PDF superior Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació
d'un magatzem de dades per a l'anàlisi
d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

En el cas de les taules PAIS, COMUNITAT_AUTONOMA, PROVINCIA i TEMPS en el moment de la creació es carregen també les dades (referiu-vos al fitxer crear_taules.sql ). En l’esquema es mostra també el disseny de la taula CATALEG. Aquesta taula no forma part del magatzem de dades final. És una taula temporal creada a partir de les dades proporcionades per l’empresa i que s’utilitzarà en el procés de càrrega (referiu-vos a l’apartat 3.4.3). Respecte a les dades originals, només s’ha eliminat el camp que indicava el codi de zona donat que s’havien detectat moltes incongruències en aquest camp i no és necessari per adjudicar un immoble a una determinada zona ja que entre els registres dels diferents immobles es troben registres que indiquen en quina zona es troben els immobles.
Mostrar más

59 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Aquest document defineix la construcció i explotació d’un magatzem de dades per a la Fundació d’Estudis per a la Conducció Responsable. Aquesta feina és el resultat del treball de fi de carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió de la Universitat Oberta de Catalunya. L’objectiu del projecte és homogeneïtzar la informació que rep la Fundació, des de diverses fonts i en diferents formats, consolidar-la en un únic magatzem de dades, i habilitar eines que facilitin la seva explotació i anàlisi. La consecució d’aquestes fites és determinant per què la direcció conegui l’evolució del trànsit rodat de vehicles a Catalunya, i minimitzi el riscos en cas de qualsevol presa de decisions.
Mostrar más

50 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

En els darrers anys les organitzacions han anat agafant consciència de la importància de la gestió de la seva informació. D’aquesta necessitat d’organitzar les pròpies dades d’una forma coherent i eficient per al seu anàlisi sorgeixen els magatzems de dades. El projecte “Construcció i explotació d’un magatzem de dades per a l’anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1” s’emmarca dins aquest context i te com a objectiu el disseny d’un magatzem de dades per a cobrir les necessitats del Institut Català d’Esports de Motor (ICEM) en la gestió de les seves dades referents a la Fórmula 1. En aquest projecte s’han executat les diferents fases necessàries per a la creació d’un nou magatzem. En primer lloc s’ha fet l’anàlisi de requeriments i de les dades disponibles. A continuació s’ha fet el disseny i la implementació física del magatzem de dades. Seguidament s’ha procedit amb l’extracció, transformació i càrrega de dades originals (ETL) i per finalitzar s’han creat els informes. Com a resultat s’han obtingut una sèrie d’informes per a ser consumits de manera immediata pels usuaris del ICEM. Aquests informes han de permetre l’anàlisi de les dades d’una forma senzilla i àgil. A més s’ha implementat un sistema d’actualització automàtic de les dades que per al manteniment de la informació del magatzem.
Mostrar más

57 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Com a primer pas cal identificar el fet que constitueix el nucli del model que es definirà. En aquest projecte es tracta de la creació d’un magatzem de dades que permeti automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls d’Excels i explotar aquesta informació. Per tant, s’haurà de saber quines dades volem mostrar als informes. Un primer anàlisi permet indicar que el nostre fet es pot definir com preus d’immobles en un període determinat, que pertanyen a una zona determinada. L’anàlisi de funcionalitats s’obté, en un principi, de la informació que ens demana Sostre per tothom, i que fonamentalment es:
Mostrar más

56 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Apart, i molt important, tenim definit un trigger en aquesta taula. Quan creem un registre nou (tipus AFTER FOR EACH ROW), el que fem és actualitzar el valor de la taula immoble, atribut “preuInicial” amb aquest preu. Aquests 2 camps son els que ens serviran per la consulta final de ofertes de pisos que han pujat o baixat de preu.

43 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Com a mesures triarem tots els atributs referents a un immoble que siguin de tipus numèric i interesants d’analitzar per les diferents dimensions anteriors fent Roll-up. Tenint en compte els requeriments d’anàlisi del client als informes seran necessaris tres mesures: Preu, Metres i Dormitoris.

59 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

En la meva vida laboral i sobretot aquest últim any en que realitzava tasques de disseny de bases de dades i recopilació i explotació de dades en diversos formats m'he adonat que les organitzacions laborals treballen amb diversos formats de dades, tenen múltiples bases de dades no connectades que recullen informacions de diferents àrees d'interès, molts cops amb sistemes gestors diferents i d'altres vegades les dades arriben en arxius solts no relacionats amb cap eina de gestió de l'entitat.

33 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

A més cal recuperar del IDESCAT el nombre d’habitants de les diferents demarcacions. L’idea és guardar la mitjana per a cada establiment. La demarcació es vol a nivell de província. Com es pot veure en la figura anterior, aquesta dada no apareix en el fitxer origen facilitat pel client. La seva incorporació donat el baix número d’establiments està previst fer-ho de forma manual.

61 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

A'! 8% ! !Z' ,% %8!9 ! 8 dM c c !9 ! 8 \R% % ,% E8R !9 ! 8 e"` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM5 \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H dO ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM" \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d* ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dMH \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM@ \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM$ \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dMD \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM7 \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dML \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d 0` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 dM6 \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 d5M \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 d55 \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d ` A'! 8% ! !Z' ,% %8<% ! 8 d5" \R% % AF 8 <% ! 8 (5(H d! ` A'! 8% ! !Z' ,% %8 N! 8 d56 c c N! 8 \R% % N! 8 f$M` A'! 8% ! !Z' ,% %8 N! 8 d"M c c N! 8 \R% % N! 8 e$M` A'! 8% ! !Z' ,% %8! 8 d!9 ! 8 c c/ c c <% ! 8 c c/ c c N! 8 `
Mostrar más

49 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'infraestructures turístiques i pernoctacions

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'infraestructures turístiques i pernoctacions

Es podria seguir la mateixa estratègia que s’ha utilitzat en la taula Any, no utilitzar una clau primària substituta, ja que hi ha molt pocs valors. Ara bé, en aquest cas l’atribut identificatiu és una cadena de text, que pot ocupar molt més espai que en el cas d’any i per consegüent farà créixer encara més el fet Infraestructures, ja prou gran per si mateix. També cal ressaltar que l’atribut establiment és susceptible a modificacions posteriors, pel que és convenient poder-lo editar sense afectar la totalitat del sistema.
Mostrar más

95 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Un cop acabat el model conceptual, tocava passar al disseny lògic. Aquesta vegada, hem continuat des de l'anàlisi de l'estrella definida en els passos anteriors i, a partir d'ella, el nostre disseny lògic havia de crear una taula per al Fet i una altra per cadascuna de les dimensions que composaven el nostre model. Posteriorment, quan ja estaven definides les taules, s'havien de lligar aquestes entre si afegint claus primàries de les dimensions a les taules de Fet en forma de clau forana.

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Entendre el funcionament i ús de la base de dades relacional Oracle 11g, incloent-hi PL/SQL (nivell bàsic). L’aprenentatge portat a terme ens ha de permetre comparar amb altres motors de bases de dades relacionals existents al mercat, dels quals ja es tenia alguna experiència prèvia per tal de tenir un millor criteri en cas de dependre de nosaltres la tria d’aquest producte.

63 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre allotjaments turístics

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre allotjaments turístics

El fct_equipament es solo una relación de claves foráneas y los datos que no son hechos nom,cp,telefon,longitud,latitud se han colocado en una tabla separada llamada deg_equipament Despu[r]

83 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre allotjaments turístics

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre allotjaments turístics

Tots els informes admeten paràmetres per tal de seleccionar l'any de consulta, la demarcació escollida i la categoria en aquells informes on sigui necessari. En el cas de l'oferta mitjana de places es poden escollir l'any inicial i l'any final pel qual es desitja calcular la oferta mitjana. Aquesta decisió es deu al rendiment de la màquina virtual, per tal de fer ús de les facilitats d'slicing del model multidimensional i obtenir un rendiment millor. L'slicing consisteix en seccionar part del cub per tan sols haver de treballar amb un tros. Amb el model relacional té molta semblança amb l'ús de les clàusules WHERE, tant en sintaxi com en resultat. Sobre aquest tema cal destacar que Mondrian, el motor ROLAP que es fa servir, fa ús d'una memòria cau que provoca que el primer cop que s'executa la consulta és quan triga més.
Mostrar más

51 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Des de fa uns anys, s’ha imposat una nova realitat “la informació es poder”, poder per prendre decisions, per millorar la gestió, per preveure el que passarà en els mercats, en l’economia, en definitiva en el mon. A més la globalització i la rapidesa dels canvis no ens permet analitzar aquesta informació d’una manera estàtica, els que avui es important dema pot no ser-ho.

33 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi del sistema de prestacions socials

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi del sistema de prestacions socials

A la carpeta “Informes estatales” tenim l’informe “Proyección datos trabajadores estatal” que respon a la demanda del client quan demana una projecció d’indicadors treballadors respecte perceptors no actius, en aquest informe veiem les dades conjuntes de totes les comunitats autònomes, tenim els tres gràfics que aporten una visió des de tots els angles, i al gràfic de abaix es poden observar les línies de tendència que ens aporten una informació molt valuosa de cap a on van encaminades les dades.

50 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Tal com comentat, no es tan fàcil. No es tracta només les dades que tenim dels diferents sistemes informàtics de l’empresa, sinó que ens veiem obligats a manipular aquest dades per que siguin coherents amb totes les dades del magatzem. Hem de normalitzar les dades. Per fer aquest procés, tenim unes eines per a la Extracció, Transformació i Carrega (Eines ETL) de les dades a la nostre magatzem.

55 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Per sota de la capa BASE que és la que estem modelant hi haurà dues capes més. La capa STAGE i la capa IMP que a nivell físic les modelarem amb Schema propi a la base de dades. Les dades del sistemes operatius s’importaran 1:1 a la capa IMP on tenim una imatge exacte de la interfície d’import del magatzem de dades. Per convenció no deixarem entrar cap dada al magatzem sinó és a través d’aquesta capa. En aquesta capa totes les taules modelades tenen els camps del tipus Varchar2 la grandària del qual s’adapta al camp que volem importar i es sobredimensiona de manera que puguem importar els registres fins a aquesta capa gairebé sempre. En aquesta capa tampoc tenim cap constraint implementat ni cap relació entre les taules.
Mostrar más

50 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

Els Sistemes de Magatzem de dades representen un tipus de bases de dades on estan integrades les dades de diferents fonts de dades d’una organització. El Magatzem de dades esta orientat a donar suport a la presa de decisions dins una organització per lo que esta orientat a un determinat àmbit depenent de la organització. Com es veurà en aquest Projecte Final de carrera el principal objectiu d’un Sistema de Magatzem de dades es treure el màxim rendiment de la informació emmagatzemada, aquest rendiment es realitza amb l’extracció de dades per un anàlisi que ajudi a prendre decisions dins l’ entorn de la organització.
Mostrar más

51 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades del sector turístic a Catalunya

Construcció i explotació d'un magatzem de dades del sector turístic a Catalunya

S’eliminarà la taula d’índex i es desdoblen les taules en dos parts, una per als establiments i una altra per a les places. Tot i que aquesta segregació no era necessària, es va valorar treballar amb grups més petits de dades per tal de detectar possibles errades. S’aplanen cadascuna del les dos parts agrupant els camps en una sola taula, eliminant les columnes de totals i afegint una columna al final de cada sèrie amb l’any corresponent. S’eliminen les capçaleres innecessàries, files de separació i les files de totals. Com sigui que el número de camps és diferent per a cada tipus d’establiment, tant la taula de places com la d’establiments es desdoblaran en tres noves taules temporals, una per a cada tipus, que ha de servir per a agrupar les dades en dos noves taules amb l’estructura:
Mostrar más

84 Lee mas

Show all 10000 documents...