40 habitatges de protecció oficial a Santa Cristina d'Aro

Download (0)

Full text

(1)

Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

S’ADJUNTA FITXA DESCRIPTIVA DEL CONCURS GUANYADOR 40 HABITATGES A SANTA CRISTINA D’ARO

(2)

2

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte 40 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANTA CRISTINA D’ARO Organisme que convoca el concurs INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL)

Caràcter del concurs

D’AVANTPROJECTES

Tipus de procediment Restringit (per invitació)

Composició del jurat Nacional

Naturalesa del jurat Intern a l’organisme convocant

Crida Nacional

Resultat del concurs Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del concurs 21 NOVEMBRE 2005

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema 40 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANTA CRISTINA D’ARO

Autor/Autors UPC MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER

(3)

40 habitatges al sector La Teulera a Sta. Cristina d’Aro

Concepte general

Es plantejen dos edificis similars però amb tipologies diferents, un d’ells consta de 18 habitatges de lloguer de 2 dormitoris i l’altre de 22 habitatges de compra-venda de 3 dormitoris.

Pels habitatges de lloguer es proposa una passera a nord amb vuit habitatges per planta, mentre que els de venda s'agrupen en escales de dos vivendes per replà i vuit per cada planta.

A planta baixa es posa una vivenda a cada punta quedant el comercial centrat al mig de la façana principal. Amb aquest gest i trencant els xamfrans de les cantonades, s'aconsegueix donar final al volum.

Els habitatges són passants nord-sud amb ventilació creuada.

La privacitat s'aconsegueix creant un espai previ d'accés a les vivendes on ventila una de les habitacions i on s'esten la roba a un lloc tancat.

Al bloc de venda també es resolen les cantonades obrint-les a ponent i llevant. Es coloquen dues vivendes a cada punta en planta baixa i dues més centrals que trenquen el ritme de façana i rematen el volum.

Els habitatges són passants nord-sud amb ventilació creuada.

La privacitat de les vivendes de planta baixa s'aconsegueix aixecant 50cm el terra respecte al carrer o creant patis.

L'espai d'estendre la roba s'integra amb la cuina a la zona de les terrasses. Les façanes estan formades per panells de formigó amb uns espais de tall ritmics que trenquen la dimensió del bloc.

Al cos de planta baixa es proposen unes cobertes verdes que protegeixen dels vents del nord i creen uns espais d'esbarjo pels inquilins, alhora que donen protecció tèrmica i un cert microclima.

La superficie construïda del bloc de 2 dormitoris és 2072,90m2.

La superficie construïda del bloc de 3 dormitoris és 2480,50m2 sobre rasant i 936,55m2 de planta soterrani.

Criteris mediambientals

S’acompleixen tots el requisits del art.24 decret 157/2002 i art.14 decret 454/2004 respecte a sostenibilitat al disseny dels habitatges.

-El 100% del habitatges reben sol a la sala entre les 10 i les 14h.

-Totes les obertures tenen protecció solar amb persianes o el ràfec del balcó. -Es disposarà d’una xarxa de sanejament separativa de les aigües pluvials de l’edifici.

-Es disposaran mecanismes estalviadors del consum d’aigua als aparells sanitaris i a les aigüeres de la cuina.

-S’ha previst plaques solars per escalfar aigua, integrant la seva col.locació al disseny de l’edifici en coberta.

- Es preveurà diintre de l’habitatge espais per a l’enmagatzematge per separat de les escombraries.

(4)

-Es reduirà la Tr de cada unitat d’ocupació de l’edifici en un 20% respecte a la Tr exigida per la norma NRE-AT-87.

-S’utilitzarán vidres dobles en els forats de les façanes dels habitatges orientats a nord.

-Es disposarà d’un circuit de preinstal.lació domòtica en l’habitatge.

-S’ha previst una contrucció en sec mitjançant façana ventilada de plaques de formigó prefabricades, i divisions interiors de pladur, el que redueix la producció de sobrants i runa a la construcció.

Aspectes tècnics

L’estructura segueix una trama regular, que possibilita el disseny amb jàsseres planes i prelloses o plaques alveolars, però també la resolució d’un forjat reticular tradicional.

Les façanes són ventilades amb panells de formigó prefabricats, les obertures s’adapten a la modulació dels panells i l’estructura.

Els trasdossats interiors són de pladur.

Les fusteries exteriors són mono-block d’alumini i les interiors block tipus Norma-port.

Les cobertes són de planes i acabades amb grava.

Les zones humides s’acabaran amb revestiment vinílic tipus Vescom o similar. Els terres seran de terratzo.

haz arquitectura 14 Octubre de 2005

(5)

21.30m2 8.05m2 3.95m2 5.60m2 10.40m2 1/2 = 2.00m2 + 4.05 = 53.35 m2 interior vivenda = 49.30 m2 1/2 = 2.05m2 + 1.05 = 50.45 m2 interior vivenda = 49.40 m2 3.65m2 21.30m2 10.40m2 3.95m2 8.05m2 2.05m2 1/2 = 1.05m2 1/2 = 1.95m2 8.05m2 3.95m2 5.60m2 10.40m2 + 4.40 = 55.45 m2 interior vivenda = 51.05 m2 23.05m2 1/2 = 2.45m2 3.00 1.30 7.15 1.00 2.00 2.05 2.60 3.40 3.10 1.50 3.10 3.40 1.15 2.05 2.60 2.10 1.00 3.75 5.70 1.10 1.90 1.15 1.15 21.30m2 8.05m2 3.95m2 5.60m2 10.40m2 1/2 = 12.60m2 42.35m2 + 12.60 = 61.90 m2 interior vivenda = 49.30 m2 + 14.50 = 65.55 m2 interior vivenda = 51.05 m2 23.05m2 1/2 = 14.50m2 8.05m2 3.95m2 10.40m2 5.60m2 7 8 9 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5.40m2 7.80m2 7.80m2 5.40m2 6.50m2 4.60m2 7.25 3.50

Es plantejen dos edificis similars però amb tipologies diferents. Pels habitatges de lloguer es proposa una passera a nord amb vuit habitatges per planta, mentre que els de venda s'agrupen en escales de dos vivendes per replà i vuit per cada planta.

Al bloc de lloguer es posa una vivenda a cada punta en planta baixa quedant el comercial centrat al mig. Amb aquest gest i trencant els xamfrans de les cantonades, s'aconsegueix donar final al volum.

Al bloc de venda també es resolen les cantonades obrint-les a ponent i llevant. Es coloquen dues vivendes a cada punta en planta baixa i dues més centrals que trenquen el ritme de façana i rematen el volum.

Les façanes estan formades per panells de formigó amb uns espais de tall ritmics que trenquen la dimensió del bloc. Al cos de planta baixa es proposen unes cobertes verdes que protegeixen dels vents del nord i creen uns espais d'esbarjo pels inquilins, alhora que donen protecció tèrmica i un cert microclima.

rentat i assecat espai previ gelosia privacitat plantació de canyes ajardinament

amb gespa esbarjozona

Superficie construida P.Baixa 988,80 m2

Superficie construida P.Primera 542,05 m2

Superficie construida P.Segona 542,05 m2

Total Superficie construida 2072,90 m2 bloc 1 - 18 habitatges habitatges 2 dormitoris (60 m2) 10% 10% +32.40 +32.50 +32.90 +32.40 +32.50 +33.00 +36.15 +36.15 +36.15 local 1 +32.50 +32.50 42.35m2 local 2 35.50 32.20 32.30 35.55 38.50 29.55 42.20 9.20 32.70 vivenda 43.00 32.40 32.50 36.15 39.10 32.90 vivenda 9.20 32.50 36.10 protecció vent panells prefabricats de formigó plaques solars ventilació natural panells de bruc o canyis a passera protecció vent ventilació natural deploié tenyit SECCIÓ TRANSVERSAL HABITATGE 2 DORM LLOGUER e 1/200 Habitatges en passera passants nord-sud amb ventilació creuada. La privacitat s'aconsegueix creant un espai previ d'accés a les vivendes on ventila una de les habitacions i on s'esten la roba a un lloc tancat. La coberta ajardinada crea uns espais d'esbarjo i una certa protecció i microclima que ajuda a mantenir una bona ventilació per diferència de temperatura.

SECCIÓ TRANSVERSAL HABITATGES 3 DORM VENDA

e 1/200

Habitatges amb nuclis de dos vivendes per replà passants nord-sud amb ventilació creuada. La privacitat de les vivendes de planta baixa s'aconsegueix aixecant 50cm el terra respecte al carrer o creant patis. L'espai d'estendre la roba s'integra amb la cuina a la zona de les terrasses.

microclima microclima

emplaçament 1/1000

bloc 1 - habitatge tipus

habitatges 2 dormitoris lloguer

bloc 2 - habitatge tipus

habitatges 3 dormitoris compra-venda

planta primera (segona) 1/ 200

planta baixa 1/ 200

40 Habitatges a Sta. Cristina d'Aro

haz arquitectura

Manuel Sánchez-Villanueva Cristina Prats

1

3.00 1.30 7.15 1.00 2.00 2.05 2.60 3.40 3.10 1.50 1.10 1.90

espai exterior cobert per rentar i estendre la bugada rebedor exterior

cobert de la vivenda

ventilació creuada

enmagatzematge per separat de les escombraries fusteria d'alumini vidres climalit 6/10/6 persianes exteriors mecanismes estalviadors consum d'aigua circuit de preinstal. domòtica panells prefabricats de formigó divisions interiors de pladur 1.90 2.45 3.20 1.60 1.60 0.95 1.80 1.35 1.90 1.05 1.00 1.90 3.80 1.00 1.20 1.05 2.40 2.75 3.20 1.30 3.35 5.15 mecanismes estalviadors consum d'aigua fusteria d'alumini vidres climalit 6/10/6 persianes exteriors panells prefabricats de formigó ventilació creuada enmagatzematge per separat de les escombraries espai exterior per estendre la bugada circuit de preinstal. domòtica divisions interiors de pladur acumulador d'aigua conectat a les plaques solars acumulador d'aigua conectat a les plaques solars

(6)

18.15m2 1.65m2 1.65m2 8.30m2 6.10m2 2.00m2 10.20m2 4.50m2 2.70m2 1/2 = 1.95m2 7.85m2 1/2 = 2.40m2 4.30m2 18.25m2 4.35m2 2.30m2 8.40m2 10.20m2 6.10m2 + 2.40 = 66.15 m2 interior vivenda = 63.75 m2 + 1.95 = 64.05 m2 interior vivenda = 62.10 m2 3.70 2.30 1.40 1.60 4.10 2.85 0.60 1.35 1.45 1.60 1.90 1.40 6.15 3.20 1.60 1.85 1.35 1.30 1.10 1.60 2.90 1.05 2.00m2 6.85m2 10.85m2 8.20m2 6.10m2 8.40m2 4.90m2 4.30m2 2.30m2 1/2 = 3.75m2 6.15m2 18.40m2 18.15m2 1.65m2 1.65m2 8.30m2 6.10m2 2.00m2 10.70m2 4.50m2 2.70m2 8.40m2 18.25m2 7.85m2 2.30m2 4.35m2 10.20m2 6.10m2 4.30m2 interior vivenda = 62.60m2 + 3.75 = 73.35 m2 interior vivenda = 69.60 m2 interior vivenda = 65.75 m2 6.85m2 2.00m2 2.00m2 +32.30 +32.70 +32.30 10% +32.20 +32.30 +32.70 10% +32.20 +32.30 +32.70 10% +32.30 249.45m2 Local 1 238.00m2 Local 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11 10 5 6 7 9 8 4 3 2 1 22 21 16 17 18 20 19 15 14 13 12 +29.55 +29.55 +29.55 +29.55 +29.55 plantació de canyes ajardinament

amb gespa esbarjozona

1.90 2.60 2.45 3.20 1.60 1.60 0.95 1.80 1.35 1.90 1.05 1.90 1.00 5.15 1.90 3.55 3.80 1.00 1.20 3.35 2.40 1.60 1.05 2.75 3.20 11.65m2 11.50m2 12.05m2 15.30m2 8.80m2 11.15m2 9.15m2 8.90m2 6.40m2 9.85m2 5.35m2 8.40m2 8.00m2 8.05m2 14.10m2 9.65m2 11.10m2 8.60m2 8.90m2 6.40m2 9.85m2 5.35m2

Superficie construida P.Baixa 1147,80 m2

Superficie construida P.Primera 666,35 m2

Superficie construida P.Segona 666,35 m2

Total Superficie construida 2480,50 m2

bloc 2 - 22 habitatges

habitatges 3 dormitoris

Superficie construida Soterrani 936,55 m2 16% 16% 1.95 1.80 3.10 4.50 3.20 3.15 2.40 2.65 4.35 1.00 4.25 2.75 1.80 1.30 1.80 1.90 1.35 2.45 1.20 4.20 2.50 3.10 rentat i assecat rentat i assecat rentat i assecat rentat i assecat rentat i assecat rentat i assecat rentat

i assecat i assecatrentat i assecatrentat

+32.20 rentat i assecat

compra-venda

planta primera (segona) 1/ 200

planta baixa 1/ 200

planta soterrani 1/ 200

40 Habitatges a Sta. Cristina d'Aro

haz arquitectura

Manuel Sánchez-Villanueva Cristina Prats

Figure

Updating...

References

Related subjects :