• No se han encontrado resultados

PDF superior Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

... fill, i ho certifiquin així els serveis mèdics de l’INSS o de la MATEP, segons l’entitat amb la qual l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l’informe del metge del servei de salut ...

70

Dret financer i tributari I, febrer 2013

Dret financer i tributari I, febrer 2013

... béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre tí- tol successori”, i són els subjectes passius, en les adquisicions mortis causa, els causahavents ...dades i circumstàncies que s’hagin de tenir ...

60

Introducció al dret processal, febrer 2013

Introducció al dret processal, febrer 2013

... pel dret (prova de testimonis, documental, pericial, ...supòsit i sobre la qual poques orientacions o pautes generals es poden ...bon�sentit i l'objectivitat són algunes de les qualitats que ...

102

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

... total; i una vegada consolidat, cal ...dany i la reparació, durant el qual el deute és il·líquid, i aquesta característica és molt rellevant perquè determina, entre altres coses, que no hi ha ...

46

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... rol social al qual tenen ...veu i paraula pròpia, no de segona ...l’educació social posem el subjecte en moviment, l’activem, el fem sortir de mil i una situacions de vida cronifi cades ...

252

Diàleg interreligiós i educació social, febrer 2013

Diàleg interreligiós i educació social, febrer 2013

... d’injustícies i al mateix temps també limitadora de ...cohesió social i també de ...últimes i es recorre als esperits i als déus per explicar els fenòmens ...absoluta i de ...

151

Delinqüència i TICs, febrer 2013

Delinqüència i TICs, febrer 2013

... d’amics i altres funcionalitats de les xarxes socials, no és fins�a�la�meitat�de�la�dècada�passada, amb la popularització de MyS- pace, primer, i de Facebook i altres xarxes més localitzades ...

42

Desviació i control social, febrer 2013

Desviació i control social, febrer 2013

... actituds i formes més subtils de pressió, com són les habituals en molts conflictes familiars i en les situacions de mobbing, bullying i altres contextos ...seva seguretat psicològica i ...

42

Dret col·lectiu del treball, febrer 2012

Dret col·lectiu del treball, febrer 2012

... també necessitava la pau social. Així, es va passar d'un primer estadi en el qual les diverses manifestacions de l'acció col·lectiva obrera eren tipificades penal- ment a un altre, l'actual, en el qual s'ha ...

6

Dret de les activitats turístiques, febrer 2014

Dret de les activitats turístiques, febrer 2014

... de seguretat aèria; el Reial decret 632/2013, de 2 d'agost, d'assistència a les víctimes d'accidents de l'aviació civil i els seus familiars i pel qual es modifica el Reial decret 389/1998, de ...

62

Dret penal econòmic, febrer 2005

Dret penal econòmic, febrer 2005

... • El mòdul didàctic 7 es dedica a l’estudi dels delictes contra els drets dels tre- balladors, situats també fora del títol XIII del CP. El caràcter econòmic d’a- quests delictes es dedueix de la seva condició de figures ...

12

Cultura i mercat, febrer 2013

Cultura i mercat, febrer 2013

... legitimitat social de les lleis de propietat intel·lectual també s’està ...l’aparició i immediata popula- rització de Napster a partir de l’any 1999 (l’any 2001 ja tenia segons les fonts entre 26 i ...

83

Dret individual del treball (I), febrer 2012

Dret individual del treball (I), febrer 2012

... pressió social i, sobretot, la necessitat de conjurar els pe- rills d'una possible revolució social suavitzen a poc a poc la posició de l'Estat enfront d'aquests fenòmens: de primer, tolerant-los ...

8

Dret penal econòmic, febrer 2012

Dret penal econòmic, febrer 2012

... del dret penal espanyol en matèria econòmica, que va ser pale- sa fins al Codi penal de 1995, deixant al marge algunes lleis de ...constitucional i el significat de l'estat social de dret ...

14

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

... comunicació social exhibien més por al ...Gerbner i Gross), aquest autor va suggerir que les persones que passaven més hores veient televisió tendien a pensar que el seu risc de victimització era més alt ...

52

Dret de la Seguretat Social II, setembre 2013

Dret de la Seguretat Social II, setembre 2013

... complet, i posteriorment es va convertir en treballadora ...periodicitat i, alhora, per mantenir el conjunt de la plantilla d’aquells departaments directa- ment vinculats a les eleccions sindicals calia que ...

70

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2015

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2015

... s'anomena dret de sortida dels socis, segons el qual els socis poden vendre en qualsevol moment totalment o parcialment les seves participacions a la societat mateixa, la qual queda obligada a comprar segons les ...

124

Dret civil I, febrer 2011

Dret civil I, febrer 2011

... d'organització social, les normes�jurídiques, que són generals, abstractes i el compliment de les quals es pot exigir ...organitzat i sistemàtic de normes que hi ha en un moment i territori ...

10

Dret i Religions, febrer 2011

Dret i Religions, febrer 2011

... d'adaptar i servir al que, en cada moment històric, s'entengui per opció civilitzada en termes de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme ...ció i progrés sobre el que la consciència humana ...

12

Dret processal II, febrer 2010

Dret processal II, febrer 2010

... l'apreuament i els dife- rents mitjans de realització forçosa: el conveni de realització, la realització per part d'una persona o entitat especialitzada i la subhasta ...declarativa i la ...

10

Show all 10000 documents...