Compte de Gestió

28  Download (0)

Full text

(1)

Compte de Gestió

Centres Docents Públics no Universitaris

Guia pràctica

de preguntes freqüents

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 1

(2)

Presentació

L'elaboració d'aquesta guia té per objecte servir de suport i ajuda en l'execució del compte de gestió dels centres docents públics no universitaris. Aquest manual és el resultat del conjunt de les consultes que, des dels centres docents, s'han plantejat a les Seccions de Gestió Econòmic-Administrativa de les Direccions Territorials. Sense ànim de ser exhaustius, per al document d'inici, s'han resumit i integrat la majoria de qüestions que, pel seu interès, resulta convenient aclarir i explicar. Es tracta així, d'un document obert, amb un marcat caràcter dinàmic, disposat per a incorporar noves aportacions, amb actualitzacions permanents en funció de les necessitats registrades pels centres i d'acord amb l'aplicació d'una normativa en constant evolució.

Amb la finalitat de millorar el document, amb la intenció de servir de vertader suport als centres i amb la intenció de millorar l'eficàcia en la gestió econòmica, des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es procedirà a actualitzar aquest document, a través de les consultes, dubtes o aclariments que es realitzen tant per part de les persones titulars de les direccions o secretaries dels centres docents públics dependents de la Generalitat, com de les Direccions Territorials competents en educació, o la pròpia Inspecció d'Educació.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 2

(3)

Normativa d'aplicació

Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es delega en les direccions dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana determinades facultats ordinàries en matèria de contractació i s'aproven les normes que regulen la gestió econòmica d'aquests centres.

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1389/1995&L'1

Llei anual de Pressupostos de la Generalitat (actual Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, article 10, gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris i article 53, taxes pròpies i altres ingressos de dret públic).

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12323.pdf

Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, text consolidat en:

http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=011728/2017&url_llesta= Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

Ordre de 27 de desembre de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els codis de la classificació econòmica dels pressupostos del sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes amb semblant estructura.

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=5331/2001&L'1

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12385

Informació de la Sotssecretaria sobre taxes i exempcions per a l'any 2019.

Comunicat de la Subdirecció General de Tresoreria 01/2017 sobre comptes bancaris dels centres docents públics.

http://pf.gva.es/tesoreria/CUENTAS%20CENTROS%20DOCENTES/2017%20COMUN

%20%201%20CENTROS%20DOCENTES.pdf

Instruccions de la Direcció General de Centres i Personal Docent en relació a la llei de comptes obertes.

Instruccions de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la implantació de la factura electrònica i del registre unificat de factures en centres docents públics de titularitat de la Generalitat.

Circular 2018/01 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda relativa a l'obertura i cancel·lació dels comptes bancaris dels centres docents dependents de la Generalitat:

http://pf.gva.es/tesoreria_v.htm

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 3

(4)

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA GESTIÓ, CONTRACTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS

1.- Regulació normativa

La normativa que regula la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat és l'Ordre de 18 de maig de 1995, (DOCV 2.526, de 9 de juny de 1995) de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es delega en els directors dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana determinades facultats ordinàries en matèria de contractació i s'aproven les normes que regulen la gestió econòmica d’aquests centres.

En l'esmentada Ordre s'estableixen les normes reguladores de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris, s'indiquen els tipus de les despeses que poden afrontar, es regula el règim de disposició de fons de compte bancari, el règim comptable dels centres i s'estableixen les obligacions de justificació i arxiu que els corresponen per la utilització de fons públics.

L'Ordre determina que els centres disposaran d'un únic compte corrent, obert a nom del centre. Les ordres de pagament que s'expedisquen contra aquest compte es realitzaran sota les firmes mancomunades del director o directora i del secretari o secretària si haguera o, mancant això, del professor/a que forme part de la comissió econòmica.

La gestió comptable s'instrumenta a través del llibre del compte de gestió, el llibre del compte corrent bancàri i el llibre de caixa. Els apunts del llibre de compte de gestió es traslladaran al final de l'any, als distints estats del compte de gestió anual que ha de remetre's a la Direcció Territorial d'Educació.

La justificació de les despeses s'ha d'efectuar per mitjà de presentació del compte de gestió anual davant de la corresponent Direcció Territorial, per a què aquesta, al mateix temps, trasllade la mateixa a la Intervenció Delegada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

En aquest compte, entre altra informació econòmic financera, s'haurà d'arreplegar la situació inicial i final de la tresoreria del centre.

Les rendicions anuals de comptes i l'aprovació del Consell Escolar, així com tota la documentació que serveix de justificació a les operacions econòmiques i comptables, hauran de ser arxivades pel seu ordre cronològic. De la seua custòdia és responsable el/la secretari/a del centre o a falta d'això, el/la director/a del mateix.

En aquest sentit:

-El Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària, disposa que:

Article 19. Són competències del director/directora, (entre altres):

“…...9. Autoritzar les despeses, d'acord amb el pressupost del centre, i ordenar els pagaments, així com formalitzar contractes relatius a béns, subministraments i servicis, d'acord amb la normativa vigent. I també visar els certificats i els documents oficials del centre.”

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 4

(5)

Article 25. Són competències del secretari/secretària (entre altres):

“…….4. Custodiar els llibres i arxius del centre.

……9. Elaborar el projecte de pressupost del centre.

10. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les directrius del director o directora, realitzar- ne la comptabilitat i retre’n comptes davant les autoritats corresponents.

… 13. Diligenciar, ordenar el procés d'arxivament i custodiar els expedients acadèmics, els llibres d'escolaritat i tots els documents que siguen generats al centre.”

-El Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària disposa que:

Article 15. Són competències del director/directora, (entre altres):

“ 9. Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost de l'institut, ordenar els pagaments, i visar les certificacions i els documents oficials de l'institut.

10. Realitzar les contractacions d'obres, subministraments i servicis, d'acord amb la legislació.”

Article 24. Són competències del secretari/secretària, (entre altres):

" 3. Custodiar els llibres i arxius oficials de l'institut.

8. Elaborar el projecte de pressupost de l'institut.

9. Ordenar el règim econòmic de l'institut, de conformitat amb les directrius del director o directora, segons el pressupost aprovat pel consell escolar. Realitzar-ne la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats corresponents.

14. Diligenciar, ordenar el procés d'arxivament i custodiar els expedients acadèmics, els llibres d'escolaritat i tots els documents oficials que siguen generats a l'institut.”·

La documentació de contingut econòmic dels centres docents podrà ser demanada en qualsevol moment per l'Administració Educativa, per la Intervenció de la Generalitat o per qualsevol altre òrgan competent, els quals, així mateix, podran realitzar els controls d'auditoria i inspecció que estimen convenients.

En cas de canvi de la direcció del centre es produirà el traspàs de la documentació i haurà d'emplenar-se una acta diligenciada pel Consell Escolar que incloga el balanç de la situació econòmica, sent, en tot cas, el director/directora ixent la persona responsable de l'estat dels comptes.

Les Direccions Territorials controlaran la utilització dels fons dels quals disposa cada un dels centres de la seua província. Tot això sense perjuí de les competències dels serveis d'inspecció i control financer que la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, atribueix a la Intervenció General de la Generalitat.

Els centres docents de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria competent en matèria d'educació tenen l'obligació de proporcionar la informació necessària per a conèixer els elements de la gestió econòmica del centre a través del sistema d'informació ITACA (acrònim d'Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat).

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 5

(6)

2.- Despeses

És d'aplicació la següent normativa:

a).- La norma quarta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es delega en els directors dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana determinades facultats ordinàries en matèria de contractació i s'aproven les normes que regulen la gestió econòmica d’aquests centres, assenyala el següent:

«Norma quarta. Despeses

Els centres docents podran efectuar les següents despeses, la classificació de les quals es detalla en l' annex III:

l. Les incloses en la classificació econòmica vigent deIs pressupostos de la Generalitat Valenciana dins del capítol lI.

2. Les destinades a la reparació i conservació deIs immobles en què estan ubicats els centres escolars.

3. Les destinades a l'adquisició de mobiliari i equip didàctic del propi centre escolar.

Les despeses a què es refereix el número 2 d'aquesta norma són, exclusivament, les de reparació i conservació deIs edificis inclosos en l'àmbit de la parcel·la escolar i les seues instal·lacions, com ara reparar o substituir paviments, revestiments de parets i de sostres, finestres, portes, persianes, vidres, sanitaris, aixetes, pintura, lluminàries, pistes poliesportives, tanques, etcètera, i elements de les instal·lacions. Queden excloses totes aquelles obres que estiguen regulades per normes tècniques que exigisquen projecte signat per un tècnic competent i que comporten responsabilitat per al seu autor, o aquelles altres que modifiquen els espais funcionals de l' edifici, els seus usos i el deIs espais exteriors. Entre les primeres es troben les que afecten la seguretat, estabilitat i estanqueïtat de l'edifici, i les que modifiquen substancialment les seues instal·lacions, i entre les segones, les que alteren per addició o reducció els espais funcionals de l'edifici de la parcel·la escolar, o els seus usos, regulats per la LOGSE i pels reials decrets i ordres que la desenvolupen.

Als centres d'Educació Infantil o Pre-escolar, d'Educació Primària, d'Educació Especial i d'Educació d'Adults, les despeses destinades al manteniment d'immobles (com les derivades del consum d'energia elèctrica, calefacció, aigua i neteja) i les ocasionades per la conservació i reparació d'aquests seran cobertes per les administracions locals o entitats de dret públic titulars deIs edificis.

A la resta dels centres públics d'ensenyament no universitari el manteniment de l'immoble serà a càrrec de la Conselleria d'Educació i Ciència. Aquests centres són els instituts d'Ensenyament Secundari, de Batxillerat i de Formació Professional, i les escoles d'Ensenyaments de Règim Especial, que són les escoles oficials d'idiomes i les artístiques (de música, dansa, art dramàtic, arts aplicades, oficis artístics, ceràmica i disseny).»

La competència de les direccions per a subscriure contractes ve delimitada en la norma sexta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, la qual estableix que les direccions dels centres queden autoritzades per a subscriure contractes per al subministrament d'aigua, gas, combustible per a calefacció, energia elèctrica i telèfon, així com tots aquells contractes necessaris per a efectuar despeses i que no estiguen inclosos en els supòsits següents:

1.- Independentment de la seua quantia:

-Totes aquelles obres que estiguen regulades per normes tècniques que exigisquen projecte firmat per tècnic competent i que comporten responsabilitat per al seu autor (les que afecten la seguretat i estanqueïtat de l'edifici, i les que modifiquen substancialment les seues instal·lacions).

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 6

(7)

-Obres que modifiquen els espais funcionals de l'edifici, els seus usos i el dels espais exteriors (les que alteren per addició o reducció els espais funcionals de l'edifici de la parcel·la escolar, o els seus usos, regulats per la llei i pels reials decrets i ordres que la desenvolupen) per paraments no removibles.

-No es podran realitzar contractes de lloguer de locals i d'adjudicació de bars o cafeteries: la competència per a l'adjudicació de bar-cafeteria està reservada a les Direccions Territorials.

2.- En relació a la quantia:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els centres, actuant per delegació de l'òrgan de contractació i en relació als contractes menors:

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 15.000 euros (IVA exclòs), per contractes de subministraments, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 15.000 euros (IVA exclòs), per contractes de serveis, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 40.000 euros (IVA exclòs), per contractes d'obres, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

b).-L’article 10 de la Llei de pressupostos per a l'any 2019

«Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris

1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:

a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament: 1.r Els fons que se’ls lliure, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d’aquesta, amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament, manteniment i reposició d’inversions, adquisició de mobiliari i equips didàctics i altres que siguen aprovats per la direcció general competent en matèria de centres docents públics.

2.n Els fons provinents d’altres administracions públiques, institucions de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que tinguen el caràcter de finalistes, i la seua titularitat estiga afectada expressament el centre docent en qüestió.

3.r Aquells obtinguts a través de les ajudes, premis i altres ingressos atorgats per institucions, organismes i entitats públiques i privades pel desenvolupament de projectes i accions d’innovació i investigació educativa realitzades pel professorat i l’alumnat en el marc de la programació general anual del centre.

4.t Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.

5.è Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.

6.è El saldo final, si és el cas, del compte de gestió de l’exercici anterior, que podrà repercutir en una minoració de recursos procedents de la conselleria competent en matèria d’educació, sempre que queden cobertes les despeses incloses en l’apartat segon d’aquest article i les despeses derivades d’ingressos que tinguen el caràcter de finalistes.

b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’aquest pel respectiu consell escolar o consell social.

Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.

c) La documentació que corresponga elaborar al centre relativa al seu pressupost i al seu compte de gestió s’haurà d’ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en aquesta llei.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 7

(8)

A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles següents de despesa, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:

1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.

2. Les despeses destinades a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.

Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar als centres docents públics despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.»

3.- Procediment i justificació a).- Procediment

Les despeses inferiors a 1.803 euros es podran efectuar sense necessitat d'obrir un expedient d'adjudicació, sempre que s'ajuste a les limitacions i prohibicions assenyalades en els apartats anteriors.

Per a les despeses superiors a 1.803 euros se seguirà el procediment que s'indica en la norma cinquena de l'Ordre de 18 de maig de 1995.

«Norma cinquena. Procediment i justificació dels expedients d'obres, subministraments i assistències

En les despeses a que es refereix la norma anterior, l'adjudicació de les obres,-subministraments i assistències o serveis d'una quantitat superior a 300.000 pessetes (1.803 euros) s'haurà d'ajustar als punts següents:

1. Procediment

Caldrà obrir un expedient d'adjudicació, d'acord amb el model de l'annex IV, en el qual haurà de constar la justificació de totes les actuacions que es facen a aquest efecte.

El director haurà de demanar, almenys, tres pressupostos de firmes comercials o empreses del sector i el consell escolar en resoldrà l' adjudicació.

En el cas de la realització d'obres que el centre pot efectuar segons la norma 4 i en el de l' adquisició de mobiliari i equip didàctic, el centre trametrà immediatament a la direcció territorial d'Educació respectiva la copia dels tres pressupostos i de la resolució d'adjudicació.

Si s'adquireix mobiliari i equip didàctic, caldrà inscriure-ho en el corresponent llibre d'inventari del centre. Si es realitzen obres, caldrà demanar prèviament l'autorització de la direcció territorial d'Educació, que haurà de tenir l'informe favorable de la Unitat Tècnica, i obtenir els reglamentaris permisos municipals i altres requisits legals i tècnics.

2. Documentació

En I'expedient d'adjudicació també hauran de constar com a documents exigibles:

a) En obres de reparació, conservació o manteniment: el pressupost de l'obra subscrit per una empresa del sector, la factura conformada i la certificació reglamentària.

b) En subministraments menors que es fan a través de compres directes a establiments comercials oberts al públic: el pressupost, la factura reglamentària i el certificat de rebuda.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 8

(9)

c) En treballs d'assistència realitzats per empreses consultores o de serveis: acreditació de la ineludible necessitat d'aquesta per manca de personal suficient, el pressupost, la factura reglamentària i la certificació de realització del treball o servei.»

La gestió econòmica dels centres ha de quedar degudament registrada a través del programa ITACA. Els apunts comptables derivats de les operacions econòmiques realitzades, hauran d'efectuar-se almenys mensualment, sent el període límit per al registre de factures del mes corresponent, la primera setmana del mes següent.

La data de la factura es farà constar obligatòriament, indicant-se en el camp corresponent si la mateixa està o no pendent.

b).- Justificació

La corresponent justificació es realitzarà d'acord amb el que estableix la norma sèptima de la referida Ordre.

A més de l'enviament telemàtic per mitjà de l'aplicació ITACA dels estats A, B i C del compte de gestió anual de l'exercici, han de remetre's a la Direcció Territorial, per mitjà d'ofici degudament registrat d'eixida, els esmentats estats en original i per duplicat exemplar (sense enquadernar), acompanyats del corresponent certificat bancari que acredite el saldo a 31 de desembre, així com certificat del saldo de caixa, en cas que procedisca.

Abans d'efectuar el tancament de la gestió econòmica, s’haurà de tindre en compte el contingut de les instruccions que es remeten als centres com a conseqüència de les deficiències detectades en els comptes de l'exercici anterior.

No s'han de remetre còpies dels llibres comptables, ni cap altre document que no siga el propi compte de gestió i els certificats indicats anteriorment.

El termini de presentació dels comptes de gestió anual finalitza el 15 de febrer de l'any següent.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 9

(10)

PREGUNTES FREQÜENTS EN LA GESTIÓ ECONÒMICA DIÀRIA.

Índex

1. Obertura de comptes bancaris1. Obertura de comptes bancaris 2. Canvi de compte bancari

3. Conveni de la Generalitat amb les entitats bancàries per als comptes dels centres docents (COMUNICAT 1/2017 de la Subdirecció General de Tresoreria)

4. En quins casos no es pot utilitzar el compte del centre?

5. Presentació de factures 6. Pagaments per mitjà de xec

7. Pagaments per mitjà de transferència 8. Pagaments en efectiu

9. Tributs- IRPF Model 111 i 190 10. Tributs- IVA Model 347 11. Treballs de Gestoria 12. Taxes

13. Oblit del pagament d'impostos i altres obligacions tributàries 14. Taules informatives de retencions d'IRPF

15. Contractació de línies de telèfon

16.- Incidències en les línies telefòniques dels ascensors

17. Competència de les direccions dels centres per a realitzar despeses inferiors a 1.803 euros

18. Procediment que s'ha de seguir quan la despesa supera els 1.803 euros 19. Sol·licitud autorització canvi finestres

20. A quins conceptes econòmics i codis afecta el límit de l'article 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019?

21. Per a quin tipus de despesa s'ha d'acreditar que el centre cobreix prèviament les seues necessitats ordinàries abans de fer front a la mateixa?

22. Compres per internet

23. Compra de mobiliari, equipament i despeses que supere 15.000 € (IVA exclòs) 24. Com es comptabilitzen les ajudes econòmiques per al Pla de Millora i per al Projecte de Formació?

25. On s'imputen els ingressos per aportació de comensals del menjador escolar?

26. Preu màxim a cobrar pel servei de menjador escolar establit per la Conselleria 27. Com es comptabilitza la devolució de les comissions cobrades indegudament per l'entitat bancària?

28. Quin tractament comptable s’ha de donar a les factures d'abonament per devolució de subministraments?

29. Ingressos procedents de l'alumnat que vulneren el principi de gratuïtat de l'ensenyança. Ingressos rebuts de les famílies per incompliment del deure de lliurament del material al programa Xarxa Llibres.

30. Com s'ha de procedir per a tornar el romanent de la dotació econòmica del Banc de Llibres?

31. Es poden rebutjar les e-factures amb l'argument de falta de fons?

32. Quin codi s'ha d'assignar a cada despesa?

33. Gestió del projecte d'ERASMUS autoritzat. Tractament comptable

34. Límits que cal tindre en compte per a assumir les despeses de manteniment, reparació i conservació

35. Què podem fer si necessitem afrontar una obra de reparació i ja hem arribat al límit de 50.000 euros?

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 10

(11)

36. Quina diferència hi ha entre despeses de manteniment o conservació i de reparació? I les millores?

37. Pot el centre contractar un segur per a robatoris? La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport disposa d’assegurança de responsabilitat civil per als centres?

Podria contractar el centre directament la cobertura de responsabilitat civil?

38. Pot el centre contractar personal extern al centre educatiu, per exemple una persona encarregada del manteniment informàtic o de la biblioteca?

39. Assegurança escolar

40. Quines despeses s'han d'incloure en el concepte “despeses diverses”?

41. Quines despeses s'han d'incloure en el concepte “treballs realitzats per professionals i altres empreses”?

42. Hem rebut un curs de formació en pissarres digitals per part d'un professional, aquesta despesa, com ha de figurar comptablement en l'aplicació ITACA? Al no ser una empresa, ha de figurar com a persona física o jurídica?

43. Com es comptabilitza la factura emesa per un ponent en la qual es desglossa la ponència i les despeses de transport?

44. El ponent del taller d'activitats del programa d'innovació educativa ha de repercutir IVA en la factura que emeta al centre?

45. Indemnitzacions per comissions de servei

46. Quina diferència hi ha entre els conceptes econòmics 215 i 625?

47. Es pot comprar material inventariable si no supera els 1.803 €?

48. Quin és el límit que té el centre per a gastar en la partida de mobiliari i equips?

49. Elaboració del pressupost 50. Sistema modular

51. Consultes sobre el sistema modular del centre 52. Consultes en relació al motiu d'un determinat ingrés 53. Per a més informació sobre els ingressos

54. DelegaTIC

55. Consultes a la Secció de Gestió Econòmica de les Direccions Territorials

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 11

(12)

1. Obertura de comptes bancaris

Per a obrir un compte s'haurà de sol·licitar a la Direcció Territorial d'Educació per mitjà del model establit, per mitjans electrònics, a través del sistema informàtic habilitat a aquest efecte en l'enllaç següent:

https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10241/procedimientos

D'acord amb el que estableix la circular 2018/01 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda relativa a l'obertura i cancel·lació dels comptes bancaris dels centres docents dependents de la Generalitat. Aquesta circular està disponible en l'enllaç següent:

http://pf.gva.es/tesoreria_v.htm

2. Canvi de compte bancari

La circular 2018/01 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda relativa a l'obertura i cancel·lació dels comptes bancaris dels centres docents dependents de la Generalitat, estableix que, per causes degudament justificades, els centres podran sol·licitar canvis d'entitat financera, per a la qual cosa es procedirà d'acord amb el que estableix el punt 1.

Per a dur a terme aquest procediment, s'haurà de presentar sol·licitud a la Direcció Territorial d'Educació, per mitjà del model establit, a través del sistema informàtic habilitat a aquest efecte en l'enllaç següent:

https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10241/procedimientos

3. Conveni de la Generalitat amb les entitats bancàries per als comptes dels centres docents

Des de la Direcció General de Centres s'ha remés als centres el Comunicat de la Subdirecció General de Tresoreria 01/2017, en relació als comptes bancaris dels centres docents

http

://pf.gva.es/tesoreria/CUENTAS%20CENTROS%20DOCENTES/2017%20COMUN

%20%201%20CENTROS%20DOCENTES.pdf

Basant-se en aquest conveni establit amb les entitats bancàries adjudicatàries del contracte de serveis financers per a la Generalitat i el Sector Públic, la Tresoreria de la Generalitat pagarà una tarifa plana a les entitats financeres per tots els comptes oberts de centres docents.

Aquesta tarifa cobreix el cost dels serveis següents:

-Manteniment de comptes, administració i despeses de correu.

-Moviments de fons (ingressos/pagaments).

-Emissió de remeses electròniques per al cobrament de rebuts domiciliats a càrrec de tercers, fins i tot les despeses de les possibles devolucions d'aquests rebuts.

-Serveis de banca electrònica.

-Certificats de saldos (màxim un per trimestre).

En conseqüència, les entitats bancàries adjudicatàries del contracte de serveis financers per a la Generalitat i el Sector Públic, NO poden cobrar comissions o despeses per aquests conceptes.

Qualsevol altre servei bancari haurà de ser pagat o negociat pel centre.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 12

(13)

En cas que es carregue alguna comissió pels serveis abans indicats, el centre haurà de reclamar, davant del director de la sucursal, la seua devolució i aplicar les condicions de la Generalitat.

Si després d'efectuar aquestes gestions la sucursal no aplicara les condicions mencionades, el centre haurà de posar-se en contacte amb la Tresoreria de la Generalitat en el correu electrònic palau_ana@gva.es per a tramitar les reclamacions oportunes.

4. En quins casos no es pot utilitzar el compte del centre?

El contracte de serveis financers per a la Generalitat i el Sector Públic és aplicable als centres docents públics no universitaris, excloent qualsevol altre ens, societat o associació de caràcter privat com és el cas de les associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Per tant, el compte del centre no pot ser utilitzat per a recaptar quotes ni pagar avanços per a realitzar activitats complementàries que organitzen i gestionen l'AMPA o òrgans semblants (per exemple, viatges de fi de curs, excursions, menjars, visites esportives o culturals no previstes en la PGA, etc.)

No s'han de carregar en el compte del centre despeses de caràcter personal sense cap relació amb l'activitat docent (compra de cafés, regals, rams de flors, gratificacions nadalenques, menjars d’acomiadament, etc.). Les despeses han de tindre relació directa amb l'activitat docent.

En aquest sentit, és important tindre en compte la Llei 5/2016, de 6 maig, de Comptes Obertes per a la Generalitat Valenciana, Llei que declara com obertes i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques.

Aquesta Llei, a més d'exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l'obligació de publicar tots els moviments, tant els pagaments com els ingressos, dins el portal de transparència GVA Oberta.

5. Presentació de factures

Quan el centre contracte un servei, un subministrament, o amb l'autorització prèvia contracte una obra de reparació, ha d'assegurar-se que l'empresa o professional estiga en condicions d'emetre la factura corresponent. Quant als requisits de la factura, es tracta de normativa estatal i les dades que han de figurar necessàriament estan determinades en aquesta. Una altra qüestió és el procediment per al pagament, ja que la normativa de contractació exigeix un acte de conformitat amb el servei prestat o el material subministrat. Açò implicaria que la factura s'hauria de pagar una vegada donada la conformitat. És a dir, el pagament anticipat de la factura sense que s'haja rebut de conformitat, no seria el procediment adequat. Junt amb la factura original, amb el segell de pagat, és una bona pràctica anotar la data, mode i registre de pagament, amb l’acompanyament d’un xicotet certificat que indique que el servei o subministrament ha estat rebut i hi ha conformitat amb ell. Així mateix, en els casos d'adquisició de material inventariable, consignar el registre de l'inventari i el lloc on inicialment es deposita eixe bé.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 13

(14)

6. Pagaments per mitjà de xec

Els pagaments s'han de realitzar per mitjà de transferència. Si excepcionalment es paga alguna factura per xec, mai serà al portador i s'ha de marcar com a pendent de pagament en la casella corresponent fins que es formalitze el pagament. De no fer-se així, si no arriba a cobrar-se per caducitat o es tanca l'exercici abans del seu cobrament, es crearà un desquadre en els saldos del compte de gestió.

7. Pagaments per mitjà de transferència

D'acord amb la norma octava de l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, els centres disposaran d'un únic compte corrent, obert a nom del centre i a través del qual s'efectuaran els ingressos i pagaments del mateix.

Les ordres de pagament que s'expedisquen contra aquest compte, ho seran sota les signatures mancomunades de les persones que exerceixen la direcció i la secretaria o, a falta d'aquesta, del personal docent que forme part de la comissió econòmica.

Les factures, sempre a nom del centre, han de fer-se efectives en la mesura que siga possible, per mitjà de transferència bancària.

És convenient tindre en compte el comunicat de la Subdirecció General de Tresoreria per mitjà del qual es recomana als centres docents que, en la mesura que siga possible, minimitzen les operacions presencials en les oficines de les entitats bancàries i les realitzen a través de mitjans electrònics.

8. Pagaments en efectiu

Excepcionalment, quan es tracte de xicotetes quantitats i el centre dispose de caixa, es poden pagar factures simplificades com són els tiquets o despeses que no tinguen com a cobertura una factura, amb els diners existents en la mateixa. Es recomana seguir amb les factures simplificades el mateix procediment de registre que amb les factures degudament conformades, és a dir, junt amb la factura simplificada original, amb el segell de pagat, és una bona pràctica anotar la descripció de servei o subministrament rebut, si la factura simplificada no ho incorpora (ja que no té obligació), la data, mode i registre de pagament, amb l’acompanyament un xicotet certificat que indique que el servei o subministrament ha estat rebut de conformitat.

En cap cas el personal docent podria avançar els diners per a comprar material per al centre. En tot cas, la compra en metàl·lic haurà d'efectuar-se a través de l'efectiu existent en caixa.

9. Tributs- IRPF Model 111 i 190

Model 111. (Retencions i ingressos a compte. Rendiment del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinades guanys patrimonials i imputacions de Renda) i Model 190 (Resum anual de retencions i ingressos a compte). Autoliquidació. El centre està obligat a practicar les retencions d'IRPF i ingressar-les en el Tresor a través del model 111 per les quantitats satisfetes a:

1.- Les direccions i el personal encarregat del menjador i els ponents que treballen en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: aquestes seran quantitats abonades en concepte

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 14

(15)

de rendiments de treball i com a tal el tipus aplicable serà el mateix que s'aplique en la nòmina de cada un d'ells.

2.- Les persones físiques que exerceixen activitats professionals reglamentàries: el percentatge a aplicar per aquest tipus de rendiment d'activitats professionals serà del 15%

amb caràcter general i del 7% per als professionals de nou inici.

3.- Ponents de cursos, conferències i seminaris que no treballen en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: aquestes també tenen la consideració de rendiments del treball però estan subjectes al tipus fix del 15%.

En tot cas, tant les i els ponents com les i els professionals tenen l'obligació d'especificar-ho i desglossar-ho en la factura que emeten. Aquestes quantitats s'ingressaran en l'AEAT dins el termini corresponent per a evitar sancions per presentacions fora de termini. En conseqüència, s'ha de consultar a l'Agència Tributària la gestió d'aquest model.

La presentació del model 190 es realitzarà per via telemàtica i haurà d'ajustar-se al procediment establit en els articles 16 i 17 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària.

Aquesta presentació haurà d'efectuar-se en el termini comprés entre els dies 1 i 31 de gener de cada any.

10. Tributs- IVA Model 347

Model 347. Declaració informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones. El procediment per a la presentació del model 347, ve regulat per normativa de caràcter estatal. En aquest model s'han de fer constar factures amb un mateix proveïdor que en el seu conjunt haja facturat més de 3005,06 € l'any objecte de liquidació. Per tant, s'han de tindre en compte les factures i no les despeses que no tenen cobertura amb factura.

11. Treballs de Gestoria

El personal responsable del centre és l'òrgan competent en matèria econòmica. Amb càrrec a les despeses del centre, no hi ha la possibilitat de contractar serveis de gestoria, assessoria o semblants.

12. Taxes

D'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, es va remetre informació de la Sotssecretaria relativa a les taxes i exempcions per a l'any 2018 en matèria educativa.

Ruta d'accés per a l'obtenció i ompliment, online, dels impresos 046:

http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046- conseducacion

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 15

(16)

13. Oblit del pagament d'impostos i altres obligacions tributàries

Per a regularitzar la situació provocada per l'oblit de l'ingrés de l'IRPF del o de la professional o qualsevol altre impost, s’haurà d'actuar segons el procediment tributari corresponent, és a dir, realitzant una declaració complementària per a corregir l'error i a més s’haurà d'assumir les conseqüències derivades de l'incompliment d’aquesta obligació, com són el pagament dels recàrrecs per extemporaneïtat i/o sancions.

14. Taules informatives de retencions d'IRPF Taules resum de tipus de retenció,

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/

La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/

Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf Quadre informatiu tipus de retenció aplicable,

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ Inici/_Segments_/Ciutadans/

Retencions_a_compte_de_l'IRPF/

_Que_rendes_estan_sotmeses_a_ retenció_o_ingrés_a_compte_/

_Que_rendes_estan_sotmeses_a_retenció_o_ingrés_a_compte_.shtml

15. Contractació de línies de telèfon

Els centres educatius no poden contractar línies telefòniques. Qualsevol necessitat respecte d'això ha de ser tramitada a través de l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació (OVICE):

https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10216/procDestacados

16.- Incidències en les línies telefòniques dels ascensors

Les incidències relatives al funcionament de les línies telefòniques vinculades als ascensors instal·lats en els centres, bé per absència de línia, bé per anomalies en el seu funcionament, s'han de gestionar a través del portal SAI, sistema de gestió d'incidències del servei de Suport i Assistència Informàtica per als centres educatius de la Generalitat Valenciana, en l'enllaç http://sai.edu.gva.es/

En cas d'absència de línia telefònica pròpia vinculada a l'ascensor, s'haurà de gestionar la connexió de la línia existent en el centre, per al seu funcionament també per a l'ascensor, i així poder rebre el senyal en cas d'alarma.

17. Competència de les direccions dels centres per a realitzar despeses inferiors a 1.803 euros

La norma quarta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, respecte al tipus de despesa que poden efectuar els centres docents, el classifica de la forma següent:

1.- Despeses corrents en béns i serveis del capítol II dels Pressupostos de la Generalitat.

2.- Les despeses destinades a la reparació i conservació dels edificis i instal·lacions així com reparar o substituir: paviments, revestiments (de parets i sostres), finestres, portes, persianes, vidres, sanitaris, aixetes, pintura, lluminàries, pistes poliesportives, tanques i elements de les instal·lacions.

3.- Les despeses destinades a l'adquisició de mobiliari i equip didàctic del propi centre.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 16

(17)

Si la despesa s'ha pogut classificar en qualsevol dels tres grups anteriors, cal tindre en compte les exclusions següents:

a) Que no es tracte de la realització d'obres que exigisquen projecte o modifiquen els espais i usos funcionals (tant de l'edifici com de la parcel·la escolar).

b) Que tractant-se de centres d'Educació Infantil o Preescolar, Primària, Educació Especial i d'Adults, les despeses destinades al manteniment d'immobles (com els derivats del consum d'energia elèctrica, calefacció, aigua i neteja) i els de reparació i conservació dels mateixos, seran cobertes per les administracions locals o entitats de dret públic titulars dels edificis.

La competència de les direccions per a subscriure contractes es troba delimitada en la norma sexta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, la qual estableix que les direccions dels centres queden autoritzades per a subscriure contractes per al subministrament d'aigua, gas, combustible per a calefacció, energia elèctrica i telèfon, així com tots aquells contractes necessaris per a efectuar despeses i que no estiguen inclosos en els supòsits següents:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els centres, actuant per delegació de l'òrgan de contractació, i, en relació als contractes menors:

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 15.000 euros, per contractes de subministraments, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 15.000 euros, per contractes de serveis, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

-No es podrà acumular a favor d'una mateixa empresa i tipus de contracte una quantitat igual o superior a 40.000 euros, per contractes d'obres, en el període corresponent a un mateix exercici pressupostari anual.

-No es podran realitzar contractes de lloguer de locals i d'adjudicació de bars o cafeteries.

Basant-se en l’esmentada norma sexta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, els directors dels centres docents no poden subscriure contractes per a assistències, serveis o treballs específics el termini d'execució dels quals siga superior a un any. Per exemple, contractes superiors a l'any de rènting, lísing, compres a terminis, contractes de manteniment, fotocòpies, etc.

Finalment, el procediment que s'ha de seguir, si estan subjectes a obertura d'expedient d'adjudicació o no, d'acord amb la norma quinta de la mateixa Ordre, totes les despeses que puguen efectuar els centres (classificades en la norma quarta) la quantia de les quals supere els 1.803 euros s'ajustaran al procediment d'obertura d'expedient d'adjudicació i presentació de documentació.

En definitiva, si es tracta d'una despesa classificada en la norma quarta i no exclosa per la mateixa, es pot afirmar que eixa despesa correspon assumir-la al centre docent, si la despesa (segons la classe i quantia) està inclosa i no exclosa en la norma sexta, també es podrà afirmar que la direcció del centre està autoritzada per a subscriure el contracte pertinent i finalment, si l'import és inferior a 1.803 euros, segons la norma quinta, no serà necessària l'obertura d'expedient d'adjudicació. Cal tindre en compte que si el que es realitzen són obres, sempre es demanarà prèviament l'autorització a la Direcció Territorial (independentment de la quantia).

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 17

(18)

18. Procediment que s'ha de seguir quan la despesa supera els 1.803 euros

Si per la norma quarta la despesa correspon al centre, i per la norma sexta la direcció del mateix és competent per a contractar, se seguix el procediment indicat en la norma quinta, obertura expedient adjudicació i s'afegeixen les obligacions formals imposades per l'article 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

En l’esmentat article s'indica:

«Les despeses destinades a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.

Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar als centres docents públics despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.»

Per això, el procediment que s'ha de seguir és el següent:

1r.- Abans de realitzar l'obra, encarregar el servei o comprar el subministrament, s’ha d’enviar a la Direcció Territorial la documentació següent:

-Recopilació de tres pressupostos.

-Resolució del consell escolar amb l'adjudicació d'un dels pressupostos.

-Sol·licitud d'autorització expressa a la Direcció Territorial, en el cas d'obres.

-Informe en què quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries, per a les despeses de reparacions que excedisquen el mer manteniment i les destinades a adquisició de mobiliari i equips didàctics del propi centre – no podran sobrepassar els 50.000 euros.

-Sol·licitud d'autorització expressa de la Direcció Territorial, per a les obres de reparació fins al límit de 30.000 euros anuals, addicionals als 50.000 euros del cas excepcional del paràgraf tercer de l'art. 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

-Informe en què quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries per a les obres de reparació fins al límit de 30.000 euros del cas excepcional del paràgraf tercer de l'art. 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

2n.- Després de finalitzada l'obra, prestat el servei o rebut el subministrament, es completarà l'expedient d'adjudicació, segons el model de l'annex IV de l'Ordre 18 maig 1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència, en el que constarà la documentació següent:

-Pressupost subscrit per l'empresa.

-Factura conformada.

-Certificació de fi d'obra, recepció del subministrament o prestació del servei.

-Autorització de la Direcció Territorial en cas d'obra.

-Acreditació de la ineludible necessitat en cas dels treballs d'assistència.

-Autorització de la Direcció Territorial quan es tracte d'obres de reparació del cas excepcional del paràgraf tercer de l'art. 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 18

(19)

19. Sol·licitud autorització canvi finestres

Resulta convenient diferenciar entre una mera reparació, com la ruptura de finestres per diversos motius, d'una actuació de major envergadura, com per exemple canviar les finestres amb motiu de millorar l'eficiència energètica. En aquest últim cas, l'autorització de la mateixa estaria compresa dins del concepte de reparació que excedeix el mer manteniment del centre, amb la limitació establida en la vigent Llei de Pressupostos.

L'article 10.2 de la Llei de Pressupostos, en el seu últim paràgraf contempla la possibilitat d'escometre obres extraordinàries de reparació. En cas que el centre considere que la intervenció sol·licitada es tracta d'obres extraordinàries de reparació i així s'informe per la Unitat Tècnica, i prèvia a la seua autorització per part de la Direcció Territorial, serà necessari, tal com s'establix en la referida norma, acreditar que el centre cobreix prèviament la resta de les obligacions ordinàries.

20. A quins conceptes econòmics i codis afecta el límit de l'article 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019?

D'acord amb aquest article, es veuen afectades tant les despeses comptabilitzades en el concepte 625 per adquisicions de mobiliari i equips didàctics, com aquelles classificades en el codi 21 de reparació, manteniment i conservació (212, 213, 215 i 216) , però no en la seua totalitat, sinó, només aquelles destinades a reparacions que excedisquen del mer manteniment.

21. Per a quin tipus de despesa s'ha d'acreditar que el centre cobreix prèviament les seues necessitats ordinàries abans de fer front a la mateixa?

En compliment de l'art. 10.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, serà necessari acreditar tal extrem en aquests dos casos:

a) Les despeses destinades a reparacions que excedisquen el mer manteniment i les adquisicions de mobiliari i equip didàctic.

b) Obres de reparació autoritzades per la Direcció Territorial basades en el cas excepcional del paràgraf tercer de l'art. 10.2 de l'esmentada Llei de Pressupostos.

22. Compres per internet

La normativa en vigor que regula la contractació, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, exigeix un acte de conformitat del servei prestat, el material subministrat o l'obra executada per a donar conformitat a la factura corresponent. Per aquest motiu, les compres realitzades via telemàtica amb proveïdors que exigeixen el pagament previ a la recepció de la mercaderia, podrien ser susceptibles de ser considerades un incompliment de l’esmentada Llei, així com de l'Ordre de 18 de maig de 1995. A més de no complir el requisit de firma mancomunada de l'operació amb el compte del centre.

23. Compra de mobiliari, equipament i despeses que supere 15.000 € (IVA exclòs) Amb independència del límit establit per la vigent Llei de Pressupostos, per a efectuar adquisicions de mobiliari i equipament didàctic i despeses que excedeixen el mer manteniment del centre, l'adquisició de subministraments i la prestació de serveis (sempre que es tracte del mateix proveïdor i tipus de contracte) per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs), no és viable d'acord amb la norma sexta de l'Ordre de 18 de maig de 1995, en consonància amb la normativa en matèria de contractació administrativa, atès que el total de

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 19

(20)

la proposta superaria el límit establit per als contractes menors, fixat en 15.000 euros (IVA exclòs) (serveis–subministraments) article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

24. Com es comptabilitzen les ajudes econòmiques per al Pla de Millora i per al Projecte de Formació?

Si és procedent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport s'ha d'incloure com a ingrés tipus A en “altres programes”.

25. On s'imputen els ingressos per aportació de comensals del menjador escolar?

En virtut de la norma sèptima de l'Ordre 18 maig de 1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència si els fons tenen una procedència diferent de la Conselleria d'Educació, com és el cas de les aportacions de comensals, s'arreplegaran en l'estat lletra B.

26. Preu màxim a cobrar pel servei de menjador escolar establit per la Conselleria La Resolució d’11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020, estableix en el seu apartat tercer, punt 5 que el preu diari del servei de menjador durant el curs escolar 2019- 2020 no podrà ser superior a 4,25 euros en els centres docents de titularitat de la Generalitat, i no fixa una distinció entre usuaris habituals o esporàdics. Per tant, en cap cas es podrà superar aquest import màxim.

27. Com es comptabilitza la devolució de les comissions cobrades indegudament per l'entitat bancària?

Les devolucions de quantitats pagades indegudament suposen un ingrés per a la nostra comptabilitat, a causa del seu origen i tenint en compte la norma sèptima de l'Ordre 18 maig de 1995, s'han de comptabilitzar com a ingrés de la lletra B com “un altre ingrés”.

28. Quin tractament comptable s’ha de donar a les factures d'abonament per devolució de subministraments?

S'haurà de fer un apunt com a ingrés per l'apartat B amb el concepte corresponent (per exemple: Devolució factura núm...).

29. Ingressos procedents de l'alumnat que vulneren el principi de gratuïtat de l'ensenyança

Els centres no poden cobrar a l'alumnat cap quantitat pels sobres de documentació per a la matrícula, ni cap altra que no estiga degudament regulada per normativa (taxa o preu públic).

Així queda establit en el Decret 40/2016, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats, determinant-se en el mateix la prohibició de percebre quantitats de les famílies per les ensenyances de caràcter gratuït, així com d'aportacions en concepte de matrícula o reserva de plaça.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 20

(21)

Ingressos rebuts de les famílies per incompliment del deure de lliurament del material al programa Xarxa Llibres

Quant als ingressos de les famílies que paguen els llibres del programa de Xarxa Llibres que s'han deteriorat o perdut, s'informa que segons el que estableix l'Ordre 26/2016 de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, en els articles 9, 10 i 11, les famílies tenen l'obligació de fer un ús adequat i acurat dels llibres de text o material curricular dels quals disposa gratuïtament en règim de préstec, i de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el mateix. Per aquest motiu, els centres inclouran en el reglament de règim intern les normes d'utilització i conservació de llibres de text i material curricular cedits a l'alumnat en règim de préstec, fent constar les indicacions relatives a la no entrega de llibres, desperfecte, pèrdua dels mateixos, etc., catalogades com a danys del material propietat de l'administració i aplicar quants procediments pedagògics, econòmics i disciplinaris considere oportuns. Seguint així amb el que estableix l'article 31 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis.

D'acord amb aquest article que fa referència a la reparació de danys materials, l'alumnat que cause algun dany a les instal·lacions, equipament informàtic o qualsevol material del centre, quedarà obligat a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost econòmic de la seua reparació o restabliment.

Per aquest motiu, el fet que un centre reba un import que correspon a un llibre o material curricular que no s'ha tornat en el centre educatiu o s'ha entregat en mal estat i no pot substituir-se per un altre de nou o en condicions òptimes de reutilització, no comporta cap greuge en l'objectiu de gratuïtat que estableix la normativa esmentada. Aquest import es destinarà a la compra del llibre o material curricular que no s'ha tornat per la família, considerant el procediment com la restitució d'un bé propietat del centre educatiu.

30. Com s'ha de procedir per a tornar el romanent de la dotació econòmica del Banc de Llibres?

Concepte de romanent: És la quantitat restant entre el total ingressat per la Generalitat Valenciana i l'import justificat pel centre, diferenciant les línies de PRIM-EE i la d'ESO-FPB.

A partir del curs 2017/2018 es contempla el romanent de Banc Llibres dels centres, per la qual cosa, l'import a pagar en els centres en qualsevol convocatòria es veurà afectat pel mencionat romanent.

En cas que, una vegada el centre haja abonat la totalitat de les factures corresponents a la reposició o renovació dels llibres i material curricular, dispose d'un romanent, podrà optar pel seu reintegrament a la Generalitat.

En aquest cas, si es considera més convenient reintegrar, com s'ha d'actuar?:

S’ha de comprovar que l'import a reintegrar es correspon amb la diferència entre la quantitat ingressada per la Generalitat Valenciana i la quantitat justificada per mitjà de factures per part del centre.

_____________________________________________________________________________________________________

Compte de Gestió de Centres Docents Públics No Universitaris - Guia pràctica de preguntes freqüents (2a actualització - Novembre 2019) 21

Figure

Updating...

References

Related subjects :