• No se han encontrado resultados

2 GIPUZKOAKO A.O. 2012ko uztailaren 27a N.º 144 B.O. DE GIPUZKOA 27 de julio de 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2 GIPUZKOAKO A.O. 2012ko uztailaren 27a N.º 144 B.O. DE GIPUZKOA 27 de julio de 2012"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIAREN ALORRA

Diru laguntzak ematea emakumeen eta gizonen ber- dintasuna sustatzen duten jarduereterako.

Diputatu nagusiak ondoko foru dekretua eman du 2012ko uztailaren 24ko datarekin:

«Diputatuen Kontseiluak, 2012ko martxoaren 13an egin- dako batzarraldian, emakumeen eta gizonen berdintasuna susta- tzen duten jardueretarako diru laguntzak emateko oinarriak onartu zituen, eranskinetan jasotako bi helburu ezberdinekin:

— I. eranskina (udalek eta udalez gaindiko erakundeek):

Proiektu estrategikoak gauza ditzaten emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken esparruan.

— II. eranskina (Gipuzkoako emakumeen elkarteak eta ira- bazi asmorik gabeko beste erakunde batzuk): Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren xede eta helburuekin zerikusia duten proiektuak egiteko, baldin eta proiektuok xede badituzte ema- kumeen elkarteak sustatzea eta emakumearen parte hartzea indartzea Gipuzkoako bizitza sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalaren eremu guztietan.

2012ko ekitaldiari dagozkion laguntzetarako 375.000,00 euroko gastua egiteko baimena eman da, honako aurrekontu ezarpenaren arabera:

— 175.000,00 euro 1.0130.300.461.01.00 2012 kontu saile- tik, I. eranskinaren diru laguntzetarako.

— 200.000,00 euro.0130.300.481.00.01 2012 kontu saile- tik, II. eranskinaren diru laguntzetarako.

Kontuan hartuta bai laguntzak jaso ahal izateko baldintzak eta betebeharrak, baita horiek baloratzeko ezarritako irizpideak ere, 9. oinarrian aurreikusitako Batzorde Ebaluatzaileak deial- diaren ebazpen proposamena prestatu du.

Erabakiaren 10.1 oinarri orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz, diputatu nagusi honi dagokio deialdia erabakitzeko eskumena.

Diru laguntzen ordainketa I. eta II. eranskinetan ezarritako moduan egingo da.

Bestalde, 10.2 oinarriak eta 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Zuzenbide Arauei eta Administrazio Jardunbide Arruntari buruzkoak, 59.6.b) artiku- luan ezarritakoari jarraituz, deialdi honen ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Argitarapen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du, eta jakinarazpena egintzat ulertuko da lege ondorio guztietarako, hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Era berean, argitaratze horrekin bete egiten da diru lagun- tzei publizitatea emateko obligazioa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren 17.1 artikuluak ezarritakoaren arabera.

Hala, bere eskumenak erabilita, diputatu nagusiak

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

AREA DEL DIPUTADO GENERAL

Concesión de subvenciones para actuaciones que fomenten la igualdada de mujres y hombres.

El Diputado General, con fecha de 24 de julio de 2012, ha dictado el siguiente decreto foral:

«El Consejo de Diputados, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, aprobó las bases reguladoras del otorgamiento de sub- venciones para actuaciones que fomenten la igualdad de mujeres y hombres, con dos destinos diferentes, recogidos en sendos anexos:

— Anexo I (Ayuntamientos y/o entidades supramunicipales guipuzcoanas): Para la ejecución de proyectos estratégicos en el marco de políticas para la igualdad de mujeres y hombres.

— Anexo II (Asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro): Para la realización de proyectos relacionados con los fines y objetivos de la Dirección General de Igualdad que fomenten el asociacionismo y potencien la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política, eco- nómica y cultural del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Para las subvenciones correspondientes al ejercicio 2012 se ha autorizado un gasto por importe de 375.000,00 euros, con cargo a la siguiente imputación presupuestaria:

— 175.000,00 euros de la partida 1.0130.300.461.01.00 2012, para las subvenciones del anexo I.

— 200.000,00 euros de la partida 1.0130.300.481.00.01 2012, para las subvenciones del anexo II.

Teniendo en cuenta los requisitos y condiciones a cumplir para optar a las ayudas y los criterios de valoración para la con- cesión de las mismas, la Comisión Evaluadora prevista en la base 9.ª ha elevado la correspondiente propuesta de resolución de la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la base general 10.ª1, corresponde a este diputado general la competencia para la resolución de la convocatoria.

El abono de las subvenciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el en los anexos I y II.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la base 10.ª2 y en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolu- ción de la presente convocatoria será objeto de publicación en el BOLETINOFICIALde Gipuzkoa, sustituyendo dicha publicación a la notificación individual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos legales desde el día siguiente a dicha publicación.

Asimismo, con la citada publicación se da cumplimiento a la obligación de dar publicidad de las subvenciones concedidas, prevista en el artículo 17.1 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Por todo ello, en el ejercicio de sus competencias, el Diputado General

(2)

EBATZI DU

Lehenengo.

Jarraian adierazten diren diru laguntzak ematea eta ordain- tzea emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jar- dueretarako (2012ko martxoaren 13ko Diputatuen Kontseiluko erabakia; 2012ko deialdia).

RESUELVE

Primero.

Conceder y abonar las subvenciones que se indican a conti- nuación, para actuaciones que fomenten la igualdad de mujeres y hombres (acuerdo del Consejo de Diputados de 13 de marzo de 2012; convocatoria 2012).

ERANSKINA: GIPUZKOAKO UDALEI ETA UDALEZ GAINDIKO ERAKUNDEEI ZUZENDUTAKO DIRU LAGUNTZAK ANEXO I: SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES GUIPUZCOANAS

Udal onuradunak Ayuntamientos

beneficiarios

Lagundutako proiektuak Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono Aretxabaletako tokiko eragileekin genero ikuspegia lantzeko proiektu

estrategikoa. / Proyecto estratégico para tratar la perspectiva de género con los agentes locales de Aretxabaleta.

5.650 € 3.390 € ARETXABALETA

Aretxabaletako udal eta hezkuntza arloko eragileei zuzendutako formazioa: Genero indarkeria. / Formación dirigida a los agentes del ámbito municipal y de la educación de Aretxabaleta: violencia de género.

1.424 € 854 €

Arrasateko jabekuntza eskola 2011. / Escuela de empoderamiento de

Arrasate 2011. 6.092€ 3.655 €

ARRASATE

Arrasate eraldatzeko egitasmoa. / Proyecto de transformación de

Arrasate. 4.339 € 2.603 €

AZKOITIA Azkoitiko hezkidetza programa. / Programa de coeducación de Azkoitia. 5.591 € 3.355 € Azpeitiko jabekuntza eskola 2012. / Escuela de empoderamiento de

Azpeitia 2012. 6.593 € 3.956 €

AZPEITIA

Azpeitiko emakumeen elkarteen dinamizazioa. / Dinamización de las

sociedades de las mujeres. 6.926 € 4.156 €

BERGARA

Bergarako Udaleko politikan genero zeharkakotasuna sustatzeko 2012rako proiektua. / Proyecto para promocionar la transversalidad de género en la política del Ayuntamiento de Bergara para el 2012.

5.675 € 3.405 €

Deban indarkeria matxistaren kontrako borrokan inplikatutako batzorde teknikoarentzat prestakuntza genero indarkeriaren arloan. / Formación en materia de violencia de género a la comisión técnica implicada en la lucha contra la violencia machista en Deba.

552 € 331 €

DEBA

Berdintasunean eta indarkeria matxistaren prebentzioan heztea. / Educar

en igualdad y en la prevención de la violencia machista. 3.208 € 1.925 €

DONOSTIA

Donostiako Udaleko Trebakuntza Plana. Berdintasun Politikak eta Emakumeenganako indarkeria matxista: kudeaketa hobetu eta emakumeen jabekuntzarako. / Plan de Formación del Ayuntamiento de San Sebastián. Políticas de igualdad y violencia machista contra las mujeres: para la mejora de la gestión y para el empoderamiento de las mujeres.

6.843 € 4.106 €

Andretxearen dinamizazioa. / Dinamización de Andretxea. 6.175 € 3.705 € EIBAR

Jabekuntza eskola proiektua. / Proyecto escuela de empoderamiento. 7.427 € 4.456 € Genero indarkeria prebenitzeko egitasmoa. / Plan de prevención de la

violencia de género. 7.093 € 4.256 €

ELGOIBAR

Elgoibarko emakumeentzako jabekuntza eskola. / Escuela de

empoderamiento para las mujeres de Elgoibar. 6.776 € 4.066 €

Hirigintza eta generoa. Hirigintza aholku batzordean genero perspektiba txertatzeko egitasmoa. / Urbanismo y género. Plan para introducir la perspectiva de género en el consejo asesor de urbanismo.

5.420 € 3.252 € ERRENTERIA

Emakumeek Errenteriako herriari eginiko ekarpena berreskuratuz. /

Recuperando la aportación realizada por las mujeres a Errenteria. 6.759 € 4.055 € HERNANI Emakumeentzako jabekuntza eskola. / Escuela de empoderamiento para

las mujeres. 6.593 € 3.956 €

(3)

Udal onuradunak Ayuntamientos

beneficiarios

Lagundutako proiektuak Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono Emakumeentzako autoestimu tailerra. / Taller de autoestima para

mujeres. 4.256 € 2.554 €

IRUN

Saiatu programa 2012. / Programa saiatu 2012. 4.423 € 2.654 €

Berariazko prestakuntza genero arloan. / Formación específica en

materia de género. 1.932 € 1.159 €

ORDIZIA Ordiziako emakumeak jabetzen - Balioen aldaketa berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka. / Empoderamiento de las mujeres de Ordizia - Cambio de valores a favor de la igualdad y contra la violencia machista.

7.010 € 4.206 €

Jabekuntza eskolak: bere garapenerako LEHIOTIK PLAZARA komunikazio proiektua. / Escuelas de empoderamiento: proyecto de comunicación LEHIOTIK PLAZARA para su desarrollo.

6.175 € 3.705 € PASAIA

Indarkeria sexistari erantzuteko gazte-egitasmo parte-hartzailea. /

Proyecto participativo juvenil para responder a la violencia sexista. 7.010 € 4.206 € Soraluzen indarkeria matxistaren kontrako borrokan inplikatutako

batzorde teknikoarentzat prestakuntza genero indarkeriaren arloan. / Formación en materia de violencia de género a la comisión técnica implicada en la lucha contra la violencia machista en Soraluze.

552 € 331 €

SORALUZE

Berdintasunean eta indarkeria matxistaren prebentzioan heztea. / Educar

en igualdad y en la prevención de la violencia machista. 3.207 € 1.924 €

TOLOSA

Tolosako ikastetxeetan Hezkidetza emozionala lantzeko egitasmo integrala. / Proyecto integral para tratar la coeducación emocional en los centros de enseñanza de Tolosa.

6.593 € 3.956 €

USURBIL

Jabekuntzarako eta tratu onetan oinarritutako harremanetarako formakuntza programa. / Programa formativo para el empoderamiento y para las relaciones basadas en el buen trato.

6.342 € 3.805 €

Indarkeria sexista ekiditeko jarduerak. / Actividades para evitar la

violencia sexista. 7.093 € 4.256 €

ZARAUTZ

Jabekuntza eskola. / Escuela de empoderamiento. 7.000 € 4.200 € ZUMAIA Sexuen heziketarako egitasmo integrala-hezkidetza emozionala. /

Proyecto integral para la educación sexual-coeducación emocional. 6.092 € 3.655 € Mancomunidad Urola

Garaia Ezkio-Itsaso, Legazpi,Urretxu y

Zumárraga

Urola Garaiko Jabekuntza Eskola: Sare lana dela medio, emakumeon agentzia eta partaidetza politikoa bultzatuko duen proiektua. / Escuela de Empoderamiento del Alto Deba: proyecto para fomentar la agencia de las mujeres y la participación política mediante el trabajo en red.

7.594 € 4.556 €

Guztira / Total: 174.415 € 104.649 € II. ERANSKINA: EMAKUMEEN ELKARTEEI ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO BESTE ERAKUNDE BATZUEI

ZUZENDUTAKO DIRU LAGUNTZAK

ANEXO II: SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Erakunde onuradunak

Entidades beneficiarias

Lagundutako proiektua Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono Aurre egin matxismoari eta ipini aurpegia berdintasunari. / Planta cara a

tu machismo y ponle cara a tu igualdad. 5.000 € 5.000 €

ASADE

Aprendamos a conciliar en igualdad real. / Ikas dezagun berdintasunean

adiskidetzen. 5.512 € 5.512 €

ASMUBE

Emakumeen kontrako indarkeriak prebenitzeko eskualde arteko eskola.

Emakumeen elkartegintza prebentzioaren eragile moduan. / Escuela Intercomarcal de prevención de las violencias hacia las mujeres. El asociacionismo de mujeres como motor de prevención.

1.900 € 1.900 €

ASPEGI ASPEGI topaketak genero ikuspegiaren aldetik. / Encuentros ASPEGI

con perspectiva de género. 7.950 € 7.950 €

(4)

Erakunde onuradunak Entidades beneficiarias

Lagundutako proiektua Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono Homologazioa: berdintasunaren eta integrazioaren arteko zubia. /

Homologación: un puente hacia la igualdad e integración. 7.378 € 7.378 € BIDEZ BIDE

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko sarea. / Red de

promotoras de igualdad entre mujeres y hombres. 5.000 € 5.000 €

BOZAK Hitza arnasbide. / La palabra como desahogo. 6.466 € 6.466 €

DANDAI Emakumeen curriculum ezkutuak: jabekuntzarako metodologia. /

Curriculums ocultos de las mujeres: una metodología empoderante. 2.290 € 2.290 € Krisialdi ekonomiko eta sozialaren testuinguruan, emakumeon

prekarietatea lantzeko proiektua. / Proyecto para tratar la precariedad de la mujer en este contexto de crisis económica y social.

3.600 € 3.600 € DONOSTIAKO

BILGUNE FEMINISTA

"MARTITZ" Indarkeria sexistaren aurkako kanpaina Donostian. / Campaña contra la

violencia sexista en San Sebastián. 3.670 € 3.670 €

EKIN EMAKUMEAK Erakusketa eta argazki lehiaketa. Gaia: Amatasuna. / Exposición y

concurso fotográfico. Tema: la maternidad. 400 € 400 €

Neska gazteentzako autodefentsa feministaren liburuxka. / Folleto sobre

la autodefensa feminista para las chicas jóvenes. 4.560 € 4.560 € EMAGIN

Euskarazko hiztegi feminista. / Diccionario feminista en euskera. 4.200 € 4.200 € EMAKIN Prestakuntza teoria eta mugimendu feministetan. / Formación en teorías

y movimientos feministas. 8.268 € 8.268 €

EMAKUME BANANDUEN

ELKARTEA

Emakumeentzako aholkularitza juridikoa eta orientabideak. /

Asesoramiento jurídico y de orientación a mujeres. 4.750 € 4.750 € Emakumeon jabekuntza sarea: Gizarteratze zubia. / Red de

empoderamiento de las mujeres: puente hacia la socialización. 2.000 € 2.000 € EMAKUME - LA

MUJER

Emakumeon jabekuntza taldeak. / Grupos de empoderamiento de las

mujeres. 5.000 € 5.000 €

Emakumeentzako defentsa pertsonala tailerra. / Taller de defensa

personal para las mujeres. 1.045 € 1.045 €

EMEKI

Hondarribia emakumeen begiradaz ikusiz. / Viendo Hondarribia desde la

mirada de la mujer. 6.360 € 6.360 €

ERALDATZEN

Jabekuntza eskolari eta emakumeen aurkako indarkeriak prebenitzeari buruz emakumeen aldeko Eraldatzen elkarteak garatutako esperientziak sistematizatzea. / Sistematización de experiencias llevadas a cabo por la asociación pro mujeres eraldatzen, sobre la escuela de empoderamiento y prevención de las violencias hacia las mujeres.

4.710 € 4.710 €

GARAIPEN Eskola feminista 2012. / Escuela Feminista 2012. 10.070 € 10.070 € Elkarteeen egunerokotasunerako jabekuntza: elkarteetan parte hartzeko

tresnak. / Empoderamiento para la cotidianidad asociativa: Herramientas para la participación en las asociaciones.

6.890 € 6.890 € GAURKO ANDREA

Bidasoaren berdintasunerako IV. jardunaldi feministak, martxoaren 8a eta azaroaren 25a gogora ekarriz. / IV Jornadas Feministas o por la igualdad del Bidasoa, rememorando el 8 de marzo y el 25 de noviembre.

3.500 € 3.500 €

Funtsezko metodologia bioenergetikoa emakumeen beste genealogia bat sortzeko. / Metodología bioenergética esencial para crear otra genealogía de mujeres.

1.760 € 1.760 € HAIZEA

Elgoibarko emakumeen jabekuntza hausnarketaren, partekatzearen eta aldaketara irekitzearen bidez. / Empoderamiento de las mujeres de Elgoibar mediante la reflexión, el compartir y apertura al cambio.

2.400 € 2.400 €

(5)

Erakunde onuradunak Entidades beneficiarias

Lagundutako proiektua Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono Normaltasun guneak giltzapetze egoeran: Martuteneko espetxean preso

dauden emakumeen jabekuntza prozesuak. / Espacios de normalidad en estado de reclusión: procesos de empoderamiento de mujeres reclusas en Martutene.

8.480 € 8.480 € HEGALDI

Jabekuntza eta komunikatzeko oinarrizko trebetasun tailerra Martuteneko espetxean preso dauden emakumeentzat. / Taller de Empoderamiento y habilidades básicas de comunicación entre las mujeres reclusas del Centro Penitenciario de Martutene.

4.200 € 4.200 €

HITZEZ

Genero ikuspegitik antolatutako hitzaldi eta tailerren bidez, emakume baserritarrek elkarren arteko harremanak sendotu eta osasun bio-psiko- soziala landu, autoestimua indartzeko. / Fortalecer las relaciones entre las caseras, trabajar la salud bio-psico-social y reforzar la autoestima mediante conferencias y talleres organizadas desde la perspectiva de género.

7.314 € 7.314 €

Trebetasun sozialak eta komunikazio teknikak garatu. / Desarrollo de

habilidades sociales y técnicas de comunicación. 928 € 928 €

HUTSUNEA BETEZ

Emakumeak Bandadan. Banda feministako tailerra. / Mujeres en

Bandada. Taller de banda feminista. 892 € 892 €

I-ROMI “Gaztea 85” tailerra. Bila ezazu zure proiektua, aurki ezazu zure zentzua.

/ Taller "joven 85" busca tu proyecto encuentra tu sentido. 4.300 € 4.300 € JAIZKIBEL

KONPAINIA

Hondarribiko alardearen etorkizuna: gazteen ikuspuntuak aztertzen. / El futuro del alarde de Hondarribia: analizando los puntos de vista de los jóvenes.

6.572 € 6.572 €

"GAUR ZORTZI AZOKAN" dokumentalaren hedapena. / Difusión del

documental “GAUR ZORTZI AZOKAN”. 2.785 € 2.785 €

KIMETZ

Kimetz, Eraldatzen eta Asmube elkarteentzat sistematizatzeko prozesu parte-hartzailea. / Proceso participativo de sistematización para las asociaciones Kimetz, Eraldatzen, Asmube.

1.860 € 1.860 €

“Contar nos alivia y empodera” izeneko topaketak hausnartzeko, lasaitzeko eta ikasteko. Adikzio psikologikoetatik garapen pertsonalerako bideak. / Encuentros para la reflexión, desahogo y aprendizajes “contar nos alivia y empodera”. Vías para el desarrollo personal desde las adicciones psicológicas.

5.500 € 5.500 €

LAGAEL Topaketarako eta hausnarketarako asteburu bateko prestakuntza saioa zorizko jokoen adikzioa duten emakumeen, errehabilitazioan dauden ludopaten senitarteko emakumeen eta Lagael-eko boluntarioen autonomia lortzeko. / Espacio de formación de un fin de semana para el encuentro y reflexión para la autonomía de las mujeres con adicciones a los juegos de azar, mujeres familiares de ludópatas en rehabilitación y voluntariado de Lagael.

2.500 € 2.500 €

LILATON Emakumezkoen 23. lilatona eta 4. lilarollera. / 23º Carrera de mujeres

lilaton y 4º Lilaroller. 3.000 € 3.000 €

MUJERES AL CUADRADO M2

Genero desberdintasunaren, genero indarkeriaren eta horien ondorioen inguruan hezten eta sentsibilizatzen. / Formando y sensibilizando sobre la desigualdad de género, violencia de género y sus consecuencias.

1.843 € 1.843 €

ONGIZ

Berdintasuna gazteen modu parte-hartzaile batean lantzeko antzerki forum tresna bat sortzea. / Creación de una herramienta de teatro forum para trabajar de un modo participativo en la igualdad de los jóvenes.

5.512 € 5.512 €

FEMINISTALDIA´ 12 – Kultura Feministaren VII. Jaialdia. /

FEMINISTALDIA´ 12 - VII Festival de Cultura Feminista. 7.000 € 7.000 € PLAZANDREOK

Feminismoak, laikotasuna eta hiritartasuna. / Feminismos, laicidad y

ciudadanía. 6.000 € 6.000 €

REDAGI

“REDAGI” Gipuzkoako elkarte sarearen elkarteko lana sendotzea gizarte sareak on-line erabiliz. / Fortalecimiento del trabajo asociativo de la red de asociaciones de Gipuzkoa “REDAGI” mediante el uso de redes sociales on-line.

7.028 € 7.028 €

(6)

Erakunde onuradunak Entidades beneficiarias

Lagundutako proiektua Proyectos subvencionados

Emandakoa Concedido

Ordainketa Abono

SAFA Emakume musulmanari buruzko jardunaldia. / Jornada sobre la mujer

musulmana. 600 € 600 €

Gure bizitzako boleroak: banakako eta taldeko jabekuntza. / Los boleros

de nuestra vida: empoderamiento individual y colectivo. 4.200 € 4.200 € UZTAI-BELAR

Eskulangintzako trebetasun tailerrak, genero ikuspegiarekin. / Talleres

de habilidades artesanas con perspectiva de género. 4.500 € 4.500 € Guztira / Total: 199.693 € 199.693 €

Bigarren.

Ezestea jarraian adierazitako diru laguntzak, aipatzen diren arrazoiengatik:

Segundo.

Desestimar las solicitudes que se indican a continuación, por los motivos que se señalan:

ERANSKINA: GIPUZKOAKO UDALEI ETA UDALEZ GAINDIKO ERAKUNDEEI ZUZENDUTAKO DIRU LAGUNTZAK ANEXO I: SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES GUIPUZCOANAS

Udal onuradunak Ayuntamientos beneficiarios

Proiektua Proyecto

Ezestearen kod.

Código desestimación ALEGIA Alegiako gazteekin genero indarkeria prebenitzeko tailerra. / Taller para la

prevención de la violencia de género con la juventud de Alegia. 2 ATAUN Ataungo emakumeak aktibatzen. / Activando a las mujeres de Ataun. 1

Berdintasunean eta indarkeria matxistaren prebentzioan heztea. / Educar en

igualdad y en la prevención de la violencia machista. 2 MUTRIKU

Ikastaroak eta jarduerak antolatzea Mutrikuko emakumeen jabekuntza sustatzeko.

/ Organización de cursos y actividades para la promoción del empoderamiento de las mujeres en Mutriku.

2

ORIO Feminismoaz janzten proposamena. / Propuesta “Feminismoaz janzten”. 1 Oñatiko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan Berdintasunean trebatzea. /

Formación en igualdad en los centros educativos de enseñanza secundaria de Oñati.

1 OÑATI

Oñatiko emakumeentzako jabekuntza prozedurarako talde trebakuntza. /

Formación en grupo para el proceso de empoderamiento de las mujeres de Oñati. 1

SEGURA

Segurako emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko ikus-entzutekoa. / Audiovisual sobre la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de Segura.

2

URRETXU

Urretxuko herri proiektuen barnean berdintasuna lantzeko ardatzak zehazteko, prozesu hezitzaile eta parte-hartzailea. / Proceso educativo y participativo para detallar los ejes para tratar la igualdad en los proyectos municipales de Urretxu.

1

Zaldibiako Hezkidetza Tailerra. / Taller coeducacional de Zaldibia. 2 ZALDIBIA

Zaldibiako emakume eta gizonen sentsibilizazio eta formaziorako prozesua. /

Proceso para la sensibilización y formación de las mujeres y hombres de Zaldibia. 2 Agrupación de municipios:

ANOETA e IRURA

Hezkidetza egitasmoa Irurako eta Anoetako ikastoletan. / Proyecto de

coeducación en las ikastolas de Irura y Anoeta. 2

Agrupación de municipios:

ZUMARRAGA URRETXU

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako formazio ekintzak Urretxu eta Zumarragan. / Acciones formativas para la Igualdad de Mujeres y Hombres en los municipios de Urretxu y Zumarraga.

1

Mancomunidad BIDE BERRI

Bide Berri mankomunitatean tokiko eragileekin genero ikuspegia lantzeko proiektu estrategikoa. / Proyecto estratégico para tratar la perspectiva de género con los agentes locales de la mancomunidad Bide Berri.

2

Ezestearen kodea: Código desestimación:

1.- Erakunde eskatzaileak ez ditu baldintzak betetzen diru laguntzak jaso ahal izateko.

1.- La entidad solicitante no cumple los requisitos para poder acceder a la convocatoria de subvenciones.

2.- Proiektua ez da iritsi laguntza jaso ahal izateko gutxieneko puntuaziora.

2.- El proyecto no alcanza la puntuación mínima para ser subvencionable.

(7)

II. ERANSKINA: EMAKUMEEN ELKARTEEI ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO BESTE ERAKUNDE BATZUEI ZUZENDUTAKO DIRU LAGUNTZAK

ANEXO II: SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Erakunde Entidad

Proiektu Proyecto

Ezestearen kod Código desestimación AIZAN “Grupos de asesoramiento, apoyo y autoayuda” izeneko programa. /

Programa “Grupos de asesoramiento, apoyo y autoayuda”. 1

AMUSKA

Genero eta berdintasunean formakuntza: Genero ikuspegiaz parte hartzeko oinarriak. Eskoriatzan, arlo sozial eta kulturalean, emakumearen partaidetzaren garapena. / Formación en género e igualdad: bases para participar con perspectiva de género. Desarrollo de la participación de la mujer en el ámbito social y cultural en Eskoriatza.

3

Indarkeria marxista: mitoak eta sinesmen faltsuak. / Violencia machista:

Mitos y falsas creencias. 3

ARANZAZU

Pentsio sistemaren erreformak emakumeengan duen eragina. / Impacto para

las mujeres de la reforma del sistema de pensiones. 3 ARRATS Prostituzioari buruzko esku-hartze psikosozialeko programa. / Programa de

intervención psicosocial sobre la prostitución. 1

AVAIM-AS Nerabeetan indarkeria sexista prebenitzea. / Prevención de la violencia

sexista en adolescentes 1

Pasaiako emakumeentzako antzerki tailerra. / Taller de Teatro para Mujeres

de Pasaia. 3

BEKOZ BEKO

Pasaiako emakumeentzako brikolaje ikastaroa. / Curso de Bricolaje dirigido a

mujeres de Pasaia 3

CAMELAMOS ADIQUERAR

“Programa Romis Adiquerando” programa, emakume ijitoak hizketan esan nahi duena. / “Programa Romis Adiquerando” significando Mujeres Gitanas Dialogando.

1

EKIN EMAKUMEAK Etxeko konponketa txikiak egiten ikasteko tailerra. / Taller para aprender a

realizar pequeñas reparaciones domésticas. 3

EMASAN

San Andreseko emakumeen parte hartzea sustatzeko programa gure auzoko eta herriko esparru sozial eta kulturalean. / Programa para impulsar la participación de las Mujeres de San Andrés en los ámbitos sociales y culturales de nuestro barrio y municipio.

2

ERAGIN Ibiliz egiten da bidea. / Se hace camino al andar. 3

FLAMENCO DEL NORTE Ijito gazteen osasuna sustatzeko proiektua. / Proyecto de promoción de la

salud en la juventud gitana. 2

IGLESIA ORTODOXA ESPAÑOLA

Hezkuntza jardunaldiak eta jarduerak: berdintasuna eraikitzen. / Jornadas y

actividades formativas: construyendo Igualdad. 1

INTXAURRONDO BERRI

Emakumearen jabekuntza, prestakuntza eta informazioa, eta trebetasun sozialak. / Empoderamiento, formación e información de la mujer y habilidades sociales.

3

LAHIA-NAHIA Nerabeei zuzendutako indarkeria sexista prebenitzea. / Prevención de la

violencia sexista dirigida a adolescentes. 1

LA LIGA DE LA LECHE DE

EUSKADI Edoskitzea, bizitza kalitatea 2012. / Lactancia materna, calidad de vida 2012. 1

MOCHILAS ROJAS

Datu base bat sortzea eta “Las mujeres y los oficios en Gipuzkoa”ren SIGa definitzea. / Creación de una base de datos y definición de su SIG de “Las mujeres y los oficios en Gipuzkoa”.

2

ORDIZIAN

Ordiziako denda eta ostalaritzarentzako sentsibilizazio kanpaina segurtasunaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren alorrean. / Campaña de sensibilización en materia de seguridad y prevención de la violencia contra las mujeres a comercios y hostelería del municipio de Ordizia.

1

(8)

Erakunde Entidad

Proiektu Proyecto

Ezestearen kod Código desestimación SIN ROMI Romipen: emakume ijitoa sustatzeko programa. / Romipen: Programa para la

promoción integral de la mujer gitana. 1

ZARAUZKO BILGUNE FEMINISTA "ZABIFE"

Herri jai parekideak. Jaietan erasorik ez, guk erabaki guk gozatu dokumental hezitzailea. / Fiestas patronales mixtas. Documental educativo “Jaietan erasorik ez, guk erabaki guk gozatu”.

2

Ezestearen kodea: Código desestimación:

1.- Erakunde eskatzaileak ez ditu baldintzak betetzen diru laguntzak jaso ahal izateko.

1.- La entidad solicitante no cumple los requisitos para poder acceder a la convocatoria de subvenciones.

2.- Erakunde eskatzaileak ez du aurkezten eskatutako

dokumentazioa. 2.- La entidad solicitante no aporta la documentación requerida.

3.- Proiektua ez da iritsi laguntza jaso ahal izateko gutxieneko puntuaziora.

3.- El proyecto no alcanza la puntuación mínima para ser subvencionable.

Hirugarren.

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratzeko agintzea.

Foru dekretu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek foru dekretu honen aurka Administra-Zioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezakete Donostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, jaki- narazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, interesatu partikularrek aukera dute horren aurre- tik Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa aurkezteko diputatu nagusi honi, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke».

Donostia, 2012ko uztailaren 25a.—Segundo Diez Molinero, Idazkari Teknikoa.

(1439) (7420)

Tercero.

Ordenar la publicación del presente decreto foral en el BOLETINOFICIALde Gipuzkoa.

El presente decreto foral es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer con- tra el mismo Recurso Contencioso–Administra-Tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

No obstante, las personas interesadas particulares, con carácter previo, podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este diputado general, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la inter- posición de cualquier otro recurso que se estime pertinente».

Donostia-San Sebastián, a 25 de julio de 2012.—El Secretario Técnico, Segundo Diez Molinero.

(1439) (7420)

Referencias

Documento similar

Podrán acceder a esta convocatoria las asociaciones feministas y de mujeres y las entidades mixtas constituidas sin ánimo de lucro, que cuenten con un espacio creado para promover

Es objeto de esta convocatoria la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro, para la realización

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presta su apoyo a entidades y asociaciones andaluzas sin ánimo de lucro para la realización de actividades de

reglamentación y proyectos al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, del total de asociaciones inscritas en el Registro de Entidades

Cesión de espacios municipales a empresas, autónomos, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades, cursos, talleres, de

décima último apartado de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades culturales,

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE A.D.R.I “PALOMARES” DESTINADAS A LA REALIZACIÓN

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que entre sus fines se encuentre la defensa de la igualdad y los derechos de las