GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS MÉS DE 18 ANYS FORMACIÓ I EDUCACIÓ, ELS TEUS GRANS REPTES!

Descargar (0)

Texto completo

(1)

FORMACIÓ

I EDUCACIÓ,

ELS TEUS GRANS

REPTES!

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

CURS 2013-2014

(2)

LA FORMACIÓ, UN PROCÉS VIU AL LLARG DE LA VIDA

Un any més, la intenció de la Regidoria de Formació per la

Integració és apropar a la ciutadania l’oportunitat de

formar-se en qualformar-sevol etapa de la vida i més en aquests moments

de crisi que tothom pateix. És una bona ocasió per

compar-tir inquietuds i experiències, conèixer altres persones que es

troben en situacions similars i un moment per gaudir de les

relacions humanes amb el suport i el tracte professional i

per-sonal de les escoles d’adults.

L’Ajuntament de Reus, mitjançant el Centre de Formació de

Persones Adultes Escola Marta Mata, integrat per un col·lectiu

de professionals, acompanya les persones majors de 18 anys

per què adquireixin una formació inicial i puguin millorar-la,

accedir a ensenyaments reglats o reforçar els aprenentatges

bàsics.

A Reus, també comptem amb la professionalitat dels equips

docents de l’escola Mas Pellicer i del Centre de Normalització

Lingüística Miquel Ventura, experts en la formació de

perso-nes adultes. De tots aquests centres en trobareu informació

detallada a la guia.

L’educació és una tasca de tots i la formació, un procés que

dura sempre. Des de la Regidoria de Formació per la

Integra-ció us hi engresco i convido. Endavant!

Montserrat Duch Cartañà

(3)

5

ENSENYAMENTS INICIALS ... 6

CICLE INSTRUMENTAL ... 6

EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) ... 7

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS REGLATS ... 9

1. CURS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ... 9

2. CURS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ... 9

3. CURS D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS ... 10

COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ ... 11

CATALÀ PER A PERSONES ADULTES ... 12

CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA... 14

SUMARI

AVINGUDA PA SOS PASSEIG PRIM PA SOS CATALANS PASSEIG SUNYER EL CE RI MON IS PA SS EIG AV INGU DA MI SER ICæR DIA PE RE EL CE RI MON IS AVINGU DA JAUME I I AVIN GUDA LA SALLE PL A A DE LA PA ST OR ET A DE BELLI SSEN S RA VA L DE RAVA L MARTŒ FOLGU ERA DE L VENT LLOVER A DE RIERA MIR DE LA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AV INGU DA MA RI¸ FOR TUNY AVINGUDA MARI¸ FORTUNY RO BU STER AVIN GUDA DE SALE S PL A A RASE TA RIERA D’ARAG PASSEIG C. S ERRA P¸M IES PL A A DEL N EN DE LES OQU ES C. AVINGU DA CARR ER CATALANS AVINGUDA AVINGU DA JAUME I C. DR . GI MB ER NA T AVINGUDA DE SALOU DELS DE DE DE DE DE PL A A M ERC AD AL PL A A DE PR IM I C. DEL MOR ELL

MAP

A D’U

B

IC

ACIÓ

(4)

6

7

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

EnsEnyamEnts inicials

En què consisteixen?

En diversos cursos d’iniciació a diferents àmbits temàtics (informàtica, idiomes, català i castellà).

a qui s’adrecen?

En general, estan destinats a persones amb pocs o cap coneixement de cadascun dels àmbits. Edat: 18 anys. Les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any 2013, poden accedir al curs d’acolliment lingüístic del bloc d’ensenyaments inicials i bàsics.

Incorporació trimestral.

On es poden fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA

· Iniciació a la informàtica: Curs de nivell inicial (matí) CFA MAS PELLICER

· Iniciació a la llengua catalana: Curs d’acolliment lingüístic (tarda) · Iniciació a la llengua catalana: Curs de nivell bàsic (tarda) · Iniciació a la llengua catalana: Curs de nivell llindar (tarda) · Iniciació a la llengua castellana: Curs de nivell bàsic (matí) · Iniciació a la llengua anglesa: Curs de nivell inicial (matí i tarda) · Iniciació a la informàtica: Curs de nivell inicial (matí, tarda i vespre)

ciclE instRUmEntal

En què consisteix?

El treball de l’alumne va encaminat a:

• Millorar la comunicació oral i adquirir destreses en la comunicació escrita.

• Aprendre les operacions i els conceptes matemàtics bàsics per tal de resoldre situacions de la vida diària.

• Comprendre els principals mecanismes que regeixen el medi físic i natural i la importància de conservar-lo.

• Introduir-se en l’ús de les noves tecnologies.

• Millorar la confiança d’un mateix i augmentar l’autonomia, a la vegada que tot allò que s’ha après s’aplica a la vida personal, social i laboral.

Els estudis es divideixen en tres nivells

El cicle té una durada de tres cursos, que es poden allargar o escurçar segons el nivell formatiu i les circumstàncies de cada alumne.

INICI: Possibilitat d’incorporació a l’inici de cada trimestre.

títol que s’obté

En finalitzar el cicle instrumental (I, II i III) s’obté el certificat de formació instrumental.

a qui s’adreça?

· A persones que volen aprendre a llegir i escriure.

· A persones que volen millorar les competències comunicatives lingüístiques, de càlcul i de coneixement del medi i de l’entorn.

· A persones que es volen preparar per fer després el graduat en educació secundària.

L’edat mínima és de 18 anys o fer-los durant l’any en curs. Els alumnes entre 16 i 18 anys, cal consultar-ho als centres.

Passos per a la preinscripció i matrícula

Fer la preinscripció i matricula seguint el calendari oficial. Per fer la preinscripció cal portar:

• DNI/NIE (fotocòpia) • Targeta Sanitària (fotocòpia) Per fer la matrícula cal portar:

• Una fotografia tamany carnet

On es pot fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA

Instrumental I, Instrumental II i Instrumental III (tarda) CFA MAS PELLICER

Instrumental I, Instrumental II i Instrumental III (tarda)

El GRaDUat En EDUcaciÓ sEcUnDÀRia (GEs)

En què consisteix?

· El GES és el títol que acredita la formació mínima que demana la nostra societat i el món del treball a les persones adultes.

· Ofereix a les persones adultes la possibilitat de reprendre els seus estudis i aconseguir, al final, el títol de graduat en educació secundària (GES).

· Un cop s’obté el GES es pot continuar la formació secundària postobligatòria.

· És el mateix títol que aconsegueixen els joves un cop han superat l’educació secundària obligatòria (ESO) als instituts o a les escoles.

Els estudis consten de tres àmbits i cada àmbit està estructurat en MÒDULS, que tenen un contingut homogeni i una durada d’un trimestre:

• Àmbit de comunicació: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (anglès)

• Àmbit científic tecnològic: Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques, Tecnologia, Educació per a la Salut i el Medi Ambient, Física i Química, Biologia i Geologia

(5)

8

9

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

• Àmbit social: Ciències Socials, Geografia i Història, Educació per a la Ciutadania

Els estudis es divideixen en dos nivells

· Tenen una durada d’un curs escolar amb la possibilitat d’incorporar-se a l’inici de cada trimestre. · Alguns mòduls del GES poden ser convalidats per estudis anteriors.

· Altres mòduls poden ser acreditats mitjançant una prova d’avaluació inicial.

· Cada persona segueix un itinerari formatiu personalitzat per obtenir, al final, la mateixa titulació: el graduat en educació secundària.

· Aquest itinerari personalitzat el confegeixen l’alumne i el tutor que l’orientarà i acompanyarà al llarg de tot el procés formatiu.

· La durada dels estudis en l’ensenyament presencial és flexible ja que cada alumne té al seu abast la possibilitat d’escollir l’horari que més s’adapta a les seves necessitats.

Finalització dels estudis

· Els estudis acaben quan es completen tots els mòduls de l’itinerari formatiu personal i es fa la proposta de títol de graduat en educació secundària.

· Es pot demanar la baixa en qualsevol moment i, més endavant, en altres trimestres, reprendre els estudis.

Passos per a la preinscripció i matrícula

Fer la preinscripció i matrícula seguint el calendari oficial. Per fer la preinscripció cal portar:

• DNI/NIE (fotocòpia) • Targeta Sanitària (fotocòpia) Per fer la matrícula cal portar:

• Dues fotografies tamany carnet

• El llibre d’escolaritat o títol d’EGB, certificat de notes de 3r i 4rt d’ESO, certificat del PQPI

On es pot fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA Nivell I i Nivell II (matí, tarda, vespre) CFA MAS PELLICER

Nivell I i Nivell II (matí, vespre)

PREPaRaciÓ PER a lEs PROVEs D’accÉs

als EnsEnyamEnts REGlats

1. cURs D’accÉs a ciclEs FORmatiUs DE GRaU mitJÀ

En què consisteix?

Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones de més de 16 anys que, sense el títol de Graduat en Educació Secundària, volen accedir a algun dels cicles formatius de grau mitjà i millorar, d’aquesta manera, el seu futur professional.

Els estudis s’organitzen per treballar les competències següents que seran matèria d’examen: • Competència en llengua castellana

• Competència en llengua catalana • Competència en llengua estrangera • Competència social i ciutadana • Competència matemàtica

• Competència d’interacció amb el món físic • Competència en tecnologies

És un curs presencial. Es demana una assistència mínima del 80% a les classes per obtenir el certificat.

calendari

El curs comença al setembre i acaba just abans de les proves que convoca el Departament d’Ensenyament.

Passos per a la preinscripció i matrícula

Fer la preinscripció i matrícula seguint el calendari oficial. Es pot concertar entrevista d’informació prèvia. Per fer la inscripció cal portar:

• DNI (fotocòpia i original)

• Targeta Sanitària (fotocòpia i original) Per fer la matrícula cal portar:

• DNI • Vida laboral

On es pot fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA

Accés a cicles formatius de grau mitjà (tarda) CFA MAS PELLICER

Accés a cicles formatius de grau mitjà (matí)

2. cURs D’accÉs a ciclEs FORmatiUs DE GRaU sUPERiOR

En què consisteix?

El curs prepara els alumnes per superar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior que el Departament d’Ensenyament convoca una vegada a l’any.

L’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

(6)

10

11

M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y

S Aquesta és una via d’accés als cicles formatius de grau superior reservada per a aquelles persones que

no tenen la titulació acadèmica per accedir-hi directament, és a dir, no estan en possessió del batxillerat LOGSE, el COU o la FP2.

Durant el curs es treballen els continguts de les assignatures definits en els temaris oficials de cadascuna de les parts de la prova, que són les següents:

• Part comuna: Català, Castellà, Llengua Estrangera i Matemàtiques

• Part específica: dues matèries en funció del cicle formatiu a què es vol accedir

Segons l’experiència laboral hi ha la possibilitat d’obtenir l’exempció de la part específica si es demana mitjançat una sol·licitud normalitzada a l’Administració del Departament d’Ensenyament.

a qui s’adreça?

Cal tenir un mínim de 19 anys o complir-los durant l’any de la prova. Amb 18 anys es pot accedir al curs si es té el títol de tècnic mig per haver aprovat un cicle de grau mitjà.

calendari

El curs comença al setembre i acaba just abans de les proves que convoca el Departament d’Ensenyament.

Passos per a la preinscripció i matrícula

1. Fer la preinscripció i matrícula seguint el calendari oficial. Cal concertar entrevista d’informació prèvia. Per fer la preinscripció cal portar:

• DNI (fotocòpia i original)

• Targeta Sanitària (fotocòpia i original) • Títol tècnic mig (en cas de tenir-lo) 2. Matrícula. Documentació que cal portar:

• DNI

• Una fotografia

• Documentació que acrediti l’exempció de la part específica (en cas de tenir-la)

On es pot fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA

Accés a cicles formatius a grau superior (2 grups, matí i vespre)

Assignatures específiques ofertades (presencials): Química, Biologia, Psicologia i Geografia

Possibilitat de realitzar assignatures específiques a l’Institut Obert de Catalunya (seguiment tutorial). CFA MAS PELLICER

Accés a cicles formatius de grau superior (3 grups: matí, tarda i vespre) Assignatures específiques ofertades (presencials): Francès i Geografia

Possibilitat de realitzar assignatures específiques a l’Institut Obert de Catalunya (seguiment tutorial).

3. cURs D’accÉs a la UniVERsitat PER a maJORs DE 25 anys

En què consisteix?

Una de les vies d’entrada a la universitat és haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

L’objectiu de la superació de la prova és poder cursar estudis universitaris en totes de les universitats de Catalunya. El curs serveix per preparar els continguts, segons temaris oficials, de les assignatures que formen part de les dues parts de la prova:

• Part comuna: Comentari de Text, Llengua Catalana, Llengua Castellana i Llengua Estrangera. • Part específica: dues assignatures en funció d’alguna de les modalitats d’accés als diferents graus. Branques d’accés que es preparen: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut i Ciències

a qui s’adreça?

Poden fer aquestes proves les persones més grans de 25 anys (cal complir els 25 abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fan les proves) que no tinguin cap titulació que els permeti accedir a la universitat, és a dir, que no tinguin el COU o el batxillerat aprovat ni un títol de FP2 o cicle formatiu de grau superior de la família segons els estudis als quals es vulgui accedir.

calendari

El curs s’inicia a finals de setembre i acaba immediatament abans de la realització de la prova oficial que convoca el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Passos per a la preinscripció i matrícula

Es pot concertar entrevista d’informació prèvia. Per fer la preinscripció cal portar: • DNI (fotocòpia i original)

• Targeta Sanitària (fotocòpia i original) Per fer la matrícula:

• DNI (fotocòpia i original) • Una fotografia

On es pot fer?

CFA ESCOLA MARTA MATA

Accés a la universitat per a majors de 25 anys (1 grup, vespre)

cOmPEtÈnciEs PER a la sOciEtat DE la inFORmaciÓ

En què consisteixen?

Són les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual.

a qui s’adreça?

Els cursos s’adrecen a persones amb coneixements inicials de tecnologies de la informació i anglès.

Passos per a la preinscripció i matrícula

Fer la preinscripció i matrícula seguint el calendari oficial. Per fer la preinscripció cal portar:

• DNI/NIE (fotocòpia) • Targeta Sanitària (fotocòpia) Per fer la matrícula cal portar:

• Una fotografia tamany carnet

On es pot fer?

(7)

12

13

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

• INFORMÀTICA A NIVELL D’USUARI

Té com objectiu millorar el nivell de coneixements de les tecnologies de la informació i les aplicacions informàtiques més habituals.

1 grup (matí) CFA MAS PELLICER

• INFORMÀTICA A NIVELL D’USUARI

Té com a objectiu millorar el nivell de coneixements de les tecnologies de la informació i les aplicacions informàtiques més habituals.

COMPETIC 1 (3 grups) matí, tarda i vespre COMPETIC 2 (2 grups) matí i tarda COMPETIC 3 (1 grup) vespre • ANGLÈS A NIVELL FUNCIONAL

Parteix dels coneixements mínims de la llengua per tal d’arribar a l’adquisició d’unes

competències comunicatives que garanteixin l’ús funcional d’aquesta llengua en les situacions més quotidianes.

Anglès 2 (matí) Anglès 3 (vespre)

catalÀ PER a PERsOnEs aDUltEs

En què consisteixen?

NIVELL INICIAL

El curs de nivell inicial va destinat a aquelles persones alfabetitzades que parlen llengües molt allunyades del català i que no saben expressar-se en cap llengua romànica. El curs de nivell inicial els facilita l’accés a l’aprenentatge de llengua catalana i els aporta els elements lingüístics necessaris per poder iniciar els cursos de nivell bàsic amb igualtat de condicions que la resta d’alumnes. NIVELL BÀSIC DE LLENGUA CATALANA (B1, B2 i B3)

Els cursos de nivell bàsic s’adrecen a les persones alfabetitzades que no entenen el català o bé s’expressen amb força dificultats en aquesta llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs B3, s’obté el certificat oficial de nivell bàsic (A bàsic).

NIVELL ELEMENTAL (E1, E2 i E3)

Els cursos de nivell elemental s’adrecen a les persones que saben expressar-se en català en converses senzilles, però tenen problemes de correcció i fluïdesa. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs E3, s’obté el certificat oficial de nivell elemental (A elemental).

NIVELL INTERMEDI (I1, I2 i I3)

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les persones que parlen en català, però tenen un domini baix de l’expressió escrita. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs I3, s’obté el certificat oficial de nivell intermedi (B).

NIVELL DE SUFICIÈNCIA (S1, S2 i S3)

Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les persones que necessiten perfeccionar l’expressió oral i escrita en situacions formals. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs S3, s’obté el certificat oficial de nivell de suficiència (C).

NIVELL SUPERIOR (D)

Els cursos de nivell superior s’adrecen a les persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts del domini pràctic de la llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al final de curs, s’obté el certificat oficial de nivell superior (D).

ALTRES

Tallers de reforç de l’expressió oral, l’expressió escrita i la gramàtica i l’ortografia per a persones que, tot i tenir un certificat, volen perfeccionar les seves habilitats comunicatives.

a qui s’adrecen?

S’adrecen a persones majors d’edat que ja tenen assolida una formació bàsica general i a joves de 16 anys amb una autorització dels pares, sempre que no hagin fet l’escolarització obligatòria a Catalunya, que volen centrar-se, de manera específica, en l’aprenentatge de la llengua catalana.

On es poden fer?

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ÀREA DE REUS MIQUEL VENTURA C. de l’Àliga de Reus 1 (entre el pg. de Misericòrdia i el c. del Pare Manyanet) 43205 Reus

com es poden fer?

La majoria de nivells s’imparteixen en modalitat presencial i en semipresencial en línia (www.parla.cat).

matrícula i horaris

Els tres períodes de matriculació són al febrer, al juny i al setembre.

Podeu consultar les dates exactes de matriculació, les proves de nivell i els horaris (matí, tarda, vespre i nit) a www.cpnl.cat/reus o al telèfon 977 128 861.

altres serveis del cnl

• Programa Voluntariat per la llengua

L’alumnat dels nivells B3, E1, E2 i E3 i les persones no catalanoparlants que ja són capaces de parlar mínimament en català poden participar com a aprenents en les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua.

• Assessorament lingüístic

Adreçat a particulars, entitats o empreses que volen utilitzar la llengua catalana amb garantia de qualitat. - Revisió de textos breus

- Informació sobre recursos lingüístics: bibliogràfics, informàtics, Internet… - Anàlisi de la situació lingüística i planificació d’actuacions

(8)

14

15

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S M É S D E 1 8 A N Y S M É S D E 1 8 A N Y S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

adreces

CFA ESCOLA MARTA MATA Carrer de Terol 1 · 43202 Reus Tel. 977 010 850

Fax 977 010 855 www.mascarandell.org cfaescolamartamata@xtec.cat CFA MAS PELLICER

Plaça del Mas del Pellicer, bloc 55 43204 Reus

Tel. i fax 977 773 052 e3008857@xtec.cat

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ÀREA DE REUS MIQUEL VENTURA Carrer de l’Àliga de Reus 1 · 43205 Reus Tel. 977 128 861 · Fax 977 128 914 www.cpnl.cat/reus

IMFE MAS CARANDELL

Servei d’orientació acadèmica i laboral Carrer de Terol 1 · 43202 Reus Tel. 977 010 850 · Fax 977 010 855 www.mascarandell.org

Per a més informació

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME) Ubicació

Carrer de Rosselló 2-8 · 43201 Reus Tel. 010 (per trucar des de Reus)

Tel. 977 010 046 (per trucar des de fora de Reus) ome.educacio@reus.cat

www.reus.cat/educacio Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h servei

Oferir durant tot el curs un espai de consulta per a les famílies quant a l’escolarització dels seus fills. Participar en els processos d’escolarització tant els ordinaris com al llarg del curs. Campanya de preinscripció. Elaborar la guia de centres d’ensenyament.

calEnDaRi OFicial DE PREinscRiPciÓ i matRÍcUla

DEls EnsEnyamEnts DE FORmaciÓ DE PERsOnEs aDUltEs

Publicació de l’oferta: 17 de maig de 2013.

Sol·licitud de continuïtat dels alumnes del centre: del 10 al 13 de juny de 2013. Matrícula dels alumnes del centre: del 10 de juny al 12 de juliol de 2013, segons el calendari que estableixi cada centre o aula.

El centre que ho consideri necessari pot condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

Publicació de l’oferta de places: 19 de juny de 2013.

Preinscripció dels nous alumnes: del 20 al 28 de juny de 2013. Publicació de la llista de sol·licituds: 5 de juliol de 2013.

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de juliol de 2013 a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difondrà a partir de les 14 hores.

Termini per presentar al·legacions: 5 i 8 de juliol de 2013.

Publicació de la llista de sol·licituds ordenades: 9 de juliol de 2013.

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos: 12 de juliol de 2013. Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 6 de setembre de 2013, ambdós inclosos. A partir del 9 de setembre, si queden vacants un cop finalitzada la matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció, matrícula dels alumnes de la llista d’espera. Esgotada la llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà procedir a la matriculació de les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

El centre que ho consideri necessari pot condicionar la matrícula a que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

(9)

INFORMA-TE’N A L’OME

Carrer de Rosselló, 2-8 (entre la plaça del Teatre i la plaça del Baluard)

Tel. 977 010 046 43201 REUS www.reus.cat/ensenyament

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :