Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Texto completo

(1)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3686 - 26/07/2002

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Servei Català de la Salut

? RESOLUCIÓ SSS/2122/2002, d'11 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotètics assenyalats amb una D en el catàleg vigent, aprovades per l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 28 de maig de 2002. (Pàg.

13574)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

RESOLUCIÓ

SSS/2122/2002, d’11 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotètics assenyalats amb una D en el catàleg vigent, aprovades per l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 28 de maig de 2002.

Mitjançant el Decret 128/2001, de 15 de maig (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001) es va modificar el Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotèsiques (DOGC núm. 2609, de 30.3.1998).

Atès que l’article 1 de l’esmentat Decret 128/2001 va afegir un paràgraf a l’article 5 del Decret 79/1998, segons el qual, pel que fa als articles que, d’acord amb el catàleg de prestacions ortoprotèsiques excloses les pròtesis quir úrgiques fixes, requereixin per la seva complexitat i necessitats específiques un seguiment i control de l’adaptaci ó funcional de l’article al pacient, seran prescrits en els centres que determini el Servei Català de la Salut;

Atès que en el vigent catàleg de prestacions ortoprotèsiques s’assenyalen amb una D els articles ortoprotèsics que han de ser prescrits en els centres sanitaris que determini el Servei Català de la Salut;

Atès que el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 28 de maig de 2002 va acordar aprovar les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotèsics assenyalats amb una D en el catàleg vigent;

Atès que es considera necessari donar publicitat a les característiques esmentades;

En exercici de les facultats que em confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanit ària de Catalunya,

Resolc:

(2)

Donar publicitat a les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprot èsics assenyalats amb una D en el catàleg vigent, aprovades pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 28 de maig de 2002, les quals s’adjunten en document annex.

Barcelona, 11 de juliol de 2002 Josep Prat i Domènech

Director Annex

Característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotèsics assenyalats amb una D en el catàleg vigent.

—1 Característiques comuns a tots els centres sanitaris.

1.1 El centre sanitari per a la prescripció dels articles assenyalats amb una D en el catàleg de la prestació ortoprotèsica ha de comptar amb metges especialistes per a les prestacions ortoprotèsiques específiques (com oftalmòleg per a la pròtesi ocular) i Servei de Rehabilitació, Unitat de Pròtesis o Equip Rehabilitador (compost per metge rehabilitador i personal terapèutic) per a les prestacions ortoprotèsiques relacionades amb l’aparell locomotor.

1.2 El Centre sanitari ha de tenir experiència i estar en condicions de diagnosticar, tractar i seguir els pacients tributaris de la prestació ortoprotèsica en qüestió; i per suposat garantir l’entrenament del pacient amb aquesta.

1.3 El Centre sanitari ha de portar un registre de les prestacions ortoprotèsiques prescrites i poder realitzar estudis o assaigs terapèutics de prestacions ortoprotèsiques per poder demostrar la seva eficàcia i eficiència.

—2 Característiques específiques per a la prescripció de determinats articles.

2.1 Capítol I. Ajudes per al tractament d’afeccions circulatòries.

Articles assenyalats amb una D:

03 06 03 70 Màscara de pressoter àpia a mida, de silicona emmotllada, amb suport extern de termoplàstic flexible i transparent, tanques de veta adherent elàstica.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció d’aquesta màscara a centres sanitaris d’utilització pública que tinguin unitat de cremats.

2.2 Capítol II. Ajudes per a la prevenció dels danys per pressió (ajudes antidecúbits).

Articles assenyalats amb una D:

03 33 03 04 Coixí de seient antiescares per a malalts medul·lars amb gran immobilitat.

03 33 03 05 Coixí de seient antiescares de cèl·lules d’aire intercomunicades.

(3)

03 33 03 06 Coixí de seient antiescares format amb mòduls de diferent densitat.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció d’aquests coixins a centres sanitaris d’utilització pública que tinguin Unitat de lesionats medul·lars.

2.3 Capítol VI. Ortesis de membre inferior.

Articles assenyalats amb una D:

06 12 18 34 Ortesi de moviment, compost de dues ortesis de cuixa, tou de la cama i turmell, amb o sense articulació de genoll, articulacions de maluc lliures unides al cinturó pelvià i dispositiu impulsor de l’articulació dels malucs per un cable posterior unit a les ortesis d’ambdues cames per al control de la marxa desblocable per poder seure.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció de l’ortesi de moviment alternatiu per la seva complexitat a centres sanitaris d’utilització pública que tractin lesionats medul·lars.

2.4 Capítol VII. Pròtesis de membre superior.

Articles assenyalats amb una D:

Tot els articles compresos en aquest capítol, a excepció dels següents.

06 18 09 20 Recanvi de corretjam de tracció cinètica per a pròtesi infracondília.

06 18 09 22 Recanvi de corretjam de suspensió i tracció cinètica per a pròtesi infracondília.

06 18 09 42 Mitja d’avantbraç.

06 18 15 16 Mitja per a monyó de braç.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció dels aparells d’aquest capítol a centres sanitaris d’utilització pública que disposin de unitat o equip de pròtesis-ortesis amb ter àpia ocupacional.

2.5 Capítol IX. Pròtesis de membre inferior.

Articles assenyalats amb una D:

Tot els articles compresos en aquest capítol, a excepció dels següents:

06 24 09 30 Mitja tibial (fina, gruixuda).

06 24 09 32 Mitja de silicona.

06 24 09 34 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi tibial endoesquel ètica.

06 24 15 22 Mitja de cuixa (encaix contacte total).

(4)

06 24 15 24 Mitja de cuixa (encaix convencional).

06 24 15 26 Mitja de cuixa de silicona.

06 24 15 28 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi femoral endoesquelètica.

06 24 15 30 Recanvi de mitja cosmètica per a pròtesi femoral endoesquelètica.

06 24 18 10 Substitució de funda cosmètica per a desarticulació de maluc, endoesquelètica.

06 24 18 12 Canvi de mitja estètica per a pròtesi de desarticulació de maluc.

06 24 21 06 Substitució de funda cosmètica per a hemipelvectomia.

06 24 21 08 Canvi de mitja estètica per a pròtesi d’hemipelvectomia.

06 24 39 14 Recanvi de beina interior de gel de polímer viscolàstic gruixut.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció dels aparells d’aquest capítol assenyalats amb una D a centres sanitaris d’utilització pública que disposin d’unitat o equip de pròtesis-ortesis, o projecte per al tractament dels pacients, amb fisioteràpia i metge rehabilitador, amb experi ència.

2.6 Capítol X. Pròtesis especials, altres pròtesis que no pertanyen als membres.

Articles assenyalats amb una D:

Tot els articles compresos en aquest capítol, a excepció del següent:

06 30 18 02 Pr òtesi mamària exògena, de silicona.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció de les pròtesis per a restauració de la cara, incloent les de nas i/o pavellons auriculars i/o globus oculars en cas de traumatisme, malaltia o malformació congènita a Centres sanitaris d’utilització pública que tinguin Servei de Cirurgia Maxil ·lofacial, Servei d’Oftalmologia, Servei d’Otorrinolaringologia o Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora, segons requereixi la patologia del pacient.

2.7 Capítol XII. Ortopròtesis per a agenèsies.

Articles assenyalats amb una D:

Tot els articles compresos en aquest capítol.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció de les ortopròtesis a Centres sanitaris d’utilització pública que disposin de unitat o equip de pròtesis-ortesis.

2.8 Capítol XV. Cadires de rodes.

(5)

Articles assenyalats amb una D:

12 21 27 02 Cadira de rodes amb motor elèctric i direcció elèctrica per a pacients amb limitacions funcionals greus de l’aparell locomotor per malaltia, malformació o accidents.

12 21 00 07 Cadira de rodes desmuntable, amb respatller i seient basculant i suports posturals.

12 21 00 09 Cadira de rodes amb respatller, folrat i encoixinat dur, reclinable, amb reposacaps, reposapeus i recolzabraços graduables i controls posturals.

12 21 00 12 Cadira de rodes d’autopropulsió manual amb palanca propulsora i de direcció per a la utilització amb un sol braç.

12 21 00 14 Xassís de cadira de rodes manual i basculant.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció de les cadires de rodes descrites a centres sanitaris d’utilització pública amb servei de rehabilitació i puguin avaluar-les.

Pel que fa a les cadires de rodes elèctriques, el diagnòstic, l’evolució i requisits establerts en l’Ordre de 23 de juliol de 1999, és a dir, que el pacient tingui incapacitat permanent per a la marxa independent.

Incapacitat funcional permanent per a la propulsió de cadires de rodes manuals amb les extremitats superiors. Suficient capacitat visual, mental i de control que els permeti el manejament de cadires de rodes elèctriques i que això no suposi un risc afegit per a la seva integritat o la d’altres persones.

Quant a les cadires de rodes manuals descrites, l’avaluació de les deficiències específiques per a l’ús d’aquests tipus de cadires complexes.

2.9 Capítol XVII. Ajudes per a l’audició.

Articles assenyalats amb una D:

Tots els articles compresos en aquest capítol.

Característiques que han de complir els centres sanitaris prescriptors d’aquests articles:

Limitar la prescripció dels audiòfons i els seus motlles, a centres sanitaris d’utilització pública que donin assistència a pacients hipoacúsics, de 0 a 16 anys d’edat, afectats d’hipoacúsia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, permanent, no susceptible d’altres tractaments, amb una pèrdua d’audició superior a 40 dB en el millor dels oïdes.

(02.178.058)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...