Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI. 1. DISPOSICIONS GENERALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Claustre: Aprovació de la Memòria Econòmica anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Junta de Govern: Aprovació de la Memòria Econòmica anual. Aprovació de la creació de la comissió per a la revisió dels reglaments dels departaments i dels centres i elecció dels seus membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.1. Personal docent i investigador funcionari: Nomenaments de professorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 3. ESTUDIANTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Aprovació dels límits d’admissió per al curs 1998/99 . . . . . . . . . . . . . 3 3.1 Beques i ajudes: Convocatòria de beca per a l’estudiantat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.1 Règim pressupostari: Aprovació de la distribució dels pressupostos per als departaments i centres per a l’any 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Any I • Número 6 • Març de 1998.

(2) 2. Núm. 6 • Març de 1998 5. ELECCIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Proclamació del director del ITC. Proclamació definitiva dels membres de les juntes de centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 6. RESOLUCIONS DELRECTORAT I VICERECTORATS . . . . . . 26 6.1 Nomenaments: Càrrecs acadèmics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.2 Cessaments: Càrrecs acadèmics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.3 Altres resolucions: Constitució de consells i comissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 7. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Candidatures a premis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.

(3) Núm. 6 • Març de 1998. 3 1. DISPOSICIONS GENERALS. 1.1. CLAUSTRE ACORD de la sessió núm. 7 del Claustre, de 30 de març de 1998, pel qual s’aprova la Memòria econòmica anual: comptes anuals de l’exercici 1997.. 1.2. JUNTADE GOVERN ACORD de la sessió núm. 14 de la Junta de Govern en funcions, de 26 de març de 1998, pel qual s’aprova la Memòria econòmica anual: comptes anuals de l’exercici 1997. Memòria Econòmica Anual de la Universitat Jaume I, corresponent a l’exercici de 1997, que inclou els estats econòmics i financers següents: balanç de situació, compte del resultat econòmic i patrimonial, liquidació del pressupost i la memòria comptable.. FONS PROPIS 11.695.189.021 RESULTATECONOMICOPATRIMONIAL (ESTALVI) 8.138.078.473 SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI -596.139.235 SUPERÀVITDE FINANÇAMENT DE L‘EXERCICI 141.881.394 ROMANENTDE TRESORERIATOTAL 862.169.211. ACORD de la sessió núm. 14 de la Junta de Govern en funcions, de 26 de març de 1998, pel qual s’aprova la creació de la comissió per a la revisió dels reglaments dels departaments i dels centres i elecció dels seus membres. Composició d’aquesta comissió: • Secretària general • 1 representant de cada centre • 1 representant del personal d’administració i serveis, pertanyent a la Junta de Govern • 1 representant dels estudiants, pertanyent a la Junta de Govern. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ. 2.1. PERSONALDOCENT I INVESTIGADOR FUNCIONARI RESOLUCIÓ del Rectorat, de 25 de fe brer de 1998, per la qual es nomena María Luisa Masiá Canuto professora titular. d’Universitat en l’àrea de coneixement de Traducció i Interpretació, adscrita a la Unitat Predepartamental de Traducció i Comunicació. Publicat en el BOE de 18 de març de 1998.. 3. ESTUDIANTAT. ACORD de la sessió núm. 14 de la Junta de Govern en funcions, de 26 de març de 1998,. pel qual s’aproven els límits d’admissió per al curs 1998/99..

(4) 4. Núm. 6 • Març de 1998. Mitjana d'Estudiants Matriculats per Titulacions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials Filologia Anglesa. Humanitats. TOTALS. 1. 2. 3. 4. 95/96. 4. L.A. N.E. N.G.. 139 127 101 1 1. 73 1. 61 1. 362. 136 134 1. 81 1. 52 1. 25 1. 96/97. 3. L.A. N.E. N.G.. 125 138 116 1 1. 90 1. 74 1. 418. 122 113 85 1 1. 94 1. 97/98. 2. L.A. N.E. N.G.. 115 138 115 1 1. 92 1. 77 1. 422. 115 125 1. 98/99. 1. L.A. N.E. N.G.. 110 133 115 1 1. 91 1. 78 1. 417. Traducció i Interpretació TOTALS. 1. 2. 3. 292. 76 92 1. 69 1. 50 1. 342. 90 109 1. 86 1. 15 66 1. 105 1. 77 1. 398. 90 98 1. 94 1. 15 75 1. 110 25 132 100 110 1 1 1. 86 1. 428. 90 98 1. 84 1. 15 81 1. 91 1. 4. TOTALS. Psicologia 1. 2. 3. 4. Mestre-Infantil TOTALS. 1. 2. 3. TOTALS. Mestre-Física 1. 2. 3. TOTALS. Mestre-Primària 1. 2. 3. 72 1. 62 1. 230. 222. 84 1. 75 1. 252. 2. 3 TOTALS. 161. 119 2. 83 1. 655. 73 78 1. 261. 190 254 210 143 2 2 2. 98 1. 705. 75 86 1. 72 1. 69 1. 227. 80 103 1. 86 1. 64 1. 253. 75 92 1. 66 1. 68 1. 226. 60 67 1. 67. 61 1. 328. 185 268 220 163 122 2 2 2 1. 773. 75 87 1. 81 1. 56 1. 224. 80 94 1. 93 1. 71 1. 258. 75 85 1. 66 1. 61 1. 212. 60 66 54 1 1. 120. 69 1. 332. 185 282 232 171 139 2 2 2 1. 824. 80 93 1. 82 1. 63 1. 238. 80 85 1. 85 1. 77 1. 247. 80 90 1. 61 1. 61 1. 212. 60 65 66 53 1 1 1. 184. 65 1. 72 96 1. Mestre-Musical 1. 196 260 193 2 2. 79 1. 71 93 1. TOTALS. Criteris d'Establiment del nombre d'Estudiants per al curs 1998/99 a) Per a primer curs: L.A. Límit d'admissió a.1) Titulacions sense canvi de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre d'estudiants del curs 1996/97. N.E. Nombre d'Estudiants Matriculats a.2) Titulacions amb increment de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre N.G. Nombre de Grups d'estudiants del curs 1996/97 i a més a més se li suma el creixement del límit proposat. * Sense les dades d'ampliació de Matrícula a.3) Titulacions amb decreixement de límit d'Admissió----> Se li resta el decreixement del límit propossat. b) Per a la resta de cursos s'aplica la proporció corresponent de pas d'estudiants entre els cursos 1996/97 i 1997/98..

(5) Núm. 6 • Març de 1998. 5. Mitjana d'Estudiants Matriculats per Titulacions de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals Enginyeria Química. 98/99. 97/98. 96/97. 95/96. 1. 2. 3. L.A.. 75. N.E.. 106. 49. 26. N.G.. 1. 1. 1. 4. Enginyeria Informàtica. TOTALS. 25. 1. 2. 3. 4. 132 181. L.A.. 85. N.E.. 120. 81. 35. 28. N.G.. 1. 1. 1. 1. 25. L.A.. 85. N.E.. 125. 79. 61. 21. N.G.. 1. 1. 1. 1. 25. 84. 68. 67. 36. 2. 2. 1. 1. 1. 163. 82. 70. 93. 65. 2. 1. 1. 1. 1. L.A.. 85. N.E.. 130. 82. 84. 37. N.G.. 1. 1. 1. 1. 2. 25. 77. 1. 1. 1. 473. 69. 77. 1. 1. 1. 1. L.A. Límit d'admissió N.E. Nombre d'Estudiants Matriculats N.G. Nombre de Grups * Sense les dades d'ampliació de Matrícula. 154. 29. 2. 1. 474. 4. 5. Llicenciatura en Química TOTALS. 15 79. 26. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. TOTALS. 100 183. 170. 143. 86. 57. 2. 1. 1. 15 96. 41. 17. 2. 1. 1. 1. 330. 286. 20. 164. 99. 70. 42. 11. 2. 1. 1. 1. 1. 386. 1. 63. 34. 1. 1. 25. 174 107. 71. 49. 1. 1. 3. TOTALS. 1. 20. 174 107. 69. 56. 1. 1. 1. 374. 2. 66. 482. 1. 401. 2. 550. TOTALS. Eng. Tèc. Mec. Eng. Tèc. Agr. 1. TOTALS. 1. TOTALS. 419. 1. 2. 453. 1. 129 2. 575. 1. 234 142 2. 2. 68. 444. 1. 120. 290 174 114 3. 2. 196 117 140 2. 175 406. 3. 164 145 110 2. 1. 305 166 104 3. 2. 129. 290 151 109 3. Eng. Tèc. Disseny Ind. 1. 129. 190. 120 2. 2. 285 131 3. 120 2. 1. 197. 174 103 2. Eng. Tèc. Inform. Gestió 197. 120 275. 176. 108. 78. 3. 15. 120. 73. 25. 145 105 2. 473. 20 1. 2. 120. 58. 105 333. 425. 25. 155 110. 1. 120. 170. 115 286. Enginyeria Industrial. TOTALS. 25. 120 264. 5. 2. 578. 1. 90. 225 169 2. 2. 83 1. 477. 90 1. 90 90. 90. 90. 1. Criteris d'Establiment del nombre d'Estudiants per al curs 1998/99 a) Per a primer curs: a.1) Titulacions sense canvi de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre d'estudiants del curs 1996/97. a.2) Titulacions amb increment de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre d'estudiants del curs 1996/97 i a més a més se li suma el creixement del límit proposat. a.3) Titulacions amb decreixement de límit d'Admissió----> Se li resta el decreixement del límit propossat. b) Per a la resta de cursos s'aplica la proporció corresponent de pas d'estudiants entre els cursos 1996/97 i 1997/98..

(6) 6. Núm. 6 • Març de 1998. Mitjana d'Estudiants Matriculats per Titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Administració i Direcció d'Empreses. 98/99. 97/98. 96/97. 95/96. 1. 2. 3. 4. L.A. 164 25 N.E. 227 157 149 106 N.G.. 2. L.A.. 220. 2. 2. 3. L.A.. 220. 2. 2. 3. L.A.. 220. 2. 1. 3. 2. Ciències Empresarials 4. 360 469 296 183 194 3. 2. TOTALS 1142. 2. 901. 2. 3. 2. 1173. 2. 3. TOTALS 1177. 3. 3. 2. 1089. 2. 3. 1186. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 1170. 3. 1. 917. 125 124. 2. 3. 3. 3. 1004. 2. TOTALS. Turisme 1. 2. TOTALS. 124. 178. 68. 2. 1. 246. 150. 403 233 254 3. 890. 2. 90. 202 95 2. 1. 59. 356. 1. 3. 2. 834. 89. 90. 226 107 2. 89 1. 150. 383 220 231 4. 3. 1. 280 1144. 2. 150. 454 292 258. 4. Gestió i Administració Pública. TOTALS. 300. 480 376 288 4. 3. 358 469 250 198. 4. 320 1022. 2. 325. 488 368 314 4. Relacions Laborals 1. 4. 328. 373 272 212 165 3. 3. 477 416 293 4. 300 975. 2. 364 524 372 281 5. 2. 393 298 241 157 3. 1. 350. 430 350 229 164 3. 35 2. 3. 320. N.E. 364 228 196 187 N.G.. 2. 350 838. 35 2. Dret 1. 3. 25. N.E. 332 206 192 171 N.G.. 639. 1. N.E. 300 183 200 155 N.G.. TOTALS. 1. 82 1. 415. 90. 89. 1. 1. 179. Criteris d'Establiment del nombre d'Estudiants per al curs 1998/99 a) Per a primer curs: L.A. Límit d'admissió a.1) Titulacions sense canvi de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el N.E. Nombre d'Estudiants Matriculats nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre d'estudiants del curs 1996/97. a.2) Titulacions amb increment de límit d'Admissió----> Es suma al nombre d'Estudiants del curs 1997/98 la diferència entre el N.G. Nombre de Grups * Sense les dades d'ampliació de Matrícula nombre d'estudiants del curs 1997/98 menys el nombre d'estudiants del curs 1996/97 i a més a més se li suma el creixement del límit proposat. a.3) Titulacions amb decreixement de límit d'Admissió----> Se li resta el decreixement del límit propossat. b) Per a la resta de cursos s'aplica la proporció corresponent de pas d'estudiants entre els cursos 1996/97 i 1997/98..

(7) Núm. 6 • Març de 1998 3.1 BEQUES I AJUDES CONVOCATÒRIAD’UNABECAPER A ESTUDIANTS/TES PER AREALITZAR TASQUES ALSERVEI D’ESPORTS (VOLEIBOL) DE LAUNIVERSITAT JAUME I DURANT ELCURS 1997-98. Per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, es convoca una beca per a estudiants/tes per a realitzar tasques al Servei d’Esports durant el curs 1997/98 en l’activitat de voleibol. CONDICIONS ECONÒMIQUES I D’HORARI: La quantitat de la beca serà de 50.000 pessetes i l’horari es determinarà segons les necessitats del Servei, amb una durada des del març fins al desembre de 1998. El pagament de la quantitat econòmica assignada es farà en dos terminis, la meitat al juny i la resta en finalitzar l’activitat. FUNCIONS: • Col·laborar en l’organització i realització de l’activitat de voleibol. • Participar en els compromisos esportius que tinga la Universitat Jaume I en l’activitat de voleibol. • Servir de nexe entre el col·lectiu d’estudiants i els responsables del Servei d’Esports. • Aprendre i posar en pràctica la dinamització de grups, tècniques de motivació i direcció de recursos humans. • Col·laborar en les tasques de supervisió en els camps i instal·lacions on es desenvolupen les activitats esportives. • Col·laborar en les tasques d’informació de l’activitat de voleibol. • Participar en la recollida de resultats de. 7 les lligues Universitat.. en. què. participe. la. ÀMBIT D’APLICACIÓ: La present convocatòria va dirigida exclusivament als estudiants de 1r i 2n cicle de la Universitat Jaume I. CARÀCTER DE LABECA: El fet de ser beneficiari d’aquesta beca serà incompatible amb qualsevol altra beca (del Ministeri, de la Conselleria, etc.) El desenvolupament de les tasques assignades als becaris no comporta cap relació de treball ni contractual amb la Universitat, la qual cosa acceptaran explícitament les persones que obtinguen la beca. No podran ser beneficiaris de la beca aquells estudiants que hagen obtingut consecutivament en els dos últims cursos acadèmics anteriors al de la present convocatòria beques similars en duració a la sol·licitada. DOCUMENTACIÓ QUE CALAPORTAR: • Fotocòpia del DNI. • Fotocòpia del justificant de la matrícula del curs 1997/98. • Curriculum vitae (incloent-hi experiència en activitats esportives). • Projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca. • Altres documents que es consideren d’interès. Nota: Els mèrits no justificats documentalment podran no valorar-se en el còmput total. En finalitzar el curs i després d’haver presentat una memòria de les activitats realitzades, amb l’informe favorable del responsable del servei, es lliurarà un certificat. Si no es desenvolupen les funcions establertes en aquesta convocatòria, la beca pot ser rescindida en qualsevol moment..

(8) Núm. 6 • Març de 1998. 8. TERMINIS: El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de març al 27 d’abril de 1998. Els candidats seleccionats seran informats per la Universitat de la resolució, alhora que se’ls comunicarà qualsevol informació que afecte el desenvolupament del compromís que han adquirit. BAREM: • Valoració del projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca (fins a 6 punts) • Mèrits esportius (fins a 2 punts) • Mèrits esportius propis i específics de l’activitat de voleibol (fins a 5 punts) • Parlar i escriure valencià (fins a 2 punts) • Entrevista personal, si la comissió ho considera oportú. Es formarà una comissió de selecció, la qual, per tal de dur a terme l’elecció dels aspirants a la beca, avaluarà les sol·licituds d’acord amb el barem establert. La composició de la Comissió serà la següent: President: El vicerector de Cultura i Dinamització Universitària o persona en qui delegue. Vocals:. Responsable del Negociat de Beques. Responsable del Servei d’Esports. Dos estudiants designats pel Consell d’Estudiants.. INFORMACIÓ: SIAE DE CADACAMPUS PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: REGISTRE GENERAL. CAMPUS DE LAPENYETA ROJA. Fernando Romero Subirón Rector. Castelló de la Plana, 20 de març de 1998.

(9) Núm. 6 • Març de 1998. 9. INSTÀNCIA-SOL·LICITUD DE BEQUES PER AESTUDIANTS/TES PER AREALITZAR TASQUES AL SERVEI D’ESPORTS (VOLEIBOL) DE LAUNIVERSITAT JAUME I DURANTEL CURS 1997/98 COGNOMS .................................................................................................................................... EDAT ............................. NOM .............................................................................................................................................. DNI ................................ LOCALITATDE RESIDÈNCIA ................................................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... LOCALITATDE RESIDÈNCIADELS PARES ........................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... TITULACIÓ I CURS QUE REALITZES ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Accepte les bases que regulen la convocatòria i sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que, si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la documentació aportada.. (Firma) Castelló de la Plana,............... d.................................. de 1998 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES. RECTORAT DE LAUNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ - Proves selectives grup C, administració general, torn lliure. El president, Francisco Toledo Lobo. El secretari, Carlos Martínez Moreno. Relació d’aprovats Realitzats tots els exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, administració general, torn lliure, el tribunal fa pública la relació definitiva dels aspirants aprovats, d’acord amb la base setena de la convocatòria: DNI Cognoms i nom 18941887 Bosch Llabata, Maria Amparo 19895810 Salvador López, Ana María 16550527 Sobrino San Martín, Francisco Javier 18975499 Almela Senet, Aranzazu Inmaculada 18962028 Casanova Escrig, Maria José. Total 55.37 54.95 54.60 53.18 53.16. Castelló de la Plana, 18 de març de 1998. 4.1 RÈGIM PRESSUPOSTARI ACORD de la sessió núm. 14 de la Junta de Govern en funcions, de 26 de març de 1998, pel qual s’aprova la distribució dels pressu postos per als departaments i centres per a l’any 1998..

(10) 10. Núm. 6 • Març de 1998. CODIGO DEPARTAMENTO DADEM. ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING. DCCEX. CIENCIAS EXPERIMENTALES. DDPRI. DERECHO PRIVADO. DDPUB. DERECHO PUBLICO. DDTSE. DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO. DECON. ECONOMIA. DEDUC. EDUCACION. DFICO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. DFILO. FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA. DFISO. FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA. DHIST. HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES. DINFO. INFORMATICA. DIQUI. INGENIERIA QUIMICA. DMATE. MATEMATICAS. DPSIB. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA. DPSIE. PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET.. DQUIO. QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. DTECN. TECNOLOGIA. DTRAD. TRADUCCION Y COMUNICACION. IUTC. Totales. 00000. 422-D 7G025. 2,180,682 3,819,528 1,622,312 4,273,848 2,037,172 2,256,001 2,991,583 2,386,001 3,916,375 1,336,989 1,685,571 3,627,089 2,572,788 1,537,769 1,764,219 1,881,356 1,998,291 2,654,575 1,749,108. 455,206 61,126 272,769 313,700 495,075 143,339 390,564 32,000 138,150 482,068 531,814 5,010,883 640,580 1,332,849 165,200 66,264. 46,291,257. franqueadora. teléfono. total gasto 422-D. 00000. 1,394,417 2,226,995 1,210,111 2,339,455 1,003,366 1,908,280 1,129,600 1,259,108 2,010,742 939,679 1,347,067 2,363,186 425,275 1,387,276 1,455,766 1,271,405 1,042,299 1,626,302 1,150,236 542,046 28,032,611. 4,097,586 6,409,756 3,190,286 7,061,665 3,610,159 4,410,274 4,545,439 3,745,563 6,336,208 2,855,694 3,877,544 11,227,255 3,676,496 4,431,429 3,498,904 3,325,576 3,111,919 5,702,001 3,054,528 542,046 88,710,328. 1,586,669 3,939,331 1,572,321 2,805,940 1,689,203 1,242,459 1,141,112 1,297,178 2,031,671 430,145 2,074,997 1,747,058 1,183,018 1,092,359 1,046,575 2,039,001 1,816,443 1,276,788 808,528 2,757,915 33,578,711. Total. 1,377,492 31,557. 2,635,888 3,880,654 1,895,081 4,587,548 2,532,247 2,399,340 3,382,147 2,418,001 4,054,525 1,819,057 2,217,385 8,637,972 3,213,368 2,870,618 1,929,419 1,947,620 1,998,291 4,032,067 1,780,665. 67,281 302,107 85,094 134,662 74,546 102,654 33,692 68,454 270,941 96,958 313,092 226,097 37,853 173,535 113,719 106,551 71,329 43,632 123,627. 11,940,636. 58,231,893. 2,445,824. INSTITUTO UNIV. DE TECNOLOGIA CERÁMICA. 00000. PROYECTO GENERAL DE GASTO. 7G025 7G033. INVERSIONES 97 MANTENIMIENTO. 541-A 7G025 34,644 52,053 105,372. 7G033 1,132,542. 38,347 182,120 92,518 551,015 269,532 53,499 903,820 344,006 725,139. 52,026 133,360 4,410,406 511,310. 3,259,547. 3,979,763 10,311,925. total gasto 541-A. GASTO TOT 1997. 1,586,669 5,106,517 1,624,374 2,911,312 1,689,203 1,242,459 1,179,459 1,297,178 2,213,791 430,145 2,167,515 2,298,073 1,452,550 1,145,858 2,002,421 2,516,367 6,226,849 2,513,237 808,528 6,737,678 47,150,183. 5,684,255 11,516,273 4,814,660 9,972,977 5,299,362 5,652,733 5,724,898 5,042,741 8,549,999 3,285,839 6,045,059 13,525,328 5,129,046 5,577,287 5,501,325 5,841,943 9,338,768 8,215,238 3,863,056 7,279,724 135,860,511.

(11) Núm. 6 • Març de 1998. 11. A. DEPARTAMENTO. Teléfono. B. C. Docencia 1º y 2º ciclo. D. Docencia 3 ciclo. Gestión. E. F=A+B+C+D+E. G. H=F+G. I. Lab Doc. INICIAL 97 SEGÚN DDF*. SALDOS 96. TOTAL 97. GASTO 97. 1,024,271. 373,781. 371,739. 279,512. 3,173,016. 0. 909,364. 635,928. 205,368. 308,308. 1,271,131. 3,330,099. -384,814. 2,945,285. 1,530,977. 1,462,204. 123,151. 543,004. 1,914,547. 5,573,883. 0. 5,573,883. 973,668. 982,135. 266,368. 378,083. 84,442. 2,684,696. 0. 2,684,696. 0. 0. 0. 4,097,586 -464,727 6,409,756 -634,648 3,190,286 -1,221,018 7,061,665 -1,719,226 3,610,159 -1,442,824 4,410,274 -307,070 4,545,439 -38,146 3,745,563 938 6,336,208 15,411 2,855,694 -811,895 3,877,544 -898,697 11,227,255 -179,559 3,676,496 -136,593 4,431,429 -32,012 3,498,904 -51,021 3,325,576 -152,560 3,111,919 -166,634 5,702,001 -128,118 3,054,528 -369,832 542,046 -542,046. 81,491,392. -2,061,341. 79,430,051. 88,710,328 -9,280,277. ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING. 1,295,193. 1,767,194. 282,281. 447,857. 37,185. 3,829,710. -196,851. 3,632,859. CIENCIAS EXPERIMENTALES. 1,873,936. 1,457,693. 222,607. 530,317. 1,690,555. 5,775,108. 0. 5,775,108. DERECHO PRIVADO. 759,319. 1,086,284. 249,129. 289,279. 0. 2,384,011. -414,743. 1,969,268. DERECHO PUBLICO. 1,702,457. 2,778,247. 807,410. 555,690. 0. 5,843,804. -501,365. 5,342,439. DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO. 1,017,604. 214,651. ECONOMIA. 1,380,932. 1,901,382. 272,998. 485,916. 61,976. 4,103,204. 0. 4,103,204. EDUCACION. 1,552,412. 2,222,079. 117,864. 549,347. 65,591. 4,507,293. 0. 4,507,293. FINANZAS Y CONTABILIDAD. 1,359,498. 1,495,362. 401,628. 492,259. 24,790. 3,773,537. -27,036. 3,746,501. FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA. 1,959,676. 3,040,645. 681,432. 669,866. 0. 6,351,619. 0. 6,351,619. 609,274. 1,072,039. 239,846. 270,250. 0. 2,191,409. -147,610. 2,043,800. 973,668. 1,104,971. 547,498. 352,710. 0. 2,978,847. 0. 2,978,847. 3,224,338. 2,405,952. 371,128. 1,006,051. 4,040,227. 11,047,696. 0. 11,047,696 3,539,903. FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES INFORMATICA INGENIERIA QUIMICA. 652,144. 282,936. 0. 2,167,335. 0. 2,167,335. 866,494. 981,971. 95,303. 333,681. 1,262,454. 3,539,903. 0. MATEMATICAS. 1,552,412. 1,981,886. 214,651. 536,660. 502,730. 4,788,339. -388,922. 4,399,417. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA. 1,166,583. 1,204,273. 343,281. 397,112. 336,634. 3,447,883. 0. 3,447,883. PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET. QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA TECNOLOGIA TRADUCCION Y COMUNICACION. 1,123,713. IUTC 25,466,058. * document distribució de fons entre departaments. J=H-I. SALDO 97. 29,622,120. 6,030,375. 8,801,065. 11,571,774. 3,173,016.

(12) 12. DEPARTAMENTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING CIENCIAS EXPERIMENTALES. Núm. 6 • Març de 1998. A. B. Inv. Evaluacion. Inv. Fon. Comple. 720,759. 667,840. 3,621,190. 665,636. C. D=A+B+C. E. manteniment INICIAL 97 ARTLO 11 equips SEGÚN DDF* 1996. 3,104,080. 1,388,599. 104,896. 7,390,906. 9,600. F SALDOS 96. 167,876. G=D+E+F. H. I=G-H. INICIAL 97 GASTO 1997 SALDO 1997. 1,493,495. 1,586,669. -93,174. 7,568,382. 5,106,517. 2,461,865. DERECHO PRIVADO. 1,317,248. 327,270. 1,644,518. 47,453. 1,691,971. 1,624,374. 67,597. DERECHO PUBLICO. 1,565,786. 1,018,481. 2,584,267. 181,759. 2,766,026. 2,911,312. -145,286. DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO. 1,516,078. 180,403. 1,696,481. 325,270. 2,021,751. 1,689,203. 332,548. ECONOMIA. 720,759. 949,258. 1,670,017. 46,090. 41,058. 1,757,165. 1,242,459. 514,706. EDUCACION. 248,537. 834,680. 1,083,217. 255,556. 303,620. 671,051. 1,002,845. 1,673,896. 29,600. 2,659,350. 1,027,407. 3,686,757. 820,173. 392,820. 1,212,993. 9,810. HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES. 1,640,347. 406,830. 2,047,177. 54,600. INFORMATICA. 4,181,620. 212,341. FINANZAS Y CONTABILIDAD FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA. 1,217,833. 2,202,501. INGENIERIA QUIMICA. 919,588. 363,228. MATEMATICAS. 994,150. 803,475. 66,995. 1,864,620. 1,516,078. 545,258. 518,723. 2,580,059. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA. 761,286. 1,282,816. 9,060,945. 2,213,791. 6,847,154. 1,222,803. 430,145. 792,658. 708,983. 2,810,760. 2,167,515. 643,245. 2,185,953. 6,579,914. 2,298,073. 4,281,841. 12,425. 1,295,241. 1,452,550. -157,309. 1,877,683. 1,145,858. 731,825. 4,171,710. 2,002,421. 2,169,289 1,099,127. 1,591,651. 1,292,395. 526,418. 189,532. 2,008,345. 1,565,786. 382,394. 4,981,460. 6,929,640. 94,613. TECNOLOGIA. 894,735. 1,103,130. 2,897,747. 4,895,612. 48,064. TRADUCCION Y COMUNICACION. 994,150. 604,116. 1,598,266. 17,500. 3,980,177. 3,980,177. 16,500,000. 55,399,983. 14,003,990. 462,934 406,318. 13,063. PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET.. 24,895,993. 1,179,459 1,297,178. 5,374,188. QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. IUTC**. 1,642,393 1,703,496. 1,607,149. 1,124,945. 3,615,494. 2,516,367. 7,024,253. 6,226,849. 797,404. 263,618. 5,207,294. 2,513,237. 2,694,057. 1,261,316. 2,877,082. 808,528. 2,068,554. 8,029,311. 6,737,678. 1,291,633. 74,417,169. 47,150,183. 27,266,986. 13,843,107. * document distribució de fons entre departaments ** En el inicial del IUTC (columna G) se recogen las modificaciones de incorporación de crédito habidas durante el ejercicio.

(13) Núm. 6 • Març de 1998. 13. SALDOS COMPENSADOS* 422-D 541-A. 422-D. 541-A. -464,727 -634,648 -1,221,018 -1,719,226 -1,442,824 -307,070 -38,146 938 15,411 -811,895 -898,697 -179,559 -136,593 -32,012. -93,174 2,461,865 67,597 -145,286 332,548 514,706 462,934 406,318 6,847,154 792,658 643,245 4,281,841 -157,309 731,825. -464,727 0 -1,221,018 -1,719,226 -1,110,276 0 0 0 0 -19,236 -255,452 0 -136,593 0. -93,174 1,827,217 67,597 -145,286 0 207,636 424,788 406,318 6,847,154 0 0 4,102,282 -157,309 699,812. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA -51,021 2,169,289 PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET.-152,560 1,099,127 QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA -166,634 797,404 TECNOLOGIA -128,118 2,694,057 TRADUCCION Y COMUNICACION -369,832 2,068,554 IUTC -542,046 1,291,633 -9,280,277 27,266,986. 0 0 0 0 0 0 -4,926,528. 2,118,268 946,567 630,770 2,565,939 1,698,722 749,587 22,896,888. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING CIENCIAS EXPERIMENTALES DERECHO PRIVADO DERECHO PUBLICO DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO ECONOMIA EDUCACION FINANZAS Y CONTABILIDAD FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES INFORMATICA INGENIERIA QUIMICA MATEMATICAS. * Según criterios "document sobre distribució de fons entre departaments per a 1998".

(14) 14. Núm. 6 • Març de 1998. INICIAL 1998. INICIAL 1998. PROGRAMA 541-A Nomdept ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING CIENCIAS EXPERIMENTALES. Inv. Evaluacion. Inv. Fon. Comple. 810,853. 520,880. mantenimiento 3,104,080. PROGRAMA 422-D TOTAL 541-A. aum 5%. 1,331,733. 1,398,320. Teléfono 1,462,024. Doc 1 y 2 c 1,636,706. Doc 3 ciclo 329,829. Gestión 508,584. Lab. Doc 40,948. TOTAL 422-D 3,978,091. aum. 5% 4,176,995 6,077,038. 4,073,838. 519,160. 7,697,079. 8,081,933. 1,768,981. 1,464,754. 308,414. 502,555. 1,742,951. 5,787,655. DERECHO PRIVADO. 1,481,904. 255,254. 1,737,158. 1,824,016. 827,647. 1,054,006. 353,921. 309,655. 0. 2,545,230. 2,672,491. DERECHO PUBLICO. 1,761,509. 794,360. 2,555,869. 2,683,662. 1,687,126. 2,651,225. 624,287. 550,780. 0. 5,513,419. 5,789,089. DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO. 2,207,478. 1,705,588. 140,705. 1,846,293. 1,938,608. 663,937. 884,620. 268,260. 285,543. 0. 2,102,360. ECONOMIA. 810,853. 740,370. 1,551,223. 1,628,784. 1,380,169. 1,756,232. 272,275. 484,471. 68,247. 3,961,395. 4,159,465. EDUCACION. 279,605. 651,006. 930,610. 977,141. 1,584,807. 2,320,096. 121,031. 556,809. 72,569. 4,655,312. 4,888,077. FINANZAS Y CONTABILIDAD. 754,932. 782,165. 1,537,097. 1,613,952. 1,462,024. 1,515,050. 209,368. 520,640. 27,299. 3,734,382. 3,921,101. 2,991,769. 801,322. 3,793,091. 3,982,746. 1,891,764. 3,149,668. 537,288. 647,230. 0. 6,225,950. 6,537,248 2,225,285. FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA. 922,695. 258,631. 1,181,326. 1,240,393. 582,082. 1,028,962. 246,845. 261,430. 0. 2,119,319. HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES. 1,845,390. 317,305. 2,162,695. 2,270,830. 909,502. 1,214,113. 537,288. 333,768. 0. 2,994,671. 3,144,405. INFORMATICA. 1,370,062. 1,717,832. 3,849,180. 4,041,639. 3,262,837. 2,402,672. 418,166. 1,014,946. 4,320,353. 11,418,975. 11,989,924. INGENIERIA QUIMICA. 1,034,537. 283,299. 1,317,836. 1,383,727. 725,328. 765,681. 99,616. 291,571. 845,576. 2,727,772. 2,864,160. 1,118,418. 626,667. 66,995. 1,812,080. 1,902,684. 1,502,952. 2,117,406. 193,307. 520,640. 554,788. 4,889,093. 5,133,548. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA. 1,705,588. 425,272. 518,723. 2,649,583. 2,782,062. 1,134,604. 1,290,967. 448,951. 388,021. 377,063. 3,639,605. 3,821,585. PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET.. 1,453,944. 410,578. 189,532. 2,054,054. 2,156,756. 1,134,604. 1,059,280. 303,595. 375,965. 306,882. 3,180,326. 3,339,343. QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. 1,761,509. 298,247. 4,981,460. 7,041,216. 7,393,276. 889,039. 652,958. 329,829. 303,627. 1,447,340. 3,622,793. 3,803,932. TECNOLOGIA. 1,006,576. 877,763. 2,897,747. 4,782,087. 5,021,191. 1,625,735. 1,399,501. 134,415. 568,865. 1,674,772. 5,403,288. 5,673,452. 1,118,418. 471,178. 1,589,596. 1,669,076. 970,894. 1,258,222. 293,691. 375,965. 92,986. 2,991,757. 3,141,345. 3,980,177. 3,980,177. 4,179,186. 16,500,000. 55,399,983. 58,169,982 25,466,058. 29,622,120. 6,030,375 8,801,065. 11,571,774. 81,491,392. 85,565,962. MATEMATICAS. TRADUCCION Y COMUNICACION IUTC. 28,007,987. 10,891,996. 761,286.

(15) Núm. 6 • Març de 1998. 15. 422-D. 541-A. INICIAL 1998 Nomdept DADEM. aum. 5%. ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING. 4,176,995. DCCEX. CIENCIAS EXPERIMENTALES. DDPRI. DERECHO PRIVADO. DDPUB. INICIAL 98 SALDO 97. DEFINITIVO. aum 5%. -464,727. 3,712,268. 1,398,320. 6,077,038. 0. 6,077,038. 8,081,933. 2,672,491. -1,221,018. 1,451,473. 1,824,016. DERECHO PUBLICO. 5,789,089. -1,719,226. 4,069,864. 2,683,662. DDTSE. DERECHO DEL TRABAJO/SS/ECLESIASTICO. 2,207,478. -1,110,276. 1,097,202. 1,938,608. DECON. ECONOMIA. 4,159,465. 0. 4,159,465. 1,628,784. DEDUC. EDUCACION. 4,888,077. 0. 4,888,077. 977,141. DFICO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. 3,921,101. 0. 3,921,101. 1,613,952. DFILO. FILOLOGIA INGLESA Y ROMANICA. 6,537,248. 0. 6,537,248. 3,982,746. DFISO. FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA. 2,225,285. -19,236. 2,206,049. 1,240,393. DHIST. HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTES. 3,144,405. -255,452. 2,888,953. 2,270,830. DINFO. INFORMATICA. 11,989,924. 0. 11,989,924. 4,041,639. DIQUI. INGENIERIA QUIMICA. 2,864,160. -136,593. 2,727,567. 1,383,727. DMATE. MATEMATICAS. 5,133,548. 0. 5,133,548. 1,902,684. DPSIB. PSICOLOGIA BASICA,CLINICA Y PSICOBIOLOGIA. 3,821,585. 0. 3,821,585. 2,782,062. DPSIE. PSICOLOGIA EVOLUTIVA,EDUCATIVA, SOCIAL Y MET.. 3,339,343. 0. 3,339,343. 2,156,756. DQUIO. QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. 3,803,932. 0. 3,803,932. 7,393,276. DTECN. TECNOLOGIA. 5,673,452. 0. 5,673,452. 5,021,191. DTRAD. TRADUCCION Y COMUNICACION. 3,141,345. 0. 3,141,345. 1,669,076. IUTC. IUTC 85,565,962. -4,926,528. 80,639,434. 58,169,982. 4,179,186. 0. SALDO 97 ARTLO 11 DEFINITIVO -93,174 474,584 1,779,729 1,827,217 175,953 10,085,103 67,597 124,345 2,015,958 -145,286 99,311 2,637,687 0 34,500 1,973,108 207,636 130,238 1,966,658 424,788 38,911 1,440,840 406,318 252,043 2,272,313 6,847,154 51,500 10,881,400 0 21,375 1,261,768 0 9,525 2,280,355 4,102,282 271,538 8,415,460 -157,309 1,246,877 2,473,296 699,812 6,142 2,608,639 2,118,268 16,500 4,916,830 946,567 62,188 3,165,511 630,770 239,003 8,263,049 2,565,939 123,674 7,710,804 1,698,722 79,072 3,446,870 749,587 3,431,331 8,360,104 22,896,888. 6,888,609. 87,955,479.

(16) Núm.6 · Març de 1998. 16. PRESSUPOSTS CENTRES PER A 1998. CENTRE AUM 5%. AUMENTO. ESCYT. 2.635.375. 2.767.144. 131.769. FCCHS. 2.373.974. 2.492.673. 118.699. FCCJE. 3.995.000. 4.194.750. 199.750. Total. 9.004.349. 9.454.566. 450.217.

(17) Núm. 6 • Març de 1998. 17 5. ELECCIONS. - PROCLAMACIÓ PROVISIONAL (9-398) I DEFINITIVA (11-3-98) DELDIRECTOR DE L’INSTITUT DE TECNOLOGIA CERÀMICA Agustín Escardino Benlloch RESULTATS DE LES ELECCIONS AJUNTES DE CENTRE ESCOLASUPERIOR DE TECNOLOGIAI CIÈNCIES EXPERIMENTALS Vots obtinguts pels candidats PAS Mares Navarro, Teresa Beltrán Jordá, Pía Mora Martínez, Vicente Crespo Gómez, M. Paloma Ginés Vilar, Teresa Ortega Herreros, José Garzarán Ortega, Teresa. C. BORRIOL. C.PENYETA. TOTAL. 6 6 9 3 5 4 2. 15 13 9 14 12 13 12. 21 19 18 17 17 17 14. 7 7 12 31 7 10 29 9 8 30 28 7 29 26 6 13. 41 41 30 9 30 27 6 26 27 4 6 27 4 5 25 18. 48 48 42 40 37 37 35 35 35 34 34 34 33 31 31 31. PDI FUNCIONARI Claver Iborra, Jose Manuel Mayo Gual, Rafael Planelles Fuster, Josep Barba Juan, Antonio Galbis Silvestre, Miguel Monrós Tomás, Guillermo Carda Usó, Miguel Lapeña Barrachina, Leonor Orús Baguena, Pilar Carda Castelló, Juan B. Escardino Benlloch, Agustín Simó Vidal, Amelia Llusar Barelles, Rosa Aguilella Fernández, Vicente Galindo Pastor, Carlos López Ortí, José Antonio.

(18) Núm. 6 • Març de 1998. 18 Martínez García, Vicente Rajadell Viciano, Fernando Amorós Albaro, José Luis García Agustín, Pilar López Benet, Francisco Fabregat Llueca, Germán Ramirez Hoyos, Patricio Safont Villarreal, Vicent Sixte Peris Fajarnes, Eduardo Victor León Navarro, Germán García Fernandez, Luís Amable Aymerich Miralles, José Vicente Hernández Hernández, Félix Esteve i Romero, Josep. 8 10 25 25 28 1 24 26 24 0 2 1 6 5. 23 21 5 5 0 25 2 0 0 22 19 14 3 2. 31 31 30 30 28 26 26 26 24 22 21 15 9 7. 3 3 1 0 2 8 4 11 3 17 14 14 1 12 9 10. 49 48 32 33 28 21 22 15 22 3 2 0 12 1 3 1. 52 51 33 33 30 29 26 26 25 20 16 14 13 13 12 11. 24 19. 24 19. 24. 24. PDI CONTRACTAT I EN FORMACIÓ Aibar Ausina, Pablo Boronat Pérez, Pablo López Malo, Mª Ángeles Marqués Andrés, M. Mercedes Cervera Mateu, Enric Altava Benito, Belén Arnau Izquierdo, Gonzalo Roig i Navarro, Antonio Francesc Navarro Esbrí, Joaquín Moliner Ibáñez, Vicent Beltrán Arandes, Joaquín Tuñón Colon, Juan Galindo Pastor, Jorge Murga Clausell, Juan López Peris, Mª Lidón Cerezo García, Miguel ESTUDIANTAT E.T. INFORMÀTICADE GESTIÓ Máñez Ribelles, Adriá Avellán i Guillen, Pau ENGINYERIAINFORMÀTICA Benedito Carbó, Laureano.

(19) Núm. 6 • Març de 1998. 19. ENGINYERIAINDUSTRIAL Peñarrocha Alós, Nacho Barrachina Gascó, Emilio Moliner Gargallo, Javier Casanova Más, Vicente Pascual Gimenez García, Rafael Badenes Catalán, Cristobal Guerrero Sola, Ricardo Castaño Rogel Aparicio, Diego I. E. T. DISSENYINDUSTRIAL Montolio Monrós, Yago Mallén Civit, Salvador. 69 53 29 26 22 16 13 4. 69 53 29 26 22 16 13 4. 28 22. 28 22. FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS Vots obtinguts pels candidats PAS Mallench Martí, Rosario Chiva Campos, Palmira Alonso Martín, Marta Ferré Doménech, Mª José Pastor Bellmunt, Mª Jesús Vicent Soriano-Canos, Isabel Mª Zaragozá Claramonte, Héctor Mollar Escolano, Emilio. TOTAL 24 23 20 17 16 15 13 5. PDI FUNCIONARI Aguilar Ródenas, Consol Rosas Artola, Manuel Adell Segura, Jordi Marco Viciano, Francisco Cortés Bou, Inmaculada Ortells Chabrera, Vicent Bermúdez Ramiro, Jesús Olaria Puyoles, Carme Presentación Herrero, Mª Jesús Grau Gumbau, Rosa Mª. 42 40 39 35 29 29 27 27 27 26.

(20) Núm. 6 • Març de 1998. 20 PDI FUNCIONARI Hernando Domingo, Carlos Oliver Guasp, Mª Jesús Rabassa i Vaquer, Carles Pellicer España, Mª Carmen Meseguer Pallarés, Lluís Bartomeu Palmero Cantero, Francesc Alonso Salt, Manuela Borja Albi, Anabel Botella Arbona, Cristina Miquel Salgado-Araujo, Marta Moltó Brotons, Javier Hernández Blasi, Carlos Salanova Soria, Marisa Piqueras Infante, Andrés. TOTAL 26 26 26 25 24 20 19 19 18 17 16 15 15 14. PDI CONTRACTAT I EN FORMACIÓ Agost Felip, María Raquel Doménech Betoret, Fernando Ripollés Mansilla, Antonio F. Ballester Arnal, Rafael Alberola Crespo, Mª Nieves Reverter Bañón, Sonia García Izquierdo, Isabel Breva Asensio, Alicia Segarra Cabedo, Pilar Brehm Cripps, Justine Ursula Martínez Martínez, Isabel Mª Alcina Caudet, Mª Amparo. 32 27 23 20 18 18 17 16 16 13 12 11. ESTUDIANTAT TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ Edo Redón, Cristina PSICOLOGIA Arce López, Rebeca Moya Higueras, Jorge Castelló Pérez, Sergio. 54 36 33 23.

(21) Núm. 6 • Març de 1998. 21. MESTRE Lorite Ortíz, Miguel Blasco Simón, Núria Cepero Díez, Esther Niubó i Villalba, Reme Santibáñez Güde, Raquel Portillo Brea, Pedro Luís Bueno Chiva, Belinda Peris Navarro, Pilar Rambla Bellés, Estafanía Dotres i Barberá, Esther Martínez Rodríguez, Mercedes Peris Navarro, Carla Lidón Blázquez Martínez, Mercedes Planelles Ruiz, Margarita Ruiz Rueda, Mª del Carmen Peris Morant, Mª Carmen HUMANITATS Cansino i Bou, Rubén Ejarque i Peñarroya, Annabel Soliva Renau, Eduard Mañanós Pons, Antonio. TOTAL 105 88 79 79 67 36 13 11 11 6 6 5 4 4 4 1 24 16 8 4. FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES Vots obtinguts pels candidats. PAS González Rubio, Mariló Gómez Fabra, Enrique Gómez Pallarés, Gemma Moreno Molina, Marcelo Cebrián Máñez, Amparo Valls Yepes, Francisca Bou Albalate, Alfredo Pérez Ortí, Fernando Velasco Llorente, Rafael Merino Montero, Josefina Dembilio Sifre, Sergio Gómez Pitarch, Estíbaliz. TOTAL 20 13 13 12 10 9 8 8 8 7 6 6.

(22) Núm. 6 • Març de 1998. 22 PAS Llop Moles, Vicente Miguel Villegas Nogueras, Claudio. TOTAL 3 2. PDI FUNCIONARI Fuertes Eugenio, Ana Mª Arnau Paradis, Andreu Alcarria Jaime, José Oltra Mestre, Mª José Ripollés Meliá, María Georgantzis, Nikolaos Suárez Burguet, Celestino Muñoz Torres, Mª Jesús Rallo Lombarte, Artemi Viguri Perea, Agustín Cardona Llorens, Jorge Arnau Moya, Federico Cuerda Arnau, Mª Luisa Martínez Sanz, Fernando Pedraza Bochons, José Vicente Badenas Carpio, Juan Manuel Garrigues Giménez, Amparo Castelló Benavent, Joaquín José García Edo, Vicent Soler i Vilar, Anna Vindel Cañas, Purificación Aparici Castillo, Artur Vicente Palacio, Arántzazu Martí Gual, Anna Cantavella Jordá, Manuel. 37 36 35 33 33 32 32 31 30 28 27 26 26 26 26 23 23 22 22 22 22 21 21 20 2. PDI CONTRACTAT I EN FORMACIÓ Cabedo Semper, J. David Bou Llusar, Juan Carlos Sánchez García, Javier Molina Morales, F. Xavier Gómez Herraez, José María Aymerich Ojea, Ignacio. 38 37 37 34 31 25.

(23) Núm. 6 • Març de 1998 García Mahamut, Mª Rosario Patuel Navarro, Alejandro Blasco Díaz, José Luís Cordero Cutillas, Iciar Vidales Rodriguez, Catalina Gracia Alcaine, Floreal Prat Villar, Federico De Vicente Pachés, Fernándo Sanz Rozalén, Vicent Camarero Suárez, Victoria. 23 21 20 19 19 19 17 17 16 16 12. ESTUDIANTAT TURISME Pérez García, Mª Ángeles Quesada Marín, Gabriel Darder Garcerá, Vicente José RELACIONS LABORALS Abad Adell, Mª José Sanchís Altava, Meritxell Joan Miralles, Enric Barea Feliu, Mauro GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Maura i Posas, Jordi Ramón Roig, Joan Sánchez Ballester, Elena DRET Vidal Penalba, Xavier Mañes Sanahuja, Mª de la Paz Sanz i Alegre, Sonia Sardina Ruiz, Mariano CIÈNCIES EMPRESARIALS Alba Cuevas, Sergio Godos Ballester, Ruth Puig de la Osa, Mª Ángeles Vila Valero, Teresa Araceli ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES Felip Paradells, Esther Usó Martínez, Jordi. 31 31 2 64 61 50 41 56 34 17 39 31 31 17 25 22 16 3 14 11.

(24) Núm. 6 • Març de 1998. 24. PROCLAMACIÓ DEFINITIVADELS MEMBRES DE JUNTES DE CENTRE 11-03-98 ESCOLASUPERIOR DE TECNOLOGIAI CIÈNCIES EXPERIMENTALS PAS Beltrán Jordá, Pía Crespo Gómez, Mª Paloma Garzarán Ortega, Teresa Ginés Vilar, Teresa Mares Navarro, Teresa Mora Martínez, Vicente Ortega Herreros, José. PDI FUNCIONARI Aguilella Fernández, Vicente Barba Juan, Antonio Carda Castelló, Juan B. Carda Usó, Miguel Claver Iborra, Jose Manuel Escardino Benlloch, Agustín Galbis Silvestre, Miguel Galindo Pastor, Carlos García Agustín, Pilar Lapeña Barrachina, Leonor Llusar Barelles, Rosa López Ortí, José Antonio Martínez García, Vicente Mayo Gual, Rafael Monrós Tomás, Guillermo Orús Baguena, Pilar Planelles Fuster, Josep Rajadell Viciano, Fernando Simó Vidal, Amelia. PDI CONTRACTAT I EN FORMACIÓ Aibar Ausina, Pablo Altava Benito, Belén Arnau Izquierdo, Gonzalo Boronat Pérez, Pablo Cervera Mateu, Enric López Malo, Mª Ángeles Marqués Andrés, M. Mercedes Moliner Ibáñez, Vicent Navarro Esbrí, Joaquín Roig i Navarro, Antonio Francesc. ESTUDIANTAT Avellán i Guillen, Pau Badenes Catalán, Cristobal Barrachina Gascó, Emilio Benedito Carbó, Laureano Casanova Más, Vicente Pascual Castaño Rogel Aparicio, Diego I. Gimenez García, Rafael Guerrero Sola, Ricardo Mallén Civit, Salvador Máñez Ribelles, Adriá Moliner Gargallo, Javier Montolio Monrós, Yago Peñarrocha Alós, Nacho.

(25) Núm. 6 • Març de 1998. 25. FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS PAS Alonso Martín, Marta Chiva Campos, Palmira Ferré Doménech, Mª José Mallench Martí, Rosario Mollar Escolano, Emilio Pastor Bellmunt, Mª Jesús Vicent Soriano-Canos, Isabel Mª Zaragozá Claramonte, Héctor. PDI FUNCIONARI Adell Segura, Jordi Aguilar Ródenas, Consol Bermúdez Ramiro, Jesús Cortés Bou, Inmaculada Grau Gumbau, Rosa Mª Hernando Domingo, Carlos Marco Viciano, Francisco Meseguer Pallarés, Lluís Bartomeu Olaria Puyoles, Carme Oliver Guasp, Mª Jesús Ortells Chabrera, Vicent Pellicer España, Mª Carmen Presentación Herrero, Mª Jesús Rabassa i Vaquer, Carles Rosas Artola, Manuel. PDI CONTRACTAT I EN FORMACIÓ Agost Felip, María Raquel Alberola Crespo, Mª Nieves Ballester Arnal, Rafael Breva Asensio, Alicia Doménech Betoret, Fernando García Izquierdo, Isabel Reverter Bañón, Sonia Ripollés Mansilla, Antonio F.. ESTUDIANTAT Arce López, Rebeca Blasco Simón, Núria Bueno Chiva, Belinda Cansino i Bou, Rubén Castelló Pérez, Sergio Cepero Díez, Esther Edo Redón, Cristina Ejarque i Peñarroya, Annabel Lorite Ortíz, Miguel Mañanós Pons, Antonio Martínez Rodríguez, Mercedes Moya Higueras, Jorge Niubó i Villalba, Reme Peris Navarro, Pilar Portillo Brea, Pedro Luís Rambla Bellés, Estafanía Santibáñez Güde, Raquel Soliva Renau, Eduard.

(26) Núm. 6 • Març de 1998. 26. FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES PAS Bou Albalate, Alfredo Cebrián Máñez, Amparo Gómez Fabra, Enrique Gómez Pallarés, Gemma González Rubio, Mariló Moreno Molina, Marcelo Pérez Ortí, Fernando Valls Yepes, Francisca Velasco Llorente, Rafael. PDI FUNCIONARI Alcarria Jaime, José Arnau Moya, Federico Arnau Paradis, Andreu Badenas Carpio, Juan Manuel Cardona Llorens, Jorge Cuerda Arnau, Mª Luisa Fuertes Eugenio, Ana Mª Georgantzis, Nikolaos Martínez Sanz, Fernando Muñoz Torres, Mª Jesús Oltra Mestre, Mª José Pedraza Bochons, José Vicente Rallo Lombarte, Artemi Ripollés Meliá, María Suárez Burguet, Celestino Viguri Perea, Agustín. PDI CONTRACTATI EN FORMACIÓ Aymerich Ojea, Ignacio Bou Llusar, Juan Carlos Cabedo Semper, J. David García Mahamut, Mª Rosario Gómez Herraez, José María Molina Morales, F. Xavier Patuel Navarro, Alejandro Sánchez García, Javier. ESTUDIANTAT Abad Adell, Mª José Alba Cuevas, Sergio Barea Feliu, Mauro Darder Garcerá, Vicente José Felip Paradells, Esther Godos Ballester, Ruth Joan Miralles, Enric Mañes Sanahuja, Mª de la Paz Maura i Posas, Jordi Pérez García, Mª Ángeles Puig de la Osa, Mª Ángeles Quesada Marín, Gabriel Ramón Roig, Joan Sánchez Ballester, Elena Sanchís Altava, Meritxell Sanz i Alegre, Sonia Usó Martínez, Jordi Vidal Penalba, Xavier Vila Valero, Teresa Araceli. 6. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORATS. 6.1 NOMENAMENTS RESOLUCIÓ del Rectorat de 4 de març de 1998, per la qual es nomena el Juan Bta. Carda Castelló coordinador d’Estades en Pràctiques en la titulació de llicenciatura en Química.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 4 de març de 1998, per la qual es nomena Antonio Ripollés Mansilla secretari del Departament d’Educació. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es nomena Mercedes Alcañiz.

(27) Núm. 6 • Març de 1998 Moscardó secretària de la Unitat Predepartamental de Filosofia i Sociologia. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es nomena José Escrig Barberá secretari del Departament d’Història, Geografia i Art. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es nomena Esther Beltrán Flors secretària del Departament d’Enginyeria Química. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es nomena Rafael Lapiedra Alcamí secretari de la Unitat Predepartamental d’Administració d’Empreses i Màrqueting.. 27 RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es nomena Fernando Casas Pérez secretari del Departament de Matemàtiques. RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es nomena José Ignacio Garcia Ninet director del Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es nomena Agustín Escardino Benlloch director del Institut de Tecnologia Ceràmica.. 6.2. CESSAMENTS RESOLUCIÓ del Rectorat de 10 de març de 1998, per la qual es nomena Rosa M. Grau Gumbau secretària de la Unitat Predepartamental de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. RESOLUCIÓ del Rectorat de 10 de març de 1998, per la qual es nomena Andreu Arnau Paradís secretari de la Unitat Predepartamental de Finances i Comptabilitat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 12 de març de 1998, per la qual es nomena Vicente Garcia Edo secretari de la Unitat Predepartamental de Dret Privat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de març de 1998, per la qual es nomena Pilar Garcia Agustín secretària del Departament de Ciències Experimentals. RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de març de 1998, per la qual es nomena Julio González Álvarez secretari de la Unitat Predepartamental de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 4 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Rosa Llusar Barelles com a coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació de la lli cenciatura en Química. RESOLUCIÓ del Rectorat de 4 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament d’Antonio Ripollés Mansilla com a secretari del Departament d’Educació. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Mercedes Alcañiz Moscardó com a secretària de la Unitat Predepartamental de Filosofia i Sociologia. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Manuel Chust Calero com a secretari del Departament d’Història, Geografia i Art. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament.

(28) 28 d’Esther Beltrán Flors com a secretària del Departament d’Enginyeria Química. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Miguel Ángel Moliner Tena com a secretari de la Unitat Predepartamental d’Administració d’Empreses i Màrqueting. RESOLUCIÓ del Rectorat de 10 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Rosa M. Grau Gumbau com a secretària de la Unitat Predepartamental de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. RESOLUCIÓ del Rectorat de 10 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament d’Andreu Arnau Paradís com a secretari de la Unitat Predepartamental de Finances i Comptabilitat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 12 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Carmen Boldó Roda com a secretària de la Unitat Predepartamental de Dret Privat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Pilar Garcia Agustín com a secretària del Departament de Ciències Experimentals. RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Rafael Ballester Arnal com a secretari de la Unitat Predepartamental de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de Fernando Casas Pérez com a secretari del Departament de Matemàtiques.. Núm. 6 • Març de 1998 RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament de José Ignacio Garcia Ninet com a director del Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. RESOLUCIÓ del Rectorat de 30 de març de 1998, per la qual es disposa el cessament d’Agustín Escardino Benlloch com a director de l’Institut de Tecnologia Ceràmica.. 6.3 ALTRES RESOLUCIONS RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de març de 1998, per la qual es constitueixen els consells següents d’acord amb la nova estructura par ticipativa de la Universitat Jaume I: Consell de Qualitat Consell Assessor dels Centres d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) Consell Editorial del WWW-SIC Consell Assessor de Publicacions Consell Assessor de Cooperació i Solidaritat Internacional Consell Assessor de la Prestació Social Substitutòria Consell Assessor de Relacions Internacionals Consell Assessor d’Activitats Socioculturals Consell Assessor d’Arts Plàstiques Consell Assessor de l’Oficina Verda Consell Assessor de Benestar Social Consell Assessor de Drets Immaterials de la Universitat Jaume I També es constitueixen les comissions següents: Comissió d’Estudis i Professorat Comissió Deontològica.

(29) Núm. 6 • Març de 1998. 29. Comissió de Política Lingüística Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infrastructura Comissió d’Investigació i Doctorat Comissió del Centre de Documentació Comitè de Seguretat i Salut Laboral (per Llei) Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació (per Llei). Quedaran sense efecte tots aquells òrgans, comissions, i consells que es corresponguen amb l’estructura anterior a l’aprovació dels Estatuts.. 7. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. ACORD de la sessió núm. 14 de la Junta de Govern en funcions, pel qual s’aproven les propostes elevades per l’Equip a la Junta de Govern per al suport de les següents candida tures a diferents premis: 1. Al Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica, el Sr. Eduardo Primo Yúfera, que presenta el Departament de Química de la Universitat Politècnica de València.. 2. Al Premi Príncep d’Astúries d’Investigació, el Sr. Manuel Valdivia, a proposta de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País. 3. Al Premi de Concòrdia de Príncep d’Astúries 1998, al Movimiento AbuelasMadres Plaza de Mayo de Argentina, a proposta de l’Associació Amics de la Natura..

(30)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...