Top PDF Memòria econòmica de Tabasa 2010

Memòria econòmica de Tabasa 2010

Memòria econòmica de Tabasa 2010

... per Tabasa de manera conjunta i integrada, directament o con- tractant amb tercers, d’acord amb el principi de risc i ventura, amb càrrec als ingressos de mercat provi- nents de les tarifes aplicables i d’altres ...

62

Memòria econòmica i d'activitat 2011

Memòria econòmica i d'activitat 2011

... Al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, la comercialització ha experimentat un lleuger incre- ment d’un 2,7% i els preus han disminuït de forma significativa, un 13,8%. El motiu principal d’aquest descens és ...

7

Memòria 2010

Memòria 2010

... Per tal de fer front als importants canvis normatius (Llei de serveis socials i Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència), els canvis socials (aug- ment de l’esperança ...

106

Memòria 2010

Memòria 2010

... històric. La globalització internacio- nal, la revolució digital –amb Inter- net al capdavant– i la nova organit- zació de la societat demanden de les empreses un esforç per ressituar-se. Pel que fa als productes ...

21

Memòria 2010

Memòria 2010

... promoció econòmica i la convivència a l’espai públic; i va seguir amb el lliurament del document de síntesi de l’estudi sobre els 20 principis de la Carta de ciutats educadores i els objectius del PAM i dels PAD ...

128

Memòria 2010

Memòria 2010

... El Programa de xarxa estatal (XE), la responsabilitat del qual correspon a l’AGE, ha estat exclòs de l’anàlisi econòmica agregada ja que no es disposa d’informació suficientment detallada, tot i que se’n reporta ...

66

Memòria 2010

Memòria 2010

... Per acabar, els projectes que marcaran la nostra trajectòria durant el 2011 seran, donat el context de restricció econòmica, de continuïtat. Prioritzarem treure el màxim rendiment de la Mediateca, guiar les seves ...

20

Memòria 2010

Memòria 2010

... Per al seu funcionament, l’ASPB s’es· tructura en cinc grans branques de producció de serveis: l’Institut de Se· guretat Alimentària (ISAL), la Direcció de Vigilància Ambiental, el Laboratori, l’Observatori de la Salut ...

48

Memòria econòmica de Tabasa 2009

Memòria econòmica de Tabasa 2009

... d’aquesta memòria, la societat gestiona la construcció, conservació i explotació en règim de peatge dels Túnels de Vallvidrera i els seus accessos, així com la construcció de diferents carreteres i ...

53

Memòria econòmica 2011

Memòria econòmica 2011

... El capital subscrit de Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA a 31 de desembre de 2011 està representat per 58.340.020 accions nominatives de 6 euros de valor nominal cadascuna, numerades ...

64

Memòria 2010

Memòria 2010

... 17 de març de 2010. Va tenir lloc al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Ens va donar la benvinguda Ricard Boix, gerent de la UPF i va presentar la jornada Anna Fornés, directora de la Fundació. A ...

24

Memòria 2010

Memòria 2010

... Durant l’any 2010 cal destacar l’augment global del nombre d’ajuts presentats, que ha suposat un 22% més que l’any passat, 99 dels quals han estat resolts favorablement. També s’ha de destar la signatura de 20 ...

28

Memòria 2010

Memòria 2010

... Al 2010 s’ha consolidat l’ús de dispositius mòbil per part dels col·lectius de treballadors municipals que actuen en mobilitat, ja són més de 2.000 usuaris. S’han dotat als inspectors de districte de PDAs, s’ha ...

17

Memòria 2010

Memòria 2010

... la Memòria històrica, a les tasques de documentació i divulgació dels nostres fons bibliogràfics i ...aquesta Memòria del 2010 volem compartir-ho amb ...

61

Memòria 2010

Memòria 2010

... Barcelona, va demanar que es realitzes una revisió, addicional a la que ja realitza la Societat, de totes es atraccions del Parc, i una reavaluació de la idoneïtat dels protocols de manteniment i certificació. Aquest ...

8

Memoria económica de Tabasa 2010

Memoria económica de Tabasa 2010

... encargo, Tabasa, actuando en su nombre e interés, se subrogará en la posición jurídica de Gestión de Infraestructuras, SAU (GISA), y de la Generalitat de Cataluña, en los contratos vigentes para la explo- tación ...

62

Memòria 2010

Memòria 2010

... Conferències: En el marc de la jornada La imatge històrica de Barcelona en l’obra de Jaume Vicens i Vives. Arxiu Històric de la Ciutat – MUHBA (Barcelona,11 de novembre de 2010). Tres conferències, amb els títols: ...

41

Memòria 2010

Memòria 2010

... La Gerència Adjunta es configura com un òrgan coordinador de tot el canvi de gestió que s’ha produït a l’Ajuntament durant aquest mandat, amb unes funcions transversals entre el Sector d’Urbanisme i Infraestructures, la ...

62

Memòria 2010

Memòria 2010

... el 2010 s’han incorporat un grup d’empreses que representen els sectors dels transports singulars de luxe, els res- taurants i les botigues de més nivell de la ...

43

Memòria 2010

Memòria 2010

... la memòria RECIDA 2009-2010, es va elaborar una proposta de Pla de Comunicació i Actuacions Futures així com una sessió de presentació de les conclusions del mateix seminari i la presentació de propostes ...

24

Show all 10000 documents...