ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE BALSARENY.

Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.

Número Acta: 7/2012 Caràcter: Ordinària

Lloc: Ajuntament de Balsareny Data: 8 de març de 2012

Objecte: Realitzar sessió ordinària de la junta de govern local de l’Ajuntament de Balsareny Horari: Inici: A les vuit de la tarda (20.00 h)

Acabament: A tres quarts de dotze de la nit (23.45 h) Assistents:

_________________, alcalde, presideix la sessió _________________, regidor

_________________, regidor

Excusa la seva assistència la 1a tinent d’alcalde Sra. ______________________.

Hi són presents, sense participar en les deliberacions i les votacions la regidora Sra. ______________, i el regidor Sr. _________________

Actua de secretari el Sr. __________________ ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

1. Aprovació acta sessió anterior (1/3/2012)

2. Aprovació incoació expedients per infraccions de circulació 3. Declaració arxiu expedients vehicles abandonats a la via pública 4. Declaració com a residu sòlid urbà vehicles abandonats a la via pública 5. Aprovació relació de factures

6. Sol·licitud a la Diputació de Barcelona per a la realització d’un estudi i projecte per a instal·lar una caldera de biomassa

7. Contractació, per procediment negociat, de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé demanial de bar de la zona esportiva els ametllers

8. Acceptació renúncia expedient llicència d’obres (Expedient número 83/2011) 9. Aprovació concessió ajut aliments frescos

10. Sol·licitud de l’Associació els Ametllers demanant la utilització de la sala sindicat i material

11. Sol·licitud utilització de material 12. Informacions alcaldia i regidories 13. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde, Sr. _______________, prèvia comprovació pel secretari de l’existència de quòrum suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia:

1) APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 1/3/2012

Oberta la sessió per la presidència, va demanar si algun membre de la Junta havia de formular alguna observació a l’acta de la Junta anterior realitzada el dia 1 de març de 2012. Trobada aquella conforme, van ésser aprovada per unanimitat dels assistents.

(2)

2) APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENTS PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“Examinada la proposta d’infraccions pendents d’acordar la incoació dels seus expedients per realitzar llur requeriment de pagament relacionada als annexos d’aquesta resolució. Atès que les denúncies han estat realitzades per infraccions comeses en vies urbanes de Balsareny.

D’acord amb el es disposa a l’article 71 del RD 339/1990 de 2 de març sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i a l’article 21.1 n) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.

S’ACORDA:

PRIMER: La incoació dels expedients per infraccions de circulació relacionats amb el

número 12010957 i número 12012152 que s’acompanyen com annexos a aquesta resolució. SEGON: Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.”

3) DECLARACIÓ ARXIU EXPEDIENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA Prèvia deliberació i examinats els expedients corresponents s'aproven per unanimitat els següents acords:

3.1)

“ En data es notifica a l’empresa _______________ la incoació del procediment per possible abandonament a la via pública del vehicle marca ________, model _____ i matrícula ________ (expedient número ________).

Vist l’informe realitzat pel servei de vigilants locals amb data 5 de març de 2012 en el qual es constata que el vehicle ja no hi és estacionat al lloc a on es va iniciar l’expedient per possible abandonament.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.

S’ACORDA:

PRIMER: Declarar la finalització de l’expedient número ________ per possible

abandonament de vehicle a la via pública i ordenar el seu arxiu. SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.” 3.2)

“ En data 31 de gener de 2012 es notifica al senyor _________ la incoació del procediment per possible abandonament a la via pública del vehicle marca ______ model ________ i matrícula _________ (expedient número 03/2012).

(3)

Vist l’informe realitzat pel servei de vigilants locals amb data 5 de març de 2012 en el qual es constata que el vehicle ja no hi és estacionat al lloc a on es va iniciar l’expedient per possible abandonament.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.

S’ACORDA:

PRIMER: Declarar la finalització de l’expedient núm. 03/2012 per possible abandonament de vehicle a la via pública i ordenar el seu arxiu.

SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.”

4) DECLARACIÓ COM A RESIDU SÒLID URBÀ VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ En data 27 de desembre de 2011 i 16 de gener de 2012, mitjançant provisions d’alcaldia, es van incoar els expedients per possible abandonament de vehicles a la via pública i es van requerir les persones titulars dels vehicles que continuació es relacionen, havent-se tramitat els expedients d’acord amb la legislació aplicable.

Expedient: Vehicle: Model: Matrícula: Titular: 08/11 FORD TRANSIT _____________ ___________________ 01/12 VOLKSWAGEN JETTA _____________ __________________ Vistos els informes-proposta de secretaria de data 6 de març de 2012.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.

S'ACORDA:

PRIMER: Declarar com a residus sòlids urbans els vehicles que a continuació es relacionen: Expedient: Vehicle: Model: Matrícula: Titular: 08/11 FORD TRANSIT _________________________________ 01/12 VOLKSWAGEN JETTA _________________________________

SEGON: Notificar als titulars que el vehicle ha estat declarat residu sòlid urbà i que es

procedirà immediatament al seu desballestament per un gestor de residus autoritzat i donat de baixa definitiva d’ofici a la Prefectura Provincial de Trànsit.

TERCER: Lliurar els residus a un centre autoritzat de tractament per a la seva descontaminació, instant al centre perquè procedeixi d’acord amb l’article 5 del RD 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i l’article segon de l’Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil, i emeti certificat de destrucció i tramiti la baixa definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (en cas que sigui necessari, sol·licitar abans a la Prefectura Provincial de Trànsit les dades relatives al número de bastidor i la data de matriculació dels vehicles per a la gestió de l’esmentada baixa).”

(4)

5) APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES

Prèvia deliberació i examinats els expedients corresponents s'aproven per unanimitat els següents acords:

5.1)

“ Examinada la relació de factures F/2012/2 elaborada per la regidoria d’hisenda.

D’acord amb els articles 183 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en virtut de les atribucions establertes a l’apartat g) de l’article 53-1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern.

S’ACORDA:

PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec al pressupost municipal de 2012, les obligacions que es detallen a la relació de factures nº F/2012/2 per un import total de 2.098,69 euros.

SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.” 5.2)

“ Examinada la relació de factures F/2012/3 elaborada per la regidoria d’hisenda.

D’acord amb els articles 183 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en virtut de les atribucions establertes a l’apartat g) de l’article 53-1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern.

S’ACORDA:

PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec al pressupost municipal de 2012, les obligacions que es detallen a la relació de factures nº F/2012/3 per un import total de 58.168,12 euros.

SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.”

6) SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI I PROJECTE PER A INSTAL·LAR UNA CALDERA DE BIOMASSA

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ Atès que l’Ajuntament de Balsareny té interès en el subministrament de calefacció i aigua calenta de diferents edificis per mitjà de biomassa forestal (estella).

Els llocs on es voldria subministrar serien: l’Ajuntament de Balsareny, l’Escola CEIP Guillem de Balsareny, la residència Casal Verge de Montserrat, el consultori metge municipal i el Casal de la Gent Gran de Balsareny.

(5)

Atès que el Departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona disposa dels mitjans per poder realitzar l’estudi de viabilitat i instal·lació de l’esmentat projecte.

Atès que per decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern.

S’ACORDA:

Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona l’estudi de viabilitat i si cal, el projecte per a la instal·lació del subministrament de calefacció i aigua calenta dels edificis indicats per mitjà de biomassa forestal.”

7) CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT, DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DEMANIAL DE BAR DE LA ZONA ESPORTIVA ELS AMETLLERS

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ L’Ajuntament disposa a la zona esportiva els ametllers d’un edifici destinat a bar amb l’objectiu de prestar aquest servei als usuaris dels equipaments esportius i de lleure de la zona.

Aquest equipament, qualificat com a bé de domini públic, és convenient que es pugui gestionar mitjançant una concessió d’ús privatiu, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics i humans per prestar aquest servei.

En data 1 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va adoptar els següents acords: PRIMER: Aprovar l’expedient 61/2011 de concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de bar de la zona esportiva els ametllers.

SEGON: Aprovar inicialment el projecte de concessió administrativa d’ús privatiu del bé demanial de bar de la zona esportiva els ametllers, redactat pels serveis tècnics municipals, així com el seu plec de condicions.

TERCER: Convocar la contractació, mitjançant procediment obert, per l’atorgament de l’esmentada concessió administrativa, amb subjecció al projecte, al plec de condicions particulars anteriorment aprovat i al plecs de clàusules generals aprovats per l’Ajuntament. QUART: Exposar al públic mitjançant publicació al tauler d’edictes i al Butlletí Oficial de la Província per un termini de 30 dies el projecte de concessió aprovat, per tal que els interessats hi puguin formular al·legacions o reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini sense que se’n formulin, l’acord esdevindrà definitivament aprovat de forma automàtica, sense necessitat de cap altre acord. Aprovat definitivament el projecte, es procedirà a publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’edictes amb una antelació mínima de quinze dies a l’assenyalat com a l’últim per a l’admissió de proposicions.

Que en data 2 de gener de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes i a la plana Web de l’Ajuntament l’anunci de licitació.

Que el termini per la presentació d’ofertes va finalitza el dia 17 de gener de 2012 sense que s’hagi presentat cap oferta.

(6)

Tenint en compte que és convenient adjudicar l’abans possible el bar d’aquesta zona esportiva per garantir que estigui obert durant la temporada d’estiu.

Atès que l’article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu que es pugui aplicar el procediment negociat quan, després d’haver-se seguit un procediment obert no s’hagi presentat cap oferta, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment

De conformitat amb l’article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, les concessions s’atorgaran de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques, havent-se d’adjudicar mitjançant procediment obert.

D’acord amb els articles 52.2.n), 53.1.o), 218 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, El reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i altre legislació concordant així com els articles 21.1.ny) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Tenint en compte que el preu de la concessió és inferior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, motiu pel qual, d’acord amb la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007,de contractes del sector públic la competència per l’adjudicació és de l’Alcalde, el qual va delegar les seves competències a la Junta de Govern Local per resolució de 22 de juny de 2011.

Per tot això S’ACORDA:

PRIMER: Procedir a l’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de l’expedient 61/2011 de concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de bar de la zona esportiva els ametllers.

SEGON: Aprovar la modificació del plec de condicions administratives particulars per adapta’l a la contractació, mitjançant procediment negociat, en comptes del procediment obert establert al plec de condicions aprovat en data 1 de desembre de 2011.

TERCER: Convocar la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per l’atorgament de l’esmentada concessió administrativa, amb subjecció al projecte aprovat, al plec de condicions particulars anteriorment aprovat i al plecs de clàusules generals de l’Ajuntament.

QUART: Invitar a que les següents empreses presentin ofertes: 1. ______________

2. ______________ 3. ______________

8) ACCEPTACIÓ RENÚNCIA EXPEDIENT LLICÈNCIA D’OBRES (EXPEDIENT NÚMERO 83/2011)

(7)

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ En data 3 d’octubre de 2011, el Sr. _____________, va sol·licitar llicència municipal d’obres per a la formació de muret de bloc de formigó al carrer _______ (Expedient núm. 83/2011).

En data 6/10/2011, la Junta de Govern Local va aprovar l’esmentada llicència, així com la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 63,94 €. En data 28/2/2012, el Sr. __________ ha presentat una instància renunciant a la llicència esmentada, i demanant l’anul·lació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, ja que les obres no es realitzaran.

Els serveis tècnics municipals en data 1 de març de 2012, van realitzar informe indicant que efectivament les obres no s’han realitzat.

Atès que d’acord amb l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’article 100 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, al no realitzar-se les obres no s’ha produït el fet imposable, per tant és procedent la devolució de la liquidació provisional pagada per concepte de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

D’acord amb l’article 90 i 91 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

En ús de les atribucions conferides per la delegació realitzada per decret de 22 de juny de 2011.

S'ACORDA:

PRIMER: Acceptar la renúncia formulada pel Sr. ___________ de la llicència d’obres de

l’expedient número 83/2011 i deixar-la sense efecte.

SEGON: Aprovar l’anul·lació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 63,94 €.

TERCER: Declarar la finalització de l’expedient esmentat i ordenar el seu arxiu. QUART: Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la tresoreria de l’Ajuntament.”

9) APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUT ALIMENTS FRESCOS

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ En data 5 de març de 2012 les persones que degudament es relacionen han sol·licitat un ajut en aliments frescos a l’Ajuntament per atendre les necessitats de la seva família: Sra. ___________, Sr. ___________, Sra. ___________, Sr. ________, Sra. _____________ Sra. _____________ i Sr. _________________

Efectuada la valoració pertinent que consta a l’expedient per part de la responsable d’aquests serveis socials i considerant procedent atendre a les peticions esmentades es proposa a l’òrgan competent els següents:

(8)

ACORDS:

PRIMER: Concedir un ajut a les persones que es relacionen a continuació consistent en

l’entrega dels aliments frescos que figuren a la relació elaborada per la treballadora social i que consta a l’expedient: _____________, _________, _________, _________, ________________, ___________i_______________________

SEGON: Autoritzar amb càrrec al vigent pressupost municipal, la despesa anteriorment indicada.

TERCER: Notificar aquest acord a serveis socials i a les persones interessades.”

10) SOL·LICITUD DE ________________ DEMANANT LA UTILITZACIÓ DE LA SALA SINDICAT I MATERIAL

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

“ Atesa la sol·licitud de data 7 de març de 2012, del Sr. _____________ en representació de ________________, per poder utilitzar la sala del sindicat els propers dies 10, 14 i 15 d’abril, per a l’actuació i assajos del grup ______________ _________________, així com el material necessari.

Atès que un cop revisats els horaris de la sala, no hi ha cap inconvenient en atendre l’esmentada petició.

D’ acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern Local.

S’ACORDA:

PRIMER: Autoritzar a _______________ que utilitzin la sala del Sindicat per poder realitzar l’actuació i assajos del grup _______________, els dies que es relacionen amb els següents horaris:

Dia 10/4/2012: De les 18.00 h a les 21.00 h Dia 14/4/2012: De les 18.00 h a les 21.00 h Dia 15/4/2012: Dia de l’actuació

SEGON: Cedir el material necessari (equip de so i llums de la sala i el transport de

materials).

TERCER: Un cop finalitzat l’acte, tornar el material cedit, amb bon estat.

QUART: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal número 24.

CINQUÈ: Notificar aquest acord a _________________.”

11) SOL·LICITUD UTILITZACIÓ DE MATERIAL

Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent acord:

(9)

“ Atesa la sol·licitud de data 8 de març de 2012, de la Sra. __________ en representació de la Sra. _______________, per poder utilitzar material municipal pel proper dia 11 d’agost de 2012.

Atès que el material municipal que es sol·licita és per una celebració familiar particular. D’ acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern Local.

S’ACORDA:

PRIMER: Denegar a la Sra. _____________- la utilització de material municipal pel dia 11 d’agost de 2012, pels motius exposats anteriorment.

SEGON: Notificar aquest acord a la Sra. ___________”.

12) INFORMACIONS ALCALDIA I REGIDORIES

Per part dels responsables de les diferents àrees de govern s’informa de diverses gestions realitzades des de la darrera Junta de govern.

13) PRECS I PREGUNTES No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixecà la sessió, i per fer-hi constar el què s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número 487812E i correlativament fins el 487816E.

Vist i plau

Figure

Updating...

References