PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS

Texto completo

(1)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE):

MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici

2º. Ejercicio QUÍMICA QUÍMICA Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica

Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica

90 minuts 90 minutos

Barem: / Baremo: problema/cuestión Blocs 1-5: 2 punts per cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada

L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC /EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O CUESTIÓN DE CADA BLOQUE

BLOC 1 QÜESTIÓ 1A

Tenim dos elements A i B els nombres atòmics dels quals són: Z(A) = 28; Z(B) = 35. Contesteu les qüestions següents:

a) Escriviu la configuració electrònica de l’estat fonamental dels dos elements. (0,5 punts)

b) Quin element espereu que tinga un valor més elevat de la seua primera energia d’ionització? Raoneu la resposta. (0,5 punts)

c) Quin element té els àtoms més xicotets? Raoneu la resposta. (0,5 punts)

d) En el cas que els elements A i B es pogueren combinar per a formar un compost estable i neutre, quina és la fórmula que creieu més probable per a aquest compost? (0,5 punts)

QÜESTIÓ 1B

Ateses les molècules: CS2, CHCl3, OCl2 i PH3, respongueu les preguntes següents:

a) Representeu l’estructura electrònica de Lewis de cascuna. (0,5 punts)

b) Predieu la seua geometria molecular. (0,5 punts)

c) Assenyaleu en cada cas si la molècula té o no moment dipolar. (0,5 punts)

d) Quina hibridació presenta l’àtom central de les molècules CHCl3 i PH3? (0,5 punts)

DADES: nombres atòmics (Z): H (Z=1); C (Z=6); O(Z=8); P(Z= 15); S(Z=16); Cl(Z= 17)

BLOC 2

PROBLEMA 2A

Es disposa en el laboratori d’una dissolució d’àcid nítric, HNO3, del 36% de riquesa i 1,18 kg·L-1 de

densitat. Tenint en compte que l’àcid nítric és un àcid fort, calculeu: a) La molaritat de la dissolució de HNO3 inicial. (1 punt)

b) El pH de la dissolució resultant d’afegir 5 mL de la dissolució de HNO3 inicial a 600 mL d’aigua. (0,5 punts)

c) El pH de la dissolució resultant de mesclar 125 mL de la dissolució de HNO3 de l’apartat anterior (b)

amb 175 mL d’una dissolució de NaOH de concentració 0,075 M. (0,5 punts)

(2)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE):

De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici 2º. Ejercicio

QUÍMICA QUÍMICA

Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica

90 minuts 90 minutos

Barem: / Baremo: problema/cuestión Blocs 1-5: 2 punts per cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada

L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC /EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O CUESTIÓN DE CADA BLOQUE

PROBLEMA 2B

El propà, C3H8 (g), és un hidrocarbur que s’utilitza habitualment com a combustible gasós. En un reactor de

25 L de volum mantingut a una temperatura constant de 150 ºC s’introdueixen 17,6 g de propà, C3H8(g), i

72 g d’oxigen, O2 (g). La reacció de combustió s’inicia mitjançant una espurna elèctrica. Calculeu:

a) La quantitat (en grams) de vapor d’aigua, H2O (g), obtinguda després de finalitzar la reacció de

combustió del propà. (0,7 punts)

b) La quantitat d’energia en forma de calor que s’allibera com a conseqüència de la reacció de combustió anterior. (0,7 punts)

c) La pressió total en l’interior del reactor després que ha finalitzat la reacció. (0,6 punts)

DADES: ∆Hºf[C3H8 (g)] = -103,8 kJ·mol-1; ∆Hºf[CO2 (g)] = -393,5 kJ·mol-1; ∆Hºf[H2O (g)] = -241,8 kJ·mol-1

Masses atòmiques: H: 1; C: 12; O: 16 R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1

BLOC 3 QÜESTIÓ 3A

En certs dispositius en què és necessari eliminar el diòxid de carboni, CO2 (g), produït per la respiració,

s’utilitza el peròxid de potassi, K2O (s), per a transformar-lo en oxigen, O2 (g), d’acord amb l’equilibri:

→

+ ← + ∆ =

2 ( ) 2 2( ) 2 3( ) 3 2( ) -15,2 /

K O s CO g K CO s O g H kJ mol

Indiqueu, raonadament, com afectaria cadascuna de les següents accions la capacitat del sistema per a produir oxigen:

a) Augment de la concentració de CO2. (0,5 punts)

b) Disminució de la temperatura a què es duu a terme la reacció. (0,5 punts)

c) Reducció del volum del reactor fins a assolir la meitat del volum inicial. (0,5 punts)

(3)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE):

MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici

2º. Ejercicio QUÍMICA QUÍMICA Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica 90 minuts 90 minutos Barem: / Baremo: Blocs 1-5: 2 punts per cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada problema/cuestión L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O CUESTIÓN DE CADA BLOQUE

QÜESTIÓ 3B

Considereu les següents semireaccions redox de les quals s’indiquen els potencials estàndard:

Semireaccions reducció Eº(V)

Cl2(g) + 2e-Æ 2Cl-(ac) + 1,36

I2(g) + 2e-Æ 2I-(ac) + 0,535

Pb+2 (ac) + 2e-Æ Pb(s) - 0,126

V+2 (ac) + 2e-Æ V(s) - 1,18

a) Identifiqueu l’agent oxidant més fort. (0,5 punts)

b) Identifiqueu l’agent reductor més fort. (0,5 punts)

c) Assenyaleu, justificant la resposta, l’espècie o espècies que poden ser reduïdes pel Pb(s). Escriviu l’equació o equacions químiques corresponents. (1 punt)

BLOC 4

PROBLEMA 4A

Si sabem que el producte de solubilitat, Kps, de l’hidròxid de calci, Ca(OH)2 (s), assoleix el valor de 5,5·10-6

a 25º C, calculeu:

a) La solubilitat molar d’aquest hidròxid. (0,7 punts)

b) El pH d’una dissolució saturada d’aquesta substància. (0,6 punts)

(4)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE):

De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici 2º. Ejercicio

QUÍMICA QUÍMICA

Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica

90 minuts 90 minutos Barem: / Baremo: Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 punts cada problema/cuestión L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O CUESTIÓN DE CADA BLOQUE

PROBLEMA 4B

En un recipient de 200 mL de capacitat i mantingut a 400º C s’introdueixen 2,56 grams de iodur d’hidrogen i s’assoleix l’equilibri següent:

2 2

2HI g( ) ←H g( ) + I g( )

La constant d’equilibri en aquestes condicions val Kp = 0,017.

Es desitja saber:

a) El valor de Kc per a aquest equilibri. (0,5 punts)

b) La concentració de cada un dels components en l’equilibri. (1 punt)

c) La pressió total en l’equilibri. (0,5 punts)

DADES: Masses atòmiques: H: 1; I: 126,9; R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1

BLOC 5 QÜESTIÓ 5A

Expliqueu per què es diu de l’ozó que és un gas beneficiós (1 punt) però, al mateix temps, també perjudicial per a la vida al planeta Terra. (1 punt)

QÜESTIÓ 5B

a) Assenyaleu raonadament entre els següents compostos aquell que, per oxidació, dóna una cetona:

(1 punt)

a1) CH3-CH2-HC=O a2) CH3-CH2-COOCH3 a3) CH3-CH2-CH2OH

a4) C6H5OH a5) CH3-CH(OH)-CH2-CH3

b) Discutiu raonadament si són veritables o falses les afirmacions següents referides a la reactivitat dels alcohols: (1 punt)

b1) Els alcohols tenen caràcter àcid dèbil.

b2) Per deshidratació intramolecular donen alquens en una reacció d’eliminació.

b3) Els alcohols no poden donar reaccions per substitució.

b4) Els alcohols primaris s’oxiden fàcilment, i poden arribar a obtindre un àcid del mateix nombre

(5)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE):

De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici 2º. Ejercicio

QUÍMICA QUÍMICA

Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica

Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica

90 minuts 90 minutos

Barem: / Baremo: Problema/Cuestión Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada

L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOQUE

BLOQUE 1 CUESTIÓN 1A

Sean dos elementos A y B cuyos números atómicos son: Z(A) = 28; Z(B) = 35. Conteste a las siguientes cuestiones:

a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental de ambos elementos. (0,5 puntos)

b) ¿Qué elemento espera que tenga un valor de su primera energía de ionización más elevado? Razone la respuesta (0,5 puntos)

c) ¿Qué elemento tiene los átomos más pequeños? Razone la respuesta. (0,5 puntos)

d) En caso de que los elementos A y B se pudieran combinar para formar un compuesto estable y neutro, ¿cuál es la fórmula que cree más probable para este compuesto? (0,5 puntos) CUESTIÓN 1B

Dadas las moléculas: CS2, CHCl3, OCl2 y PH3, responda a las siguientes cuestiones:

a) Represente la estructura electrónica de Lewis de cada una de ellas. (0,5 puntos)

b) Prediga su geometría molecular. (0,5 puntos)

c) Señale en cada caso si la molécula tiene o no momento dipolar. (0,5 puntos)

d) ¿Qué hibridación presenta el átomo central de las moléculas CHCl3 y PH3. (0,5 puntos)

DATOS: números atómicos (Z): H (Z=1); C (Z=6); O(Z=8); P(Z= 15); S(Z=16); Cl(Z= 17)

BLOQUE 2 PROBLEMA 2A

Se dispone en el laboratorio de una disolución de ácido nítrico, HNO3, del 36% de riqueza y 1,18 kg·L-1

de densidad. Teniendo en cuenta que el ácido nítrico es un ácido fuerte, calcule: a) La molaridad de la disolución de HNO3 inicial. (1 punto)

b) El pH de la disolución resultante de añadir 5 mL de la disolución de HNO3 inicial a 600 mL de agua. (0,5 puntos)

c) El pH de la disolución resultante de mezclar 125 mL de la disolución de HNO3 del apartado anterior

(b) con 175 mL de una disolución de NaOH de concentración 0,075 M. (0,5 puntos)

(6)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE):

MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici

2º. Ejercicio QUÍMICA QUÍMICA Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica 90 minuts 90 minutos

Barem: / Baremo: Problema/Cuestión Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada

L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOQUE

PROBLEMA 2B

El propano, C3H8 (g), es un hidrocarburo que se utiliza habitualmente como combustible gaseoso. En un

reactor de 25 L de volumen mantenido a una temperatura constante de 150 ºC se introducen 17,6 g de propano, C3H8 (g), y 72 g de oxígeno, O2 (g). La reacción de combustión se inicia mediante una chispa

eléctrica. Calcule:

a) La cantidad (en gramos) de vapor de agua, H2O (g), obtenida tras finalizar la reacción de

combustión del propano. (0,7 puntos)

b) La cantidad de energía en forma de calor que se libera como consecuencia de la reacción de combustión anterior. (0,7 puntos)

c) La presión total en el interior del reactor una vez ha finalizado la reacción. (0,6 puntos)

DATOS: ∆Hºf[C3H8 (g)] = -103,8 kJ·mol-1; ∆Hºf[CO2 (g)] = -393,5 kJ·mol-1; ∆Hºf[H2O (g)] = -241,8 kJ·mol-1

Masas atómicas: H: 1; C: 12; O: 16 R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1

BLOQUE 3 CUESTIÓN 3A

En ciertos dispositivos en los que es necesario eliminar el dióxido de carbono, CO2 (g), producido por la

respiración, se utiliza el peróxido de potasio, K2O (s), para trasformarlo en oxígeno, O2 (g), de acuerdo al

equilibrio:

→

+ ← + ∆ =

2 ( ) 2 2( ) 2 3( ) 3 2( ) -15,2 /

K O s CO g K CO s O g H kJ mol

Indique, razonadamente, cómo afectaría cada una de las siguientes acciones a la capacidad del sistema para producir oxígeno:

a) Aumento de la concentración de CO2. (0,5 puntos)

b) Disminución de la temperatura a la que se lleva a acabo la reacción. (0,5 puntos)

c) Reducción del volumen del reactor hasta alcanzar la mitad de su volumen inicial. (0,5 puntos)

(7)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE):

MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici

2º. Ejercicio QUÍMICA QUÍMICA Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica 90 minuts 90 minutos Barem: / Baremo: Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOQUE

CUESTIÓN 3B

Considere las siguientes semirreacciones redox cuyos potenciales estándar se indican:

Semirreacciones reducción Eº(V)

Cl2(g) + 2e-Æ 2Cl-(ac) + 1,36

I2(g) + 2e-Æ 2I-(ac) + 0,535

Pb+2 (ac) + 2e-Æ Pb(s) - 0,126

V+2 (ac) + 2e-Æ V(s) - 1,18

a) Identifique el agente oxidante más fuerte. (0,5 puntos)

b) Identifique el agente reductor más fuerte. (0,5 puntos)

c) Señale, justificando la respuesta, la(s) especie(s) que puede(n) ser reducida(s) por el Pb(s). Escriba la(s) ecuación(es) química(s) correspondiente(s). (1 punto)

BLOQUE 4 PROBLEMA 4A

Sabiendo que el producto de solubilidad, Kps, del hidróxido de calcio, Ca(OH)2 (s), alcanza el valor de

5,5·10-6 a 25 ºC, calcule:

a) La solubilidad molar de este hidróxido. (0,7 puntos)

b) El pH de una disolución saturada de esta sustancia. (0,6 puntos)

(8)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE JUNY 2007 CONVOCATORIA DE JUNIO 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE):

De Ciències de la Natura i de la Salut De Ciencias de la Naturaleza y de la Salud IMPORTANT / IMPORTANTE

2n Exercici 2º. Ejercicio

QUÍMICA QUÍMICA

Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica

Obligatoria en la vía de Ciencias de la Salud y optativa en la Científico-Tecnológica

90 minuts 90 minutos Barem: / Baremo: Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión L’ALUMNE HA D’ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR Y RESOLVER SOLAMENTE UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOQUE

PROBLEMA 4B

En un recipiente de 200 mL de capacidad y mantenido a 400 ºC se introducen 2,56 gramos de yoduro de hidrógeno alcanzándose el equilibrio siguiente:

2 2

2HI g( ) ←H g( ) + I g( )

La constante de equilibrio en esas condiciones vale Kp = 0,017.

Se desea saber:

a) El valor de Kc para este equilibrio. (0,5 puntos)

b) La concentración de cada uno de los componentes en el equilibrio. (1 punto)

c) La presión total en el equilibrio. (0,5 puntos)

DATOS: Masas atómicas: H: 1; I: 126,9; R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1

BLOQUE 5 CUESTIÓN 5A

Explique por qué se dice del ozono que es un gas beneficioso (1 punto) pero, al mismo tiempo, también perjudicial para la vida en el planeta Tierra. (1 punto)

CUESTIÓN 5B

a) Señale razonadamente entre los siguientes compuestos aquel que, por oxidación, da una cetona:

(1 punto)

a1) CH3-CH2-HC=O a2) CH3-CH2-COOCH3 a3) CH3-CH2-CH2OH

a4) C6H5OH a5) CH3-CH(OH)-CH2-CH3

b) Discuta razonadamente si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones referidas a la reactividad de los alcoholes: (1 punto)

b1) Los alcoholes tienen carácter ácido débil.

b2) Por deshidratación intramolecular dan alquenos en una reacción de eliminación.

b3) Los alcoholes no pueden dar reacciones por sustitución.

b4) Los alcoholes primarios se oxidan fácilmente, pudiendo llegar a obtener un ácido del mismo

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...