Definición de Cada Elemento de La Tabla Periódica

42  Download (0)

Full text

(1)

D

Defi

efin

ni

i

ci

ci

ó

ón

n

d

de

e

ca

cad

da

a

e

el

l

em

emen

ent

t

o

o

d

de

e

l

l

a

a

t

t

a

ab

bl

l

a

a

p

pe

er

r

i

i

ó

ód

di

i

c

ca

a

Elementos químicos Elementos químicos U Un n eellememenentto o qquíuímmiico co ees s ununa a susuststanancicia a qque ue no no pupuedede e seserr de

descomscomppueueststa a o o didivividdiida da een n sustsustanancicias as mmáás s sisimmplples es ppor or mmeedidiosos q

quuíímmiicocos s oorrddiinnaarriioos. s. AAnnttiigguuaammeennttee, , lloos s eelleemmeennttoos s sse e coconnsisiddeerraabbaann sust

sustananciciaas s ffununddamamenenttalalees, s, peperro o hohoy y se se sabsabe e quque e conconsisiststen en en en ununaa va

varriieeddaad d dde e ppaarrttíícucullaas s eelleemmeennttaallees s eelleectctrroonnees, s, pprroottoonnees s y y nneeuuttrroonnees.s. S

Se e conconocen ocen mmás ás de de 10100 0 eellememenenttos os ququíímmiicos cos en en eel l UUniniververso. so. AAununququee va varriioos s dde e eelllloos, s, lloos s llllaammaaddoos s eelleemmeennttoos s ttrraannsusurráánniicocos, s, nno o sese e enncucueennttrraan n een n lla a nnaattuurraalleezaza, , hhaan n sisiddo o pprroodduuciciddoos s aarrttiificficiiaallmmeennttee bo bommbabarrdedeanando do núnúclcleoeos s aattómómiicos cos dde e ototrros os elelememenenttos os cocon n núnúclcleoeoss ca carrgagaddoos s o o cocon n ppaarrttíícucullaas s nnuuclcleeaarrees. s. DDiichcho o bboommbbaarrdedeo o ppuueedde e tteenneerr l luuggaar r een n uun n aacecelleerraaddoor r dde e ppaarrttíícucullaas s ((cocommo o eel l ciciclcloottrróónn)), , een n uun n rreeaactctoorr n nuuclcleeaar r o o een n uunna a exexpplloosisióón n nnuuclcleeaarr.. L Loos s eleleemmeennttoos s ququíímmiicocos s se se clclaasisificafican n een n mmetetaallees s y y no no mmetetaallees. s. LLooss á áttoommoos s dde e lloos s mmeettaallees s soson n eelleectctrrooppoosisittiivovos s y y ccoommbbiinnaan n ffáácicillmmeenntte e coconn l loos s ááttoommoos s eelleectctrroonneeggaattiivovos s dde e lloos s nno o mmeettaallees. s. EExixistste e uun n ggrruuppo o ddee e elleemmeennttoos s llllaammaaddoos s mmeettaallooiiddees, s, qquue e ttiieenne e pprrooppiieeddaaddees s iinntteerrmmeeddiiaass e ennttrre e lloos s mmetetaallees s y y lloos s nno o mmetetaallees, s, y y qquue e se se coconnsisiddeerra a a a veceveces s cocommoo un

una a clclase ase sepsepararadada. a. CCuauandndo o lloos s eleleemmenenttos os eeststán án oorrdedennadadoos s popor r orordedenn d

de e nnúúmmeerro o aattóómmiico co ((nnúmúmeerro o dde e cacarrggaas s ppoosisittiivas vas exiexiststeennttees s een n eell n

núúclcleeo o dde e uun n ááttoommo o dde e uun n eelleemmeennttoo)), , se se rreeppiitteen n a a iinntteerrvavallooss e

(2)

E Esosos s grgruuppoos s de de eelleemmeennttoos s con con pprrooppiieeddaaddees s ffíísisicacas s y y ququíímmiicacass s siimmiillaarrees s sse e llllaammaan n ffaammiilliiaass, , ppoor r eejjeemmpplloo: : lloos s mmeettaallees s aallccaalliinnoottéérrrreeoos,s, l loos s llaannttáánniiddoos, s, lloos s hhaallóóggeennoos s y y lloos s ggaaseses s nnoobbllees.s. La

La ununiidadad d de de mmasa asa atatómómiica ca dde e llos os eellememenenttos os ees s un un dodoceavo ceavo dde e llaa m

maasa sa ddeel l ááttoommo o dde e cacarrbboonno o 112 2 ((eeststaabblleecicidda a aarrbbiittrraarriiaammeenntte e een n 1122)). . EEll nú

númmerero o aattómómiico, co, lla a mmasa asa atatómómiica ca y y eel l sísímmbobollo o ququíímmiico co dde e cadcada a ununo o dede l loos s eelleemmeennttoos s coconnoociciddoos s vivieenneen n ddaaddoos s een n eel l sisiststeemma a ppeerriióóddiico co o o ttaabbllaa p peerriióóddiicaca. . VVeer r aarrttíícuculloos s sosobbrre e cacadda a eelleemmeenntto o ppoor r seseppaarraaddoo.. C Cuauandndo o ddos os ááttomomos os ttiieenenen n eel l mmiismsmo o nnúmúmerero o aattómómiico, co, peperro o ddiiffeerrenentteses n núúmmeerroos s mmáásisicocos, s, se se llllaammaan n iisótsótooppoos. s. AAllgguunnoos s eelleemmeennttoos s ttiieenneenn va varriioos s iisósóttooppoos s nnaattuurraallees, s, mmiieennttrraas s qquue e oottrroos s ssóóllo o eexixiststeen n een n uunna a ffoorrmmaa i isosottóóppiicaca. . SSe e hhaan n pprroodduuciciddo o cicieennttoos s dde e iisósóttooppoos s ssiinnttééttiicocos. s. VVaarriiooss i isósóttooppoos s nnaattuurraallees s y y aallgguunnoos s ssiinnttééttiicocos s ssoon n iinneeststaabbllees.s. L Loos s eelleemmeennttoos s ttrraannsusurráánniicocos s ppeesasaddoos s pprroodduuciciddoos s een n eel l llaabboorraattoorriio o sosonn r raaddiiaactctiivovos s y y ttiieenneen n vividdaas s mmuuy y cocorrttaas. s. AAllgguunnoos s ffíísisicocos s eespspeecucullaan n sosobbrree l la a exiexiststeenncicia a dde e uun n núnúmmeerro o dde e eelleemmeennttoos s susuppeerrppeesasaddoos s eeststaabbllees,s, e

ellememeentntoos s cocon n núnúmmeerros os aattómómiicos cos dde e 1114 14 o o supsupereriioorres; es; lloos s ddaattosos o

obbtteenniiddoos s a a rraaííz z dde e lla a crcreeaacicióón n dde e lloos s úúllttiimmoos s eelleemmeennttoos s qquuíímmiicocos s ddeell si

siststeemma a ppeerriióóddiico co ppaarreececen n coconnfirfirmmaar r eeststa a ““iislsla a dde e eeststaabbiilliiddaadd””.. A

Abbrrevieviaattuurra a y y sisiggnniificaficaddo o dde e cacadda a eelleemmeennttoo O

(3)

E Esosos s grgruuppoos s de de eelleemmeennttoos s con con pprrooppiieeddaaddees s ffíísisicacas s y y ququíímmiicacass s siimmiillaarrees s sse e llllaammaan n ffaammiilliiaass, , ppoor r eejjeemmpplloo: : lloos s mmeettaallees s aallccaalliinnoottéérrrreeoos,s, l loos s llaannttáánniiddoos, s, lloos s hhaallóóggeennoos s y y lloos s ggaaseses s nnoobbllees.s. La

La ununiidadad d de de mmasa asa atatómómiica ca dde e llos os eellememenenttos os ees s un un dodoceavo ceavo dde e llaa m

maasa sa ddeel l ááttoommo o dde e cacarrbboonno o 112 2 ((eeststaabblleecicidda a aarrbbiittrraarriiaammeenntte e een n 1122)). . EEll nú

númmerero o aattómómiico, co, lla a mmasa asa atatómómiica ca y y eel l sísímmbobollo o ququíímmiico co dde e cadcada a ununo o dede l loos s eelleemmeennttoos s coconnoociciddoos s vivieenneen n ddaaddoos s een n eel l sisiststeemma a ppeerriióóddiico co o o ttaabbllaa p peerriióóddiicaca. . VVeer r aarrttíícuculloos s sosobbrre e cacadda a eelleemmeenntto o ppoor r seseppaarraaddoo.. C Cuauandndo o ddos os ááttomomos os ttiieenenen n eel l mmiismsmo o nnúmúmerero o aattómómiico, co, peperro o ddiiffeerrenentteses n núúmmeerroos s mmáásisicocos, s, se se llllaammaan n iisótsótooppoos. s. AAllgguunnoos s eelleemmeennttoos s ttiieenneenn va varriioos s iisósóttooppoos s nnaattuurraallees, s, mmiieennttrraas s qquue e oottrroos s ssóóllo o eexixiststeen n een n uunna a ffoorrmmaa i isosottóóppiicaca. . SSe e hhaan n pprroodduuciciddo o cicieennttoos s dde e iisósóttooppoos s ssiinnttééttiicocos. s. VVaarriiooss i isósóttooppoos s nnaattuurraallees s y y aallgguunnoos s ssiinnttééttiicocos s ssoon n iinneeststaabbllees.s. L Loos s eelleemmeennttoos s ttrraannsusurráánniicocos s ppeesasaddoos s pprroodduuciciddoos s een n eel l llaabboorraattoorriio o sosonn r raaddiiaactctiivovos s y y ttiieenneen n vividdaas s mmuuy y cocorrttaas. s. AAllgguunnoos s ffíísisicocos s eespspeecucullaan n sosobbrree l la a exiexiststeenncicia a dde e uun n núnúmmeerro o dde e eelleemmeennttoos s susuppeerrppeesasaddoos s eeststaabbllees,s, e

ellememeentntoos s cocon n núnúmmeerros os aattómómiicos cos dde e 1114 14 o o supsupereriioorres; es; lloos s ddaattosos o

obbtteenniiddoos s a a rraaííz z dde e lla a crcreeaacicióón n dde e lloos s úúllttiimmoos s eelleemmeennttoos s qquuíímmiicocos s ddeell si

siststeemma a ppeerriióóddiico co ppaarreececen n coconnfirfirmmaar r eeststa a ““iislsla a dde e eeststaabbiilliiddaadd””.. A

Abbrrevieviaattuurra a y y sisiggnniificaficaddo o dde e cacadda a eelleemmeennttoo O

(4)

A Accttiinniio o ((AAcc)) E Ellememenentto o qquíuímmiico co dde e sísímmbobollo o AAc c y y núnúmmerero o aattómómiico co 889; 9; es es uun n mmetetal al dede co colloor r ppllaatteeaaddoo, , cocon n pprrooppiieeddaaddees s rraaddiiaactctiivavas, s, qquue e se se ffoorrmma a ppoor r llaa t trraannsfsfoorrmmaacicióón n ddeel l uurraanniio o y y ddeel l rraaddiioo a actctiinniio o m m qquuíím m EElleemmeenntto o qquuíímmiico co ppaarreeciciddo o aal l ttoorriioo, , dde e sísímmbboollo o AAc, c, n n aatt 8 899, , p p aat t 22227 7 y y vavalleenncicia a 3 3 SSe e hhaalllla a een n lla a ppeecbcblleennddaa.. A Alluummiinniio o ((aall)) E Ellememenentto o ququíímmiico co dde e sísímmbobollo o AAl l y y núnúmmerero o atatómómiico co 113; 3; es es uun n mmetetalal l liiggeerro o y y ddúúccttiill, , dde e ccoolloor r y y bbrriillllo o sseemmeejjaannttees s a a lloos s dde e lla a ppllaattaa, , iinnooxxiiddaabbllee y b y buueen n coconndduuctctoor r eellééctctrriico co y y ttéérrmmiico co uunna a bbaatteerríía a dde e cococicinna a hheechcha a ddee a alluummiinniioo.. A Ammereriicicio o ((AAmm)) E Ellememenentto o qquíuímmiico co de de sísímmbobollo o AAm m y y númnúmerero o aattómómiico co 95 95 dedel l grgrupupo o ddee l loos s aactctíínniiddoos; s; ees s uun n mmeettaal l rraaddiiaactctiivovo, , dde e cocolloor r bbllaannqquueecicinnoo, , qquue e sese o obbttiieenne e bboommbbaarrddeeaannddo o eel l uurraanniio o cocon n ppaarrttíícucullaas s rraaddiiaactctiivavas s o o bbiieenn b boommbbaarrddeeaannddo o eel l pplluuttoonniio o cocon n nneeuuttrroonnees.s. A Annttiimmoonniio o ((SSbb))

(5)

E Ellememenentto o qquíuímmiico co dde e sísímmbobollo o SSb b y y nnúmúmerero o aattómómiico co 551; 1; es es unun se semmiimmeettaal l dde e cocolloor r bbllaannco co aazuzullaaddoo, , bbrriillllaanntte e y y qquueebbrraaddiizozo, , ppoor r llo o qquuee se se susueelle e uuttiilliizazar r ffoorrmmaannddo o aalleeaacicioonnees s ((ppoor r eejjeemmpplloo, , aalleeaaddo o cocon n pplloommo o yy e eststaañño o sisirrve ve ppaarra a ffaabbrriicacar r lloos s cacarraactcteerrees s dde e iimmpprreennttaa)) A Arrggóón n ((AArr)) E Ellememenentto o qquíuímmiico co dde e sísímmbobollo o AAr r y y númnúmerero o aattómómiico co 118; 8; es es uun n ggasas no noblble e qque ue se se eencuncuenenttrra a een n eel l aiairre e een n uun n 1 1 % % y y se se ememplpleaea f

frreecucueenntteemmeenntte e ppaarra a lllleennaar r lloos s ttuubboos s flufluoorreescescennttees s y y een n lla a sosollddaadduurraa d de e mmeettaallees.s. A Arrsésénniico co ((AAs)s) E Ellememenentto o ququíímmiico co dde e sísímmbobollo o AAs s y y núnúmmerero o atatómómiico co 333; 3; es es uunn se semmiimmeettaal l sósólliiddoo, , dde e cocolloor r ggrriis s mmeettáálliicoco, , mmuuy y vevenneennooso so y y se se uusa sa eenn m meeddiicicinnaa, , een n pprrooppoorrcicioonnees s aaddeecucuaaddaas, s, ppaarra a ttrraattaar r ddiiveverrsasass en enfferermmededadades.es. Á Áststaatto o ((AAtt))

(6)

Elemento químico de símbolo At y número atómico 85; es un

semimetal radiactivo, sólido, que se obtiene bombardeando bismuto con partículas alfa el ástato pertenece al grupo de los halógenos.

Azufre (S)

elemento químico amarillo usado para fabricar pólvora e insecticidas El símbolo químico del azufre es S y su número atómico es 16.

Bario (Ba)

Elemento químico de símbolo Ba y número atómico 56; es un metal alcalinotérreo de color blanco plateado, blando, pesado, dúctil y difícil de fundir, que se oxida rápidamente en contacto con el aire y el agua; se usa en la fabricación de pinturas.

Berilio (Be)

Elemento químico de símbolo Be y número atómico 4; es un metal del grupo de los alcalinotérreos, de color grisáceo, elástico y resistente, usado principalmente en la industria atómica.

(7)

Berkelio (Bk)

Elemento químico radiactivo actínido, cuyo símbolo es Bk; de número atomico es 97, p at 249 y valencias 3 y 4.

Bismuto (Bi)

Elemento químico de símbolo Bi y número atómico 83; es un metal de color blanco agrisado con tinte rojizo, duro y quebradizo y fácilmente fusible; se emplea en la fabricación de medicamentos.

Bohrio (Bh)

El bohrio (anteriormente llamado unnilseptio) es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bh y su número atómico es 107. Elemento químico que se espera que tenga propiedades químicas semejantes a las del elemento renio.

(8)

Elemento químico de símbolo B y número atómico 5; es de color pardo oscuro, duro como el diamante, frágil y mal conductor de la

electricidad, aunque puede hacerse conductor; en la naturaleza

solamente se encuentra combinado con otros elementos; se usa en la industria metalúrgica y en los reactores nucleares.

Bromo (Br)

Elemento químico de símbolo Br y número atómico 35; es un líquido a temperatura normal, de color rojo pardusco, volátil, de olor fuerte y repugnante, que irrita las membranas mucosas y ataca todos los

metales; se encuentra siempre en forma de sales en el agua del mar y en lagos o mares cerrados; se usa en la fabricación de aditivos para gasolinas, drogas y colorantes el bromo pertenece a la familia de los halógenos.

Cadmio (Cd)

Elemento químico de símbolo Cd y número atómico 48; es un metal de transición maleable de color blanco plateado, parecido al estaño,

tóxico, poco abundante y comúnmente asociado a minerales de cinc los compuestos de cadmio se usan como recubrimiento fosforescente de los tubos de televisión.

(9)

Calcio (Ca)

Elemento químico de símbolo Ca y número atómico 20; es un metal alcalinotérreo muy blando, de color blanco brillante; se oxida con el aire y el agua y, combinado con el oxígeno, forma la cal.

Californio(Cf)

Elemento químico artificial de símbolo Cf y número atómico 98; es un metal radiactivo sólido que se obtiene bombardeando el curio con partículas alfa el californio pertenece al grupo de los actínidos.

Carbono (C)

Elemento químico de símbolo C y número atómico 6; es un no metal sólido, sin olor ni sabor y abunda en la naturaleza como principal

componente de sustancias orgánicascarbono 14 Isótopo radiactivo del carbono que se usa en la investigación bioquímica y como técnica de datación que permite estimar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas.

(10)

Cerio (Ce)

Elemento químico de símbolo C y número atómico 58; es un metal de color gris oscuro, brillante, muy dúctil y maleable el cerio pertenece al grupo de los lantánidos.

Cesio (Cs)

Elemento químico de símbolo Cs y número atómico 55; es un metal alcalino de color blanco plateado; se inflama en contacto con el aire y se utiliza para fabricar células fotoeléctricas.

Cloro (Cl)

Elemento químico de símbolo Cl y número atómico 17; es un gas tóxico de color amarillo verdoso que se utiliza como desinfectante y decolorante el cloro pertenece al grupo de los halógenos.

(11)

El cobalto es un elemento químico de número atómico 27 y símbolo Co. El cobalto es un metal duro, ferromagnético, de color blanco azulado.

Cobre (Cu)

El cobre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo metálico.

Cromo (Cr)

Elemento químico de símbolo Cr y número atómico 24; es un metal del grupo de los metales de transición, de color blanco plateado, resistente a la corrosión y de naturaleza inoxidable.

Curio (Cm)

Elemento químico de símbolo Cm y número atómico 96; es un metal radiactivo que se obtiene bombardeando plutonio con partículas

(12)

Darmstadio (Ds)

El darmstadtio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ds y su número atómico es 110, haciéndolo uno de los átomos súper pesados.

Disprosio (Dy)

Elemento químico de símbolo Dy y número atómico 66; es un metal sólido que pertenece al grupo de las tierras raras.

Dubnio (Db)

El dubnio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Db y su número atómico es 105.

Einstenio (Es)

Elemento químico de símbolo Es y número atómico 99; es un metal radiactivo sólido que se obtiene artificialmente irradiando plutonio en

(13)

un reactor nuclear.

Erbio (Er)

Elemento químico de símbolo Er y número atómico 68; es metálico y sólido, de color gris oscuro y poco abundante en la naturaleza.

Escandio (Sc)

Elemento químico de símbolo Sc y número atómico 21; es un metal de color gris plata que pertenece al grupo de las tierras raras.

Estaño (Sn)

Elemento químico de símbolo Sn y número atómico 50; es un metal de color blanco o gris que se trabaja fácilmente y puede extenderse en planchas; se usa especialmente en soldaduras y para proteger el hierro y el cobre.

(14)

Elemento químico de símbolo Sr y número atómico 38; es un metal de color amarillo, poco brillante, fácilmente deformable; descompone el agua, se oxida al aire rápidamente y arde con llama muy brillante.

Europio (Eu)

Eu y número atómico 63; es un metal sólido de las tierras raras, de color plateado, blando y muy reactivo, que es escaso en la naturaleza y se emplea como activador del fósforo, en los tubos de televisores en color para producir el color rojo y para controlar la fisión nuclear en los reactores.

Fermio (Fm)

Elemento químico de símbolo Fm y número atómico 100; es un metal radiactivo sólido que se obtiene artificialmente en un reactor nuclear bombardeando plutonio con neutrones y en un ciclotrón

bombardeando uranio 238 con iones nitrógeno el fermio se descubrió en 1952 en los restos de la explosión de la primera bomba de

(15)

Fluor (F)

El flúor es el elemento químico de número atómico es 9 situado en el grupo de los halógenos de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es F.

Es un gas a temperatura ambiente, de color amarillo pálido, formado por moléculas diatómicas F2. Es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. En forma pura es altamente peligroso, causando graves quemaduras químicas en contacto con la piel.

Fósforo (P)

El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno

(Grupo 15 (VA): nitrogenoideos) que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos pero nunca en estado nativo. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz.

Francio (Fr)

Elemento químico de símbolo Fr y número atómico 87; es un metal líquido que neutraliza los ácidos y que es muy radiactivo el isótopo más estable del francio tiene una vida media de 21 mn.

(16)

Gadolinio (Gd)

Elemento químico de fórmula Gd y número atómico 64; es un metal raro perteneciente a los lantánidos, sólido, de color plateado, con brillo, que se puede obtener como residuo en los procesos de elaboración del uranio y que se emplea como componente de las varillas de control de los reactores nucleares, en mecanismos electrónicos, etc el

gadolinio pertenece a las tierras raras.

Galio (Ga)

Elemento químico de símbolo Ga y número atómico 31; es un metal raro, de color blanco brillante o gris azulado, duro y maleable, que se usa en odontología el galio se extrae principalmente del mineral

bauxita, en el que se encuentra en muy pequeña proporción (0,01%)

Germanio (Ge)

Elemento químico de símbolo Ge y número atómico 32; es un

(17)

ácidos y a las bases, que se utiliza en la fabricación de transistores y otros dispositivos electrónicos por sus propiedades como

semiconductor.

Hafnio (Hf)

Elemento químico de símbolo Hf y número atómico 72; es un metal de transición plateado, dúctil y resistente a altas temperaturas, que en la naturaleza se encuentra muy a menudo junto con el circonio; se usa para fabricar ciertas estructuras o piezas de plantas nucleares, tubos de rayos láser, etc.

Hassio (Hs)

El hassio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Hs y su número atómico es 108. Su isótopo más estable es el Hs-269, que tiene un periodo de semidesintegración de 9,7 segundos.

Helio (He)

lemento químico de símbolo He y número atómico 2; es un gas noble sin olor ni color y más ligero que el aire; se utiliza, entre otros usos,

(18)

para llenar globos aerostáticos y como refrigerante.

Hidrógeno (H)

El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H y con un número atómico de 1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico (H2) incoloro, inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable.

Hierro (Fe)

Elemento químico de símbolo Fe y número atómico 26; es un metal duro y dúctil, de color gris, que abunda en la naturaleza; sirve para hacer todo tipo de herramientas, estructuras y objetos.

Holmio (Ho)

Elemento químico de símbolo Ho y número atómico 67; es un metal de color plateado, blando, que se encuentra en otros minerales y se

(19)

Indio (In)

Elemento químico de símbolo In y número atómico 49; es un metal blanco y brillante, blando y muy escaso en la naturaleza, que se utiliza en algunos compuestos semiconductores.

Iodo(I)

El yodo es un elemento químico de número atómico 53 situado en el grupo de los halógenos (grupo 17) de la tabla periódica de los

elementos. Su símbolo es I.

Iridio (Ir)

Elemento químico de símbolo Ir y número atómico 77; es un metal de color blanco grisáceo, con brillo, que unido al platino sirve para fabricar la punta de las estilográficas y los instrumentos de cirugía.

(20)

Elemento químico de símbolo Yb y número atómico 70; es un metal sólido, plateado, brillante, blando, maleable y bastante dúctil que pertenece al grupo de las tierras raras; se usa en la fabricación y mejora de algunos aceros y en la construcción de lámparas de rayos X.

Itrio (Y)

Elemento químico de símbolo Y y número atómico 39; es un metal sólido, de color gris brillante, fácilmente oxidable e inflamable en virutas o en polvo a temperatura ambiente; se usa en metalurgia, electrónica e industria atómica.

Kryptón (Kr)

Elemento químico de símbolo Kr y número atómico 36; es un gas noble que se encuentra en una proporción muy pequeña en la atmósfera terrestre el kripton, que puede extraerse por destilación fraccionada del aire líquido, se usa con otros gases inertes en lámparas fluorescentes.

(21)

La y número atómico 57; es un metal blanco, con brillo, maleable y muy reactivo, que pertenece al grupo de los lantánidos; se usa

principalmente como catalizador en procesos de craqueo de petróleo y también para formar aleaciones.

Lawrencio (Lr)

El laurencio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es el Lr y su número atómico es 103. El laurencio fue

descubierto, bombardeando átomos de californio con núcleos de boro.

Litio (Li)

Elemento químico de símbolo Li y número atómico 3; es un metal brillante, blanco plateado, blando y ligero, del grupo de los alcalinos; se usa en la producción de fármacos antidepresivos y, en combinación con otros metales, en la fabricación de cerámicas y vidrios especiales, etc.

(22)

Elemento químico de símbolo Lu y número atómico 71; es un metal brillante del grupo de los lantánidos y no tiene ninguna aplicación práctica, salvo como catalizador y en la fabricación de dentaduras postizas.

Magnesio (Mg)

Elemento químico de símbolo Mg y número atómico 12; es un metal del grupo de los alcalinotérreos, de color plateado, maleable y ligero, que arde con una llama blanca brillante; se utiliza en las aleaciones ligeras, en baterías y para obtener aceites especiales que se utilizan en luminotecnia y fotografía y es un elemento esencial para los seres vivos.

Manganeso (Mn)

Elemento químico, de símbolo Mn y número atómico 25; es un metal de transición, brillante, duro y quebradizo, de color gris claro, resistente al fuego y muy oxidable; es muy abundante en la naturaleza,

importante por las aleaciones que forma y se usa en aceros, baterías y para teñirelvidrio.

(23)

Maitnerio (Mt)

El meitnerio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Mt y su número atómico es 109.

Mendelevio (Md)

Elemento químico de símbolo Md y número atómico 101; es un metal radiactivo obtenido artificialmente, perteneciente al grupo de los

actínidos.

Mercurio (Hg)

Elemento químico de símbolo Hg y número atómico 80; es un metal de transición, líquido a la temperatura ordinaria, denso y de color blanco o gris plata; se utiliza aleado con metales en baterías, en medicina, en aparatos de medida, etc los vapores de mercurio son tóxicos azogue.

Molibdeno (Mo)

Elemento químico de símbolo Mo y número atómico 42; es un metal de transición, brillante y duro, que se caracteriza por tener un punto de

(24)

fusión muy elevado y una gran resistencia a la corrosión; se emplea en la fabricación de aceros.

Neodimio (Nd)

Elemento químico de símbolo Nd y número atómico 60; es un metal perteneciente a los lantánidos, de color plateado, brillante, blando y pesado que forma sales coloreadas que se usan como colorante de esmaltes; se usa también en láseres, amplificadores de luz y como filtroderayosinfrarrojos.

Neón (Ne)

Elemento químico de símbolo Ne y número atómico 10; es un gas noble, incoloro, que se encuentra en la atmósfera en pequeñas

cantidades, de donde se obtiene para emplearse en iluminación, tubos de televisión, indicadores de alto voltaje y refrigeración, entre otros usos 2 Tubo delgado que está lleno de este gas y que produce una luz blanca, brillante y fría cuando se le aplica una corriente eléctrica.

(25)

Elemento químico de símbolo Np y número atómico 93; es un metal radiactivo de la serie de los actínidos, de color plateado, que se

obtiene artificialmente a partir del uranio; uno de sus isótopos se utiliza para los detectores de neutrones.

Niobio (Nb)

Elemento químico de símbolo Nb y número atómico 41; es un metal de color blanco grisáceo, claro, brillante, blando y dúctil, que tiene

aspecto de polvo y se utiliza en el acero inoxidable y otras aleaciones.

Níquel (Ni)

El níquel es un elemento químico de número atómico 28 y su símbolo es Ni, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos.

Nitrógeno (N)

El nitrógeno es un elemento químico, de número atómico 7, símbolo N y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno

(26)

diatómico o molecular) que constituye del orden del 78% del aire atmosférico.

Nobelio (No)

Elemento químico de símbolo No y número atómico 102; es un metal radiactivo que pertenece a los actínidos, obtenido artificialmente

bombardeando isótopos del curio con iones del carbono; se desconocen sus aplicaciones.

Oro (Au)

Elemento químico de símbolo Au y número atómico 79; es un metal precioso de color amarillo rojizo brillante que es muy maleable y dúctil y muy resistente a la corrosión y a la oxidación; tiene gran valor

comercial 2 Sustancia que resulta de la mezcla o aleación de este metal con otros metales y que se usa en joyería, odontología, orfebrería, etc tengo una pulsera bañada en oro.

(27)

Elemento químico de símbolo Os y número atómico 76; es un metal duro de color blanco azulado, muy pesado y quebradizo; se usa en la fabricación de instrumentos de precisión, de puntas de bolígrafo y estilográficas, y de filamentos eléctricos.

Oxígeno (O)

El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y símbolo O. En su forma molecular más frecuente, O2, es un gas a temperatura ambiente. Representa aproximadamente el 20,9% en volumen de la composición de la atmósfera terrestre.

Paladio (Pd)

El paladio es un elemento químico de número atómico 46 situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Pd. Es un metal de transición del grupo del platino, blando, dúctil, maleable y poco abundante. Se parece químicamente al platino y se extrae de algunas minas de cobre y níquel. Se emplea principalmente como catalizador y en joyería.

(28)

Plata (Ag)

Elemento químico de símbolo Ag y número atómico 47; es un metal precioso de color blanco grisáceo, brillante, muy fácil de moldear, dúctil y maleable; se usa para fabricar joyas y otros objetos decorativos o

lujosos, espejos, material de fotografía, etc.

Platino (Pt)

Elemento químico de símbolo Pt y número atómico 78; es un metal blanco plateado, brillante, dúctil y maleable, muy duro y resistente a los ácidos; se usa especialmente para fabricar instrumentos médicos,

 joyas, componentes eléctricos y aparatos de medida disco de platino.

Plomo (Pb)

Elemento químico de símbolo Pb y número atómico 82; es un metal denso, blando y de color gris azulado, muy maleable, dúctil y poco conductor del calor y la electricidad, que se oxida fácilmente en contacto con el aire; se usa principalmente para fabricar tubos, pinturas y balas para las armas de fuego.

(29)

Plutonio (Pu)

Elemento químico de símbolo Pu y número atómico 94; es un metal radiactivo de color plateado, muy tóxico, que se obtiene de la

desintegración del neptunio; se utiliza para producir energía nuclear el plutonio es de color blanco plateado.

Polonio (Po)

Elemento químico de símbolo Po y número atómico 84 que pertenece al grupo de los anfígenos; es un metal raro muy tóxico y muy radiactivo que se utiliza como fuente de neutrones y partículas alfa; procede de la desintegración del radio el polonio fue descubierto por Marie Curie.

Potasio (K)

Elemento químico de símbolo K y número atómico 19; es un metal alcalino, muy reactivo, de color plateado, blando y ligero; se oxida

fácilmente y produce llama en contacto con el agua, ya que se inflama espontáneamente desprendiendo hidrógeno; tiene infinidad de

(30)

esencial para los seres vivos los componentes del potasio se usan como abono.

Praseodimio (Pr)

Elemento químico de símbolo Pr y número atómico 59 de la familia de los lantánidos; es un metal raro, sólido, de color plateado, blando, dúctil, maleable y pesado que se utiliza en la fabricación de cerámica, vidrio coloreado y para proyección e iluminación en la industria

cinematográfica.

Promecio (Pm)

lemento químico de símbolo Pm y número atómico 61; es un metal radiactivo obtenido artificialmente, de color plateado, que se usa en baterías atómicas y como fuente de partículas beta el prometio

pertenece a la serie de los lantánidos.

Protactinio (Pa)

Elemento químico de símbolo Pa y número atómico 91; es un metal radiactivo sólido que se encuentra en los minerales de uranio el

(31)

protactinio pertenece al grupo de los actínidos.

Radio (Ra)

El radio es un elemento químico de la tabla periódica. Su símbolo es Ra y su número atómico es 88.

Es de color blanco inmaculado, pero se ennegrece con la exposición al aire. El radio es un alcalinotérreo que se encuentra a nivel de trazas en minas de uranio. Es extremadamente radiactivo, un millón de veces más que el uranio.

Radón (Rn)

Elemento químico de símbolo Rn y número atómico 86; es un gas noble radiactivo, incoloro e inodoro que se origina por desintegración del radio; se utiliza principalmente en radioterapia, como tratamiento de tumores malignos.

(32)

Elemento químico de símbolo Re y número atómico 75; es un metal de color blanco brillante, poco abundante, muy denso y difícil de fundir; se encuentra en los minerales de platino, hierro y molibdeno; se utiliza en aleaciones, en el recubrimiento de joyas, en filamentos

incandescentes, etc.

Rodio (Rh)

lemento químico de símbolo Rh y número atómico 45; es un metal que ofrece gran resistencia a ser fundido y se utiliza como catalizador en procesos químicos.

Rubidio (Rb)

Elemento químico de símbolo Rb y número atómico 37; es un metal parecido al potasio, pero más blando y pesado; se utiliza en

semiconductores, como catalizador y en la fabricación de vidrios especiales.

(33)

Elemento químico de sím- bolo Ru y número atómico 44; es un metal del grupo de los elementos de transición, de color blanco grisáceo, que se utiliza para endurecer otros metales y se caracteriza por tener

óxidos de color rojo el rutenio se usa en joyería y odontología en aleaciones de platino y paladio.

Rutherfordio (Rf)

Elemento químico de símbolo Rf y número atómico 104 , no admitido aún por la IUPAC Fue descubierto en EUA y coincide en número

atómico y peso atómico con el kurchatovio, descubierto cinco años antes por los soviéticos.

Samario (Sm)

Elemento químico de símbolo Sm y número atómico 62; es un metal radiactivo, de color blanco grisáceo y consistencia muy dura; se utiliza como absorbente de reactores nucleares, absorbente de rayos

infrarrojos en vidrios, como catalizador y en láseres el óxido de samario se usa en las varillas de control de algunos reactores nucleares.

(34)

Seaborgio (Sg)

El seaborgio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo

símbolo es Sg y su número atómico es 106. Es un elemento sintético cuyo isótopo más estable es el Sg que tiene una vida media de 2,4 minutos. Su naturaleza química es similar a la del wolframio.

Selenio (Se)

Elemento químico de símbolo Se y número atómico 34; es un sólido no metal de color gris brillante que se emplea en instalaciones eléctricas por ser buen conductor de la electricidad y en la fabricación de vidrio el selenio se usa en la fabricación de televisores.

Sílice (Si)

Elemento químico de símbolo Si y número atómico 14; es un no metal sólido que, en su forma cristalina, es gris y con brillo metálico, y en su variante amorfa es de color amarillento, muy abundante en la corteza terrestre, y forma parte de la arena y las rocas; se utiliza en la industria del acero como componente de aleaciones, en la fabricación de

(35)

células solares, rectificadores, transistores y circuitos integrados, así como en vidrios, material refractario, cementos, etc.

Sodio (Na)

Elemento químico de símbolo Na y número atómico 11; es un metal alcalino de color plateado, blando y maleable, buen reductor y muy abundante en la naturaleza; forma sales con otros elementos, es muy reactivo y se descompone con el agua y se oxida con el aire; se utiliza en la conservación de alimentos, como descongelante, como

condimento (forma parte de la sal común), etc; es esencial para los seres vivos.

Talio (Tl)

Elemento químico de símbolo Tl y número atómico 81; es un metal blando, pesado, brillante, dúctil y maleable, de color azulado y

parecido al plomo, y tanto él como sus compuestos son muy

venenosos; se empleaba sobre todo en la fabricación de insecticidas (actualmente este uso está prohibido) y sus aplicaciones hoy en día son escasas construcción de ciertos vidrios, aleaciones

(36)

Tantalio (Ta)

El tantalio o tántalo es un elemento químico de número atómico 73, que se sitúa en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ta. Se trata de un metal de transición raro, azul grisáceo, duro, que presenta brillo metálico y resiste muy bien la corrosión.

Tecnecio (Tc)

Elemento químico de símbolo Tc y número atómico 43; es un metal de transición, de color gris plateado, radiactivo, que se se utiliza en

medicina y en la tecnología de reactores y fue descubierto

bombardeando artificialmente núcleos de molibdeno con núcleos de deuterio.

Teluro (Te)

Elemento químico de símbolo Te y número atómico 52, que pertenece al grupo de los anfígenos; es quebradizo y cristalino, y de color

plateado cuando se encuentra en estado sólido; se obtiene del cobre y se utiliza en aleaciones, en la fabricación de semiconductores, en

(37)

vidrio y en cerámica.

Terbio (Tb)

Elemento químico de símbolo Tb y número atómico 65; es un metal sólido, pesado, gris plateado, maleable, dúctil y muy blando; es

bastante estable en el aire y pertenece a los lantánidos.

Titanio (Ti)

Elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22; es un metal de transición de color blanco, muy ligero y duro, de elevado punto de fusión y muy resistente a la corrosión; se utiliza para la fabricación de aleaciones para barcos, aviones, plantas químicas, etc.

Torio (Th)

Elemento químico de símbolo Th y número atómico 90; es un metal radiactivo de color blanco plateado, brillante, blando, pesado y muy dúctil que puede ser fácilmente moldeado en frío; se utiliza en algunas aleaciones y en la industria nuclear.

(38)

Tulio (Tm)

Elemento químico de símbolo Tm y número atómico 69; es un metal perteneciente a los lantánidos, muy denso, de color gris plateado, blando, dúctil y maleable; no tiene aplicaciones debido a su precio, pero se puede encontrar en láseres, radiografías, etc.

Ununbio (Uub)

El copernicio (anteriormente llamado ununbio como nombre temporal) es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Cn

(anteriormente Uub) y su número atómico 112.

Ununhexio (Uuh)

El ununhexio es el nombre temporal del elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo temporal es Uuh y su número atómico es 116.

(39)

Ununio (Uuu)

El roentgenio (anteriormente llamado unununio, Uuu) es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Rg y su número atómico es 111.

El roentgenio se obtiene a través del bombardeo de hojas de bismuto (Bi) con iones de níquel (Ni), decayendo en 15 milisegundos.

Ununoctio (Uuo)

El ununoctio, conocido anteriormente como eka-radón o elemento 118, es el nombre sistemático temporal de la IUPAC10 para el elemento

sintético transactínido con número atómico 118 y cuyo símbolo químico temporal es Uuo.

Ununpentio (Uup)

El ununpentio es el nombre temporal de un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Uup y su número atómico es 115.

(40)

Ununquadio (Uuq)

Ununquadio es el nombre provisional de un elemento químico radiactivo con el símbolo provisional Uuq y número atómico 114.

Ununseptio (Uus)

El ununseptio es el nombre temporal del elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo temporal es Uus y su número atómico 117 dentro de la tabla periódica de los elementos.

Ununtrio (Uut)

Ununtrio es el nombre temporal para el elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo temporal es Uut y su número atómico es 113. Fue descubierto en el 2004 por un equipo de científicos rusos y

estadounidenses.

(41)

elemento químico metálico, radiactivo, de color blanco, que se emplea como combustible para los reactores nucleares.

Vanadio (V)

Elemento químico de símbolo V y número atómico 23; es un metal de transición, blando y dúctil, de color blanco grisáceo y brillante, que se usa mezclado con el acero para aumentar la resistencia de este y en la fabricación de colorantes, fijadores de color y algunos vidrios

transparentes.

Wolframio (W)

El wolframio o volframio, también llamado tungsteno, es un elemento químico de número atómico 74.

Es un metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en forma de óxido y de sales en ciertos minerales. Es de color gris acerado, muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos.

(42)

lemento químico de símbolo Xe y número atómico 54; es un gas noble, incoloro e inodoro, que se encuentra en la atmósfera en proporciones muy pequeñas; se emplea en iluminación para llenar bombillas

eléctricas, en la industria nuclear y en fotografía rápida el xenón no tiene reactividad química.

Zinc (Zn)

Elemento químico de símbolo Zn y número atómico 30; es un metal de color blanco azulado y brillo intenso que se emplea en aleaciones con fines industriales, en metalurgia para revestimentos y protección de metales, en baterías, en pinturas, etc OBS Plural zines.

Zirconio (Zr)

Elemento químico de símbolo Zr y número atómico 40; es un metal muy raro que se presenta en forma de polvo negro o en masas

brillantes de color gris acerado, arde sin producir llama y es inodoro zirconio m Circonio.

Fin de elementos.

Figure

Updating...

References

Related subjects :