• No se han encontrado resultados

B) CONDICIONS PARTICULARS: CLUBS DE PRODUCTE b) a) A)CONDICIONS GENERALS CONDICIONS D’ADHESIÓ ALS PROGRAMES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME: CLUBS DE PRODUCTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "B) CONDICIONS PARTICULARS: CLUBS DE PRODUCTE b) a) A)CONDICIONS GENERALS CONDICIONS D’ADHESIÓ ALS PROGRAMES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME: CLUBS DE PRODUCTE"

Copied!
3
0
0

Texto completo

(1)

CONDICIONS D’ADHESIÓ ALS PROGRAMES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME:

CLUBS DE PRODUCTE

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix diferents plataformes de treball basades en la segmentació de productes/mercats per a les empreses i entitats de la industria turística catalana, amb criteris de coparticipació en les estratègies de promoció; des de productes i serveis individuals a programes, com els Clubs de Producte, les Certificacions o el Catalunya Convention Bureau.

Les condicions d’adhesió que es presenten són de caràcter general i de caràcter particular en funció de la tipologia de programa.

A) CONDICIONS GENERALS 1. REQUISITS MEMBRES:

a)

Estar legalment constituïts.

b)

Estar al corrent de les obligacions comptables, fiscals i administratives.

c) Si s’escau, estar degudament registrat al Registre d’Empreses i Entitats Turístiques de la Generalitat de Catalunya.

d) Tenir contractades les assegurances obligatòries corresponents a l’activitat que desenvolupa l’empresa o entitat.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l’Agència Catalana de Turisme informa a l’empresa/entitat membre que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat d’utilitzar-les en totes les accions relacionades amb l’objecte d’aquesta adhesió.

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podreu adreçar a l’Agència Catalana de Turisme, Passeig de Gràcia, 105, 3ª. Planta, 08008 de Barcelona.

3. CAUSES DE RESOLUCIÓ:

a) Incompliment de l’objecte de contractació.

b) Incompliment dels requisits de participació.

c) Falsejar les dades contingudes en les condicions particulars d’adhesió i, en especial, les dades referides a les declaracions responsables.

d) Incompliment de les obligacions dels membres i, en especial, l’ impagament de la quota de participació. (Si en el termini de 30 dies naturals des del requeriment per escrit de l’Agència Catalana de Turisme no s’ha efectuat el pagament corresponent, es donarà de baixa aquesta empresa/entitat, que implicarà la pèrdua dels seus drets i avantatges).

e) Baixa unilateral: si l’empresa/entitat vol donar-se de baixa ho haurà de fer, amb un preavís de tres mesos, de forma expressa, fent constar la seva voluntat de desistir, sense que hi hagi opció a la devolució de la quota.

En cas de discrepàncies entre les parts, aquestes se sotmeten a la jurisdicció ordinària essent competents els Jutjats del Civil de Barcelona.

4. QUOTES:

Les quotes dels membres adherits als Programes seran revisades anualment i fixades per l’Agència Catalana de Turisme en el marc de les plataformes definides en cada programa.

B)

CONDICIONS PARTICULARS: CLUBS DE PRODUCTE

1. SERVEIS QUE OFEREIX L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME:

Els Clubs de Producte són programes dirigits a empreses i entitats del sector turístic català, per a la promoció i ajut a la comercialització de l’oferta turística, segons la seva segmentació.

Actualment, l’Agència Catalana de Turisme compta amb cinc Clubs: El Club de Turisme Actiu-Natura, el Club de Turisme Cultural, el Club de Turisme Gastronòmic, el Club de Turisme de Golf i el Club de Turisme Salut i Benestar.

2. OBJECTE:

(2)

L’objecte d’aquest document és formalitzar l’adhesió d’empreses al Programa Clubs de Producte de l’Agència Catalana de Turisme, d’acord amb les condicions generals d’adhesió als programes de l’Agència Catalana de Turisme.

3. DRETS DELS MEMBRES:

a) Figurar, donar a conèixer i publicitar la seva condició de membre adherit al programa Clubs.

b) Presència destacada a les plataformes i canals específics de promoció i comercialització que realitzi el programa Clubs.

c) Participar activament en les accions de promoció que organitza el programa Clubs, i d’altres obertes del Pla d’Accions i Objectius (PAO) general de l’ACT, en les condicions específiques que es determinin per a cada acció.

d) Accedir a la intel·ligència de mercat que es desenvolupi en el marc del programa Clubs.

e) Participar en les accions de networking i de formació internes i exclusives per a entitats i empreses adherides.

f) Coparticipar i codecidir en el Pla d’Accions i Objectius (PAO) del Club.

g) Prioritat d’inscripció en determinats workshops i fires del Pla d’Accions i Objectius (PAO) de l’ACT amb un descompte del 20%.

4.

OBLIGACIONS DELS MEMBRES:

a) Subministrar la informació i el material gràfic necessari per definir el contingut, tant textual com d’imatge, en els diferents canals i suports exclusius de promoció. (L’espai destinat a l’oferta de l’empresa quedarà supeditat als criteris i disseny fixats per l’ACT).

b) Notificar a l’ACT els canvis en la titularitat de l’empresa.

c) Pagament de la quota anual de renovació.

d) Facilitar informació periòdicament per tal que l’ACT estigui al corrent de les novetats de l’empresa/entitat.

5. TIPUS DE QUOTA:

La contraprestació econòmica per a les empreses adherides al Programa Clubs de Producte es basa en una quota fixa de 350€ IVA inclòs.

Aquelles entitats que aportin coneixement o altres valors vinculats al producte queden exempts del pagament de la quota (partenariat).

Les bonificacions establertes per al Programa de Clubs de Producte corresponen a:

a)

Adhesió de l’empresa/entitat a més d’un Club de Producte de l’Agència Catalana de Turisme:

a. Un 25% en la segona adhesió.

b. Un 35% en la tercera adhesió.

c. Un 45% en la quarta adhesió.

d.

Un 55% en la cinquena adhesió.

b)

A partir del 2011, en el cas d’aquelles empreses amb més d’un establiment adherit a un altre programa de l’ACT:

a.

Un 10% en el cas de dos establiments, sobre el total de les quotes.

b.

Un 15% en el cas de tres establiments, sobre el total de les quotes.

c.

Un 20% en el cas de quatre establiments, sobre el total de les quotes.

d.

Un 25% en el cas de cinc o més establiments, sobre el total de les quotes.

L’acumulació de bonificacions no podrà superar en cap cas el 55% de descompte.

6. FORMA DE PAGAMENT:

Aquesta quantitat es podrà satisfer en un sol pagament a 30 dies, o bé fraccionat a 30 i 180 dies a partir de la data d’emissió de factura. S’efectuarà mitjançant domiciliació bancària que el signatari autoritza en concepte de quota de membre, adherit al Programa de l’Agència Catalana de Turisme d’acord amb les condicions generals i particulars, posterior al moment d’acceptació d’aquesta adhesió.

7. DADES A COMPLIMENTAR:

(3)

Club de Producte al que us voleu adherir

Club Turisme Actiu- Natura Club Turisme Cultural Club Turisme Gastronòmic Club Turisme de Golf

Club Turisme de Salut i Benestar

Dades de l’empresa

Raó social: Nom comercial:

CIF: Activitat:

Adreça: CP i Població

Telèfon: Fax:

Web: E-mail:

Representant legal

Nom i càrrec

NIF/DNI:

Interlocutor/a amb el Club de Producte

Nom i càrrec

E-mail:

Dades bancàries*

Banc: Oficina:

Dígit Control:

Compte

*Imprescindible domiciliació bancària

8. DECLARACIÓ RESPONSABLE:

Sr./Sra.

en qualitat de representant legal de l’empresa declaro sota la meva responsabilitat:

1.

Que he llegit i accepto expressament les condicions d’adhesió i compleixo amb els requisits específics del club/clubs al qual m’adhereixo.

2.

Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Signatura del representant legal (Localitat i data)

Imprimir una còpia d’aquest document, emplenar amb les seves dades conjuntament amb la carta que s’adjunta i retornar-ho degudament signat a l’Agència Catalana de Turisme, Passeig de Gràcia 105, 3r. 08008-Barcelona (Unitat de Màrqueting – Programes per Empresa).

Referencias

Documento similar

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON