gegantí i matar un drac monstruós. Isolda i Tristany s’enamoren, víctimes d’un fi ltre màgic. Aquest fet ori-gina un confl icte entre la fi delitat deguda al sobirà i l’amor etern i inevitable dels dos protagonistes, que dóna lloc a nombroses aventures i a un inoblidable fi nal.

ISBN VAL. 978-84-8345-213-4 / ISBN CAST. 978-84-8345-221-9

versión castellana versión castellana versió valenciana versión castellana versió valenciana

LECTURES PER A 6é CURS

versión castellana

(29)

L

Ivanhoe

. W. Scott. Versión d’E. O’Callaghan

Esta novela narra las aventuras del joven Ivanhoe, hijo del noble sajón Cedric. La acción se sitúa en el siglo XII, época de la tercera cruzada, en una Inglaterra conquistada por los normandos. Ivanhoe, desterrado por su padre a causa del amor que siente por Rowena, lucha al lado del rey legítimo de Inglaterra, Ri-cardo Corazón de León. Ivanhoe representa perfectamente la novela histórica, género inaugurado por Walter Scott y de gran repercusión posterior.

ISBN CAST. 978-84-8345-190-8

El Dr. Jekyll i Mr. Hyde.

R. L. Stevenson. Versió de M. C. Salvadó i F. Llopis

Narra el perillós experiment científi c que un dia decideix fer un prestigiós i ho-norable metge de Londres, el Dr. Jekyll. Les terribles conseqüències d’aquest ex-periment són inimaginables. A través dels diferents personatges, el lector desco-brirà què va passar realment. En aquesta obra, l’autor planteja la lluita entre el bé i el mal que es dóna en l’ésser humà. Es tracta d’una novel·la sensacionalista i atractiva que mai no ha deixat indiferent ningú.

ISBN VAL. 978-84-8345-217-2 / ISBN CAST. 978-84-8308-410-6

Moby Dick

. H. Melville. Versió de J. Lorman i X. López

És la novel·la més coneguda de Melville. Explica l’obsessió d’un home, el capità Ahab, per matar Moby Dick, una balena en la qual veu l’encarnació del Mal. Ahab actua mogut per l’odi a l’animal que, una vegada, li va arrancar una cama. Però, per sobre del ressentiment, predomina la seua convicció que Moby Dick és un ésser malèfi c que el destí ha decidit posar-li al davant perquè el mate o perquè mora en l’intent.

ISBN VAL. 978-84-8345-214-1 / ISBN CAST. 978-84-8345-199-1

El escarabajo de oro.

E. A. Poe. Versión de J. R. Berengueras y R. Bonafont

El escarabajo de oro, escrito hacia 1837, forma parte de las Narraciones ex-traordinarias. Un amigo de William Legrand y de Júpiter, su criado, nos narra su participación en una aventura para resolver un misterio muy complicado. Se trata de descifrar un pergamino escrito en clave, hallado casualmente en una playa, que contiene las instrucciones para desenterrar el tesoro de un antiguo pirata. Los conocimientos de Legrand, la paciencia de Júpiter y la colaboración del amigo lo hacen posible.

ISBN CAST. 978-84-8345-188-5 versión castellana versión castellana versió valenciana versión castellana versión castellana versió valenciana

(30)
(31)

L

Los colores de nuestra piel

Texto e ilustraciones: Karen Katz

Cada casa es diferente

Texto e ilustraciones: Emma Damon

¿Vives en una casa o en un piso, en la ciudad o en el campo? Otros niños viven en el desierto, en el bosque o rodeados de nieve. Este libro para levantar y mirar nos enseña que aunque vivamos en viviendas muy diferentes y en todo tipo de lugares, en realidad... ¡no hay como el hogar!

¿Has visto mi cabra?

Texto e ilustraciones: Polly Alakija

Ayoka tiene que vigilar la cabra de la familia pero, de repente, ¡la cabra ya no está! Los niños se troncharán de risa cuando se den cuenta del lío que ha orga-nizado en el mercado.

La pequeña Lena quiere pintar un cuadro de sí misma. Piensa pintar su piel de color marrón, pero cuando sale a pasear por el barrio acompañada de su madre, Lena se da cuenta de que existen muchas tonalidades de este color.

ISBN 978-84-8452-349-9 ISBN 978-84-8452-340-6

ISBN 978-84-8452-153-2

LECTURAS

INTERMÓN OXFAM

(32)

PRIMARIA

Un, dos tres, ¡donde caben dos, caben tres!

Texto: Anushka Ravishankar y Sirish Rao. Ilustraciones: Durga Bai

Una invitación a los niños a contar la increíble cantidad de animales que se suben a un árbol que cada vez es más grande.

El capitán Jamón

Texto: Anna Manso. Ilustraciones: Àfrica Fanlo

El capitán Jamón es un pirata que tan sólo se preocupa de sí mismo y de sus bocadillos.

El castillo del Mal Humor

Texto: Anna Manso. Ilustraciones: Àfrica Fanlo

La vida es mucho mejor si llevas un montón de alegría en los bolsillos.

Mi abuela va al mercado

Texto: Stella Blackstone. Ilustraciones: Christopher Corr

Vuela con la abuela sobre la alfombra mágica y aprende a contar del 1 al 10 viajando por el mundo.

ISBN 978-84-8452-459-5 ISBN 978-84-8452-457-1 ISBN 978-84-8452-464-9

(33)

L

Jeanne Willis y Tony Ross

RUDO

ElRino Realmente

El Rino Realmente Rudo

Texto Jeanne Willis. Ilustraciones:Tony Ross

¡Mio!

Texto Mathilde Stein. Ilustraciones: Mies Van Hout

Una noche al acostarse, Charlotte encuentra un fantasma pequeñito en su cama. Pronto descubre que el fantasma no sabe compartir nada. A pesar de que su estribillo “¡Mío!” resuena por toda la casa, él y la paciente Charlotte se acaban haciendo muy buenos amigos. Pasan juntos el día siguiente, preparan tortitas, juegan y aprenden de paso que todo resulta más divertido cuando se comparte.

Las botas nuevas

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Àfrica Fanlo

La bruja Romualda tiene un problemilla. No sabe abrocharse los cordones y su madre le ha dicho que tiene que aprender para poder llevar sus botas nuevas. ¿Lo veis? Hasta las brujas tienen que esforzarse para conseguir lo que quieren. A Romualda le cuesta porqué es un poco perezosa y esta vez la magia no le va a servir de mucho. Pero... leed, leed, y veréis. El esfuerzo vale la pena.

Érase una vez un Rino Realmente Rudo.

Hacía ruidos rudos de la mañana a la noche, en privado y en público. El médico dijo que su rudeza no tenía cura.

Pero un día, el Rino Realmente Rudo encontró la horma de su zapato…

ISBN 978-84-8452-xxx-x ISBN 978-84-8452-xxx-x

ISBN 978-84-8452-539-4

Texto : Anna Manso Ilustraciones: Àfrica Fanlo

BOTaS

NUeVAS

¡nuevo!

¡nuevo!

(34)

PRIMARIA

Peque

Texto e ilustraciones: Jessica Meserve

Uuuh!! Grr!!

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Àfrica Fanlo

Las palabras, si las usamos bien, ¡son un gran invento! ¡Nos ayudan! Gracias a las palabras podemos explicar nuestros problemas, decir lo que pensamos y encontrar una solución todos juntos. A esta cosa tan fantástica se la llama “dialogar”.

El príncipe no duerme

Texto Joanne Oppenheim. Ilustraciones: Miriam Latimer

Aunque todo el mundo está en palacio intentando echar una mano, no hay for-ma: el príncipe no se duerme ni a la de tres. Al rey y a la reina se les han acabado las ideas: ¿les permitirá el príncipe descansar alguna vez, descansará él mismo? Todo lo que Peque intenta, Grande lo hace mejor.

¿Podrá arreglárselas Peque alguna vez para escapar de la sombra de su hermana? Una reconfortante historia para hermanos pequeños escrita e ilustrada por una joven artista de mucho talento.

ISBN 978-84-8452-492-2 ISBN 978-84-8452-515-8 ISBN 978-84-8452-482-3

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

(35)

L

Las Tres Mellizas y la vuelta al mundo en 3 pantalones

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Las Tres Mellizas y la olimpiada más especial

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

En esta aventura, las Tres Mellizas descubrirán la capacidad de esfuerzo de unos deportistas muy especiales y la importancia de intentar conseguir las me-tas que uno desea alcanzar.

Las Tres Mellizas están en todo

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Las Tres Mellizas juegan en casa con objetos delicados y sufren un accidente... En esta historia se darán cuenta de la importancia de tomar precauciones a la hora de llevar a cabo acciones de riesgo.

Las Tres Mellizas marcan un gol

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Las Tres Mellizas juegan a fútbol hasta que rompen un espejo. La Bruja Aburrida las castiga enviándolas a un lugar lleno de pelotas que resulta ser una fábrica lle-na de niños y niñas que cosen pelotas a cambio de casi lle-nada. Allí, entenderán la diferencia entre el trabajo benefi cioso y digno y el que abusa de las personas… A la Bruja Aburrida se le han roto los tejanos en una fi esta. Con su escoba y la ayuda de las Tres Mellizas recorrerá el mundo en busca de uno tejanos de su ta-lla: visitarán Benin, Marruecos e Italia, donde verán cómo vive y trabaja la gente que participa en la fabricación de unos tejanos.

ISBN 978-84-8452-171-6 ISBN 978-84-8452-188-4 ISBN 978-84-8452-332-1

LECTURAS

INTERMÓN OXFAM

(36)

PRIMARIA

Las Tres Mellizas hacen las paces

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Las Tres Mellizas, tres gotas de agua

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

La Bruja Aburrida ha convertido a las Tres Mellizas en tres auténticas gotas de agua y ahora tendrán que idear un plan para conseguir que haya agua para todos y que sepamos usarla bien.

Las Tres Mellizas y las tres erres

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Las Tres Mellizas quieren convertirse en heroínas y salvar el planeta. Tiran al con-tenedor de papel todos sus libros y libretas para poder salvar el planeta. La Bruja Aburrida las convertirá en contenedores.

Las Tres Mellizas y el planeta queso

Ilustraciones: Roser Capdevila. Texto: Carles Capdevila

Ana, Teresa y Elena viven la historia de Mohamed como si fuera una aventura. La Bruja Aburrida no lo encuentra tan divertido y las envía a probar la “diferencia” en su propia piel.

David, un amigo de las Tres Mellizas, ha invitado a su fi esta de cumpleaños a Elena solamente. Las otras dos Mellizas están muy enfadadas...

ISBN 978-84-8452-057-3 ISBN 978-84-8452-101-3 ISBN 978-84-8452-103-7

(37)

L

Operación Leo

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Oriol Vidal

Leo y el misterio de los amuletos

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Oriol Vidal

Para Leo y sus amigos, África es un continente lleno de elementos mágicos y animales salvajes. ¿Tendrá razón Leo? ¿O estará completamente equivocado? ¿Qué es lo que va a encontrarse en su viaje a Burkina Faso? Su nueva amiga, Djenebou, tiene la respuesta a estas preguntas.

Leo y el amigo invisible

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Oriol Vidal

Es Navidad. Leo y sus amigos quieren celebrarlo con el amigo invisible. Cada uno de ellos hará un regalo a otro de la pandilla. Parece una buena idea, pero las cosas se complican. Comprar un obsequio no es tan fácil. Gandhi, como siempre, estará a su lado para echarles una mano.

Leo en Nicaragua

Texto Anna Manso. Ilustraciones: Oriol Vidal

¡Leo y Gandhi vuelven a hacer las maletas! Esta vez viajan hasta Nicaragua, en Centroamérica. Leo quiere ver volcanes y Gandhi reencontrarse con una vieja amiga. Gandhi pronto se entera de que su amiga necesita ayuda. ¿Qué crees que hará? ¿Se quedará con los brazos cruzados? ¿Dejará a Leo para ayudar a su amiga?

Un ordenador puede acarrear muchos problemas, sobre todo si tienes que com-partirlo. Leo y su hermana Noa no se entienden. Por suerte, Leo tiene un nuevo amigo, Gandhi, un perro que habla y que ayudará a poner un poco de paz en este embrollo.

ISBN 978-84-8452-365-9 ISBN 978-84-8452-351-2 ISBN 978-84-8452-344-4

ISBN 978-84-8452-383-3

LECTURAS

INTERMÓN OXFAM

(38)

PRIMARIA

M de mujer

Tomàs Abella

G de Guatemala

Tomàs Abella

Bienvenido a Guatemala, el país de la eterna primavera. Reconocerás a sus habitantes, descendientes de los mayas, por el vistoso colorido de sus trajes tradicionales y por los rasgos indígenas de sus caras morenas.

¿Dónde está Jamela?

Texto e ilustraciones: Niki Daly

En ningún sitio estamos mejor que en casa. Por eso, cuando Jamela tiene que mu-darse a una casa nueva con su madre y su abuela, decide no moverse de donde está. Pero cuando el camión ya esta cargado y a punto de arrancar... ¿dónde está Jamela?

Ruby canta un blues

Texto e ilustraciones: Niki Daly

Ruby tiene una voz tan potente que no hay quien la aguante y ni sus compañeros de escuela soportan estar a su lado. Ruby se pone muy, muy triste..., pero Bernard y Zelda, los músicos de jazz que viven en el piso de abajo, tienen una idea... En la sabana africana se encuentra el pueblo de Whotie, donde llueve poco y hace calor. La gente tiene que trabajar mucho para poder comer. Pese a que la abuela Mariata y las otras mujeres del pueblo trabajan más que nadie, sus sonri-sas te enseñarán a reír aunque llueva y haga calor.

ISBN 978-84-8452-346-8 ISBN 978-84-8452-316-1 ISBN 978-84-8452-367-3

(39)

Q

El color de los ojos

Texto: Yves Pinguilly. Ilustraciones: Florence Koening

Una luna redonda

Texto: Ingrid Mennen. Ilustraciones: Niki Daly

N de Navidad

Texto: Ifeoma Onyefulu

Se acerca la Navidad y todo el mundo espera el espectacular baile de disfra-ces.

El jardín de Hugo

Texto: Jen Wojtowicz. Ilustraciones: Steve Adams

Hugo y Angelina viven las diferencias con naturalidad. Una mañana, Issa invita a Fati a ir a pescar a la gran charca.

ISBN 978-84-8452-424-3 ISBN 978-84-8452-287-4 ISBN 978-84-8452-420-5

La magia y la serenidad de los espléndidos paisajes de la Sudáfrica rural explican la historia universal de un niño que desea descubrir su lugar en el mundo.

LECTURAS

INTERMÓN OXFAM

SEGUNDO CICLO

(40)

PRIMÀRIA

¡Feliz cumpleaños, Jamela!

Texto e ilustraciones: Niki Dali

La ladrona de lágrimas

Texto: Carol Ann Duffy. Ilustraciones: Nicoletta Ceccoli

La Ladrona de Lágrimas era invisible y llevaba a la espalda un saco plateado a prueba de agua. Sólo podías verla si mirabas un charco cuando pasaba, por-que los charcos mostraban su refl ejo.

Una ciudad, dos hermanos

Texto: Chris Smith. Ilustraciones: Amélia Fronty

En la ciudad de Jerusalén, dos hermanos se presentan ante el rey Salomón para discutir delante del monarca a quién de los dos le toca heredar la tierra del padre. Primero el rey se limita a escucharlos, pero después les pide silencio:

Ahora os contaré una historia, les dice, una historia muy antigua, de antes de que aquí hubiese ninguna ciudad, de antes de que se hubiera construido ningún templo en esta tierra.

Ésta es la historia que les contó el rey Salomón.

Babusha

Texto: Sandra Ann Horn. Ilustraciones: Sophie Fatus

Sigue a Babushka y a su canario amarillo en su viaje a Belén para conocer a un recién nacido muy especial.

Se acerca el cumpleaños de Jamela.

ISBN 978-84-8452-494-6 ISBN 978-84-8452-503-5 ISBN 978-84-8452-466-3 ISBN 978-84-8452-480-9

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

(41)

Q

Ben el valiente

Texto: Mathilde Stein. Ilustraciones: Mies Van Hout

Las zapatillas deportivas de Sofía

Texto: Frederick Lipp. Ilustraciones: Jason Gaillard

Sofía y su madre son pobres; tienen una casita y unos pocos animales. El padre de Sofía murió porque ni el pueblo tenía médico ni había un hospital cerca. Pero Sofía alberga un deseo secreto, un deseo que cambiará su vida para siempre. Cuando el hombre los números visita su pueblo, todo lo que Sofía quiere es que algún día se haga realidad.

El secreto de Mikissuk

Texto: Isabelle Lafonta. Ilustraciones: Barroux

A Mikissuk le encantaría ir a cazar a la plataforma de hielo, pero su hermano mayor no quiere llevarla con él. ¿Qué hacer para convencerle de que ha dejado de ser una niñita?

A Mikissuk se le ocurre un plan que pone en práctica con gran secreto. Después de la historia, un mapa y distintos datos para conocer mejor Nunavut.

Ben tiene miedo de todo: de la chica que se cuela en la fi la de la panadería, de la gente que se ríe de su peto de fl ores favorito y, en particular, del fantasma que hay debajo de su cama. Al buscar ayuda para su problema, Ben descubre que es mucho más valiente de lo que él creía.

ISBN 978-84-8452-496-0 ISBN 978-84-8452-455-7

ISBN 978-84-8452-512-7

Isabelle Lafonta Barroux

El secreto de Mikissuk

El secreto

de Mikissuk

Un viaje al país de los inuit

¡nuevo!

¡nuevo!

(42)

PRIMÀRIA

D de divertirse

Texto: Ifeoma Oneyfueu

B de Bolivia

Texto: Tomàs Abella

Bolivia es un país fascinante. A los pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de El Alto, el viajero experimentará los rigores de hallarse a 4.000 metros de altitud y contemplará la belleza de encontrarse en el corazón de los Andes, cara a cara con el imponente nevado Illimani.

M de México

Texto: Flor de María Cordero, adaptado por Joan de Déu Prats

Explora las vistas, los sonidos y los sabores de México recorriendo las fotografías de este libro, que muestran desde los pimientos picantes y las pirámides hasta la calidez que caracteriza a la población mexicana, tanto en el trabajo como en el ocio. Es, asimismo, la manera perfecta de que los niños entren en contacto con este país tan vibrante y espectacular.

P de Pirámides

Texto: Lali Sandiumenge

Seguro que habéis oído hablar de las pirámides faraónicas de Egipto. Si vais alguna vez, puede que os encontréis con Faruk y Mahmud. Tienen doce años y les gusta jugar y aprender. Son dos de los niños que trabajan vendiendo recuerdos a los turistas o acompañándolos a pasear en camello. “Welcome to Egypt!”, os di-rán con una gran sonrisa y seguramente os preguntadi-rán, curiosos, de dónde sois y cómo os llamáis. Con algo de suerte, os harán una broma en vuestra lengua. A Ebele le encantan los juegos: se pasa el día jugando en el ama del pueblo. Pero cuando se entera de que Ngony, su prima senegalesa, viene para quedarse y quiere jugar a sus juegos favoritos, se pregunta... pero ¿cuál es mi juego favorito?

Las vívidas fotografías de Ifeoma Onyefulu y su divertida historia, junto con las can-ciones y las instruccan-ciones que nos enseñan a jugar a cada uno de los juegos, harán con seguridad las delicias de los lectores jóvenes.

ISBN 978-84-8452-498-4 ISBN 978-84-8452-505-9 ISBN 978-84-8452-501-1 ISBN 978-84-8452-310-9 9NYV@N[QVbZR[TR

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

(43)

Q

El bosque de cuentos

Texto: Rina Singh. Ilustraciones: Helen Cann

El telar de cuentos

Texto: Tanya Robyn Batt. Ilustraciones: Rachel Griffi n

Una recopilación de cuentos de distintas tradiciones, tan lejanas y dispares como la armenia, la suajili o la indonesia, con un componente común, el mun-do de los tejimun-dos.

Oulembe el Zahorí

Texto: Joan de Déu Prats. Ilustraciones: Àfrica Fanlo

Oulembe es un niño que vive en la estepa africana. Su padre es el zahorí del poblado, es decir, la persona encargada de localizar el agua, y él debe aprender para serlo de mayor.

A Julia ¡la quieren el doble!

Texto: Bernard Ashley. Ilustraciones: Carol Thompson

Julia tiene dos abuelas que la quieren mucho. Una vive en la ciudad y la otra en el campo. Julia se divierte mucho con ellas pero nunca ha estado con las dos a la vez hasta que un día...

Calendario de fi estas del mundo

Texto: Cherry Gilchrist. Ilustraciones: Helen Cann

Un árbol es una importante fuente de vida que nos puede ofrecer fruta, sombra o madera pero también ha sido fuente de inspiración para algunos de los mejores y más sabios cuentos del folklore de todo el mundo.

ISBN 978-84-8452-120-4 ISBN 978-84-8452-225-6 ISBN 978-84-8452-285-0

TERCER CICLO

ISBN 978-84-8452-418-2 ISBN 978-84-8452-148-8

Una atractiva colección de narraciones que nos acerca a muchas fi estas del mundo.

(44)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...