• No se han encontrado resultados

PR O V I SIONES PRO sv

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PR O V I SIONES PRO sv"

Copied!
28
0
0

Texto completo

(1)

rxy-U

r-

IN n o m i n e Í a t r i s

7

, e t f i l i i ,

; § < S p i f í t ú S 'f a h á i 3 ^nacá. ■

s v

PR O V I S I O N E S P R O

BONO R E G I M I N E P R O V I N C I A -

R V M I N D I R V M . O C C I D E N T A L I V M Ordinis Etatrum frajdicatorum faftac in Capitulis Genera*

libus,& de mandato F. Scraphini Sied Papienfis ciuf- dem OrdinisCehéfàliiMagiftnfiiìiurcóHé£tae,&in Prouineijs Hifpaniarum publicat£e,atquc ad cafdcmindiarum Prouincias tranfmiif? anno' i(Sip. Cum precepto vt <imncs, tàm fupetio;

ICS, quamcatèti ciuscuraifubicdli,ad quo^ huiui-modi prouiiìoqesgcrtineiftjcas cj^cutìorfl man^

lient fSb pa;nis ¿enfuris in cifdcoì

i s

contentis.

s r

\

HISP ALI, ExcudebatFrancircusdeLirà^

Ano lóip, ^

(2)

■ ^1

P R O V I N C I A INDIARVM

P C C I D E N T A L I V M O R D I N I S Prasdicatorum funth^.

Prouincia fanítae Crucis»

S.Iaeobi de Mexico.

S.Ioannis Baptiftae del Pírik S.y incentij de Chiappa;

S. Antónini Noui RegnL S.Laureritij de Chile.

S.Catharinae Martjris cíe Quito; . S.HippoIitiMartifÍ 5 de Oaxaca^

S^Rofari] Phiíippiíiariiuav i.

(3)

i.

1

P R O V I S I O N E S ERO O M N I B V S hisProuincijs in communi. .

Euerendifsimus Pater noftcr Gencralis profua'pm*

dentia vifitatoies deligat,quos ad innifendas Indocii Prouincias tutò deftinare pofsit, qui auaririàoderinf,

¿ zclühabcantfouendxrcligionis.quibusprocxcqucndo mu ricre,tcinpus quod ncceíTáriuta iudicauerk in littcris prrefcrp bat qui fi forte in muñere commilFo dcliquer in D iffinitorcs prsBdictarum Prouinciarum peculiaribus littcris id difto Rc*

uercudifsimo Gener-fignificent,quo de opportuno remedio,6£

adhibenda correzione prouideripofsìt.l»; Crfp./ft»íá:.i57i.

ReuerendiProuincia1cs,omnerquePra:lati Regnorú Hifpa nÍ32 0Tnniftndio,8¿ charitatiszclofauere cu rent Iiis quiad col- ligcndos Prredicatores adconucrfioncm Indfirum mirtendos fuerintdcftinati, 6¿fubintcrm inatione diuini iudicij prohibe mus nePratres ad hoc idóneos,& illuc proficifei defiderantcs itnpediant, quoniam diucrfaruin partium relatione comper- tum'habcmus meflem illic eíTc m ultam , operarios autem pau- cos,quod fiopportunum iudicauerint, alíquem Conuentü de- figncntjinquo profedúrá ad Indos linguam addifeant tem po­

re faltem qüoclafsis,!^ itined necoflaria prseparaníur íuper hoc comm confcicfltias oncranres.i»6í/«jt>.

OmncsPrrelati Conuerrttmm Indorum in rccipicndis inf tituendisnouitijs fum mo ftadiolaborcnt, ncc fe inexorabilcs, autdifficiles príebeántad recipiendos eos qui ex indis origine duxerint dum m odoalias idonei iudicentur. Receptos vero tpi^m prim um potciint ad^eneralia ftudiaregnorum K ifp a- niíEtranfmittcndos curent,S¿Pr9latiProuindarumHiirpania:, -eiufm odifaenignerecipiantj&íinílruZos d o Z o sád propria

tranfoiittant.

RR.Proninciales Indiarum cordate & re ügiofe fegerantin cura fubditorum habend3,quòfuo (ludio rcligiofi in fuá voca- tionc in dies proficiánt,cxcir,pÍárefqüc fe reddant, recolentes íeipfostanquam ]um iñaria,&fal terra: j & virtutum omnium cxcm plariacòfuiiT edeilinatos,& fi qui funi minus exemplar

Ai res

(4)

rcs.vel'ccrtê fcandalofi eos contendañt cofriperc', nec rmpünf ta pcrmittant ddiÆa ,v c l peccata,præfèrtirà fcandalum pariuHt in oculisfccularimn,prGqiiotura ralute tarpquamopc- ïarij Patris.famiUiis in iUas partes ttanfmifsi£ucrc.i¿f</f«j.

O- Vefr^trihusàllndijsin lîifpmdm-venimilus ^i&ah Hitipaniisâi

lndi<tstrmfmeaniihfis^.

Prpcuratorcsnunatçnus ànoftris prouincijs T^diamm pro, rcgo,tijs traftandis rait^i pofsint in Hiipaniâ,;ycl advíbetnROi.

®íánaOT,niíi. à C ap itu lo Prouinciali vna cum Difiînitoribus caufa cogn itainftituantutjVel fi aliquafpecialis nccefsiiasex.

poflulaucrit vt e*tra capituium aliquando idfiatjfaltcm àPa.

tfc Prouinciali fimul cum quatuor antiquioribus ]ProuinciçPa>

ttibus,qui;in Capitulo Prouinciali vocem habcre folcnt dcpu*

tçntur,defcrâtquc fccû huiufniodi procu rotores teftinronia]«

lit;tff;rasnpnColû,àProuinciali,;VcrÎJetiamiàpiffiûitoribo^j,vci praediâiis Patribus fimul congregatis fubicriptas, neenon & in ferip tu risau th en tk is nogociorû pertradandorû caufam ,pro quibus deftinatifuerint,vitra qu£ç négocia nihil aliudcisJiçcatr procurare, vel attentare ,prccipim ufqucR euctcodisParribü^

Prouiviçialibus noftrarum, Prouinciaruni Hifpaniarum & Re- uerendis PatribusPrioribusGonuentuum eorundem , præfer-^

tim vero Conuentus S. Marias de Atocha M a tr k i,& S. Pauli Hifpalenfis,vt aliter conftitutos Procuratorcs,&.lirtcraspatc*

tes vtpra:fcrtur,iion foluna à Prouinciali , yctQ.& à,Diffi rifaus in‘C apitulo,velcxira Capituium , in cafu'v€ro.necpf6Îta*

tis , à quatuor antiquioribus Prouincia: Patribus fubfcriptas, ÒC.

caufam negotiorum in feriptis minime habenres, nullatenuç adm ittant, vcl aliquanegocia pcrtradiarc permitrant, fed ad fuas Prouinçias;,quamcitius redire compeliautv,^f/w«viÎ,7.J»

^ 4rti/Vo»«,1574;iîo>»«158p.Çÿ*.i589>, ; i

V b i diçitur cû quatuor antiquioribas Prouinfiiiç iPatribu.%

addendü cû, vcl geauiotibus. Prçterca,quod nô,|>ro ûngulis ca»

' fis-

(5)

ílsfínguli mittantur procuratores ,fcd vnustanturamodopro' uinciç nomine , qui caufas omncs tradarc babear. Venetijs^

1592.

Procuratores Tndiarum plurcs pro vna tanrum prouinciap 7

buHo

modo cfle potcruntjfed vbi nouus aduenerit in Capita^

S

lo Frouinciali folummodo inftitucndus,caufa, modo & for- \

Bia vtinipfisordinationibuspræccdentium Capitulorura; al* ( tçr,à quo oranesprocuratoris facultatcs cx nimc pro tunc aufc rimusdn prima claife cum focio omnino rcccdat. Nouus vero ncque fecularium negotia tradanda afFcrct, ncc limites fuæ commifsionis(quam in feriptis diftindê , & explicate non per términos generales fccum deferet) egred ietur,nec manum ad*

mouebit negotijs non pra:monito Renerendifsimo P.Gencra , lipcrlittcraSjauteiufdcmReucrcndifsimiP.Generalis Vica- mæp°o të cario(iî id negotia patientur) de quibus & 'cerros ipfosrefpcC',Po>fe exiftè tiuc rcddçre tcncbitür.Q^x omnia in virtutc Spiritus fandi,& *'*

fonda; obedientiæ fub formaü præceptp,ram à prïlatis,quam à^fubditis refpcdiuc inuiolabilitcrfcruarimandamusCum vc ro vt plurimum-occurratinHijpanijs proaliquaipfarum pro"

uinciiirum.Jndiarum Procuratorem reperir!, qui diligcntcrôC prudeuterfuæ prouinciæ feiat negotia tradarc, eundemque bene nptum e(Tc,aut ciTc poflePatribus aliarumProuinciarum, debercntproculdubio aliç prouinciçeidcm fuanegotia remit tere ficut fümmc defideramus,hortamur, & præcipimus ad e*

uita'ndos fratrum difeurfus, non fine grani virçpericuIo,&

magnis cxpcniis,quçin confimilibus.occafionibusfieri iblcnç quando autem videnruripiamct negotia poflniarc, vt aliquis de cadem prouincia apprime deipfis informatusmitîatur po- terunttaliiim negotiorum commifsioncs dariDiffinirori ad Gapitulum Generale dircdo,qui vtiumque officium cômod®

& fociliterexequipoterir.

Et quia parum iuqaret limitesProuincijs Indiarum poneré^

quod attinet ad Procuratores mittendos, fi rcliquis fiarnbus liber pateret aditus recedendi ab illis Indiarum Prouincijs,&

adHifpanias venicndi;Propccreain vitwte Spiritus fandi,&s

fond«'

(6)

fa n aî: obc'Æcntîæ, ncc non fub pena excom municatîonîs lata fcntcntiæ vnapro trina Canonica m bnirione piæmiiTa man, '

^ damns omnibus & fingulis fratribiis in d id is Pronincijs exiüg, |

^.t-ibus, ne ab ipiis fine Magifìri Ord.fpcciali liccm ia diicedcrc ' ¡

* fub quouisprætcxtu,veI colore,Procuratoribus verone vitra- Vnum focium iibi à D iffinitorio coniîgnatum qucralibera, 4 lium fccuni duccie prsfum an t. Prouincialibus denique ne ^ vdperm ittant.aU t licentiam aliquam ad hune efFcaum fia.

tribus conccdanr,fiquidem necpoiTunrj&quatcnusopus ciTct taiem ab eisaufcrim usfacukatem ,fim ul ctism àDiffinitorio

CapituliProuincialis.Præter autem excomm unicationcm la.

t x fententiæ quam incurtent contrafacientes refp caiu c.d a.

bunt,8¿ pænas omnesin C apitulo grauioris culpæ contentas.

Verum tam ë ad temerarios fi qui eiuntcom pcfcendos,per præ fen tes R cucrêdisPrioribus pro tem pore,Conuenruum fandi Pauli H ifpalenfiSjfandiD oniinici de S.L u o ard e Barrameda,

& fan d iD om in ici V lyfipponëfisjn virtute pariterSpiritusfanc ti,S¿fancta: obedicntiKncc non fub preñaabfoluticnis abeorü officijs diilride mâdamus,vt omni cum diligencia perquitantj vb i nauigia ab Indiarum partibus ad præfatarum ciuitatum portuscefpediue applicucrint, an frarres aliqui cum cifdcin ven cfin t, quique quotve fin t, & fi repercrint, qua licencia id cg,etint,& finonfuerinc procuratores, m odo vtfupra à Prouin* * cijU egitim einftituti, v d Reuerendifsimi Partis Generalis li- j certtiam non habuerint, o-mnino in carceresillos com jcicnt ,S¿

em nia corundem bona fcqucftrabunc, præmUÎoquc examine, i - præfatamcenfijram,acpænasipfosincurriliedcclarabunt nofn.^ 1 traaudoritate ,q u a s , fubire cogent -, ncc libetos illos dîmit. f . t ê t , nifipræmonito Reuerendifsim o Pâtre G enerali, vcl eius V icario & per referiptum intcl|excrincquid de illis agendum fit .P o r r o A .R R .P P . Prouincialibus Hifpaniatum,(S¿ R R . PP.

Prioribus,acPræfidcntibusiub eodern formali præceprOjôJp®

na abfolutionis àfuis officijs mandamus, ne vlkim Fratrcmà ! præfatisIndijs venientem fineapprobatione fuarum licentia«

tum ab vnoex tribusPrioribus prænoniinatis fandiPauIi H ifv * paiera

(7)

I palenfís, Canai Dominici VlyíÍpponcnfís, &; Canai Dominici ' de San Lucar de Barrameda, habita & oftcnCa, in fuis Prouin- I c ijs, Conuentibus, aut locis refpeaiue reciperc', aut detincrc I audeant, in p^nas alioquin taxatas omninò incurfuri. Tnterirn r autemPrsefidentesomncsProuinciarum^&Conncntuum, fi*

^ uelocomm reCpeaUic , quiCub Cua obedientia aliquos habent

>1 fratres,quHpra:diaisIndiarum Proninciis à duobtisannis ve- nere,infra terminum vnius menfis ab huius decreti publica- tione tcneanturfubeodem praecepto,&pa:naiìgnificare Prie.

CìdentesConuentuura, fine locorum Prouincialibus, Prouin*

ciaics vero ReuerendiCsimo Generali nomina,& numerum pras fatorum fratrum cum tempore quo HiCpaniarum applicucre, à quibusProuinciis venerane, & qua Ucencia.

i6o i,

Vbi additar Cubtraélam effe potcfiatem à Prouincialibus Europa: conccdcndi licentiameundi in Indias OccidcntaIes>' quod tamen non intelligitur de filijs illarum Prouinciarum fludiicauCa huepermeantibus, dcclaratur vero p^namexeom*

municationisCublatameiTeàpraidiidaordinatione.

, Patres Prouinciaks Prouinciarum Indfarum Occidenfialium cuna Procuratores aliquos Hifpaniam , Ceu Romam niittere

^>^tigerit filios Cuarum Froumeiarùm , cum facúltate mittant jDifnnitóris,&: clecloris,ex cledione Capituli ProuinciaIis,vt ià I quando cis contigerit ie in illis reperiti parcibus, & Generalem^

I Ordinisobircjproills prouindjs, elcdionibus poTsint intereife.

V jRpw<e. 1583.

; Fratres ex prouindjs Indiarum aducnicnccs rationera fem-

■ ^erhabeantBrculs,.foelicisrccocdationisPij PapxQuarti, die duodecima Auguiti 1562. sd iti, cuius tenor talis eft : Manda*

mus Cub psna excommunicationis lata’ fententi» per contra»

uenienteseo ipfo incurrenda, quod nulius cuiuiuis OrdinÌs

^ Frater, iìiic Religiofus cuiufuis dignitaris, ftatns, gradus, vei I conditionis exiftat,ab Indijs , alijfque panibus rediens pecu-

^ nias vltra quam viatico fuo veriilmiliter neceifarix fuerint aC.' , portare pr^Cumat ^ omnefgnc ^ pecunias per eos afportandasi ante*

4

(8)

antfquam ñaues afccndant fuperiori Tuo in partibiísíHíscxÍf- tenti denuntiare;S¿ oftendere, littcrafquc taxadonis viaticihu-

iufm odi rccipcrc tcneantur./ïcwi.ï j 89-

Íratresqui cum licentia M agiftriO rdinis, vcl cius Vicaríj venerunt in Hifpanias ad negotia pertra£ianda,negotijs peraci tis rcuertanturad eandem proutnciam exquacgrefsifunt,taii- quam adeandem pertinentes, nonobftantibus in contrariuiri quibafcunaque. Fratres vero qui fine liccntia fuperiorum legb rimana poteílatenahabcntium ad aiiquam ptouincíam India«

ru m dcuenctintjCoganturquamprimum adfuas prouincias rc fflcrtijtcddita prius rationefuoruna officioruna,fiquæin prouin eia miniftraucrint. Pra:Iati vero qui in cxpdlendis hüiufmodi fratribus-inucntifucrint negligentes, in pænam à fuis officias abf 0 1U a nt U r. jRí w«. 16o ? ■

IntcEdieitur Prouincialibus îndiatum naitterc fratres fuos earnalcs Procuratores in Hifpaniaiaa, veI© iffin ito resC apita lom m Gencraliuna,im taquc & nulla dccernitur talium fratta' c le itio fi contranunafiat.rrf///yt(/m.i6os.

Fratres,qui à fuis fu^edoritiys pcculiariter narttmitat in àîiqui Prouineiam nouiorbis nullo modo d ctincri, aut cômorari pof«

fin inali)s lndiarum,præter illam adquam fingularitcrnaittun*

tur. Volumufque vt omneseiufmôdi fratres-, qui ommifTa Pro»

uincia ad quana deftinati fuere,in alijs morantur,fi no fueriiat yel legitînae incorporati in Prouineia, vel âfsignati à Reuerendifsi«

nao Magiftro Órdinis, vel à Prefidente Prouinciæ,fiuc ab haben.

te afsignandi poteftatem eijcianmr quam primum à Prouineia;

ne vagare eosindecorè,&:parü religiofè côtingat per Prouincias, fie tamen vt benigne,&charitatiue dinaittantur, tempufque,veÎ nauigandi>veliter agendi,opportunum ,á¿ comrnodü'mdfdcm

dcfignetur.flo»»« 1608. •

' Reucrendi Patres Prouinciàlcs Prouinciaruria Indorütta, taAî præfentibus,quam futuris temporibus fub pœna àbfolutionis ab officio,quamdiü officio Prouincialatus fuiagûntut’non fcqcdani

...■ ■■ ' ' ' "âti tei»

(9)

(-

tcim^ Prouintijs receiTerint commlfhnnisttibusPrioribus'trium antiquiorura Conuentl>um,vfiìmul Congpegati eos a fuis offi- tÌjSPloùin’éralàTusàbfolutostfeclarcntj&diiorùreritentia prsua*

leàti Se oppoftunotempore ad nouam clcdióncm Prouincialis conueniant. Prouinciales autem huiufmodi cotam Difinitori, bus iìcut,&: calieri aliarum Prouinciaru, lationc reddant fui rc- giminis,8c adhiiniftrationìs./fowie15óg.Vtttftfjsy eroi59z- prteci pitur fupradidìs Prouinaalibusfub poena abfolutionis a fuis offi Ìijs ipfo fa£lb incurrenda,& fub omnibus poehisgrauioris culpas ne audeant officio durante ^ fuis Prouineijs rerpe£Uuè quauis

<lccaufa recedere.

Vicari) Fratrum,quimittunturinnouum O rbem , dura exì-

*ftunt HifpaIÌ,ipfi,&: fratres corum fine fubieÌli.P.Priori S.Pauli

"Hifpalcnfis prò tempore cxiftenti, nec pofsint comorari in vrbc Hìfpalenfì nifi in Conuentu,ncquc pernodare, aut mancrc in iuburbanls.iZow/e 1608.

D e a l ì j s p r ò e ì f d e m P r o u l n d j s i n c o m m u n i C o n f t i t u t i s .

P

Rsecipitnusin virtute Spiritus S a n d i,8d S.Dbedientiaefub formali praiceptoomnibusProuinciali®busIndiaTum,vt qua primum poteiunt,mittant finguli numerum oertum om nium Conucntuura,fratrum, & reditiaum fuarum Prouinciarum ad Reuerendifsimum Patrem GencraIcm..Scw<ei$oi.

Patres Prouinciales teneantur ad minus fem el, tempore fuo*

rum Prouincialatuu certiorem facete Reuerendifsimum Patré Gcneralem de omnibus qua; per manus fratrum noitrorù. Deus dignatusfuerit operati circa anim aruiàlutem , miraculorumpa.

trationem,Ordinisprogreirum,&Chriftiana;fidei augmentum, vt fic pofsit roti innotefcerc Ordini, Deumque proinde vno ore hoiiorificare, Itidew.

Mandaturinvirtute Spiritus Saniti,& S.obedicntiae fub for­

m ali prajccpto omnibus fratribus curam Indorum habentibus quòsdoilrinariosvocant nepcrmittantquafcumq; m ulieresin

B gredi

(10)

eicdi £Íomosfuas,quod iî rífcefle fuerit easalloqul, idinEGCigi publiée folum fiat. vSifoletiióo^. ; , ;

Fratresífub pænisproprietanjsdebitis) non ludanr Gartista*

butis,neque perinolisnummos,vel pecunias, maxime in praefen tia fccularium./¿iWew

ÎJ^euerçijdi Patres Prouintiaks(fub pœna fufpcniionis ab off^

cio per tres menfçs ) in illis part,ibus.,in quibus4qâ:rinantes foÜ!

conamorari cO;nfucuçrunt,queniquani minoris æt^tis.quam qua- draginta annorumin doàrina Indomm permanere feu habitare

non permittant,/¿íí/í’w.

Præ^cipitur in virtute Spiritus fandi, & Sadæ obedreniÎKfub formali precepto R R . Patribus Prouineialibus,^Prioribus,Sf'ali)S quibufeumqi ad quos quoquomodopertincrc p o fc m , vtiingu»

lis annis dimidiü finodoriim ( quasdicunt ) inneàiant&: expen<

dantadcenûis perpetuos emendos,velpaiTefsiones, ad fuilenta- tionem eoucntuum,vt meliusiudicauerinrexpediré. Âlterâaii- tem dimidiara partera expendât in ædificatione,&:fabrica Con- uentuammagisindigentiura.Iíi/df’íM' /

P'atribus Diffînitoribus Ptouincialis Capitulî haadditunt eftj, ytcum alijs quatuor patrifausantiquioribuseiufdem capituli af>

fignent & taxent iuxtanecefsitatatem illarum regronum,confrii burk>nes Prouineiaribus neceflarias, vt fe fuftentare valeànt ca moderatiGne,qua decet Rc tigiofos,&: maxime Prælatos qui pan pertatis,&:bonorum.omniumexemprmniê prebere tenentun Elea:niofiniE\T:ro, quæ a Maieftate Regia quotannisdantur prp vino ad celebrationem MiiTarum, oleo prolampadibns,ad c6 uentiis omnino pertineâr.proquibus dantur,S¿: iaeom ra nece&

•fitatibusexpendantari

NullusFr. Gxhis,qordodrinisîndorum, & Ethiopumquo qnopado Inferuiùnt (quod raldatuf in virtute Spiritus faodi, fâdæobcdiëtiæfubformalipracepto, necnôfub pœnâexcomn nicationis latæ fententice hac vna pro trina canonica munitione pra:miíía)audeatfub qúoaispractextuperfc,vel'peralium,auta?

liós,direá:c,velindiredemercatüram;facere,ncc ad hunefinem

aiiqaid emerej¥eL'vcndere;px^tórp£.Qpráavidtii#vclveftiti3Ínc*

ccífaiiar

(11)

'5^ SiJ

ccflatia,de quibus hábcantlibrñ ratíonis, qiiam, &¿ reddcretenc antur fuisparticulanbus pr^latis, & etiam ad cmcndum libros, qua; omnia earn mcnfuram, metamq; fufcipiant, quam libi pra;- finict-Vmufcuiufque, propriusPrelatus. Reliquum aurem Regie prouifioniSjfeu obligationum, quod fupererit, totum iuñituen*

dic fabricq^Conucntuuni,6¿ emedis cen{lbus,pr^feqti hac noñra fanñione applicamus,& applicatum effe dcccrnimus deter*

minamusjiuxtapijfsimam mentem Sacie Catholic^g MaieftatisJ Aufefentes omnem au thoritatem. P.A . R R . Prouincialibus ,&C omnibus alijs c6ue ntuum Pr^latis pro tempore exiflentibus co.

ccdcodiHcentiam fratribus quibufuis ad habendam indepoiito aiagnam nummo rum quantiratem,vel aJiter quam in Jioc Capá tuloordinatumeft. Frf////ó/prí 1605.

D uo fratres carnales nullo paüo írbi inuieem fuccedant in Prloratibus tarn Prouincialibus,qua conucntualibus,qnod fi opj pofitum fiat,elcctiQ fit n ulla,& irrita,ficutde fado irritam dccex nimus, & declaramus. Itidpw.

<rpnccditur omnibus Prouineijs Indiarum, vt nontencantut Hiittcre in Hiipaniam librosfratrum decedentium apudcos,di-, uidendos inter conuenrmorigina]cs,& vbifuntarsignati, fed re^' táneanteqsin ConuStibus vbifn-nt arsignati,& deportione qua;

tangk; Gonuentus origin ales apud HifpairGs/atisfaciat pe cunia eifdcm Conilentibus. itowj« 1559.

in Prouineijs Indiarum Occidentalium pofsintrecnlares ad.

m itriteftescontrafratres exiftemesin dodrinis,,dummodo fint ommexceptione maiores,non decet enini ob penuriam teflium, Xcandala,5¿ dclida remanere impunita. Jìt>ma 1601,

Prouinciaics Prouinciarü Indiarum ,ftatim , pofteorum ele*

<ftioncm,iuxtapriuiiegia ipfis Prouineijs conceffa muñere fuo fungantur, tcneanturtamen faltem intra biennium mittercad Rcucrendifsimum P.Generalem Decvetiim fueclcdionis pro fuiSitotius ordinis capitis debita recognitione,&: hoc, fub poe­

na priuationis offici) ipfo fad o incurrenda ik inhabilitationis in pofterum./Í0W« Í 5 Sp­

in prouineijs Indiarunr fufficitfenariusnumerus fratrum ad Con

(12)

Conucntumconftitucndumprout authoritatc Apoftolicaioit cciTum eft. 1551-

Fratres ex Prouincijs Hifpaniamm tranflati, &: incorporati in quibufcumqueIndiarum Prouincijspoifunt ritè eligiinD iffini tores Capituli ProuinciaIis,5¿Generalis.Quod Sanaifsim us Do minus nofter Faulus Papa V.in hoc Capitulo,& inpoftcrum fie*

lipofte concefsit,& declarauit RomA r 6 0 S.

Conuentus qui exiftunt aphd Indos non habent duodena rium num em m fratrum nSpoíTunteligercfocios Priorum qui habcant vocem in Capitulo Prouinciali/¿/rfe»í, & Parifiys\6iU

■ Prouinciai Ihdiarum propter deficientiam fargiarum dcla­

na pofsint vti tuniculislineis groffisiecundum morena pam » SitlmtHticie

E(jdem Indiarum Prouint i» propter nimiam locorum difta.

tiani (fi heccffariuro videbitur) poifimt capitula Prouincialia a quadriennio in quadneniu ab vnafctlicet cleèlioric ProuincialiS'

adaliam eleilionem diferreJW ew .

Mandatñus omnibus Prouinctalibus corum confcicntiam ag granantes in diem Chrifti, vt in tempore fuoru prouincialatuu bis ad minus luos vifitcnt Conuentus. i<5o 5.

Nullus fub poenis in Cap.grauioris €ulp»;c6 teni?is^jac etia fub poenaexcoinmunicationis latte fententi», hàc vnà pro trina ca­

nonica monitione prtemiifa (cuius abfolutio K “ o Mag,^Ordinis.

referuatur) dirette, vel inderctte diuifionem Ordinis, vcl infti*

tutioncm VicariiGcneralisIndiam m , quouis prtetextu proctt*

rare aiidcat, vcl profumar. 8 15 89*

r/^jí 16 11.? ^ 18.

■'I-S

PRO:

(13)

FRO V I S I O N E S P R O V N A ^ A- que prxdi( 5 lamm Prouinciai'utn in

parti culari.

Pr^oPmtmcid Sdnil^Crucis'.

Í

N hacprouincia,S¿ alijs Indiarum ÍIhac indiget otdinatione, or^^atio.

ordinata eft,quod fruftus fiuercdditus qui rccipiuntur àcapel conununjs lanis nulfopaClo fint fratrisparticaIaris,fedmtcrredditqscom-

muñes Gouuentus connumésentur, à Sin dicórecipiantur,:&

expcndantivr.iVí'rf^o//i6oo". /

Cum anguftus valde fit Conuentus noíler de la Hauana, iir prouincia noftra Sandas Crucis Indiarum, ita vt difficulter capere polsit inibiordinaric morantes,& multo minus hofpites

a prouinci^s Indiarum ad Hifpartiasproíuarúprouinciarumne?

gotijs tranicunrcs,quitamcn non poííunc adeundem Conuem ’ rum non declinare, & diutius quandoque ib i manere: fíngulás Indiarum prouintia; teneantur cidcm conuetui cótribucre fump tus pro vnafaJtem cella erigendarrf/e«i/<« i5p6-. 6^ Howit l 'i n ,

■ Fr^tres àd Ciuirateüabana declinantes nulla modo extra co ucntuniF noiirum pcrnodentaliterà Prefidente eiufdemcomic tusfeuere puniantur.í^//y//>/ío/íic i:61 s.

Attenta huiuspfouiociae paupcrtatead ipfius petitioncm co- ced'kuE quod eius fratres ad prouincias Hifpaniarum cum liccn>r tia ReuereiKÜfsimiiMagiñri Ordinisi ftudij canfa tranfmcantcs nullasforuerc teneantur contributroncsConuentibusfeuftudijSi quibnserunt afsigoati. i 6 i 8’.

M oniales nullatenus recipipofsint,quie ad fiium v id u m , Sc . aliancceflaria in 'd otem , feu cleemofinam dotalcni nonaiFc- rant ad minus mille áureos. i6òr.

■«o§ ProPfouincìit SaiííUlítcthi'di Medico.

JnConuentu SàdiDotiiinici de Mexico habeatur quotidie >

B j ledio

(14)

leélio Sacroriim Rìbliomm;quam perbiennipm ad minia re tencamur fratrcsantequamconciones inCiuiratibusHifpa*

riOrurahabcré pofsint. Krf/í’»//« i<Soi.

In hac prouicia Mexicana,cnm paucijisimus iìc numerus filio ru Hirpania:,cle¿lio Prouincialis alcernariuc fiat ex natis in Hif- pania,fiuc fìntifiiij prouinciarum Hifpanja/,iìue filijprouinciaru Ìndic2, ex naris in Indiis : qiiod fi aiitcr fiat,ipfo fafto eiedio fit nulla, Sz: inanis.Non obilamc ordinatione Cap. Gcncral.Ro JUK proxitne celcbati./frf Fallifol.ió.os.l'wpis Rom.1612.

V t ante haic arsdinatip de altèrnatiiva cligédi Pròuincialé,viciC fisim ex nads in Hifpania,5¿ ex naris inIndiis,é6 modius obíerue tur ordinamus, (quod cria in Cap. Prouinciali eiufdé prouinci»

fíatütüfuit)vt-Nouitij,quantú fieripoterit pari,¿¿equali nume­

ro habeantur,6¿ rccipìantur ad ordincm, nimirum quot ex natis iti Indi)$,tot ejc.na.tis in H ifp ania, compr^hendentes cria natos, in Iniu'lisTcitiarijs.ieu Azoruna,& Infulis Fortunatis, qute vul­

g o Canarie dicimtur, Nomine vcroindiarum inteiligcntesreli quas Infulas, & Cótinente noni orbiSjfiue America;..fiowie 1608.

N on extcnditurtam cnhsc coneefsio alternatjuae.ad officia

Brioratus. 16 11, . , . , ,

; :ETeeipiturin virtute iSpiritusSàdirSz: iianda; òbedienti? ¡fub formali prcecepto, ncc no fub po^najC.x com.up icat io'nis jpmn ibus;

noftris fracribus,qui expcnfis Regijs mitfüturad Philippinas; ne diutiusremore'ntur,in prouineijs McKÌ.canis,fed iterluü prima data occafione.natiigandi fitije-dilationc prarequan.tvitjauferenv tcs-hoe DeeretOiromncm'auidoritatem faenlcajte.m a qn.iotìf;

cun4queíúpciíioiib.a5,iljarvma^Fr<)u.incLarimiríníerio£ibtisM£5g.ir?

tro ordinis,afsignandi frattesadPhilippinas miirùs,in,pfouinciis, Aiexicanis. 16 12 .

D iflride proliibcturne iahaceadeprouincia Mexicana accep tariaut poftularivaleant in Capitulo PiouinGia.li, vel extra, Ma gìftriin Sacra Thcplogia qui nunquatn legerintThcologiani:

iuxta tenorem Coníiitút'ibnü noftraturn, quodfi fecusfadum fuerit totum fit irritum & inane, ijs dumraxat Magifiris ex- cep tis,q u i anEe notitiam pra3fcnnìum,abeadeinprouincia fue-, rint

f r

(15)

ÀrA í f ïintacceptatr. 1615!)

' ^ , Prçfcntatkirç titulo prædicationis in hac 'Promnciá fiipprima I -tue, poftquam.talesipræfçmati hodierni defdceritit, nuUufq dein- i fCeps tali gradu], veltitu,:loigaadeatvUÍfí;peE.\riarní4e¿loratus pro

motusfueritiuxtaConilitutionesnoftras.^//y7^/?o»Æ i6 i s , j Quifuerint Vicarij vniusdomus, veiplurium perfpatiumqua f tuorannorum, yacent per duos annôs, vel falteca per vjuumin- r .tegfumad minuS:.Frf/t^/¿'ríi(S05, /, : j;>su í.í :■ i ,

Diffinjtorçs Capitali Prouinçialigj ÿgI intermedij: non fibi âÇ- fumant, vcl accipiant Vicarias,prætcr illas, quas habebant ante- quam in Diftinitores eligerentur,dummodo quatuor anninon fuerintcompleti: quod fi cointranuirr fadum iueriü,totum fit

irrituni,&; inane.

' Vicarijsvacantib.us,Sr vocem habi^iibus,antc celebcationS

; .Capit.,non pofsit R , A. P.Prouinc¡3listatsighareVicários;nifí d«

' côfilio fex Patru Prouinciæ,& ex aiTenfu maioris partis eorû.i^i.*

Prouincialis huius Proainciæ cxpletoofficio fui Prouinciala*

tuscum nitllam.hcbcac in inaniediate.fequentiCapit.Prouinc.' guberoarionem Prouinciæ,eligi potefiin Diffinitorem eiufdem Capit. Prouincialis immed iate fequëtis./tà decUratur BononA6\^:

Admonetur Pater Prouincialis, vt in pofterum mitrat ad

Gc

nerale Capitul. per Diffinitorem petitiones Prouincia: à fe ipfo

I

et Piffinitoribus firmatas,&: figillo Prouincia: muniras iuxta Gonfi jtutiones n o f t r a s - 1(5 I g,

, Commitrimr P. Prouinciali,vd Vicario Generali, aut Præfi

; denti pro tempore, vt in Cap. Prouinc. ante om nia, a a a Capir.

^ Gencr. & Ikteras Mag. O rdin.fiqnxfucrint, coram toro Capi tulo legi.&publicarìfaciat, prout in Conftitntionibns nofiriSj eap- 2,de officio, Prouincialis per Reqerendif. V m bertum M ag.

',Ordin. habetur. SoHo«/<c 1 6 15 .

Reuocarur,ordinatk>aliasfa£lapf-o hac Prouincia ad ciuspc 1 /titionem,quod.videlicet nullus pofset eligi in Priorem in Con uentibushuius Prouindai,qu-i non-eflec ineadem affiliatus. Va-

P ro :

(16)

Ptouincialishuius prouinda: Mexicana; poAquatn ofñciúni ifui pfouincialatuscxplènérit poteff .^crfcucraíein rcgimincciuf

■ de pi-o'viind:» vTqad Dòminicam iquartàm-poft Oftauas tafclic inm ediatcfc4 uentcmiùùio¥ieac^:GeQCraIÌsprouincÌ£E. Vallifa icti 1Ó05.

Vicarij domocu-mvjquando Gapitdlütii Próùlncialc,& Diffinì tores,à quibus deiìgnatur,&' pfa^eiuntu,T,iudtcaucrint expedirse poflfunt in.cadcm domo pr^fic^^-deiìgnàiinon folum v^na, ied -ptàrib.as tvicibus immediate, ftullo intreiedo teiiiporis fpatio.

Jlm ^isZo. ;

Ite m Vicarij idonaomm de Cuyoacan^& de Y anguilan defig- ncntur^8¿ nommenturaCàpitulo Protìiflcialijdc Diffitlitoribus, ilcut aliam m domoriim V ica rij, lacere confueiièrunt, ha- bcantqiie voccs&fufíiragi'a iiì elcíiíónibusCápitulorüm i&ùt &

ali] V icarij. >Ion obftànte quàuis' alia ordinatione alias faáá,

\biiem .

V icarij domoram quos Provinciales ob mortem vel amotio nem Vicarij defignant^Vei nominánt, candé in omnibus hafacát aud:oritatem,quam habent alij a.Capitulo defígriati.lfeíde«».

Quando ob m ortem amétionem Próuincialis, Vicatius ijencraHs prouincie deberet effe P r io r , vel Vicariusconuentus,

ih quo Capitulum efl; ceíebrandúm.tunceo cafu fit Prior M exi­

canos pro prima vicc,pro fecunda Prior Antequerenfis, protcr*

tia vero Prior Giuitatis Angelorum. Et deinceps

hac

ièrie termi .nata reincipiatur a Couetu Mexicano ordine quo fupra. Ibidem^-

K ullu s Praterinfignitus grada

Magifterij

,

feu

pr^fentaturp, fuo gaudeat loco, honorc, nifiprius à protdncia fuerit excep- tus,S¿ act^ptatus. Ibidm -

Próuincialis vcl eius Vicarius pro tempore

pofsit

aliarura prouinciarum filios in ipfa prouincia ddinquentes punircj& c/f

tig are, habituque priuare, feruata tamen conftitutiónüforma, ilcucpoteftfiiios fu s prouinciiE.fibiqjfubditos. lí'/t/fíM.

Prouinciales,&: Diffinitorcs CapituIi,Vel ipfe Próuincialis, Parres aC on fílijs San d i Dom inici de Mexico, pofsint dubita.

tiones qu£c ex ordinarionibus Capitulorum Gcncralium vel Ma,

r

(17)

igrftri'Gcncralis O rdinis/ubotirí fo r t t videlnm tuf, interpreta*

ii,& declarare,dummodoferibant cidem Rcucrendifsitno Ge nciali dchis,5£ vfquead rcfcriptioncm ,íc u fccundamiuffio*

jicm ,fccuri in coítrcicatiainaneant.//MíífOT,

Conuerfijpcrafto probationis anno profiteri pofsint, vt an­

tea confnctü erar , difpenfantes pro hae Prpiikicia ruper o rd r nationc Capir. Borionien.

Haec Prouinciade aíTcnfu m aiorispartís vocalium Capitiili Prouincialis,Vicaiio£um Indotum prolongationcm ad dúos annos R .P .P ro u iu ciali conamittere pofs-it, dummodo quadra*

gcfsimum annnm atdgeriiit.Bo0o»/<.i6i5.

Coceditur domui S.D om inici deTepexic,vt vocem in ckjc tionibus babear. Fa////ó/fr/.i6o5.

Diffinitores Capituli Prouincialis, fi poftlcgitím um exam c illis confiiterit prouíneialem fuum grauiter deliquííTe ( ctiam non incorrigibilcm) valcánt &: debcantillum ab officio fufpcn dercquoufquc confultusfucritReucrcndirsim usM agiftcrO r dinis,& dederit rcfp6fum.Brfrc^/«o»*,i574.Rom9 veroisso-ha- íbetur,quod id faciant D iffinitores cum o fto Patribus eiuí<icm Capituli antiquiM ibus, Prioribus,&: Vicarias. Iré qtiod Diffí*

!HÍcorcs,& fratres Capituli aliquem Priorcm in V icaria m nomi iic%quidurantcprsBfatafuQ>cnfiGnc Prpuinciam regar.

PyoPrQoiaciaSanñtloaumsBifptUiiedelPtru,

In-Pfouinciales akernis vicibusaflùmantut fili] aliarum Pro

»inciitrü« Declarantes,quod primacledio Prouincia^lis futura :fi.tdeñliisaliarum Prouinciarum,fíue prçfcntibus ,fiucabfcn- tibastSccunda vcroíítdcfiliiseiufdcm prouinciæ: Tertia rur- íum de extrañeis,ó¿ ficfuccefsiue alternent in futurum, quod : íí aliter eieûiofiat ex vi præfcntis ftatuti irrita cenfcarur jabfqj .MagiftriGcncralisfpeciaiiconcefsionc Jiom¿e.i^ji,^BarchinQ-

^ •1574. -c:..

Npnrecipiantur ad habitum,ncque Qcricàlem, ncque Lai coruin.

J

(18)

cdtum,'G[:iHèxMaiui;sÿ-Hà;EctieiSia vfque ad quitti gcneratibncm origincm traxctint,ncque qui viilgo Mhlatos, &:

M cftiçosnuricupanturjficuti ñeque quiper faudifshnum ln- quifitienis tribunal form ali abiurationc reconciliati fiicTint.

VljJippon£.l6i^\.

Gom m iflatiivqui a ReucrendifsihaoM agiftro Ordinismittë ten tu r, antequam âicè audori'tatis adum vllUm excrceant ,in G o n u eh fu de Lrma'litteras fuæ côm ifsionispubíicaté icnsan- tüt.ibidem,

Frarresqui line licen ciapcrprouinciam vaganfesEepertifue tin t,om nibuseleçm ôiini5 ,q u a s intra términos huiusprouin- ciæ collegbrîntà PátreProülñciali-priucntür, Gonuentibus pauperioribus appi icen tur./í’/dew.

Gonfirmatur taxa fad a in G apituloPr^uincialiLim cnfí de cótributionibusrcddédisR.A.P.Prouincialiobvilìtationepro tii nciç,quæ fane ûrit moderataj^vtPrail'a-tum religiofum üecet^

' Item conccditnr.vt projeter diftantîàmOonHentuum, & ex., penfas màxitnas,difficLiltatcsqueitincrum, congrègâtio lo c a Capituliintcrm edij celebrati pofsit, m bd ó abe ad èmt» et pro*

uindia in proxim é füto'ro Frouine-iali Capîtulo-tiiatura cürit D iffínitbribuíjSí abjs grâulëribtrsPatribusliabita- deliberafio«

ne flam endo,qucm ,&:lignificareReuerendifsim o Patri Gene*

rali quamprimum tcncantur,eiufdem.modiapprobationcm ab eodemhabirura-. .159^1.

\

CCntlJ:uC t/filappa, rC pwiMnrauiUHcrc <tcicur¿iuuat

interm edii,& ipfius.!QGò,fi necéífe vïdebitur, aíiqnató- fàoete congregarionem pro nonnullisvniufcuiuCqiVc préiiinciçnêg'ô^

ti^s refpcdtuepertradandis;,, quæ:tarnen congrêgàtio nuWb ' m odo Prouirtcialis Càpituli yVGl DiffiuitôriÿM

Jbâbeat. Ê t quianòlaiito'sòbidi ptçfàtasp^büinèî^^

quis,quîeidcmpriuilegium ianà obtinuerunt priuarofâclultatc crcandtPradîearotes gcnctales qui iii Capitolis iTòltiiiimodo- intet-

(19)

IO

i ;

intermedijs ,,in quibu$ Prpüinpialis ^derat fecunduni pbftras legcs creari poterantjlilìs omnibus ,fufFraganteaudoritatc A - poftoliiaconccdiintìàiyt i» Capìtprjp ckAi<jnis ip fp s Praedica- torcs generales inflituerc ppfsim,hac feruata cöd ition e, quod nullamjiabeajot voe.eni ipfo durantcCapitulo5& quoufque Pro uiflciaUs eleiUKSs u foriitafucrit, & <^uo^

in cis,omnino,conditiones,fecunduniferiemnoftrarum<:onfi¡

t«tjonuitìrcqmiìtapìcperi»ntur.F<dmi^a590- , ^ Reuerendus Prouincialisquiprotem porefuerit .pofsitpto«

m ouerefratresfu5 prouincixidoncos,inM agiftros,nöquidcm ProuincÌ9,autO rdiois,fedproeathcdrisd«nìtaxatobtìnendis, Sí regendis in vniuerfitatibus icgionisillius ,^qui tamcii nullo Magiilrorumpritiilegioin noilrp ordineiriterim^audeant. io»

ijs o .

Pater Pfouindalis rion obftantcordinatione4j,CapituliG e ncralis V^llifoletani ,in qua(ob eaufas. legitimas difpenfatpus) pofsit in doftrinisIndotum conftjtuerePatt;es,tajn:)fe.tfi non fint

^tatis quadragintaann©rum,quoAÌudicaucrÌt mágis aptos idoneos.Äöw«. 1680.

C on ccd iturvtin C on uen tibu sSan di Rofarìj de Lima,San- i l i D om inici de C u fco , Sancii D om inici de Chuiquifacha, Sc S a n d i D om inici dePotofi,§i Sanä:^ M arix M^gdalena; de L i- Stia,prxcipuefili) pronineixinPnores eUgantur.F/^^/i^^, 1 6 is«

Ob iuftaSjSi legitim as caufas cli.fpenramüdn,prouincia Per«

«ana fupcrordinatione45„prxccdentisCapituliVal!ifo1etani, quafübforrnali pr?ccptoprxcipicbatur,vtdim idium fynodo- .lurn ( vtvbcánt) inuítílirctur adjcmendos cenfus perpetuos, v e l poi£efsioncs:pro<:Q«ucntibiis.Siquid€ ob eontradum graue

es

alienum aConucnribus.ratione tabricarum , Scalioru fump tuum ncccirariumeft,vt primum ex illis fynodis perfoluantur dcbita,quibusiolutis,yolum us prxfatam ordinationem inuip- Jabiliterobfcruari.Äpw iidoS.

Augem us numerum Magiftroibm addenarium/Prxfentato rum vcroad;titulttm Lcä:otatiisa4 duodcnarium: PrxfentatO'»

xumautem adtitulum prxdicationis adquaternSrium. Ihidem.

C a Pro

(20)

T ro P ro ttin c Í4 S é n ¿ ii'V ittc e rit^ d fC h ia p p 4 ^

3i»

Concedîtur huk proainciæ, quod pofsk annuos redditiis ci sncre in partibus Hifpaniatum , vt quotannis oumcrumfra- ttum conuenicntemadfecxcifdctn partibustraduccrc pofsit prolndorumfaluteprocutanda, & tcguUti obfemantiaconH

f¿ruandaiF4Íf»W<c.i596. . >

Item valet pro HacProuincia concefsio Frouîneiæ Si.Ioaanis Baptiftæ dkl Piru,prout ibi fupta expfimitur.

409 Pfo PrqitincùtSAndi uintonm dv Ntm RegHtr,

' Marïdàttir Patribus dô£trinarij5,Bcdicbusfcftiuis à fuis doc tr in is recédant.

InTponicurRR.PP. Proumeiali, & :Diffinitoribus Capituli Proaincialis,vtcttm taxa aliqua pro contributionibus fucrit ilatùenda,id fiât irne exceííii,S¿ pro dodrinam m facúltate.

• Q uiextraPiouinciS difcufrëtesfinc Iken tia, reperti fu&rint^

fcuercpunianturiuxtaCapituIorùGcncraU um ordinationcs,

& n Le£tores,vc£graduati ad corum pccitroncnaextra Prouia ciam fiicrint afsignat i,ipforuni- loca> vacare cenfeantuT.

Quod attinet ad reijciindos N eophitos E th io pes> & Me£- ticios ne ad habitam recipiaatnr, id cotumadReuerendiÊ;

finium M agiS.O rd.rcfcnuf.

Conuentus non tenentur ad fohiendas contributiones Patri Prouinciali.nifî per-fonalitcr illos vifitaucrir.

Confirmantur omnia ordinata à Rcucrcndir.P-Magift'OTcii fubanno i6 i ?,& 16 15. pro regolari obíenvantia, & regimine iiKíÍUS^tomñCÍ¡S.H£C0>miitP'ljJit>f*i}n4eA6i8.' ' ■

D cchratur pro hac Prouinda.confîdcratis ranonibùs proda âis,quod Fratresqui apud indos in do¿3:rinisrepcriuntur VO’

ecm habcant in C o n a en ta in quo funt afsignativ Ralentit,

259 ^.*

/"^^onccditurquodnuiluspæna^riuationis vocis puniti poC- llîtinfra triiicftrc ante quamlibc: eieílÁoncm j Pr»£crquam in

cafibu#

f

(21)

I I

' r

. cafibusîn conftitutionibus no(îtis,& ordinaticnibùs C apituló rum Gcncralinm exprcfsis.i'<»/í’«r/<e.i59<S.

Extenditurnumcrus Magiftrorutn àfenario vfque ad oiiiaj inatium, Præfcntatorum à dcnario vCquc ad duodcrrariñ:

ita tamcn vt ex duodecira Praefentaturis, quatuor fint titulo prædicationisrquandoqurdcmprædicandi manos in ea regione præcipuum in primis habetur,cum pticdicationc verbi Dei,pli^

rimi infideles a dEccleiîam quotidic accédant. 608.

Erigitur in ftadium generale, feu vninerfitatem Conuentus nofter Sanili Dom inici deTunia,pioptec eius commoditatem^

& aptitudinem ad aicndos ftudentes. ibidem.

Valet pro hac Prouincia conccfsioProuinciÆ S , loan. Bap¿

del Piru.Pfúwf ihidêmfu^m ex^rimitur.

Fi'o Pr»u¡MCÍ4 S.Laurent'iyde Chite.

Ordinat0f,&; mandarur in virtute Spiritus fanfti , & fànik»

bbedienti» fub form ali prascepto omnibus Conuentuum

Prida

tis,vt neminem rccipiant ad habitum qui non bene feiat lingua Latinan ijita vtpofsrt ad aitesaudicndasadmitti, Parifijs td ii.

Capitulu Pfouincialc celebretur prò tempote in dieEpipha»

nia;,in cuius vigiliaProuincialis eligatur,quaproptcr cócedkuc Patri Proni,nciali nnodcrnOjVt duodecim dies ante confuetuni tcrminum,Prouincialatusoffiektm finire va leat,q u ò p r« fato tempore eiedio fieri porsk.^'/>//pp«tf.i6i8»

Gonceditur huicProaincia;, vtgaudcatpriailegìoPfouin*

4cìàrùm Noua; Hifp.ania;, nimirura, vr proprer paucitatem Fra.

trumpofsint erigi in Cóuentus illiedom as, qu» fcptcanaiium Bumemm Ftatrum alere poiTunt.^ew,«. 1608.

Itero concediturvt Capitola Prouincialia intermcdiaptiEtcr mittantuE > ve confiietmu e li in quibufdam alijs Prouineijs,

ìbidem.

Sflr Prb

1

(22)

V ro ’P rouinci< t S a n ^ x C ^ th a rtn x M a r t jr Î s de Qutto~.

k

Îî i iUlis de ncuo in hanc Prouindam aduenicns pofsitcU- gi intra duospum osannosin Priorem , nififufficientcrconfli- tcrit deeius rciigiojae,&. moribus./îe»7<c.i6o i.

In.G'OnuentibiisCiuitatiim Hirpanoruni/vbi nonfuntoQ:©

8.Cîig i ofi qU.OS <o mp etc n t er a 1 crç pofs in t , nu 11 o m odo focius cligaEur.InCofruentibns autcna quifunt in pppidislndpruttii ad cUgcndum fodum duodecinveiTedebcbufit fifecusfac' tum fuecit tOitü iîi irdtum j& innane, e k â i o focij pronulia habeatur.

H on pofsit éligiin foGium Prions qui aËtu cftinoppidis’, ^ dofirinis Indoru nij& focius qui voccm habuitin èlc^ionePro nindâlisnonpofsic m in ia d cadem oppida.feudodrinas, niiî poft duos annoslàdie d eflio n is Prouincialis computandos, Sc ÍJ commode fieripoteft, volum us did um focium triginta ad m in us dnilds eife na t um- ■

7~PTatres nonpofsint m itti ad aidaoppida ,feu do£lrinas la«

dorum,nifi à Capitulo PfouincialijV cIC ongregationeab Ad*

modum R.P.Prouincia li,& Diffinitoxibns, neepoterunt diiH Patres manete inprrediûis oppidis,fcu d o d rin is, niiî per duos annosdum taxai.înquibus duobus annis fíaliqucm didomna Pattum morijA cl à fua dodrina am oucriquauis de caufa con- tigerîtjad Adtnodum Rcucrendum Patrem Prouineiaienv , fex Patres à coniîlio pertinebit de alio prouidere,cui Parti Pro uinciali concedimuSjVtfupra iftosduos anuos difpcnfare poi*

Îsit cum Magiftrisin Theologia^Patrabus prouinciæj Præfcnra tis,5¿ fexagcnarijs.

"Diftrifte mandatur obfcruari, vtyifitator ablbîuens.aliquS Ptioremmon pofsit pro illa vice cligi in Priorem lllius. Conue tusjcuius, Prior ahfolu tus erat a d u P rio r,& fi fccus fadum fuc

*it,totum irritum declaratur.

D iffinitorcsCapiruIi Prouincialis ante eledionem Prouin.

:cialiseH gidebent,d¿nonalitcr. Capitulum autem cledion is Prioris Eiouincialis,& congregatio poterunt fieriin aiiqua do

mo

5.I.-

(23)

l ì :mo Indorimi,ad quod Capitùlum, feu Congrcgai:ionem,Pra:iì- dentes Conuentuum per modani fcrutiny,&: alij Rellgiofi, qui fune in doflrinis per epiftolas mittant, qu *quid habuerinf con * tra Proiimcialem,&: quando Prouiqcialisofficìumfnum finierit mittant iratres ad Prouinciakm nouiter clefìum ,6¿ ad Diffim' torium,fi quid contra Prouincialem pratcrtCLim*habaefintXa'

■ uebunttamen Prouincialis>Sì: Diffinitores, quicquameorunij qu?,Priorcs, & Fratres fcnpferintjCuiquam reuelare,

Nullus Rcligtofusinhac prouincia admittatur,nec recipia- tur quantumpis cum licentiafui Prouincialis venerit ,.nifi ij qui adeam iludiorugranadiuerterint. Interquoseòs folum recipi volumus,qui ad legendum Àrtes ,§¿1 Theologiàm ftio tempore habiles fuerint indicati,lìntque opti mis mofrbus pra:d iti, quoru admiiTio ièu receptio ad Rcuerendum Pattern Prouinciakm,«Se Diffinitores in Capirti lo Prouincrali.vel Congregationepertinc bit.Praecipimuique in virtute Spkitus fandi^ &: fan£t£eobcdicn- tixfubprgceptoform aiiom nibus, & iìngufisFratribus in e à d t ptouincia comnàorantibùs,&:ad ipfam non pertinentibuSvqui hoc modo rccepti non funt,vr ad fuàs protiinciasquarti cirius'rc ilcrtantur,&: fi per menfes rem3nferint,& huicprscepto n6 obe«

dierint,eos voce a£liua,S¿ pafsiua priuamuSi

GommehdamusA.R.P.ProuincialiConuentusomnesrcfbr- matosfilai prouincia5,vt illos protnouear,iirisfaueat, ne’c Fratte^.

in elidem regularirer viuere vòlentes à quòquam; perturbati pa­

ti atur.

ProhibeturomnibushiritisprouincixFratribus, ne qiiiscora perein^ndicatos icctvlariti,eti à Ecclefiafticoriim fatiores,,audcat 'fibijVcl alteri proétiràrebppida,&. dbidri'nas Irid'orum, fnb poq- nis priuationis vocisaftiuac, & pafsiuaipec'tfes annos^ adquas do6lrinaspcr tantundem temptism-itti non poteruhr.

NullusMefiiztis Cquod aiunt) id eft, nàtusex FÌifpano, & In­

da pofsit ad habittrm clericaiem recipi j pòféruiit'autèrh taleS'

"xecipiad h'abifurticónne'rforum- '

P rscipitu r A. R ‘ P. Prourn ciaii,& Pridr f noR riCTonrteil hi sfa h- tEPetri Mart^ris de Quito,fub poenaf-abfolutionis aboffìeijs, ne

de

/

(24)

láe cateto pettnittant Fratres ^ r ta rc fuper humeros corpora de funäorum Íe'cularium,piíefertimin Conuentu ftudij generalis pteterquam in catueiBitus Praefidentis Senatus Quitcn6s,Aud|

toris,& Epiieopi, nee de facili mktant ad alia fuñera ftudentes

ae eorum ftudiü impediatur. *

Item praicipitur A .R . P. Prouiaciali,ncde cateto permittac iMQiiiaJeSj&forotesnofttas Votum emittere^nififciant legere, ordinarium calleant.fub poena fulpcnfionis ab o fficio , cui etiarn

com m ittim us, vtprocurct‘ ordinationesfandifsimi Dñinoftri d e m e n tis Paps VllLfoei.rc^ord.circam onialcs in fua prouin, eia obferuari,

Confirmatur ordinario fa d a in Capitulo Vallifoletano, & c6 firmara in Capitulo Rom ano lö o s. circa oppida Indorum circa aitatem fratrumrConcedimus tarnen A . R . P, Prouinci^li,

<]uod rationabili de caufa, & de confiüo Parrü grauiorum, circa cam pofsiedifpenfare, regularitcr tarnen, cam volumus obfer-

«ari.

Confirmatur etiarn ordinario 42.ciuidemCapiruli Vallifolc.

itani,quafub formali praccepto prscipitur,vt dimidium fynodo- rum(vi: yocant)inueftiatucad emendos cenfus pcrpetuos.vel pof fefsiones pro conucntibus.Cohcedimus tarnen A . R . P. Prouin- ciali,vt rationabili de caufa de confilio grauiorum Pairum circa earn pofsitdifpenfare.

. Declaratur primó, in cle¿iionc Prioris Prouincialis debere tres Priores antiquiorcs, non tarnen Vicarium prouincis (fi non fit v'nus ex didis tribus antiquioribus ) ad banenm fe*

•dere. Secu n d ó ,àdctcrminatione,¿¿fententiaiudicum , f iquiJ j^beis grauatum fe fenferit, recurrendum effe ad Capitlú plc.nü, ybi vocales legitimiàudiredebebuntiudiaunfententiam , earn*

que(fividebitur) itcrumdifcuffam,ßraul cum V ic

ino

Generali prouincis confirmare,vel infirmare. Tcrtió, in rebus dumtaxac

;gtauioribus àrentcnfialata.gradatim fecundum dignitatem of- ficiorum,appellationcm eius,quife grauarum cxitHmauerit effe admittcndam. Quactò.infradiios menfes ante Capitulum elee*

tionisPi:ouincialis,nulIas debere fieri mutationes Fratrum ,v e l afsigtu*

(25)

afsigfiatîoncs, Sc fi fccus fattum fuerit totum. fît irritum , Sc inane-

Déclarantesetiamjea,citia:in qirinta declaratione Capituli ïlo m an i i 6oucontinentut:vidclicet, quod fi in aliquo ConuSta non repcriantur nifi duo vocales,tuncadiungantur vfquc ad nu m crum quinarium ,&c.debereintclligide clc£lione Prioris, no autem focq.& fiquinque.aut ad minus tres-fiicrinc,cliganr, alias fi non fint,deuoluitur eledtio ad Patrem Prouincialera,qui de co filio faltcm quatuor Patrum grauiorum maxima confidcrationc adfatbita prouidcre debcbit,eius,ôi eorum cOnfciêtias fupcr hoc aggrauadtcs.

Declaraturpraiterea, quod qnando in aiHs Capituloru Gene talium praifcribitur ProuindaUbus,fab poena fufpenfionis ab of-

‘ficio,vel abfolutionis;adDiffinitotes Capituli Prouincialis ,v c l intermcdij.feu congregationis pertinct declarare,anProuincia- lis incurrcnt fufpenfionem,vel abfolutionem,vel aliaspœnas. ^

Prçdicatorès generales nominati in Capitulis Prouincialibus, 'Vel in cÔgregatione,vimCapituliPi‘Ouincialishabêrc,aDiffinito

libuSjhabent voce abfque alia declaratione, vel confirmationc.

Magiftrt inltitnti ad pctitioncm prouinciæ non indigent alia acceptatione eiufdem prouinciæ pro eodcmgradu,

Gonccditur huic prouincioe,vc deinceps Capiruium eIccllO"

niSjfiuecongregatiocelebreturremper menfe Septcmbri in Vi- gilia S.'Matthei ita vt, fi Prouinciale mori,velamouen ccntigc-

“lit in menfe Ianoarij,vel alio quocumque mcnie,electio nihilo minus Prouincialis debeat ■ fieri die afsignato.

Eidem prouinciæ conceditur,vt fi fucritaliquod dubium ci'c

jEaeleûioném

Prouincialis,velquod

non

fit rite fada, Si fecun' dum

ius,ad

cuitandafcandala,Patrcs Prouinciæ,Magiflri, & Præ fentati cû Diffinitoribusdéterminent, & definiât quid fit facicn dQ.InquaCÔgregationeprændebit antiquiorDiffinitor in profef fione. Ipfe tamen Prouincialis elc£lus no intrabit cum prædidis Patribus ad côfiliüi Et quicquid ipfi ditfinicrint,fcilicet.vel quod maneat ele£t’ ,vel quod procedatur ad aliâeledionë, pro rato ha t>catur,8£ inuiolabilitcr obferuetur, vfq; dû ad n:\ittatur de-

D cretum

T3

(26)

cretiim eleüionis, ^ fa ñ u s ílt cerriordc om nibus,¿¿cius rcJÍ ponfuni habeatur.

Hajc prouinclapofsit habere quatuor Magiftros, & noué Pr^.

fentatos,ex quibusfexerunt titulo lecturas facraí Theolg. & tres tituloprsedicationis.O iK »?«Farijijs, i6ix.

Pyo ProuincÍ4 S.Hippollti Martyrisde Oaxaca.

In hacprouincia ordinatutad eius petitione, vt nullusafsig:

íicm riater Indos,quin prius pee tres anuos Theologiam áudie-

rit. I doi. ‘ '

Confirmaturalternatiua Prioris Prouineialis huius pronin«

daí á Reuerendifsimo Magiftro Ordinis fada,pr£ecipiendo om­

nibus príedidxprouincia: Pat£ibus,&: Fratribusìuxta modum in ea prx’CcEiptum, vt fab eifdctn pa;nis ab omnibus obferuetui.

Bonomie 16 15 .

Admonetur P.Prouincialis pro temporc.vt curet in Conuen*

tu Sandi Dominici vtpore principaliori dúos continue afsiflcrfi Isdagiftcos in T bcologia fi in prouincia fiierint, totidemque Bac- calauceos.quorumnuUuni inde remoueat, nifi vrgcntifsíma de Cíniía.vlyfippome, 1618

Cocedirur huicprouinctíE.quod libere potiti,&gaudcrc poí- fit priuilegio alias fibi, aids prouincijs Indiarum , tam à fura- mis Pontificibus,quam à Capitulis Generalibus conGCíTo, quod fcilicct illi Conuentusiam Grcdi,& in futurum crigcndiViíi qui- bus fcx,aut feptem Fratres afsignati motabuntur,nomine,titulo, acpduiiegijs Conuentus gauderepofsint, nonobftante qrdina- tionc in contrarim fa d a R o m s lóo j .i’i<y;y;j.5, i 6r,r...

I te tn co uce d i 11; r A . R ,P. Proui n c i31 i e iu fd e prouin c ia s q u od pofsir pro negotijs ipfius prouincia;, eius termino’S tráfirc.fi opus fLicrit,& accedere ad ciuitatem M cxicanam , vbi curiaPioregis cft,infuturo prius Vicario Generali proiUnciíc, qué eligere debe bitipfc Prouineialis vna cura Patiibus à cGnfilijs prenineix , qui GIUS loco prouinctam, víque ad à u s redirum gubernabit.ií>/í/é'.

Prgterea cidem prouinciaJ conteditur, quod p^ropter dcuqtío- ncm

\

(27)

\

íoem in B. Virginctn,(ìmul, S¿ ¡nfanAirsimmnìpirusB-ofariuffi:

folemne feílum Rofarijfiat cum odauafolem niin totaprouin- Reuocaturordinatio, quod nulluspoffet eligiin Priorcm in ConuentibushuiusprouincicequinoneiTetineaaffiliatus-

P*‘o ProuinciaS.RofarijPhiìip^inarvnit

N on rccipiantur in alijs Pronincijs IndiammFratres,qoi ad in fulas Philippinasdcftinati funtjnfirmitatis rcalis caufa excepta,' ìdquc exfpcciali licencia Vicari) ducentis huiufmodi Fratres ad pra:dictasÍnfulas, cui V icario , & omnium aliarum prouincia«

rii Praefidentibusmandatur fub psna abfolutionis abofficijsip fo fa d o incurréda,nc buiusmodi Fratres, aut telinquere,aut resi ' pere rcfpcdiue audeant, fola infirmitatis caufa dütaxat excepta.

Pater Prouincialis,Fratres prò faccoEuangclio promulgando in laponem mittere non.de

, Fratres ex prouincijs Hifpanwium ad infulas Philippinas mif- iì non pofsint licentià obtincre redeundi ad fuas prouìncias, niii poft annos decerti à die afsignationis completos, fòla vera? infir*

mitatis caufa excepta.

Dccernitur quod domus dcM acao in RegnoChin? in hac pra uincia edificata huicmet prouinci^ reftituatur. Liberum tarnen- erit Patribus congregationis Indiarum Orientaliuni alianv domum in eadem erbe Macaoconftrucre , ncque in hocPatres^

prouincig Rofarij eos impedire poterunt.

Concediturhuic prouinci^,vt dcinceps Capitola intermedia- non intermittat.

Admonemus ? . Prouinciaiem , vt in cauiTs grauìoribus, iuris ordine fcruatOjöcproceiTu debite form ato fentétiam diffinitiiia,, non niilpr^miifa cft qu3tuor,velquinq5 ad minusgrauiorinbus Patribus confulrarìone ferat.in ciiioeiusGonfcicntiä oncramus.' Precipimus P.Prouinciali prtcdidlae noÜra: prci’ incite , vt hif.

toriameoriim qu^ à Patribus eiufdem prouineif fad aiiin t,& : gcfia.quaciiifsime proelo tìiandaricuret diatiReuerendif Mag.' Prd.tranfm ittat. II^c omnu JSomnì£ 1 6 i ¡ .

(28)

/ ii'

P R A E C E F T V M :

N

Os igiturE.Seraphinus Siccus Mag.Ord.qiiifupradiflrit té pr^dpimus omnibus &:iìnguiis Patribns, &; Fratnbus,

tam

pnglatiSjquamfubditis

noftrarum prouinciarum lndiaru,vt omnia in his prouifionibus contenta, ad ipfosfefpediae pettine

tiaexequantur,fubpr5ccptis,ccnfuris,&: poenis in eifdem conte- tts.Patribus vero Prouincialibus noftrarum prouinciarumHifpa niarum;&: PrioribusConaentuum earundcm,pr£Ecipuc veto Pa trrbus Prioribiis noftriConuentus Matritenfis,inquofueritpro tèmpore hoipitiumdeputatum,S.Dominici Vlyfipponcnfis, S.

Pauli Hifpaleniìs,&: S, Dominici de S. Lucarde Barramedajma.

damus in vktutcSpiritusfandii.&fanftie obedientitefub forma lipr^cepto, vtom niaquie inhifccmetpiGuifionibns ipfisprie- cipiutur,&eorum diligétiscómittuntur inuiolateobfcriient,&:

executioni mandcntjfub pocna àbfolutionis ab officijs(in cafu contrauentionis, vel negligeniiaé)irrcmifsibilitcrinfligenda. In nomine ÌPatris,& Filij,&: Spiritus fandi, Amen. In quorum

fide

hisnoftro ilgillomunitismanu propria fubfcripfimus. Datisia jw ilco C o n u en m S.Pauli Hiipalenfis die 2a,Martij.i<iii>.

\

Referencias

Documento similar

Como Coopeuch renovamos nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de todos nuestros socios, tratando siempre de aportar al desarrollo de Chile y continuaremos mostrando

Le Gouvernement luxembourgeois considère qu’il est nécessaire de parvenir à un compromis acceptable pour tous les Etats membres, à la fois pour ne pas retarder le

De manera preliminar y durante el proceso exploratorio en la elección del tema problema para este trabajo de profundización, se observó que dentro de las prácticas de

4th International Conference of Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL 2003) In &#34;Intelligent Data Engineering and Automated Learning&#34; Lecture Notes

[r]

9.n.£te noris fequentis.^i/^ molefie ferre non debet,vniuerfitoí fanc ti Matthdifi- commmem mm alijs legem patiatur, ¿rhoc préfet cifpiti haiuliæ-,in recognitionem quod

Dª María Teresa JIMÉNEZ PRIEGO Dª Ana María MUÑOZ AMILIBIA D. José Ercilio RUIZ LANZUELA.. En cuanto a los Profesores Tutores, con los 127 nuevos nombramientos su número

Indeed, inequalities result from the appropriation of resources, of existence, and even of experience. Thus, three unequal social relations allow us to identify the social question