Els beneficis que l alumne pot obtenir d aquesta activitat són:

Texto completo

(1)

1.7.ANGLÈSJÚNIOR

L’Aula Municipal d’Anglès (AMA) ofereix un servei adreçat a alumnes des de 5 anys (Preschool), que coincideix amb el curs escolar P5, fins al curs de First Certificate, el preparatori per obtenir el títol acreditat per la Universitat de Cambridge, equivalent al (B2) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües.

Des de l’AMA oferim un servei de continuïtat, des del primer curs fins al preparatori dels First Certificate. Els llibres amb el quals treballem segueixen el nivell gramatical que correspon al nivell escolar perquè l’alumne adquireixi a la vegada les diferents habilitats lingüístiques necessàries per aprendre l’ idioma: expressió oral, comprensió escrita, ús de la llengua i comprensió oral. Els llibres i els recursos pedagògics que aporta l’editorial són la base de l’aprenentatge. A partir d’aquí, el professorat amplia i s’adapta al nivell de grup i de forma individual, per tal que tots puguin assolir els objectius que es proposen a cada nivell.

Els grups d’anglès Júnior, que són els que detalla aquesta carta de serveis, corresponen des de P5 fins a 1r d’ESO .El nivell que s’imparteix a cada curs s’adapta al nivell d’aprenentatge que pertoca al grup per edat. Els primers cursos plantegen propostes més lúdiques: cançons, activitats interactives amb la pissarra digital, per repetició, molt de vocabulari,molta audició en llengua anglesa,etc. A poc a poc s’hi van afegint els conceptes gramaticals, tant d’expressió oral com d’escrita, que també corresponguin al nivell lingüístic que estan adquirint a l’escola. L’escola té unes normes que ajuden a unificar criteris de nivell i d’avaluació, independentment del grup al qual l’alumne estigui inscrit. A l’apartat “Normativa de l’aula” hi resta especificat.

Els beneficis que l’alumne pot obtenir d’aquesta activitat són:

Preschool

• Iniciar a l’alumne en l’aprenentatge de la llengua anglesa posant un interès especial en l’expressió oral, a través del joc, de manera divertida, potenciant la seva imaginació i creativitat al mateix temps.

Beginners

• Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant activitats amb materials diversos, fomentant la seva participació i posant un interès especial en l’expressió oral.

2nd Beginners:

• Consolidar i ampliar el vocabulari après en cursos anteriors, introduint l’ús de frases senzilles i seguint potenciant l’expressió oral. Sempre mitjançant activitats amb materials diversos i fomentant la participació de l’alumnat.

(2)

3rd Beginners:

• Ampliar el vocabulari après fins a aquest curs, introduint estructures gramaticals senzilles, tant en llengua oral com en llengua escrita. Sempre mitjançant activitats amb materials diversos i fomentant la participació de l’alumnat.

1st junior:

• Incrementar el vocabulari après fins al moment fent una introducció a nous camps semàntics. Consolidar i ampliar les estructures gramaticals senzilles, afegint trets culturals dels països de parla anglesa, tant en llengua oral com en llengua escrita, mitjançant l‘elaboració de treballs (projects)i amb materials diversos.

2nd junior:

• Incrementar el vocabulari après fins al moment fent una introducció a nous camps semàntics. Reforçar i ampliar les estructures gramaticals senzilles, afegint-hi trets culturals dels països de parla anglesa, tant en llengua oral com en llengua escrita, mitjançant l’elaboració de projectes al voltant dels continguts treballats i activitats amb materials diversos.

3rd junior:

• Ampliar el vocabulari dels camps semàntics apresos, introduint nous continguts gramaticals i afegint-hi trets culturals de països de parla anglesa, mitjançant l’elaboració de projectes al voltant dels continguts treballats i activitats amb materials diversos.

4th junior:

• Ampliar el vocabulari dels camps semàntics apresos, introduint nous continguts gramaticals i afegint-hi trets culturals de països de parla anglesa,mitjançant l’elaboració de projectes al voltant dels continguts treballats i activitats amb materials diversos. Preparar als alumnes perquè puguin afrontar amb èxit els propers cursos de nivell superior.

(3)

• Les activitats es duran a terme dos dies a la setmana, 1h.15’ cada dia, o els divendres amb una sessió de 2h.30’, depenent del grup.

• Els grups seran el més homogenis possible i es distribuiran en funció del curs escolar que l’alumne faci o en funció del nivell de llengua.

• A partir de 1sth. Junior l’ ingrés a l’AMA, es fa tot realitzant una prova de nivell de la llengua, que els hi lliura el personal de les oficines d’atenció a l’usuari, aquesta es corregida pel professorat de l’escola, comunicant els resultats en 10 dies com a màxim, aquest determinarà a quin grup hauria d’inscriure’s.

• En el cas que la prova no donés un resultat prou definitori de nivell, l’alumne durant una setmana assistirà al grup indicat i per confirmar la idoneïtat de l’alumne en el grup assignat se li realitzarà una prova de compressió i expressió oral.

• Un cop assignat al nivell que li correspon, es comunicarà a l’alumne o pares (segons edat), per tal que puguin fer la matriculació i compra de llibres, del grup que li pertocaria, en el cas que hi haguessin places disponibles.

• Els alumnes de preescolar fins a 3rd Beginners rebran un informe en finalitzar cada semestre. Des de 1st Junior fins 4th Junior, rebran les notes de les habilitat lingüístiques treballades al final de cada semestre.

• A partir de 1st Junior fins a 4th Junior es fa avaluació continuada de totes les destreses lingüístiques (Use of English, Reading, Writing, Listening and Speaking exams). Es faran exàmens de cada unitat, per anar integrant i assolint a poc a poc els conceptes impartits. Al final de cada semestre es farà un examen d’avaluació de totes les unitats que s’han fet durant el semestre. La nota final serà resultat de la mitjana dels dos semestres.

• Els alumnes de 4th Junior que obtinguin una nota en Use of English a partir de 8,5 i de la resta d’apartats mitjana/alta, passaran a l‘Intermediate directament.

(4)

• Totes les sessions comencen i finalitzen puntualment a l’hora programada. • Cal que els alumnes assisteixin amb regularitat a les sessions programades.

• En el cas de no poder assistir a un examen: malaltia, exàmens, feina,etc han de dur el justificant pertinent, per tal que se li pugui fer un altra dia.

Altres consideracions

• Cada alumne haurà de portar un estoig amb tot el material necessari (llapis, goma, colors bàsics, una barra de pega i una maquineta).

• Només es podrà repetir un cop un mateix curs. Un cop realitzat aquest curs, deixarà de ser alumne de l’escola.

• No hi haurà exàmens de recuperació ni al juny ni al setembre.

• La reclamació dels exàmens es farà en un període de 15 dies a partir de la data de lliurament de l’informe. Un cop passat aquest termini, no es podrà fer cap reclamació. • El nombre mínim d’alumnes inscrits per grup és de 10.

• A partir del 31 de març no es pot matricular cap alumne.

(5)

Període: Calendari lectiu escolar curs 2017/2018

Grup Naixement Dies Horari Lloc

1r Preescolar A 2012 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè Rodoreda

1r Preescolar B 2012 Dimarts Dijous 16.45 a18.00h Aula d’Anglès EscolaJRJ Beginners A 2011 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda

Beginners B 2011 Dimarts Dijous 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola JRJ 2nd Beginners A 2010 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda

2nd Beginners B 2010 Dimarts Dijous 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola JRJ 2nd Beginners C 2010 Dimarts Dijous 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola JRJ 2nd Beginners D 2010 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda 3thBeginners A 2009 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Aula d’ Mercè Rodoreda 3thBeginners B 2009 Dimarts Dijous 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola JRJ 3thBeginners C 2009 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda

1stJuniorA 2008 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola Mercè Rodoreda

1stJunior B 2008 Dimarts Dijous 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola JRJ 1stJunior C 2008 Dilluns Dimecres 16.45 a18.00h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda 2nd Junior A

2007 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h

Aula d’Anglès Escola Mercè Rodoreda

2nd Junior B 2007 Dimarts Dijous 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola JRJ 2nd Junior C 2007 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola Mercè

Rodoreda

(6)

3th Junior A 2006 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola Mercè Rodoreda

3th Junior B 2006 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola Mercè Rodoreda

3thJunior C 2006 Dimarts Dijous 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola JRJ 3thJunior D 2005 Dimarts Dijous 18.15 a19.30h Aula d’Anglès Escola JRJ 4thJunior A 2004 – 2005 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Centre CulturaldeMartorell 4thJunior B 2004 – 2005 Dimarts Dijous 18.15 a19.30h Centre CulturaldeMartorell 4thJunior C 2004 – 2005 Dilluns Dimecres 18.15 a19.30h Centre CulturaldeMartorell 4thJunior D 2004 – 2005 Divendres 17.30 a 20.00h Centre CulturaldeMartorell

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :