ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE SITGES

190  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SITGES Acta núm. 9/13

Sitges 29 de juliol de 2013

Al saló d’actes de la casa consistorial, es reuneix el Ple de la corporació municipal en SESSIÓ ORDINÀRIA, en primera convocatòria sota la presidència del batlle Sr. MIQUEL FORNS I FUSTÉ [CiU]; hi concorren els/les regidors/es senyors/es:

JORDI MAS I CASTELLÀ CiU

ELENA REDONDO I TORREGROSA CiU

JOSEP MOLINÉ I SOLER CiU

MIREIA ROSSELL PASCUAL CiU

MAGÍ ALMIRALL I HILL CiU

JORGE CARRETERO BERMEJO PP

FERRAN IGNASI LLOMBART PP, que s’incorpora a les

19:07

FRANCISCO CASTILLO LEÓN PP

MARIA DEL VINYET LLUIS PÀMIES SGI

JOSEP – IGNASI GARRIGÓ PUERTO SGI, que s’incorpora a les

19:05

MARC MARTÍNEZ REX NH

MERCÈ ESPADA PUERTO PSC-PM

RAFAEL ROIG MILÀ PSC-PM, que abandona el Ple a

les 21:35

MÒNICA ALMIÑANA RIQUÉ PSC-PM, que abandona el Ple a

les 21:00

RICARD VICENTE ARNAU PSC-PM

MARC QUERO I LLORENS PSC-PM

OSCAR ORTIZ MIRABENT CUP

Excusa la seva assistència el Sr. LLUÍS MARCÉ GEA (NH), la Sra. CARME SAN MIGUEL RUIBAL (PSC-PM) i la Sra. NÚRIA GARCIA ROSELL (PSC-PM). Assistits i actua com a vicesecretari el Sr. ANTONI PERALTA GARCERÀ, el qual dóna fe.

S’hi troba present l’interventor general accidental, Sr. MANUEL RAMÍREZ IBÁÑEZ.

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 19:00 hores, i un cop comprovada pel vicesecretari l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en

(2)

0.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 7 DE LA SESSIÓ DE DATA 26 DE JUNY DE 2013. 0.2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 8 DE LA SESSIÓ DE DATA 5 DE JULIOL DE 2013.

DICTAMENS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES. 1.- REGIDORIA DE BENESTAR I FAMÍLIA

1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL DEL CARNET BLAU DE SITGES

2. REGIDORIA DE CULTURA I COOPERACIÓ

2.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE NOM DE L’ACTUAL CARRER ESPANYA PER LA RECUPERACIÓ DEL SEU NOM ORIGINAL CARRER DE LA BASSA RODONA I EL DE LA PLAÇA ESPANYA PEL DE PLAÇA DEL POU VEDRE

3. REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS Servei d’Ensenyament

3.1.- DONAR COMPTE DE LA TASCA REALITZADA PEL CONSELL D’INFANTS DURANT EL CURS 2012-2013 I DE LA PROPOSTA SOBRE “GUIA TURÍSTICA DE SITGES PER INFANTS”

4. REGIDORIA D’HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA 4.1 Departament de Comptabilitat i Gestió Pressupostària

4.1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2013 NÚMEROS 06CE/13, 02SC/13 i 07CE/13

4.2 Departament d’Ingressos

4.2.1.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

5.- REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 5.1.- Departament de Recursos Humans

5.1.1.- APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA REGIDORA DE CULTURA I COOPERACIÓ SRA. MIREIA ROSSELL PASCUAL

5.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CCOO A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 25 DE MARÇ DE 2013 I MODIFICACIÓ DE LA RLLT.

5.1.3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL DE CARÀCTER PROPI DE L’AJUNTAMENT DE SITGES (SERVEI DE BRIGADES MUNICIPAL)

5.1.4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL DE CARÀCTER PROPI DE L’AJUNTAMENT DE SITGES (SECRETARIA I DEPARTAMENT DE LLICÈNCIES I PROJECTES)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA VILA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT 6.- REGIDORIA DE TRADICIONS I FESTES

6.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL CARNAVAL 2014-2015 6.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE REIS.

6.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA PER A L’APORTACIÓ D’IDEES I LA DEFINICIÓ CONCEPTUAL DEL PROJECTE DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA FESTA DE SITGES.

(3)

7.1.- Departament d’Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques

7.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRASSES EN LA VIA PÚBLICA.

7.2.- Agència Promoció Turisme de Sitges

7.2.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012 DE L’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ TURISME DE SITGES.

8.- REGIDORIA DE MOBILITAT

8.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE JULIOL DE 2013, QUE VA APROVAR AMPLIACIÓ DE SERVEI D’ESTACIONAMENT EN ZONA BLAVA EN LES ZONES DE GARRAF I LES BOTIGUES.

9.- REGIDORIA D’URBANISME, HABITATGE I ACTIVITATS 9.1.- Departament de Patrimoni i Ordenació del Territori Servei de Gestió i Planificació Urbanística

9.1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº XXIII DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SITGES A L’ÀMBIT DEL PAU 16, GARRAF OEST, DE SITGES

Servei d’Oficina Local d’Habitatge

9.1.2.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MINUTA DE L’AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE, A SIGNAR AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA.

10.- REGIDORIA DE VIA PÚBLICA

10.1.- Departament de Contractació i Compres Servei de Contractació

10.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE FEBRER DE 2011 PEL QUE S’APROVA EL CONVENI DE MANCA DE PAGAMENT AMB CESPA.

10.1.2.- DONAR COMPTE, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 267/13 DE DATA 07 DE JUNY.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril

11.- MOCIONS (relacionades per ordre de la seva major representativitat al Ple conforme a l’art. 135.1.b.I del ROM):

Atès que totes les mocions incloses en aquest apartat de l’ordre del dia es realitzen en ús de la llibertat d’expressió i versen sobre matèries alienes a l’àmbit de competències municipals, si bé incideixen o tracten temes vinculats als interessos municipals, de conformitat amb l’article 151.3 del ROM caldrà que es ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia per part de la Junta de Portaveus amb caràcter previ en què es celebri el Ple. 11.1.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.

11.1.1.- MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA 11.2.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

11.2.1.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

11.3.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL SITGES GRUP INDEPENDENT

11.3.1.- MOCIÓ PER A L’ACLARIMENT DE LA NORMATIVA LABORAL QUE AFECTA A LES PERSONES QUE COL·LABOREN AMB ELS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES, SENSE ÀNIM DE LUCRE, AIXÍ COM

(4)

L'APLICACIÓ D'UNA MORATÒRIA SOBRE LES INSPECCIONS DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL, 12.- PRECS I PREGUNTES.

ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL

0.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 7 DE LA SESSIÓ DE DATA 26 DE JUNY DE 2013.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns: Torn de paraules per esmenes. Sr. Oscar Ortiz. Pren la paraula el senyor Oscar Ortiz.

Gràcies senyor batlle. Hem observat que en la pàgina 6, allà on diu... en la intervenció... -perdoni, per aclarir-ho- en la intervenció del primer punt: aprovació si s’escau de l’aprovació de la Comissió de 1714, en el torn de paraula que varem fer servir la CUP, en l’últim paràgraf, allà on diu: “ens ho hem d’aprendre tot” ha de dir, perquè va ser així: “ens ho van prendre tot” a la pàgina 6. En la pàgina 58, on també prenem la paraula com a Grup Municipal, al primer paràgraf es diu “ però com ha dit vostè i ho ha reconegut amb les seves paraules, “vostès s’instal·len en el què es diu democràcia participativa”. Vostè senyor batlle va dir “representativa”, per tant doncs voldríem... voldríem dir aquestes esmenes a l’acta i si poden ser doncs... aportades.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

Moltes gràcies. Alguna esmena més?. Doncs passaríem a l’aprovació. S’incorpora

En no fer ús de la paraula cap més regidor, el batlle sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 13 que corresponen als partits polítics municipals de CiU (6), PP (3), SGI (2), NH (2).

Vots en contra: 7 que corresponen al partit polític municipal del PSC-PM (7)

El batlle declara aprovats per majoria els acords transcrits més amunt. Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

S’incorpora el Sr. Garrigó a partir d’ara.

0.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 8 DE LA SESSIÓ DE DATA 5 DE JULIOL DE 2013.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

Torn de paraules per si hi ha esmenes? No hi ha cap esmena.

(5)

amb el següent resultat:

Vots a favor: 13 que corresponen als partits polítics municipals de CiU (6), PP (3), SGI (2), NH (2).

Vots en contra: 7 que corresponen al partit polític municipal del PSC-PM (7)

Abstencions: 1 que correspon al partit polític municipal de la CUP (1). El batlle declara aprovats per majoria els acords transcrits més amunt.

DICTAMENS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES.

1.- REGIDORIA DE BENESTAR I FAMÍLIA

1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL DEL CARNET BLAU DE SITGES El vicesecretari dóna lectura de la següent proposta:

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sitges de data 28 de maig del 2012 va aprovar inicialment el Projecte de creació i memòria i Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau.

Atès que es va publicar l’acord del Ple de 28 de maig del 2012 i l’annex que contenia les bases reguladores, l’ordenança i la memòria del projecte al diari l’Eco de Sitges en data 9 de juny de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6153 de data 20 de juny del 2012, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juny de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sitges de data 24 de setembre de 2012 va aprovar definitivament el Projecte de creació i memòria i del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau.

Atès allò disposat a l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb els articles 158 i 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès allò disposat a la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

Atès allò disposat als articles 158 a 163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el Decret del Batlle número 721/12 de data 16 de novembre del 2012 de creació d’una comissió interdepartamental de seguiment, desenvolupament i potenciació del carnet blau, així com de designació dels seus membres.

(6)

Vist l’informe de la Comissió de Seguiment del Carnet Blau on explica el motiu de les modificacions del Reglament:

“INFORME COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CARNET BLAU

En data 21 de maig es va reunir la Comissió de Seguiment del Carnet Blau, tractant el punt únic de l’ordre del dia: Propostes de modificació del reglament del carnet blau. Després de recollir les anteriors incidències i demandes i després de valorar totes les situacions, la comissió va acordar:

Requisits a modificar:

- Passar de sol·licitar el 65% a tenir el 33%, mínim.

- Passar de sol·licitar ser pensionista de pensions per incapacitats absolutes, i

ampliar-ho a tots els tipus de pensions d’incapacitat.

Documentació a ampliar:

- Requerir qualsevol documentació que el centre gestor valori necessari per

estudiar la situació.

- A les persones d’origen estranger, sol·licitar certificat del fedatari públic del país

d’origen, un certificat d’ingressos.

Documentació que faltava incloure:

- Per les persones aturades: certificat individual del Servei d’Ocupació de

Catalunya conforme està a l’atur.

- Famílies monoparentals: carnet de família monoparental de la Generalitat de

Catalunya on s’hi inclouen les persones que consten en la sol·licitud.

- Famílies nombroses: carnet de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya i

inclou les persones que consten a la resolució del títol de família nombrosa.

Modificació de Concepte:

Fins ara es feien sol·licituds on s’incloïa els membres de tota la família en els casos que s’acreditava el carnet de família nombrosa i monoparental.

Després d’un debat intens sobre aquest tema es va acordar per a tots els sol·licitants: 1. Si qualsevol de les persones del domicili compleixen un dels requisits per ser

beneficiaris del carnet blau, tota la unitat familiar passarien a tenir el carnet blau +. Per tant, en la sol·licitud s’ha d’adjuntar totes les sol·licituds dels membres (igual que es fa en famílies nombroses i monoparentals). Això es justificaria amb el padró i el llibre de família.

2. Quan arriben les dades al centre gestor, es computarien tots els ingressos de la unitat familiar per valorar si serien persones perceptores del Carnet Blau Social o no.

Entrada en vigor i procediment:

Aquesta modificació no seria de caràcter retroactiu. S’aplicaria un cop estigués aprovada definitivament fruit del procés d’aprovació al ple municipal.

(7)

Sitges, 31 de maig del 2013”

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent A C O R D

PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau de Sitges amb els canvis detallats a l’Annex I.

SEGON.- ACORDAR sotmetre la Modificació del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau de Sitges a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauló d’Anuncis Municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges, als efectes de la presentació d’al·legacions.

TERCER.- ACORDAR donar audiència de la Modificació del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau de Sitges a les associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usuaris establertes en el terme municipal de Sitges i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals, els fins de les quals guardin relació directa amb l’objecte del servei públic local que s’aprova.

QUART.- ACORDAR donar audiència de la Modificació del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau de Sitges pel mateix termini a les entitats ciutadanes de Sitges en els termes previstos en el Reglament Orgànic Municipal. CINQUÈ.- ADVERTIR que la Modificació del Reglament del Servei Públic Local del Carnet Blau de Sitges s’entendrà aprovat definitivament pel Ple, sense necessitat d’un nou acord, en el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments dins l’esmentat termini.

SISÈ.- Declarar que:

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

ANNEX I

1. En el Capítol I punt 3. Requisits per obtenir el carnet

On hi diu:

c. Disposar d’un certificat que reconegui un grau de disminució igual o superior al 65% expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.

(8)

c. Disposar d’un certificat que reconegui un grau de disminució igual o superior al 33 % expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.

On hi diu:

d. Disposar d’una resolució o certificació de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent (absoluta o gran invalidesa per a qualsevol tipus de treball) o bé de Classes passives per incapacitat permanent per al servei i inutilitat.

Ha de dir:

d. Disposar d’una resolució o certificat de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat o bé de Classes passives.

Introduir:

Si qualsevol de les persones del domicili compleixen un dels requisits per ser beneficiaris del Carnet Blau, tota la unitat familiar passarien a tenir el Carnet Blau +. Per tant, en la sol·licitud s’ha d’adjuntar totes les sol·licituds dels membres. Això es justificaria amb al Padró i el Llibre de Família.

I també introduir en el mateix punt:

Per tant, quan arriben les dades al centre gestor, es computarien tots els ingressos de la unitat familiar per valorar si serien persones perceptores del Carnet Blau Social o no.

2. En el capítol I punt 4. Procediment per accedir al servei. Punt 1 Afegir a la documentació que s’ha d’aportar el següent:

d. Aturats (persona que acrediti ser aturada, certificat individual del Servei d’Ocupació de Catalunya)

e. Famílies monoparentals (Carnet de família monoparental de la Generalitat de Catalunya. I inclou les persones que constin a la sol·licitud del carnet de família monoparental.

f. Famílies nombroses (Carnet de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya. I inclou les persones que consten a la sol·licitud i resolució de títol de famílies nombroses).

g. Declaració de renda o d’ingressos d’altres països

h. Certificat fedatari públic del país d’origen justificant els ingressos.

i. Altre documentació a requeriment del centre gestor per a la seva valoració. ANNEX II

BASES REGULADORES DEL CARNET BLAU DE SITGES

(9)

L’Ajuntament de Sitges, dins de les seves polítiques de promoció i suport a aquells col·lectius més vulnerables proposa la implantació d’un carnet que acrediti a les persones integrants d’aquests col·lectius.

La possessió d’aquest carnet implicarà un conjunt d’avantatges en serveis públics i també en aquells serveis de caire privat que, mitjançant l’establiment de convenis o acords, es puguin anar afegint, amb l’objectiu de promoure la participació d’aquests col·lectius en igualtat de condicions tant a les activitats com als serveis.

Les presents bases regulen els requisits d’accés al carnet, els diversos procediments així com els avantatges a què dóna dret l’obtenció del carnet.

CAPÍTOL I

EL CARNET BLAU: DEFINICIÓ, REQUISITS I PROCEDIMENTS 2. Definició del servei

El Carnet Blau de Sitges és un carnet personal i intransferible que acredita el compliment dels requisits establerts en les presents bases per a gaudir dels descomptes i avantatges que es recullen en aquestes i aquells que s’hi puguin anar incorporant.

S’estableixen dues modalitats de carnet en funció del nivell d’ingressos de la persona titular:

2.1. Carnet Blau +

Permetrà accedir als avantatges i descomptes que s’estableixin i a la bonificació en l’ús de les línies regulars del transport públic col·lectiu municipal.

2.2. Carnet Blau S (social)

A més de l’accés als avantatges i descomptes del Carnet Blau +, acredita un nivell d’ingressos inferior o igual a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

3. Requisits per obtenir el carnet

Per poder esdevenir beneficiari/ària d’aquest servei cal complir els següents requisits:

 Estar empadronat/da al municipi de Sitges

 Trobar-se en un dels següents supòsits:

a. Tenir més de 65 anys i ser pensionista.

b. Ésser pensionista per jubilació

c. Disposar d’un certificat que reconegui un grau de disminució igual o

superior al 33% expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.

d. Disposar d’una resolució o certificat de l’INSS (Institut Nacional de la

Seguretat Social) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat o bé de Classes passives.

e. Aturats (persona que acrediti ser aturada, certificat individual del Servei

(10)

f. Famílies monoparentals (Carnet de família monoparental de la Generalitat de Catalunya. I inclou les persones que constin a la sol·licitud del carnet de família monoparental)

g. Famílies nombroses (Carnet de família nombrosa de la Generalitat de

Catalunya. I inclou les persones que consten a la sol·licitud i resolució de títol de famílies nombroses)

Si qualsevol de les persones del domicili compleixen un dels requisits per ser beneficiaris del Carnet Blau, tota la unitat familiar passarien a tenir el Carnet Blau +. Per tant, en la sol·licitud s’ha d’adjuntar totes les sol·licituds dels membres. Això es justificaria amb al Padró i el Llibre de Família.

A més, per poder accedir al Carnet Blau S caldrà:

Tenir un nivell d’ingressos bruts inferior o igual a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent.

Per tant, quan arriben les dades al Centre Gestor, es computarien tots els ingressos de la unitat familiar per valorar si serien persones perceptores del Carnet Blau Social o no.

4. Procediment per accedir al servei

1. La persona interessada o bé un representant degudament acreditat haurà de presentar una sol·licitud formulada en l’imprès normalitzat a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sitges o bé mitjançant els canals previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar dels següents documents:

- Document d’Identitat (DNI, NIE o passaport)

- Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF

corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé del certificat corresponent emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). En cas que la persona sol·licitant autoritzi la consulta de les dades que constin a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) –mitjançant el propi imprès de sol·licitud- la presentació d’aquest document no serà necessària.

- En funció del motiu pel qual se sol·liciti l’accés al servei:

a. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la targeta de pensionista de la Seguretat Social o bé certificat d’aquesta condició. b. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada del certificat de

reconeixement del grau de disminució expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.

c. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la resolució o del certificat de reconeixement de la condició de pensionista pels supòsits indicats fet per la Seguretat Social

d. Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya on s’indica que està aturat i és demandant de feina.

e. Carnet/ títol de família monoparental de la Generalitat de Catalunya. I inclou les persones que constin a la sol·licitud del carnet de família monoparental.

(11)

f. Carnet /títol de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya. I inclou les persones que consten a la sol·licitud i resolució de títol de família nombrosa.

g. Declaració de renda o d’ingressos d’altres països.

h. Certificat fedatari públic del país d’orígen justificant els ingressos.

i. Altra documentació a requeriment del centre gestor per a la seva valoració

2. Les sol·licituds es registraran d’entrada i es lliurarà un comprovant a la persona sol·licitant.

3. El servei competent per la resolució de les sol·licituds elaborarà una proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva resolució.

4. Un cop resoltes les sol·licituds, es notificarà a les persones interessades el resultat de les resolucions.

5. En cas que la resolució atorgui el carnet, aquest es lliurarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució.

6. A partir d’aquell moment, la persona beneficiària podrà gaudir dels avantatges que suposa la possessió del carnet.

5. Validesa del carnet

El carnet blau tindrà una validesa de tres anys des de la seva expedició.

Pel que fa al termini indicat, aquest serà d’aplicació llevat que es produeixi alguna variació en la situació de la persona titular que comporti l’extinció del dret a gaudir del servei.

A més a més, les persones aturades en el moment de gaudir dels beneficis del carnet blau, hauran de presentar el document que justifica que son demandants d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya (ja sigui a l’OAC en la compra de bitllets com en les botigues on facilitin descomptes)

Les famílies nombroses i monoparentals tindran dret a tenir el carnet blau fins el moment de la vigència del seu carnet

6. Renovació del carnet blau 6.1. Renovació per caducitat

Amb independència de l’obligació de les persones titulars del carnet blau de notificar a l’Ajuntament de Sitges qualsevol variació en la seva situació que comporti l’incompliment dels requisits d’accés al servei, dins del període de dos mesos comptadors des del moment en què aquesta s’hagi produït; abans del venciment del termini de validesa del carnet, l’Ajuntament notificarà a les persones beneficiàries la necessitat de sol·licitar-ne la renovació.

Per tal de sol·licitar la renovació caldrà presentar una sol·licitud formulada en l’imprès normalitzat a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sitges o bé mitjançant els canals previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels mateixos documents requerits per l’accés al servei, establerts en l’article 4 de les presents bases.

Les sol·licituds es registraran d’entrada i es lliurarà un comprovant a la persona sol·licitant.

(12)

requisits per renovar el carnet i elaborarà una proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva resolució.

Un cop resoltes les sol·licituds, es notificarà a les persones interessades el resultat de les resolucions.

En cas que la resolució renovi el carnet, aquest es lliurarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució.

6.2. Renovació per pèrdua, deteriorament o sostracció

Aquelles persones que, essent titulars del carnet blau, requereixin un duplicat del mateix degut a la pèrdua, deteriorament o sostracció del mateix, hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament mitjançant la presentació de l’imprès corresponent.

En cas que el motiu de la renovació del carnet sigui la sostracció del mateix, l’expedició del duplicat serà gratuïta. En aquests casos, caldrà acompanyar la sol·licitud de la denúncia per sostracció presentada davant dels cossos de seguretat.

En cas que el motiu de la renovació del carnet sigui la pèrdua o bé el deteriorament del mateix, l’expedició del duplicat podrà comportar el pagament de la taxa que l’Ajuntament estableixi a la corresponent ordenança fiscal.

La renovació per aquests supòsits, sempre que se sol·liciti dins del termini de validesa del carnet, no implicarà la revisió del compliment dels requisits. El carnet renovat mantindrà el termini de validesa del carnet originari.

6.3. Renovació per canvi de situació

Aquelles persones que disposin del Carnet Blau +i, amb motiu d’una variació en la seva situació, considerin que poden obtenir el Carnet Blau S hauran de presentar una sol·licitud formulada en l’imprès normalitzat a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sitges o bé mitjançant els canals previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels mateixos documents requerits per l’accés al servei, establerts en l’article 4 de les presents bases.

Les sol·licituds es registraran d’entrada i es lliurarà un comprovant a la persona sol·licitant.

El servei competent per la resolució de les sol·licituds valorarà el compliment dels requisits per obtenir el carnet i elaborarà una proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva resolució.

Un cop resoltes les sol·licituds, es notificarà a les persones interessades el resultat de les resolucions.

En cas que la resolució atorgui el canvi de modalitat del carnet, aquest es lliurarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució.

7. Baixa en el servei

La baixa en el servei podrà ser temporal o bé permanent i comportarà la pèrdua, per part de la persona beneficiària del carnet, dels avantatges d’aquest.

Pel que fa a les baixes temporals, aquestes respondran a la imposició de les sancions per la comissió de les infraccions contemplades en les presents bases.

(13)

a) Quan la persona beneficiària ho sol·liciti expressament b) Per defunció de la persona beneficiària

c) Per trasllat a un altre municipi de la persona beneficiària.

d) Quan la persona no pugui justificar documentalment no ser persona aturada

e) Quan a la persona li hagi finalitzat la vigència del carnet de família nombrosa o monoparental”

8. Terminis de resolució i recursos

El termini màxim de resolució de les sol·licituds establertes en aquest capítol serà de dos mesos a comptar de la data de presentació de les sol·licituds.

En cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi notificat la resolució a les persones sol·licitants, les peticions s’entendran estimades per silenci administratiu.

Als efectes del còmput d’aquests terminis, s’estarà al que estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra la resolució de la sol·licitud es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’hagi dictada recurs de reposició davant l’òrgan que l’hagi dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació

El termini per resoldre els recursos de reposició serà d’un mes.

CAPÍTOL II

RÈGIM D’OBLIGACIONS, INFRACCIONS I SANCIONS 9. Obligacions de les persones titulars del Carnet Blau

Les persones titulars del carnet blau restaran obligades a:

a) Fer un ús personal i intransferible del carnet

b) Respectar en tot moment la normativa dels equipaments o serveis a què li doni dret el carnet

c) Notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi en la seva situació que comporti la pèrdua del dret a ser-ne beneficiari/ària.

10. Infraccions

Es considera infracció qualsevol incompliment de les obligacions descrites en l’article 8 de les presents bases.

A aquests efectes, s’estableix la següent gradació de les infraccions: a) Seran considerades infraccions lleus:

a.1.) La no comunicació a l’Ajuntament, de qualsevol variació en la situació de la persona beneficiària que comporti l’extinció del dret a posseir el carnet blau dins del termini de tres mesos des del moment en que s’hagi produït la variació..

(14)

b.1) La comissió de dues o més infraccions lleus quan s’hagi dictat sanció per l’anterior. b.2) L’ocultació o falsedat d’algun dels requisits per obtenir el carnet blau.

b.3) La cessió del carnet blau a terceres persones. b.4) L’ús indegut o fraudulent del carnet blau. c) Seran considerades infraccions molt greus:

c.1) La comissió de dues o més infraccions greus dins del període d’un any quan s’hagi dictat sanció per l’anterior.

11. Sancions

Quan l’Ajuntament descobreixi, ja sigui per mitjans propis o per l’avís d’una companyia de transport o bé de qualsevol dels establiments col·laboradors, que la persona beneficiària del carnet blau ha comès presumptament alguna de les infraccions tipificades en l’article anterior, incoarà un expedient que, l’òrgan competent per instruir i resoldre aquests procediments és el Batlle, sense perjudici del règim de delegacions. Quan es verifiqui l’existència de la infracció, amb independència de les altres responsabilitats que es poden imposar a la persona que incorri en alguna de les infraccions, suposarà:

a) Per infraccions lleus:

Amonestació per escrit a la persona titular del carnet

Suspensió dels drets atribuïts al carnet blau per un període no superior a tres mesos. b) Per infraccions greus:

Suspensió dels drets atribuïts al carnet blau per un període no superior a sis mesos. c) Per infraccions molt greus:

Pèrdua de la condició de persona beneficiària.”

CAPÍTOL III

BENEFICIS I AVANTATGES PER A LES PERSONES TITULARS DEL CARNET BLAU 12. Avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Sitges i

en l’ús dels equipaments de titularitat municipal

L’Ajuntament, mitjançant la creació d’una comissió interdepartamental, on s’inclouen els diferents grups polítics de l’Ajuntament, estudiarà la possibilitat d’incorporar descomptes i avantatges per a les persones titulars del carnet blau quan aquestes participin en activitats organitzades per l’Ajuntament o bé quan esdevinguin usuàries d’equipaments i serveis de titularitat municipal.

Quedant així reflectit en les ordenances municipals, indicant la possibilitat de ser-ne beneficiari per a persones titulars del Carnet Blau.

13. Avantatges i descomptes en les activitats organitzades per tercers que tinguin lloc al municipi

L’Ajuntament, a través de la regidoria competent, impulsarà l’establiment de convenis o acords amb les persones, empreses o entitats organitzadores d’activitats que es desenvolupin al municipi per tal d’incorporar descomptes o avantatges per a les persones titulars del carnet blau.

(15)

14. Avantatges i descomptes en establiments i serveis privats

L’Ajuntament, a través de la regidoria competent, impulsarà l’establiment de convenis o acords amb les persones, empreses o entitats titulars d’establiments situats al municipi per tal d’incorporar descomptes o avantatges per a les persones titulars del carnet blau.

15. Descompte en l’ús de les línies urbanes regulars de transport públic col·lectiu 15.1. Descripció del benefici

Les persones titulars del carnet blau + podran adquirir targetes de 10 viatges a un preu reduït per a la seva utilització en les línies urbanes regulars de transport públic col·lectiu. Aquest preu serà aprovat anualment mitjançant una ordenança fiscal i variarà en funció del preu general dels títols integrats de l’Autoritat Metropolitana del Transport.

15.2. Forma d’obtenció dels títols de transport

La persona titular del carnet blau s’adreçarà a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sitges i sol·licitarà el nombre de targetes que requereixi. En el moment de la sol·licitud haurà d’acreditar-se mitjançant el carnet blau o bé un document d’identitat oficial.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana facilitarà una autoliquidació per l’import que correspongui en funció del nombre de títols sol·licitats.

Un cop fet el pagament de l’autoliquidació, la persona sol·licitant podrà recollir els títols a la mateixa Oficina d’Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament de Sitges, mitjançant acords o convenis amb establiments de la vila, podrà establir altres punts de venda dels títols de transport.

15.3. Utilització dels títols de transport adquirits a preu reduït

És responsabilitat de la persona beneficiària l’ús correcte i adaptat a les indicacions que es detallen a continuació dels títols de transport adquirits a preu reduït.

Serà obligació de la persona beneficiària:

a) Disposar del carnet blau sempre que es faci ús dels títols de transport adquirits a preu reduït i presentar-lo a requeriment de qualsevol interventor de les línies de transport.

b) Fer un ús personal i intransferible dels títols adquirits mitjançant aquest servei

c) Respectar en tot moment la normativa de viatgers vigent en tots els mitjans de transport públic.

15.4. Mecanismes de control de la gestió

L’Ajuntament farà un seguiment del consum que cada persona beneficiària faci del servei i, en cas que es detecti un ús potencialment fraudulent, podrà incoar un expedient de revisió que, en cas que determini l’existència d’aquest ús fraudulent, podrà comportar l’aplicació de les sancions previstes en les presents bases.

D’altra banda, els interventors de les línies de transport, comunicaran a l’Ajuntament qualsevol ús fraudulent que, dels títols oferts dins d’aquest sistema, es pogués produir.

(16)

16. Guia d’avantatges i descomptes

Amb l’objectiu de difondre els avantatges i descomptes per a les persones titulars del carnet blau, l’Ajuntament editarà una guia que es podrà consultar a la pàgina web

www.sitges.cat/carnetblau.

A més a més es publicarà a l’Eco de Sitges, Radio Maricel i s’editaran fulls informatius en paper.

Aquesta guia s’actualitzarà a mesura que es vagin afegint serveis al carnet.

17. Marc normatiu

Per a tot allò no regulat en les presents bases, s’estarà a allò que estableix la Llei 30-1992, de 26 de Novembre, Llei de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

(17)

ANNEX III

Model de sol·licitud

ALTA RENOVACIÓ REVISIÓ

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms

DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm. Bloc Escala Pis Porta

Codi postal i població

Província Telèfon fix

Telèfon mòbil FAX Correu electrònic

Representada per

DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

2. SITUACIÓ

Major de 65 anys i

pensionista 33% Disminució ≥ jubilació Pensionista per Incapacitat Pensió per

3. EXPOSO

Que la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per esdevenir beneficiària del Carnet Blau de Sitges.

Que autoritza a l’Ajuntament de Sitges a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries per a comprovar el compliment dels requisits establerts per a obtenir, percebre i mantenir l’ajut. La present autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement,seguiment i control de l’ajut esmentat abans i en aplicació d’allò que disposa l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, General Tributària que permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que precisin les AAPP per al desenvolupament de les seves funcions.

En cas que no vulgueu autoritzar aquesta consulta marqueu la casella següent:

En aquest cas, haureu d’aportar fotocòpia de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé un certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

4. DEMANO

L’atorgament del Carnet Blau de Sitges

5. DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN

CARNET BLAU DE SITGES

SOL·LICITUD

(18)

1 fotografia tipus carnet recent i en color.

Fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat.

Fotocòpia compulsada del certificat de reconeixement del grau de disminució

Fotocòpia compulsada de la resolució o del certificat de reconeixement de la condició de pensionista fet per la Seg. Social

Fotocòpia compulsada de la denúncia de sostracció del carnet Acreditació de persona aturada

Acreditació de família nombrosa Acreditació de família monoparental

Fotocòpia compulsada de declaració de renda o d’ingressos d’altres països Certificat fedatari públic del país d’orígen justificant altres ingressos

Altre documentació a requeriment del centre gestor per la seva valoració.

6. SIGNATURA

Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Signatura

(VEGEU EL DORS DE L’IMPRÈS) Per trametre a: SERVEIS SOCIALS

AJUNTAMENT DE SITGES · Plaça de l’Ajuntament s/n · 08870 – Sitges

Tel. 93 811 76 00 · Fax 93 811 48 24 · www.sitges.cat · Ajuntament@sitges.cat · CIF: P 0827000 A Lloc de presentació:

 

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) Carrer Nou, 12

08870 – Sitges Passeig Marítim de les Botigues, 1 08860 – Les Botigues de Sitges Plaça del Baró Güell, 9 08871 – Garraf Tel. 010 – 93 811 48 04 · Fax 93 811 48 24 · oac@sitges.cat

(19)

COMUNICACIÓ DE TERMINIS

En relació amb la petició d’ajut social per vostè formulada, que als efectes de recepció de la sol·licitud per l’òrgan competent ha tingut entrada en la data que figura a l’anvers, davant de l’entrada en vigor de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, donant compliment amb el que disposa l’art. 42.4 de la Llei, li comuniquem el següent:

El termini màxim de notificació de la resolució de la petició formulada des de la data d’entrada de la sol·licitud i d’acord amb les prescripcions de la normativa d’aplicació és de 2 mesos.

Transcorregut el termini indicat en el punt primer de la present comunicació sense que hagi recaigut resolució expressa podrà entendre’s estimada l’esmentada petició. Pel que fa als efectes de silenci que s’acaben d’indicar, aquest podrà suspendre’s, o en el seu cas ampliar-se, en els supòsits reflectits a l’art. 42.5 i 6 de la vigent Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

AVÍS SOBRE PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Pel que fa a l’autorització d’accés a la informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària concedida, aquesta podrà ésser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Pren la paraula el senyor Miquel Forns: Sr. Marc Martínez té la paraula.

Pren la paraula el senyor Marc Martínez:

Si. senyor Batlle? El que fem aquí, en aquest moment de modificació és purament un exercici del què ha fet la comissió de seguiment del carnet blau, que ha estat anar recollint tots aquells factors que la població ha anat exposant de millora, així doncs per exemple es millora que els discapacitats no del 65% sinó de qualsevol grau de discapacitat que tingui ja un 33% per exemple, que és el més comú, doncs ja puguin gaudir de les millores i de les, diríem activitats que comporta, els drets que comporta el carnet blau. Fa això. Va recollint doncs totes les millores que s’hi poden anar posant com, per exemple, que si el què diríem és mereixedors d’un carnet blau que és un parat, doncs que també afecti a tota la família no només el parat, si va amb autobús i l’autobús és gratuït pel parat doncs també ho ha de ser per la dona que tampoc té ni cinc, diguem-ho

(20)

així, no? d’alguna manera, o els fills. El que fa és ampliar totes les millores al major conjunt de població de Sitges, al major conjunt de la població en molts aspectes però ja dic, no val la pena ara nomenar-los tots, però ja dic la discapacitat baixa al 33%, la discapacitat... baixa el requisit de pensió d’incapacitat absoluta, tot tipus de discapacitat. A les persones estrangeres caldrà un document fedatari públic del país d’origen que indiqui el certificat d’ingressos. En fi, s’inclou també que el centre gestió podrà requerir documentació sempre que ho consideri oportú per poder donar millores amb més profunditat amb el carnet S, diríem social, que és el qual es tenen dret a tenir millores amb l’IBI, amb la recollida d’escombraries i amb tots aquests impostos o taxes, doncs totes aquestes millores... el què ara ha de demanar Benestar Social, diríem els seus tècnics és que això sigui realment mereixedor, no? que, qualsevol persona tingui el capital que tingui o tingui els diners que tingui gaudeixi d’un benefici que donem tot el poble de Sitges, no?. Amb això serem una mica exigents i volem que no... que en gaudeixi el que ho necessita. Ja dic bàsicament són una sèrie de modificacions que enriqueixen el text original. Res més.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

Moltes gràcies senyor Martínez. Torn de paraules pels grups. Sra. Mercè Espada, té la paraula.

Pren la paraula la senyora Mercè Espada:

Gràcies. Bé en part com que aquestes reformes també són fruit de l’augment a diferents col·lectius del reglament inicial que varem fer nosaltres en la fase d’al·legacions, evidentment com que aquestes modificacions van ser acceptades i com que ho hem treballat plegats i la Comissió de seguiment, doncs votarem a favor. Gràcies.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns: Gràcies. Alguna intervenció més d’algun grup?

En no fer ús de la paraula cap més regidor, el batlle sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 18 que corresponen als partits polítics municipals de CiU (6), PP (3), SGI (2), NH (1), PSC-PM (5) i CUP (1).

El batlle declara aprovats per unanimitat els acords transcrits més amunt. 2. REGIDORIA DE CULTURA I COOPERACIÓ

2.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE NOM DE L’ACTUAL CARRER ESPANYA PER LA RECUPERACIÓ DEL SEU NOM ORIGINAL CARRER DE LA BASSA RODONA I EL DE LA PLAÇA ESPANYA PEL DE PLAÇA DEL POU VEDRE

El vicesecretari dóna lectura de la següent proposta:

(21)

d’Unitat Popular va presentar una moció per la recuperació de les denominacions “carrer de la bassa rodona” i “plaça del Pou Vedre” per substituir els actuals topònims “carrer Espanya” i “ Plaça Espanya”.

Vist l’informe de la Comissió de Toponímia de data 11 de desembre de 2012 on es valida la proposta de canviar els topònims i recuperar els noms antics basant-se en criteris històrics i lingüístics.

Vist el decret del batlle 239/13 on s’aprova el procés de participació sobre els topònims carrer Espanya i plaça Espanya que constarà de dues fases una reunió informativa amb els veïns i veïnes de la zona de la Plaça Espanya i carrer Espanya i d’una enquesta anònima i voluntària on podran donar la seva opinió tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys empadronats a Sitges i que vulguin omplir l’enquesta.

Vist l’informe de data 17 de juny de 2013 del resum del procés de participació sobre els topònims carrer Espanya i plaça Espanya on s’informa del resultat de l’enquesta d’opinió realitzada, on l’opció que contemplava la recuperació dels noms antics és la que ha obtingut més vots

Es proposa l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar el canvi de nom de l’actual carrer Espanya per la recuperació del seu nom original carrer de la Bassa Rodona i el de la Plaça Espanya pel de Plaça del Pou Vedre.

Segon.- Notificar el present acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística.

Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència Estatal de l’administració Tributaria, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria General i a les companyies subministradores, Sorea, Telefònica, Union Fenosa Gas Natural i Endesa.

Quart.- Declarar que :

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. - Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de

l’òrgan titulat legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns.

Sra. Mireia Rosell, regidora de Cultura, té la paraula. Pren la paraula la senyora Mireia Rosell.

(22)

Gràcies senyor batlle. Davant de la moció aprovada el passat 29 d’octubre de 2012, presentada pel Grup Municipal de la candidatura d’Unitat Popular que proposava recuperar les denominacions originaries dels actuals carrer Espanya i Pl. Espanya, es va iniciar, tal com es va acordar, un procés que valorés aquesta proposta. El primer pas va ser demanar un informe a la Comissió de Toponímia, Comissió aprovada oficialment en el Reglament del Consell Municipal de Cultura i en el Ple de la Corporació l’any 2005, essent des de llavors l’òrgan encarregat d’estudiar, raonar i proposar topònims en el Consistori i demanar-li que proposi un nom nou o que l’assessori sobre algun punt de la toponímia.

Amb data 11 de desembre del 2012 la Comissió de Toponímia validà en el seu informe la proposta de recuperar els noms antics, basant-se en criteris històrics i lingüístics i recomanar a la vegada que fossin tots els sitgetans i sitgetanes els que també expressessin el seu parer, entenent que el nom dels carrers i de les places són propietat d’un poble i no d’uns veïns en particular. Segons l’informe és una norma internacional dels experts en toponímia, la de no substituir mai es noms tradicionals dels llocs que són un recordatori de la història de cada poble i aquesta norma no s’ha complert en el cas de la plaça Espanya quan el 1911 va ser substituït el seu nom de Pou Vedre, més antic, i que es remunta a l’inici del poble documentat ja en el segle XVI. A la vegada el nom de Pou Vedre és una referència filològica pràcticament única a Catalunya, referent a l’Edat Mitjana. Per aquestes raons el nom de la plaça del Pou Vedre mai s’hauria d’haver canviat i s’hauria d’haver reposat ja fa temps.

En el cas del carrer Espanya el nom també va ser substituït l’any 1910 davant del seu nom original: Torrent de la Bassa Rodona, que es va convertir en el carrer de la Bassa Rodona quan es va començar a urbanitzar, constant aquest nom a la segona meitat del segle XIX. Hi ha constància del nom de la Bassa Rodona des del segle XIV i la seva restitució suposaria la recuperació d’un topònim històric avui pràcticament oblidat. Aquests noms van ser canviats sense cap criteri que ho avalés, ni cap consulta ni acord de veïns, fet ben diferent al procés que s’ha iniciat un cop haver obtingut coneixença de l’informe de la toponímia el qual demana la possibilitat que el poble de Sitges s’expressi i a la vegada insisteix en que aquests noms originaris mai havien d’haver substituïts i que qualsevol proposta que demani la seva recuperació mereix tots els elogis. Un cop obtingut aquest informe es va procedir en el treball del procés de participació sobre els topònims, a fi que els sitgetans i sitgetanes n’estiguessin informats i poguessin opinar sobre aquesta recuperació de topònims.

Una reunió informativa sobre el procés participatiu i d’intercanvi d’opinió amb la presència del senyor batlle i les regidories de Cultura i Participació amb els veïns afectats, va ser el primer pas a fi de resoldre dubtes, que aquests es poguessin manifestar i estar assabentats de primera mà del procés participatiu que s’iniciaria. Val a dir que sí és cert que la opinió recollida majoritàriament pel veïnat present a la reunió convocada per l’Ajuntament, era reticent i les raons eren majoritàriament, com es lògic, per temes d’incomoditat de tràmit més que contra els criteris històrics i lingüístics. En aquests cas com Ajuntament caldrà donar suport a tots els dubtes que els puguin sorgir. Seguidament una enquesta anònima i voluntària donaria la possibilitat als veïns dels carrers afectats i a tots

(23)

els ciutadans de Sitges de manifestar-se entre quatre opcions per a cada cas separadament: opció A canvi de nom;opció B mantenir el nom actual; opció C mantenir el mateix nom amb una referència al topònim antic i opció D en blanc. Un cop realitzat el procés participatiu els resultats van ser de 370 vots a favor de la Plaça del Pou Vedre i de 372 al carrer de la Bassa Rodona, davant de 121 que expressaven mantenir la Plaça Espanya i 118 al carrer Espanya. Van haver-hi 121 que demanaven una placa de referència a la Plaça Espanya i 116 al carrer Espanya. Tenint en compte que una majoria opta pel canvi i que ni tant sols la suma de les altres parts superen aquesta majoria, entenem que el poble de Sitges que va manifestar-se recolza completament els arguments de l’informe de la Comissió de Toponímia, que avalen una recuperació justa dels nostres noms i de la nostra història i a més aquesta vegada sota una proposta oberta i participativa sense imposicions de cap mena.

Finalitzat aquest procés, independentment de les diferents opinions sorgides en els diferents Grups Municipals no podem girar l’esquena a un informe d’experts i una demanda ciutadana que demana recuperar el nom de la Plaça del Pou Vedre i de la Bassa Rodona. Finalitzat aquest procés.. en un deure ser-ne conseqüents, és un deure vetllar per la toponímia històrica local i és un deure reparar allò que no és correcte. Tot el procés porta al canvi i no podem donar-li l’esquena.

Per totes aquestes raons el dictamen presentat demanem la substitució del carrer Espanya pel carrer de la Bassa Rodona i la Plaça d’Espanya per la Plaça del Pou Vedre. Gràcies.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

Gràcies. Torn de paraules pels grups municipals. Sr. Oscar Ortiz té la paraula: Pren la paraula el senyor Oscar Ortiz:

Gràcies senyor batlle. Avui els grups municipals tenim l’oportunitat de culminar la voluntat popular del primer procés participatiu d’aquesta legislatura. Farem una breu mirada enrere per recordar d’on venim. En el Ple municipal del darrer octubre des de la CUP es va presentar una moció nomenada per la recuperació de la recuperació de les denominacions carrer de la Bassa Rodona i Plaça del Pou Vedre, per tal de substituir els actuals topònims carrer d’Espanya i Plaça d’Espanya. Aquesta moció contava amb un únic acord: proposar a la Comissió Municipal de Toponímia, iniciar els procediments tècnics necessaris per tal de recuperar els topònims originals de Carrer de la Bassa Rodona i Plaça del Pou Vedre tot fent un exercici de memòria històrica local. Després d’esmenes que la CUP accepten en surten dos Acords. El primer per respectar i llibertat del treball dels membres del treball de toponímia aportada pels grups del govern. Aquesta moció va assumir també una petició del PSC en la que es demanava que l’Acord s’hi sumés una consulta veïnal. Des de la CUP varem acceptar l’esmena i la moció va ser votada i aprovada pel Ple amb els vots a favor del PSC, CIU, NH i la CUP, en total 16 i va rebre els vots contraris del Partit Popular i Sitges Grup Independent, 5 en total. Amb anterioritat l’Assemblea Nacional Catalana de Sitges fa seva la petició amb un acte simbòlic del canvi de nom de la plaça d’Espanya el 2 de setembre de 2012. D’aquesta manera avui ens trobem davant

(24)

d’una moció aprovada per quatre Grups Municipals, que ha estat ratificada per la Comissió Municipal de Toponímia i per una consulta ciutadana en la qual l’opció de recuperació dels noms històrics va guanyar amb un 60% dels vots. Des de la CUP i tenint en compte els esdeveniments del procés que hi ha sobre la taula anunciem que no entendríem i consideraríem com un frau que alguns dels grups municipals que van votar a favor de la moció PSC, CIU o NH canviessin ara l’orientació del seu vot i provoquessin que la votació definitiva no s’aprovés.

El procés tenia dues condicions per tirar endavant: l’aprovació dels experts en la matèria i dels sitgetans i les sitgetanes, i ambdues condicions s’han complert. D’aquesta manera des de la CUP entenem que el procés ja ha superat dos debats de memòria històrica i política i es tracta d’una qüestió de respecte i validesa plena a la participació ciutadana i a la voluntat popular expressada, en definitiva a la participació democràtica i lliure que s’ha fet en aquest cas. Si aquest procés es culmina s’obrirà una escletxa de llum en quan a la participació ciutadana al municipi de Sitges, aspecte que des de la CUP sempre hem denunciat que ha de ser una de les eines més importants en els propers anys per a què els sitgetans i les sitgetanes puguem governar-nos decidint sobre aspectes que ens afecten el dia a dia, com també poden ser els pressupostos, les ordenances fiscals, l’urbanisme, els equipaments culturals i d’altres coses de la Vila. Tanmateix si aquest procés no s’acabés culminant en el Ple, els Grups Municipals que canviïn el seu vot inicial serien els responsables de la sensació d’engany i desconfiança que pels futurs processos participatius que es poguessin engegar des d’aquest Ajuntament. Moltes gràcies.

Pren la Paraula el senyor Miguel Forns:

Gràcies. Sr. Oscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals. Sr. Marc Martinez té la paraula.

Pren la paraula el senyor Marc Martinez

Volem deixar clar els de Nou Horitzó una qüestió, una qüestió inicial , eh? perquè sinó es judica tothom d’entrada ja “o eres así o eres asa” -un problema de micro que es soluciona- Bé, torno a dir, volem deixar clar una cosa d’inici perquè la qüestió que està exposant el company de la CUP doncs és extremadament taxatiu, o estas o no estas o dejas de estar, no? i això a nosaltres no ens convenç ni som així. Nou Horitzó va votar a favor d’una moció en la que es pretenia consultar històricament els... els... uns fets, diríem històrics, si era, si no era, si es deia, si no es deia i quina oportunitat tenia aquesta qüestió i varem votar per un dret, varem votar a un dret, que sí, que volíem saber, que volíem saber i també va quedar molt clar en aquest Ajuntament, en aquest Consistori, que la votació la farien els partits polítics conseqüentment amb el què ells creguessin. Per tant, el fet d’estar d’acord amb un... amb un principi, amb una moció que creiem del tot encertada, es miri com es miri, compartirem o no compartirem fons de la qüestió amb altres partits, però el què és l’exercici d’un dret el reclamem en aquesta i en totes les qüestions que es puguin plantejar, en totes. Un dret, el dret a decidir, diguem-ho així en general, és un dret que nosaltres no pensem... diríem renunciar i en aquest cas es presentava una moció que volia investigar i nosaltres no érem ningú per tirar endarrere això, per tant, queda clar que el nostre vot inicial era a una consulta tècnica que després podia

(25)

derivar en el què sigui però era una consulta tècnica i no hem renunciat a res. Després, si, ja d’una manera conscient, Nou Horitzó no vol encetar ni disputes nacionals ni histories rares, el què diu, el què pensa és que votaríem a favor de canviar el nom d’Espanya, de la plaça o del carrer si es tractés d’un nom o imposició franquista, si es digués Calvo Sotelo, o General Mola o Juan Antonio o José Antonio Primo de Rivera o qui fos, d’això evidentment votaríem en contra, però resulta que tenim al costat de Catalunya uns estats que són Espanya, Portugal, França, tenim unes capitals que es diuen Paris, Londres i no se què ...tenim ciutats que es diuen B de Luxon, que es diuen Buenos Aires. Ara hem d’esbarayar-nos amb tots els estats, siguin on siguin? Nosaltres no volem trobar-hi un transfons de que votant fora el carrer Espanya tenim la llibertat que voldríem pels nostres fills i per tota la seva societat. No. Traient el nom d’Espanya per nosaltres no significa una consecució històrica, no? No ho és. Es simplement canviar el nom d’un estat que està al costat i que a lo millor si algun Catalunya és independent també tindrem que tenir una plaça d’Espanya perquè són veïns i haurem d’estar amb bones relacions. No li veig un transfons profundíssim. I per aquesta raó nosaltres creiem sincerament que les molèsties que han de tenir el veïnat són més grans que els beneficis que nosaltres com a població i com a sentiment patriòtic podem tenir. No ho compartim en aquest extrem, per tant, Nou Horitzó creu que fa bé doncs votant en contra del canvi. Rés més.

Pren la paraula el senyor Miquel Forns:

Gracies. Gracies senyor Marc Martinez, més intervencions dels grups? Sra. Mònica Almiñana, té la paraula.

Pren la paraula la senyora Mònica Almiñana:

Gràcies. Des del PSC tot i el discurs tècnic que ha fet la regidora i el discurs... dogmàtic que acostuma a fer la CUP i fins i tot el parer de Nou Horitzó, nosaltres sí que considerem que aquesta proposta és bàsicament ideològica. La proposta del canvi de nom de plaça i carrer Espanya no és una altra cosa que un conflicte polític innecessari, al nostre entendre, basat en pura ideologia dels promotors d’aquest fet i d’alguns grups del govern municipal. Tot i així ens agradaria ressaltar la importància del terme Pou Vedre com un dels membres com ja... com ja explica Ignasi Maria Muntaner que és un dels membres de la Comissió de Toponímia, que ja ha vingut explicant i recalcant en diversos articles des de fa molt de temps. Això ja hauria estat suficient per promoure el canvi del nom de la plaça sense més soroll. Però voler canviar el nom del carrer i de la plaça que porten el nom d’Espanya ja és una altra cosa, ja no és només recuperar els noms de l’Edat Mitja o del segle XV i més quan aquests noms van ser posats a principi del segle XX, sinó que ja és ideologia. La nostra posició quan es va presentar la moció ja va deixar clar que no compartíem el text de la redacció, de la moció, però sí que ens semblava correcte fer un procés participatiu de la ciutadania abans de pronunciant-se. El procés participatiu ha estat clarificador. Absolutament clarificador. Només han votat un 3,4% del cens de Sitges, es a dir, un 97% dels ciutadans no els preocupa en absolut que la plaça Espanya es digui així o bé no comparteix els seus prejudicis. Fixi’s només 624 persones com molt bé ha dit la regidora van anar a votar i es veritat que el canvi de nom va ser a favor un 60% dels votants i en contra un 40%. De totes maneres vostès consideren que això representa el poble de Sitges, 600 persones? Miri el PSC

Figure

Updating...

References

Related subjects :