PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PAU ILLA CENTRE DEL MASNOU

84  Download (0)

Full text

(1)

               

PROJECTE DE REPARCEL∙LACIÓ DEL PAU ILLA CENTRE DEL MASNOU   

             

EMPLAÇAMENT:   CARRER D’ITÀLIA NÚMEROS 7‐ 11 

       CARRER PINTOR DOMENECH i FARRÉ NÚMEROS 11‐15          CARRER FLOS I CALCAT NÚMEROS 2‐14 

       EL MASNOU, BARCELONA  

PROPIETAT:     KIRSTAD PATRIMONIAL, S.L. 

DATA:     SETEMBRE 2011  EXPEDIENT:     89‐RP 

             

BARBER RENTERIA ARQUITECTES, SLP        

FIGUERAS‐SOLÉ, Advocats, SLP   

(2)

     

ÍNDEX   

 

1.  MEMÒRIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3  1.1.  OBJECTE

 

DEL

 

PROJECTE

 

DE

 

REPARCEL∙LACIÓ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3  1.2.  ANTECEDENTS

 

ADMINISTRATIUS

 

I

 

JUSTIFICACIÓ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4  1.3.  PLANEJAMENT

 

VIGENT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 7  1.4.  DESCRIPCIÓ

 

DEL

 

SECTOR ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10  1.5.  CRITERIS

 

DE

 

VALORACIÓ

 

I

 

ADJUDICACIÓ

 

DE

 

LES

 

FINQUES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13 

1.5.1.  Drets aportats a la reparcel∙lació ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13  1.5.2.  Valoració del sòl i dels drets adjudicats a la reparcel∙lació. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 16  1.5.3.  Criteris d’adjudicació de les finques resultants ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 26 

1.6.  CESSIÓ

 

DE

 

L’APROFITAMENT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 29  DESPESES

 

D’URBANITZACIÓ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32  2.  TITULARITAT

 

DELS

 

TERRENYS

 

I

 

DRETS

 

INCLOSOS

 

EN

 

EL

 

SECTOR

 I 

RELACIÓ

 

DE

 

PERSONES

 

INTERESSADES. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 34  2.1.  DESCRIPCIÓ

 

DE

 

LA

 

FINCA

 

INICIAL

 

APORTADA,

 

TITULARITAT

 

I

 

CÀRREGUES. ‐‐‐‐‐‐ 34  2.4.  FINQUES

 

RESULTANTS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 47 

2.4.1.  Descripció de les finques resultants amb aprofitament privat ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 47  2.4.2.  Descripció de les finques resultants de cessió obligatòria i gratuïta a 

l’ajuntament ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 57 

3.  COMPTE

 

DE

 

LIQUIDACIÓ

 

PROVISIONAL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 64  3.1.  EXEMPCIÓ

 

TRIBUTÀRIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 65   

 

 

 

 

(3)

1. MEMÒRIA   

1.1.  OBJECTE DEL PROJECTE DE REPARCEL∙LACIÓ   

L’objecte  del  present  document  és  la  redacció  del  Projecte  de  reparcel∙lació  del  PAU  l‘Illa  Centre  del  Masnou,  propietat  de  KIRSTAD  PATRIMONIAL,SL. 

 

Aquest  Projecte  es  redacta  en  la  modalitat  de  reparcel∙lació  per  compensació bàsica. Té per objecte l’execució del  planejament vigent  en  l’àmbit  territorial  del  polígon  d’actuació  urbanística  per  part  de  les  persones propietàries del sòl. En el present supòsit existeix un propietari  únic. 

 

El promotor d’aquest Projecte és la mercantil KIRSTAD PATRIMONIAL, SL,  domiciliada al carrer Mestres Villà 39‐41 bxs. 2a. del Masnou, Barcelona. 

 

El  present  Projecte  de  reparcel∙lació  s’ha  redactat  per  l’estudi  d’arquitectura  BARBER‐RENTERÍA  ARQUITECTES,  S.L.P,  societat  d’arquitectes  número  B‐62.833.025,  representada  per  Victòria  Barber  i  Willems,  arquitecte  col∙legiada  número  32.755‐7,  amb  domicili  professional al carrer El Masnou, 9 d’Allela i, el despatx a FIGUERAS‐SOLÉ,  Advocats,  SLP  amb  domicili  a  la  ciutat  de  Barcelona  (08008),  a  l’Av. 

Diagonal, 407, 4rt 2a. 

 

   

(4)

1.2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I JUSTIFICACIÓ   

La  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  en  data  de  14  de  juliol  de 2011 va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla general  d'ordenació al sector delimitat pels carrers d'Itàlia, Flos i Calcat, Roger de  Flor  i  Pintor  Domènech  Farré  del  Masnou,  promogut  i  tramès  per  l’Ajuntament  del  Masnou,  supeditant  la  seva  executivitat  i  consegüent  publicació al DOGC fins que, mitjançant un text refós que es presenti per  triplicat  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  diligenciat,  s’incorporin  les  prescripcions  que  es  fixen,  les  quals es concreten en:  

 

1.‐  Mantenir  els  paràmetres  de  sostre  residencial  que  foren  objecte  d’aprovació  per  part  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona en l’aprovació definitiva del Pla especial PE‐ “DOGI”. 

2.‐  Mantenir  com  a  espai  lliure  la  superfície  del  sòl  corresponent  a  l’àmbit  ocupat  per  la  zona  comercial  gran,  clau  11m,  amb  l’establiment  d’una  doble  clau  que  reguli  les  diverses  qualificacions  en superfície i subsòl. 

 

El present Projecte s’ha redactat ajustant‐se al Text Refós ja redactat, avui  en tràmit, i pendent de la seva publicació per a la seva executivitat.  

 

Per  tot  això,  i  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  125.6  del  RLU, 

l’executivitat  de  l’aprovació  definitiva  del  present  Projecte  de 

reparcel∙lació queda supeditada a la prèvia executivitat del Text Refós de 

la Modificació Puntual del PGO. 

(5)

 

D’altra  banda,  en  aplicació  del  mateix  article  125.6  del  RLU,  cal  que  s’incorpori  a  l’expedient  la  tramitació  simultània  del  Projecte  d’urbanització.  En  el  present  cas,  el  Projecte  d’urbanització  va  ser  presentat al Registre General de l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2011. 

 

Justificació de la proposta   

La  reparcel∙lació  proposada  té  com  a  objectiu  el  desenvolupament  del  planejament  urbanístic  i,  de  conformitat  amb  els  articles  124  del  TRLU  i  130 del RLU, el repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de  l’ordenació  urbanística  entre  les  persones  interessades,  la  determinació  de les indemnitzacions, l’establiment de les compensacions econòmiques  causades per l’execució urbanística, l’afectació de les parcel∙les resultants  al compliment dels deures urbanístics, així com la cessió gratuïta en favor  de  l’Ajuntament  de  El  Masnou  dels  terrenys  destinats  a  sistemes  urbanístics d’acord amb el planejament general aplicable. 

 

En aplicació de les previsions de l’article 130.1) del TRLU, la iniciativa en la  formulació del Projecte de reparcel∙lació per compensació bàsica del PAU  l‘Illa  Centre  del  Masnou  correspon  a  la  propietat  dels  terrenys  que  conformen el seu àmbit. 

 

D’acord amb les previsions contingudes a l’article 144 del RLU, la memòria 

justificativa de la reparcel∙lació farà constar el planejament que és objecte 

d'execució;  la  identificació  i  superfície  de  la  unitat  reparcel∙lable;  els 

(6)

distribució de beneficis i càrregues; la justificació del compte de liquidació  provisional; i la quantificació de l'equivalent econòmic del deure de cessió  de sòl amb aprofitament urbanístic. 

 

Atès  que  totes  les  càrregues  d'urbanització  van  a  càrrec  de  la  comunitat  reparcel∙latòria,  que  no  existeixen  construccions  o  plantacions  a  conservar,  ni  cap  persona  titular  del  dret  de  reallotjament,  el  present  document no conté més referències explícites al respecte.  

 

El sistema d’actuació urbanística mitjançant el qual s’executarà el Projecte  de reparcel∙lació del PAU l‘Illa Centre del Masnou és el de reparcel∙lació en  la modalitat de compensació bàsica, que es troba regulat als articles 130 i  següents del TRLU i articles 170 i següents del RLU.  

 

Atès  que  es  tracta  d’uns  terrenys  propietat  d’una  única  mercantil,  l’adjudicació a l’administració actuant del sòl amb aprofitament de cessió  no dóna lloc a la necessitat de constituir la Junta de Compensació d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  130.2  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  pel  qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant,  TRLU)  i  170  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el  Reglament de la Llei d’Urbanisme. Mitjançant el Projecte de reparcel∙lació  es  reparteix  equitativament  els  beneficis  i  les  càrregues  derivats  de  l’ordenació  urbanística,  es  formalitzen  les  cessions  de  sòl  públic  i,  s’adjudiquen les parcel∙les resultants.  

 

 

(7)

1.3. PLANEJAMENT VIGENT   

Serà d’aplicació la normativa que estableix la modificació del PGO al sector  delimitat  pels  carrers  d’Itàlia,  Flos  i  Calcat,  Roger  de  Flor  i  Pintor  Domènech i Farré del Masnou. Per tot el que no concreti aquest s’aplicarà  les NNUU del Pla General d’Ordenació del Masnou.  

 

Determinacions de la modificació del PGO al Sector Illa Centre.  

Divisió en Sistemes i Zones:  

    Sòl 

Sistemes*   7.307,00m

2

  Zones    8.419,00m

2

  Total    14.220,00m

2

 

*dels  quals  1.506  m

2

  corresponen  a  la  qualificació  en  placa  sistemes  d’espais lliures/ Volumetria definida comercial 

 

Sistemes: 

− Sistema d’espais viaris         (clau 1c) 

− Sistema d’espais verds        (clau 4) 

− sistema d'equipaments         (clau 5) sostre en PB. 

 

 

 

 

(8)

 

   

Zones  

− Zona d’Ordenació segons volumetria definida. Residencial (clau 11c). 

− Zona  d’Ordenació  segons  volumetria  definida  destinada  a  habitatge  protegit (clau 11hp), definida a l’article 379. 

− Sistema d’espais Lliures / Zona d'Ordenació segons Volumetria definida  comercial (clau 4/11m) 

Aquesta  nova  qualificació  del  PGO  del  Masnou  té  la  condició  de  qualificació  en  placa  tridimensional  en  tant  que  el  vol  o  coberta  de  la  volumetria definida té el règim de sistema d’espais lliures d’acord amb el  que es fixa en el plànol de zonificació i el subsòl te la qualificació de Zona  Volumetria  definida  comercial  dins  de  la  qualificació  en  placa  Sistema  d’espais lliures/Volumetria definida comercial. 

           

Qualificació Urbanística clau sòl

Sistemes 7.307,00

Sistema d’espais Lliures

4 5.503,00

Sistema d’espais

lliures/Volumetria definida

comercial 4/11m (4) 1.506,00

vials 1c 298,00

(9)

   

   

 

   

ÀMBIT 14.220,00

Sistemes 7.307,00 51,39%

Sistema d’espais Lliures 4 7.009,00 49,29%

4 5.503,00 38,70%

Sistema d’espais

lliures/Volumetria definida

comercial 4/11m (4) 1.506,00 10,59%

5 0,00 0,00% 677 m2st.

vials 298,00 2,10%

zones 6.913,00 48,61%

Zona Volumetria definida 11c 5.683,00

Zona Volumetria definida Hp 11hp 1.230,00

APROF sostre nºhab

Residencial 11c/11hp 19.714,00 237 83,18 m2/hab

lliure 13.799,80 153 90,00 m2/hab

concertat 1.971,40 28 70,00 m2/hab

protegit 3.942,80 56 70,00 m2/hab

Comerç gran (11m) 1.506,00

Comerç 11c 3.356,00

Total 24.576,00

(4) Qualificació de sistema d’espais lliures dins de la qualificació en placa Sistema d’espais lliures/Volumetria definida comercial.

(11m) Qualificació de Zona Volumetria definida comercial dins de la qualificació en placa Sistema d’espais lliures/Volumetria definida comercial.

(10)

1.4. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR   

Els  terrenys  de  l’àmbit  ocupen  gairebé  tota  l’illa  compresa  entre  els  carrers  Itàlia,  Flos  i  Calcat,  Roger  de  Flor  i  Pintor  Domènech  Farré  del  Masnou, amb una superfície de 14.272,8 m

2

. Té façana amb el C. Roger de  Flor  a  l’oest  amb  una  longitud  de  69,70m,  façana  al  C.  Itàlia  amb  una  longitud  de  176,20  m  i  façana  al  sud  al  C.  Flos  i  Calçat  de  177,30  m.  i  la  façana  al  C.  Pintor  Domènech  Farré,  orientació  est,  amb  una  longitud  de  47,80 m. 

 

El  desnivell  de  les  voreres  arriba  a  ser  de  7  metres  en  el  cas  més  desfavorable. 

 

Els  edificis  veïns  existents  són  tant  d’habitatges  com  industrials  amb  alçades de PB+1PP i PB+5PP.  

 

(11)

FOTO

 

El Ca  

OGRAFIES

arrer Flos  i Calcat 

 

 

(12)

El Ca

El Ca  

El Ca    

arrer Pinto

arrer d’Ità

arrer Roge

or Domèn

àlia 

er de Flor 

nech i Farr

 

ré 

 

(13)

1.5. CRITERIS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES

 

Donant  compliment  a  l’article  144.1c  del  RLU,  el  present  Projecte  de  reparcel∙lació  incorpora  els  criteris  emprats  per  a  la  valoració  de  la  finca  aportada  i  de  les  parcel∙les  resultants,  tot  amb  l’objectiu  d’exposar  i  de  legitimar  la  distribució  dels  beneficis  i  les  càrregues  que  deriven  del  planejament que s’executa. 

 

S’ha  parcel∙lat  de  forma  coherent  amb  les  qualificacions  urbanístiques,  acomplint el PGM del Masnou. Tot hi la parcel∙lació indicada, alguna de les  parcel∙les resultants encara pot ser objecte de subdivisions d’acord amb la  normativa  urbanística.  En  funció  dels  projectes  edificatoris  es  concretarà  aquesta necessitat, ajustant‐se sempre a la normativa vigent. 

 

1.5.1. Drets aportats a la reparcel∙lació   

La titularitat del dret de propietat s’ha determinat en aplicació de l’article  3 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 146.b) del RLU, que estableix que, llevat  prova en contra, es considerarà titular a qui consti com a tal als registres  públics  que  produeixin  presumpció  de  titularitat,  només  destructible  judicialment.  En  el  seu  defecte,  qui  aparegui  amb  aquest  caràcter  en  registres fiscals o qui ho sigui de forma pública i notòria. No existeix, a la  vista  de  la  documentació  facilitada  per  la  propietat  i  pel  Registre  de  la  Propietat, titularitat dubtosa o litigiosa. 

 

 

 

(14)

 

QUANTIFICACIÓ DELS DRETS APORTATS

FINCA FINCA

REGISTRAL SITUACIÓ PROPIETARI SUPERFÍCIE

M2 COEFICIENT

A Nº 15604

Carrer d'Itàlia, carrer Roger de Flor, carrer Flos i

Calcat i carrer Domènech Farré

KIRSTAD

PATRIMONIAL,SL 14.272,8 100%

   

Els articles 126.1a) del TRLU i 133.1 del RLU disposen que, llevat pacte en  contra,  com  a  criteri  per  a  determinar  els  drets  i  deures  de  les  persones  propietàries als projectes de reparcel∙lació, que els seus drets han de ser  proporcionals  a  la  superfície  de  les  finques  originàries  en  la  data  de  l’aprovació  definitiva  de  la  delimitació  del  polígon  d’actuació  urbanística  que suposa l’inici de l’expedient de reparcel∙lació (art. 125 del TRLU).  

 

Això  vol  dir  que  tots  els  terrenys  inclosos  dins  d’un  mateix  polígon  d’actuació  es  valoraran  uniformement,  és  a  dir,  d’acord  amb  un  mateix  valor unitari, subjectant‐se als criteris de la legislació aplicable en matèria  de sòl i de valoracions.  

 

Els  terrenys  de  domini  públic  preexistent  no  tenen  assignat  coeficient  d’aportació  ni  drets  edificables  tota  vegada  que,  segons  el  previst  en  l’article 126. 4 i 5 del TRLU, no participen en el repartiment de beneficis i  càrregues i, per consegüent, no donen lloc a atribució d’aprofitament. 

 

(15)

La  valoració  dels  drets  inicials  s’efectua  de  conformitat  amb  la  legislació  aplicable i amb independència de la valoració de les indemnitzacions que  tot  seguit  es  detallen  i  les  que  s’escaiguin,  les  quals  se  satisfaran  pel  propietari amb càrrec al Projecte d’urbanització, en concepte de despeses  d’urbanització  (art.  120  del  TRLU).  La  data  per  determinar  el  dret  dels  propietaris afectats serà la de la iniciació de l’expedient de reparcel∙lació.  

 

Les indemnitzacions que corresponguin als seus titulars pels vols existents,  càrregues  i  altres  despeses  incompatibles  amb  el  planejament,  es  valoraran  amb  independència  del  sòl  i  se  n’ha  de  satisfer  l’import  als  propietaris  interessats  amb  càrrec  al  Projecte  de  reparcel∙lació,  en  concepte de despeses d’urbanització. 

 

Les  despeses  de  gestió  necessàries  per  al  desenvolupament  del  polígon,  que  s’especifiquen  en  aquest  Projecte,  així  com  les  indemnitzacions  a  possibles  ocupants  o  pels  projectes  d’expropiació,  a  tramitar  si  s’escaigués, aniran a càrrec dels adjudicataris de les finques resultants de  la reparcel∙lació en proporció al valor d’aquestes. 

 

Les  quotes  que  es  derivin  de  les  despeses  descrites  anteriorment  seran  abonades pels propietaris i interessats a l’Administració actuant. 

 

D’altra  banda,  l’article  40.2  del  TRLU  preveu  la  limitació  del  dret  a 

l’aprofitament  urbanístic  que  recau  en  els  propietaris  fins  al  85%.  Així 

doncs,  a  l’únic  propietari  se  li  assignarà  una  quota  de  participació 

corresponent al percentatge que representi la superfície aportada sobre el 

(16)

1.5.2. Valoració  del  sòl  i  dels  drets  adjudicats  a  la  reparcel∙lació. 

 

De  conformitat  amb  el  que  preveuen  els  articles  126.1b)  i  37  del  TRLU,  i  133 i 140 del RLU, la valoració dels drets a la reparcel∙lació s’efectua de la  manera  que  decideixen  per  unanimitat  les  persones  propietàries  afectades sota criteris objectius i generals per a tot el polígon, i en funció  de  l’aprofitament  urbanístic.  En  cas  contrari,  si  manca  acord  unànime  entre  els  propietaris  afectats,  es  valoraran  segons  el  previst  a  la  Llei  6/1998,  de  13  d’abril,  sobre  Règim  del  Sòl  i  Valoracions  o,  en  el  seu  defecte,  segons  la  llei  aplicable  en  aquesta  matèria.  En  qualsevol  cas,  la  valoració  de  les  parcel∙les  resultants  ha  d’establir  el  valor  relatiu  homogeneïtzat de cadascuna de les zones. Aquests valors homogeneïtzats  han  d’expressar  la  intensitat  d’usos,  la  rigidesa  de  la  demanda,  i  llur  localització.  

 

A efectes de valoració del sòl, és d’aplicació el Text refós de la llei del sòl,  Reial  Decret  Legislatiu  2/2008,  de  20  de  juny,  concretament  l’article  27  que fa referència als processos reparcel∙latoris. 

 

Per  a  la  valoració  del  sòl  urbanitzat,  de  conformitat  amb  l’article  24  del 

RDL  2/2008,  hem  de  considerar  l’ús  i  l’edificabilitat  atribuïts  per 

l’ordenació  urbanística  (art.  24.1.a)  i  aplicar‐li  el  valor  de  repercussió 

determinat pel mètode residual estàtic (art. 24.1.b) (Ordre ECO/805/2003, 

de  27  de  març,  sobre  normes  de  valoració  de  bens  immobles  i  de 

determinats drets per a certes finalitats financeres, modificada per l’Ordre 

EHA/3011/2007, de 4 d’octubre). 

(17)

 

El mètode de càlcul del valor de repercussió de sòl a que es refereix l’art. 

24.1.b del R. D. Legislatiu 2/2008 és el mètode residual estàtic, definit a la  normativa  de  valoracions  a  efectes  hipotecaris  (Ordre  ECO/805/2003,  de  27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats  drets per a certes finalitats financeres).  

 

El mètode residual estàtic consisteix en l’anàlisi de les inversions en valors  actuals, en base l’ús més intensiu i millor possible. S’estima mitjançant la  detracció del valor de l’immoble actual en venda, del conjunt de despeses  i beneficis de construcció i promoció, obtenint de manera residual el valor  del sòl. La seva aplicació està lligada als mètodes de valoració del cost de  reposició  i  de  mercat,  ja  que  el  valor  de  l’immoble  ha  de  ser  conegut  en  base  l’anàlisi  del  mercat  i  per  la  metodologia  del  cost  de  reposició  s’obtenen el total de les despeses a tenir en compte (Llicències, projectes,  direcció  d’obres,  planejament,  indemnitzacions,  etc...)  per  obtenir  residualment el valor del sòl. 

 

La fórmula per calcular el valor residual estàtic es determina en l’article 42  de la ORDRE ECO/805/2003 i defineix el valor del terreny com:  

F = VM x (1‐b) ‐ ∑Ci   On: 

F és el valor del terreny a obtenir residualment,   VM és el valor de venda de l’immoble acabat,  

b és el marge o el benefici net del promotor expressat en tant per u,  

∑Ci  cadascuna  de  les  despeses  necessàries  (cost  de  contrata,  honoraris 

(18)

necessaris,  assegurances,  impostos  no  recuperables,  despeses  de  declaració d’obra nova...).  

 

VALOR DE MERCAT (VM)   

Per  tal  d’establir  els  valors  de  mercat  de  les  diferents  tipologies  edificatòries  de  la  Illa  Centre  a  partir  de  productes  immobiliaris  equivalents. 

 

Ús residencial   

HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM GENERAL I CONCERTAT 

El Pla d'Habitatge 2009‐2012 (Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre  i Decret 13/2010, de 2 de febrer) fixa els valors màxim de venda depenent  de  les  zones  geogràfiques  i  l'ús,  pel  que  fa  al  Masnou,  els  valors  són  els  següents: 

Habitatge de protecció oficial de règim general(Zona A):  

1.940,48 €/m

2

 de sostre útil.         

  1.552,38 €/m

2

 de sostre construït.  

Habitatge de protecció oficial de preu concertat (Zona A2):    

3.001,68 €/m

2

 de sostre útil. 

2.401,34 €/m

2

 de sostre construït. 

 

El  valor  corresponent  al  sostre  construït  s’ha  obtingut  de  la  relació  següent: 

  V sostre construït =0.80* V sostre útil  

 

(19)

HABITATGE DE RENDA LLIURE 

Per  tal  de  fixar  un  preu  de  venda  per  a  l’habitatge  de  renda  lliure  s’ha  consultat  l’Informe  Sectorial  de  Barcelona  elaborat  per  l’Associació  de  Promotors de Barcelona( APCE). També s'ha realitzat un estudi de mercat  sobre les ofertes existents a data d’avui.  

 

Pel que fa a l’Informe Sectorial, el preu de venda mitjà per m

construït al  Masnou l’any 2010 va ser de 3.152€.  

 

   

D’altra  banda  l’estudi  de  mercat  realitzat  s’ha  considerat  habitatges 

equivalents als de l’entorn, i s’han ponderat tenint en compte factors com 

places  d’aparcament,  antiguitat,  situació  o  instal∙lacions  comunitàries.  Es 

detallen a continuació: 

(20)

   

L’estudi de mercat és més acurat en ser més actual i alhora estar centrat  en  les  tipologies  d’habitatges  iguals  a  les  existents  al  PMU  Illa  Centre,  mentre  que  les  de  l’Informe  Sectorial  ha  d’incloure  també  tipologies  menys  denses  que  no  es  corresponen.  D’altra  banda  el  ministeri  de  Foment  ha  publicat  dades  estadístiques  segons  les  quals  el  preu  de  l’habitatge ha baixat un 5,4% en la segon trimestre del 2011 respecte l’any  anterior. Per tant, les dades estadístiques més oficials de l’habitatge lliure  al  Masnou  estarien  al  voltant  de  2.982€  a  l’any  2011.  Les  previsions  indiquen que aquests valors seguiran baixant com a mínim en els propers  2 anys.  

 

Per tant, entre els valors de 2.982€ i 3.398,28€ prendrem el major. 

     

UBICACIÓ

SUPERFÍCIES

CONSTRUÏDES HABITACIONS BANYS PARKING ANY PREU FONT preu/m2

COEF.

PONDE RACIÓ

preu/m2 ponderat

Zona ambulatori 118 4 2 0 >10 318.000,00 € habitaclia 1,22.694,92 € 3.233,90 Zona ambulatori 90 3 1 1 >10 280.000,00 € habitaclia 1,053.111,11 € 3.266,67 Zona centre 82 3 1 0 >10 225.000,00 € habitaclia 1,152.743,90 € 3.155,49 Zona centre 122 3 2 1 >10 450.000,00 € habitaclia 13.688,52 € 3.688,52 Zona carretera 100 4 2 0 >10 315.000,00 € habitaclia 1,23.150,00 € 3.780,00

Zona centre 80 2 1 0 >10 210.000,00 € habitaclia 1,152.625,00 € 3.018,75 Zona centre 115 4 2 0 >10 318.000,00 € habitaclia 1,152.765,22 € 3.180,00 Zona mercat 90 4 1 0 >10 260.000,00 € habitaclia 1,12.888,89 € 3.177,78 Zona centre 100 4 2 0 >10 330.000,00 € habitaclia 1,153.300,00 € 3.795,00 Zona centre 90 4 1 0 >10 299.000,00 € habitaclia 1,153.322,22 € 3.820,56 Zona centre 87 3 1 0 >10 250.000,00 € habitaclia 1,152.873,56 € 3.304,60 Zona centre 90 3 1 0 >10 237.000,00 € habitaclia 1,152.633,33 € 3.028,33 Zona mercat 90 4 1 0 >10 299.000,00 € habitaclia 1,13.322,22 € 3.654,44 Zona centre 100 4 1 1 >10 275.000,00 € habitaclia 12.750,00 € 2.750,00 Zona mercat 93 4 1 0 >10 260.000,00 € habitaclia 1,12.795,70 € 3.075,27 Zona centre 90 3 1 0 >10 220.000,00 € habitaclia 1,12.444,44 € 2.688,89 Zona centre 90 3 1 1 >10 280.000,00 € habitaclia 13.111,11 € 3.111,11 Zona centre 90 3 1 0 >10 235.000,00 € habitaclia 1,152.611,11 € 3.002,78 Zona centre 75 3 1 0 >10 240.000,00 € habitaclia 1,153.200,00 € 3.680,00 Zona mercat 100 4 2 1 <10 415.000,00 € habitaclia 4.150,00 €

can jordana, PISICNA

comunitària 0,85 3.527,50 €

Zona centre 80 3 2 2 <10 341.000,00 € habitaclia 0,854.262,50 € 3.623,13 Zona mercat 110 4 2 1 <10 450.000,00 € ouletdepisos 4.090,91 €

can jordana, PISICNA

comunitària 0,85 3.477,27 € Zona mercat 94 2 2 1 <10 360.000,00 € ouletdepisos 3.829,79 €

can jordana, PISICNA

comunitària, dúplex 0,85 3.255,32 €

Zona centre 83 2 2 0 obra nova 330.556,00 € habitaclia 1,053.982,60 € 4.181,73 Zona centre 125 4 2 2 obra nova 457.000,00 € trovit dúplex3.656,00 € 0,75 2.742,00

Zona centre 91 2 2 0 obra nova 330.556,00 € trovit 1,053.632,48 € 3.814,11 Zona centre 78 3 2 0 obra nova 342.577,00 € habitaclia 1,054.392,01 € 4.611,61 Zona centre 70 2 1 2 obra nova 315.000,00 € habitaclia 0,754.500,00 € 3.375,00 Zona centre 75 2 2 2 obra nova 300.000,00 € habitaclia 0,754.000,00 € 3.000,00 Zona centre 80 3 2 0 obra nova 298.000,00 € habitaclia 1,053.725,00 € 3.911,25 Zona centre 83 2 1 0 obra nova 270.000,00 € habitaclia 1,053.253,01 € 3.415,66

VALOR MIG PONDERAT 3.398,28 3.338,89 €

(21)

LOCALS  COMERCIALS  DE  PETIT  COMERÇ  EN  ELS  BAIXOS  D’EDIFICIS  RESIDENCIALS. 

En el cas dels locals comercials destinats a petits comerços situats en les  plantes  baixes  dels  edificis  destinats  majoritàriament  a  habitatge,  també  s’ha  consultat  dades  publicades  per  l’Associació  de  Promotors  de  Barcelona i s'ha realitzat un estudi de mercat sobre les ofertes existents a  data d’avui.  

 

Pel que fa a les dades d’APCE, només n’hi ha dels locals comercials de la  ciutat de Barcelona. Si entenem que la zona del PMU Illa Centre correspon  el preu entre els 1.150€ i 1.800€.  

 

D’altra  banda  s’ha  realitzat  un  estudi  de  mercat  que  es  detalla  a  continuació: 

 

   

L’estudi de mercat és més acurat en ser més actual i alhora estar situat en  l’entorn  immediat  del  PMU  Illa  Centre.  S’ha  de  dir  que  El  Masnou  és  un  municipi amb baixa activitat comercial. 

 

Per tant entre la forquilla compresa entre els valors 1.150.‐€/m

2

 a 1.800.‐

€/m

2

 prenem com a valor el de 1.741,36€/m

2

.   

UBICACIÓ RFÍCIES CONSTR HABITACIONS0 BANYS PARKING ANY PREU FONT preu/m2

COEF.

PONDE RACIÓ

preu/m2 ponderat

Ocata 116 1 0 >10 173.500,00 € trovit 1,11.495,69 € 1.645,26

Zona centre 300 1 0 >10 300.000,00 € trovit 1,051.000,00 € 1.050,00

voramar 300 3 3 10 650.000,00 € trovit 0,82.166,67 € 1.733,33

Zona centre 30 1 0 >10 55.000,00 € trovit 1,051.833,33 € 1.925,00

Zona centre 74 1 0 >10 130.000,00 € habitaclia 1,051.756,76 € 1.844,59

Zona mercat 160 0 0 >10 360.000,00 € idealista 12.250,00 € 2.250,00

VALOR MIG PONDERAT 1.741,36 1.750,41 €

(22)

LOCALS COMERCIALS DE GRAN COMERÇ QUALIFICAT AMB LA CLAU 11m. 

En  el  cas  del  local  comercial  destinat  a  gran  comerç  és  molt  difícil  de  quantificar el seu valor de mercat en no haver elements de comparació a  l’abast. Per tant, s’ha optat per prendre com a valor el preu acordat en el  Contracte de Promesa de Compravenda signat a data 18 de maig de 2011  per KIRSTAD PATRIMONIAL, SL, com a propietària de l’àmbit i per tant del  futur aprofitament, i una empresa d’alimentació. 

Aquest preu es quantifica en 3.750.000€ per una superfície comercial amb  magatzem  i  una  superfície  per  aparcaments  soterrats.  En  no  haver‐hi  un  desglossament  de  preus  per  cada  concepte  s’ha  calculat  en  funció  dels  preus que ja hem estimat anteriorment: 

 

   

Com es pot veure s’ha pres com a valors de venda el preu de cost per als  aparcaments i pel magatzem (justificat en l’apartat de Costos Ci), i el preu  ja justificat anteriorment per al preu de venda de la part de local que es  annexa al comerç gran i de qualificació 11c4. 

 

Les  superfícies  adoptades  són  les  resultants  del  projecte  edificatori  específic, que no esgota en la superfície comercial els 1.506 m

2

 en fer‐se  servir per accessos comunitaris als aparcaments del conjunt.  

 

Per tant, el valor final per al comerç gran serà la mitja proporcional amb el  valor de les diferents superfícies amb els rendiments: 

m2 cons €/m2 cost €/m2 preu de venda preu total

promesa de venda sorli 2.439,15 3.750.000,00 €

aparcaments 1.481,10 492,60 729.594,13 €

local petit 329,51 1.741,36 € 573.796,99 €

magatzem 942,86 615,75 580.569,44 €

comerç gran 1.166,78 1.599,31 € 1.866.039,44 €

(23)

 

   

El valor de mercat del comerç gran és fixa en 1.350,03€/m

2

.   

COSTOS (Ci)   

Aquí  hi  intervenen  tots  els  costos  que  resumirem  en  dos:  construcció  i  promoció. 

 

CONSTRUCCIÓ 

Per  obtenir  el  preu  del  m

2

  construït  d’execució  material  s’ha  utilitzat  el  mètode de càlcul del col∙legi d’Arquitectes de Catalunya: 

 

   

A aquest preu se li ha d’afegir el 13% despeses generals i 6% de benefici  industrial. 

 

PROMOCIÓ   

A les depeses de la construcció se li ha d’afegir els costos de la promoció  com  són  els  honoraris  tècnics,  OCT,  taxes  i  llicències,  assegurances, 

m2 cons €/m2 cost €/m2 preu de venda preu total sostre de comerç gran a vendre com a comerç 1.166,78 1.599,31 € 1.866.039,44 € sostre de comerç gran a vendre com aparcament 339,22 492,60 167.100,75 € 1.506,00 1.350,03 € 2.033.140,19 €

PRESSUPOST D'EXECUCÓ MATERIAL (PEM)

M=Mb x Cg x Ct x Cq x Cu Mb Cg Ct Cq Cu M

490,00 € 1 1,2 1,1 1,4 905,52 € HABITATGE LLIURE (50>100 m2)

490,00 € 1 1,2 0,8 1,4 658,56 € HABITATGE PROTEGIT RÈGIM GENERAL

490,00 € 1 1,2 0,9 1,4 740,88 € HABITATGE PROTEGIT CONCERTAT

490,00 € 1 1,2 1 1 588,00 € COMERCIAL

490,00 € 1 1,2 0,9 1 529,20 € COMERCIAL GRAN

490,00 € 1 1,1 0,8 0,8 344,96 € APARCAMENTS

490,00 € 1 1,1 0,8 1 431,20 € MAGATZEMS SOTERRATS VINCULATS A COMERÇOS

(24)

despeses  de  notaria,  declaració  d’obra  nova,  inscripcions  registrals  i  impostos  no  recuperables,  la  comercialització  i  la  pròpia  gestió  de  la  promoció. 

 

Aquestes despeses són d’un 20% sobre els costos de construcció. 

 

MARGE DE LA PROMOCIÓ (Ci)   

S’ha fet servir el que indica l’Ordre EHA/3011/2007, de 4 d’octubre: 

En  el  caso  de  edificios  destinados  a  varios  usos  la  prima  de  riesgo  mínima  se  obtendrá  ponderando  las  primas  de  riesgo  mínimas  señaladas  anteriormente  en  función  de  la  superficie  destinada  a  cada uno de los usos. 

Tipo de inmueble  Margen sin financiación ni Impuesto  sobre la Renta de Sociedades (IRS)  Edificios de uso residencia:

Viviendas primera 

residencia  18 

Viviendas segunda 

residencia  24 

Edificios de oficinas  21

Edificios comerciales  24

Edificios industriales  27

Plazas de aparcamiento  20

Hoteles  22

Residencias de estudiantes y 

de la tercera edad  24 

Otros  24

 

 

(25)

Per tant el càlcul del Valor Residual del sòl pels diferents usos ha estat el  següent: 

   

Els coeficient d’homogeneïtzació són els següents: 

   

El valor de la UV urbanitzada és fixa en 1.493,51 €/UV. 

 

VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 

En base a tot el que ha quedat justificat fins aquest punt, la valoració de  les finques resultants en la present reparcel∙lació és la següent: 

 

Valor de venda (euros/m2 útil)

any 2011

VM Valor de venda

(euros/m2 construït)

b (marge del promotor segons EHA)

1-b

Cem (cost d'execució material)(euros/m2

construït)

Cc( Cost de contractació (13%

despeses generals + 6% benefici industrial)(euros/m2

construït)

Ci(cost de la construcció i despeses de la promoció)(euros/m2

construït)

F VM x (1-b) - ∑Ci (Repercussió €/m2

de sostre)

Habitatge de renda

lliure (11c) 3.398,28 € 0,18 0,82 905,52 € 1.077,57 € 1.293,08 € 1.493,51 € Habitatge protegit de

règim general (11hp) 1.940,48 € 1.552,38 € 0,18 0,82 658,56 € 783,69 € 940,42 € 332,53 € Habitatge protegit

concertat (11hp) 3.001,68 € 2.401,34 € 0,18 0,82 740,88 € 881,65 € 1.057,98 € 911,13 € Comerç petit (11c) 1.741,36 € 0,24 0,76 588,00 € 699,72 € 839,66 € 483,77 € Comerç gran (11m) 1.350,03 € 0,24 0,76 529,20 € 629,75 € 755,70 € 270,32 €

F VM x (1-b) - ∑Ci (Repercussió €/m2

de sostre)

H (Valor d'homogenització)

Habitatge de renda

lliure (11c) 1.493,51 € 1,00

Habitatge protegit de

règim general (11hp) 332,53 € 0,22 Habitatge protegit

concertat (11hp) 911,13 € 0,61 Comerç petit (11c) 483,77 € 0,32

Comerç gran (11m) 270,32 € 0,18

(26)

   

1.5.3. Criteris d’adjudicació de les finques resultants   

Mitjançant el present Projecte de reparcel∙lació i de conformitat amb l’art  130c) del RLU, se situa sobre parcel∙les determinades i en zones aptes per  a l’edificació l’aprofitament urbanístic que estableix el planejament i que  s’adjudica  als  propietaris  i  a  l’Administració  cessionària.  A  tal  efecte  i  en  compliment del que preveu l’art 147 del RLU, s’efectua en el Projecte de  reparcel∙lació  una  relació  de  les  parcel∙les  resultants,  en  la  que  s’hi  expressen  les  circumstàncies  exigides  per  les  legislacions  urbanística  i  hipotecària.  Com  es  pot  observar,  s’ha  adjudicat  tota  la  superfície  del  polígon, donant compliment a l’art. 138.1 del RLU.  

 

En  la  descripció  de  cada  parcel∙la  resultant  es  detallen  les  càrregues  procedents  de  la  finca  aportada  que  resultin  compatibles  amb  les  determinacions del planejament i es traslladen a les finques resultants que  substitueixin  per  subrogació  real  la  finca  gravada,  tal  i  com  assenyala  l’article 148 del RLU i 11 del Reial Decret 1093/1997, de 04 de juliol.  

 

FINCA QUALIFICACIÓ SUPERFÍCIE PARCEL·LA M2

EDIF. M2 RESIDENCIAL

LLIURE COEF.

POND.

EDIF. M2 RESIDENCIAL

CONCERTAT COEF.

POND.

EDIF. M2 RESIDENCIAL HPO GENERAL

COEF.

POND.

EDIF. M2 COMERÇ PETIT

COEF.

POND.

EDIF. M2 COMERÇ GRAN

COEF.

POND.

UV VALOR %

2 11c1

residencial

957,7 2.353,0 1,0 560,0 0,32 2.534,4 14,70%

3 11c2

residencial

1.045,2 2.353,0 1,0 560,0 0,32 2.534,4 14,70%

4 11c3

residencial

1.102,1 2.353,0 1,0 500,0 0,32 2.515,0 14,59%

5 11hp

residencial

1.241,8 1.411,4 0,61 3.942,8 0,22 1.738,9 10,09%

8 SUBSÒL 11 m comercial 1.506,1 1.506,0 0,18 272,6 1,58%

9 11c4

residencial

2.602,5 6.740,8 1,0 560,0 0,61 1.736,0 0,32 7.644,8 44,34%

total 8.455,4 13.799,8 1,0 1.971,4 0,61 3.942,8 0,22 3.356,0 1.506,0 17.240,0 100,00%

(27)

Els  criteris  emprats  per  a  l’adjudicació  de  les  finques  resultants  són  els  previstos  en  els  articles  126.1  del  TRLU,  i  els  compresos  a  la  Subsecció  Tercera de la Secció Primera del Capítol II del RLU, més concretament en  l’article 139 del RLU, i que, en síntesi son: 

 

− Proximitat  entre  la  ubicació  de  les  parcel∙les  resultants  adjudicades  i  la  de  les  finques  aportades,  sens  perjudici  que,  si  això no és possible, s’apliqui la ponderació de valors pertinent. 

− Adjudicació  de  finques  independents  al  major  nombre  possible  de  persones  propietàries  amb  preferència  a  l’adjudicació  de  finques  en  indivís,  i  aquesta  darrera  a  la  indemnització  en  metàl∙lic,  sempre  que  ho  permetin  les  determinacions  del  planejament urbanístic.  

− Adjudicació  de  parcel∙les  en  proindivís  entre  els  propietaris  l’escassa  quantia  dels  drets  dels  quals  no  els  permeti  l’adjudicació d’una parcel∙la independent. En cas que el dret d’un  propietari  no  arribi  al  15%  de  la  parcel∙la  mínima  edificable,  l’adjudicació  s’ha  de  substituir  necessàriament  per  una  indemnització en metàl∙lic. 

− S’han d’adjudicar com a finques independents les superfícies que 

compleixin  els  requisits  de  parcel∙la  mínima  edificable  i  que 

tinguin  la  configuració  i  les  característiques  adequades  per  a 

edificar‐hi  conforme  al  planejament  urbanístic.  En  cas  contrari, 

també es pot adjudicar com a finca independent, a instància de 

les  persones  interessades,  si  s’aconsegueix  de  formar  una 

parcel∙la mínima edificable en agrupar‐la amb una altra finca que 

(28)

hi confini, externa a l’àmbit de reparcel∙lació i d’una qualificació  igual o compatible. 

− Les  diferències  d’adjudicació  han  d’ésser  objecte  de  compensació econòmica entre les persones interessades, el valor  de  la  qual  s’ha  de  fixar  atenint‐se  al  preu  de  les  parcel∙les  resultants  que  els  haurien  correspost  si  l’adjudicació  hagués  estat possible. 

 

Tot seguit es relacionen cadascuna de les parcel∙les resultants del procés  reparcel∙latori  proposat,  fent  esment  de  la  persona  adjudicatària,  de  la  seva  descripció,  superfície  i  límits,  de  la  seva  classificació  i  qualificació  urbanística,  edificabilitat  i  ús,  i  de  les  càrregues  urbanístiques  i  registrals  que li corresponen. 

 

(29)

FINCA  RESULTAN

T

QUALIFICACIÓ SITUACIÓ PROPIETARI SUPERFÍCIE  M2

1 4 sistemes

d'espais lliures

Carrer d'Itàlia, carrer Roger de Flor, carrer Flos i Calcat

AJUNTAMENT 

DEL MASNOU 5.034,70

2 11c1 

residencial Carrer d'Itàlia, 11

KIRSTAD  PATRIMONIAL,  SL

957,7

3 11c2 

residencial Carrer d'Itàlia, 9

KIRSTAD  PATRIMONIAL,  SL

1.045,20

4 11c3 

residencial Carrer d'Itàlia, 7

KIRSTAD  PATRIMONIAL,  SL

1.102,10

5 11hp 

residencial

Carrer d'Itàlia 5, Carrer Pintor Domènech i Farré 11,13,15

AJUNTAMENT 

DEL MASNOU 1.241,80

6 1c sistemes

d'espais viaris

Carrer d'Itàlia 5, Carrer Pintor Domènech i Farré 11,13,16

AJUNTAMENT 

DEL MASNOU 296,6

7 4 sistemes

d'espais lliures

Carrer d'Itàlia 5, Carrer Pintor Domènech i Farré 11,13,17

AJUNTAMENT 

DEL MASNOU 486,1

8 SÒL 4 sistemes

d'espais lliures Carrer de Flos i Calcat, 2 AJUNTAMENT 

DEL MASNOU 1.506,10 8 SUBSÒL 11 m comercial Carrer de Flos i Calcat, 2

KIRSTAD  PATRIMONIAL,  SL

1.506,10

9 11c4 

residencial

Carrer de Flos i Calcat, 4,6,8,10,12

KIRSTAD  PATRIMONIAL,  SL

2.602,50

TOTAL 14.272,80

  1.6.  CESSIÓ DE L’APROFITAMENT 

De conformitat amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la cessió obligatòria  corresponent  al  15%  d’aprofitament  a  favor  de  l’administració  actuant,  s’ajustarà al que disposa els articles 127.a) i 43.1c) de la DL 1/2010. 

 

(30)

L’article 43 diu textualment:  

 

Article 43 

Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat. 

Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir  a  l’administració  actuant,  gratuïtament,  el  sòl  corresponent  al  10% 

de  l’aprofitament  urbanístic  dels  sectors  subjectes  a  un  pla  de  millora urbana o dels polígons l’actuació urbanística que tinguin per  objecte  alguna  de  les  finalitats  a  què  fa  referència  l’article  70.2.a,  excepte en els supòsits següents:  

[...]c)  En  el  cas  que  mitjançant  una  modificació  del  planejament  urbanístic general s’incrementi el sostre edificable, la densitat de l’ús  residencial o la intensitat de l’ús industrial, o es transformin els usos  de  determinades  parcel∙les  del  sector  o  del  polígon  d’actuació  urbanística,  les  persones  propietàries,  a  part  de  la  cessió  ordinària  que  corresponia  a  l’àmbit  d’actuació,  han  de  cedir  el  sòl  corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic o el  percentatge  superior  que  la  modificació  del  planejament  urbanístic  general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot ésser de fins  el 20%. 

En  conseqüència,  atès  que  el  planejament  que  s’executa  comporta  un  increment  del  sostre  edificable  operat  per  una  modificació  del  planejament  general,  l’aprofitament  a  cedir  a  l’administració  és  del  15%,  restant  per  als  propietaris  el  dret  al  85%  de  l’aprofitament  total  del  polígon. 

 

(31)

Tenint en compte que l’aprofitament del sector és de 17.240,0 UV, com a  mínim el 10% s’ha de cedir com sostre d’habitatge públic. 

 

La resta fins el mínim del 15% pot ser en equivalent dinerari. En el present  supòsit  la  diferencia  del  5%  s’ajustarà  a  la  construcció  de  l’aparcament  públic soterrat en la finca 1 que correspon a sistemes d’espais lliures. 

   

1.7. DETERMINACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES DESPESES    

La  quantificació  de  les  despeses  consta  en  el  quadre  de  càrregues  del  sector, havent d’afegir l’IVA corresponent. 

 

El  cost  d’urbanització  s’ha  obtingut  per  l’aplicació  de  preus  d’acord  amb  d’altres  obres  de  les  mateixes  característiques.  Aquesta  quantitat  és  provisional, pendent de la liquidació definitiva de les obres d’urbanització.  

 

Les  obres  d’urbanització  a  executar  són  les  derivades  del  planejament  vigent,  és  a  dir  el  text  refós  pendent  de  publicació  per  a  la  seva  executivitat.  

 

A  fi  de  concretar  les  càrregues  reals  d’urbanització,  amb  anterioritat  al 

ADJUDICATARI SUPERFÍCIE APORTADA

% PARTICIPACI

Ó

% DRETS U.V. %CESSIÓ MÍNIMA SOSTRE HPO

U.V. CESSIÓ MÍNIMA SOSTRE HPO

% RESTA CESSIÓ

U.V. RESTA CESSIÓ

KIRSTAD PATRIMONIAL, SL

14272,8 100% 85% 14654,0

AJUNTAMENT DEL MASNOU

0 0 15% 2586,0 10% 1.724,0 5% 862,0

14272,8 100% 100% 17240,0

Figure

Updating...

References

Related subjects :