• No se han encontrado resultados

ENQUISA DE VITIMIZACIÓN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ENQUISA DE VITIMIZACIÓN"

Copied!
115
0
0

Texto completo

(1)

1

ENQUISA DE VITIMIZACIÓN

F ERROL

X OSE L OIS B RAXE R ODRÍGUEZ

Y OLANDA R AMOS C APELO

INSTITUTO DE CRIMINOLOXÍA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2009

(2)

2 Universo: Poboación urbana da cidade de Ferrol maior de 16 anos.

Mostra: 301 enquisas válidas.

Tipo de enquisa: Enquisa anónima. Repartíronse enquisas en diferentes lugares dos principais barrios da cidade de Ferrol que abranguen unha ampla socioloxía (colexios, universidades, locais de ocio, centros de saúde, farmacias, centros da terceira idade, comercios, etc.).

Posteriormente, recolléronse as enquisas e clasificáronse para descarta-las que non se correspondían cos barrios obxecto de estudo, e ás que non se axustaban ó contido da enquisa.

Datas do traballo de campo: Do 29 de xuño ó 29 de setembro do ano 2008.

Introdución.

Dun total de cincocentas setenta e cinco enquisas realizadas, só trescentas unha resultaron válidas.

As demais tiveron que ser descartadas por tres causas fundamentais:

- non se correspondían cos barrios obxecto do estudo (pertencentes á zona urbana de Ferrol).

- ser realizadas por persoas que non están dentro do abano de idade establecido.

- estar incompletas ou non axustarse ás cuestións formuladas (que presentan comentarios fora de lugar, alusións xenófobas, racistas ou sexistas).

A distribución ten en conta os principais barrios históricos e modernos da cidade de Ferrol polo que se descartan as realizadas fóra do casco urbano.

Localización xeográfica.

(3)

3 Superficie e poboación.

A cidade de Ferrol, está situada na provincia de A Coruña, no Noroeste de Galicia, abrangue 11 municipios cunha poboación total de 163.669 habitantes que constitúen o 5,93% da poboación de Galicia cunha densidade de 266.82 habitantes por quilómetro cadrado.

Os principais barrios obxecto de estudo, rúas que os compoñen1 e as enquisas correspondentes a cada barrio de Ferrol obxecto de estudo, veñen determinadas pola seguinte táboa:

A NÁLISE DOS D ATOS

1. PERFIL DO ENQUISADO

1.1. Idade

Dun total de 301 enquisas, 179 foron realizadas a persoas que afirman posuír entre 16 e 20 anos, 48 entre 21 e 30 anos, 29 entre 31 e 40 anos, 24 entre 41 e 50 anos, 12 entre 51 e 60 anos e 9 de máis de 60 anos.

1 Ver anexo I

Barrios Habitantes Enquisas

Canido 6.562 46

Caranza 11.040 48

Catabois 3.788 39

Ensanche A 16.481 22

Ensanche B 8.036 47

Esteiro 6.608 22

Ferrol Vello 2.051 15

Magdalena 5.992 53

Recimil 2.633 9

(4)

4 Neste senso, compre sinalar que o 59,47% dos enquisados afirman posuír entre dezaseis e vinte anos, seguidos moi de lonxe, co 16% polos que afirman posuír entre 21 e 30 anos.

1.1.- Idade

16-20 179 59,47%

21-30 48 15,95%

31-40 29 9,63%

41-50 24 7,97%

51-60 12 3,99%

+60 9 2,99%

1.2. Sexo

Das 301 enquisas 138 foron cubertas por mulleres (45,85%), e 163 por homes (54,15%).

Este dato amósanos que non hai unha grande diferencia en canto ó sexo.

1.2.- Sexo Homes 163 54,15%

Mulleres 138 45,85%

Idade

59,47%

15,95%

9,63% 7,97%

3,99% 2,99%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 +60

(5)

5

Sexo

54,15%

45,85%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

Homes Mulleres

1.3. Barrio

Un total de 53 enquisas (17,61%) foron realizadas por persoas que afirman vivir no barrio da Magdalena (o máis céntrico da cidade), seguido dos barrios de Caranza, Ensanche B e Canido que son os barrios mais habitados de Ferrol, despois do Ensanche A do que, nembargantes, só obtivemos 22 enquisas.

1.3.1.- Barrio

Canido 46 15,28%

Caranza 48 15,95%

Catabois 39 12,96%

Ensanche A 22 7,31%

Ensanche B 47 15,61%

Esteiro 22 7,31%

Ferrol Vello 15 4,98%

Magdalena 53 17,61%

Recimil 9 2,99%

(6)

6 1.4. Tipo de vivenda

Atendendo ós datos obtidos, decatámonos de que o piso resulta se-lo tipo de vivenda máis habitual que afirman posuír 244 persoas das enquisadas, que constitúen o 81,06% do total. Esta circunstancia probablemente se deba a que a enquisa se centra na zona urbana de Ferrol.

A casa ou chalé é a opción elixida por un total de 20 enquisados (6,64%) que están localizados na periferia da zona centro.

1.4.-Tipo de Vivenda

Piso 244 81,06%

Adosado/pareado 1 0,33%

Chalé/casa 20 6,64%

Colexio/residencia 0 0,00%

Outro 1 0,33%

Barrios

15,28% 15,95%

12,96%

7,31%

15,61%

7,31%

4,98%

17,61%

2,99%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A Ensanche B Esteiro Ferrol Vello Magdalena Recimil

(7)

7 1.5. Estado Civil

A maioría das persoas enquisadas, un total de 255 (89%), afirman estar solteiras.

Feito que probablemente veña determinado polo alto índice de persoas enquisadas que afirman posuír entre 16 e 20 anos.

Este dato resulta realmente sorprendente, xa que dos restantes enquisados 27 (8,97%) afirman estar casados, 4 (1,33%) divorciados e só dous (0,66%) viúvos.

1.5.- Estado Civil

Solteiro 225 74,75%

Casado 27 8,97%

Separado 0 0,00%

Divorciado 4 1,33%

Viúvo 2 0,66%

Outro 0 0,00%

Tipo de vivenda

81,06%

0,33%

6,64%

0,00% 0,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Piso Adosado/pareado Chalé/casa Colexio/residencia Outro

(8)

8 1.6. Enquisas por tipo de convivencia.

O tipo de convivencia que predomina é a familiar, pois é elixida por 237 enquisados (78,74%). Isto pode ser debido a que a maioría dos enquisados afirman posuír entre 16 e 20 anos e atoparse aínda cursando estudos.

Nembargantes, esta porcentaxe supera á aqueloutra relativa ó abano de idade referido (59,47%) co que outra das causas posibles explicativas deste fenómeno pode vir dado polo feito de que, hoxe en día, as circunstancias económicas da sociedade, en xeral, fan máis difícil deixa-lo fogar familiar.

1.6.- Tipo de Convivencia

Coa súa familia 237 78,74%

Coa súa parella 17 5,65%

Con amigos 6 1,99%

Só 4 1,33%

Estado civil

74,75%

8,97%

0,00% 1,33% 0,66% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Solteiro Casado Separado Divorciado Viúvo Outro

(9)

9

Tipo de convivencia

78,74%

5,65%

1,99% 1,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Con su familia Con su pareja Con amigos Solo

1.7. Enquisas por frecuencia de saída

O 53,82% dos enquisados afirman saír polo menos unha vez por semana, circunstancia que probablemente se deba, de novo, o feito de que a maioría dos enquisados son persoas moi novas.

Seguidamente, atópase o 20,60% dos enquisados que afirman saír unha vez por mes, e xa de lonxe os que afirman saír case tódolos días (co 8,64%) ou nunca (co 4,98%).

1.7.- Frecuencia de Saída

Case tódolos días 26 8,64%

Unha vez por semana 162 53,82%

Unha vez por mes 62 20,60%

Nunca 15 4,98%

(10)

10 1.8. Enquisas por situación laboral

No tocante á situación laboral, compre sinalar que o 66,78% dos enquisados son estudantes, seguidos moi de lonxe polos que afirman estar traballando (17,28%), na procura de traballo (6,98%), xubilados (1,00%), noutras circunstancias (1,00%) ou adicados ás tarefas do fogar (0,33%). Novamente, este dato parece vir determinado pola xuventude da poboación enquisada.

1.8.- Situación Laboral

Traballo 52 17,28%

Busco traballo 21 6,98%

Tarefas do fogar 1 0,33%

Xubilado/Pensionista 3 1,00%

Estudante 201 66,78%

Outra 3 1,00%

Frecuencia de saída

8,64%

53,82%

20,60%

4,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Case tódolos días Unha vez por semana Unha vez por mes Nunca

(11)

11 1.9. Enquisas por estudos

Destaca que o 43,85% dos enquisados só posúan estudos obrigatorios, fronte ó 13,95% que posúe estudos superiores. E isto, a pesar de que Ferrol se caracteriza por ser unha cidade universitaria.

O 29,57% afirman posuir estudos medios e ningunha das persoas enquisadas elixiron a opción “outros” co que deducimos que entre eles non hai, por exemplo, ninguén analfabeto.

1.9.- Estudos

Obrigatorios 132 43,85%

Medios 89 29,57%

Superiores 42 13,95%

Outros 0 0,00%

Situación laboral

17,28%

6,98%

0,33% 1,00%

66,78%

1,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Traballo Busco traballo Tarefas do fogar Xubilado/Pensionista Estudante Outra

(12)

12

Nivel de estudios

43,85%

29,57%

13,95%

0,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Obrigatorios Medios Superiores Outros

Perfil do enquisado

 En definitiva, compre sinalar que o perfil do enquisado ven determinado por un varón entre 16 e 20 anos, solteiro, que vive coa súa familia, nun piso, no barrio da Magdalena, que sae polo menos unha vez por semana e que é estudante.

(13)

13

2. V

ITIMIZACIÓN

2.1. Algunha vez foi vítima dun delito?

O 55,56% dos enquisados afirman ter sido nalgunha ocasión vítima dun delito, fronte ó 44,44% que sinala o contrario. Á vista destes datos, sorprende que máis da metade dos enquisados fose obxecto dun delito.

2.2. De que delito?

Tipo de delito

89,89%

4,49% 3,37% 2,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Delictos contra a propiedade Lesións e agresións Delitos sexuais Outros

Vítimas

55,56%

44,44%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Si Non

(14)

14 De 91 persoas que foron vítimas de delitos contestaron a pregunta : ¿De que delito foi vítima?, un total de 89.

Do total de 89; 80 (89,89%) foron vítimas de delitos contra a propiedade, 4 (4,49%) foron vítimas de delitos de agresións e lesións, 3 (3,37%) foron vítimas de delitos sexuais, e 2 (2,25%) foron vítimas de outros delitos, neste caso, 1 foi vítima dun delito de ameazas e outro foi vítima dun delito de vandalismo. Como conclusión podemos dicir que e evidente que o maior número de delitos que se comenten na zona urbana de Ferrol se corresponden con delitos contra a propiedade, principalmente roubos e furtos. Compre sinalar que a tipificación do delito ou da falta por parte dos enquisados, como neófitos na materia, non está clara, xa que a maior parte inclúen dentro do concepto “delito de roubo”

delitos contra a propiedade que están considerados como furtos e tampouco se especifica se foi utilizada violencia ou intimidación, ou a cantidade subtraída, actitude e valoración clave para a tipificación do delito de roubo.

2.2.1. Tipo de delito por idade

Tipo de delito_idade

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Contra a propiedade 92,68% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00%

Lesións e agresións 7,32% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Sexuais 0,00% 7,69% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros 4,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

Respecto ó tipo de delito do que afirman ter sido vítima os enquisados en función da idade, compre sinalar que no abano de idade comprendido entre:

- 16 e 20 anos, o 92,68% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, o 7,32% dun delito de lesións ou agresións e un 4,88% sinala ter sido vítima doutro tipo de delito.

- 21 e 30 anos, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, e un 7,69% de delitos sexuais.

(15)

15 - 31 e 40 anos, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, e

un 11,11% de delitos sexuais.

- 41 e 50 anos, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

- 51 e 60 anos, un 50% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, asemade, e coa mesma porcentaxe do 50% de delitos de lesións ou agresións.

- máis de 60 anos, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

É preciso sinalar que estas porcentaxes se deben ó feito de que un mesmo enquisado puido ter sido vítima de máis dun delito.

2.2.2. Tipo de delito por barrio

Tipo de delito_barrios

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Contra a propiedade 92,86% 77,78% 100,00% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Lesións e agresións 7,14% 22,22% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sexuais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Outros 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A

Ensanche

B Esteiro Ferrol

Vello Madalena Recimil

Respecto ó tipo de delito do que afirman ter sido vítima os enquisados segundo o barrio:

- No barrio de Canido, o 92,86% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, un 7,14% dun delito de lesións ou agresións e outro 7,14%

sinala ter sido vítima doutro tipo de delito.

- No barrio de Caranza, o 77,78% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, e un 22,22% dun delito de lesións ou agresións.

- No barrio de Catabois, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

- No barrio do Ensanche A, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

(16)

16 - No barrio do Ensanche B, o 85,71% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, e cunha porcentaxe do un 14,29% atópanse os enquisados que afirman ter sido vítima dos delitos de agresións ou lesións, sexuais, ou outro tipo.

- No barrio de Esteiro, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

- No barrio de Ferrol Vello, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, e un 20% de delitos sexuais.

- No barrio da Magdalena, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

- No barrio de Recimil, o 100% sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade.

2.2.3. Tipo de delito por sexo

Tipo de delito_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Contra a propiedade 95,00% 86,84%

Lesións e agresións 3,33% 5,26%

Sexuais 0,00% 5,26%

Outros 1,67% 2,63%

Homes Mulleres

Respecto ó tipo de delito do que afirman ter sido vítima os enquisados segundo o sexo:

O 96% dos homes sinala que foron vítimas do delito contra a propiedade, un 3,33% dun delito de lesións ou agresións e outro 1,67% sinala ter sido vítima doutro tipo de delito.

(17)

17 O 86,84% das mulleres sinala que foron vítimas dun delito contra a propiedade, un 5,26% dun delito de lesións ou agresións, outro 5,26% sinala ter sido vítima dun delito sexual e un 2,63% de outro tipo de delito.

2.2.4. Tipo de delito por estudos

Tipo de delito_estudios

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Contra a propiedade 97,87% 91,18% 100,00%

Lesións e agresións 2,13% 8,82% 0,00%

Sexuais 0,00% 5,88% 0,00%

Outros 2,13% 2,94% 0,00%

Obrigatorios Medios Superiores

Respecto ó tipo de delito do que afirman ter sido vítima os enquisados segundo o nivel de estudos:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 97,87% sinala que foron vítimas do delito contra a propiedade, un 2,13% dun delito de lesións ou agresións e outro 2,13% sinala ter sido vítima doutro tipo de delito.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 91,18% sinala que foron vítimas do delito contra a propiedade, un 8,82% dun delito de lesións ou agresións, un 5,88% dun delito sexual e un 2,94% sinala ter sido vítima doutro tipo de delito.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 100% sinala que foron vítimas do delito contra a propiedade.

(18)

18 2.3. Denunciouno?

Denuncia

46,15%

53,85%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

Si Non

Das 91 persoas enquisadas que afirman ter sido vítimas de delitos 49 (54%) non os denunciaron, fronte a 42 (46%) que si os denunciaron. Os motivos principais para non denunciar foron:

- Medo (5);

- non saber si era delito (1) concretamente un caso de exhibicionismo;

- vergoña (1);

- non lle deron importancia (20);

- non creen que se puidera resolver (6);

- consideran que tanto a policía como a xustiza non funcionan neste país (3);

- por que lle pediron perdón (1);

- por pereza (4);

- por que o denunciou outra persoa (1);

- non saben por que non o denunciaron (1);

- e axuste de contas pola propia vítima (1).

(19)

19 2.3.1. Denuncia por idade

Denuncia_idades

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si 40,98% 57,89%

Non 59,02% 42,11%

Homes Mulleres

Segundo a idade:

- de 16 a 20 anos, denunciaron o 49,2% fronte o 50,88% que non denunciou.

- De 21 a 30 anos, denunciaron o 45% fronte ó 55% que non o denunciou.

- De 31 a 40 anos, denunciou o 30,77% fronte ó 69,23% que non denunciou.

- de 41 a 50 anos, denunciou o 80%, fronte ó 20% que non denunciou.

- De 51 a 60 anos o 100%non denunciou.

- Os maiores de 60 anos, denunciaron o 75%, fronte ó 25% que non denunciou.

(20)

20 2.3.2. Denuncia por sexo

Denuncia_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si 40,98% 57,89%

Non 59,02% 42,11%

Homes Mulleres

A porcentaxe de denuncias segundo o sexo é a seguinte:

- o 40,98% dos homes si denunciaron o delito do que foron vítimas, fronte a unha maioría do 59,02% que afirman non ter denunciado.

- unha maioría de mulleres constituída polo 57,89% das mesmas sinalaron que si denunciaron o delito do que foron vítimas, fronte a un 42,11% que afirman non o ter denunciado.

Destes datos compre deducir que, en xeral, as mulleres tenden a denunciar máis que os homes.

(21)

21 2.3.3. Denuncia por barrio.

Denuncia_barrios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si 35,29% 50,00% 75,00% 85,71% 40,91% 12,50% 57,14% 38,46% 66,67%

Non 64,71% 50,00% 25,00% 14,29% 59,09% 87,50% 42,86% 61,54% 33,33%

Canido Caranza Catabois Ensanche A Ensanche B Esteiro Ferrol Vello Madalena Recimil

A porcentaxe de persoas que denuncian segundo o barrio é a seguinte:

- No barrio de Canido, o 35,29% dos enquisados afirman ter denunciado os delitos dos que foron vítimas, fronte ó 64,71% que non denunciou.

- No barrio de Caranza, o 50% dos enquisados denunciaron o delito do que foron vítimas, e o 50% restante non o denunciou.

- No barrio de Catabois, o 75% dos enquisados afirman que denunciaron os delitos dos que foron vítimas, fronte a un 25% que non os denunciou.

- No barrio do Ensanche A, o 85,71% denunciaron e o 14,29% non denunciaron os delitos dos que foron vítimas.

- No barrio do Ensanche B, o 40,91% dos enquisados afirman ter denunciado os delitos sufridos, fronte a un 59,09% que afirman non te-lo feito.

- No barrio de Esteiro, só un 12,50% dos enquisados deste barrio denunciaron os delitos sufridos, fronte a un 87,50% que afirmaron non te-lo feito.

- No barrio de Ferrol Vello, o 57,14% si denunciáronos delitos dos que foron obxecto, fronte a un 42,86% que non o fixo.

- No barrio da Magdalena, o 38,46% dos enquisados neste barrio denunciaron os delitos sufridos, fronte a un 61,54% que sinalan non te-lo feito.

(22)

22 - No barrio de Recimil, un 66,67% denunciou, fronte a un 33,33% restante

non denunciou os delitos sufridos.

2.3.4. Denuncia por estudos

Denuncia_estudios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si 34,04% 60,00% 66,67%

Non 65,96% 40,00% 33,33%

Obrigatorios Medios Superiores

A porcentaxe de enquisados que denunciaron en función dos estudos que afirman posuír é a seguinte:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 34,04%

si denunciaron os delitos sufridos, fronte ó 65,96% que non o denunciou.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 60% si denunciou os delitos dos que foron vítimas, fronte a un 40% que non o denunciou.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 66,67%

denunciou, fronte a un 33,33% que non denunciou os delitos dos que foron obxecto.

A vista destes datos deducimos que as persoas tenden a denunciar máis, cando posúen máis formación académica.

(23)

23 2.4. Sabe quen foi o autor?

Autor coñecido

45,05%

51,65%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

Si Non

O 51,65% dos enquisados que afirmaron ter sufrido algún tipo de delito non coñecía ó autor do mesmo, fronte a un 45,05% que sinalan si coñecelo.

2.5. Que danos lle ocasionaron?

Danos ocasionados

70,33%

28,57%

13,19%

6,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Económicos Psicolóxicos Físicos Outros

O 70,33% dos enquisados que afirmaron ter sido vítimas dalgún delito sinalan que os danos sufridos revisten carácter económico, o 28,57% de carácter psicolóxico, o 13,19% físicos e o 6,59% outro tipo de danos.

(24)

24 2.5.1. Danos ocasionados por idade

Danos ocasionados_idade

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Económicos 53,62% 82,35% 66,67% 75,00% 50,00% 100,00%

Psicolóxicos 26,09% 17,65% 19,05% 25,00% 25,00% 0,00%

Físicos 14,49% 5,88% 7,14% 0,00% 25,00% 0,00%

Outros 5,80% 11,76% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

En función da idade os danos que os enquisados alegan ter sufrido son do seguinte carácter:

- 16 e 20 anos, 0 53,62% económicos, o 26,09% psicolóxicos, o 14,49%

físicos, e o 5,80% outro tipo de danos.

- 21 e 30 anos, o 82,35% económicos, o 17,65% psicolóxicos, o 11,76% outro tipo de danos e o 5,88% danos físicos.

- 31 e 40 anos, o 66,67% económicos, o 19,05% psicolóxicos, e cunha mesma porcentaxe do 7,14% atópanse aqueles enquisados que afirman ter sufrido danos de carácter físico e doutro tipo a consecuencia dos delitos dos que foron vítimas.

- 41 e 50 anos, o 75% económicos, e un 25% psicolóxicos.

- 51 e 60 anos, un 50% económicos, e cunha mesma porcentaxe do 25%

respectivamente atópanse aqueles enquisados que afirman ter sufrido danos de carácter psicolóxico e físico.

- máis de 60 anos, o 100% económicos.

(25)

25 Resulta destacable que o abano de idade comprendido entre os 16 e 20 anos sexan os que máis sufriron danos de tipo psicolóxico. Logo, canto máis novo, máis probabilidade de secuelas psicolóxicas.

2.5.2. Danos ocasionados por sexo

Danos ocasionados_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Económicos 61,43% 82,35%

Psicolóxicos 20,00% 0,00%

Físicos 14,29% 8,82%

Outros 4,29% 8,82%

Homes Mulleres

En función do sexo os danos sufridos polos enquisados vítima dalgún delito son do seguinte carácter:

- os homes, o 61% económicos, o 20% psicolóxicos, o 14,29% físicos, e o 4,29% doutro tipo.

- as mulleres, o 82,35% económicos, e cunha mesma porcentaxe do 8,82%

físicos e doutro tipo respectivamente. Desataca o feito de que ningunha muller alega ter sufrido secuelas de tipo psicolóxico.

(26)

26 2.5.3. Danos ocasionados por barrio

Danos ocasionados_barrio

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Económicos 61,11% 58,33% 76,92% 71,43% 60,00% 50,00% 42,86% 57,89% 100,00%

Psicolóxicos 16,67% 33,33% 23,08% 28,57% 24,00% 16,67% 42,86% 15,79% 0,00%

Físicos 5,56% 8,33% 0,00% 0,00% 16,00% 16,67% 0,00% 26,32% 0,00%

Outros 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 14,29% 0,00% 0,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A

Ensanche

B Esteiro Ferrol Vello Madalena Recimil

Os danos sufridos polos enquisados que foron vítima dalgún delito segundo o barrio no que viven son do seguinte carácter:

- No barrio de Canido, o 61,11% económicos, cunha mesma porcentaxe do 16,67% respectivamente, psicolóxicos e doutro tipo e o 5,56% físicos.

- No barrio de Caranza, o 58,33% económicos, o 33,33% psicolóxicos, e o 8,33% físicos.

- No barrio de Catabois, o 76,92 % económicos e o 23,08% psicolóxicos.

- No barrio do Ensanche A, o 71,43% económicos, e o 28,57% psicolóxicos.

- No barrio do Ensanche B, o 60% económicos, o 24% psicolóxicos, e o 16%

físicos.

- No barrio de Esteiro, o 50% económicos, e cunha porcentaxe do 16,67%

respectivamente, psicolóxicos, físicos e doutro tipo.

- No barrio de Ferrol Vello, coa mesma porcentaxe do 42,86% económicos e psicolóxicos respectivamente, e o 14,29% doutro tipo.

- No barrio da Magdalena, 0 57,89% económicos, o 26,32% físicos e o 15,79% psicolóxicos.

- No barrio de Recimil, o 100% económicos.

(27)

27 2.5.4. Danos ocasionados por estudos

Danos ocasionados_estudios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Económicos 54,24% 70,27% 63,16%

Psicolóxicos 28,81% 10,81% 26,32%

Físicos 10,17% 16,22% 5,26%

Outros 6,78% 2,70% 5,26%

Obrigatorios Medios Superiores

Os danos sufridos polos enquisados que foron vítima dalgún delito segundo o barrio no que viven son do seguinte carácter:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 54,24%

económicos,o 28,81% psicolóxicos , 0o 10,17% físicos e o 6,78% outro tipo de danos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 70,27%

económicos, o 16,22% físicos, o 10,81% psicolóxicos e o 2,70% doutro tipo.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 63,16%

económicos, o 26,32% psicolóxicos, e coa mesma porcentaxe do 5,26%

respectivamente, físicos e doutro tipo.

(28)

28 2.6. Indemnizáronlle ou axudáronlle a reparar os danos?

Indemnizacións

9,89%

86,81%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si Non

O 86,81% dos enquisados que foron vítima de delito non foron indemnizados, nembargantes o 9,89% afirma que si foron indemnizados.

2.7. Quedoulle algunha secuela?

Secuelas

17,58%

78,02%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si Non

O 78,02% dos enquisados que foron vítima de delito afirman que non lle quedaron secuelas, nembargantes o 9,89% afirma que si.

(29)

29 2.8. Se denunciou o feito;

2.8.1. Esta satisfeito/a coa forma na que a policía se ocupou do asunto?.

Satisfacción coa policía

55,56%

44,44%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Si Non

O 55,56% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 44,44%

amósanse descontentos.

2.8.2. Satisfacción coa policía por idades.

Satisfacción policía_idades

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si 58,82% 60,00% 57,14% 50,00% 66,67% 83,33%

Non 41,18% 40,00% 42,86% 50,00% 33,33% 16,67%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

Segundo a idade a satisfacción dos enquisados respecto a actuación da policía é a seguinte:

(30)

30 - 16 e 20 anos, o 58,82% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 41,18% amósanse descontentos.

- 21 e 30 anos, o 60% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 40% amósanse descontentos.

- 31 e 40 anos, o 57,14% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 42,86% amósanse descontentos.

- 41 e 50 anos, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o outro 50% amósanse descontentos.

- 51 e 60 anos, o 66,67% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 33,33% amósanse descontentos.

- máis de 60 anos, o 83,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 16,67% amósanse descontentos.

2.8.3. Satisfacción coa policía por sexo

Satisfacción policía_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Si 46,15% 69,57%

Non 53,85% 30,43%

Homes Mulleres

(31)

31 Segundo o sexo a satisfacción dos enquisados respecto a actuación da policía é a seguinte:

- os homes, o 46,15% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 53,85% amósanse descontentos.

- as mulleres, o 69,57% económicos, e cunha mesma porcentaxe do 30,43% físicos e doutro tipo respectivamente. Desataca o feito de que ningunha muller alega ter sufrido secuelas de tipo psicolóxico.

2.8.4. Satisfacción coa policía por barrio

Satisfacción policía_barrio

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Si 83,33% 66,67% 33,33% 33,33% 60,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Non 20,00% 33,33% 66,67% 50,00% 30,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A Ensanche B Esteiro Ferrol Vello Madalena Recimil

Segundo o barrio a satisfacción dos enquisados respecto a actuación da policía é a seguinte:

- No barrio de Canido, o 83,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 20% amósanse descontentos.

- No barrio de Caranza, o 66,67% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 33,33% amósanse descontentos.

(32)

32 - No barrio de Catabois, o 33,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 66,67% amósanse descontentos.

- No barrio do Ensanche A, o 33,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

- No barrio do Ensanche B, o 60% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 30% amósanse descontentos.

- No barrio de Esteiro, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto.

- No barrio de Ferrol Vello, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

- No barrio da Magdalena, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

- No barrio de Recimil, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto.

2.8.5. Satisfacción coa policía por estudos

Satisfacción policía_estudios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si 62,50% 57,14% 50,00%

Non 37,50% 42,86% 50,00%

Obrigatorios Medios Superiores

(33)

33 Segundo os estudos a satisfacción dos enquisados respecto a actuación da policía é a seguinte:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 62,50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 37,50% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 57,14% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 42,86% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

2.9. Esta satisfeito/a coa forma na que a Administración de Xustiza se ocupou do asunto?

Satisfacción xustiza

27,59%

72,41%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Si Non

(34)

34 O 27,59% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto, fronte ó 72,41 que non está nada satisfeito.

2.9.1. Satisfacción coa xustiza por idades

Satisfacción xustiza_idades

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Si 40,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 83,33%

Non 60,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 16,67%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

A porcentaxe de enquisados segundo a idade respecto da súa satisfacción co xeito de actuar da xustiza é a seguinte:

- 16 e 20 anos, o 40% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto, fronte ó 60%

que non está nada satisfeito.

- 21 e 30 anos, o 20% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto, fronte ó 80%

que non está nada satisfeito.

- 31 e 40 anos, o 100% dos enquisados que foron vítima de delito non están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto.

- 41 e 50 anos, o 20% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto, fronte ó 80%

que non está nada satisfeito.

(35)

35 - 51 e 60 anos, o 100% dos enquisados que foron vítima de delito non están

satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto.

- máis de 60 anos, o 83,33% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que a Administración de xustiza se ocupou do asunto, fronte ó 16,67% que non está nada satisfeito.

2.9.2. Satisfacción coa xustiza por sexo

Satisfacción xustiza_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Si 19,23% 25,00%

Non 42,31% 75,00%

Homes Mulleres

A porcentaxe de enquisados segundo o sexo respecto da súa satisfacción co xeito de actuar da xustiza é a seguinte:

- os homes, o 19,23% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 42,31% amósanse descontentos.

- as mulleres, o 25% das enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitas coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 75% amósanse descontentos.

(36)

36 2.9.3. Satisfacción coa xustiza por barrio

Satisfacción xustiza_barrio

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Si 60,00% 25,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00%

Non 40,00% 75,00% 83,33% 100,00% 66,67% 0,00% 75,00% 100,00% 0,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A Ensanche B Esteiro Ferrol Vello Madalena Recimil

A porcentaxe de enquisados segundo o barrio respecto da súa satisfacción co xeito de actuar da xustiza é a seguinte:

- No barrio de Canido, o 60% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 40% amósanse descontentos.

- No barrio de Caranza, o 25% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 75% amósanse descontentos.

- No barrio de Catabois, o 16,67% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 83,33% amósanse descontentos.

- No barrio do Ensanche A, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito non quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto.

- No barrio do Ensanche B o 33,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 66,67% amósanse descontentos.

(37)

37 - No barrio de Ferrol Vello, o 25% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 75% amósanse descontentos.

- No barrio da Magdalena, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito non quedaron satisfeitos coa forma na que a policía se ocupou do asunto.

- No barrio de Recimil, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto.

2.9.4. Satisfacción coa xustiza por estudos

Satisfacción xustiza_estudios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si 38,46% 18,18% 25,00%

Non 61,54% 81,82% 75,00%

Obrigatorios Medios Superiores

A porcentaxe de enquisados segundo os estudos que afirman posuír respecto da súa satisfacción co xeito de actuar da xustiza é a seguinte:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 38,46% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 61,54% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 18,18% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa

(38)

38 forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 81,82% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 25% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que a xustiza se ocupou do asunto, mentres que o 75% amósanse descontentos.

2.10. Esta satisfeito/a coa forma na que o avogado/a se ocupou do asunto?

Satisfacción avogado

61,90%

38,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si Non

O 61,90% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que avogado se ocupou do asunto, fronte ó 38,10 que non está nada satisfeito.

(39)

39 2.10.1. Satisfacción co avogado por idades

Satisfacción avogado_idades

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Si 70,00% 75,00% 33,33% 66,67% 50,00% 100,00%

Non 30,00% 25,00% 66,67% 33,33% 50,00% 0,00%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

Segundo a idade a satisfacción dos enquisados respecto a actuación do avogado é a seguinte:

- 16 e 20 anos, o 40% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que avogado se ocupou do asunto, fronte ó 60% que non está nada satisfeito.

- 21 e 30 anos, o 75% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, fronte ó 25% que non está nada satisfeito.

- 31 e 40 anos, o 33,33% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, fronte ó 66,67% que non está nada satisfeito.

- 41 e 50 anos, o 66,67% dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, fronte ó 33,33% que non está nada satisfeito.

- 51 e 60 anos, o 50%dos enquisados que foron vítima de delito están satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, fronte ó outro 50% que non está nada satisfeito.

(40)

40 - máis de 60 anos, o 100% dos enquisados que foron vítima de delito están

satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto.

2.10.2. Satisfacción co avogado por sexo

Satisfacción avogado_sexo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si 23,08% 80,00%

Non 23,08% 20,00%

Homes Mulleres

A porcentaxe de enquisados segundo o sexo respecto da súa satisfacción co xeito de actuar do avogado é a seguinte:

- os homes, o 23,08% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 23,08% amósanse descontentos.

- as mulleres, o 80% das enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitas coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 20% amósanse descontentos.

(41)

41 2.10.3. Satisfacción co avogado por barrio

Satisfacción avogado_barrio

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Si 75,00% 100,00% 25,00% 50,00% 60,00% 0,00% 100,00% 66,67% 0,00%

Non 25,00% 0,00% 75,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%

Canido Caranza Catabois Ensanche A Ensanche B Esteiro Ferrol Vello Madalena Recimil

A porcentaxe de enquisados segundo o barrio respecto da súa satisfacción co xeito de actuar da xustiza é a seguinte:

- No barrio de Canido, o 75% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 25% amósanse descontentos.

- No barrio de Caranza, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto.

- No barrio de Catabois, o 25% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 75% amósanse descontentos.

- No barrio do Ensanche A, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

- No barrio do Ensanche B o 60% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 40% amósanse descontentos.

(42)

42 - No barrio de Ferrol Vello, o 100% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto.

- No barrio da Magdalena, o 66,67% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 33,33% amósanse descontentos.

2.10.4. Satisfacción co avogado por estudos

Satisfacción avogado_estudios

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si 60,00% 83,33% 50,00%

Non 40,00% 16,67% 50,00%

Obrigatorios Medios Superiores

A porcentaxe de enquisados segundo o barrio respecto da súa satisfacción co xeito de actuar dos avogados é a seguinte:

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos obrigatorios, o 60% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 40% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos medios, o 83,33% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa

(43)

43 forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 16,67% amósanse descontentos.

- Respecto ós enquisados que afirman posuír estudos superiores, o 50% dos enquisados que denunciaron ter sido vítimas dun delito quedaron satisfeitos coa forma na que o avogado se ocupou do asunto, mentres que o 50% amósanse descontentos.

3. P

OLICÍA

3.1. En caso de ser vítima, a que servizo avisaría?

O 27,91% dos enquisados acudirían preferentemente na procura de axuda ó Corpo Nacional de Policía, seguidos de preto co 26,91% polos enquisados que se dirixirían ó primeiro que puidesen. Máis afastados co 17,28% atópanse aqueles que acudirían a un ou outro corpo en función do delito cometido. O 10,96% denunciarían ante a Policía Local, e só o 5,65% acudiría á Garda Civil na procura de auxilio.

Destes datos compre deducir que o Corpo Nacional de Policía é o sector mellor considerado das Forzas e Corpos de Seguridade fronte a Garda Civil que é elixida como a peor opción.

Valoración do corpo policial

10,96%

27,91%

5,65%

17,28%

26,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Policía Local Corpo Nacional de Policía Garda Civil Depende do delito Ó primeiro que poida

(44)

44 3.1.1. Elección de corpo policial por idades

Respecto á elección dun corpo policial en función da idade compre sinalar que no abano comprendido entre:

- 16 e 20 anos, a maioría dos enquisados, que constitúen o 33,15%, acudirían en primeiro lugar ó primeiro corpo policial que puideran. Seguidos polo 29,21% que acudirían preferentemente ó Corpo Nacional de Policía. A continuación, o 19,66%

sinalan que asistirían na procura de axuda a un ou outro corpo policial en función do delito cometido. O 11,80% elixiron á Policía Local, e o 6,18% á Garda Civil.

Este abano de idade presenta datos similares ós obtidos respecto da análise xeral, coa excepción de que a opción “ó primeiro que poida” supera en porcentaxe a opción “Corpo Nacional de Policía”.

- 21 e 30 anos, novamente as preferencias seguen a mesma orde que no abano de idade anterior, diferenciándose na porcentaxe. E producíndose un achegamento entre as porcentaxes de elección das opcións “Policía Local” e “Garda Civil”.

- 31 e 40 anos, segue a mesma orde de elección que a obtida da análise xeral, habendo só diferenzas en canto ás porcentaxes. Así pois, en primeiro lugar, a

Elección do corpo policial_idades

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Policìa Local 11,80% 13,04% 11,61% 7,14% 9,09% 11,11%

Corpo Nacional de Policía 29,21% 23,91% 34,82% 50,00% 36,36% 66,67%

Garda Civil 6,18% 10,87% 4,46% 3,57% 9,09% 0,00%

Depende do delito 19,66% 21,74% 24,11% 10,71% 27,27% 22,22%

Ó primeiro que poida 33,15% 30,43% 25,00% 28,57% 18,18% 0,00%

16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60

(45)

45 opción “Corpo Nacional de Policía” é escollida polo 34,82% dos enquisados, en segundo lugar, a de “ó primeiro que poida” polo 25% dos enquisados, en terceiro lugar, a de “Depende do delito” polo 24,11%, en cuarto lugar, a de “Policía Local”

co 11,61%, e en quinto lugar, a opción de “Garda Civil” co 4,46%.

- 41 e 50 anos, segue a mesma orde de elección que a obtida da análise xeral, habendo só diferenzas en canto ás porcentaxes. Así pois, en primeiro lugar, a opción “Corpo Nacional de Policía” é escollida polo 50% dos enquisados, en segundo lugar, a de “ó primeiro que poida” polo 28,57% dos enquisados, en terceiro lugar, a de “Depende do delito” polo 10,71%, en cuarto lugar, a de “Policía Local” co 7,14%, e en quinto lugar, a opción de “Garda Civil” co 3,57%.

- Nos dous seguintes abanos de idade é onde atopamos máis diferenzas cos demais, xa que cambia a orde de preferencia:

- 51 e 60 anos, en primeiro lugar, a opción “Corpo Nacional de Policía” é escollida polo 36,36% dos enquisados, en segundo lugar, a de “Depende do delito” polo 27,27% dos enquisados, en terceiro lugar, a de “ó primeiro que poida” polo 18,18%, en cuarto e quinto lugar, a de “Policía Local” e “Garda Civil” as dúas coa mesma porcentaxe do 9,09%.

- máis de 60 anos, en primeiro lugar, a opción “Corpo Nacional de Policía” é escollida polo 66,67% dos enquisados, en segundo lugar, a de “Depende do delito” polo 22,22% dos enquisados, en terceiro lugar, a de “Policía Local” co 11,11%, en cuarto e quinto lugar, a de “Garda Civil” e a de “ó primeiro que poida”, as dúas coa mesma porcentaxe do 0%. É destacable como neste último abano de idade ningún dos enquisados optou por algunha destas respostas.

Referencias

Documento similar

4.- Másteres del ámbito de la Biología Molecular y Biotecnología (9% de los títulos. Destaca el de Biotecnología Molecular de la UB con un 4% y se incluyen otros

*El laboratorio de estupefacientes de la AEMPS realiza los análisis cualitativos y cuantitativos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas decomisadas en tráfico ilícito en

así mesmo, cando a achega a realiza un terceiro, e por terceiro enténdese calquera persoa distinta do beneficiario do patrimonio, incluídos os pais, titores ou curadores,

Debido a la calidad y el legado de nuestra compañía, los cuales se reflejan en nuestros pianos, elegir un instrumento hecho por Steinway & Sons tiende a ser una decisión

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

Para os efectos deste arti go gañarase veciñanza pola residencia de dez anos en provincias ou territorios de dereito común, a non ser que, antes de terminar este prazo, o

Los alumnos que expresamente deseen cursar alguna de estas materias, podrán matricularse de las mismas voluntariamente, y dichos créditos les serán computados como créditos

El presente proyecto tiene su base en la relevante experiencia en investigación educativa de las Facultades de Ciencias de la Educación (Campus de Santiago) y de Formación