ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: JGL2018000037

Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 2 d´octubre de 2018

Horari: 20:00 -20:15 hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern Local Hi assisteixen:

Alcalde: Albert Serra i Vergara Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus

Yolanda Tristancho i Manso Francesca Costa i Mulas Marc Verdaguer i Iborra Secretària-Interventora acctal.

(Res. DGAL 9/10/2015): Núria Dot i Seuma

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, els regidors delegats Eva González i Fernández i Antoni Vila i Tió.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2018 2.- HISENDA

2.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES. EXP. 1654-000031-2018 (X2018001021)

3.- URBANISME

3.1.- LLICÈNCIA D'OBRES A L'AV. PAPA JOAN XXIII N. 2. EXP. 2436-000033-2018 (X2018000875)

3.2.- AUTORITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ D'UNA PLACA DE GUAL A LA PLAÇA EXPANYA, NÚMERO 6. EXP. 2349-000004-2018 (X2018000993)

4.- EDUCACIÓ

4.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES ESCOLES MUNICIPALS PER A INCORPORACIÓ DEL MENJADOR DE L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR. EXP. 1403-000004-2018 (X2018000305)

(2)

5.- SERVEIS

5.1.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS COSTOS D'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL "EL VERDAGUER" DE MANLLEU CORRESPONENTS A L'AJUNTAMENT DE RODA DE TER, PERÍODE ABRIL A JUNY DE 2018. EXP. 1657-000013-2018 (X2018000402)

6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL MERCAT DE SEGONA MÀ

6.3.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L'ASSOCIACIÓ RODA DE COMERCIANTS. EXP. 2244-000051-2018 (X2018000994)

6.4.- PROP_JGL CONCESSIO SUBVENCIO AUTONOM E.PRIEGO. EXP 2244-000041-2018 (X2018000787)

7.- ESPORTS

7.1.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A LA SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE RODA DE TER. EXP. 2244-000052-2018 (X2018000995)

8.- CULTURA

8.1.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA ANTIFURTS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXP. 1431-000010-2018 (X2018000892)

Desenvolupament de la sessió

1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2018

Resultat: Aprovat per unanimitat 2.0.- HISENDA

2.1.-APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES. EXP. 1654-000031-2018 (X2018001021)

1.- Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta el següent acord: ÚNIC. Aprovar les factures següents:

(3)

- factura núm. 2507/2018, de 31/08/2018 presentada per FUNDACIÓ TAC OSONA, amb NIF G65187056, corresponent al servei de manteniment del mobiliari urbà, per un import de 11.461,35 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799. - factura núm. 2502/2018, de 31/05/2018 presentada per HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL, amb NIF B63768550, corresponent subministrament de joc infantils, per un import de 4.356,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.

- factura núm. 2644/2018, de 14/09/2018 presentada per FRANCESC MENA JOSE, amb NIF 77309744M, corresponent a l’obra de picat del mur de la blava, per un import de 9.648,06 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.1522.63200.

- factura núm. 2018/2518, de 31/08/2018 presentada per CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D’OSONA, amb NIF P0800049I, corresponent al servei del tractament de la fracció resta, per un import de 5.126,29 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.

- factura núm. 2018/2343, de 09/08/2018 presentada per DAVID SERRABASSA FERRER, amb NIF 33954973G, corresponent a la despesa relativa a la direcció facultativa, executiva i de coordinació de les obres de les cases del carrer Costa del Ter, 9-11-13, per un import de 3.997,88 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.151.22706. 2.- Vista les factures presentades per a la seva aprovació i confirmada pel corresponents serveis tècnics municipals, incloses en la relació comptable d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, número P/2018/48per import de 21.327,03 euros.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta el següent acord:

ÚNIC. Aprovar les relacions comptables d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, amb número de relació P/2018/48 per import de 21.327,03 euros, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

3.0.- URBANISME

3.1.- LLICÈNCIA D'OBRES A L'AV. PAPA JOAN XXIII N. 2. EXP. 2436-000033-2018 (X2018000875)

(4)

Vista la sol·licitud de Marta Roca i Fontserè, per realitzar la construcció d’un garatge i reconstrucció del mur, a l’avinguda Papa Joan XXIII número 2 d’aquest municipi, segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte tècnic Marc Manubens i Mayans, i amb número d’expedient 2436-000033-2018 (X2018000875).

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 13 de setembre de 2018 que transcrit diu així:

“Antecedents:

Data d’inici de l’expedient: 27/3/2018 Planejament vigent:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número 7565, de data 23/02/2018).

Qualificació urbanística: zona illa tancada general, clau 3a.

Informe de tramitació de l’expedient:

Agents:

Nom Núm.

col.legiat/CIF Arquitecte tècnic

Marc Manubens Mayans 10353 Control de qualitat

Coordinador de seguretat i salut

Constructor Construccions Crostres, S.L. B60035482

Les obres consisteixen en la construcció d’una garatge i la reconstrucció del mur de tanca perimetral del jardí.

Distribució de les superfícies construïdes: Superfície reformada habitatge

Garatge 35,58 m2

Condicions específiques:

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres. Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa de l’obra on

(5)

s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

Terminis:

L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és d’un any i de tres anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Conclusions:

El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent. Càlcul de tributs exp. 33/2018

Vist l’informe jurídic.

D’acord amb els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; el capítol I del títol I del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

concepte m2

mòdul (€/m2)

Coef

tipologic Coef ús import

garatge 35,58 487,00 € 1,2 1 20.792,95 € tanca - 487,00 € 1,2 1 0,00 € 35,58 20.792,95 € 17.327,46 € 20.792,95 € TAXA DE TRAMITACIÓ 0,60% 124,76 €

IMPOST SOBRE CONSTR. INSTAL. I OBRES 4,00% 831,72 €

4,60% 956,48 € m2 vorera 24,97 m2 vorera 1.498,20 € 1.498,20 € Tm: 54,00 (mínim = 150 €) 594,00 € TOTAL FIANÇA RESIDUS

CÀLCUL DE TRIBUTS - LLICÈNCIA D'OBRES

en obra nova construcció en reforma i rehabilitació

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE GESTIO DE RESIDUS CÀLCUL DE LA FIANÇA DE CONDICIONAMENT DE VIA PÚBLICA

CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE L'OBRA

TOTAL TRIBUTS

Pressupost de referència:

PRESSUPOST CALCULAT PRESSUPOST DE PROJECTE

(6)

locals; 103.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Atorgar a Marta Roca i Fontserè, llicència d’obres per la construcció d’un garatge i reconstrucció del mur, a l’avinguda Papa Joan XXIII número 2 d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, amb les següents CONDICIONS ESPECIALS:

1. Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.

2. Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).

3. Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

SEGON. Establir els següents terminis de vigència de la llicència: 1 any per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, amb l’advertiment que aquesta llicència caducarà si transcorre el termini d’inici o d’acabament, incloses les pròrrogues si s’haguessin sol·licitat i aprovat en el seu cas, sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres.

TERCER. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 21 de setembre de 2018, per un import de 594,00 €, és pels costos previstos de gestió dels residus.

El sol·licitant de la llicència haurà de presentar en aquest Ajuntament, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats i el certificat final de la direcció de les obres visat pel col·legi professional, per tal que es pugui retornar la fiança corresponent als costos previstos de gestió de residus.

QUART. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 21 de setembre de 2018, per un import de 1.498,20 €, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.

CINQUÈ. Aprovar l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per un import de 831,72 €, i de taxa per tramitació de llicències urbanístiques per un import de 124,76 €.

(7)

Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

SISÈ. Notificar aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el procediment.

SETÈ. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de la corporació.

3.2.- AUTORITZACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLACA DE GUAL A LA PLAÇA ESPANYA, NÚMERO 6. EXP. 2349-000004-2018 (X2018000993)

Vista la instància presentada per Concepción Molist Riera, registre d’entrada E2018004146, en la qual sol·licita permís per poder instal·lar una placa de gual a la Plaça Espanya, número 6.

Vist l’informe favorable emès pel servei de vigilants municipals, del qual es desprèn que es tracta d’una entrada de vehicles habitatges unifamiliars.

Vist el que estableix l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Autoritzar a l’interessat a la instal·lació d’una placa de gual a la Plaça Espanya, número 6 i, en el seu cas, a pintar una línia groga just a la via pública davant de la vorera de l’entrada de vehicles de 2 metres de llarg per 10 cm d’ample, per tal de facilitar la maniobra.

SEGON. Donar d’alta de la taxa d’entrada de vehicles la finca de la Plaça Espanya, número 6, per import de 24,65€ (entrada de vehicles habitatges unifamiliars).

TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.Comunicar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que procedeixi en aquest sentit i que es doni d’alta en el padró d’aquest any 2018 i comunicar-ho al servei de Vigilants Municipal.

(8)

4.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES ESCOLES MUNICIPALS PER A INCORPORACIÓ DEL MENJADOR DE L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR. EXP. 1403-000004-2018 (X2018000305)

En data 19 de juliol de 2018, mitjançant resolució de l’alcaldia es va adjudicar el contracte de neteja de les escoles de primària de Roda de Ter i l’Escola Municipal de Música, per procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris, a favor de Neteges Coral, SL, per un import de 127.009,20 euros.

Iniciada l’execució del contracte s’observa que els dependències corresponents al menjador de la nova escola Emili Teixidor no han quedat cobertes pel servei de neteja atès que de conformitat amb l’article 17.3 del Decret 1607/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, l’empresa de serveis, o el personal laboral contractat per a l’elaboració i manipulació dels aliments, s’encarregaran de la neteja tant de la cuina i el menjador com de la resta d’espais que siguin de la seva utilització.

No obstant això cal fer constar que el Consell Comarcal d’Osona ha contractat la gestió del serveis educatiu i social de menjador dels centres educatius pública de la comarca, on està inclosa l’Escola Emili Teixidor i en la clàusula 10 del plec de prescripcions tècniques i econòmiques s’especifica el següent:

“L’empresa adjudicatària haurà d’assumir una neteja diària i a fons dels molls de descàrrega, les cuines i els estris. En el cas de fer ús de les instal·lacions de cuina dels centres, l’empresa adjudicatària serà responsable del manteniment higiènic d’aquestes.

L’empresa adjudicatària farà la neteja diària de l’espai del menjador en acabar la prestació del servei, tot i que la neteja a fons d’aquest espai restarà a càrrec del centre.”

En aquest sentit, per una banda, es diu explícitament que és l’empresa que presta el servei de menjador la responsable de netejar diàriament la cuina i els estris i és la responsable del seu manteniment higiènic.

Per altra banda, li correspon també recollir diàriament en acabar els àpats l’espai que utilitza com a menjador (espai on dinen els alumnes usuaris del servei). Això significa en termes generals recollir les taules i netejar-les així com escombrar per recollir les restes de menjar que puguin haver-hi a terra.

Així mateix, i en correlació amb aquestes consideracions, al centre docent li correspon realitzar les tasques de neteja generals en el mateix sentit i intensitat que les realitza a la resta del centre escolar, establint un calendari setmanal per fregar el terra i desinfectar l’espai així com un calendari trimestral per altres tasques com poden ser els vidres o altres elements.

(9)

De conformitat amb l’establert a la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives que han de regir per a la contractació del servei de neteja de les escoles públiques de primària de l’Ajuntament de Roda de Ter, un cop feta l’adjudicació definitiva, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les modificacions d’acord amb la normativa vigent en aquest punt en el moment de la licitació.

Atès que la licitació del contracte de referència es va produir per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió de data 1 de març de 2018, li serà aplicable l’establert al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en endavant TRLCSP).

De conformitat amb l’establert a l’article 105 del TRLCSP únicament es podran modificar els contracte quan així s’hagi previst en els plecs o en l’anunci de licitació, cosa que no és aplicable al contracte de referència. Així mateix disposa que no es podran modificar els contractes amb la finalitat de realitzar prestacions addicionals a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte per a complir amb finalitats noves o incorporar prestacions susceptibles d’utilització independents, com seria la ampliació de zones de neteja.

No obstant això, l’article 107.1 del TRLCSP regula els casos de modificació contractual no previstes en la documentació que regeix la licitació i entre ells el primer dels supòsits preveu literalment que serà modificable el contracte en la circumstància següent: “a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.”

El Plec de clàusules tècniques particulars no incorporava dins la descripció de les zones dels centes a netejar l’espai corresponent al menjador i per tant aquesta mancança pot suposar una inadequació de la prestació contractada procedent d’un error en les especificacions tècniques previstes en el plec.

L’article 108 del TRLCSP disposa que abans de procedir a la modificació del contracte d’acord amb el que disposa l’article 107 del mateix text legal, caldrà atorgar tràmit d’audiència al redactor de les especificacions tècniques per tal que en un termini no inferior a 3 dies formuli les consideracions que consideri convenients.

Consta a l’expedient proposta econòmica presentada per l’actual contractista del servei de neteja de les Escoles municipals. La oferta presentada per a la neteja de la zona de menjador de l’Escola Emili Teixidor és de 112,00 euros (IVA no inclòs). La qual cosa suposa un increment de la despesa total de la primera anualitat del contracte per import de 1.626,24 euros que és un increment del 1,2% del total del contracte.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(10)

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

Primer.- INICIAR l’expedient de modificació del contracte de serveis de neteja de les escoles de primària de Roda de Ter i l’Escola Municipal de Música, per procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris, a favor de Neteges Coral, SL, per un import de 127.009,20 euros.

Segon.- DONAR AUDIÈNCIA al contractista per un termini de 5 dies per tal que presenti les al·legacions que estimi pertinents.

Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA al redactor dels plecs de clàusules tècniques particulars (especificacions tècniques) per un termini de 5 dies perquè formuli les consideracions que estimi pertinents.

5.0.- SERVEIS

5.1.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS COSTOS D'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL "EL VERDAGUER" DE MANLLEU CORRESPONENTS A L'AJUNTAMENT DE RODA DE TER, PERÍODE ABRIL A JUNY DE 2018. EXP. 1657-000013-2018 (X2018000402)

Vist el conveni de col.laboració establert amb l’Ajuntament de Manlleu, per al sosteniment de la deixalleria municipal “El Verdaguer”, en el qual es disposa que l’ajuntament de Roda de Ter, es compromet a assumir el 14,7% dels costos fixes i variables que es derivin del funcionament d’aquest servei.

Vista la liquidació dels costos corresponents a l’ajuntament de Roda de Ter referents a l’explotació de la deixalleria municipal “El Verdaguer” durant el període abril-juny de 2018, per un import de 4.659,97 €, segons consta a l’estudi justificatiu aprovat per resolució de l’alcalde de l’ajuntament de Manlleu del dia 6 de setembre de 2018 (registre E2018003937, de 12 de setembre de 2018).

Vist l’informe emès per la tècnica municipal. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar la liquidació dels costos corresponents a aquest ajuntament referents a l’explotació de la deixalleria municipal “El Verdaguer” durant el període abril-juny de 2018, per un import de 4.659,97 €.

(11)

SEGON. Aprovar i autoritzar el pagament d’aquesta liquidació amb càrrec a la partida 05.1621.227.99 del pressupost municipal vigent de la corporació.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Manlleu i comunicar-ho a la intervenció municipal.

6.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL MERCAT DE SEGONA MÀ. EXP. 1403-000014-2018 (X2018001012) Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Serveis Adjudicació directa Contractació del servei de gestió del mercat de segona mà.

Atesa, tal i com així ho va expressar en el seu dia el Ple de l’Ajuntament, la voluntat de potenciar una fira o mercat mensual al Polígon industrial del Puigvell.

Atesa la necessitat de continuar la fira o mercat de segona mà i reutilitzables.

Atès que comptar amb un mercat d’aquestes característiques pot contribuir a dinamitzar el poble i per tant respon a l’interès públic, sense ser, però un servei públic en sentit estricte.

Atès que és convenient per a l’Ajuntament encarregar a una persona o empresa la gestió del mateix, que s’encarregui de la publicitat i el bon funcionament, sense que suposo una despeses per part de l’Ajuntament, i que pel volum de negoci previst correspon un contracte menor de serveis.

Vist el pressupost presentat pel senyor Joan Vilardebó Olivés. Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

Atès que tothom que ho desitgi podrà instal·lar una parada, sempre que compleixi en cada moment amb la normativa vigent, a llur efecte hauran de signar una declaració jurada, i pagui la taxa establerta a l’efecte, donat que el polígon industrial és prou gran per poder acollir-los, garantint així els principis d concurrència i objectivitat.

(12)

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

Primer.- APROVAR EL PRESSUPOST presentat pel senyor Joan Vilardebó Olivés amb DNI 77300707F per tal que s’encarregui de l’organització de la fira o mercat de segona mà i reutilitzables, amb les condicions següents.

a. Admetre a tothom que compleixi amb la normativa vigent, a llur efecte haurà de presentar una declaració jurada; i en cas de tenir dubtes s’haurà d’acreditar documentalment.

b. El preu del contracte consisteix en el 60% de la taxa establerta per paradista (IVA inclòs).

c. El contractista cobrarà a cada paradista la taxa establerta a cadascun, prèvia expedició del corresponent rebut o tiquet numerats de manera correlativa, que seran controlats per part de l’Ajuntament. Durant els tres dies naturals següents a la realització del mercat o fira de segona mà haurà d’ingressar la totalitat de la quantitat recaptada així com aportar tots els justificants corresponents a la Tresoreria Municipal.

d. El lloc d’ubicació serà el Polígon industrial del Puig Vell i en tot cas haurà de garantir que quedi en les mateixes condicions prèvies a l’inici de l’activitat. e. El mercat tindrà una periodicitat mensual, es farà el primer diumenge de cada

mes; excepte quan per aprovació per apart de l’ajuntament es modifiqui el calendari.

f. En tot cas, el mercat haurà de finalitzar a les 14:00 hores. El contractista serà el darrer en marxar i controlarà que cadascun dels paradistes hagi recollit la seva brossa.

g. La durada del contracte serà d’un any (amb efectes des del dia 1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019), però en cas de que hi hagi problemes de civisme i d’ordre públic es podrà rescindir sense cap d’indemnització per part de l’Ajuntament.

h. El contractista haurà de comptar amb l’oportuna assegurança de responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar per l’organització pròpia del mercat o fira de segona mà.

Segon.- El pagament es farà prèvia aprovació de la factura, degudament emesa, per part de la Junta de Govern Local, sempre que s’hagi documentat el nombre de parades de cada sessió del mercat o fira de segona mà que es dugui a terme i que l’import de la quantitat recaptada s’hagi ingressat, i siguin coincidents.

(13)

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i comunicar-ho al servei de Promoció Econòmica i als serveis econòmics.

6.2.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L’ASSOCIACIÓ RODA DE COMERCIANTS. EXP. 2244-000051-2018 (X2018000994)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018 es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 1.500 euros a favor de L’Associació Roda de Comerciants.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 21 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004153, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 25 de setembre de 2018 la tècnica ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’Associació Roda de Comerciants per import de 1.500 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 450euros a favor de l’Associació Roda de Comerciants,amb CIFG63473045 amb càrrec a la partida 08.433.480.00 0815 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal.

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

(14)

6.3.- CONCESSIO SUBVENCIO AUTONOM E. PRIEGO 20092018. EXP. 2244-000041-2018 (X2244-000041-2018000787)

Atès que per acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària de 20 de febrer de 2018 es van aprovar les bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, les quals van ser publicades al BOP de Barcelona del dia 11 de maig de 2018.

Atès que d’acord amb aquestes bases es pretenen subvencionar:

 les quotes de les noves altes en el règim especial de treballadors autònoms de la seguretat social durant els primers 18 mesos de l’activitat, de la forma següent: una quantia fixa de 50,00 € mensuals.

 en el cas de les empreses, la quantitat de 50,00 € mensuals per cada treballador contractat, durant el termini de 18 mesos.

Vist l’informe emès per part de la comissió avaluadora en relació a la valoració de la sol·licitud presentada per Eric Priego i Pastor.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS: PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció a l’interessat.

SEGON. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent, a les tres primeres quotes del RETA dels mesos de maig, juny i juliol de 2018, atès que n’ha acreditat convenientment el seu pagament, per un import total de 150,00 €, amb càrrec a la partida 08.433.480.00, del pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho al Servei de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal.

QUART. Comunicar aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

CINQUÈ. Facultar a l’alcalde per autoritzar els posteriors pagaments dels diferents períodes de justificació.

7.0.- ESPORTS

7.1.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A LA SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE RODA DE TER. EXP. 2244-000052-2018 (X2018000995)

(15)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 2.808 euros a favor de la Societat de Pescadors Esportius de Roda de Ter.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 21 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004154, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 25 de setembre de 2018 la tècnica ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de la Societat de Pescadors Esportius de Roda de Ter per import de 2.808 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 842,40euros a favor de la Societat de Pescadors Esportius de Roda de Ter,amb CIFG59587709 amb càrrec a la partida 03.340.48000 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal.

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

8.0.- CULTURA

8.1.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA ANTIFURTS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXP. 1431-000010-2018 (X2018000892)

(16)

d’adjudicació contracte de Procediment

Menor subministrament Adjudicació directa Subministrament d’un sistema antifurts RFID per a la Biblioteca Bac de Roda Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar el subministrament d’un nou arc antirobatori amb sistema RFID (radiofreqüència) a la Biblioteca Bac de Roda, el qual ofereix més prestacions respecte a l’actual arc electromagnètic. Per una banda, hi ha un control més fiable de seguretat, garantint així la col.lecció de la Biblioteca íntegra, i per l’altra, obtenir estadístiques més àmplies i variades de l’afluència de persones i d’altres aspectes de la Biblioteca Bac de Roda. A part que l’equipament antifurts actual ha sofert diverses avaries que porten a la necessitat de renovar l’aparell.

Vist l’informe emès per la directora de la Biblioteca Bac de Roda. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar el pressupost número EAS-1738-18 de data 5 de juliol de 2018 presentat per TECHKOVERY, S.L.U., amb CIF B87490892 , pel subministrament d’un sistema antifurts RFID per a la Biblioteca Bac de Roda, per un import total de 8.857,20€ (IVA inclòs ).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.3321.622.10 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i a la directora de la Biblioteca Bac de Roda.

(17)

9.0.- URGÈNCIA

9.1 APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR D'OBRES PELS TREBALLS DE PINTURA A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EL FARISTOL DE RODA DE TER UBICADA A L'AV. TECLA SALA, 35. EXP. 1379-000010-2018 (X2018000785)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Treballs de pintura a l’Escola municipal de música el Faristol de Roda de Ter.

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar les actuacions de manteniment a l’Escola municipal de música el Faristol situada a l’Avinguda Tecla Sala, número 35 de Roda de Ter en concepte dels treballs de pintura a totes les estances de l’esmentat local.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.

Vist l’informe del director de l’Escola municipal de música el Faristol de Roda de Ter. Vist informe de secretaria-intervenció.

Atès que s’han presentat les següents ofertes per realitzar els treballs de pintura a l’escola municipal de Música el Faristol de Roda de Ter:

Interessat DNI Data reg.entrada Nº reg. d’entrada Import (IVA inclòs)

Toni Jiménez 33941414S 25 de juliol de 2018 E2018003404 14.997,95 €

Jordi Sánchez 33950853R 31 de juliol de 2018 E2018003515 17.545,00 €

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar el pressupost número 37/18 de data 20 de juliol de 2018 presentat per TONI JIMÉNEZ pintor-decorador amb domicili al carrer Joan Amades, número 11 de Roda de Ter (08510) i amb NIF 33.941.414S, pels treballs de pintura a l’Escola municipal de música el Faristol de Roda de Ter, per un import de 14.997,95 € (IVA inclòs) per ésser l’oferta més avantatjosa.

(18)

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.326.622.00 del pressupost vigent de la corporació, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit que en porta causa.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics, serveis tècnics i director de l’Escola municipal de música el Faristol de Roda de Ter.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora acctal, lliuro aquesta acta.

L’alcalde La secretària-interventora acctal.

Figure

Actualización...

Referencias