Campanya de la declaració de la renda Novetats i tarifes

Download (0)

Full text

(1)

Campanya de la declaració de la

renda 2020

Novetats i tarifes

(2)

Terminis importants DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

Data límit per a realitzar el segon pagament en cas pagament fraccionat en declaracions amb resultat a ingressar (pagar).

DE NOVEMBRE

05

Finalitza el termini per a presentar la declaració de la renda.

DE JUNY

30

Inici de sol·licituds de cita prèvia per a la presentació telefònica. Es pot sol·licitar tant per

Internet com per telèfon fins al 29 de juny.

DEMAIG

04

Inici sol·licitud cita prèvia per a la presentació de manera presencial de la declaració.

DE MAIG

27

Finalització termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.

DE JUNY

25

Inici de presentació en línia la declaració de la Renda 2020, a través del programa Renda Web.

D’ABRIL

07

Presentació telefònica de la declaració de Renda 2020.

DE MAIG

06

(3)

Novetats en la DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

Principals punts:

• Les persones treballadores subjectes a ERTO tenen obligació de declarar les prestacions rebudes. Aquestes quantitats es consideren com a rendiments del treball provinents d’un pagador diferent a l’habitual. Només existeixen dos supòsits en els quals no és obligatori presentar la declaració per aquest concepte:

1. Si els imports rebuts pels diferents pagadors no superen els 1.500 euros i la suma total dels rendiments de treball no supera els 22.000 euros.

2. Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

• En relació a l’Ingrés Mínim Vital, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 33 del Reial decret que l’aprova, els perceptors d’aquesta prestació hauran de fer la declaració de la renda en els exercicis en els quals aquesta es percebi.

• La prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms també és considerada com a rendiment del treball, la qual cosa implica que ha de ser declarada.

• Puja en dos punts la tributació en IRPF per a les rendes de treball superiors als 300.000 euros anuals.

• També s’incrementa en tres punts la tributació de les rendes de capital i d’estalvi a partir dels 200.000 euros, que tributaran al 26%.

• Per al nou any fiscal (2021), es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros el límit d’aportacions màximes als plans de pensions. No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se en 8.000 euros (fins a un total de 10.000 euros) en el cas de contribucions empresarials a plans d’ocupació. De la mateixa manera, es redueixen les aportacions que pot fer un cònjuge (fins a 1.000 euros a l’any) a un pla de pensions individual i les de les assegurances privades de dependència (fins a 2.000 euros).

• Finalment, recordar que els contribuents poden obtenir l’esborrany de la declaració de la renda a través del Servei de tramitació de l’esborrador/declaració (Renda WEB).

2

(4)

L’obligació de pagar dels treballadors en ERTE:

Aquesta campanya presenta com a gran novetat que molts dels treballadors que s’han vist immersos en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) es veuran obligats a declarar, perquè la regulació de l’IRPF estableix que el límit de 22.000 euros anuals per a eximir de l’obligació de declarar els rendiments de treball han de provenir d’un únic pagador, situació que canvia en comptar en l’exercici amb dos pagadors, l’empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Aquests treballadors tenen l’obligació de fer la declaració si l’import rebut pel segon pagador és superior a 1.500 euros, quan els rendiments siguin superiors als 14.000 euros.

El problema esdevé en que l’Administració pràcticament no ha realitzat retencions sobre els pagaments realitzats, ja que aquests no arribaven als mínims.

Les mares en ERTE perden la deducció:

Des de l’1 de gener d’enguany, s’ha incrementat en 1.000 euros (sumats als 1.200 per fill menor de tres anys) quan el contribuent tingui despeses de guarderia o centres d’educació infantil.

No obstant això, aquelles mares que s’hagin vist afectades per un ERTO no poden deduir la part corresponent al temps en el qual no han exercit l’activitat.

Altres límits exempts:

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no podrà computar-se com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas els qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

(5)

Amortització dels rendiments de capital immobiliari:

Enguany cal tenir en compte que en relació amb els rendiments de capital immobiliari, a conseqüència de les modificacions introduïdes en el model de l’Impost corresponent a l’exercici 2019, es millora la informació que es posa a la disposició del contribuent, la qual cosa facilita l’emplenament d’aquest apartat de la declaració.

Aquesta millora és notable en el cas del càlcul de l’amortització, principal despesa deduïble quan el bé immoble hagi estat arrendat durant l’exercici. Es mostrarà al contribuent la informació emplenada en la declaració de l’exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l’exercici 2020, en el seu cas modificar-la, i calcularà sense més operacions l’import de l’amortització deduïble.

Importació de les dades dels llibres registro:

Com a novetat molt destacable en l’exercici 2020, en l’apartat de rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa, es permetrà per primera vegada que els contribuents puguin importar les dades consignades en els llibres registre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

D’aquesta manera, els contribuents que realitzin activitats econòmiques i estiguin obligats a portar llibres registre d’acord amb el que es disposa en l’article 68 del Reglament de l’impost, podran traslladar el contingut del Llibre registre de vendes i ingressos i del Llibre registre de compres i despeses a la seva declaració, facilitant l’emplenament d’aquest apartat.

Aquest format, tal com s’indica en l’exposició de motius de l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’IRPF, es va establir amb la finalitat d’assistir al contribuent en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i donar-li seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que pugui exigir-se sobre aquests.

Aquestes modificacions estan en línia amb els objectius generals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de reduir les càrregues fiscals indirectes, millorar l’assistència al contribuent, limitar, en la mesura que sigui possible, els requeriments i, en darrer terme, aconseguir una Administració tributària més eficient.

A més, com es fa en exercicis anteriors, es modifica l’annex A.3 de la declaració, dins de l’apartat Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial, per a actualitzar els esdeveniments que tenen la consideració d’esdeveniments d’excepcional interès públic a l’efecte del que es disposa en l’article 27 de la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en l’exercici 2020.

Pel que fa a les deduccions autonòmiques, s’han efectuat les modificacions en el model de declaració per a recollir-ne les vigents per a l’exercici 2020.

4

(6)

Obtenció de l’esborrany:

En el 2020, igual que en anys anteriors, tots els contribuents, podran obtenir l’esborrany de declaració de l’IRPF a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renda WEB).

Es manté la identificació del domicili fiscal del contribuent introduïda en 2019, que permet, identificar, ratificar o modificar l’últim domicili fiscal disponible en la base de dades de l’Agència Tributària.

Deduccions per incentius a la inversió empresarial:

Per a aquest exercici s’ha modificat l’apartat Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial’ de l’Annex A.3 i s’han actualitzat els esdeveniments que gaudeixen de consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públics, segons l’article 27 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

(7)

Des de Facto Cooperativa us oferim encarregar-nos de la vostra declaració

Podem gestionar de manera còmoda i senzilla la teva Declaració de la Renda. Analitzant cada cas individualment, preparant un esquema de la teva situació personal i informant-te sobre possibles deduccions i bonificacions que no es contemplen en l’esborrany que facilita l’Agència Tributària i que poden suposar-te un estalvi.

Per això us oferim les següents possibilitats:

Revisió de l’Esborrany i Confirmació 35€* Renda Bàsica 70€*

Renda Avançada 100€*

• Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020

• Revisió de l’esborrany

• Deduccions habituals: Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques, etc.

• Presentació Telemàtica

• Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020

• Rendiments de Treball, (Rendiments dineraris, ERTO i en espècie)

• Rendiments del Capital Mobiliari (No inclou Accions)

• Rendiment d’Activitats Econòmiques (fins a 4)

• Deduccions habituals: Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques, etc.

• Presentació Telemàtica

• Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020

• Rendiments de Treball (Rendiments dineraris, i en espècie)

• Rendiments del Capital Mobiliari (fina a 3)

• Rendiments del Capital Immobiliari (fins a 5)

• Rendiment d’Activitats Econòmiques (fins a 4)

• Guanys o pèrdues patrimonials

• Deduccions habituals: Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques, etc.

• Presentació Telemàtica

*Totes les peticions de presentació de rendes rebudes a partir del 14/6 tindran un recàrrec d’urgència del 25% del preu

6

(8)

Per a qualsevol altre consulta no dubteu en posar-vos en contacte

amb nosaltres.

info@facto.cat 93 138 33 33

Horari d’atenció de 9 a 18

de dilluns a dijous,

divendres de 9 a 14 hores

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :