• No se han encontrado resultados

^om ι mentari J'^ in Y,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "^om ι mentari J'^ in Y, "

Copied!
57
0
0

Texto completo

(1)

Legem ΧΧΧ i I.

^om ι mentari J'^ in Y ,

^ TEXTVS

XXXVI f ^. Α r•^. T ¡^

T E X T ^' S X X X V I I>.

^

- r^ ^•^^`• .. έ ^ ι ^S,^+,

-

Varido el te(lador nombrada , o feï^aladamcnte

i-

iizo ιeredero, y Fecho, dio poder a otro

que

αιαι α(Γe por

cl

fu tel}amenιο, e1 tai ιοmιηi!Γaύo nO pιιedα mandar

mas

defpυes de pagadas

las

ckudas y cargos de %ruicio del tef }ados de Ia qiiinca púrte de

fus

bicncs dcl teilador ti y Ii

mas

mandare

que

no νa- , fatuo Ii el tefIador e1ecia1m'nte le dio el poder por â

mas.

Id

eli

:

?rim tejkror nominatim aut fjiιciatim cοηβi ίtττίι h'redem 9κο cοr'βίtκto ledit alteri ροteβatem vt ρra fr

abfoluerιt ./.rum teβ'ιmenr ιm , ιiυfmodi cοmmí jfariw. ,

loft folυta dιbίια .& onera β;κίtiοrυ±n tιf1arοrsσ ρr,etιr qT$intarn bιιnοrτsrη partern non ρo17t amρliττ' leg' re , j lrget fit imjq/id;'rn , ητψ il/i tιβat®r /ιcialem ad id pο- tιffqtιm dedcrit.

S V M M A R I V M.

1 Cοmrm]^ιrriτι Chi eft data fc"1t', tιj?andi , & eβ ηorrιτ tκσ hires , de q' a ρarte h'τeditaσ ροteβ

diή5οneτe.

Si tιβator in commiffione dicit , φι'd dijοnat vina φiιmam farter an ρόjJϊι ?

LEX XXXVI.

x Ora deciGonecrc hiiius lrgis,qaód comnrifTarius cui el} ιiaεα ab aΙίηιιο deruιιέ1ο 1 cuίε:ιs rcuau- di , & fuic iiomimius h'eres, poicil debita eius per- fuluere , & dc gυìnιa ραrεe ύοnυrιιm λιΪροncre : ρer qu'lm Iegem declaracur & oRenditur :ex luperior, v ε Iicut ιn calû quo

coni

ilillárius uοn

fecce

rellarnemum ex facubate iibi ιouce(là, gιιί εa pars bunorum de- bet αρρlιϊαrι

dru

can (is pus, vt ibi Jiximiis : ita

eu-

dci" modo ηuandυ talcs commi[faruiis cli datiis &

vult vii faculrace libi cυιιιeΙfa , & dιΪρυcere de boιns deFuι'&i , non pingili vlira quinlam pattern eoriim difponere. Q iοd adhuc intellige & declara vε ha- beat locu , & precedat non exiantibus deicenden- tihus vel afcecídentibiis,

quia ers

extautibus nnhil

potei

d^Ιροnere , argumento etiam præcedenύs le- gis , vel alirer & melιύs putelt did

i quod

price- dens

lex

ieteiligatur &

habeat

locum qiiando com- τnιlTarius nulliim

feiic

teliarnciitiim

nec

vfιιs ell

po..

tc(Iate & faciikate (ibi cσ ιceί1α : i(Ia

venò i ,

=x Ioi.

quatur &

r,ti1ligatur

qua"do

eri

WΓus ca &

fecit

& cornpleiiit teΩarnentιιm :

quia

tunc etiam extan- tibus deΓcmdehtibυs vet afcendentibus ροteí} de gιιιnta

parte

dιίnonere. Ct^ι huaτpr

quia

ilIa lex nullarn exceptmonen Tacit .de liberas vet alcendenti- bus extantibu,, vel iion íicut

tex

pτæcedens. ' Item mayor ratio videtur in diIponerido de prædίξla ηυίn-

ta parte, quando

commilfarius retiacur & aliq ιid difpnfuit de quo luquitur ma

tex

, quarn en εαΓυ quo non el}

nl1arus

nee aliqiiid dtfpoϊmt vt íbíα Ι tem riirfus intellige

quando

alíunde non haber in

^andatís vel commillione, ηuι3ι tunc pοίΓcε

vitra

quinTani partem Jifponere, νε Jicic noíha lex in fine : ηυàn nεce(Γartò iriteiligc non

extansibus

dι{- cendentibus

nec

αΓcendcρnbι)s :

quia

cis exτ ιιιibus non pπfheε tails

commi8áeips vitra

quintani vel tertian pattern bonorum dilpoiicre , tit in 1. G, fisprà eodin

Ant. Gomez ad Le ' . 7R"rá,

Q

νandο

cl

teflader dexare dos o

mas

εοnιηίίΤ .

rios

,

fi

alguno o algunos dellos requeridos nó quilicren ,

o

110 pudieren vlar dcl dicho poder , β

fe murieren , rl poder quede gor entero al otro, o ωtros

que

áuiferen y pudicrcn vLir d.1 dicho ρο- der, y el

calo que los cales

cocnιni(parios difcorda- reυ , ευιτφΙαΓe, y execute feb

que

mandare .y decla- rare la mayor

parte

dellos : y en cab qiie no aya nιayor fiarte, y fueren difcuràcs, (eaii obligados a brat pot tercero al corregidor o arnlieiitc , 0 go_

ιιcιιl:ιdor , o alcalde mayor del lugar donde fuere

ci

L

eliador , y f no oliviere corr eg idor , iii atli tiente,

ni

goiicrnadon,ni

alcade

rnayor

que

toniei.i el

alcade

or- dinario d^ 1 dicho lugar pot teιceτο. 1.

(i

muchos al-.

caldes ordiiianios euνierc

: y no Ic concettaren los di

-chos commilTatios , qual fea, en

ε. Ι

cafe lechen fuer-

te

s, y el alcalde a 1υίeιι cιιρiere la luecte ie

junte

coii ellos, e lο quc la mayor

parce

declarane , o mandare)

que

aquello le gι^arde y excciiic. Id elI

τ

Si teftsitor τeΙιgτsιrit úυο ant aιnρΙiυ' commifΓarío,r,

• j ιιΙί?υυ ,cuit ali9ώ eorιun rιgυifti noiirerint , '‚t ηοrτ ρotuer1>rt fί,a pοte#/4te Vii, 41t obiιriηt, ρotιβaτ ex in-

tegro maneat alteri , asit csterrs qid ca vti vc1utrint &

ροtτι rint. Et eiβiern cormi^riίσ inter fe di/ οrdanti-

bτr, , idf'it & τmρlιatκr grιοd ptobagerar 'ic iιιf rit ma-

joY ιοrυm ρ'ιra , y'ιod f ron β'erit mσιίοr pavi & dif -corde, 'dbυc manirίnt , tenea?in'r ad nj"ere in tertilirn CorreΣlοrern, (

H.

al C©rrigedor ) acct ‚1/Jj?enteet, αuε Γιτbern4torem, stet Αlca'iiτsm λíizίοrem loci tιβ tοrίι I//ι veri defσciehti6υ,, , '// ιrnιιa: in tertiém Alcadiuim Ordin'rriιιfιi pradiέfi loci. Qιτód fa ρlτsrCJ / ίιerÍnt Or- dinaι Λlcιιld j, neφu»· conHenerat inter coTmmjiríos,

vter illoys;r.n debeat ‚fmi ; Γorté de'ernant ,

&

tι Al- cadίu, ciii fée, obc,ene,-st , adίιιngatιτr il/is,

&

il/;'d fait 'ltqrIe irnρleat4r gιsοd raiοr fera deticLratseris a' iufirit. .

S V M MA R I V M,

τ ταηdσ j plures fy ιt cornet&fiwr j vel exc ιιtores ιrβarnenτi, Zn1,yge a1io ροj]it ttβamentιι

» ι

fa-

cere ?

i Si I'h'ies µnt ii'dicej ordinar& , τnυj fut allo aiz

pojjit cο'nοfcιre de cιυsfa

3 Si ρlυrιi f»ιτt iltdice, a':/c'gati , νηfll βηι alío non ρe - tιβ iιsdicarε, & „id iurτσ ft vnΚ' dtcst víτκm al- ter alisid & funt ραr»; ?

4 Qu id fτ in ρluribus aιbiιráσ ?

$ ..ιuid fτ in pluribtu prοcιτratοribυι ad tale ηι'ο-

twm cbnsέitττtk , gι» ιdο ρο'βτ yui1ibet a'9um ρι>a f gererι •

6 Si p/tires fart ιsιratσrιJ , ν21 adminiβ, atore.,- 9114n- do t,aleat αΣh'ι cum authοritιιte Z'niliJ tantum t 7 .Q ιιndo hαbeQt /ovum swdicmrn ftrui ?

LE X XXXr'IIi

Ν

Ota ex ífla lege (equentes conciiiliones. Prima x .

quod qiiando pitiics Iuiitcoii'rniflaiij & execu- torcs telIarneiiii , omnibus Gmul ιolleέΙίυè videtur data & conceίΙá fκιιΙτas & licentia, & νι,us line alío non potcul refamentctm faccre. Secunda conclulio, ηαòd

li

aiiqiiis comm regιli(iτυs flοn venerit clii"

aΙιis ad αεîυm gerendum, & tcflmmemum ordíιιan- durn vel

mortuus

lit , potent iicitè Geri ab. alíiss

Quod

ρrοbaε ttxrus in cap.rιligiofu.r, §. f» ιέ dP tιfΙ4· rent. :n 6. & ibi Do&ores nτaximè FrαυείΓιus ‚0- lt'm. 2. vbi in princ. i/ hits, q. hοε amρli': , ciiarnfi í11é

(2)

3

.

τ 7 4 lIfltOfllj ι ^omez ι j ι •

qui tnortuus ε(Ι vel

allo

modo imreditus exegυi of- ficium acceptauerit : nam proρter hoc ι'απ Cunt de- funΣ}orαra voluntates di:Τcrend e , ‚'t docet pzeued.

in 1. τ z, tit. 4. jib. S. $€'Ct?/7. in ρriηιίp. Μαtί eιιÇιιs ibid.

gloΊ: 2,mιιn, ι. Tercia conc1υ1 ο, quod in cafu quo Frædιai cοιι miilàrij,& exccutores dί fcοrdeηΡτ ώ α^}u Σ te11amcιιtο ordinando , ρræυα1cr quod f:cerit ma- ior pars. Et îá.c ex noaio texto decidicur varietas opinionum

relata

per Sρecu1aιοrem , & cius additio- ηαtοιeηι in tr' L de έn/frιτm. editione, , τrnηc νcrο ali-

guα, ?Zh?fl. 50 & per Francilcurn in d, cap.rιlί'giafυa, §.

Irn ' , col, 2.. de t,fiam. in 6. & ρer = lios , quos retert Azeued,τιbί faprá mimi . Perez in 1.4. tίt.τo.guσ]f. I 6.

pag.14τ.Ιib.s, ordiaam.lMatienéus in d.1. i τ.tίι.4.láv4.

‚•ΙΟ ι:τ. mim.i.

Quarta

εοnclυfιu, gι:òd gιιαηdcrρrτ-

dιεtί comm ίίΓaiij & executorcs diCcorJenc & Liiit j)1

res & æηuαlcs minicro , dcbct eligi ιιλdιχ loci tella- torís & cunt debet (lati maiori prd. QIiii]ra ιoηιlυ- Γο

,

gwòd tï in tali loco Γιηt plures iudsces ordiι rij, commíflàríj vel execumres,debent íι:ter fe vnum elí- gere •

qui

a{Ιίί taε cur cis ad a&um & teΩaττ^encuιrι gerenduni. Sexta ιοιιclωfιο, gυòd

fi

forrè prædι í εοrτιmί 11=^c ίj excciicores Ιιοβ ροίünε inter fe concor- daεe quis eαrυιη elipatur , tυnc commictittir & flaτυτ íadicio lotuS , quí COrLIIll iudiciiim fίε eic&us ? & Ita-

tin maiοrí pard eorurn.

Pro

cujus

perfe&a inτcllίgeηεί a & dccl .ratíone ad- ik &

nota

,..qiioci

primo

coι.tïrmaιυι priacipalis dc- ciIk huius legís,

quia

ídern elf pluribus iiidicibus or- dinariis, qυίά licet quilibet

Tolus

&, de per fe

qui

pans aditiir , soffit de qualìbec cauIa .cogn οtcere & indica- re : qIIia vterque haber à lege ί uriί Jiέtiοηem infoli-

(1 111" , vc in Ι. τ. f. d0 ο iο εοnβiΙω & ibi G1^ ιΓa

ordinaria & communiter Dοέ οres taken Γ omnes ύ l c^ρerιιn cognofcere, vr,us line allo non ρο- fim tefl ludicare & Iententiam proferre , Τιd omnes G- rnu1: & cunt

fi

difcordam ρræυalec mayor pars. :

tex

- tiis ei } in 1. Pompoιώ u ci'm lege, fe, ^f: dc rc ικΡd τι?cιta, te x tus in Ι. inter psres, eod'rn :itr'Io, textus in I. d"o extrib&i'eodem tit'4lo, facit bonus textus cum mate-

na

in I. guod rn'gor, td m rniιip'ΙeJ ,textus in cap.

τ . de his yυa f ant à major. part. cap. Idem tenet Ma-

tienςιιs ίη d. 1, i i. titulo 4. Iibra,aloq: 3. rim. 3 τ. &

f lint xqiiales , neutra fcnteratia Frxterquaas G fen- tentia vriius Tic lata pro liberrate vel caula pia vel fir abfoluts

ria

• Vt ibi dicitur & difpoιiitur.

Secundó conflrrnatur,

quia idem

eli: in pluribus iudicibus deiegatis ,

quia

omnes If] debent co- gnofcere & indicare : &

fi

difcordent, ρε rυαlec ma- jor pars: & I Fuerint iudices

fars

& fententix con.

ιrariæ neutra ρrxιιαlct : kd hint in pendenti , ντ í11a

"cleat gcam polka

confirmauerit

fuperior qni ι^ιυ-

£ m comrnific & dekgaiiic : quod intellige quando omnes vί nυnε temρóre fencentiæ, fec ιs Γ aliqtlis moriatur ,

quia

expirat iυriΓdiέtiο, text:ιs cli in I. duo

í1!dltCf , f dc ye isaicata, rextls ti! cap, prκΡ"ιnτίam de injfic. de&ati textus in capite coder titulo

textos in capite cur casI/a , εοdιm tit ιι/ο ccxtus in cap.

vno dιlι'aίor„m , rod. tit. & ibi Glo(T, ordinaria &

comrniiii. Canon. .

Ex qiiibi.is

nota

&

collige

maximam differentiam in iiidicibus delegates & nrdinariis,

quia

licet in de- lebatis, I Γuηr ρsres & ferantur fcnτcntiæ conτέariæ,

"tint in pei:denri , donec cοnΓ^rmetur aliqua earum : Lamen in ordinariis nei.itra valet ,

nec

hunt in pendcn_

ti qiiia á lege & jute Prnprio baben[ iurildi&ioncm,

?fit nun e!I fιιhrrιοε á quo εοnfιτrrιecυr. Item etiam in allo eft maxima differentia ,qilia licet in iudίcibcιs orλinaríis, gi'andn hunt fententíæ conrrariæ , ρraua- Ιeε illa qυæ eli laca fuper libertate vel caula ρία, εa-

me

η

fecì

ι

s cli in ju'jicjbus dele^a

ι

is

:quia

nciirra

valet fed hunt in

pendenti

donec alfgita carnm con-

lirmetur pei <ii 2am ratί oneιυ : & ibi tcnCi;t έοιnmυ- nίter Dc ίtrnes.

Tertiò conlirmatur, quiaidern eft pluribus arbi-

tris, quia

vnus line auio nun pοεell indicare ,fed omncs fimul coder loco τenq cre : & íì dί fcor- ιί enε, praaualet major

fars

, dum τ uι en omnes adlinc

&

lint ρræfeι+

tes

: le'iis ι eró

(i

giis eorum L•*

ab-

. fens vel πιοttιιιrs ,

quia

IUIiC nun vakr fententia au- cuius nec nlaioris partis, etiaml ιic.citatus & reClui- f rias & habeac ί uΩαm caufam vel non, quia fcιυ ιιtía

& ratio vnius ροτυíε alíus trahere in fuam : textus el} in 1.

jan

tr's,jf. dc Rrbίτrτσ,

textus in

l.iter/i vn»j,

§.iιem /' plιιrιs, ιοd. tït. & vtrobιηιιc GΙοί . ordin aria

& comι"urιiter Doûαrεs & iJ m dilponit ίιχ τ8.

ci·

1.3 Σ. tit. 4. 3. ραrιiι. licet in caIn abΓentiæ contraι ium (it dilpofitum de lure Caiionico , ίιτιó ηιιό d Ii abfens lit ιίιά tιτs & regιιιί ιws, & folk addle & indicate, alij

polRuu facere & deiι,ire negmium , vt in cap, fn, de arbítr. lib. G. S& ibi cοmmυώιer Dυttores, qiiod

ta-

mcii deber: feruarí in rcruis Eccicia , cur 1ìc :n ατεuiα ipiιituaΙis fecandum G1οΙΙ m & communiter Do-

ι`ίωres.

Item etiam deber intelligi tαnώ m , qiiando vniis ex a: bi ;ris lit ablens ó& conriin'ax : ί c ιs tamen f 1ιe

mortuns

, qiiia ibi non cadit cítatíQ n°c contumacia fecundum D οmί niιυm ibi , j .ι. cot, qi'&. Anch. &

ιοmmuτ)ίεer alios Dοέtoιes.

Quartó conñrmatur

, quia idem cli in pluribus.

progyuratoribds , quia Bect eo cαΓιι ηιíο in foliduni Γυιιt dati & coniliruti , ηιιiί b.ε poflϊ t aIliiui & iie- gotium per le gerere , & ώ locus prænentiοni : taιl^en iι lirnpliciler func dati & cοι'ifliιιιεί , omnes Γiι ul de- bent ofhcium exercere, & iion vniis line alio : & tune iriod fecerit major pars valet & tenet : textus eli: in 1. plι'ribιιι , . de ρrοCιιrι t. & ibi G1ofΓα ordinaria &

co'mmuuicer Daores , textus

in :'zp. j

ώ

dc

prot.

1í'v. 6.

Qιιír ώ conlirmatiir, qiiiaidem cli in pluribus

tu

-toríbus, c ιιratoribιιs, vet adminiliratoribus legitimis, daciuis vd talamcntarais :

quia

ins tvtc1æ vel curx cli penes cos inlulidurn , licei admir,iRratío polTit in- icr cos diuidi : & ηιιαηdο n.on e1} diuifa,

fifl^

ι

tit

in quolibet aau vet π gοείο auihuritas vniws : quando νerύ cli diuifa, reqiiiritur authoriras ems, ciii admí- ni(tratio ptrtinct , textus sit in 1. tιtιla leyitima , duo, de lιgit. ruicr. textus in 1. (iρlιιrιi, coder titi'!.

textus

i Ι. ή'ρlι,rιι ,/ dc 'idrnin. tuit. tCxtIlS in i. ιum

plures , cod. ìít. textus in 1, i. & per totuirn, Cod. fτ cx ρΙιιr. tιιtor. τ:x:us melior, & expccfflor cΧteris,in lβn.

Cod. de ai'iI.ior. preβ'nt.

Stxtò 'onlirmatiir , gιιία ide

m

cli in pluribus exe- cutoribus tefcamenri,

quia

omnes ITmiil d;bent exe-

qui

voluntarem defun¿li : & aliquo corurn moiiuo vcl longè abί^nte , alter Γϋ lιιs cxequiiur : textus cli in ιαp.τ. §. f^ιη de tej?am.in 6. & ihi ιommιιnίεer Do-

&ures & tenet Bald. & ibi alij D οέlοres in tnuu!.Cod.

de Epifc. & cler.

Finalirer & ρoflremó notaex illa lepe cafurn in quo recfrratur ad iudiciiim fords : pro ιuί us cοnΣìr-

τηαtiοne & dee1arataone add &

nota,

quod iiidicium

fouis

nιιηgυánι haber locum, nili in cafbus à iure expre(

lis

: tex^us cli & ibi cοmmυníter.DοέΙοres in l.f dτιob^τ. , Cod. Comm, de le^at. tenet etiam Bert, in Ι.

meminί muι, Cod.cpaudo & qui, qs'arta pars deb. !ib.io.

idciii tenet Perllta in 1 β yιιΜ feru"m ,§, fi inter duos, nxm i t. dc Ιe '. τ. λ z=aedus in L i z, tit.4. lib. S. nsim. 3.

Matiencus ;bád.δξloffs.nιιm.ι, vbi à Loins iudicio ap_

pellad non polle probat.

Item adde 9υό d nuriquarn habet Is εum iιιdίιίυm fords , nih co cafu quo vecdtur dubium in iure,

noιι S

D

7

(3)

• Commentari

;

in Le

i'on fiiper faao:iica Glo(T.Gngularis in iure, i►: 1. vni-

ειn,C.vti poιJid,in verbo ρτιώ

ibιb

ίt: & ibi εοnmιιη,Do-

flores c& iliaco reρutat (iiigul.Irncil.rnoderr)i in 1, 6»- . iRf emedi,§ jîn ff.de leg.i. laΓ. &

moderni

in

brn'C.cem.'& Ιegαt. .

Item adde quύ d ab iflo iidkio forcis nunquam potet't aρρellαrι, nec íterum furtiri : quia fors νci for- tuna non habet lιιperiorem in hoc mυndοΙita Γιηgιál, BaΙd.iιτ dr l. ; dυοbstaC,commττn.deIιg)t.úι

ibi fcgnicur

& cómmcndat Lf. &

commun.

nnodernj

idem

tenet.

Iii. in I. hυirιβnοdi,§ fn,dc 1cá. ι . 3 .coLn. i z. . ^ A

em ΧΧΧ I Χ: '175'

& per toti'm,

σ

dc proc rat. & ιn

regula

, qιι in 41te-

n'ι , ff de Τιv tf!14 iκΥΙι, Ó& ίτι

regula,

t_ Cgki in ii" ¡^cce-

dit in "Ireri» coder tít!s/o ) lib. G, in l.ciιm h' ιes,j7 de

tii"eτ( & temp. pr'i1

Tamncii quandο teflaror & mandator conccdit hαικ facultarern & cτιmmί (Iìοίιem aired ad tc(la- τneηειιm facίeιιλυrιι , ílla non eli tefla_rnentum_& v1-^

• tina voluntas , Γed^uί dεnι vt}us δt. díf

ρΡ.

o

^ flt

ío irce

r

1

úós. dc

ρ

ϊΤ , per gιτam probatur ha1ιilitas pérfo

,

næ 8&" ιnand ιιrη , & cοmmίί1

ο

: & per confequens - vidtbatiir ealere cum

l•egi τ i ι ua

& ordivaria Γoíennί ta-

i

. L^ ι.te duorum t.cflium: cecεè & difhcilè videtur εon- Τ

ε

x

τ'

v S

χ χ Σ

Xim' 4 , rιιam

rationem

alΤΙgτiaιc, fed ιοgiεaιιί ηuód . ratio tubtiΙis & noua qυa .potcil εrnϊ deεari iíla e(} nam . . N el poder qiie fe dιer.

Ι

commίίΓaτiο para hazer

todo !ο ΓuΓοdί cΙ)ο;ο

parte

dello, inte_rucn a lafo- len)IlIdad del cΓcriυαιιο y te(ligos

que

fegun g yes de nue[lros ι•cynos

han

de interueuir en

los

tellamenros, y de orrj rnanei-a no νaΙαn iii

hagan

fe

los

dichos p0- deres Id eR :

In potef?»te d"nd'i commίff ario ad pT'ediIl4,awt ιοrt:m partis , ea aahi beat sir t'qbef/jonsi & tιfίiττm foΙeηη'ít4J, qua cx lcgibυe noj?'m'm regnorυrn adhibeizda eft in re- βaιncntι'. li' ι.ρrediΣ1æ ροtιβaιeψiηt nt:llíι" τva!oώ ac

βdei.. .

eadcrn.euk rado , virtus, &.etfe&us, quod e(1 in con_

feqiieiiti: dicirur e;iam eIlè in antecedenti eiiis argil- menro textus in l.illιtd, f de acφιir. h'red. textiis in

. 1. i. f. d' iυrίf omn. iud. textus in 1.1. 4. fτn, & in 1, fτn.

ff.

dc ojc. eiτ:,

cui

ιβ rand. i' i/: cexcus in 1. τ. §, inf- ρe' ιιο , f q#emad, tejam. aper, t c x tιιs in 1, ; . § . çsi

hαbεt,

ff'

ά e ftrµίι' νι ft:c, pried. textos

in

1. ad rem mοbi- 1ιτητ, & in I. 'ad 1e'an'rn , dc proci'rat. &

e

ι

ndem hanc radonem approbat Ma

ι

ien ^

υ$ in!. τ ;, titul. 4.

lib. f .,g1οjJz 1. rn'mero 13. ex qua rarione diibia

mihi

videtur

rius

Γcnεenεί a fuprà ad nawιιrιsm t. ergo cm in tellamento requiratur cera & legirima 1ò1Cmt- S V NI I"l A R I V M. • tas à

i

ii

r

c ί ntrυdυaα pro euitaiida Pahtate, mεrίτδ

i11amei

requiblcur ii'

mandaro

,& commillionc aired τ ,Q αηdο cοmmίfj'rίι4 ιβ dat4 facι'k faciιndί

te-

fa&? & εonεe(Γα pro tcltarnenro

ordinando, ε

β'τtneηt" ι , & qτι f !ιnnitaσ rcgs'irithr in con'c- fit aι;recedeιιs nccc'Γarium ad Hind: & in ‚bc τaη-

dιηdα hac facaltRte ? τùm iοηljPHι vera & fundarnernalis ratio huíos 2. .Q ι'Ε βt ratio propter 9ισam in iβa cοncej7Ιone Υeφι

ri-

1'S.

tr'r idem niirizcrsi' reβiιιn, vt in tefP"mcr.to ?

T E Χ ^ T V S Χ Lof

τ

L Σ X ΧΧΧΙ X.

Ota deciiionem humus Ίegís,nemρe qu?d eaden folemιitasquç regdirirur in

ι e1tamenr ο sequir ί-

tιιr in mandato, facultate & cnmn,ifüone, dυαm qis

al:eri

concedic & commitrit ad illud ;acicηdυιυ pro Co : ex quo ueceίΓariδ infcttur, quò,i Li polka ίοn- mi(Ιàrius teffetur nυηcυραεiυè , requiritur gιιό d ha- beat Facukatern & cοιηm í1iοneιυ fibi conee[Γam nuτι- cuρatiιι ευrαm teflibus legitimis & necc(Tariis rC- gιιiΓtis in teflamento nuncupativo : Γι verò tclIetur

in tcriρtis , requiritlr gυό d habcat faiu1tacern &

cornmirnonern (ìbí conce ί1 ι n in fcriptis, cum forma

& foknriiiace requi(ica in tefIamento in fcripris per noftram lcgem expreffam ίυη&α lege 3. fuFra eo- dem;lic& , liniere faculcatem cum forma & folen- n tare requífιta in ce(lamento riuncupatiuo ad hoc, νε commi(Tarius poliic teftari in Icripris, teneat Ma- tiencus in!. t ;. ti;i'1. a 4. jib. S. recοp.glοj ι. mimer. a.

tame..i emus Γeιιtentia mί hί ex eodifplicet, quia contra textûs verba videtiir, ibi, interuenga la f lennídad dc!

ιfcτ ιιo y ιeβιgοι, gττι J gιtη leyes dc ηυιϊίrοr rιyηο.r,

ha dc irιιιrι±eni,• en /os teβ'ινόeηtc.r. Secundo coruinci- tur hæc Matien i fcntentia ex τ τiοue noun texciis infra à nobis adduέia & approbata. Earn'km Icilicet rationem, virtutena , & efFe&um ,

qui

eíî in conk- quenti, iii antectdenri cire d;bcre. Nec oh(lat funda

-inenrum ab íρfο cradirum de reuocatíonc tefIamc!lti, quia diucrium

ius

coiilliriii oporret in reuocatíone, quarn in confeΣliοnc icliamen'ii:fcd tu ιneliυs cχaττιί- na. Sed licèr grauilTirni & clariulimi patrcsiftarn legerri ediderimr,contra earn tarnen fe offert difhcultas infb

Iuhílis ii' reddcnda raτi)ne;nαη

licet

ccinmiiladiis,ciii damn & concedïtur facultas telΙαιιώ pro alíquo , de- beat adhibee eandeττι folenniratem quam ιµkιτet

teft.

for && mandator debcret initerponere , q; is ge- rit & reΕrχ énτaτ ρenfuι3am & vices eii)s, vt in Li.

N 1a ΓυιεeίΕοn del αγοιαzgο , ainque cit hijo .41 mayor rnuera en vida del τenrcί or del mayoraz- gο, o de aqiicl a quieni pertciiefce, G el cal hijo mayor dexare ,hjο , u

níeco

, u deί endienτe legitimo , culos tales dekendτentes del hijo mayor ponlu orden pre.

eaιι al hijo fegυndo del dicho tenedor , o dc aquel a quien el dicho mayorazgo pertenctcia, Loqiial no folarnente inandamos que Cc guarde , y platiqiie en la fucceclion del mayorazgo a los afcendet'res, cero auii en la tucceihon de lus mayorazgos a los cranΓucrf,les , de manera que Γιemρre el hijo, y fus defcendientes legitimas por fu orden rcprefcmcn la

perfona

de rus padies, aiiiique fus padres

aio

ayan

fiiccedido cii los ilichos mayoςazgos, faino 11 otra cola

efinuere difl,ueíla

pot el que pnirnerarnenle conllítuyó , y οrdeΩδ el rnayorazgo , gue en taΣ cab, mandamos que be €uarde la voluiidad del que lο in-

{lίευy

δ.

Id dl:

In Γ^cιιfJ one AIaLratu' , etίιιmβ maior nato βΙ ι'i e' wuu d1κedat rο νίιιιrιι qlii .‚Tilior"1 14 Ifl tenet , aut is ad qr'em ρertίι et , β' ιίκ1 ητodi maiσr nati' filiase re/i- qrierit frσρι βίtιm ή liιlr , alit nepote'm atir dιf ιnden- tιm le'gritirnii?fl , ιά'fmο dercendΣntει nQιυ maiοrίs fι1 j /i ο ordine f fe>"JΖ!tτr fΙέο βι.;τηdο ιiva q!'i Ma-

ioratum tιηιt ait illiιte ad „cm Μaiοratιτa pertinebat.

quod non fο!? m prώ cipiιι uτ et fιr riot & βat in βic- cpjonC Λia τtyι era ' Γ ndenιe; , νιτ1m etiarn CYga tra ιfuerfalιs T (Ic ut ]?rnper f ι'iιτι & cii" de fcfndentιs I r timi !° οr''ine reρr' (ιntent per/onam parenttsm, ιtiamfτ parentιs non fιίccιFa,'nt in prεedιΣlίr maiorati- brαι , niJι a/jul f +rrit cvnft^tυtιτm per illam qiii M»- jorat 1! in inβiυnt arqs'e ordinattit : ram in ιin¡

modi casù praiί yma Ηι vt νοl γntι Ιnf /ίtκl οΓis fer- licts'r.

— Q 4 SVMMA

(4)

Antoni) Γ omezi ' T. C.

I 7 6

. tradidit pο^ f íοηιm , & po%n mortem iiui VOC4-

S V M Μ A R ζ V Μ. nit alίυΡm , an rιfpιι`i" ter'ij ροJt rnaioratu r re-

. tτocari ?

I .uίd it maiordt$'J ? ; ' 4j & quando ροf]7t per Ie'gem prohibcri aliιnιιtίο ? i Qι:ο ίurι it iι,τrοdΗΣlυJ mai,oratυΡs ? 3 6 An & gυΡRndo in mι1iοτ''oοn' tcrty ροβt prohiberi

3 Regnum quo iiire fkit indsiI/i'm ? alIen"tie ?

4Qττando ροριιΙ" non reco'gnofcit fiτρe iοrιm , rn 37 ‚4η yo jt prohiberi alienatío per v&imam volsin-

,vo/j;t •/i'bi eligere Regem ? tαtιιη ?

S Qττando traι`ΙatυΡr 'le fn'ιιjJ e rιgni , vfgw ad 38 Si prohσbitio 'dienationis ci? fέla ciim Ie'gitima ca'- qwm grade'm admíttantur fυΡcce^rιs eirss ? 1k 'fl ΡojJit prohiberi alrcnatio ?

6 4n f>scσ ιffοr in

regno

d&beat eJ vnffs , νι1 po jnt Si in prohibitione alienationή approbarut iυΡramen-

ιfe p&'res ? i •' tam an va!i'at p,•ahib;tio ?

7 Ssiccefor ii regio, an debeat ej7 major ιεtate? Φ14^ξΟ . 'i τιflatοr prohihiit a!icnqre tura fαmτliam , vi- 8 Fee ι'& a an ρι/t frιccιdι, e in regno ? deatnr νοcιerι omnes dc familia fτmul , vel &ra- 9 Si Rex/it ?h"iOY ρυΡbertate, & rnnοr yti"g11ι fi vi'- datim ?

gί^ιtí annorτσrn , an ρo/βt ρΡιr fι rι' ere jine c"- 4I Λττ íβο cafü Iabeat locrim repr'i fιηtatίo ?

ratore ? 42. Si teβator vocauit f1lί'ιrn aiterisis , an veni'#it pa··

Ι ο PriυΡilegιa qua cnmpιtWnt Joli principi cx ρieηir - titer & f nυΡ1, ZICI ρrοχίmίor in gradτι jn'cfr

dine ροt ιβa ú ? ratur ?

I τ ]Jaioratuj Dacis, Comiώ , tie! λklαrεhiοηiσ, ende 43 Si legatom vii 6dejcϋτι m jfum relínφtatτtr fami'.

proueniat ? /Id an cοnjar'gτúnei adrnittantrir ordíne fuc-

τ 2. Si 7<e.x ye! Ρrίηιιρι eoncεf]ιt alicx'i ui/lam vel ea- cejjiuo ?

j? rum c:imjitiilo & dignirate ί omitatuσ,aη tran- 44 Si f mρlίcítιr ej? faι9a prohibitio alίenatiοnís ιχ-

Ieιtad h' cdιs naίoratae' tra familiar , an cx hoc indi'c'it"r βdιicom-

τ 3 ΛΙ iο, atιτ qui co;Jfτβίt in 4Ι!1 bοnit & ρer οnΊ' miffum ?

parιichlaribus , vn'& grcneniat ? 45 yue ad quem &radττm intιllίgatur vocata fa- τ 4 In οbíιgatιonib^ιι' faΣli „οη cogitυΡr qiiis ρrdcise ad mi/ia ?

f ιΣium, fed tantrn ud τntιrιJ< ? 46 Si gιsis prohibeti'r alienare inter certas ρerβσηιu &.

τ j Parj6m 'gdieth'm contra natsirarn & fubβantiam dccc'at ab iηtιffatο, an pοfjiι ci Rccedcre ρe fo-

^Ύ ι 4th16 non να1et ? na yιιι erat prohxbíts ?

- τ 6 Sicist ιχ 'ο!ο tit,,!, non traηψìt dominiiim , &i'zfolo 47 Qωndo per tιβatοrιm e9 f ιΣ7a prohibitlo ' Ι en -

titυΡ . non adrnittitrn ' tioPrn eXtra farώ /iam , an i//c 'd qticm lι'ςitimo

9s:rt¡ς .' R · ' '17 Ink//cl/H, ad textum ί n 1.finali, C. de ρa&is,inter hire bona perιτιΝe -υnt , ρogit liberé alienare in

S b em Pε, δc vendit, ιχtr4ηιιτm ?

I 8 the & quando folo tit"Io νιl cοntraεl" ρο jt τmρe- 48 n & yuandο ι/έξΙiσ ρerfona poet committi &crc-

? di tic! alteri tertio ?

diti aljeHHlio .

19 An & quando va/eat paΣ ern & corMentia , gιιό d 49 Regula qι"e habet yuòd /e' anιm faaιιm τncertaρer- fι'nduε in yυο eβ aρροjtιl fιrΗτ;ΝΙ , per domini'm fon't non valet , quiomodo intdigattir ?

non ahtnetra ? s ο Cornmιffariκι jι elegίt , an ρο jjit ροβια rιυοιRrσ 2.0 b^υ"ndo in ραΣlο pro hbitiiio de non alienando poni- cicilionern?

τυr claιιftlla tranβ^ltíκa ροjj7ιοπτσ non ροιιβ fie- f 1 Pater qui mc/iorauit β// m in tertio bonortsm an

ri alienaijo ? pοfrε reυΡοcare mιliοrationιm in T.'it'I vii

2.1 An proh1bí:o dc non alienrndo babear taminm €j_ morte?

Flom in vita prohibiti , & tantum /it ριrfonalιé, S = Si ιιβaτοr inβituit pitires Enredes, & omnes graιτa- vιl fτt perperiia ye! γealíσ ? uit (mp!ίcitιr zon alienare an videatur faΣfa ii ClαufυΡlα cοnβitι'ti, virtus & ej[Ì υΡs eiru , an trim- prοhibitiθ faaore coh'redun.w ?

feet ad hiredes? 53 Si teβator ρΡhιτιbu4 fιιίt legntum & griwaυΡτt ut

τ; Per iυΡdiciσ decretnm an pofJt pro hiberi a!ienatio ? noιτ4/Jmττm C9' jîc vitirno loco decedens -eβίtυΡat ' 24 An cx jo/a fιηιιntίii íττdicis β"e aΣtκalí tsditio- hσrιditatem aliι,ι , an per hoc videattir inter -

ιιι transferatur dominium ? σatariοs tιτcitéfιdιicomnn)7 m indτiΣl"m, et prί- τ f Quando apponitm' perfona cι.ísΙ conremplatívne fτt mo decιdeeτ.n rej?ituat a1íí, ?

prohil'itio, an va/ear Ems? teneat? 54 Si tιβator íττ/Jit hireditarem reliittii: an per hoc

τ d IntellιΠυs & dec/aratio ad texrsis in l.quoiics, C. videatsir h^res'rasatuσ interim non alienare ? de denat, giix fub mολο ? SS -QNΙΙ efeΣlue & vtilit& ref'/tet cx hoc, φ'ι d mn - 27 Donatio vet contra/Iris an ρo jt fieri ad temp ris Vt iorat ii' fit cum a"thorτtaιe principia ?

ρο/Ι ter.npsis ret re»erratrsr donatori ? f 6 An pater vet mater ρofβt cim bon' 'onfcienti' fίι- ιS DecΙamtjo ad τιχtυι to 1.7. cie,4.S.pare. cere & conβitιτerιmaιoratrm?

2.9 Donator yáí donas'it alt en fandιτrn vet rem , hoc 57 An con»/?itsiein maioratrm po/Jir βΙ ιιm vel defcιη- ραέl ο vt refiirs'attir tertio , f pojJit j?rid ρaΣfυΡm dentem i/rum ui/hr cti'gcrc, & alias Γιa legitima

rtriocari inrιítο tertio ? práuare ?

3 0 .QυΡαηdο e aIIs' vet contra/Ill ‚liqr"'rsim gυΡώ t"r s 8 An parer vet mater cοnβίtυens maiorátιτm tιηι.τ- a11io tertio , an pojJit Co inιúto ilíud iris Ί 7bí an- ter ιlί eν' & nomin'ire (him malorern

fer, i ? 59 Λn ρater vι! rngter conllitυΡenτ rnaioratsim , frη•

31 InreiLeIlus ad text,. in 1. 3 . Digellis de feruís ex- p/iciter· a'ícendo qr' d veniar ad anum , videat sir

Portan, νοιαrι rnaior'm ?

z In ιo,traΣdίbιse an & ιριando ha be at locrrtm pεeηί- 60 An ρόrtιr vet 'hater ισηβίtυιηs maíoratum pοjt

Tent a? a'ocare & etigere ή'ίiam εxtantibιi mafιιτlίσ ?

33 Si ραιer mtliorault fτΙíυΡm & 1 rιaτιit rιβίtιιιre 6t Si conflitriens maioramrn vocasiir rantuim mapuloj aίιεri ., an fol]: pojlia parer ii!iid ‚ςraι'aιnen tok IXC!ufS fαmί nιJ , an mafικlus def endιns ιχ fιs;-

lerc ? mina ρΡojjit fυΡccιderι ?

34

Si quiσ cιrβitaat m'iior'isHm in per/ona ‚iTt' & 62 Si ιοnβiιsεηs rnaiora:sim dixit & va/silt quod vi-

fiat

(5)

Commentarij in

Ζ'4t injmum vii def endtntem maíorem, & con- tíίrg4t qt"d τ'ρeτiatur ήνiue t& fτlia, & filia ft m.

or: αn ρrαfιratιsr fτlíuσ νε1 dιfcιndens mafcu- 1υf miflor ?

63 Si conflitiuen, m ιiοratum vocauit m'sfciil..s, & in defeεfum eorum fcpmin&, 'vz mafc ιτ!i" ιx fιemίηa fυεdαt & ρr^ιratιsr ?

64 Si con^ιtaens maiοratιτm fmpli'citer dicat q"οd vi- fLu injYlikm v iol defcιndιntem maiorem,& alias ρcΥβnas rtοη ι•χρJt , an mοrικο fιίίο Ιrϊο nínatο maioratιτs ρnβea fιccef uί veniat in alios ? 6 An f^ρσs b'/i] maiores dιfιe'"&ntis in vitι au præ-

feratrn- Elio ,ίιcuηdο τenί tο ?

66 Si ρri?nσ0ξιaίtττs ji't monachus vii reliςiοβιs , an

Γιιtcedat in maσοratt.ιn ?

67 Si Rex, Dιιχ, Comes , Marchia, eel fiιccs fοr mα- τοΥύιtus , ante qιian aΣlrαlitιr fϊιccedat habιΙίt / ίίΓrn , & ροβ rι·gntτm viol major atl'in αdιptι+m hί bΣ t a!itsm,qrjis eoru'm (i'ccedat?

6 Si d'ο νF! ρlurεs /imusl & fiτccef τsé naf antιτr ιx eadem matre , & non poffit cο'nοfci 9ιτis Bori' n ρriιτs edit us fit , gttú fisccedat & ρrafιratιsr ? 69 Si ρrτmνςεnίtus efi demens , furi^ ,β's , viol mette

cactus, an exciudatur a fuccι(Jionι , & fuccedat f giieη' in gradτι ?

7 0 An primο1enitus ρojt renuntiare &'s primo''e'τi-

tairy

7 τ An pater eel po/Tmfor ma ίoratκs , ρο f t prii'are fι- I";m vet fiτcceff^rιm cx aliqua caitfa jure rnaio- 72 An fsccef r maioratus foluere debit ρrædecef-

/` ri' ? I

7; An fenentiu lata contra poffέjorem majorqti'j

floιιαt & ρrαίιιdίcιt fιgtientibsιs /ϊsccefforibus ?

74 Si ρσjj]Ζr maiorarns decedat frιι£Σibus pendenti -bu, cud pertine'vit tales fraιlΙιτι ?

75 Si ρo/? Jr maiorat's deciodat rfliέfο filio prirnoge- nito, & glίis fτliέs minoribNsü enιibτιs , cx re/i- I?a exore rnatrέqιιιιorττm diuitc, 5ιιάτ teneatuir ad

alimenta?

76 An fίιceeffor & ρoίç7δr maioraιι's fτt vere domί- nus per tιmpus νitα fτa , 'rnte7"am vfniat diιs reβίtutίonιι ?

77 An va/eat angrimentllm de feudo ad maτoratτ^m ? 78 An ροj,Γej οr maiοratιss teneatτsr fιtifdarι de ,ιβi-

tuσnclu bonis fequιnti fuccejΓοri ?

79 An ρroxΙmiοr fisccejror ma^oratus pojt in vita ροf fforis petere , et dcciare:r'r maíoratwco ad f

pert inιye ?

80 Si po/íe'ffàr maiarαtrτs inβituat f^sccιf nem in

bonis

maioratue an inβitιrtio va/cat?

8 τ Ar bona maτoratue ρofJint alienari?

8 i .n bona ιnαiοrαtιιJ ροfβnt ριrmutari ?

8; An bona m'-uiorat"s ρojjint in pu'gniis vιl h)pothe- tam dori ?

84 An bona mιιioratus ρo[nt lσcaτi ?

8 S An in bonu maicratrts po[t con j/itui fertcit"s ? 8' An in bοnι maiG ratΗs ροjj7t fieri t ratψιέ iο ?

87 An bong rrea,oratei.a.cU nt 'ιliιηαrί ,prepter aliquam cauΓam piam?

88 Si ρoJ.Τοr maίoratιτs dι faΠο alienauk , an/eq'ens proximion /?ιccιjer po t βatirn nj al ienataσ ρι-

terε & vendicare ?

89 An Rex eel P rincePc ρóςt concedene licentiarn fai facιsltatεm alienandi ,-es makrat 1':?

90 An bona rnaiorau's ροjJnt prifcnibi?

9 1 An bona majoratlIl pοβnt per dcliliunj con can ?

Legem X L. 1 17

LEX XL.

Sta

lex tra&at de

alta

fubtili & rdli ιn"τteria

Malo...

Τ

ratus, qiiam intendocavè fubriliccr & rnagíí}ta1icer tra&are : gyro cuius ρerfeέ a intclligenda & ileclara- tionc.

Primó

qiixro qιι d fit Maicratiis ? & rel'oluti- υè dico, quod Maioratus cii qtisdarn digniias & ρrκ- togativa εum fucceflione qiiam habet primeger , icut in cognatione fila : & potcil dici quod Iiakiit ortum tarn de iiire diuino ηuám ςcιιtί um po(itiuo : de ί uτC Jiuiino , qnίλ ρrimogenitιιs ρrxferebatυr aliis fratti_

bees in facrifíciis offereιιdis.

Ιεem fcdehac ad dexteram patris. Item duplicatos cibos recipiebat. Item diebus fcl}iuis vellera pretio- fam ferebar. Ircm benedi&íonem à parre in articulo

mortis recipkbat. Item maiorem pattern hrreditatis reciρiebat, ita ρrobat textos & ibi G1o(E ordin. Ar, chíλ.& commun. Door, in csp. guani pericuilo/lim 7.

gτιιβ.τ.τenet etiam Ιoαη.Αιιd. Abbas, & communiter DοέΙοr.ίn capiti'l. licet dc voto Martin de Laιιιi.in tra-

IlcZt. de ρrίmα^ιnitsιra prima fir, fecunda gιι'εβ. Ιοαη. k Cirier. in tra tκ ΣL dc ρrimο1eníυara

τ

.

τ.&

3.gνιq?.ρro-

bαtur eriam GenιfιJ cαρ.τ ς.iη Elne : Vhί dicitur, ?vende j , /%

mίhiρrímogeníta tua > &

cαρ.τ7. codemlib vbi tem- ( 4'a'

pore mortis Ifáac benedixit lacob , credens fore £faii a/L'α , ι? W

fratrern eiiis prirnogeniturn : &ita benedi&ioriedixit - ./ o^ ^ w ci, det tibi DEvs de rore caelí & de pínguedine ter ιæ ` ι i% ab[Indantiarn frιιmentί , vini, & old : & feruiant tibi

PoInjIj & adorent tribus : Είlο dorniiius fratrum tuo -ruin, &

ίηειτruenτυr ante te filij marris ευz.

Ηαbιi etíam oritim de jute gentiiim ,argumento s textusin l.ex hoc ίιι-c, f de iuflit. &íur. Cσrιί τmatur eríam , quia fi haredíras dicitur proiicnire de iure

. gentiurn Vt ρlenè ttadit Baird. in 1, interelum , f dc cond.indeb.idem Bartol.& Doέ}οr.in rubr ( dc acgιd- rcnd.h4red. Moderni ρrxciρuέ Barbat. in rib. ds tej?a- rent. ergo & maíoratus habet etiam nrium de lure

nο(1rο cίιιίΙi poiTtiuo, et in toto ritt+lo,Cod.& ff ad 7 ε-

bιllian.& in l.fιliκsfamίlíaτ §.dιιτi,cυm matenia,f dc

ί' i.& in!. peto .fi°atre coder tii"i.& in 1. camρa--gat tιneodemtitul.in 1.4ο•rn'm. 3. obi & in 1, cur parer co- dern titul. quibus iuribus probatur qiiod potei} quis grauarí per te!atoτem bona Cibi reliaa vel rem partí

-cularen ι pο1 mortem , vcl poll certum tempus altcri reflituere.Et idem approbar noira lex. Pro cujus per- k&a declaratione dico 9uδd maioratus aliquando cοnfιfΙít in regno , alíquando in titulo itiferiori ma- gnatum, putà , Diicis, Marehíonís, vcl 1 milis, alí- quando in aliis bonis & perfonis pamecee1ad6us. ; Quoad primum fcilicet de regno dico, gιιód regnuin procef.Iic de iiire gent iι mnam ροfl creationem run- di, gentes & popiili conaicueriinr Cibi reties qui prx_

dorninarentiir & iiiIIiiiazn aλmί nιárarent : texrus cί in i.ex hoc iune,f dc ‚'iii itid & iure , cujus verba funr, ex hoc iuire tentit,m intrοduέΙa funt bet/a, dιfcniptσgιn-

tεs, τe na condita, domini'i d // nέΙa,&c,ξt ad hoc no- tat ib GIofl.0rdg1. Bartel. τ. column. verfcéI. vlterίττs oρpone.ΑΙbert, i. column, Bald. z. column. Angel. i. col.

Paul S . colιιm.n.1 5 .Ia(on.τ.colum,tertio notabi1i.Raph.

Fulbof. 3, co/rum. num. 6. & communírer Do&ores &

ίλ;ο dick Bald.in cap. c .de maior.& obed. 9uód digiii..

races non Γιιηε à narιira , fed ab inucntioiic hiimana,

& fuiit ers íerpo (íta norniria, fcdcs, & ίηί gηία : idem tenet Martin, de Laud. in traΣ7atιs de ρrimο eηίtυrα t.

cnlumn quinta quij?ion.pninuiP.I Oar).! C Cirier in τraΣlα- tτs dc pnimogenitiira in i. /ibro ; quq?. ρrinciρali , &

idem probacft & difρ οnιιηι lepes νa1 dè notabiles &

morales Parrir. fcilicet lix !. & Ιιχ, τ.7.tiιιιl, i . i.Part.

Adiiertenciiim Lamen ηυό d fubllanria & origine re- giiiirn dícitur prouenire à fummo Deo, quia licet pofk

creationem.'

(6)

τ 8 .. ' Á nton τ J ' G

ere ίοnem munλi poteaatem dedij. hoinini , νε ciki cun&is animalibus terræ & νοlatilιbus cctli' &

ρifcíbιιs maris, νt liabetur GeιτcΓι ιaρitιιl, τ, ταmeη 11011 cοmιniΓ;ε Vt aliqiiis horno praee(Ιet alteri & do- TninarCtiir el , fed homines. procreáuit curn libero &

rc&o iιιdiεiο ratíonis: & íp(i inter fc moti congriia

& optima raτiοι c!egcruit fibí reges ρrο bοιιο ρυ- blico & vtzlí regimine ρ@ρυlοrυιn : fed il[uui •hberum

& rc&ιιώ iodicium rationis iιυincdiaté proceliit 3 Deo, ergo & regnurn ηuό d ex eo deríuatur. Prærerea

& magis in fρecie hoc probagr. pcs':εrbiοrum 8. Per me regei e'gn4nt & /eglim conditorea ir a derernunt : per me principe.' imperant & potente.' decerrnint i4i- liam:& ρrοbatur in eΙτnρeratores 9.diβinιW.& in Epi- ffοlα , inter clarcu , Cod. de fiιmma 7Tinit. & jd. cat, . ρrυbατιιr ecîam cx dί ¿}u Augufliuii dírcntís, qui pοtι- ffati rι βit, Dei ordi"gtioni re/ϊβit, vbi habeturin cap.

yι:ί rr/7I/git ι ' , gΙιLtβ. #, facit etiam authoritas Petri ΑροίΙοk : Σβοtι fι'ώ diti prinι ρíbtτa vfβriJ tangc,am ρræιe!1entib.: νt habcτtιr in cap, fοlit^ε dc major. &

obed. probatiir ctiarn 3. Rr', cap. i 9 •νbί Dοmίιιιis di- cit Hdix , vade & rer'ertere per viam titam per dc-·

J τt'ιm in Damafcττm , ιìτ'η peruenerι iliac νnςes Ha- a1 regem /ιριr Syriam, & palet in Druid, Salumο-

„ + ne, Saüle, & p!iiribos aiiis regíhιιs aρρτοbaι:s á lleo, ., νε habetur in farra pagina : & tranlîιmµriuè in cap. ι.

" VeYj'ic. ende farra νίοηε,

:fie` -` ¡4 Ex quo dedυcitιιr & infertυr , quό d dcficiente fιτcce(fore in reno, vel eo cafu ηuo o nh ώ ιιτ libe - - ri & non recognofcuiu Γaperίοrem , ρο1Γant eligere Ibi Regem : & talis eLaio Brit valida & perfe&a, ranquarn de iure gentiurn : & in cxprefTo ira tenet Bald, in diIla/. cx hoc iιsτe, dc iuβ,& iτιrι, z. co/urn. t.

q.'ψ. & ibi Paul.j. ιοlum.ηυrn. τ 7, & cornmmi.Do&.

idcrn Bald, in cap. fτgrn ίcaτsίt extra ,. de rεf riριi' τ . column, nm. τ. idern Bαld, in.ιap, crn in ma'gi//rkm in fin. ιxtra , de eleΣΙione, pm qua fententia & ιοnclu- lìοne ell textus forrnalis in 1. . titiil. i z. part. Vnum rarnen efl qiiod poflqiiam id ragniirn couiIlituiurn eli de iure gentium, femper'vadit & dcfLrtur ρer ('uccel- Iionem : textus ell in cap it. licet extra, de voto, & ibi notat & commendat Abh. Paul, i. colι'mn. nom. 6. &

εοmmuiiiter Duaores rexriis in cq. fτgni caιιί t de rι fcriptú, & ibi notar Bald. & εommυη:ter Do&ores

textos in caD. ínteΙΙ ΊΙο deinrexnr. textιτs in cap grandi.

βίτpρleη. nςςΙ g'. prid. & ibi notar loan. Monal. & de ' cornmuinitcr alíj Doaorcs & in cxprclk illarn fc ιτen-

darn & conchtiIionem tenet Bald. in ιέj 1. l.ex hoc iurή ff de iuj/. & ί^ιr. z. εοΙ"'nη.4.φιaΙ, p-iηcip. & ί bí com- mι ιιiter Do&ores, Aib. in r, cοnβiιιaione,'vιrb. §.

difcipdi ;, colp'mn. r'n fιη, i dem Alber,in 1, penssltirn.

Cod.de donat. inter vlr. & vxor. 3. cοΙι nn.yer¡lc. nunc tr'uifea,rn's. Martin. dc Laud. in traiΙat. de primogeni- tNra 4, column. 8. ιgυ.εβ, Princip. &ídem diIponii lex 'Ikodecirna titril. t • f croda part. (Telex oέ aυα & nona

codern titrilo & part.

ς Ιιn qiiod magis e(I , licer éο caΓα quo traιtatιιr de fuccel ione vel hxredirare Γιmρlici & paτticι3lari agnaεί gel cognati collaceraks ταηnιm fiicceduiir νf- gιτe ad decimiim gradan, , vt tenet Glo(I, oriiinaria commun, ορί n, in§,jan. Iff/it. de fnccef cogn οf .G1o1Γ

& coinrnun. opiti. in Aujthent. in (iccejοnι , Cod. de

/ ιi & leg lìb,Glnl1 & cominuii. οpin, in Authent. de h'trcd. ab intefi. venien. §. fτ eero nec fratre.r ισliαt. 9.

r'irncn noifro ιαΓιι quaiido ira&atilr de fuccdfione Regni , Diicatns , Marchiunatus , νeΙ alterius ciiiiilli- bet rnaiorariis, iι'dí[Ιin&c fticcedunr coUarerales fc- ciiiidurn grmius ρræro^ativam vfqqe in inBiiiiurn :

ira ό naΙir, λeterminaι ΒαΙλ,per rex rum ibi , in cap.i.

de f' 0 λfarchί'e, i.col. in fine, Ιacοb. Aluar. in §.fτ caρitanei, eiufdern titm. pen.quod reputai firigIll.& ibi

omezi' l Ι. C.

non rcpetiri ΙαΓοιι, in 1. fIn. Cod. urde leg timi i. col, licet rC1i1)quaT cogitandum ί7hilιpp. Deciiis ίbi 3, col.

nnm.g.Ca pota, ca'itcla 95 .Vide Giiillelmum de mini- te ferrato in traΣΙ. de fiιc'e -egττm, fol. ;,verb. cx bττe. loan. le Cirier vbi reputar valde linqulare in traIi.de primogen.lib. i .8 . qυdβ.cοΙ;'m2. t. rim. 3. Ιαιob, 'de S. Georg. in traΣlat. fιισderτsm in part. 9ιιis fτt Rex τ.

vi. rim. 6. Ruder. Siiar. in rcpct.1, gιιοηίιm in priori-

Cod.de inc jj c, fοL8G, ι, ιοlum. Phιlί p, Decius con-

βί. 8'j., colum, mum.. ι. eoliim. 9uos ego LcquOF. Pro qua fententia & conclu(ionc fact benè lix 9, tind.i.

τ. part. & Ιe.κ Ι. in fτne , titi/, τ 5, ιαdιm part. De hoc articiilo vide ηυæ lupra ad lebcm 8. n.6.

Item adde quod ΙυccclΓοr ιιι regno deber cίΓe vnus

& nοη plures : qrIia ratio illa gcncralis & vniuerfalís per quaui diximiis gιιòd regna ξuerυnΙ condita & (Ia- tuta diffa' , ηιιòd lit vniis rcx & non plures : quia

►às rcgniJin ξacilíεer depcιτrτetυτ : ρræτerea ιοnhr- a1 marυε , qma uic νlαcrnυs quod ί n νnιιιer(ο niIu)do eí} vnus Deus & Dominus IiOIICI· orniiiurn ceator &

rcΣ1οτ : in toto corpore & mniibrorum plwrahirace νtµ.ιr caput : iii epibus vniis e(I }lríιceps : aues &

grues νιιαnn feqiiuntiir : Eccle Γιχ vnus Ε "ϊcοpus : in ΑrchieρiΓcοpatυ vι^us ΑτιhhíepiΓcopws : & denlque in prouinciavuius præίes : vt uncap. in apibi" 7. 9(141. '.

Confirinatur etíarn aiithoritate Eiiangelica , dicenre, orni:ie regm.irn ín it dί uiΓυιr, defolabitur : & ex prædi- ais rationibus illarn (cmenιiam & conchiilionern re- iiet.Oldradus in confihiis ΓιΙís, confl.94.3. CO/IITl)fl. Al- beríc, in prima conj?it. f vet. §. dij2ipτ,lτ, idern Alberic.

in 1, penu/tim. Cοd.dnat. inter νir.e9 vxor. 3 co/rim. loan.

Andr,HcIlicrjIAbbas, Cardinal. Anchar, & εοmtιυ- nirer ΠοέΙοτes in cap.! icet de voto.Felin,in capit. qι,,e in Σcιlι/iαrυm de conflit. ante penn/tim. co/rim. 60. Bald.

Andreas [fcrniá, Aluarotus, & communiter Feudi -lIæ in cap. τ.§. ρrιtcνea Ducati.' , dι prohib. fend, alien.

per Federic, tenet etiam nοtab. loan. 1e Ciricr, intra- hatυ dc primo'genitIiva i. libro τ ι qυq?. Berrrandus in traΣΙat. deoriginc iurτ', i.qtiq?.Auchar.in cenfilio 3 39.

τ.& i. colr'mn. Id etiam latc probat Tiraηuellusplυ- res ratio nes reddens in trahlat. prmogenitorlim in pr'ε fat. num.3 ι. & ffgττιntibττι, & rim. 42.& η5.Gregor.

Lopez, per textυm ibi, in 1. 7.titττl. ι, part, i. gb" pε- rn'Itim.D Thomas dc re'giminc principnm Cap. i .Couarr.

lib. i praΣlic.gιιaβ.caρit. ι .nnrn. .& Iii'. 3 .refolut. cap. S, r. τιri,3,Ρalâciοs Rub,iu rnb.de donat. inter virιιm,§.69, mom. 2 τ. Rodericus Suarez in 1. quoniam in priοriΙιι' ιχτιt]/ oηι io. ?"iohin. lib. τ . cap. 3.rn'm.6. cur ρlιι- ríbus apis 9tuos coiigerit Doέ,lυs Μaτiençιιs in 1. pri- ma tit silo feptimo li/ira quinto recop,gloj'ι , n.9.

Itcm dato ηυòd ΓυιιdΓοrί n regno dcbet eίΓe vnus, dicoηuúd debet elle major : vnde G plures lint in eo- dem bradu, Temper mαiοr debec ρræËerri & Incccdere.

Krimò, qiiia ciirn iiaturalitcr parentes Jefiderent fiIios procreate propier fui conIcriiaiionen', νε in 1. /ibero

-fir ,f. de νerber, jgniflc, curn firuilibus & ilhid dc..

Iidcriurn adiinpleat films mayor qui primo editus el}, fequiiiir ηυód in co viget major amor & dileaio pa..

terna , & per confequens in omnibus debet præferri alois fratríbυs, Secυndó quiacurn í11e ut major state, alij fratres minores rencniur el præílare reuerentjam :

argumenro textus

in 1. fσr»per ,f dc ire immunytatij, vbi píura bona dicit Alber. textiis in!. i.f deal/jo fcri/un, tc xtus in 1, i .Cod.de cσnj?dίίυι lib. t i. rexius j

I.Aiexandrini', Cod .de decuι iοtιibττe, li/u,0 decine , tex -tiis in 1.ή'η. Cod. detyronib"J /ibro duodecimo textus in cap. τ dimaior, & abed.

Temió, quia magis fanum & íntegrum con ί Ιiιιm el in tuaiore qυ πι in minore ad gubernadonem cxcr- ceiidam : narn vt ait ρhilοΓnphus 7,Ρoliticorun'. Nα- t .ra 9ndjrn hrimano gener i dedit bo,r fe,ziore.r , hoi ii'- fiord:

7

Λ R.

λ

Referencias

Documento similar

organelle inner membrane; GO_function: GO:0015662 - ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative mechanism 1 11 potassium translocating ATPase, subunit

GO:0009310 - amine catabolic process 1 11 spermidine/putrescine ABC transporter periplasmic binding protein AAC74207.1.. SAMPLE QUAL FILTER DP RPB AF1 AC1 DP4 MQ FQ PV4 VDB IS

membrane; GO_function: GO:0042280 - cell surface antigen activity, host-interacting; GO_process: GO:0009243 - O antigen biosynthetic process 1 11 putative polisoprenol-linked

�b?foft.· (Er aduerre dominum hie facere voluiíle quod ali1s feeie fe no legirur. In aliis enirn omnibus volunrarem Iequitur pr&#34;fl:olantiú.hie aurern vlrroneus non

quia prius occurrit, paulatim augmentatus occurrit magnus, et dicitur ad similitudinem caude quia incipit ab angusto in arnplum protenditur; quod vertitur in pulsu

In addition, given the widespread use of prescription benzodiazepines in society, and their diversion to the illicit drug market, the increase in new benzodiazepines might also

&amp; ibi etiarn communiter Do ι `t ο res, vbi dilponitur quod inuirumenrurn ρ ubli- ε nm vel príuatun facíens menti ο ne τn de alío inflru- inento non facit dcm, ni ί

&amp; Γιι btiliter infertur, quod iii fucce ώ one humus li - neæ afcendcmiurn , non habet locum reprx ί ntari ο, vnde ficut quando concurrir pater , auus paternus, vel