ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RUBÍ

44  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Núm.: 30/2016 Caràcter: ordinària Data: 6 de setembre de 2016 Hora: de 10 a 10.45

Lloc: sala de juntes de la casa consistorial

ASSISTENTS

Ana María Martínez Martínez, alcaldessa Maria Mas Arrufat, primera tinenta d’Alcaldia Rafael Güeto Ortiz, tercer tinent d’Alcaldia i Marta García Marín, quarta tinenta d’Alcaldia Juan López Núñez, cinquè tinent d’Alcaldia Nicolau López Aznar, vicesecretari accidental Jose Luis Ariño Buil, gerent

Excusa la seva absència el Sr. Moisés Rodríguez Cantón, segon tinent d’Alcaldia Per invitació de l’alcaldessa, també assisteix el regidor José Abadías Álvarez

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la sala de juntes de la casa consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí en sessió ordinària i en primera convocatòria a les 10 hores del dia 6 de setembre de 2016. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 29/2016, DE 26 DE JULIOL

L’alcaldessa pregunta si algun membre de la Junta de Govern Local ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior que s’ha distribuït amb la convocatòria. No se’n formula cap, per la qual cosa l’acta de la sessió núm. 29/2016, de 26 de juliol, es considera aprovada.

(2)

2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL EN NUCLIS DE POBLACIÓ A LA INTERFÍCIE URBANA FORESTAL, INCLOSA EN EL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2016 (EXP. 001461/2016-URBANS)

Vist el dictamen d’aprovació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, del Catàleg de Serveis de l’any 2016, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos aprovats per la Diputació de Barcelona en Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2015.

Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2016, pel qual s’aprova la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’una subvenció per al desenvolupament de l’acció que es detalla a continuació, inclosa en el Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Programa Recurs Actuació

sol·licitada Subvenció sol·licitada Prevenció d’Incendis Forestals Obertura de la franja perimetral en nuclis de població a la interfície urbana forestal Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions 43.075,88 €

Vista la comunicació de data 29 de juny de 2016 on la Diputació de Barcelona informa que l’Ajuntament ha estat beneficiari d’un ajut econòmic del recurs d’ "Obertura de franges perimetrals a les urbanitzacions i nuclis de població” i ens adjunta full informatiu que relaciona la franja perimetral de la urbanització beneficiària del suport econòmic on l’Ajuntament ha de realitzar l'actuació de tractament de vegetació amb l’objectiu de complir amb la llei 5/2003, de 22 d’abril i on s’indica que el cost de l’obra és de 13.352,20 € i la subvenció del 80%, per tant 10.681,76 €.

Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària 4U045 1721 61901, per poder realitzar les despeses que comporta l’acceptació de l’actuació “Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions”

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Acceptar l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, d’acord amb el decret d’aprovació del suport puntual consistent en l’ajut econòmic “d’obertura de franges perimetrals a les urbanitzacions i nuclis de població”:

Actuació Import

(3)

Segon.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la comptabilitat i la Intervenció Municipal General, per la comptabilització, en fase definitiva, dels documents comptables en fase prèvia:

Acció Import referència Número CI

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions 10.681,76 € 120160056 65 9201610002 58 Tercer.- Aprovar la despesa i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la comptabilitat i la Intervenció Municipal General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document comptable en fase prèvia:

Acció Import NIO A

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions 13.352,20 € 220160057 81 9201600091 51 Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a l’Oficina de Gestió d’Ingressos.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat

3. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 000134/2016-HISENDA)

Antecedents de fet

1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent a l’exercici 2015 no aplicada en aquell exercici.

2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any, quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.

3.- Vist l’informe explicatiu emes pel Gerent.

4.- Vist l’informe d’Intervenció o, en el seu cas, la diligència d’intervingut i conforme, expedida d’acord amb l’article 52.3 de les bases d’execució del Pressupost.

(4)

  Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

  Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Articles 25, 26 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

  Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.   Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcaldia a regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015; vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2016001129 de data 14 de març de 2016.

Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a les factures incloses en la relació X/2016/58 per import de 121,54 euros.

Relació Data: 07/07/2016 Import: 121,54€

N. Operació Fase Data factura Núm.

factura Aplicació Import Nom tercer C. gestor

920160008856 ADO 31/03/2015 05-2015-03-5N 2016 9U078-9241-2279915 121,54 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA X/2016/58

IS-Infraestructures i suport a les entitats Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, el corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.

(5)

Tercer.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

4. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 000135/2016-HISENDA)

Antecedents de fet

1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent a l’exercici 2015 no aplicada en aquell exercici.

2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any, quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.

3.- Vist l’informe explicatiu emes pel cap del servei de gestió de residus.

4.- Vist l’informe d’Intervenció o, en el seu cas, la diligència d’intervingut i conforme, expedida d’acord amb l’article 52.3 de les bases d’execució del Pressupost.

Fonaments de dret

  Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

  Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Articles 25, 26 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

  Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.   Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcaldia a regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

(6)

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015; vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2016001129 de data 14 de març de 2016.

Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a les factures incloses en la relació X/2016/59 per import de 36.106,00 euros.

Relació Data: 07/07/2016 Import: 36.106,00€

N. Operació Fase Data factura Núm.

factura Aplicació Import Nom tercer C. gestor

920160008989 ADO 13/07/2015 28890005215FA 2016 4U083-9208-2270015 36.106,00 CLECE, SA. X/2016/59

MA- Medi Ambient

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, el corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.

Tercer.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

5. ACCEPTACIÓ DE LA PETICIÓ DEL SR. H T A DE

SUBSTITUCIÓ DE LA GARANTIA EN CONCEPTE FIANCES D’OBRES DE L’EXPEDIENT D’OBRES OP-0400324 (EXP. 000148/2016-HISENDA)

Antecedents i justificació

Primer.- En data 23/09/2005 H T A, amb NIF va constituir

davant la tresoreria municipal aval lliurat per l’entitat “Caixa Catalunya” per tal de respondre de la garantia per import de 3.303,59 € en concepte de fiances d’obres de la Llicència amb expedient número OP-0400324 (operació extrapressupostària núm. 320050003231).

Segon.- En data 11/07/2016 mitjançant escrit presentat davant del registre general de la corporació (registre núm. 2016017065) el senyor H T A amb NIF

adjuntant còpia del NIF, que s’acompanya a l’expedient, sol·licita la substitució del mitjà en que fou constituïda davant la tresoreria municipal la garantia esmentada en el punt anterior a diner de curs legal.

(7)

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Acceptar la petició de H T A amb NIF de

substitució del mitjà en que es constituí la garantia per import de 3.303,59 € en concepte fiances d’obres, vinculada a l’expedient d’obres OP-0400324, (operació extrapressupostària núm. 320050003231).

Segon.- Condicionar la retirada de la garantia inicialment constituïda mitjançant aval bancari, a la presentació i dipòsit davant la tresoreria municipal, mitjançant el servei de caixa de l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà i/o l’ Oficina d’ Atenció a l’ Empresa, de la quantitat de 3.303,59 € en xec bancari conformat. A tal efecte, un cop s’hagi constituït el dipòsit, la tresoreria municipal expedirà nou manament de constitució de dipòsit per aquesta quantitat en concepte de fiances d’obres i de forma simultània expedirà manament de pagament als efectes de retornar l’aval anteriorment constituït per l’interessat.

Tercer.- Notificar el present acord al peticionari als efectes de comparèixer davant la tresoreria municipal als efectes de la seva estricta execució, així com als serveis municipals interessats.

6. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 000149/2016-HISENDA)

Antecedents de fet

1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent a l’exercici 2015 no aplicada en aquell exercici.

2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any, quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.

3.- Vist l’informe explicatiu emes per la tècnica del Servei de Promoció de la Cultura i la cap de Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Serveis a les Persones.

4.- Vist l’informe d’Intervenció o, en el seu cas, la diligència d’intervingut i conforme, expedida d’acord amb l’article 52.3 de les bases d’execució del Pressupost.

Fonaments de dret

  Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

(8)

  Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Articles 25, 26 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

  Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.   Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015.

  Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcaldia a regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015; vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2016001129 de data 14 de març de 2016.

Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a les factures incloses en la relació X/2016/75 i X/2016/76 per import de 1.436,20 euros.

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, el corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.

(9)

Tercer.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

7. APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀMBIT D'ALCALDIA, CAPÍTOL 2 (EXP. 000214/2016-INTERVENCIÓ)

Vist els documents comptables tramesos per l’Àmbit d’Alcaldia per tal de realitzar la seva tramitació.

D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010 d’aprovació de procediments de gestió econòmica.

Vista la següent relació comptable d’operacions prèvies comptabilitzades, corresponents a documents relatius en fase AD subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:

Relació Data: 04/08/2016 Import: 9.368,11€

N. Operació Fase Data Refer./NIO Aplicació Import Nom tercer C. gestor

920160009944 AD 27/07/2016 22016006495 2016 9U019 9250 22201 9.368,11 DISTRIRUBI SL AC-Atenció a la Ciutadania Q/2016/362

Relació Data: 04/08/2016 Import: 9.368,10€

N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació Import Nom tercer C. gestor

920169000158 AD 27/07/2016 2017 2016 9U019 9250 22201 9.368,10 DISTRIRUBI SL AC-Atenció a la Ciutadania Q/2016/363

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcaldia a regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015 i, modificats pel Decret d’Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d’abril de 2016.

Atès les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2016002505 de data 2 de juny de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juny de 2016 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 20116003206, de 12 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 d’agost de 2016.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

(10)

Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment s’ha relacionat.

Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització definitiva.

8. APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, CAPÍTOLS 2 I 4 (EXP. 000213/2016-INTERVENCIÓ)

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis a les Persones per tal de realitzar la seva tramitació.

D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010 d’aprovació de procediments de gestió econòmica.

Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades, corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:

Relació Data: 03/08/2016 Import: 126,00€

N. Operació Fase Data Refer./NIO Aplicació Import Nom tercer C. gestor 920160009820 ADO 26/07/2016 22016006371 2016 3U041 3342 22609 126 AGENCIA TRIBUTARIA CU-Cultura

(11)

Relació Data: 03/08/2016 Import: 158.693,70€ N. Operació Fase Data Refer./NIO Aplicació Import Nom tercer C. gestor

920160009804 ADO 26/07/2016 22016006355 2016 3U033 2310 48001 212,85 CEE CAN ORIOL SS-Sanitat i serveis socials 920160009805 ADO 26/07/2016 22016006356 2016 3U033 2310 48001 6.038,80 ESCOLA 25 DE SETEMBRE SS-Sanitat i serveis socials 920160009806 ADO 26/07/2016 22016006357 2016 3U033 2310 48001 2.855,10 ESCOLA CAN ALZAMORA SS-Sanitat i serveis socials 920160009807 ADO 26/07/2016 22016006358 2016 3U033 2310 48001 2.209,80 ESCOLA DEL BOSC SS-Sanitat i serveis socials 920160009808 ADO 26/07/2016 22016006359 2016 3U033 2310 48001 1.825,90 ESCOLA JOAN MARAGALL SS-Sanitat i serveis socials 920160009810 ADO 26/07/2016 22016006361 2016 3U033 2310 48001 7.626,00 ESCOLA MONTESSORI SS-Sanitat i serveis socials 920160009811 ADO 26/07/2016 22016006362 2016 3U033 2310 48001 4.371,00 ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUERSS-Sanitat i serveis socials 920160009812 ADO 26/07/2016 22016006363 2016 3U033 2310 48001 4.950,70 ESCOLA PAU CASALS SS-Sanitat i serveis socials 920160009813 ADO 26/07/2016 22016006364 2016 3U033 2310 48001 3.410,00 ESCOLA RAMON LLULL SS-Sanitat i serveis socials 920160009814 ADO 26/07/2016 22016006365 2016 3U033 2310 48001 1.754,60 ESCOLA RIVO RUBEO SS-Sanitat i serveis socials 920160009815 ADO 26/07/2016 22016006366 2016 3U033 2310 48001 1.026,10 ESCOLA SCHOLA SS-Sanitat i serveis socials 920160009816 ADO 26/07/2016 22016006367 2016 3U033 2310 48001 5.347,50 ESCOLA TERESA ALTET SS-Sanitat i serveis socials 920160009817 ADO 26/07/2016 22016006368 2016 3U033 2310 48001 781,20 ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE SS-Sanitat i serveis socials 920160009818 ADO 26/07/2016 22016006369 2016 3U033 2310 48001 86,80 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009819 ADO 26/07/2016 22016006370 2016 3U033 2310 48001 6.135,00 ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUERSS-Sanitat i serveis socials 920160009821 ADO 26/07/2016 22016006372 2016 3U033 2310 48001 4.798,80 ESCOLA RAMON LLULL SS-Sanitat i serveis socials 920160009822 ADO 26/07/2016 22016006373 2016 3U033 2310 48001 2.473,80 ESCOLA RIVO RUBEO SS-Sanitat i serveis socials 920160009823 ADO 26/07/2016 22016006374 2016 3U033 2310 48001 6.847,90 ESCOLA TERESA ALTET SS-Sanitat i serveis socials 920160009824 ADO 26/07/2016 22016006375 2016 3U033 2310 48001 1.134,60 ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE SS-Sanitat i serveis socials 920160009825 ADO 26/07/2016 22016006376 2016 3U033 2310 48001 120,90 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009826 ADO 26/07/2016 22016006377 2016 3U033 2310 48001 120,90 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009827 ADO 26/07/2016 22016006378 2016 3U033 2310 48001 93,00 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009830 ADO 26/07/2016 22016006380 2016 3U033 2310 48001 744,00 COLEGIO BALMES SL SS-Sanitat i serveis socials 920160009831 ADO 26/07/2016 22016006381 2016 3U033 2310 48001 93,00 LICEO POLITECNICO SL SS-Sanitat i serveis socials 920160009832 ADO 26/07/2016 22016006382 2016 3U033 2310 48001 412,30 MARISTAS HERMANOS PROVINCIA HERMITAGESS-Sanitat i serveis socials 920160009833 ADO 26/07/2016 22016006383 2016 3U033 2310 48001 685,10 ESCOLA PARROQUIAL NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DE RUBISS-Sanitat i serveis socials 920160009834 ADO 26/07/2016 22016006384 2016 3U033 2310 48001 1.085,00 PATRONATO RIBAS SS-Sanitat i serveis socials 920160009851 ADO 26/07/2016 22016006403 2016 3U033 2310 48011 126,85 ESCOLA ARQUITECTE GAUDI SS-Sanitat i serveis socials 920160009852 ADO 26/07/2016 22016006404 2016 3U033 2310 48011 229,40 APA DEL COL NAL CATALUNYA SS-Sanitat i serveis socials

920160009853 ADO 26/07/2016 22016006405 2016 3U033 2310 48011 465,00 HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESUS COMUNIDAD EL PINAR DE NUESTRA SEÑORASS-Sanitat i serveis socials 920160009854 ADO 26/07/2016 22016006406 2016 3U033 2310 48011 79,35 CATERING VOSTRA CUINA SL SS-Sanitat i serveis socials

920160009855 ADO 26/07/2016 22016006407 2016 3U033 2310 48011 186,00 FUNDACIO PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA-BARCELONASS-Sanitat i serveis socials 920160009856 ADO 26/07/2016 22016006408 2016 3U033 2310 48011 93,00 INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SASS-Sanitat i serveis socials

920160009857 ADO 26/07/2016 22016006409 2016 3U033 2310 48011 45,75 ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO PUBLICO LA FLORESTA DE SANT CUGATSS-Sanitat i serveis socials 920160009858 ADO 26/07/2016 22016006410 2016 3U033 2310 48011 172,35 ESCOLA PIA DE TERRASSA SS-Sanitat i serveis socials

920160009859 ADO 26/07/2016 22016006411 2016 3U033 2310 48011 93,00 APA DEL COLEGIO PUBLICO PINS DEL VALLESSS-Sanitat i serveis socials 920160009860 ADO 26/07/2016 22016006412 2016 3U033 2310 48011 46,50 COLEGIO PUREZA DE MARIA DE SANT CUGAT DEL VALLESSS-Sanitat i serveis socials

920160009861 ADO 26/07/2016 22016006413 2016 3U033 2310 48011 93,00 COLEGIO STA ISABEL EN SAN CUGAT DEL VALLES FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIONSS-Sanitat i serveis socials 920160009862 ADO 26/07/2016 22016006414 2016 3U033 2310 48011 334,35 CEIP SERRALAVELLA ULLASTRELLSS-Sanitat i serveis socials

920160009863 ADO 26/07/2016 22016006415 2016 3U033 2310 48011 43,40 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAISS-Sanitat i serveis socials 920160009864 ADO 26/07/2016 22016006416 2016 3U033 2310 48011 205,20 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAISS-Sanitat i serveis socials 920160009865 ADO 26/07/2016 22016006417 2016 3U033 2310 48011 181,45 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAISS-Sanitat i serveis socials 920160009866 ADO 26/07/2016 22016006418 2016 3U033 2310 48011 219,00 7 I TRIA SS-Sanitat i serveis socials 920160009867 ADO 26/07/2016 22016006419 2016 3U033 2310 48011 209,75 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAISS-Sanitat i serveis socials 920160009868 ADO 26/07/2016 22016006420 2016 3U033 2310 48011 306,60 7 I TRIA SS-Sanitat i serveis socials 920160009869 ADO 26/07/2016 22016006421 2016 3U033 2310 48011 483,05 ESCOLA ARQUITECTE GAUDI SS-Sanitat i serveis socials

(12)

920160009870 ADO 26/07/2016 22016006422 2016 3U033 2310 48011 694,40 APA DEL COL NAL CATALUNYA SS-Sanitat i serveis socials 920160009871 ADO 26/07/2016 22016006423 2016 3U033 2310 48011 706,80 FUNDACIO PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA-BARCELONASS-Sanitat i serveis socials 920160009872 ADO 26/07/2016 22016006424 2016 3U033 2310 48011 1.131,70 ESCOLA PIA DE TERRASSA SS-Sanitat i serveis socials 920160009875 ADO 26/07/2016 22016006426 2016 3U033 2310 48011 790,50 COLEGIO BALMES SL SS-Sanitat i serveis socials 920160009876 ADO 26/07/2016 22016006427 2016 3U033 2310 48011 93,00 LICEO POLITECNICO SL SS-Sanitat i serveis socials 920160009877 ADO 26/07/2016 22016006428 2016 3U033 2310 48011 682,20 MARISTAS HERMANOS PROVINCIA HERMITAGESS-Sanitat i serveis socials 920160009879 ADO 26/07/2016 22016006436 2016 3U033 2310 48011 1.036,00 ESCOLA PARROQUIAL NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DE RUBISS-Sanitat i serveis socials 920160009880 ADO 26/07/2016 22016006437 2016 3U033 2310 48011 1.085,00 PATRONATO RIBAS SS-Sanitat i serveis socials 920160009882 ADO 26/07/2016 22016006439 2016 3U033 2310 48011 341,55 CEE CAN ORIOL SS-Sanitat i serveis socials 920160009884 ADO 26/07/2016 22016006441 2016 3U033 2310 48011 3.715,85 ESCOLA CAN ALZAMORA SS-Sanitat i serveis socials 920160009885 ADO 26/07/2016 22016006442 2016 3U033 2310 48011 2.973,20 ESCOLA DEL BOSC SS-Sanitat i serveis socials 920160009886 ADO 26/07/2016 22016006443 2016 3U033 2310 48011 2.096,15 ESCOLA JOAN MARAGALL SS-Sanitat i serveis socials 920160009888 ADO 26/07/2016 22016006444 2016 3U033 2310 48011 8.928,00 ESCOLA MONTESSORI SS-Sanitat i serveis socials 920160009890 ADO 26/07/2016 22016006446 2016 3U033 2310 48011 4.950,00 ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUERSS-Sanitat i serveis socials 920160009892 ADO 26/07/2016 22016006447 2016 3U033 2310 48011 6.144,95 ESCOLA PAU CASALS SS-Sanitat i serveis socials 920160009894 ADO 26/07/2016 22016006449 2016 3U033 2310 48011 3.923,55 ESCOLA RAMON LLULL SS-Sanitat i serveis socials 920160009895 ADO 26/07/2016 22016006450 2016 3U033 2310 48011 2.767,95 ESCOLA RIVO RUBEO SS-Sanitat i serveis socials 920160009897 ADO 26/07/2016 22016006452 2016 3U033 2310 48011 1.539,60 ESCOLA SCHOLA SS-Sanitat i serveis socials 920160009899 ADO 26/07/2016 22016006454 2016 3U033 2310 48011 6.417,00 ESCOLA TERESA ALTET SS-Sanitat i serveis socials 920160009900 ADO 26/07/2016 22016006455 2016 3U033 2310 48011 1.720,65 ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE SS-Sanitat i serveis socials 920160009902 ADO 26/07/2016 22016006457 2016 3U033 2310 48011 343,05 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009903 ADO 26/07/2016 22016006458 2016 3U033 2310 48011 6.919,65 ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUERSS-Sanitat i serveis socials 920160009905 ADO 26/07/2016 22016006460 2016 3U033 2310 48011 5.429,05 ESCOLA RAMON LLULL SS-Sanitat i serveis socials 920160009906 ADO 26/07/2016 22016006461 2016 3U033 2310 48011 3.988,95 ESCOLA RIVO RUBEO SS-Sanitat i serveis socials 920160009907 ADO 26/07/2016 22016006462 2016 3U033 2310 48011 8.330,05 ESCOLA TERESA ALTET SS-Sanitat i serveis socials 920160009908 ADO 26/07/2016 22016006463 2016 3U033 2310 48011 2.465,70 ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE SS-Sanitat i serveis socials 920160009910 ADO 26/07/2016 22016006465 2016 3U033 2310 48011 493,30 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009911 ADO 26/07/2016 22016006466 2016 3U033 2310 48011 477,60 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009912 ADO 26/07/2016 22016006467 2016 3U033 2310 48011 372,80 INSTITUT TORRENT DELS ALOUS SS-Sanitat i serveis socials 920160009916 ADO 26/07/2016 22016006470 2016 3U033 2310 48011 7.281,85 ESCOLA 25 DE SETEMBRE SS-Sanitat i serveis socials

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcaldia a regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, modificats pel Decret d’Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer-. Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment s’han relacionat.

Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització definitiva.

9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS

(13)

ASCENSORS, ESCALES MECÀNIQUES I MUNTACÀRREGUES (EXP. 000008/2015-CONT)

Vist que en data 12 de juliol de 2016 es va aprovar per Junta de Govern local el requeriment de documentació previ a l’adjudicació del servei de manteniment dels ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques de l’ajuntament de Rubí.

Vist que s’ha detectat un error material, aritmètic, i on diu:

“Vist l’informe de data 22 de juny de 2016 emès pel tècnic de la Brigada d’Obres pel qual proposa l’empresa SCHINDLER SA amb NIF A50001726 atès que va fer una oferta d’un import anual de 8.136,00 € + 1.708,56€ (21% d’IVA) = 9.844,56€.”

Ha de dir:

“Vist l’informe de data 22 de juny de 2016 emès pel tècnic de la Brigada d’Obres pel qual proposa l’empresa SCHINDLER SA amb NIF A50001726 atès que va fer una oferta d’un import anual de 16.323,24 € + 3.427,88€ (21% d’IVA) = 19.751,12€.”

I on diu:

“Resguard de la garantia definitiva per un import de 1.627,20,00 € corresponent al 5% del preu d’adjudicació multiplicat per 4 que és el termini inicial del contracte. “

Ha de dir:

“Resguard de la garantia definitiva per un import de 3.264,65 € corresponent al 5% del preu d’adjudicació multiplicat per 4 que és el termini inicial del contracte. “

Vist l’article 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, que diu:

“Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província a de Barcelona de 7 d’agost de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d’abril de 2016.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290 de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província a de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

(14)

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar la rectificació de la proposta de requeriment de documentació previ a l’adjudicació del servei de manteniment dels ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques de l’ajuntament de Rubí en el sentit que on diu:

“Vist l’informe de data 22 de juny de 2016 emès pel tècnic de la Brigada d’Obres pel qual proposa l’empresa SCHINDLER SA amb NIF A50001726 atès que va fer una oferta d’un import anual de 8.136,00 € + 1.708,56€ (21% d’IVA) = 9.844,56€.”

Ha de dir:

“Vist l’informe de data 22 de juny de 2016 emès pel tècnic de la Brigada d’Obres pel qual proposa l’empresa SCHINDLER SA amb NIF A50001726 atès que va fer una oferta d’un import anual de 16.323,24 € + 3.427,88€ (21% d’IVA) = 19.751,12€.”

I on diu:

“Resguard de la garantia definitiva per un import de 1.627,20,00 € corresponent al 5% del preu d’adjudicació multiplicat per 4 que és el termini inicial del contracte. “

Ha de dir:

“Resguard de la garantia definitiva per un import de 3.264,65 € corresponent al 5% del preu d’adjudicació multiplicat per 4 que és el termini inicial del contracte. “

Segon.- Donar un nou termini màxim de 10 dies hàbils a l’empresa SCHINDLER amb NIF A50001726, des del dia següent en que hagi rebut aquest requeriment, per aportar la documentació requerida.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa SCHINDLER SA amb NIF A50001726 i als serveis municipals interessats en aquesta licitació

10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DE DIVERSOS ALUMNES AL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ (EXP. 000276/2016-CENTRALS)

Vist que la Fundació Privada CECOT Formació ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí la possibilitat que diversos estudiants, que es detallen en el quadre següent, realitzin un període de formació pràctica al servei d’Organització i Planificació i durant el període que comprèn entre els dies 7 al 30 de setembre de 2016 per a la realització de la formació corresponent:

Alumne/a DNI Període conveni FCT

(15)

M P E 07/09/16 al 30/09/2016

Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica professional en el món de l’empresa.

Vist l’informe emès pel cap del servei d’Organització i Planificació de l’Ajuntament de Rubí, de data 29 d’agost de 2016, pel qual s’informa favorablement a la signatura del Conveni de Col·laboració amb la fundació privada CECOT Formació.

Vist allò que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre de referència, l’Ajuntament de Rubí, com a centre de treball, pot establir convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques curriculars.

Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.

El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposa que la Junta de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i de foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.

El Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de data 15 de juny de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de data 15 de juliol de 2015, delega en la Regidora Marta García Marín les competències corresponents a l’Àrea de Serveis a les Persones, la qual inclou l’àmbit d’Educació que desenvolupa, entre d’altres assumptes, el foment de les polítiques adreçades a la cooperació amb la comunitat educativa.

En el mateix Decret s’autoritza la signatura dels convenis educatius, universitaris i formatius en general per a la realització de pràctiques dels seus alumnes a l’Ajuntament de Rubí a la Regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones. Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i el Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015,

(16)

ACORDS

Primer.- L’aprovació dels Convenis de Col·laboració particulars, que s’adjunten com a annexos, per a la formació pràctica dels/les alumnes relacionats/es en el quadre detallat supra i segons les particularitats que en aquest s’hi contenen per a cadascun d’ells/elles.

Segon.- Facultar a la regidora delegada de Serveis a les Persones per a la signatura del Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica esmentat supra.

Tercer.- Nomenar com a tutor institucional de pràctiques al Sr. Jordi Ibañez Torruella per a ambdós estudiants.

Quart.- Comunicar aquest acord a les diferents parts implicades.

11. ASSIGNACIÓ PROVISIONAL A LA SRA. MARGARITA ORTIZ MORILLAS D’UN COMPLEMENT DE PERLLONGACIÓ DE JORNADA (EXP. 000189/2016-CENTRALS)

Atès l’informe emès per la directora de la Biblioteca Mestre Martí i Tauler i per la Cap del Servei de Cultura, en data 14 de desembre de 2015, on posen de manifest la necessitat que la Sra. Margarita Ortiz Morillas realitzi una jornada perllongada de 42,5h setmanals, per poder desenvolupar el projecte denominat: La Memòria digital

rubinenca: Creació i implantació d’un repositori municipal cooperatiu.

Atès que la necessitat d’aquest canvi de jornada és periòdica i no fixa, i que no modifica la naturalesa del lloc de treball.

Atès que aquesta jornada perllongada s’ha fet efectiva des del mes de setembre de 2015 i fins el mes de gener de 2016, ja que des del mes de febrer de 2016 la Sra. Ortiz ve realitzant l’horari habitual del lloc de treball de tècnic auxiliar de biblioteca de 37,5 hores setmanals.

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 26 de maig de 2016 en el qual es posa de manifest que la Sra. Ortiz va cobrar el complement corresponent en el mes de setembre, però no en els mesos consecutius.

Vist que en el mateix informe es quantifiquen els imports en concepte d’endarreriments que li pertocaria percebre a la Sra. Ortiz.

Atès que l’article 20 de la LPGE 2015, en el seu apartat 7, habilita a poder fer modificacions retributives amb caràcter singular i excepcional: “Siete. Lo dispuesto en

los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con caràcter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”

(17)

Atès que la competència per a la distribució de les retribucions complementàries que no siguin ni fixes ni periòdiques, com és en aquest cas el complement de perllongació de jornada correspon a la Junta de Govern Local, atès el que resol el Decret de l’Alcaldia número 2015002290, de data 25 de juny de 2015.

Per tot això, el regidor senyor Moisés Rodríguez Cantón, en virtut de les atribucions que el Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i el Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificats pel Decret de l’Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d’abril de 2016.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Assignar provisionalment a favor de la senyora Margarita Ortiz Morillas, amb efectes de l’1 de setembre de 2015 i fins el 31 de gener de 2016, un complement de perllongació de jornada fins a les 42,5 hores setmanals.

Segon.- Abonar en concepte d’endarreriments l’import de 1.259,41 euros bruts, que es comptabilitzarà mitjançant document ADO en el moment del càlcul de la nòmina complementària.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a la Intervenció municipal, al Comitè Laboral, al regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, i al Servei de Recursos Humans.

12. SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ, PER L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA SEFED PER A L’ANY 2016 (EXP. 000061/2016-CIUTAT)

Atès que el Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un projecte de formació ocupacional que té com a finalitat la qualificació de persones en atur en el camp de l’administració i la gestió d’empreses, mitjançant la metodologia de la simulació.

Atès que el programa SEFED està emmarcat amb la formació del Certificat de Professionalitat de nivell II d’ ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

Atès que des de l’any 2002 l’Ajuntament de Rubí executa aquest Programa a la població de Rubí i és membre del Patronat de la Fundació Inform.

Vist que la Fundació Inform, és el representant legal d’un pla d’entitats agrupades, del qual forma part l’Ajuntament de Rubí.

(18)

bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de Formació amb Compromís de Contractació.

Vista la Resolució TSF/1664/2016 de 4 de juliol , per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació.

Atès que l’Ajuntament de Rubí, a través del Servei d’Ocupació, sol·licita al Servei

d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de123.156,00€, per realitzar el

programa de Formació amb Compromís de Contractació, programa on s’emmarca l’execució del Programa SEFED.

Vist l’informe tècnic de la cap de l’Oficina de Formació de l’Ajuntament de Rubí.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 123.156,00 euros per a la realització del programa de Formació amb Compromís de Contractació, programa on s’emmarca l’execució del Programa SEFED, per l’any 2016.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de gestió d’ingressos i al Departament de RRHH.

13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ DE LA REEMPRESA A NIVELL LOCAL (EXP. 000062/2016-CIUTAT)

Antecedents

L’Ajuntament de Rubí, la patronal Cecot i la Diputació de Barcelona signen el conveni que permet la posada en marxa el Punt d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya dins l’àrea de Promoció Econòmica, amb efectes des de 28 d’octubre de 2013 i fins a 31 de desembre de 2015.

El conveni té com a objecte la implementació d’una metodologia i política de servei enfocades a la transmissió d’empreses, basada en la dinamització del mercat i en l’assessorament dels processos i de naturalesa col·laborativa amb els altres ens adherits. Implica la utilització de recursos compartits amb la Diputació de Barcelona i altres ajuntaments, així com l’assistència tècnica prestada per la patronal Cecot.

(19)

En el període de vigència del conveni les parts han respectat els pactes adquirits i la consecució de resultats tant qualitatius com quantitatius es valora positivament.

Fets

El passat dia 16 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona aprova els nous convenis específics que proposa signar amb els punts locals de Reempresa, incloent l’Ajuntament de Rubí.

Enguany el nou conveni incorpora una dotació econòmica reconeguda per la Diputació de Barcelona, que col·laborarà en les activitats del punt local Reempresa donant suport econòmic a la realització de les mateixes, dins els límits pressupostaris aprovats per al conjunt de punts locals Reempresa de la província.

La dotació econòmica corresponent al punt local Reempresa aniria en funció de l’activitat realitzada i els resultats obtinguts, així com de la valoració econòmica vinculada a un sistema de mòduls detallat en el propi conveni.

La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, aprovaria una subvenció cada any a l’Ajuntament de Rubí que inclouria la part corresponent al mòdul bàsic i una part corresponent a una estimació de realització dels diferents mòduls d’activitat. Aquest atorgament es realitzaria als anys 2017, 2018 i 2019 durant el primer trimestre de cada any. Excepcionalment al 2016 l’atorgament es faria durant el tercer trimestre, un cop signat el conveni, i amb còmput econòmic i operatiu a efectes d’1 de gener de 2016.

El l’atorgament de la dotació econòmica quedaria condicionat a la realització de les accions proposades i a la validació de la seva justificació.

La vigència del conveni es fixa des de la seva signatura fins al 30 d’abril de 2020. Per tot l’anterior, en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015 i, modificats pel Decret de l’Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d’abril de 2016. Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i

l’Ajuntament de Rubí que té com a principal objectiu donar suport als ens locals per a la realització d’accions destinades a afavorir la consolidació d’activitat econòmica a través dels punt locals Reempresa.

2n. Facultar a la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

(20)

ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 000063/2016-CIUTAT)

Atès que l’Ajuntament de Rubí és membre de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, projecte inicial des del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona. Atès que l’Ajuntament de Rubí gestiona l’Oficina Tècnica Laboral (OTL Rubí), servei local, amb projecció municipal i supramunicipals i que aquesta oficina té per missió atendre i prestar serveis a usuaris/àries amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en tractament medico sanitari, a fi de facilitar-ne la inserció o la millora de l ‘ocupació. Atès que per continuar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubí, com a membre de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, per tal de reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència de les persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball de la província de Barcelona es fa necessari sol·licitar l’adhesió a la Xarxa.

Vista la resolució de notificació de la Diputació de Barcelona, de data 3 de març de 2016 per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de 33.528,84 € destinada a la concessió dels fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” OTL, en el marc de Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019”.

Vist l’anunci d’aprovació del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL) i del model d’adhesió a la Xarxa del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona BOPB de dijous, 14 de juliol de 2016.

Atesa la necessitat de que un dels requisits per poder ser beneficiari del fons de prestació del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).

Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Inserció del Servei d’Ocupació.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar el model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, adjunt, per continuar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubí, com a membre de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals. Segon.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals.

(21)

Tercer.- Notificar aquest acord al serveis administratius interessats.

15. SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I CONTÍNUA (EXP. 000064/2016-CIUTAT)

Atès que el Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l’ocupació 2012-2020 estableix la possibilitat de desenvolupar programes que fomentin el desenvolupament local i l’activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les possibilitats d’inserció de les persones desocupades.

Atès que el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) és un projecte que te la funció de dinamitzar, promoure i executar les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el territori d’actuació

Vista l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost , per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local .

Vista la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 er a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Atès que l’Ajuntament de Rubí, a través del seu Servei d’Ocupació, sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 27.045,46 €, per la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local.

Vist l’informe tècnic de la cap de l’Oficina de formació de l’Ajuntament de Rubí.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 27.045,46 euros per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per a la Formació professional i contínua.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció municipal, a l’Oficina de gestió d’ingressos i al departament de RRHH.

(22)

16. SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA PER L'ANY 2016 (EXP. 000065/2016-CIUTAT)

D’acord amb l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Atès la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre d’altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol.

Atès que l’’Ajuntament de Rubí, a través del Servei d’Ocupació, sol·licita al Servei d’Ocupació Públic de Catalunya l’aprovació d’una subvenció que té per objecte incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.

Atès que la finalitat és la de millorar l’ocupabilitat dels joves amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Vist l’informe tècnic de la cap del Servei d’Ocupació l’Ajuntament de Rubí.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció per dur a terme actuacions subvencionables en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, a les persones destinatàries i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per l’any 2016.

Segon.- La quantitat màxima de la subvenció és la resultant d’aplicar els criteris de repartiment previstos a la base 11 de l’annex d’aquesta Ordre per entitats previstes en l’apartat a): entitats entre 200 i 1000 persones menors de 30 anys aturades en el seu territori: 10 contractes en pràctiques.

(23)

La quantia del mòdul de subvenció és de 11.000,00€ i equival a la realització d’un contracte de treball.

La subvenció sol·licitada és de 110.000,00€, corresponent a la quantia del mòdul de subvenció en relació als 10 contractes en previsió d’execució.

Nombre previst de joves a contractar en

pràctiques

Quantia del

mòdul Subvenció sol·licitada

10 11.000,00 110.000,00€

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de gestió d’ingressos i al Departament de RRHH.

17. SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LES ACCIONS OCUPACIONALS AL BARRI DE EL PINAR. PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS PER A L’ANY 2016 (EXP. 000066/2016-CIUTAT)

Vista l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris. Atès que, mitjançant la convocatòria de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya, l’any 2006, va ser aprovat el projecte de millora del barri de El Pinar, la intervenció que es realitza és de caràcter integral, tenint en compte aspectes urbanístics, socials, econòmics... per tal de pal·liar el major desequilibri territorial del barri respecte la resta del municipi.

Atès que a través de la convocatòria EMO/225/2014, de 22 de juliol, es complementa aquesta intervenció amb mesures ocupacionals per tal de promoure una millora laboral i social de la població del barri i assolir una millor integració i cohesió social.

Vist l’informe tècnic de la cap de l’Oficina d’Informació i Orientació de l’Ajuntament de Rubí.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

(24)

Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 167.173,11 euros per a la realització de les accions que es relacionen:

Programa Acció

Subvenció sol·licitada

A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

A1 Dispositius d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

Dispositiu d’Inserció sociolaboral El Pinar 38.713,41 € D. Programes d’experienciació laboral D1 Actuacions ocupacionals

Suport a serveis municipals per al manteniment d’espais verds, parcs, instal·lacions i edificis públics

108.482,10 €

Treball domèstic 19.977,60 €

TOTAL 167.173,11€

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de gestió d’ingressos i al Departament de RRHH.

18. SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA "JOVES PER L'OCUPACIÓ" CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2016 (EXP. 000067/2016-CIUTAT)

Vist que a Catalunya, d'acord amb les dades de l' EPA del primer trimestre 2016 (Font: Idescat), la taxa d'atur juvenil és del 37,62%, per tant, actualment hi ha més de 93.600 persones joves de 16 a 24 anys a Catalunya que es troben sense feina.

Atès aquestes xifres d'atur combinades amb els baixos nivells educatius i de competències comporten un risc creixent d'exclusió social de les persones joves. Per aquest motiu, tot i que les xifres d'atur juvenil han baixat en relació amb l'any anterior, cal continuar fent polítiques adreçades a aquest col·lectiu, ja que, no fer-ho comportarà un major risc de cronificació d'aquesta desocupació, uns nivells més baixos d'ingressos futurs o la pèrdua de capital humà, que és el principal factor de riquesa d'un país.

Vist que la Unió Europea té com a objectiu prioritari ajudar a les persones joves a entrar i romandre al mercat de treball, així com adquirir i desenvolupar les competències necessàries. Des de fa anys la Comissió Europea lluita contra l'atur juvenil i per la inclusió social dels joves amb mesures, estratègies i recomanacions als Estats membres que en l'actual context de crisi econòmica cal accelerar i prioritzar.

(25)

Atès que el Programa Joves per l'ocupació, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, és regula a l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, modificada per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost.

Atès que és un programa innovador de suport a l'experiència pràctica de persones joves desocupades, que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

Vista l’Ordre RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d’ experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’ Ocupació.

Vist l’informe tècnic de la cap de l’Oficina de Formació de l’Ajuntament de Rubí.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per a mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 273.480,00 euros per a la realització del programa d’experiència professional per l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, d’acord amb les següents actuacions:

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció

Nombre

de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat

60 1.800,00 € 108.000,00 €

Actuacions de formació professionalitzadora

Nombre

de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat

60 1.950,00€ 117.000,00 €

Nombre de joves que es preveu que realitzin formació en ESO o cursos específics/preparació a cicles de grau mitjà i altres despeses que es relacionen a l’apartat 2.3 de l’annex 4 de l’Ordre EMO/254/2015.

Figure

Updating...

References

Related subjects :