educació d adults Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament

11  Download (0)

Full text

(1)

educació

d’adults

2018

a

Generalitat de Catalunya

(2)

Què és l’educació d’adults

L’educació d’adults comprèn

les activitats d’aprenentatge que,

en el marc d’aprendre al llarg de tota

la vida, permet que les persones

adultes desenvolupin les capacitats,

enriqueixin els coneixements

i millorin les competències tècniques i

professionals.

Un dels objectius principals

de l’educació d’adults és potenciar la

reincorporació al sistema educatiu

i la formació de cara al futur.

L’educació d’adults

Qui pot accedir-hi

• Amb caràcter general poden accedir

a l’educació d’adults les persones

que hagin complert 18 anys o bé que

els compleixin durant l’any natural

en què s’inicia la formació.

• També hi poden accedir les persones

que compleixin com a mínim 16 anys

l’any natural en què inicien la

formació en els supòsits següents:

– si tenen un contracte laboral que

els impedeixi assistir als centres

educatius en règim ordinari;

– si es troben en procés d’obtenció

d’un permís de treball;

– si són esportistes d’alt rendiment;

– si estan cursant o han cursat un

programa de formació i inserció

(PFI) en qualsevol de les seves

modalitats (PIT, FIAP o PIP);

– si volen cursar la formació per a les

proves d’accés als cicles formatius

de grau mitjà.

• Al curs de formació específica per

a l’accés als cicles formatius de grau

mitjà poden accedir les persones

que tinguin més de 17 anys o bé que

els compleixen durant l’any natural

en què inicien el curs.

Com es fa la inscripció en un centre

o aula de formació d’adults

El procés de preinscripció en els

centres de formació d’adults (CFA)

de titularitat pública es fa durant el mes

de juny (queestudiar.gencat.cat).

Un cop s’ha fet la preinscripció i s’ha

adjudicat la sol·licitud, cal formalitzar

la matrícula al mes de setembre en el

centre que s’hagi assignat.

Incorporació al llarg del curs:

els centres obren la matrícula

periòdicament per als ensenyaments

trimestrals i semestrals.

Per fer la inscripció cal portar

la documentació següent

• El document que es requereix per

matricular-se en aquests ensenyaments

és el DNI, del qual cal presentar original

i fotocòpia.

• Si es tracta de persones estrangeres,

cal presentar original i fotocòpia

del passaport, del document del país

d’origen que substitueix el DNI o de

la targeta de residència i del certificat

d’inscripció en el padró municipal.

• Les persones majors de 16 anys

i menors de 18 anys han de presentar

una sol·licitud d’autorització

d’inscripció i la seva fotocòpia del

document d’identificació, l’autorització

i la fotocòpia del document identificatiu

del pare o de la mare o del tutor legal

del menor i la documentació que

acrediti la causa al·legada per a la

inscripció.

• Per a la inscripció als ensenyaments

de l’educació secundària, a efectes

de possibles convalidacions,

cal presentar la documentació

justificativa (original i fotocòpia) dels

estudis cursats.

Avaluació inicial

L’avaluació inicial consisteix

en una entrevista per conèixer els

antecedents acadèmics de l’alumne,

les competències, els objectius

i les disponibilitats i, si escau, en el

cas dels alumnes dels ensenyaments

de l’educació secundària, en una

prova que en permet acreditar els

coneixements previs.

Abans de la inscripció per a l’accés

als ensenyaments de grau mitjà, grau

superior i COMPETIC, s’ha de fer

un procés d’informació i orientació

que evidenciï que es tenen les

competències i els coneixements

necessaris per cursar aquests

ensenyaments amb èxit.

(3)

4

Esquema

dels ensenyaments

Estudis Què s’obté

Formació instrumental Educació secundària Preparació per a la prova d’accés de grau mitjà (PAGM) Preparació per a la prova d’accés de grau superior (PAGS) Preparació per a la prova d’accés a la universitat (+ 25 anys) Informàtica (COMPETIC) Llengües (català, castellà i aranès) Superació del cicle Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Certificat COMPETIC* Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Ensenyaments universitaris Prova d’accés Accés a altres estudis

L’oferta educativa dels centres

de formació d’adults té com a finalitat

respondre a les necessitats i demandes

formatives.

L’oferta educativa dels centres és la

següent:

– formació instrumental;

– educació secundària per a les

persones adultes;

– curs específic per a l’accés als cicles

formatius de grau mitjà;

– preparació per a les proves d’accés;

– ensenyaments de llengües;

– informàtica (COMPETIC).

Formació instrumental

Aquesta formació inclou l’aprenentatge

de la lectura, l’escriptura i el càlcul

elemental.

Educació secundària per

a les persones adultes

L’alumnat que n’assoleix els objectius

obté el títol de graduat o graduada

en educació secundària obligatòria.

Aquest títol s’obté:

• assistint als centres de formació

d’adults i assolint-ne els objectius;

• als centres de formació d’adults que

són punts de suport de l’Institut Obert

de Catalunya (IOC).

Curs específic per a l’accés als cicles

formatius de grau mitjà

Aquests estudis permeten a les

persones que el superen l’accés

directe als cicles de grau mitjà de

formació professional inicial; en el

cas dels ensenyaments professionals

d’arts plàstiques i disseny permet

l’exempció de la part comuna de la

prova d’accés i en el cas dels

ensenyaments esportius, l’exempció

de la prova d’accés de caràcter

general.

Preparació per a les proves d’accés

Aquests ensenyaments tenen com

a finalitat preparar per a la prova

d’accés a un cicle formatiu de formació

professional, d’arts plàstiques i disseny

o d’ensenyaments esportius o

a la universitat a aquelles persones

que no tenen els requisits acadèmics

per accedir-hi:

– preparació per a la prova d’accés

a cicles formatius de grau mitjà;

– preparació per a la prova d’accés

a cicles formatius de grau superior;

– preparació per a la prova d’accés

a la universitat per a més grans de 25

anys.

Ensenyaments de llengües

Els ensenyaments de llengües tenen

com a objectiu que les persones

destinatàries puguin adquirir el grau

Oferta educativa

Prova d’accés Prova d’accés Educació d’adults

Curs específic per a l’accés a cicles

de grau mitjà Superació del curs

Llengües (anglès i francès)

Correspondència nivells MECR**

Superació

del nivell 3** de nivellProva d’Idiomes (EOI)Escola Oficial

* Equivalència certificació ACTIC

(4)

de competència mínima en les àrees

indicades per desenvolupar-se en la

societat actual.

Els ensenyaments de llengües són els

següents:

a) Llengua catalana (i aranès a l’Aran)

b) Llengua castellana

c) Llengua estrangera

– anglès

– francès

Informàtica (COMPETIC)

Aquests ensenyaments tenen com

a objectiu facilitar l’adquisició de la

competència digital, entesa com la

combinació de coneixements, habilitats

i actituds en l’àmbit de les tecnologies

de la informació i la comunicació (TIC)

per desenvolupar-se en la societat

actual.

secundària obligatòria s’estructuren

en tres àmbits, que contenen

les diverses àrees del currículum que

estableix la normativa vigent:

– àmbit de la comunicació;

– àmbit cientificotecnològic;

– àmbit social.

Proves lliures

Les proves lliures permeten obtenir

el certificat de formació instrumental

(CFI) i el títol de graduat o graduada

en educació secundària obligatòria

(GESO).

El Departament d’Ensenyament

convoca les proves lliures dues

vegades a l’any. Aquestes

convocatòries es fan públiques i se’n

pot demanar informació al telèfon

d’atenció ciutadana 012, als serveis

territorials del Departament

d’Ensenyament i al Consorci

d’Educació de Barcelona.

Es poden consultar els models de les

proves i la informació que s’hi refereix

a l’apartat de proves del web del

Departament d’Ensenyament

(ensenyament.gencat.cat).

Proves lliures per obtenir el certificat

de formació instrumental

Les proves del certificat de formació

instrumental són de caràcter global

i contenen les diverses àrees del

currículum de la formació instrumental

que estableix la normativa vigent.

Proves lliures per obtenir el títol

de graduat o graduada en educació

secundària obligatòria (GESO)

Les proves per obtenir el títol

de graduat o graduada en educació

Centres de formació

d’adults

Els centres de formació d’adults,

amb la coordinació en franges horàries

de matí, tarda i vespre, ofereixen l’oferta

educativa dels ensenyaments

i programes d’educació d’adults

indicats anteriorment.

Podeu consultar també les llistes

d’aquests centres al web del

Departament d’Ensenyament

(ensenyament.gencat.cat)

Alt Camp

Valls

CFA Valls 43010074

Ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) [43800] Tel. 977 612 010

Públic (Departament d’Ensenyament)

Alt Empordà Figueres

CFA Maria Verdaguer 17007178

C. d’Avinyonet, 38 [17600] Tel. 972 673 069

Públic (Departament d’Ensenyament)

Centre Tècnic d’Automoció 17008985

C. de Garrigàs, 1 [17600] Tel. 972 505 498 Privat

Roses

CFA de Roses (EMFAR) 17007130

Pl. de Pep Ventura, s/n [17480] Tel. 972 253 500

(5)

8

Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

CFA Vilafranca del Penedès 08062092

Av. de Tarragona, s/n (Institut Eugeni d’Ors) [08720]

Tel. 938 905 377

Aules en Sant Sadurní d’Anoia C. de Gelida, s/n [08770] Tel. 938 911 407

Públic (Departament d’Ensenyament)

Centre d’Estudis Vilafranca Excellens

08064660

C. del Papiol, 5, baixos [08720] Tel. 938 924 569 Privat CET Penedès 08069032 C. General Vallès, 1 [08720] Tel. 938 904 745 Privat Alt Urgell La Seu d’Urgell

CFA La Seu d’Urgell 25008583

C. Bisbe Benlloch, 7 [25700] Tel. 973 351 612

Públic (Departament d’Ensenyament)

Alta Ribagorça El Pont de Suert

CFA Alta Ribagorça 25009681

C. d’Aigüestortes, 12, baixos [25520] Tel. 973 691 264

Públic (corporacions locals)

Anoia Igualada

CFA Anoia 08062018

C. Concepció, 19 [08700] Tel. 938 043 710

Públic (Departament d’Ensenyament)

Escola Pia d’Igualada 08019502

Pl. Castells, 10 [08700] Tel. 938 032 700 Privat Igualada 08019551 C. de Sant Josep, 110-112 [08700] Tel. 938 031 494 Privat Bages Manresa

CFA Jacint Carrió i Vilaseca 08060113

Pl. de Cots, 5-7 [08240] Tel. 938 741 136

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Joan de Vilatorrada

CFA Sant Joan de Vilatorrada 08055464

Pg. de Gallifa,1 (Can Gallifa) [08250] Tel. 938 750 525

Públic (corporacions locals)

Baix Camp Cambrils

CFA Rosa dels Vents 43008781

Av. Horta de Santa Maria, 14 [43850] Tel. 977 361 350

Públic (corporacions locals)

Reus

CFA Mas Pellicer 43008857

Pl. de Mas Pellicer, 34, bloc 55, baixos [43204] Tel. 977 773 052

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Marta Mata 43008882

C. de Terol, 1 (Mas Carandell, barri Gaudí) [43202] Tel. 977 010 850

Públic (corporacions locals)

Aula-Centre de Formació 43012681 C. Joan Maragall, 6-8 [43202] Tel. 977 320 042 Privat Baix Ebre Deltebre Escola Lo Pont 43012721 Av. La Pau, 178 [43580] Tel. 977 706 320 Privat Tortosa CFA Tortosa 43009771 C. d’Hernán Cortés, 15 [43500] Tel. 977 588 995

Públic (Departament d’Ensenyament)

Baix Empordà Calonge

CFA de Calonge 17007580

Pl. Major, 2 [17251] Tel. 972 660 476

Públic (corporacions locals)

Palafrugell

CFA Palafrugell 17008146

Av. de García Lorca, 11-15 [17200] Tel. 972 304 345

Públic (Departament d’Ensenyament)

Palamós

CFA de Palamós 17007312

C. de Salvador Albert i Pey, 3 [17230] Tel. 972 600 810

Públic (corporacions locals)

Sant Feliu de Guíxols

CFA Sant Feliu de Guíxols 17007658

Pl. de Salvador Espriu, s/n [17220] Tel. 972 821 022

Públic (Departament d’Ensenyament)

Torroella de Montgrí

CFA Torroella de Montgrí 17007142

C. de l’Onze de Setembre, 2 [17257] Tel. 972 755 144

Públic (corporacions locals)

Baix Llobregat Castelldefels

CFA Castelldefels 08055051

C. de la Muralla, s/n [08860] Tel. 936 641 884

Públic (Departament d’Ensenyament)

Cornellà de Llobregat

CFA Cornellà de Llobregat 08042846

C. d’Ignasi Iglesias, s/n [08940] Tel. 933 755 903

Públic (Departament d’Ensenyament)

El Prat de Llobregat CFA Terra Baixa 08056572

Pl. dels Pirineus, 1 [08820] Tel. 934 795 696

Públic (Departament d’Ensenyament)

Esparreguera

CFA Esparreguera 08063618

Av. Barcelona, s/n [08292] Tel. 937 776 043

Públic (Departament d’Ensenyament)

Esplugues de Llobregat CFA Eugeni d’Ors 08061993

C. dels Cedres, 38, 1r [08950] Tel. 933 719 899

Públic (Departament d’Ensenyament)

Gavà CEFP Núria 08031976 C. Apel·les Mestres, 52-58 [08850] Tel. 936 622 113 Privat CFA Gavà 08062471 C. de Sarrià, 5 [08850] Tel. 936 620 704

(6)

Martorell

CFA Martorell 08062122

C. de Josep Tarradellas, 11, baixos [08760] Tel. 937 754 834

Públic (Departament d’Ensenyament)

Molins de Rei

CFA Rafael Farré 08055695

C. del Canal de la Infanta, 23-25 [08750] Tel. 936 801 636

Públic (Departament d’Ensenyament)

Olesa de Montserrat

CFA Mare de Déu de Montserrat 08062031

C. de Jaume Balmes, s/n [08640] Tel. 937 782 802

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Boi de Llobregat CFA Lluís Castells 08058209

Pl. de Montserrat Roig, 1, 2n [08830] Tel. 936 401 678

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Feliu de Llobregat CFA Mestre Esteve 08055439

Ctra. del Sànson, 74, 2a [08980] Tel. 936 326 777

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Joan Despí

CFA Arquitecte Jujol 08059731

C. del Timbaler del Bruc, 2 [08970] Tel. 933 736 758

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Just Desvern

CFA Sant Just Desvern 08062055

C. Montserrat, 2 [08960] Tel. 933 725 250

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Vicenç dels Horts CFA Garrosa 08055440

Ptge. de Pau Vila, 7 [08620] Tel. 936 566 951

Públic (Departament d’Ensenyament)

Vallirana

CFA de Vallirana 08056936

Pg. dels Horts, 6 [08759] Tel. 936 832 262

Públic (corporacions locals)

Viladecans

CFA Edelia Hernández 08060137

C. de Santiago Rusiñol, 2 [08840] Tel. 936 586 451

Públic (Departament d’Ensenyament)

Baix Penedès Cunit

CFA Dolors Paul 43011935

C. del Llobregat, 46 [43881] Tel. 977 674 601

Públic (corporacions locals)

El Vendrell

AFA El Vendrell 43010062

Av. de les Escoles, 19 [43700] Tel. 977 155 674

Públic (Departament d’Ensenyament)

Barcelonès Badalona

AFA Lloreda-La Pau 08061580

C. de Figueres, 2 A [08917] Tel. 933 832 453

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Gran Sol 08060204

Pl. Trafalgar, 1-7 [08913] Tel. 933 832 803

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Morera Pomar 08060216

C. de Ferrer i Bassa, 11-25, baixos [08915] Tel. 933 952 604

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Sant Roc 08055403

Av. del Maresme, 182 [08913] Tel. 934 603 996

Públic (Departament d’Ensenyament)

Barcelona

DM I - Ciutat Vella

CFA Barceloneta 08061907

C. de Balboa, 11, 2n [08003] Tel. 932 684 542

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Barri Gòtic 08055002

Ptge. de Gutenberg, 6 [08001] Tel. 934 125 741

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Manuel Sacristán 08055683

Via Laietana, 18, 8a planta [08003] Tel. 934 812 767

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Maria Rúbies 08061701

Rbla. del Raval, 29-35 [08001] Tel. 933 103 094

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Francesc Layret 08065202

C. de Sant Pere Més Baix, 55 [08003] Tel. 933 170 044

Públic (corporacions locals)

Centre d’Estudis Politècnics 08032208

Pl. d’Urquinaona, 10 [08010] Tel. 933 080 224

Privat

Escola Pia Sant Antoni 08005746

Rda. de Sant Pau, 72 [08001] Tel. 934 410 605 Privat STUCOM 08032361 C. de Pelai, 8 [08001] Tel. 933 015 696 Privat DM II - Eixample

CFA Can Batlló 08058489

C. del Comte d’Urgell, 187 [08036] Tel. 932 292 132

Públic (corporacions locals)

CFA Palau de Mar 08061683

C. del Comte d’Urgell, 187 [08036] Tel. 932 292 130

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Pere Calders 08062331

C. de Calàbria, 66-76 [08015] Tel. 934 246 917

Públic (Departament d’Ensenyament)

Gremial d’electricitat i fontaneria de Barcelona 08071354

C. Mallorca, 462 [08034] Tel. 934 519 266 Privat

López Vicuña 08035015

C. del Consell de Cent, 395-397 [08009] Tel. 934 876 594

Privat

Prat, Escola d’Adults 08013767

C. de Roger de Llúria, 97 [08009] Tel. 932 155 852

Privat

DM III - Sants-Montjuïc

CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08060411

Pg. de la Zona Franca, 56, 2n [08038] Tel. 932 233 393

Públic (Departament d’Ensenyament)

Aites 08054940

Av. del Paral·lel, 158 bis [08015] Tel. 934 237 600

Privat

Campus 25 08071779

C. de Daoiz i Velarde, 2-6, baixos [08028] Tel. 934 907 161

(7)

12

CFIT Centre de formació i investigacions tecnològiques 08072531

Gran Via de les Corts Catalanes, 144 [08038] Tel. 934 323 990

Privat

FORMAPRACTIC 08065779

C. Sant Pere d’Abanto, 4-6 [08014] Tel. 931 634 209 Privat Forma’t 08074082 C. Vilardell, 38 [08014] Tel. 934 326 112 Privat Oscus 08065093 C. de Violant d’Hongria, 45-49 [08028] Tel. 933 390 544 Privat DM IV - Les Corts

AFA Les Corts 08061968

C. Doctor Ibañez, 38 [08028] Tel. 937 636 193

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Francesc 08003658

C. del Taquígraf Serra, 7, 1a [08029] Tel. 933 218 377

Privat

DM V - Sarrià-Sant Gervasi

Thuya 08056195

C. de Sant Gervasi de Cassoles, 68 [08022] Tel. 932 127 412

Privat DM VI - Gràcia

CFA Rius i Taulet 08061919

Av. del Príncep d’Astúries, 23-27 [08023] Tel. 932 371 309

Públic (Departament d’Ensenyament)

Acis 08036299 C. de Molist, 17 [08024] Tel. 932 847 931 Privat Blancafort 08064301 C. de Bonavista, 30 [08012] Tel. 934 159 233 Privat

Escola d’adults ACIDH 08057175

C. de Siracusa, 53 [08012] Tel. 932 859 977 Privat DM VII - Horta-Guinardó CFA El Carmel 08062249 C. de Farnés, 54 [08032] Tel. 934 200 268

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Torrent d’en Melis 08062250

C. de la Mare de Déu de Montserrat, 78 [08024] Tel. 934 504 837

Públic (Departament d’Ensenyament)

Granja Escola Sinaí 08041842

C. Indústria, 137-141 [08025] Tel. 934 557 971

Privat

DM VIII - Nou Barris

AFA Ciutat Meridiana 08062109

C. de Perafita, 1-3 [08033] Tel. 933 594 566

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Canyelles 08055063

C. Juan Ramón Jiménez, 14 [08042] Tel. 934 285 904

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Freire 08044120

Via Favència, 254 [08042] Tel. 933 534 419

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Madrid 08061944

C. de Peñalara, 19-55 [08031] Tel. 934 071 431

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Prosperitat 08061956

C. de Joaquim Valls, 82 [08016] Tel. 933 545 216

Públic (Departament d’Ensenyament)

Centre Català Comercial 08033638

C. d’Escòcia, 130 [08016] Tel. 933 525 658 Privat Santapau-Pifma 08037346 C. d’Alella, 51 [08016] Tel. 934 080 126 Privat DM IX - Sant Andreu

AFA Bon Pastor 08061932

C. de Mollerussa, 5-21 [08030] Tel. 933 461 665

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Pegaso 08060231

C. dels Segadors, 2, 2n [08030] Tel. 933 464 362

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Trinitat Vella 08057667

C. de la Madriguera, 38-42 [08033] Tel. 933 119 357

Públic (Departament d’Ensenyament)

Monlau 08037395 C. de Monlau, 2, 4, 6 [08027] Tel. 933 408 204 Privat DM X - Sant Martí CFA El Clot 08060228 C. de Bilbao, 214 [08018] Tel. 933 075 245

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA La Pau 08065196

C. de Pere Vergés, 1, 4t [08020] Tel. 933 147 078

Públic (corporacions locals)

CFA La Verneda 08062146

C. Almacellesl, 1-11 [08020] Tel. 932 781 193

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Montserrat Roig 08062262

Rbla. de Prim, 87-89, 3r [08019] Tel. 932 564 935

Rbla. del Poble Nou, 128 [08018] Tel. 932 505 580

Públic (Departament d’Ensenyament)

Escola Tècnica Professional del Clot

08009260 C. de València, 680 [08024] Tel. 933 516 011 Privat L’Hospitalet de Llobregat CFA Bellvitge 08057953 C. de l’Ermita, 40, 1r [08907] Tel. 933 365 458

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Can Serra 08057965

C. d’Andorra, 12-14 [08906] Tel. 934 384 061

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Catalònia 08057874

C. Alhambra, 41 [08902] Tel. 934 228 260

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA El Gornal 08057679

Av. de Carmen Amaya, s/n [08902] Tel. 932 633 808

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Sanfeliu 08062110

C. d’Estronci, 24-26 [08906] Tel. 933 377 149

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Sant Josep 08062481

C. de la Mare de Déu de la Mercè, 20 [08901] Tel. 933 372 488

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Sant Ramon 08062493

Ptge. d’Amat, 5-7 [08904] Tel. 933 341 851

(8)

Miquel Servet 08031988

C. de Rodés, 6 [08901] Tel. 933 378 099 Privat

Sant Adrià de Besòs

CFA Manuel Fernández 08060125

C. de Frederica Montseny, 1 [08930] Tel. 934 622 364

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Pla de Besòs 08062134

C. de Joan Fiveller, 11-13, 1a planta [08930] Tel. 933 817 074

Públic (Departament d’Ensenyament)

Túrbula 08025137

Ctra. de Mataró, 26 [08930] Tel. 933 815 955

Privat

Santa Coloma de Gramenet CFA Fondo 08060289

Rbla. de Sant Sebastià, 98-100, 2a planta [08922]

Tel. 933 866 732

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Singuerlín 08060290

C. dels Almogàvers, 28 [08924] Tel. 933 910 306

Públic (Departament d’Ensenyament)

Berguedà Berga

CFA Berga 08061971

Camí del Pedret, 2 [08600] Tel. 938 213 169

Públic (Departament d’Ensenyament)

Conca de Barberà Montblanc

CFA Montblanc 43010323

Camí del Cementiri, s/n (apt. de correus 15) [43400]

Tel. 977 860 484

Públic (Departament d’Ensenyament)

Garraf

Sant Pere de Ribes

CFA Les Roquetes 08055853

C. d’Antoni Gaudí, 24 [08812] Tel. 938 143 839

Públic (corporacions locals)

Sitges

CFA de Sitges 08056006

C. de Sant Honorat, 26-28 [08870] Tel. 938 941 048

Públic (corporacions locals)

Vilanova i la Geltrú CFA Teresa Mañé 08057163

C. de la Unió, 81-83, baixos [08800] Tel. 938 933 749

Públic (Departament d’Ensenyament)

Garrotxa Olot

CFA La Garrotxa 17007671

Av. de l’Estació, 13 [17800] Tel. 972 271 445

Públic (Departament d’Ensenyament)

Gironès Girona

CFA Girona 17007181

Travessia de la Creu, 1 [17002] Tel. 972 228 820

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Nou Girona 17010441

C. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 [17005] Tel. 972 230 403

Públic (Departament d’Ensenyament)

Escola Tècnica Girona 17008638

Ctra. de Barcelona, 199 [17005] Tel. 972 208 316

Privat

Pauta, Centre Psicopedagògic 17008912

C. de Bernat Boades, 70, baixos [17005] Tel. 977 222 609

Privat

Salt

CFA Les Bernardes 17005339

C. de Sant Dionís, 40-42 [17190] Tel. 972 241 410

Públic (Departament d’Ensenyament)

Maresme Alella

CFA Alella 08074938 Av. Ferran Fabra, 1 [08328] Tel. 935 553 912

Públic (corporacions locals)

Arenys de Munt

CFA Arens de Munt 08074860

C. Generalitat, 2 (Escola Sant Martí) [08358] Tel. 937 937 980

Públic (corporacions locals)

El Masnou

CFA El Masnou 08071101

C. de la Segarra, 12 [08320] Tel. 935 571 880

Públic (corporacions locals)

Mataró

CFA Alarona 08062511

C. Sant Cugat, 169-173 [08302] Tel. 937 987 375

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Can Marfà 08060253

Pl. dels Bous, 5 [08301] Tel. 937 962 984

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Els Tarongers 08042858

Mare de Déu de la Cisa, 80-92 [08303] Tel. 937 994 604

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Can Noé 08061658

C. del Poeta Punsola, 45-47 / C. de Mèxic, 34 [08304]

Tel. 937 964 801

Públic (corporacions locals)

Col·legi Salesià Sant Jordi 08065123

Av. de Puig i Cadafalch, 80 [08303] Tel. 937 578 489

Privat

Escola Pia de Mataró 08021107

C. de Sant Agustí, 59 [08301] Tel. 937 556 159

Privat

Triangle 08073363

C. Sant Josep Oriol, 21, baixos [08302] Tel. 937 903 345

Privat

Montgat

CFA Timó 08064672

Camí Vell de Tiana, 60 (Edifici Folch i Torres) [08390]

Tel. 934 690 172

Públic (corporacions locals)

Pineda de Mar CFA Natura 08057047

C. de la Riera, 31 [08397] Tel. 937 671 560

Públic (corporacions locals)

Premià de Mar

CFA Premià de Mar 08060265

C. de Torres i Bages, 16 [08330] Tel. 937 510 548

Públic (Departament d’Ensenyament)

Vilassar de Dalt D.A.V.IN.CI 08074148

C. Avi Ribera, 5 [08339] Tel. 937 537 179 Privat

(9)

16

Vilassar de Mar

CFA Els Ametllers 08057059

C. de Manuel de Falla, 1, baixos [08340] Tel. 937 593 694

Públic (corporacions locals)

Montsià Amposta

CFA Sebastià Juan Arbó 43008754

C. Madrid, 35-39 [43870] Tel. 977 700 043

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Carles de la Ràpita Escola Pons 43012010

Av. de Jacint Verdaguer, 12 [43540] Tel. 977 741 158 Privat Noguera Balaguer CFA Balaguer 25008561 C. de l’Escola, s/n [25600] Tel. 973 448 159

Públic (Departament d’Ensenyament)

ACSER 25006793

C. de Sant Lluís, 50, baixos [25600] Tel. 973 445 912 Privat Osona Centelles CFA Centelles 08071391 C. de Jesús, 25 [08540] Tel. 938 813 880

Públic (corporacions locals)

Manlleu

CFA Martí i Pol 08063621

Pl. de Llevant, 3 [08560] Tel. 938 506 500

Públic (Departament d’Ensenyament)

Tangram 08074379 Av. Puigmal, 62 [08560] Tel. 938 510 882 Privat Tona CFA Tona 08055099 C. Nou, 1 [08551] Tel. 938 870 761

Públic (corporacions locals)

Torelló

CFA La Cooperativa 08063643

C. d’Enric Prat de la Riba, 17 [08570] Tel. 938 591 022

Públic (Departament d’Ensenyament)

Vic

CFA Montseny 08060095

Av. del Montseny, 16 [08500] Tel. 938 851 777

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Vic 08071743

C. de Sant Pere, 9 [08500] Tel. 938 855 371

Públic (corporacions locals)

Fundació Mil·lenari 08067867 Pl. del Mil·lenari, 2, 1r [08500] Tel. 938 866 510 Privat Pallars Jussà Tremp CFA Tremp 25008984 Pg. de la Conca de Tremp, s/n [25620] Tel. 973 652 066

Públic (Departament d’Ensenyament)

Pla de l’Estany Banyoles

CFA Pla de l’Estany 17008365

C. de Pere Alsius, 10, entl. [17820] Tel. 972 571 080

Públic (Departament d’Ensenyament)

Pla d’Urgell Mollerussa

CFA Mollerussa 25008625

C. d’Arbeca, 34 [25230] Tel. 973 600 955

Públic (Departament d’Ensenyament)

El Pla 25010164 Pg. Beethoven, 8 [25230] Tel. 973 710 385 Privat La Salle 25003184 C. Ferrer Busquets, 17 [25230] Tel. 973 600 270 Privat Ribera d’Ebre Móra d’Ebre

CFA Ribera d’Ebre 43010311

Av. Comarques Catalanes, 103 [43740] Tel. 977 402 779

Públic (Departament d’Ensenyament)

Ripollès Ripoll

CFA Ripollès 17008377

C. de Vinyes, 1, 3a planta [17500] Tel. 972 715 628

Públic (Departament d’Ensenyament)

Segarra Cervera

CFA Joan Comorera 25008571

C. del Duc d’Ahumada, 2 [25200] Tel. 973 532 564

Públic (Departament d’Ensenyament)

Segrià Lleida

CFA Joan Carles I 25007611

C. de la Mercè, 1 (casal cívic La Mariola) [25003] Tel. 973 260 745

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Segrià 25006410

C. de Santa Cecília, 1 [25001] Tel. 973 205 147

Públic (Departament d’Ensenyament)

FOMEMP 25010115 C. Acadèmia, 1 [25002] Tel. 973 274 766 Privat General d’Estudis 25010203 C. Alcalde Costa, 18 [25002] Tel. 973 280 888 Privat Ilerma 25002775

Gran Passeig de Ronda, 154 [25008] Tel. 973 727 878 Privat Selva Blanes CFA Es Piteus 17007129 C. de les Alberes, 7 [17300] Tel. 972 350 918

Públic (Departament d’Ensenyament)

Lloret de Mar

CFA Lloret de Mar 17007014

Pl. de Pere Torrent, s/n [17310] Tel. 972 362 020

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Hilari Sacalm

CFA de Sant Hilari Sacalm 17007211

Pl. Doctor del Gravalosa, s/n (Casa de Cultura) [17403]

Tel. 972 868 656

(10)

Santa Coloma de Farners CFA La Selva 17008389

C. de Sant Sebastià, 91 [17430] Tel. 972 840 262

Públic (Departament d’Ensenyament)

Vidreres

CFA de Vidreres 17010098

C. d’Orient, 18 [17411] Tel. 972 850 067

Públic (corporacions locals)

Solsonès Solsona

CFA Solsonès 25008753

C. dels Dominics, 14 [25280] Tel. 973 481 366

Públic (Departament d’Ensenyament)

Tarragonès Salou

CFA Àgora 43011765

Av. de Pau Casals, 14 [43840] Tel. 977 388 851

Públic (corporacions locals)

Tarragona

CFA Josepa Massanés i Dalmau 43007051

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n [43002] Tel. 977 237 860

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Tarragona 43008729

Perllongació del Carrer B (barri Riu Clar) [43006] Tel. 977 551 888

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Fòrum 43008778

C. de Ramon i Cajal, 70 [43005] Tel. 977 242 833

Públic (corporacions locals)

Aula Magna 43012629

Av. República Argentina, 11, baixos [43005] Tel. 977 222 277

Privat

Casas Formació 43010700

C. del Doctor Zamenhoff, 3 [43001] Tel. 977 220 890 Privat CEOP 43012708 Av. Roma, 5c, 1r 2a [43005] Tel. 977 243 433 Privat Novatècnica 43012125 C. de Francolí, 52-54 [43006] Tel. 977 556 031 Privat Vila-seca CFA Vila-seca 43010086 Pl. d’Estudi, 1 [43480] Tel. 977 391 811

Públic (Departament d’Ensenyament)

Urgell Tàrrega

CFA Tàrrega 25008595

C. de la Pau, s/n [25300] Tel. 973 501 712

Públic (Departament d’Ensenyament)

Les Astes 25010061 C. Talladell, 7-9, baixos [25300] Tel. 973 311 143 Privat Vall d’Aran Vielha e Mijaran CFA Val d’Aran 25008741

Ctra. del Túnel, 2 [25530] Tel. 973 641 364

Públic (Departament d’Ensenyament)

Vallès Occidental Badia del Vallès

CFA Badia del Vallès 08058210

Av. de la Costa Blava, s/n (edifici El Molí) [08214] Tel. 936 932 620

Públic (Departament d’Ensenyament)

Barberà del Vallès CFA Barberà 08056560

C. de Nemesi Valls, 35 [08210] Tel. 937 185 818

Públic (Departament d’Ensenyament)

Castellar del Vallès

CFA de Castellar del Vallès 08056018

C. dels Pedrissos, 9, baixos [08211] Tel. 937 148 355

Públic (corporacions locals)

Cerdanyola del Vallès

CFA l’Alzina de Cerdanyola 08056584

C. del Romaní, 5 [08290] Tel. 935 864 459

Públic (Departament d’Ensenyament)

Montcada i Reixac

CFA Montcada i Reixac 08062021

C. del Reixagó, 5 [08110] Tel. 935 643 001

Públic (Departament d’Ensenyament)

Polinyà

CFA El Roure 08070684

C. de Balmes, 10, 1r [08213] Tel. 927 132 469

Públic (corporacions locals)

Ripollet

CFA Jaume Tuset 08055397

Rbla. dels Pinetons, 1 [08291] Tel. 936 914 700

Públic (Departament d’Ensenyament)

Rubí

CFA Pau Casals 08060277

C. de Terrassa, 59-61 (edifici Estardívol) [08191] Tel. 935 887 704

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sabadell

CFA Can Rull 08057011

C. de Gustavo Adolfo Bécquer, 24 [08206] Tel. 937 274 344

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA La Concòrdia 08056997

C. de la Solidaritat, 21 [08206] Tel. 937 232 864

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA La Creu de Barberà 08057001

C. dels Carders, 14 [08204] Tel. 937 116 448

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Torre Romeu 08055075

C. de l’Anoia, 18, 1r [08202] Tel. 937 275 640

Públic (Departament d’Ensenyament)

L’Escola 08073341

C. del Sol, 167 [08201] Tel. 937 262 797 Privat

Sant Cugat del Vallès

CFA Sant Cugat del Vallès 08055713

C. de Castellví, s/n [08190] Tel. 935 891 382

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Quirze del Vallès

CFA Municipal l’Olivera 08065925

Av. del Vallès, 97-99 [08192] Tel. 937 215 980

(11)

20

Santa Perpètua de Mogoda CFA Can Folguera 08061555

Camí de la Granja, s/n [08130] Tel. 935 740 510

Públic (Departament d’Ensenyament)

Terrassa

CFA Anna Murià 08059691

C. de Terque, 76 [08225] Tel. 937 801 409

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Ègara 08062080

Pl. de la Immaculada, 4 [08226] Tel. 937 857 640

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Ramon Llull 08062079

C. d’Atenes, 59 [08224] Tel. 937 887 949

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA Salvador Espriu 08059706

C. de Badalona, 1 [08223] Tel. 937 847 613

Públic (Departament d’Ensenyament)

CFA La Llar 08058337

C. de Sant Isidre, 1 [08221] Tel. 937 881 886

Públic (corporacions locals)

Vallès Oriental Caldes de Montbui

CFA El Roure Gros 08074045

C. Gregori Montserrat, 4 [08140] Tel. 931 151 066

Públic (corporacions locals)

Canovelles

CFA Canovelles 08055041

Pl. de Pau Casals, s/n [08420] Tel. 938 463 968

Públic (Departament d’Ensenyament)

Cardedeu

CFA Cardedeu 08074215

Av. Jaume Morató, 18 (Edifici La Mongia) [08440]

Tel. 938 462 150

Públic (corporacions locals)

Taller Ginebró 08061634 C. Jaume Campmajor, 9 [08440] Tel. 938 444 363 Privat Granollers CFA Vallès 08061221 C. de Veneçuela, 86 [08402] Tel. 938 493 056

Públic (Departament d’Ensenyament)

Educem II 08068586

Pl. de Maluquer i Salvador, 19 [08400] Tel. 938 791 875

Privat

Escola Pia Granollers 08017785

C. Guayaquil, 54, 14 [08401] Tel. 938 794 314

Privat

Parc Estudi 08044788

C. de Josep Umbert, 38-40, baixos [08400] Tel. 938 792 167 Privat La Llagosta CFA La Llagosta 08059044 C. de l’Estació, 28 [08120] Tel. 935 744 981

Públic (Departament d’Ensenyament)

Les Franqueses del Vallès CFA Bellavista 08062468

C. de Rosselló, 37 [08520] Tel. 938 402 653

Públic (Departament d’Ensenyament)

Punts d’informació

Web: ensenyament.gencat.cat

Adreça electrònica:

educacioadults.ensenyament@gencat.cat • Consorci d’Educació de Barcelona

Pl. d’Urquinaona, 6 [08010] Barcelona (Barcelonès) Tel. 935 511 000

• Serveis Territorials al Baix Llobregat

C. de Laureà Miró, 328-330 [08980] Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

Tel. 936 859 450

• Serveis Territorials a Barcelona Comarques

C. de Casp, 15 [08010] Barcelona (Barcelonès)

Tel. 934 816 000

• Serveis Territorials a la Catalunya Central

Carretera de Vic, 175-177 [08243] Manresa (Bages)

Tel. 936 930 590

• Serveis Territorials a Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1 [17002] Girona (Gironès)

Tel. 872 975 000

• Serveis Territorials a Lleida

C. Pica d’Estats, 2 [25006] Lleida (Segrià)

Tel. 973 279 999

• Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

C. Churruca, 90 [08301] Mataró (Maresme)

Tel. 976 931 890

• Serveis Territorials a Tarragona

C. de Sant Francesc, 7 [43003] Tarragona (Tarragonès) Tel. 977 251 440

• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

C. de la Providència, 5-9 [43500] Tortosa (Baix Ebre)

Tel. 977 448 711

• Serveis Territorials al Vallès Occidental

C. del Marquès de Comillas, 67-69 [08202] Sabadell (Vallès Occidental)

Tel. 937 484 455 • IOC: ioc.xtec.cat

Telèfon d’atenció ciutadana 012 Centre Tècnic Vallès 08066796

C. de les Antigues Naus Militars, 3-4 [08520] Tel. 938 616 257

Privat

Mollet del Vallès

CFA Mollet del Vallès 08055385

C. de Roger de Llúria, 47 [08100] Tel. 935 701 548

Públic (Departament d’Ensenyament)

Montmeló

CFA de Montmeló 08056021

C. Nou, 34 [08160] Tel. 935 720 997

Públic (corporacions locals)

Montornès del Vallès CFA Marinada 08062523

Av. de Barcelona, 2 (Institut Vinyes Velles) [08170]

Tel. 935 682 005

Públic (Departament d’Ensenyament)

Parets del Vallès

CFA Parets del Vallès 08062043

Av. Espanya, 116 (Institut Torre de Malla) [08150]

Tel. 935 738 690

Públic (Departament d’Ensenyament)

Sant Celoni

CFA Baix Montseny 08055087

C. de Montserrat, 28 [08470] Tel. 938 674 175

Públic (corporacions locals)

Santa Maria de Palautordera CFA Ferran Soldevila 08057072

Pg. de les Escoles, 1 [08460] Tel. 938 482 573

Figure

Updating...

References