COMPETÈNCIES BÀSIQUES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS Comunicació lingüística i audiovisual (CLA)

Texto completo

(1)

UNITAT DIDÀCTICA 2:

De major vull ser…

INTRODUCCIÓ

El valor que es vol transmetre en esta unitat es el creixement personal, la importancia del treball y el respete a totes les professions ja que en la societat totes són necessaries.

També la importància de preparar-se perquè el dia de demà pugam fer realitat les nostres perspectives professionals tenint sempre present al valor de l'esforç com a component primordial per a poder realitzar un treball ben fet.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES /

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS

Comunicació lingüística i audiovisual (CLA) • Comprendre textos per extraure’n informació

rellevant.

• Expressar-se oralment de manera clara i estructurada fent un ús adequat del vocabulari adquirit.

• Redactar amb interés, de manera estructurada, incloent tots els elements propis d’una biografia.

• Demostrar coneixement sobre el funcionament de les regles ortogràfiques. • Utilitzar els coneixements gramaticals per a

millorar la seua expressió.

Tractament de la informació i competència digital (TI-D)

• Buscar i seleccionar adequadament la informació amb el suport de les noves tecnologies.

Aprendre a aprendre (AA)

• Fer un ús estratègic de la cerca en una enciclopèdia per a millorar els

• Comprendre i extraure informació d’un text narratiu. • Augmentar la riquesa

comunicativa gràcies a l’ús de sufixos per a la formació de noms.

• Elaborar una biografia a partir d’una cerca en internet.

• Posar en pràctica recursos i estratègies d’aprenentatge: cerca en una enciclopèdia, també fent ús de les noves tecnologies. • Conéixer les normes bàsiques

d’accentuació gràfica.

• Aprofundir en el coneixement sobre el nom: classificació dels noms segons el tipus.

• Comprendre i extraure informació rellevant d’un text narratiu.

• Tindre una actitud crítica cap als estereotips que reflecteixen prejudicis envers determinades professions.

• Enriquir el vocabulari gràcies a l’aprenentatge dels sufixos per la formació de noms.

• Exposar temes de manera ordenada i comprensible i usant els recursos adequats (to de veu, gesticulació).

• Escriure una biografia aplicant-hi els coneixements treballats.

• Buscar informacions en internet de forma guiada.

• Conéixer el funcionament d’una enciclopèdia i iniciar-se en l’ús de les virtuals.

• Mostrar correcció en l’ortografia bàsica pel que fa a l’accentuació gràfica.

• Comprén textos per extraure’n informació rellevant. (CLA)

• Mostra una actitud crítica envers els estereotips classistes. (SC) • S’expressa oralment de manera

clara i estructurada fent un ús adequat del vocabulari adquirit. (CLA)

• Redacta amb interés, incloent tots els elements propis d’una biografia. (CLA)

• Busca i selecciona adequadament la informació amb el suport de les noves tecnologies. (TI-D)

• Fa un ús estratègic de la cerca en una enciclopèdia per a millorar els aprenentatges. (AA)

• Demostra coneixement sobre el funcionament de les regles ortogràfiques. (CLA)

(2)

aprenentatges.

• Utilitzar les estratègies d’aprenentatge adequades per a obtindre un màxim rendiment de les seues capacitats.

Social i ciutadania (SC)

• Mostrar una actitud crítica envers els estereotips classistes.

• Demostra autonomia en el procés d’avaluació de l’aprenentatge: acceptació de l’error i autocorrecció.

• Mostrar coneixement de la gramàtica bàsica de les oracions.

les seues capacitats. (AA)

• Utilitza els coneixements gramaticals per a millorar la seua expressió. (CLA)

CONTINGUTS

ESCOLTES I PARLES

Escolta del text en format àudio. P

Conversa guiada a través de les qüestions proposades. P

Reflexió sobre les professions, en aquest cas sobre una de caire social. V

LLIGES

Lectura en veu alta d’un text narratiu per a la seua comprensió. P

COMPRENS

Resposta a preguntes relacionades amb la comprensió del text narratiu. P

PENSES

Reflexió sobre els estereotips associats a les diferents professions. V Reflexió sobre les professions a què aspiren els alumnes. V

Definició de sufixos. C Formació de noms. P

ESCRIUS

Definició de biografia. C

(3)

APRENS TÈCNIQUES Definició d’enciclopèdia. C

Aspectes que cal tindre en compte per a fer una cerca en l’enciclopèdia. P Posada en pràctica del coneixement adquirit. P

CONEIXES LA LLENGUA

Classificació de paraules en planes, agudes i esdrúixoles. P Normes d’ús de l’accent gràfic. C

Posada en pràctica del coneixement adquirit. P Dictat: preparació i reflexió posterior. P

Classificació dels noms segons el seu tipus. C Posada en pràctica del coneixement adquirit. P Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. P

ENSENYAMENTS TRANSVERSALS

Educació per a la igualtat d’oportunitats entre els sexes: Mostrar una actitud crítica davant les manifestacions que en qualsevol àmbit suposen alguna discriminació basada en la diferència de sexe (social, cultural, laboral…).

Educació afectiva: Valorar positivament l’amistat i els aspectes relacionats amb la cooperació i l’ajuda als altres.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

• Observar la imatge i sentir l’audició per analitzar la situació que presenta. Parlar sobre les expectatives professionals i sobre les faenes solidàries.

• Lectura silenciosa/lectura oral d’un text narratiu.

(4)

• Reflexionar sobre els gustos i inclinacions en relació a les professions desitjades. • Formar noms per crear noms de professions i oficis.

• Identificar els prefixos i els sufixos de determinades paraules.

• Activar coneixements previs sobre la biografia. • Identificar una biografia entre diferents tipus de text. • Triar un personatge i escriure’n la biografia.

• Entrar a internet i buscar informació sobre diversos temes per tal de redactar un text.

• Classificar paraules segons si són agudes, planes o esdrúixoles. • Completar les regles d’accentuació de les paraules.

• Accentuar paraules.

• Fer el dictat i reflexionar sobre les paraules amb les quals s’han trobat més dificultats. • Relacionar noms amb el tipus de nom corresponent.

• Classificar noms segons que siguen comuns o propis. • Completar un text amb noms propis o comuns. • Identificar noms individuals i noms col·lectius.

(5)

ALTRES ACTIVITATS

AVALUACIÓ INICIAL Grup classe

• Pluja d’idees sobre els continguts clau de la unitat per a centrar l’atenció i poder activar els coneixements previs necessaris.

MOTIVACIÓ Grup classe

• Vídeo inicial: Relacionat amb el valor que es treballa en la unitat: la curiositat pels coneixements de diferents realitats i entorns diferents, per exemple, naturals. Mitjançant una activitat senzilla, de caràcter lúdic, es planteja l’observació acurada dels elements que hi apareixen i se’ls guia a través de preguntes perquè descobrisquen el valor i hi entren en contacte.

• Escoltes i parles:

– Escoltar l’audició reproduïda en el CD: Després de l’audició del fragment/text, es proposarà al grup iniciar una conversa guiada en què s’aborden les qüestions plantejades: Qui forma l’equip dels Pallapupes? Quina és la seua professió? En què consisteix la seua faena? De professions, n’hi ha moltes, moltes més de les que ens pensem. T’agradaria ser un Pallapupes? Per què penses que és important la seua faena?

– Observar la imatge: Amb l’ajuda de la imatge inicial es planteja l’observació detallada dels elements que apareixen a l’escenari i se’ls guia a través de preguntes perquè descobrisquen el valor i hi entren en contacte. On ens trobem? Què passa en este país? Què fan les persones que s’hi desplacen per ajudar? A vosaltres us agradaria fer alguna cosa pareguda? Què us agradaria fer de majors? Reconeixement de l’existència de professions que se centren en l’ajuda als col·lectius menys desfavorits i reflexió sobre els gustos personals en relació a les professions. Es tracta que l’alumnat pense sobre el que li suggereix la imatge pel que fa a les seues experiències personals, per començar una conversa que contribuïsca a abordar la unitat amb la motivació necessària.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

TASCA INTEGRADA – L’auca

Contextualització: l’alumnat de quart investigarà sobre un personatge per inventar una auca.

• Activitats:

– Buscar informació en internet per trobar la descripció d’una auca.

– Dissenyar una auca amb la informació compilada sobre el personatge triat.

ACTIVITATS COMPETENCIALS

• Fem un catàleg d'embarcacions. Elaborar un catàleg de tipus d'embarccions amb preus inclosos, extraient-ne informació d'una web.

(6)

COMPLEMENTÀRIES Escriure un reportatge sobre un personatge que ha aparegut en la lectura de la unitat. Escriure noms a partir de l’ús de prefixos i sufixos.

• Redactar una autobiografia i recollir-les. Entre tots/es, crear una biografia inventada d’una persona que tinga trets comuns de totes les persones de la classe.

• Redactar preguntes per recollir informació biogràfica i fer la biografia corresponent.

• Dividir la classe i que cada grup busque informació sobre el tema proposat per l’altra part de la classe.

• Demanar a l’alumnat que escriga paraules agudes, planes i esdrúixoles per comprovar posteriorment que estan correctament escrites.

• Descobrir noves paraules canviant la síl·laba tònica de les paraules dictades. • Buscar noms propis i noms comuns en la lectura de la unitat.

• Esbrinar quin nom individual correspon a cada nom col·lectiu.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Llibre alumne/a:

Bàsiques: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. • Aprofundiment: 4, 17, 21.

Quadern de tractament de la diversitat: • Fitxes de reforç:

• Accent obert i tancat.

• El nom: comú, propi, individual i col·lectiu. • Fitxes d’aprofundiment:

• La formació de noms. • La e oberta i tancada.

AVALUACIÓ DE LA UNITAT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES / INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Quadern «Recursos per a l’avaluació» (material per al professorat)

• Fitxa d’avaluació (fotocopiable):

– Escriure noms a partir de la seua descripció.

– Accentuar paraules.

– Classificar noms en propis i comuns.

– Relacionar noms individuals amb noms col·lectius corresponents. – Escriure la biografia d’un

Programació i orientacions didàctiques (material per al professorat) • Rúbrica de les tasques integrades.

• Rúbrica dels projectes.

Quadern de competències bàsiques (material per al professorat) • Rúbrica de les unitats didàctiques.

• Rúbriques trimestrals d’avaluació de les CB. • Rúbriques d’habilitats generals.

(7)

personatge famós. • Solucionari.

• Observació d’adquisició de continguts.

(8)

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA I DESENVOLUPAMENT DE L’EXPRESSIÓ O/E

Lectura

• Llegir i comprendre textos narratius. • Llegir i comprendre biografies.

• Activar els coneixements previs sobre el tema que tracta la lectura.

• Utilitzar estratègies que afavorisquen el procés de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que forment part del text).

• Posar en pràctica estratègies lectores adequades: lectura silenciosa, posant en pràctica els mecanismes d’autoregulació de la comprensió (elaborar una síntesi, esquema, resum breu o identificar les idees principals); i lectura en veu alta amb el professorat, tenint en compte l’entonació, el ritme, la fluïdesa....

• Fomentar la competència literària, intentant millorar l’hàbit lector i el plaer de llegir contes populars; comparar cultures d’abans i d’ara, versions cinematogràfiques dels contes, etc., i estimular la imaginació i la creativitat.

• Llegir altres textos escrits: textos en suport digital, activitats interactives..., per obtindre informació, aprendre, divertir-se o comunicar-se.

Expressió O/E

• Llegir en veu alta textos narratius. • Redactar textos narratius.

• Redactar biografies i textos expositius.

• Aplicar un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

• Redactar amb la major qualitat possible, tenint en compte: la cohesió entre les idees presentades, la coherència amb l’estructura corresponent al tipus de text, l’adequació al context, a la persona destinatària, i la correcció lingüística (gramàtica, ortografia, lèxic).

• Revisar els textos escrits en paper tenint en compte el contingut (ortografia i gramàtica) i la presentació (netedat, marges, lletra llegible, separació entre línies). • Revisar els textos escrits en pantalla tenint en compte el contingut (ortografia i gramàtica, ús del corrector) i la presentació (format, inserció d’imatges...).

• Promoure la participació en les interaccions amb el grup o professor/a en qualsevol situació comunicativa de l’aula; així com en la producció de textos orals memoritzats.

(9)

col·laboració.

• Revisar l’exposició oral tenint en compte el contingut verbal i la comunicació no verbal (entonació, pronunciació, gesticulació...).

ACTIVITATS

TIC

Recursos en CD

• Escoltar amb atenció el text inicial (Escoltes i parles) i respondre a les preguntes.

Flipbook de la unitat, amb presentacions, àudios o locucions, enllaços a pàgines web i activitats interactives.

• Resoldre les activitats interactives relacionades amb els continguts de la unitat didàctica.

Enllaços web

• Audiovisual bcn.cat - Pallapupas: Somriures d'hospital: www.youtube.com/watch?v=jbMkyTZdQJM • Enciclopèdia en línia: www.enciclopedia.cat/

• Biografies a la Vikipèdia – l’Enciclopèdia lliure:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí_i_Domènech http://ca.wikipedia.org/wiki/Rowling

http://ca.wikipedia.org/wiki/Natalie_portman

(10)

• Enriquir el vocabulari gràcies a l’aprenentatge dels sufixos per la formació de noms. • Escriure una biografia aplicant-hi els coneixements treballats.

• Conéixer el funcionament d’una enciclopèdia i iniciar-se en l’ús de les virtuals. • Mostrar correcció en l’ortografia bàsica pel que fa a l’accentuació gràfica. • Mostrar coneixement de la gramàtica bàsica de les oracions.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ • Capacitat per llegir de forma autònoma i comprensiva.

• Grau de comprensió demostrada respecte de la informació presentada a través dels diferents mitjans.

• Grau d’estructuració i claredat mostrades en les exposicions orals i en els textos escrits: aquests reflecteixen els aprenentatges ortogràfics i gramaticals, així com el vocabulari aprés.

• Presentació acurada de les tasques, atenent no només al contingut, sinó també a la forma de les mateixes. Grau en què s’expressen de forma correcta i entenedora les dades i els procediments seguits.

• Grau en què demostra una progressiva autonomia en els aprenentatges i en l’ús de les diferents estratègies d’aprenentatge.

• Conducta a l’aula: respecte pels companys i per les companyes, el professorat, l’entorn i els materials; interés i motivació en el desenvolupament de les tasques; atenció a les explicacions; constància i participació al llarg de les sessions de classe.

(11)

METODOLOGIA

MATERIALS I RECURSOS ESPAIS - TEMPS ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

• Llibre de text LLENGUA 4, Píxel; ed. marjal.

• Quaderns per al mestre: Tractament de la diversitat, Recursos per a l'avaluació, Altres recursos,

Competències bàsiques, El racó de lectura i l'escriptura.

Altres recursos • Pissarra digital. • CD1: recursos per a la

pissarra digital.

• CD2: recursos per a la gestió de l'aula.

• Joc interactiu: Super brain. • Recursos educatius.

• Aula; altres espais. • Aula amb equipament

informàtic.

• Temps aproximat: tres setmanes.

La metodologia proposada promou la construcció d’aprenentatges significatius a partir de la

seqüència:

• Motivació inicial i evocació de coneixements previs.

• Progressiva i acurada incorporació de continguts mitjançant exemples extrets de situacions quotidianes, amb contextualitzacions que permeten la transferència, generalització i ampliació d’aprenentatges, i que connecten amb les competències bàsiques identificades.

• Aplicació dels aprenentatges en activitats diverses (aplicació, raonament, treball de competències bàsiques i intel·ligències múltiples, projectes, grup cooperatiu, interactives, reforç, aprofundiment...), seqüenciades per nivells de dificultat i que faciliten el treball de competències bàsiques i els diferents estils cognitius de l’alumnat.

• Recursos digitals de diferent tipus, usant tant la pissarra digital com l’ordinador. Aquests recursos inclouen activitats integrades a la seqüència d’aprenentatge, activitats interactives i una acurada selecció d’enllaços a internet.

Unitat 2: De major vull ser...: ESTRUCTURA:

Activitat inicial i de motivació acompanyada d’una imatge i un recurs digital per aproximar-se al tema objecte d’estudi i activar els coneixements previs.

Continguts: Seqüències d’aprenentatge per a cada contingut de la unitat, abordades a partir de situacions o exemples contextualitzats, amb activitats d’aprenentatge en el procés deductiu que finalitza amb una conclusió i amb activitats d’aplicació.

• Es proposen també activitats de treball de les CB (competencials) i de les intel·ligències múltiples, activitats complementàries, activitats TIC, i de reforç i aprofundiment.

• Tota la tasca dels continguts està orientada al desenvolupament (treball) de les competències bàsiques identificades en la unitat.

Tasca integrada. Activitats per a treballar i avaluar les CB i intel·ligències múltiples. Es tracta d’activitats contextualitzades, referides a situacions reals i quotidianes per a l’alumne/a, en què ha d’aplicar i posar en funcionament allò que ja sap, i en què es tenen en compte les diferents capacitats i estils d’aprenentatge (amb la lectura, el raonament, el moviment, la dramatització, la representació plàstica...).

(12)
(13)

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

ESCRITS ORALS ALTRES

• Tasques diverses de l’alumne/a realitzades en l’activitat diària de la classe.

• Activitats diverses d’avaluació de l’alumne/a (llibre, fitxes imprimibles, prova escrita…).

• Treballs en grup.

• Activitats TIC: interactives, enllaços a internet. • Dossier individual.

Valoració del plantejament i processos seguits, així

com el resultat obtingut.

• Preguntes individuals i col·lectives. • Diàleg.

• Exposició oral. • Prova oral individual.

Observació i valoració del grau de participació de cada

alumne/a i la qualitat de les seues intervencions.

• Rúbrica de les unitats didàctiques. • Rúbrica de las tasques integrades. • Rúbriques trimestrals d’avaluació de CB. • Rúbrica dels projectes.

• Rúbrica d’habilitats generals. • Treball de CB/IM.

• Avaluació de les CB/IM. Registre individual. • Avaluació de les CB/IM. Registre del grup-classe. • Portfolio i e-portfolio.

• Informe d’avaluació.

(14)

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

ADEQUACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

RESULTATS

ACADÈMICS

PROPOSTES DE

MILLORA

Preparació de la classe i els materials didàctics

Hi ha coherència entre el que s’ha programat i el desenvolupament de les classes.

Existeix una distribució temporal equilibrada.

El desenvolupament de la classe s’adequa a les característiques del grup.

Ús d’una metodologia adequada.

S’han tingut en compte aprenentatges significatius.

Es considera la interdisciplinarietat (en activitats, tractament dels continguts, etc.)

La metodologia fomenta la motivació i el desenvolupament de les capacitats de

l’alumne/a.

Regulació de la pràctica docent.

Grau de seguiment de l’alumnat.

Validesa dels recursos usats a classe per als aprenentatges.

Els criteris de promoció estan consensuats entre els membres del professorat.

Avaluació dels aprenentatges i informació que se’n dóna a l’alumnat.

Els criteris per a una avaluació positiva es troben vinculats als objectius i continguts.

Els instruments d’avaluació permeten registrar nombroses variables d’aprenentatge.

Els criteris de qualificació s’ajusten a la tipologia de les activitats planificades.

(15)

• A l’alumnat. • A les famílies.

Utilització de mesures adreçades a atendre la diversitat.

S’adopten mesures amb antelació per conéixer les dificultats d’aprenentatge.

S’ha oferit resposta a les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge.

Les mesures i recursos oferits han sigut suficients.

(16)

PROGRAMACIÓ DE RECOLZAMENTS A NEE

Alumnes 1

…. ....

2

3

4

5

6

7

8

• Atenció individualitzada a l’aula per a la realització de les activitats proposades. • Adaptació de les activitats de la programació.

• Atenció individualitzada dins i fora de l’aula per a la realització de les activitats adaptades. • Adaptació curricular significativa per NEE (Necessitats Educatives Especials).

• Adaptació curricular per alta capacitat intel·lectual.

Figure

Actualización...