• No se han encontrado resultados

primera triennal d arquitectura del maresme bases del premi / 2004

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "primera triennal d arquitectura del maresme bases del premi / 2004"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

p r i m e r a t r i e n n a l d ’ a r q u i t e c t u r a d e l m a r e s m e

b a s e s d e l p r e m i / 2 0 0 4

(2)

Es convoca la primera Triennal d’Arquitectura del Maresme (T.A.M.) per part de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a través de la seva Seu del Maresme a Canet de Mar. Poden optar-hi les obres finalitzades, entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2003 en l’àmbit territorial del Maresme.

m o d a l i t a t s

A la seva presentació, les obres s’adscriuran en algun dels següents grups:

a- Edificis de nova planta d’ús públic.

b- Edificis de nova planta d’ús privat.

c- Obres de rehabilitació, tant d’ús públic com privat.

d- Interiorisme; obres d’intervenció en espais interiors, tant d’ús públic com privat. S’hi preveu també qualsevol obra de tipus efímer, com també de disseny de mobiliari i d’altres.

e- Espais exteriors: intervencions en espais públics i espais oberts.

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres que consideri oportunes mitjançant la formalització de la fitxa annexa a aquestes bases. En presentar les obres s’ha d’indicar en quin grup es classifiquen, per bé que el jurat té el dret de reclassificar-les i crear altres grups si les característiques de les obres presentades ho requereixen.

t e r m i n i s

El termini per a la proposta d’obres i presentació del material corresponent finalitzarà, en aquesta convocatòria, a les 14 hores del divendres, dia 28 de Maig del 2004.

d o c u m e n t a c i ó

Cal presentar les obres mitjançant la formalització de la butlleta d’inscripció annexa a aquestes bases. A títol indicatiu, s’ha d’expressar a quina modalitat es presenten.

(3)

Pel que fa a la documentació, cal presentar:

a- CD que contingui plantes, alçats i seccions dels plànols en format.dxf, el text en format.doc i les fotografies en format .tiff (1.600 x 1.200 píxels i 300 dpi).

b- Cal adjuntar un plànol o croquis de l’emplaçament i de l’itinerari per anar a visitar l’obra.

c- Fotografies de l’obra en suport paper de mida 15x20 (màxim 5)

Tota la documentació demanada haurà de lliurar-se a la Seu del Maresme del Col·legi d’Arquitectes de Canet de Mar (Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, Riera Gavarra n.2 , 08360 Canet de Mar)

La Demarcació de Barcelona del COAC, amb l’interès de difondre l’actualitat de l’arquitectura de la nostra comarca, es reserva el dret de fer ús de la documentació lliurada de totes les obres seleccionades, i demanar-ne de complementària per a la seva difusió, i es quedarà en propietat la corresponent a les obres premiades, com a fons documental de la Demarcació de Barcelona.

La resta es retornarà als seus autors.

j u r a t

El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per:

1- El president de la Demarcació de Barcelona del COAC o persona en qui delegui.

2- El president del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic de Mataró 2- o persona en qui delegui.

3- El vocal responsable de la Seu del Maresme del COAC, que actuarà de secretari.

4- Un vocal representant del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

5- Un membre del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

6- Un membre representant del Foment de les Arts Decoratives.

7- Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC.

8- Un arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.

L’acceptació de formar part del jurat comporta la renuncia expressa de presentar obra pròpia o obres en les quals s’hagi mantingut una relació directa.

(4)

El Jurat extendrà dues actes: en la primera fase es farà una selecció de les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats establertes.

Aquestes obres seran publicades al catàleg de la present edició i la resta hi seran ressenyades. En la segona acta s’atorgaran els premis per cada modalitat de la Primera Triennal d’Arquitectura del Maresme.

El Jurat procedirà als acords per majoria de vots. En cas d’empat es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, el vot de qualitat del president de la Demarcació de Barcelona serà decisiu. El jurat podrà incloure en l’acta una valoració de les obres premiades i podrà fer les mencions que consideri oportunes.

El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc en el local de l’exposició a mitjans del més de novembre de 2004.

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

(5)

b u t l l e t a d ’ i n s c r i p c i ó

p r i m e r a t r i e n n a l d ’ a r q u i t e c t u r a d e l m a r e s m e

nom de la persona o entitat que proposa l’obra nom/s de l’autor/s

situació de l’obra

adreça municipi

Edificis de nova planta d’ús públic. Edificis de nova planta d’ús privat. Obres de rehabilitació, tant d’ús públic com privat.

Interiorisme; obres d’intervenció en espais interiors, tant d’ús públic com privat. S’hi preveu també qualsevol obra de tipus efímer, com també de disseny de mobiliari i d’altres. Espais exteriors: intervencions en espais públics i espais oberts.

modalitat de l’obra

Referencias

Documento similar

L’objectiu d’aquesta intervenció és cobrir la llotja i part de les grades del camp de futbol de la Torre Roja, actuant sobre una superfície d’aproximadament 52,80 m2 de llarg

A la planta de dalt, on abans hi havia un saló d’actes, s’hi ha habilitat ara un espai com a sala per als més majors, la qual permet també la lectura en sala, ofereix un servei

CENTRE PRIVAT VAMAR 46000951. Concert

CENTRE PRIVAT FP ESCUELA PROFESIONAL XAVIER 46012896. Concert

CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 46018761. Públic

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

El financament públic a carree de l'Estat de les despeses en R & D a Espanya durant la década deis setanta (1970-78) ha tingut també una taxa de creixement important: 24,2

c) Teníem ganes de fer un disc nou que anara més enllà del format habitual. I sí, el procés ha sigut molt complicat, però també molt emocionant... RESPOSTES.. d) I tant! En