• No se han encontrado resultados

Accés i Admissió d estudiantat amb estudis estrangers. Curs (10/11/2021)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Accés i Admissió d estudiantat amb estudis estrangers. Curs (10/11/2021)"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

Accés i Admissió d’estudiantat amb estudis estrangers.

Curs 2021-2022.

(10/11/2021)

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seua reunió de dijous dia 30 de març de 2017, va acordar acceptar el procediment de certificació de qualificacions per a l’accés i l’admissió a la Universitat al curs 2017/18 i posteriors, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) té regulat per als estudiants d’estudis estrangers.

Així doncs, en el procés de preinscripció universitària de 2022 (per a l’admissió a la universitat en el curs 2022-2023), les universitats públiques valencianes acceptaran les següents certificacions que consten en les acreditacions de la UNED:

a) Certificació de la nota d’accés a la universitat, com a resultat de la convalidació de la nota del batxillerat de l’estudiantat obtinguda en el seu país d’origen.

b) Certificació de les qualificacions obtingudes en exàmens d’assignatures de les Proves de Competències Específiques (PCE) realitzades en la UNED.

c) Certificació de les qualificacions obtingudes en proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen. Aquesta certificació sols s’acceptarà per a les certificacions d’estudis de països amb conveni d’accés a la universitat (ORDE EDU/1161/2010, de 4 de maig, BOE de 7/5/2010) i sempre que conste explícitament en l’Acreditació que s’han obtingut com a resultat de proves d’avaluació externa.

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, atès que en algunes comunitats autònomes la UNED no realitza exàmens de les PCE i els exàmens per a augmentar la nota d’admissió a la universitat de l’estudiantat estranger són els de la Fase Voluntària de les Proves d’Accés a la Universitat d’aquesta comunitat autònoma, per al nostre procés de preinscripció de 2022 (admissió al curs 2022-2023), s’acceptaran tant les notes de les PCE de la UNED com les notes de la Fase Voluntària d’altres comunitats autònomes.

Consta a continuació l’estructura dels procediments de l’accés i l’admissió de la UNED en el present curs 2021-2022, amb alguns exemples concrets:

(2)

Procediment d’Accés i Admissió de la UNED per a estudiantat estranger.

A) Estudiantat de països amb conveni d’accés.

L’estudiantat de països amb conveni o del batxillerat internacional o altres batxillerats regulats per l’ORDE EDU/1161/2010, de 4 de maig (BOE de 7/5/2010), podrà accedir a la universitat sense cap tipus de Prova d’Accés. La seua nota de batxillerat, convalidada per la UNED mitjançant una acreditació, serà d’un màxim de 10.

Si l’estudiantat vol augmentar la seua nota d’admissió podrà presentar-se a les PCE. Les PCE són proves per assignatures, no estan estructurades en fases.

Les 20 assignatures de les PCE són:

Història d'Espanya Castellà

(Aquestes 2 assignatures no ponderen en el nostre sistema de ponderacions)

Alemany Anglés Francés Italià

(Des del curs 2018-2019, aquestes 4 assignatures també ponderen en el nostre sistema de ponderacions)

Biologia Dibuix Tècnic Disseny

Economia de l'Empresa Física

Fonaments de l'Art Geografia

Geologia

Història de la Filosofia Història de l'Art

Llatí

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials Matemàtiques

Química.

(Aquestes 14 assignatures sí que ponderen en el nostre sistema de ponderacions)

A més hi ha examen de les PCE de Portugués, però aquesta assignatura no està en el nostre batxillerat, i per tant no s’utilitza en les nostres ponderacions.

L’estudiantat pot presentar-se a un màxim de 6 assignatures de les PCE, siguen les que siguen.

Per a l’admissió, d’entre les 6 assignatures (com a màxim) de les PCE, se n’utilitzaran 2 per a les ponderacions, en funció de l’assignatura i la ponderació que tenen en el nostre sistema valencià de ponderacions.

(3)

A més a més, i sols per a l’estudiantat de països amb conveni d’accés, la UNED pot fer constar en la acreditació les qualificacions d’aquestes assignatures que corresponen a les qualificacions que s’han obtingut mitjançant proves d’avaluació externa en els centres estrangers, encara que no s’hagen presentat d’aquestes assignatures en les PCE.

Per a aquest estudiantat les seues PCE funcionen exactament igual que la nostra Fase Voluntària, però les universitats públiques valencianes afegiran per a les ponderacions les certificacions de les qualificacions obtingudes per proves d’avaluació externa. Sols s’acceptaran aquestes qualificacions si en l’acreditació de la UNED consta expressament que s’han obtingut per proves d’avaluació externa. Aquesta possibilitat no s’aplica a l’estudiantat de països sense conveni.

Aquestes assignatures (les de les PCE i les de les proves d’avaluació externa) sols sumaran qualificació per a l’admissió si la seua qualificació és igual o major que 5.

Exemples:

Estudiantat que es presenta a assignatures de PCE o que té en la seua acreditació la certificació d’algunes qualificacions en assignatures com a resultat de proves d’avaluació externa (suposant que en tots els casos té la nota màxima del seu batxillerat, un 10, i que totes les assignatures de les PCE a les què es presenta o de l’avaluació externa que té, ponderen 0.2 en la corresponent titulació en el nostre sistema de ponderacions).

Assignatures PCE Proves Externes Nota Admissió MAT

8

FIS 4

BIO 6

GEO 4,8

MAT 9

BIO 5

13,000 10,0 + 9x0,2 + 6x0,2 MAT

9

FIS 9

BIO 8

QUI 8

ING 5

MAT 9

FIS 7

13,600 10,0 + 9x0,2 + 9x0,2 MAT

7

HES 6

ING 4

GEO 4

MAT 8

CAS 9

11,600 10,0 + 8x0,2 ING

7

MAT 8

MAT 8

QUI 5

13,000 10,0 + 8x0,2 + 7x0,2

No es presenta a ninguna 10,000

No es presenta a ninguna MAT 6

FIS 8

12,800 10,0 + 8x0,2 + 6x0,2 MAT

4

FIS

4 10,000

ING 9

HES 5

CAS 9

BIO 4,5

FRA 8

13,400 10,0 + 9x0,2 + 8x0,2 Tal com consta en els exemples:

a) S’utilitzaran per a ponderar les dues millors qualificacions d’assignatures que ponderen, entre les de les assignatures de les PCE (màxim 6) o de les proves de l’avaluació externa.

b) No s’utilitzaran per a ponderar les notes d’una mateixa assignatura en les PCE i en les proves d’avaluació externa.

(4)

B) Estudiantat de països sense conveni d’accés.

L’estudiantat de països sense conveni també podrà accedir a la universitat sense cap tipus de Prova d’Accés. La seua nota de batxillerat, que serà convalidada per la UNED mitjançant una acreditació, serà d’un màxim de 6 (Nota d’accés UNED =NAUNED).

Si l’estudiantat vol augmentar aquesta nota d’admissió podrà presentar-se a les Proves de Competències Específiques (PCE).

Les PCE són proves per assignatures, no estan estructurades en fases.

Les 20 assignatures de les PCE són:

Història d'Espanya Castellà

(Aquestes 2 assignatures no ponderen en el nostre sistema de ponderacions)

Alemany Anglés Francés Italià

(Des del curs 2018-2019, aquestes 4 assignatures sí que s’utilitzen en el nostre sistema de ponderacions)

Biologia Dibuix Tècnic Disseny

Economia de l'Empresa Física

Fonaments de l'Art Geografia

Geologia

Història de la Filosofia Història de l'Art

Llatí

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials Matemàtiques

Química.

(Aquestes 14 assignatures sí que ponderen en el nostre sistema de ponderacions)

A més hi ha examen de les PCE de Portugués, però aquesta assignatura no està en el nostre batxillerat, i per tant no s’utilitza en les nostres ponderacions.

Tal com està regulat per la UNED, l’estudiantat pot presentar-se a un màxim de 6 assignatures de les PCE, siguen les que siguen. Aquestes assignatures, cadascuna d’elles, representa la qualificació d’un 10% a afegir a la nota d’accés sobre 6, de manera que si un estudiant es presenta a 4, 5 o 6 assignatures, la seua nota d’accés pot arribar fins a 10 punts segons el criteri de la UNED.

Aquestes assignatures sols sumaran qualificació per a l’accés si la seua qualificació és igual o major que 5.

(5)

A banda, i per a l’admissió, d’entre les mateixes assignatures de les PCE realitzades se n’utilitzaran 2 per a les ponderacions, en funció de l’assignatura i la ponderació que tinga cada assignatura de les PCE en el nostre sistema valencià de ponderacions. Aquestes assignatures sols sumaran qualificació per a l’admissió si la seua qualificació és igual o major que 5.

Exemples:

Estudiantat que es presenta a assignatures de PCE (suposant que en tots els casos té la nota màxima del seu batxillerat, un 6, i que totes les assignatures de les PCE a les què es presenta ponderen 0.2 en la corresponent titulació en el nostre sistema de ponderacions).

Assignatures PCE NAUNED Nota Admissió

MAT 8

FIS 4

BIO 6

GEO 4,8

7,400 6 + 8x0,1 + 6x0,1

10,200 7,4 + 8x0,2 + 6x0,2 MAT

9

FIS 9

BIO 8

QUI 8

9,400

6 + 9x0,1+9x0,1+8x0,1+8x0,1

13,000 9,4 + 9x0,2 + 9x0,2 MCS

7

HES 6

ING 5

GEO 4

7,800

6 + 7x0,1+6x0,1+5x0,1

10,200 7,8 + 7x0,2 + 5x0,2 ING

8

MCS 8

7,600 6 + 8x0,1 + 8x0,1

10,800 7,6 + 8x0,2 + 8x0,2

No es presenta a ninguna 6,000 6,000

MAT 4

FIS

4 6,000 6,000

ING 9

HES 5

CAS 8

HAR 4,5

8,200

6 + 9x0,1 + 8x0,1 + 5x0,1

10,000 8,2 + 9x0,2

(6)

Acceso y Admisión de estudiantado con estudios extranjeros.

Curso 2021-2022.

(10/11/2021)

La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria del Sistema Universitario Valenciano, en su reunión del jueves día 30 de marzo de 2017, acordó aceptar el procedimiento de certificación de calificaciones para el acceso y la admisión a la Universidad el curso 2017-2018 y posteriores, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene regulado para los estudiantes de estudios extranjeros.

Así pues, en el proceso de preinscripción universitaria de 2022 (para la admisión a la universidad en el curso 2022-2023), las universidades públicas valencianas aceptarán las siguientes certificaciones que constan en las acreditaciones de la UNED:

a) Certificación de la nota de acceso a la universidad, como resultado de la convalidación de la nota del bachillerato del estudiantado obtenida en su país de origen.

b) Certificación de las calificaciones obtenidas en exámenes de asignaturas de las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) realizadas en la UNED.

c) Certificación de las calificaciones obtenidas en pruebas de evaluación externa realizadas en el país de origen. Esta certificación sólo se aceptará para las certificaciones de estudios de países con convenio de acceso a la universidad (ORDEN EDU / 1161/2010, de 4 de mayo, BOE de 7/5/2010) y siempre que conste explícitamente en la Acreditación que se han obtenido como resultado de pruebas de evaluación externa.

La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria del Sistema Universitario Valenciano, dado que en algunas comunidades autónomas la UNED no realiza exámenes de las PCE y los exámenes para aumentar la nota de admisión a la universidad del estudiantado extranjero son los de la Fase Voluntaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad de esta comunidad autónoma, para nuestro proceso de preinscripción de 2022 (admisión al curso 2022-2023), se aceptarán tanto las notas de las PCE de la UNED como las notas de la Fase Voluntaria de otras comunidades autónomas.

Consta a continuación la estructura de los procedimientos del acceso y la admisión de la UNED en el presente curso 2021-2022, con algunos ejemplos concretos:

(7)

Procedimiento de Acceso y Admisión de la UNED para estudiantado extranjero.

A) Estudiantado de países con convenio de acceso.

El estudiantado de países con convenio o del bachillerato internacional u otros bachilleratos regulados por la ORDEN EDU/1161/2010, de 4 de mayo (BOE de 7/5/2010), podrá acceder a la universidad sin ningún tipo de Prueba de acceso. Su nota de bachillerato, convalidada por la UNED mediante una acreditación, será de un máximo de 10.

Si el estudiantado quiere aumentar su nota de admisión podrá presentarse a las PCE.

Las PCE son pruebas por asignaturas, no están estructuradas en fases.

Las 20 asignaturas de las PCE son:

Historia de España Castellano

(Estas 2 asignaturas no ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

Alemán Inglés Francés Italiano

(Desde el curso 2018-2019, estas 4 asignaturas sí que ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

Biología Dibujo Técnico Diseño

Economía de la Empresa Física

Fundamentos del Arte Geografía

Geología

Historia de la Filosofía Historia del Arte Latín

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales Matemáticas

Química.

(Estas 14 asignaturas sí ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

Además hay examen de las PCE de Portugués, pero esta asignatura no está en nuestro bachillerato, y por lo tanto no se utiliza en nuestras ponderaciones.

(8)

El estudiantado puede presentarse a un máximo de 6 asignaturas de las PCE, sean las que sean.

Para la admisión, de entre las 6 asignaturas (como máximo) de las PCE, se utilizan 2 para las ponderaciones, en función de la asignatura y la ponderación que tienen en nuestro sistema valenciano de ponderaciones.

Además, y sólo para el estudiantado de países con convenio de acceso, la UNED puede hacer constar en la acreditación las calificaciones de estas asignaturas que corresponden a las calificaciones que han obtenido mediante pruebas de evaluación externa en los centros extranjeros, aunque no se hayan presentado de estas asignaturas en las PCE.

Para este estudiantado sus PCE funcionan exactamente igual que nuestra Fase Voluntaria, pero las universidades públicas valencianas añadirán para las ponderaciones las certificaciones de las calificaciones obtenidas por pruebas de evaluación externa.

Sólo se aceptarán estas calificaciones si en la acreditación de la UNED consta expresamente que se han obtenido por pruebas de evaluación externa. Esta posibilidad no se aplica a los estudiantes de países sin convenio.

Estas asignaturas (las de las PCE y las de las pruebas de evaluación externa) sólo sumarán calificación para la admisión si su calificación es igual o mayor que 5.

Ejemplos:

Estudiantado que se presenta a asignaturas de PCE o que tiene en su acreditación la certificación de algunas calificaciones en asignaturas como resultado de pruebas de evaluación externa (suponiendo que en todos los casos tiene la nota máxima de su bachillerato, un 10, y que todas las asignaturas de las PCE en las que se presenta o de la evaluación externa que tiene, ponderan 0.2 en la correspondiente titulación en nuestro sistema de ponderaciones).

Asignaturas PCE Pruebas Externas Nota Admisión MAT

8

FIS 4

BIO 6

GEO 4,8

MAT 9

BIO 5

13,000 10,0 + 9x0,2 + 6x0,2 MAT

9

FIS 9

BIO 8

QUI 8

ING 5

MAT 9

FIS 7

13,600 10,0 + 9x0,2 + 9x0,2 MAT

7

HES 6

ING 4

GEO 4

MAT 8

CAS 9

11,600 10,0 + 8x0,2 ING

7

MAT 8

MAT 8

QUI 5

13,000 10,0 + 8x0,2 + 7x0,2

No se presenta a ninguna 10,000

No se presenta a ninguna MAT 6

FIS 8

12,800 10,0 + 8x0,2 + 6x0,2 MAT

4

FIS

4 10,000

ING 9

HES 5

CAS 9

BIO 4,5

FRA 8

13,400 10,0 + 9x0,2 + 8x0,2

(9)

Tal como consta en los ejemplos:

a) Se utilizarán para ponderar las dos mejores calificaciones de asignaturas que ponderan, entre las de las asignaturas de las PCE (máximo 6) o de las pruebas de la evaluación externa.

b) No se utilizarán para ponderar las notas de una misma asignatura en las PCE y en las pruebas de evaluación externa.

B) Estudiantado de países sin convenio de acceso.

El estudiantado de países sin convenio también podrá acceder a la universidad sin ningún tipo de Prueba de Acceso. Su nota de bachillerato, que será convalidada por la UNED mediante una acreditación, será de un máximo de 6 (Nota de acceso UNED = NAUNED).

Si el estudiantado quiere aumentar esta nota de admisión podrá presentarse a las Pruebas de Competencias Específicas (PCE).

Las PCE son pruebas por asignaturas, no están estructuradas en fases.

Las 20 asignaturas de las PCE son:

Historia de España Castellano

(Estas 2 asignaturas no ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

Alemán Inglés Francés Italiano

(Desde el curso 2018-2019 estas 4 asignaturas sí que ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

Biología Dibujo Técnico Diseño

Economía de la Empresa Física

Fundamentos del Arte Geografía

Geología

Historia de la Filosofía Historia del Arte Latín

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales Matemáticas

Química.

(Estas 14 asignaturas sí ponderan en nuestro sistema de ponderaciones)

(10)

Además hay examen de PCE de Portugués, pero esta asignatura no está en nuestro bachillerato, y por lo tanto no se utiliza en nuestras ponderaciones.

Tal y como está regulado por la UNED, el estudiantado puede presentarse a un máximo de 6 asignaturas de las PCE, sean las que sean. Estas asignaturas, cada una de ellas, representa la calificación de un 10% a añadir a la nota de acceso sobre 6, de modo que si un estudiante se presenta a 4, 5 o 6 asignaturas, su nota de acceso puede llegar hasta 10 puntos según el criterio de la UNED. Estas asignaturas sólo sumarán calificación para el acceso si su calificación es igual o mayor que 5.

Aparte, y para la admisión, de entre las mismas asignaturas de las PCE realizadas, se utilizarán 2 para las ponderaciones, en función de la asignatura y la ponderación que tenga cada asignatura de las de las PCE en nuestro sistema valenciano de ponderaciones.

Estas asignaturas sólo sumarán calificación para la admisión si su calificación es igual o mayor que 5.

Ejemplos:

Estudiantado que se presenta a asignaturas de PCE (suponiendo que en todos los casos tiene la nota máxima de su bachillerato, un 6, y que todas las asignaturas de las PCE en las que se presenta ponderan 0.2 en la correspondiente titulación en nuestro sistema de ponderaciones).

Asignaturas PCE NAUNED Nota Admisión

MAT 8

FIS 4

BIO 6

GEO 4,8

7,400 6 + 8x0,1 + 6x0,1

10,200 7,4 + 8x0,2 + 6x0,2 MAT

9

FIS 9

BIO 8

QUI 8

9,400

6 + 9x0,1+9x0,1+8x0,1+8x0,1

13,000 9,4 + 9x0,2 + 9x0,2 MCS

7

HES 6

ING 5

GEO 4

7,800

6 + 7x0,1+6x0,1+5x0,1

10,200 7,8 + 7x0,2 + 5x0,2 ING

8

MCS

8 7,600

6 + 8x0,1 + 8x0,1

10,800 7,6 + 8x0,2 + 8x0,2

No se presenta a ninguna 6,000 6,000

MAT 4

FIS 4

6,000 6,000

ING 9

HES 5

CAS 8

HAR 4,5

8,200

6 + 9x0,1 + 8x0,1 + 5x0,1

10,000 8,2 + 9x0,2

Referencias

Documento similar

En cuarto lugar, se establecen unos medios para la actuación de re- fuerzo de la Cohesión (conducción y coordinación de las políticas eco- nómicas nacionales, políticas y acciones

"No porque las dos, que vinieron de Valencia, no merecieran ese favor, pues eran entrambas de tan grande espíritu […] La razón porque no vió Coronas para ellas, sería

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

`o deben` cauro, pon gue sm los compalíquida , ~. Y en querrsas cn las llagas, Je donde vienen gv- mro baya diaerencia, que si cho. élws lo mesen.. mcdadcs qm: ks vimrn duE

Finalmente, en la última convocatoria de extraordinario especial suspenden la asignatura en su segundo año un 24.4%, 24.7% y 55.2% más de estudiantes en cada grupo con respecto

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que