Dissertatio de praedicatione Evangelij in Hispania per S Apostolum Iacobum Zebedaeum / A D I D F

Texto completo

(1)UVA. BHSC. SC 12472_1.

(2) Biblioteca de Suola te E fs É a n to , T » b / a . r^T: . N ùm aro.. ^ t:. .. . 1 ^ % f!. / '-v;. <f“4Ì. t. X. -. N.. - . '. x '‘. ^. C V -. UVA. BHSC. SC 12472_1. ;■.

(3) ,... f V. ~. r X. r !i> "^ î.;-^ p. jr -. '* ü ' í é é - ' - ■ " ’ • ' ■‘ : p ». - * r 'í l Í Í H » 8 i 0 ©. Ä. i. '. '. ;. .. -■ :■***'^. -. ‘ .. - ■. ... . . - - .. >. ^4í6^V. V*. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(4) UVA. BHSC. SC 12472_1.

(5) ;;. .. / í 1 :í. vvísi-f^- -^' ■"■ >'■,-&*• >.-S^' , i :'^>¿d>-;-r^ -<7. ■'•-• '-»Í'>.PSSÍ5> -V ". .. ........... .......... ............................:. f : . . " : ■. *. *. " ■. s ^. V>ÍhrM. ¿5c ¿ '. ■ W "*-. : . - Í. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(6) ■ --«J î.* -.. *•'.. t. -A^lÇ. i. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(7) ^'V". x ^ í-. ^. . . Ä. '>. s jV ;. '. -,.*S¿®í0 ^íí. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(8) «••■if- ' .---0 .- - - -*-'*. >. -rUv -„ . ,—l\^'i--' ■ ■• ■. isséç--.. i... á í í ¿ S í ¿ " ■- . :• •.. °t*'v-r,-.-í;,- .•>..:.,'5s r a x s , '. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(9) ¿ ♦». ». '. J -. ''I :. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(10) 2*. ............................... ,. nSlüL e --^ .. ^. ; - T , ‘ - ~ - '- :. ■ ¡■ -í^V - r. :5. ^. ,. -fí“. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(11) J l ï /S iSÏ ■ fiT:v"'iiï-Vf?^. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(12) ÄilS:. '. ;. t:. vH«. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(13) F o l. I ;. D I S S E R T A. T I O. Ì . v a A g c l i j in. D E. H ifp a n ia p e r. la c o b u m. A. P R Æ D IC A T IO N E. .. T. >. S . A p o fto lu m. Z eb ed æ u m .. .. 1. .. n. F. .. E ID E M S. A P O S T O L O D I^ .. H A L Y B E M d e c o d u m ,& contcntioiÌum diu funem d e - • ducimus. G ens noilra ea d ì peviuafione firmata,ve c red a t, primam Evangeli) lucem à la c o b o Z eb cd ieo A p o ftolo accepiiTe. T u rb a v it avitam prifcam que fidem p r i­ mus Bar onius tona, p- Annalium A n n o S i^ .n u m . 4 8 , & fequencibus : raoxque perfeniìt adverfo mints virosj Com eftabileni Caltellae loannem de V elafco , loannera M ariana, Gafparem Sancium, Societatìs lefu alum nos, d o ttrin a, & eruditione inter p auco s numerandos. Thom am Maluendanii D om inicanum eis fupparem , mittens aliorum fcriptorum infimi iu b fe llii, numeroifam turbam. Baronium fubièqu ti Chrirtianus L u p u s , N atalis A lexander ,^Sebaftianus T ilem o n ^ Dupin> aliquot^ que alij minoris notæScriptores'.equibus L u p o ,& N atali erud itoL ibell« fepofuiç ^M arquioM onde;arenfis.Verum cum cxteris adhuc auribus mala infonet perfiiafiilo noilra,com pendio vfi , curxnoftrac erit probare fi p ia, & prudenti polieanc ad credendum fide,hanc infitam H ifpanis iententiamjnon procedere ex cæco pa-r cria? amore , fed g ra v ib u sfu k iri argum entis, qua? veram dem onftrant. t I. eli. E x M ath eo, M arco , & L u ca conftat: C hriilum I>ominum poft quam deviala m orte, im m ortalis fiirrexit À tum ulo , ante quàai cœ lum confcenr deret, præceptum dediiTe A p oftolis de predicando E van g elio , non i'olum in lu-. d e a , 6 i S am aria, fed in omnibus g en tib u s, cum etiim veniiTet , v i effet L u x m undi,m undum vniverfum ÿ b e b a t luce p erfu n dere, & cum tem pore praedicationis 5 ludeæ 5 & Sam ariæ non traniìlierit terminos , equum erat, vt eleólis A p o ilo lis , per eos gentçs Evangeli) lumine à tenebris eru eren tu r, bc at> in veteratis liberarentur errovibus : Lumen ad revelatìonem gmitum, igloriaìtt pUbh tuc€ ifrraeL- L u c x cap. M atlieus enim fio fcrib it c ip . ^8. num. 19* Euntes ergo docete ornnes gentes, BapìÌK.antes-eos in nomine Paî/is, ^ F ilt j, Spiri* tusSanóìi: docent Ci eos fervare omma^qu<tcv,mque mandavi vohts, Marcus* iìc cap, num. I f . Euntes in mundum ‘univerfum prcedìcate E v ange Hum omni creatur^e, Lucas fie A é l. A poft. C ap ire, r. num. 8. Eritis mihiteflss in lerufalemy ÜT in om^ 711 îudeay ^ Samaria, vfque aJ 'ultlmum terrée', vnde pra?ceptum datum om nibus A p o fto lis, proculdubio lic o b u m Zcbedsci com prehenditiqua enim ratioue a 0e ri poteft à præceptô exccptum > P roculdubio nulla : fi cnici adeffet : & excipere poiTeij ne fuiflfet cum dæceïis A p o fto lis dcmiiTus in carcerém : A d . cap. f . nu £ ♦ 8. a c nec cum cjeieris iUiifc «effuiiir num# 4 0 . ac in perrecutione E cckfiaf = ' A * . UVA. BHSC. SC 12472_1.

(14) «t. ^. pol't necem Stephiini, non manfÜIeHyerorolimis: aliaque plura , q u ï n u ll u s f l-. ifx iric;nnsexc4pei t PI O lacobo Zebçdiro potclt. ' * ....................... Í ^ tinnat^iiipr^epto Apoíl9l¡.s dato, & in his lacobo Zebedaeo de predi­ can lo Evangelio in vniyeno mundo , aaícukarelubeC Marcum de exéqucione. Cap. i 6 . prædiôlo ait: lltautem '( necnpc A.poiloli ) ^rofeHt prxdìca jerunt vbi-^. qaey Domino cooperante i'-IT Sermonein confirmante fequeniifus fìgnìs,. Notare libet voceiu profióiì idclt :dilcedentes ab Hieroioiimisjòe ludea, in orbls Provincias. y bique i d d i , omnibus eìu§ parcibus : 8t cum de omnibus^ Apoilolis loquatur Marcus, lacobum Zebcdxi proculduBió coinplexus : fitque, ve eciam fît profeùus predicare Evangelium j íícuti.cíeteri: A p o ilo li, & cum.nullibi legatur prx-« dicaire,niiì in Hifpania, lìc , ve ad earn iìc profectus predicare.. 4 Ex quibus Formx**r.ir in eluólabilis fyiogìrmus-:. Apbftoli quibus. à Chriftoinjuncu.Ti eli prxceptiiai de praedicando Evangelio in orbis.plagis, profeÌli fune in eas, illad prædicare : vt contbt ex Marco: fed lacobus Zfebedì&Tià fGit vniiSsx Àpoftolis, quibus injundlam.eiVpræceptum de prædicando- Evangelio in orbe: cr^o proteCtus eli ad iilud prædicandumi. Confequencia-tenec, maior , & minor conilant ex Evangelijs-: cum ergo fuerit profeóèus predicare i nullibique adÌic memoru provinciar, inqua praedicarir, nifi in Hifpania, feq^ituc profc<iium & in; Hil'parna-prçdicaiTe. < S Refpondenc. i , Adverfæopinioni addidi.Chriftum folum indidiÌTe Apo-» ftolis praeceprum prardicandi in gentibus Evangeliun. poil duodecima annos> ^uibus ex Apolionij traditione, manere.in ludea prçfcriptum erac à-Chrifto , vt repulfo ab ea Evangelio*, deduccrecur ad gentes. ,duxta illud Faulii»&- Barnabac ad lúdeos AnthiQchenos Piìdia? A¿¿. t y. f^obtr.prìrnum opportehat lòqul verbuntVeti fed quoaiam repulìfttsnllud yccce convertirmir b^dæus gladio ab Herode Agripaène<^iis faeritintràTÎ^yâtT^n^uoaecwriîonmt^ annorum, exequi prasceptum Chrifti rainimc potuit, ac proinde verbis Marcinon eli coraprehenfus. ' 6 Multis tamen diruitur hoc obilaculum. i . Quia verba, quae ex Claudio* Apollinari Epifcopo Hyerapolis in Phrigia (non Apolloftij Senatoris Romani,, vt cenfuic MarquioMotidejareniìs ,.nec exTrafea.Martire ,vc iapiì ali)) ex opere contra Montanilhs,cuius fragmenta coniervavit Eulebius, lib. y. H iilori» E ccleiìallicaì cap. ly . ad litteram expreflfa ab Henrico Vallefsio,non efferunt : traditane acceptjjt : Servai(Arem rnxniAtum dedìjje Apoftolìs y ne'ad. ix,annos Hyer^folìmìs decederent i [tàiOÌWiW: txmquam exveterurn tradìtìone ; quibus non exprefsit ciTe v^erum tfadicionem i ied à le reputati , quaiì talem ;‘prxceisit enim Claudium Apolinareni in Cathedra Hierapolis , Papias , qui licèt virtutc-polluerit,. Sanáis adnuineratus i iìcuti Claudius Apolinans, cuius memoria eli apud B ollandos ad diem 7 . Pebruari) j fuit minus cautas in cognoícendis veterum tradítionibus*, vti apparet ex Hieronymo in lìb. de Scriptoribus, & ex Dupin in Bi­ blioteca, ac ex hoc fonte forte haufsit Claudiuside Papia autem videre Ucet Euiebij judicium. 7 l i . Quippe etiì aiTereret Claudius de 1 2. annis rraditionem , manifeftae falfsitatis evincunt, A d a Apoilolorum & S. Romanç Eccle^æ traditio i nana ante illos pracdicatum eil Evangeliufn Samaritanis per Philipum Diaconum, Petrum ,& loinncm Apo'ìoloSy& fundara eil Cathedra Romana à PetrOj vnde fallsis eam acceniuic ipic auno 3^« oblUcque Petri pxÿdicatio m. AiU UVA. BHSC. SC 12472_1.

(15) p o n to B ith y n ii, 8fC .H I. Q u ia Ci M arcus anno î . C U u d ij E v a n g e lm » confcripfit, v t docec EiUebius, plurelque alij; fortio ri repelletur lure; cum référât A por û o lo s profcCtos ad annuntiandura ge^ntibus E vangelium ,dc vbique confiroiaiTe «viraculisjvnde ante annum 1 p r æ d ic a t u m eft gentibus. I V . Q u ia nil p o n d ais habere potuic d idlatrad icio ab vn ico adferca, & nuUo alio fuftulca; quippe ver­ b a ; Ne Hyerofoltmis dïfcederent ad i x.A m os, D énotant  p o ilq lo s vrbis ixixni^ bus contm eri, quod reapfe faliîfsimunii. N otantque B ollandiani ad dicHi iun ij de Saudlis ApoftoUs P e tro , & Paulo C om en tario prævio 3. n u m .ro .' nihiihaecfacienda) de ii,a n n isy fed pottus tenendos duosy quos ille folus fcripferit^ autfolum très vt doceci\mbrofins Ub, 7 .in Lucam.PoiTemus, & recurrere ad fententiainxie morte Chrifti conTulatu Gem inorum i fed ad prçdiôtam craditionetn. eluendam latis. ^ • j j8 Relpondcntalij II. præceptum datum à Servatore Apoftolis de praedicin do Evangelio geatibus, datum folum> & exequendum opportuno tempore, iìempe,cum olHum foret ipfis referatamj Magnorui» aut«m Pacrum confeniione, referatum çum Petro pracicriptum, ex c clefti vifsione Cornelium Centurio«em bapciduo tingere: hoc autem plerifque placeti decimo anno à Chrifti paffione concigiife: cum iam obierat lacobus, per iadeque coatiacri «on potuit ver'» his ^A2Lï<iiprofeSÎiprædicaverunt y .. . ^ . 9 Placet nabis (ne non neceifarijstcmpus teramus)Evangelijoftium referacun^cum baptizatus eftCorneliusiverum antea neci deditumlacoÌ3umZebed*um, omninò demonftrabimus à veritate alietium* D e mortis tempore varûnt fententiacj certum tamen circa Pafchale feftum occiÎTum, ab Herode Agripa Àriftobuli filio^magni Herodis nepotci nam Herodes Tetrarcha Agripae Patruus, folum regnavit in Galilea, & non in ludea, & à Caio exilio multatus Lugduaum conceisit,vt difcimus ex. Lofepho, & Hiftoria Romana. Cum enim A gnpa ad Tyberium navigaifet, male aceptus ab eo, quod propeniior eflet in Caium , in circerem niiiTiiseft aTiberio ipfo, anno vulgaris aerae %6 , quoobeunte Anno 37, die I Marti),imperium capeiTente Caio Caligula , vincalis foluit, &regaum iterum donavit. Anno ? 8, iudeam adnavigavit, & ab Aiexandrinis irrifione exccptus,vti rnLvrat PMlo: Anno 40.redijtad Caium, qui donavit Tetrarchiam re-» legati patrui, anno 4 1. ociilo Caio Caligula z^, lanuarij, & conclamato à militibus Imperatore Claudio Druflb y propter navatam ftrenifc m hoc operam, confirmatus in Regno, dataqae illi ludea Samaria, & Abilina pro vincia; comendatum PraeÎîdibus provinciarum, milsit in regnum, vfufque celeritate, H ycrofolimam pervenit, quo anno ludeorum Paicha incidit Aprih: vnde à conclamatione Claudi) ad Pafcha iolum interjecli duo menfes, & dimidium nienfis: quod tempus , fi iuftis conieduris dandus locus, non erat fuficiens ad expediend.a negotiaRomar,ncc comodii navigation! ; quapropter firma fualsione tenemur Agnpam poft PaichaHyerofolimam devenifle, ac eo anno lacobum non occiffum Annus 4 1 *.aut4 confignandusprçcifle morti lacobi: nam 4 ?. obi)tab A-igf^lo percuiTas Agripa vt conftat ex Apoftolicis Adibus, er lofepho: nam dam­ na -i non poterat lacobum ad mortem, nifi poftquam effeóèus eft Rex ludcç. His iìniutur jam com'ìiunis opinio de nece lacobi, ?nno 4 1 . ærjc vulgaris & conftat exiequenti ChronologiaAgripae, eruditjs pervia ex loiepho , & Hilloria Ri) v uu Anao mititurin ^carcerem à Tiberio. ^7 . St>lvitur à Caio, & donatili rcguo. } 8. Iudeam adnavigat , fed non Rex lu d e « , & Hierofolimæ. A * Ì9 '. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(16) '. i 9. Aecufat per literas H erodem Anripam. i}.o.Reciijt acfG aium .^i.A CIaudí9¡ donatus lú d sa. 4 2 . lacobus occiditur. 43. O bijt A gripa. v Io I> e B a p tiz a to C o r n e lio aiin us, non m inori fu b ia cct co n cro verfix : q u i ve ve riíim iliu s'a p p a re a tjn o ta n d u m jC h ro n o lo g ia m A d lu u m A poílolorrum ad caputw 1 3 . a L u c a íu bterm in is form alib us-n on a d íe ri, 6c H y lle r io g ijs aliqu aod a. íca to r íC j v t v i d e f e li c e t j e x c a p . i i .n u m « i9 * iliis -v e r b is ; Et Uli^qüidsmy qui difpAvfi. fuerjtnt à tr'tbiil-ationí^ quaefaBa ejifuhStephana, perambulaveftmt •vf^m Fhaenictiñ ^ C/prum i tSf Antochlam 3 nemini loqufntes verbum, nifsi folir ludáis iS’c. Quaé c o n iu n g e n d a cum- verb is cap. 8 . num . 4 . & illa ve rb a ¿ i P a u lo cu m ex D a m a li c o co n ten d it len ifalen a, polì: tres am ios'à co n verlìo n e cap. 5!. n. i 8 . Et erat cum. illis trttrans, ^ extensm lerufdlern,^ jidiicialiter J^gens m nomine Domink, Loquc-f batur quoquegen'lbus,^ difputabat cum Greets, QUae ante narratam H iiìo t’iamGen*^ lu rio n isp ra fra ititL u ca ^ icia re ed ocen t fo q u u tu m P au Iu a i jG en tibu s E v a n g t lij o ili o reierà to : nam co n traria de cau la d iíperíi iiib Steph ani rao rte, non annun-* tiaru nt E va n geliu m nifi íb lis lu d íe is; ex q u o lit clariisim e ann o 58* iam vin o n e P e tr i, & Bapciftiio C en tu rio n is, referacum gentibu s E va n geliu ra , v t c o n lh b ic i ex C h r o n o ta x i ièquenti^ - ' . ’ r <. I I Aflfiò vaìgarisj^era^ 1 r . p®il necem Stephani convetiùs Paulus,anni pri^ mis meniibus ièceiit in Arabiam, & poli Damarcum redijt, vbi à conv^rfione triennio-còmfridratus.^i/Galatxsc3ip,L» -^^i Paulusico<umoòrn:r -Damafci. «37^ Com'moratiir Díimalííi.^ S.Paulum luiari interficere tentant, iolicitant Aretam; Arabum- Regem: ne fugiat, lubet cuitodiri vrt>em prefetto rnilitumj dimititur iik fpOriaper murum, adijt leruialem videre Petrum , apud qiieni manet diebtis quindécima ntillum Apotìo-hDrum vidic, niiì Petrum ik lacoburet fratrem D o -' mini, loqiiicur gentibusj cupiurtt iterumlud^i intetficere, raiifus eilTarium ; Adi Galatas eodem loco¿ Ergò iam^ encibu« eratteièratma*eftien»4W w *!gfllf^***T 1 4 Prfeièrrea iam eò anno-non. erant H ^rofolim is cacteri A portoli,cura ne^" rnihem'vidèfit, nec in'tranfitu à Damafeo-in Heruialem , nec in Heruiàlem iix Tarium:nam eius fcopusfuit pr^dida* epiiV demonilrare Gaìatis,. fe non ab,. Apollolis, qaos videre non Ìicuit, vlLo modo accepille-Evangclimn 5 ied folum per revclationem lefu-Chrifti: vnde coiUlat Hiilouiam de Guraeito Gentui 10ne per hytologiam^èii^criptam a Luca,& ante annum 3g^accidifleiiúre a-go- me-; fico TiJimorr li'on i-ò. in\iiemoriaíD¿Peíri,';& ÑOta 2/in Ma'thaeum-niiiil obeile; docet, qui'm repónaturad^amnim 3 f iCornelij Baprifmus,*- mukoque minus vCj rèponat-ur,' 36 . àut?^ 7Ì i]LLlpròpter-C7>ro«/VoMAlex. Ilium coniignat anno fecun­ dó poli Domini Afceniionem: cjcterum €um nullum extet-monumen-tum , quo? tívidenter demóndretur praedidti baptifmi annus, ii coaieóluris locus , putamusi repónendií’r-a n ü ó 'ff. tìnientgj-aut aiino ^0. incipiente; qiiia Eccleiia per. Xu-j 4afara Gklí2í;afiV5& Semariarn habebat pacem ex cap.. 9. Aét. 3 1 . prohibente, Tiberic^'érrtc-nt'ionfeni Chri-itianorum: vs tradunt exEufebio ,;pAtji'es.: cuius-paA dà òOfcaÌìofiè Apoilo'i'i^'yhtbolum corflpofuer«, acdifpevfi iùnt in. orbis plagas, aiipi^sdicaridìim geatibus Evàngelium : fitque demum,vt à verbis : Proferì prae^^ Jic'iver'Uiit i ere. nuiia rationc pofsit excludi lacobus Zebed^us; ficut eius fi ater< Ioaiinespropter duram ooinmendatam à Cliriftofuae Sandiisimx Matris ; & lac*obum Alpheum propter conmendawm àChrit^OiEccleiìam Hieroiolimicanam». qiva; erit pi4m?.;H c C'nféi>t aliqui; v^nde fas non eli Authorìbus contrai'ijs pro lur; bitoexciperc Xàeooum Xebcd^um à piofoiìùone ¿nd^rxitá;. ’'; ¿ f reè^y UVA. BHSC. SC 12472_1.

(17) ftd céììU v tm n ti^ c. cum eî ad élus m oftem fupctierlt témpüs ad anmmtiandum in noftra Hifpania E vangelium . j 1 5 I L Aiguaiencum pociisimuiii eft traditio Ecclciiæ H ifpaniæ. C ertum eft c n i t » Eccleûam Hifpaniae.à i . facculo C h rillian o ordineiTiquaerudam babuiiîe ia celdhrandis OfScij,s Sacriiicij, & lVæ cum ,qui perduravit ad I V . C o n c il. T o l e - ‘ tanum celebratum anno < in • quod num. z.fic effatur ]: Vmis tghur ordo orandi atque pfallendinobfs per omnern Hifpaniamatque Gailiam confervetur. Ünus modtit f« V b i nocanduni verbuiïviliud : Confervetur. Q u o d de-* notât»antea fuiiTeinviu. Officium h oc ritadiverfiim eil ab O fficio Rom anot fec-undum quod celebrata funt oflîcia in vniveria H ifpania , vfque ad tcm pora A lfo n li V I. L e g io n isile g is, & Sancij L R e g is A ragoniæ : ac eciatn nunc cônier-^ yatur in E cd e iia T o le ta n a ,S a in ian tin a > & Cordubenfi ; quod nerao niiî im- , prudens negare poteil: certum que in præ didis ofiicijs adh ibitos H y m n e s , Sa, orationes in feilis Sandorum', quibus eorum gerta conmendabantur m em oria fi* delium : A il in O fficio S. la ço b i Z.ebedæi ia H ym n o d id tu r praedicaife iti» H Æ i paiûa his verbis* • >^ Magni detnde Filij Tonttrul ' . i. < Adepti fuL^nt præce rmtrîs mditit-y 't Regem Joannes de^ttrra. foins Afisiamy• Et U'vapofitmfràier IrU/patiiam,. ' • . 1 4 E t in R efp o n fo iio : Ade/hmìfìs valde Utabunda: diès prjicelientlfsimïTac(r^ ^Cfbi Apoftol 'ty per iutus faluberrimampr-iedicationem totiztspkbij Hifpamte^ fiium cœpïr ûogno/cefie redemptoKâmMxQ non aliunde quana ex continuata traditiòne:qua prop^ ter neceiTe eileam nobisfuifiagari, eam qu ôvt talem depr^dicant præptec a iio s,. dùòtnagniTtom itìiiòÌpipcores : Stapleton, ^ Cornélius à Lapide^. I s rradicionein ncgavit C ard. Baronius,. & cum S. Pius-V. retognico«Bre^ biarioR om ano adfervUTetiiltóiata eil adnitente Baconio à Clem ente V III. p e r— ièn/ìt H iipaniarum Eccleiìxiniuriam , Phiüpps III.. Catholicus R e x re c la m a vit i lis aCÏa Romæ de rep o n etid a, & poft gra.vifsimas conteilationes , m atu ra Hidicîo excuiàs>reihtuta- eil abV?banoVIiI.proVrbe,i3cOrbe de feat.Paxrum jqui conteilarioni jadices fuere; quid opuir vitra ? Secularia iudicia Supremi. T ribu-. . nalisièntentia adferta , cemerare non licer, & Ecclefialiica Supremi Capitis poft; cxcuiTam caufam m aturo iudicio,tem erare iicebit? abibit id longe ab his, qui n o runt,quantuni hæc ÎΫt curæ S.R.Eccielije: Frspterea. Si comtemoere licet, liac in rejtradinonem Eccieiîarum H iipaniæ, plurimorunvSanCÎ:orum M artyrum H iipa’nix trium priw um i'æculorum dei"picere4kebit: nam eorum aka no iuppetit oie-v m oria, quam quæ coniervata eil in OfficijsEcclefiallicis Hiipanianum E c c k iiæ , contm ua craditione; ex'qua in n ex i eil M artyroiogio Rom ano: Si ergo Ecciefiasrum noilrarum in his traditi© non,nutat, cur v.t.nutans repeilenda eii in præ dicatione S.Iacobi Zebedaei> ^ I V keriusaut pra?didusHym iius,acrerponro.riunT edita funt ab Ifid o ra H iipalenfi,autante ipiüm: fi edita abifidoro, iam ifidorus erit adi'ertor prædica«* tionis S. la c o b iin Hifpaniaj e rjn rq u e illi fuiFragio doiliisim i E piicopi, qui finchroni Ifidoro fuere : nam fi rem nOn- conteilatam Ifidorus produceret^ minime perm iterentj reponi publico. Eecléfiæ officio 5 fi. a^tem a n telfid o ru m edita; vicimus caufa: nam liaecnon aiiunde quam.ex tra ditione.. p i c e r e auteni irruptionenrS arrac^rofum édita*, d lo m o in o vçduatariuni,deijeil:æque iijeiaiils; Xrj^itio eji^ tiibfl am^lins qu</eraf» " Ejê* UVA. BHSC. SC 12472_1.

(18) 17 E x quo coruit folutio Nadalh Offìciiim namquc G otìcum non cft pr©bacLim ab E cclelia, quaiì regula infaiibilis, iìcuti libi i iàcri; awm en aprobacum cft ab E cclefiai ve non diicordans à r e d o tramite fidei, & m orum /A nno etenim 8. à io a n n e X . milÌus eil L egatus C ard .la n e iu s, ve recot^noiceret >quod f e c i t , detulitque R om am , vbi C o n cilio aclo, p-obatUinj elt vt icribit Bironuis eo ' an n o, queni ièquuci Spondanus e r i///tíÍM/««/,.addttione adCiaconutn. Foftea anno ^1.0; s>. in C o n c d io M untuano probatU:ia eit ab A lexandro II. v.ide non vtiinur. tamquam teilim onio C an o n ico -jrediblum tamquam teihm onio fidßdigniisim o yiris co rd atis, in materia hillorica. 18 T radition i fuftragantur<gravifsim ateftim oniaPP. H ieron ym us cap. ^4« liaì^ ir. I I . de A p o iio lis Toqaens ait ; Spìnti*/ tllìus con^re^avit eos , dedìtque eh fortesy autque dìvìfsìt y v t alias ad Indos ^ alìw ad H fpiniam y altus ad lUìrifum^ alius ad Qrjecìam pergeret^y ^ vnufquifque tn Evangelij atque do^rìnoe provincia r ifuiefaret'i il ergo diverfus , qui ad l i l i r i c u m & qui ad H ipa iia n j iud icio H ic ro n y m r, cum iietnini.porsit Apoftoloruna coniìgnaru'orce H ifp a n ia » nifi i a c o b o Zcbcdaeo, fitip fic o n iìg n a ta n iia c p ro in J e a d d ite ; N fc ite m m iir d a m^PinìnM^ Spiritus SanHigratia. A m brof. n aiiiÄ odein C om entario ifaìae tcap. ir. I o..ait Äpoßolas videjßslefusàn litorfi iuxta mtre Gen zarttb ^ reficientes retia fu a , vocavit y ^ m'ifìt ^nn^gnun mare: vt, de pifca^or.hus pfcuyn facer et hominum pifcatoresy qui de Werufalent vfque Ad UUricum , €5* H'fpmtas Evangelium prtedicA'tiwi\ A p o ito li autem qui reficieates retja vocaci ìuìk à C h ritlo ex A la rco cap.’ t , ir. 1 9. novimus fuiife Zebedaei fiiios ; ^aeceiTe ed ergo aliq ic n .eorum in H irpa”*. niam Evangelium invexiiFe^ & cum id de ío a n n e non potacric Hieronym ufir afferere^freftat vtdejsius fra tre la c o b o a flè ru e n c . -j 9 iíid o ru s Üb. de O r c u , & O b itu P^P. clariisim e id d o :c t cap. 7 U ' Wfi 'Vcrbis : lacobus ß lim Zebedjei Frattr icannis i ^uartus in ordiae. yjtortliitiHJ 11 ifUit fu n tin difperjione gentium , atque ñifpxmje , cy* Qcciientatiumlocorumgent.bus Evangelium pra iicaviti A d hoc telli.nonium öaran iu s, N atalis , D u p in , T ili-, m on , & ali), nihil habuere reponendum^ nifi a b iu d ic a n d a m U idoro, cum .pia­ ra contineattanto Aucliore indigna ^ ac praef^rtim ea iera cla u lu la addat : E p iftolam Canjonicam laco b i nom ine,icriptam à ia co b o Z s b e d x o , contra com m unem Patrum j öe E cclefix coníeiiíum . A ft hoc miferabile eftugium facü e praecludicur: ac primo'.iUa verbay^i/yí/iaiena manu irrepfurnut in texcuüil(idt>ri,vti •oblèrvaverunt loannes ß ap tiila Perez , Loannes G r ia l, 3c F o n tid o n iu s, c o lla tii o d o vetuíHísjmis excmplaribus , & condat ex ipfo Ifidoro , qui in Pxohem io ad lib ro s v e te ris,& novi tertamenti diiTcicc aíTerit : lacobus frater Domini fcrhfit vnam Epi/iolatri, ad ¡eiificat-onì m Ecclefije pertinentem: iaco b y s autem fr ater D o .mini non eil Zebcdu x«, fed A lftu s. zo S e cu a d o iq u ia prsedidum librom apertifsim e adferunt liid o ro . S. Brattrlio CtiTaraugullanus Epifcopus in pr^notatione ad eins opera. S. Ildeioniiis in V iris illaftrib u s, Sigeberxus , & alij; cum igitur BrauUus fyn ch ron u s, & Ild c foniiis eias loculi icrip to r , teftcs fint o m nißxcep tione m aiorcs y qua ratione a b iud ican hber ille ab Ifidoro poteil ? A d ferto s authoribus libros a H iero n y m o , •Xiennadio, & alijsiem eraren o n lic e t: adiertos à P o fsid io B* A u g u llin o , n eHiini r e tr a g a rih c e t, & adfea:tum Ifidoro à V iris fan d ita te , & doòìrina c o n i p ic á is , reipuere pro lib ito lie èt ? A p paret e x hoccjuancutn valeat etiain in y ifi$ cordatis « & crudicis Übor erga rcs noibras. N e c o b ell • q uod ia iio c iibr<^. UVA. BHSC. SC 12472_1. ■« c.

(19) rtpênantùr pîura , à qùibus difconfedt D ô fk i : nam ca ratio ne facile poffem as piurimis aatlioribas ad ferto slib ros negare : qaippe m eis plirim i' inveniuntur iMtvi >qn»do¿tis difplicent. Q a id e r^ o h ic r à tio n e di}a-iicabiinus de ô p e n b ü s T ertu llian ijC lem en tis A k x a iid iiiijO r ig e n is , Ücaliorüm »vcopciirii naper a d vertitiVL \lichael Lequteii O rd . P ra e iica îo n m tom . i . l’ ræfatio.ie ad D ii^ ia iccm opera nutn, 15 . Coniîderandam ettam eli læ ca lu n , quo I/îdorus f c r ip ficjieptimo nem pe, ac in H ifpania longe diiìca ab O rien te , eXq j o rari lib ri in cam advehebantur,vnde non .niruiîî q uod acuracam nocitiaiH n o n h a b a e rit plurium rerum. I I S iIa lia n u sT o le ta n u sC m o m e m a rio iffN a h u m ,q u o d p rim u m ex B i b l i o thícaBabaricaCí'i//?«/edidit, \Itrg:tnnus de Uí^¡g%e ia B i- . bÌiotIieca.Patram^.ac taixicm Aniflbrttini tom .. iCLI. pa^, 6 \ \. E a v e r b i : [Hi frg9f>s4es Oowi'ii fuefUHt y qui enn p/^díCítniO'pervnivjrJun detulenmt, Bitrus enitn Rome, Aaireàì 4ch%'tan ^ toanms'Aftt n y ? h ili^ u t Gjillia>n y B^rtho^ lofneus P *ftbii'll y Simon Ægyptutm , [acobus Toa/n u Inii/im ., -Vfj« thaus Æthiopiim y luiArTfJAisut^umretultt iXf'fapetttniam yJacobus A lthn eu*n re^ #«y/fiíf«*o/o/;;wíw.Re pondent adverfarij opas eíTe iùpofsicitium : A íVq’iEÍo: q j^ ration e probant ? .Qdia.ex.vnico C o d ice d e d u c a m i pefsimè quidem: liber dg m ortibus Periequtorum .à B allutio-publicatum fab nomine Lafíantij c^ c o d i c e a lio authori rellitucum à N ourry , nemo inficiatur , & h oc opas nega^ tu rlu lia n o ; quid quario difcriminis eli inter Bibliothecas G allicas ac G erm ani '* cas ; quid inter Canìjium, Ballucìwnì h o c e r g o m odo q ^ h b c c paradoxa fuftinere qiiis poteil.. B eda in ColIe( 5laneiÌ5, qui iTc alt:. ApofioH Cbrìjlty pr,tdtcatores C h r is t, Poáfbres* gsnti'urrry, certtrlocls in mundo-ad prtedicmium fort ss propias ac:eperunt»Betrus nam'jue'Kom tm acce/ity Andreàt Acbaiam'y litcohus H fpaniam y-, Thom is di am y hannes Afsiam y Matb.euf Macedonìam y Philippm GitUiam , Bartholorneui L/caoniam y Simw Zelotss Ægyptum y Marbras Iud£.tm'y lacobus f rater Domini Hyr^folymyn.. Natalis refpondet Ìpurium opus ‘. C o n tra autem ilat nam eam recenfet O iicipulus Bedac.in E pillola , quim dignam cenfuit A nnalibus in fe re re B a ronius tom; 9. anno‘7 3 1 . num. 20. qui fíe ait : Et in Itbris Iftiori exceptiones quafdarri y quæ extant in editione Baiileæ anni r f ? . tom . 3. A d llip u lati Srxcus SeHenfís^ & pra?cipue- P ït fe m lt rebus AngU cis tom . i . pag. i \ notans idem op u sco lla tis diveriìs'codicibus , vario notari E p igrap h e ; nempe : Excerptìonet €oUeiìanga y Floresy ^^/iionet ex Patribus, 2? S. Beatus Præsbyter Libanieniìs in 'ex p o iìtio n e A p ocalyp iìs , & c . lib , 2'i Zìe ZÌtv Hi dufx^cim fu n t Chrtfìi Difcipuli y Predicatores fidet y ^ Doéiorcs gen^ tìum y qui dum omnes vnum iìnt ,.fin{Tulì autem eorum ad prædicandum in mun­ d o >ibrtcs pro prias acceperunt i Petrus Roma y Andreas Alcabia , Thomas l'ndiay lacobus Hf/pania , Ioannes Afs'^ay Mathdeus Màcedir^ia , Philipp’is G aìlias, Bartholo-^ meus Lhaonia y Simon ZHotes Æ^yptum , lacobus frater Domini Hierufalem , Paulo àutem-cum cjeterii Apoffolis m*lla fors traditurpropria y quìa in omnibus q^entibus Ma-^ gi/^ery ì t Prædicatôr ehgùur. O p us h oc manuicriptum e x ta tin B ib lio th eca Re-* g ià, & i n fine dicituriFacundum excripfìfìfe Æ ra lo S f . A n n o C h r illì. io 4 7 .e x fat in B ib lio theca Ecclefîae T oletan æ , in B ib lio th eca C oU egij S. Ambrofi^ S o c ietatis Jefu V a llif-O le ti, pluribus quç alijs, de q u o ,& confuli poterit A lca zar m fncfcitionc. Cotnentari; i a A p o ca iylìm , & N ico la u s A nconius m B ib U otheca. veUVA. BHSC. SC 12472_1.

(20) veccri H ifp a n i* farcculo 8. CetiiUere a liq u ih o c opU5 e flc ’ApringiJ E p iico p i Pa-.» ceniis , quifloruic ibeculo <i,de quo liidorus in lib. de Viris liluilribus ; m agno tarnen errore :nam A p ringij C om m entanum ,licèc truncatum , & hiatibus pie-i num j habeaius nos excnpcum ex anciquo codice Barcm onenii , quod D e o f a .^vente, S : fortuna donante;, publicae luci dabiraus cum n o tis,eftq u cJ o n g e d i-/ .^Veriuiii à C om m entano S, Beati. Cjeterum an im adverterelibet y q ualiter intericcorifonent S. luiianus Toletanus -, S. Beda, & S. Beatus in deiignandis p ro vincijs,quibus A p o ilo ii pricdicarunc. Silencio mitimus teiUmonia H y p ó litiP o r tueniis,A nailafij Sinaita?,D extri,M axim i,& alioru m , qiwe à plerifque, procudun-*. tur, noii ignorantes quam iiH*e merito exceptiones patiantur, progreiTum facientes ad exorlvendas adverias o b jed ion es. ¿4- O b ijc iu n t.i. A p o ilo lu sP au lu s praedicavitEvangelium in H ifp an ia,vt d o c ceiiiV^ti'eSyAthanafaßufyCynlus HleroJolirnitanuSiEpiphaniusyChrifoßomufy^heoäore^ tusytìkronìmusfirAgorius MagrmsyCX quibus com uniter fcriptores: ergo S.Iajobus^ in H ifpania.non praidicavit, Probatur coniequentiaiquia Paulus p r2 ed ieavit,vb i. C h riilu s HDn erat pra^dicatus, vt ipfe docet ad Iloaian os, cap. i ^. veriu 20. Sic au^empr.ed.’cavi Evangelium hac^ non vbi nominatus eß C hrißu t, ne fuper alknum fù^da^ne-ìtum ^dtficare n, tS'c, E rg o fi Paulus praedicavit in H ifp an iaE vangeliu m , non eracpriedicatum in lila à laco b o Z eb ed aeo . * z; Peisimum argumentum ex inftantia: Paulus p rsd icavit R o m a : ergo i b i . non pr^dicavit Petrus, quippè ipie aiTerit praedicaiTe E van gelium , vbi n oa erat ; pjT^dicatum» T ilim o n hoc argumento vti nequit cutn praedicationem Pauli im H ifpania neget. R cipondetur ergo II. Paulum folum dixifle , fe folum praedi-^ Caflfe, vbi C h n ib s non erat pr^edicatus, quando epiitolam fcn b eb a t: fcrip ta cft autem C honncho anno ^ y.aut. f S . vt communis fert aut/iorum fententia. Z)«-*. pin in prologqmenis' Bibliorum lib . 2. difcrtatione praelimiaacit<ap.r ¿^*5' . • lo l'r Q iih i^%»Tilimon tom. i . in Paulo, art. ? ?. f0 l.iii4 .e X quo non lequitur: quod> poilea non praedicaverit, vbi iam erat pr^cdicatum C h rifti nom cn 5 ac proin dé abeo tempore praedicaiTe in H ifp an ia, eilo Evangelium fuilTet pr^dicatum à la-* c o b o , ficuti praidicavit Romae,vbi pra^dicaverat P etrus. 2 6 O biciun t II. ex E p iilo la Innocenti) I. ad D ecentium •Eugubinum E p iA copum ,~quiipfum confuluit de m odo ceiebrandi divina oficia , & ritu peragen< dorum Sacram entorum , cui refpondet Papa per horc verba : inßituta Eccle-i ßaßica, , 'ut fu n t à Bestis ApoßoUs tradita integra vellent fervare Domini Sacerdotes^ nulla diverßtas , nulla varitias in ipßs ordinihus , confUetudtrìibus haberetur : paulo p o il : enirn nefciat, vel non advertat id quod à Principe ApoßoUrum, ¥ eti'O Romana Ecclefi<£ traditum e/?, ac nunc vfque cußodifum ab omnibus debere fervarhy necfupertnduci aut introduci aliquid , quod authoritatem mn habeat Froefertirn cum ßt rnanifeßum in omnenxltaliam , Galltas , Hifpanias yAfricam atque Sictliam^ InfuUfquelntei-iäcemeSyrmlium inßituiffe Eccleß'arn , nifieos quos Vcnerabilis Apaßo-^ lus Petrus aut eius SMcceffores ordinarunt SäC£rdotes. Aut legant ; f i in his provinctjs slius Apoßolortim invenitur aut legitur docmße : ^ t> d f i non legunt : quianunquam inveniunt: opportet eos fequi hoc-quod Ecckfia Romana cußodit, : . 27 E x d id is v e rb isa rg u u n tfic : Si la c o b a s praedicaflet in H ifp an ia,iniH tuiff^t in ea Ecclefias: f?d non in ilitu it, nec fundavit E cclefias in ea riiii Petrus a u t ab eo m ifsi,vt docet Ian o cen tilis:'ergo S , la co b u s non p rxd ica vit in H iipa^ nia. Ylcerius iici In n o c ^ tijw docet; Yi'qu« tune RO'u kgi> nsc tn tejliri ’¿cuariflfq Evanrsr. ,. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(21) Evangelium in hîsprovincijs alium Apoftolum prappter Petrum : ergo In Hifpania nuUatenus docuit Evangelium S. lacob us Zebedæus» Pro folutione huius o b ied io n is , qua pritnum viUs eft Baronmsy^ poft eum c«teri,ßotandum : D ecentium iolum coiifulvilîe Innocentium de m o d o , & ritu ce Icbrandi divina officia, & Sacramenta , atque Innocentium refpondiiTe; dcberi c e ­ lebrar! ritu , quo célébrât E cclelia R om ana iuxta formam à P etro traditam : ration e m q u e redit duplicemi prim a, quia in diòtis provincijs ihiUus nift Petrus ,ö c eius iucelVores conftituere Sacerdotes: iecunda,quia non iiiven itu r, nec legitur , quod a l i u s A poftolorum in his proviiicijsdocucric E vangelium . N orunt T h e o lo g i, q uod in epirtolis, & rcfcriptis Summorum Pontificum diverfum effe, id quod decernunc> ac rationem qua decernunt: quandoque nutare ratitw em , & fundam eetum , & fi ilatutum confillat: vulgaria i'unt cxempla: qua propter, & fi decretum Innocentij,iuter venerari debeat de ritu Rom an« Ecclefiæ obfervando in celebrandis Divini-s M )rfterijsi eius affertio, quod non legatur in occidenti alium A poftolorum d ocu iffe E v a n g e l i u m praepter Petrum>tanti pcwideris non c f t , v te o rru a t n o ik a iententia traditione fuêulta. H o c enim argum euto elevatur fides Baronij de Barnaba A p o ftolo Ecclefiae M ediobnenfis auòtore: quippe nullus A p o ilo io ru m legitur prædicai^ quidquid ergo rei'pondiffet a r^ m e n to impetitusÄ<iri»»ii</>fuWidi0>nobis effet ad ib lu tion cm . - a 9 Vlterius deficit argumentum :quia aliud efl predicare E vangelium , & aliud Ecclefias fundare:difperfi Sib perfecutione Stephani, Evangelium annuntiarunt l u d * is , fednuU asfundavereE cclefias A ól^ cap. 8. n. 4 . igitur qui difperfi erant, per^ tran/tbant Bvangelix^rites Regnum Dei, C a p . Paulus praedicaV^it D am afco*, & h o» fundavit Eccleliam D aiaalci» & cap 1 1 . veril 15». E i illi quidemy qt*i difperfi fu e r m t' à tribulatiomy quaefa ü a fu era t fub Stephano perambulaverunt vfque ad Thanicem , & Cyprum , er Antiechiamy mmini laquentes verhum , nififalis luddsis. H i taanem E cc le ­ fias non fundaiunt, C oniiilere enim poteil: pracdicatio, quim fiindeniur Ecclefiæ; quippe E cclefia nihil aliud e li, quam Chriftianus populusfub regim ine E p ifco p i, & P a fto r is , v t docuit C yprianus, contingereque p o te il, & d e fa d o contingit p lu ries, in vrbe aliqua plures efle C h riilian o s, & Eccleliam proprie talem fundatam no»^ effe: quippe non eft ibi Paftor ieu E piicopus dellinatus, v t eorum curam , & regi-, mem agat. Sic accidit in H iipania: prædicavit laco b u s, ied cum puaci C h rifto dediffent nomen , quia avitae R eligion is tenaces, & conilantes in tenendis maiorum m oribus, Ecclefias non fundavit, nec E p iico p o s conlecravics cum que curfum A p o ilolatus conlìimaifet in lu d çai poftea A p o fto lu s Petrus miisis Epii'copis Evanger» lium per eos iterum djffem inavic, & E cclefias conftituit, quare h çc nuilatenus ob-^ flint praedicationi S. la c o b i Zebedæ i in noftra H ifpania : nec fini E^/älol« Inn o­ centi), 30 A d I L refpondetur, quod Pontifex , folum p r o v o c a tv t legatur r an alius^ À p o llo lo ru m prafpter Petrum in his p ro vin cijsd o cu erit Evangelium , & innuit id in libris non legi: Atam en vel P ontifex Ciun ait: non legi aliuna A poftolorum p rçp ter Petrum docuiffe in provinci)s occidentis ilo q u itu r de lib ro C an o n ico j vel v n iverfim afirmati nullo libro id legi: fi Primumj fatemur non le g i in lib r o C a n o n ic o lacob um prædicaffe rn H ifpam a, ficuci n ec lógitur in lib ro C a n o n ico A poftolunx Petrum praedicaffe Romaej hoc tarnen non obilante propter traditionem ncgari nequit p rçd ic a tio P etri in R om ana V rbej fimili ergo m odo, efto non legatur in lib ro C an on ico prædicatio S. la c o b i M aioris in H iip an ia, nihü id praeiudicat v e r ita tliu fu lt« Ç ôiîlU ny Si autera Pontifex,, vniverfim loqu ii;ur,h oc eft : nuUo l i ‘ ' " A b xo UVA. BHSC. SC 12472_1.

(22) o lO bro Icgi: a Jium A poftolum à P e t r o în oc^ d cn tî priedíicaíTe. JSvartgelium : di/íciiííer id íüílinebiturí nam ve obfervat Dupin in B ibliotheca, pr«fata<eptii. data fuit anno 4 Í & H ycran im u s 4O&.abX0lyer^çÇonaiîJentaria in liàiaua^ laec pigefc>j,t obierv a iio n ç s iiu iu sa u d o risa d iia e c.co n iu le re jte m e riu se m m eiíec»nec par erat S c i^oncißc» prudenti« aiferere: ie om aes percurriife librp& Eceleiiailicos » qui plurimi erant itt ,>;ari;s orbis provincijsi licet perfecutorum rabie periermt inaiori ex parteiquaprop-i ter laniori, Qi veriorifenfu venit S. P ontifex explicaiidiis, nuUacenus J io b iso îm ra -: rio . A 3,1 C um ergo Innocentius aííérit Aut logimty f im h h pyovincijs d im Apa-, ßolorumautiegitur docuijje. L oquitur iuxta iabjectam materiam de qua ediiferit: nem pej/ie ritu, & ordine celebrandi divida c>fticia> in- hoc feniu adürinaß , non. l.egi aliuin A poftolorum præpter Petrum docuiíTe ordiaeni cülebcandiin proyinçijs qcciJencisj quod quidem verifjimum putatims» aft hoc non^il negare., aliuiii p ræ p -■ ter Petrum docuiflè in ei^ Evangelium C h rifti, vt cuilibet m cdiocriter cm d iio c o n llabit: quippe hæc diverfa fuût, & vn o negato, n en negatur aliud, Viide ftante aiTertu>neSan¿tilnnocentij, non curbatur veritas noftrae traditionis: nec opus Jiobiseft, recurrereadi'olutipn<£;i», q fia'N ad alisvtitur, v t ic expediat ab ob ieóìian e iîb ifa d a ab andoritat;e.S. G eiaíij Pap« aíTerentisApoítolum Pauluatxuinim e H iipania pratdicafle. . ^ 3z Obi)ciunt I I L ex verbis B eati, G regprij V U . a d A lphonfum > & Sand iu m HÜpaniæ R eges lib . i-, RegeíH epift. <í4-.íuadcre intendentis reges præfatos,. y t a b ie d o ritu H iíp anico, G o tico leu M uzarabi, officia divina ordine R om an o ce^ lebrarentuf., ait,.: €um B. Apo/ialut- Paulus Hifpaniamft voluiße adire ßgnifi^ cet y ac poß^afeptenk Epifcopos ah vrbe Karnana /td, inßrmndos Hifpantée po^uks à Petroy^ Baule Apoflohs dirtäosßtijjey qui deßruih^ IdoLx/latrio. Cbri(tiamtattm fu n d ^ e r u n t Ugionem plantaveruntyordinem^ officium indivirás cidúbus. jtgendtwi, fanguine fuo dedicavercy veßr a diligentia non igneret 'quantam concardiam cum Romana •urbey Hi/pania in religioney ^ ordine divini offici} habuerit^ E x quibus fic. H ifp a n ii 7 . E p ílco p i mifsi à P ecro,& Paulo.deilru6ì:aidololatriaChriftianitatem fundaverunt> R ehgionem .Chrjllianam plantaveruntiied quifundant , & plantant iunc p r ii^ prædicatorçs Evangeli); iuxta illud.Pauli ad C o rin th . c a p ..3 Ege plantavìy Apollo rigavity'^c. Ergo, nallatenus laco b u s A poftolus prædicavit primus in H ii­ pania. 3 3 Reipondecur Gregorium non io q u i dififinitive, per inde eius airertionera nujlacenus officere, cum àfecu lo l X ..a d X L to t fuverint adiertores prçdicationij» S .ia c o b i in H ifpania; vtfatentur adverlarij: fe i.h o c miiTo dicimus ^loqui G re g o rium de fundadane, ^lanratione R eligio n is Chriftianæ conftitutis Ecciefi)s lub E pifcop is: nam laco b u s paucis difcipulis ad Chriftiaiiam R e lig io n e m tra d u ¿ ii¿,E cp clefiaM ub E piicopisfuadaxe non pooait; quapropter m h ii h o c o b e il praedicationi S, laco-bi in HiTpania, ad raodum quo Petrus.R eligionem C h riiiian am Antiochii^ piantavit, & fundavit, & a o n fu it primus , <|ui A ntioch ia, prçdicavit. Ehi tim a adì diluendutïi argumentum coxi^oiit.Mar/iwo Mondexarenfr\o\iìs neutiquam neceÛària^. S.. :. ,. fie,ernoi. ile«*. tiT. Iä. I. .V.. -. virati,confuientes. 34, O b ijc iu n tlV . quia diíperfio*A poftolorum adipi^dícandum .io o rb e Evaa^ g eliu m .fa d a cft fub feoun-da p erlécu tio n e, inqua la co b u s occiifus eft ab Henixdc> epgo non potuit in H iipaaia pfiaedicarc. *H oc¿uidaa>entuai disjcduni-m anet«x là i» dich s,vn de negato antecedente corruic: Similiter>& ,fundaflagntmn> de^ m ptum A p o iliu a fk tta d itiù iie , c o n ü ik d iila iu p r iu. .. UVA. BHSC. SC 12472_1. '.

(23) . ^f. R eftat dihieré fundamentum: e x quadaot relatione,quam publici iuris fecit in editione C onciiiorm n yrecudereqoepofteàCq^ r//«/ ySST Lahhty qua cipue Lufulci fuere A u th o res adverfi , vt Baronius ,.N adalis , D u p in > & T ilim o n : ca enim. refertur>quodin Coadlio-Laxeranenfi , fub Inn ocencio I I L A nno D o m i­ ni 1 1 1 S’ cmmoca e il co n tro versa d e primatu inter R udericum Toletanum A r chiepifcopum Archiepifcopos-Bracacenlem , & C om p oilellan u m , ac coram ip-' fo Pontífice alkgafíe oinnes propij m otiva iuris : Com poileilanum allegafle antiquitatcm fuse Ecclefiae fundatam in honorem B . la c o b i A p o fto li, Ek>mini co n fan g u in e i, qui primo in ^ iip ania Evangeiium dilTeminavit j & cuius corpus in ea req u ie ic it, frequentacurque ex Univerfis Provincijs àChriilianis Peregrinis; quibus R u d ericu sT o letan u s obcenta à Papa facúltate , refpondit iequei-Kibus. . 3<r I. Antiquitacem Ecclefine Com pofteiian^ fpatio centum , & novem annoriim n oaexced ere ; q uia C allixtus Papa ius M ecropoliticum Eccieii^ Emeritenits tranllulit in^Com poitelianam aanaD om ini i r z 4 . nam vfque ad ea tem pora locus ille , quo C om p oilella fica,eil , paruum erat Qracorium , & Ecclefiam T oletan am fijndatam ab Eugenio Pauli A p o ilo li D ifcip u lo . U* titulo aobiliorem Toletananf> q u ia B . Virgili! dicata fub ild efo n ib propria praeientia fantificata. 17 III. Q u o d quantum, ad praedicacionem S. la co b i A p o ilo h in H ifpania ip fum fo lu m je g iiii : da:ain ei potellatem pi ^.dicanii m H ifpania ; fed interim cum per ludaeam, & Sam ariam divinam: legem fem m aret, £ub H erod e H yero ib lim is capite cruflcato, exalavitaiiim am , & D om ino rcdidic; quom odo ergo pra!dicavit, quod nondam in ’ reC is e i . A u t iine prjcdicacione, quos obfecro convertit ad D o • iTiinum? M ia iin i b in e in primis me aam s accepiflè á quibufdam Sandim oniahb u s, fif Religiofisy viduis, paucos ad.modum*eius pra;dicacione ad fid;m converfos eife, ia qua cum tam exiguos pragreíías efiici viderec, in patria reverfus fato lu n d a s eft: ergo cum T aletan us aprime imbutus litceris pr^dicationem A p o ilo li la c o b i negarit, q uia ante addita:n H ifpaniam fub H erode capite cxíílis e l l , Òc folum prjedicationem A p o ilo li audie; it a dcvotis m aiieribus, neutiquam credendum piafdicaife# A cced ic:q u od in. H iitoria non meminit praedicatio-nis S. la co b i inH ifpania. 58 H ocfundam entuin, E ru d itis, & C o rd atis om nino con vu l'it E x c e lle n t. M arq u io M ond ejareniis, adeo v: caufam penicus p e re g e rit, nihilque nobis agen­ dum reliquerit > attanicn adiniradonem cohibere non poilum , ac om nino o b llu - , p e le o , adveriàrios, homines alioquim E ru ditiisim osC rifi m axim a, & H iilo:'ica litceratiira oiTininò exculros ; aut non legiiTeprjsfatam relationem , aut non c o g n o v if T e jo p u s e ífe aut n eb u lo n is, auc civiufdam fumme igaorantis-, fide non dignu m , cum fit erroribus , anacroifmis>,8¿ paradoxis refertum vquod vt om nino evincerec' E xcellen riisimus M arquio o b occulos p o iliit relationem editane à Lo¿*;/7j,eamdem-« que ex B iblioteca Eccleíiae ToIetanae^Loaiífíe maiori ex parce conform em , notatis, q u x addita,vel fubilra«5la,vtriu fq u efa¿laco m p aration e; ac vt clarius, vtriuíque er­ rores demonftraret , numeris digcísit quokb^t numero , q u x à vero aliena difc u í i t , & probavit fed quia h.tc vera a cu ü conicrip/it lin g u a , exterorjim p a a cis nota , longaque diícuísio;ie , nos brevitati conluieotes p otiorad ab im as eruditis ad Itiblevandam relation is fidem; • ? 9 Notum eli H iílo ria E ccleílaílica aliquali noticia tin d is: Innocentium Í I I . á u a b u sd e cauíis indixiífe C oncilium Lateranenfem r fcilicét,reci)peratione Terra? San¿t;^, & raorum reform atione , dads E p ü lo lis ad F raílalo s-, ¿c Principes; 20. A p rilis a n n iX.21 ^.caíptxi.nsque celebran menfe, N o V e m b r r n r ? ..v b i ádfuere. 4 1 z, Prglaci,viera immeiiKim nuaierum dcpat^5oru{a.abk«áuiaAbáCttmJícPrioiHiin.AFtt^ .. B 2. ba^ UVA. BHSC. SC 12472_1.

(24) bafiatores, feu L e g a ti Im perátorum , & R egu nr,ac ex H í^ a n ia folum ad fiilíTe L e gatum R e g is Aragoni3c,ièd non Caftellac, In tempore hums C oncili) dicitur agita-', tam caufam Primatiae coraiti Papa inter Toletanum , Com pofteilanuni, Bracharen«» lem , & c . ad legantibus pardbus cuiufque cauiàs iuffragijs, ^1^ 40 In primis adlHtiire praediólo C o n c ilio Laterancnii R odericum Toletanum » - eli om ninò falfum ; quod iì evicerimus,toca machina coruic j fed id iàcis c o n lla t. X» q u u nullibi apparet fiibfcriptio T oletan i. II. quia C o n c ilio non a d fu it Legatus R e g is C ailellae, ve fatecur Z?«/>/«:quipe regni negocia id impedimento fuere, pocioriq ae cauia fuere T olecan o , vt infra dicemus. III. quiaobeunte A lfo n ib V i l i , die 6^, O cto b ris anni 1 1 1 4 . qui ad N abas ToloflGc celcberrimam de Sarraccnis rep ortav i t viilo riam , eodem que meniè E leonora coniuge , vt conilat vnanimi confenfu noftrorum H iiloricorum , edito ceilam ento,quatuor deiìgnavit ceilamenti executor e s ,a c q u a f i tutores H enrici fili), equibus primus fuit R odericus T o leta n u s A r - ’ ch iep iico p u s, vti conilat ex P rivilegio H enrici in favorem T e lli',E p ifc o p i P aten ­ tini apud Pulgar lib. 2. Hiiloriae Palentinae cap. 14 . pag. z6 6 . dato die 19 . N o vem bris eiufdcm anni : ac cum Henricus anno eodem privilegium aliud concefsiÌfeC E p ifco p o , & Ecclefije Segovieniì 18. D ecem bris , vt permaneret r o b o re fuicitum , ,fubfignatum eil à T o le ta n o , & reliquis teilamenti Exccutoribus d i e i S . lanuarij aiini fequencis 1 2 1 y . interim Berengaria Sorore R egna moderante 5 qua propter h o c anno R odericus non eft profeólus Rom am . 41 I V . quia anno prae.iiào 1 2 1 f.p rim i Pracerum Larenfes fratres , H e n r ic i R e g is perfonam fub eoruin cura intercipere conati fu n t, vt in perfona R eg is regn i m oderarentur habenasj reilitere Berengaria ac m aiori ex parte Praclati ac Proceres» ’ fe d L a 'x fra rre sc o e p e re varis artibusregna turbare , & arma p arare. Berengaria v e r o pro lin gu lari, qua pollebac prudentia , rata,quieti regnorum potius fore c o n fultum debita cautione Laris tradere fratrem , quam fua retinere poceilate ; ip ù p it'_ tradiditLaris,^ acloiura.nsnto in m inibus T o letan i A rchiepifcopi : l c enim ait K o ericu sip fe lib . 9. cap. i . Berengaria timens violentias y qu^£ venerunt, fecit iurare Comìtern , iT Magnates , vt fine tpjius Regìn^e confilio, nec aliqu'ibus terram aufer^» ^enty ne aliquìbus terram darent, nec vicinis Regibusguerrarn moverent ^nec muléfarrty qUie Hlfp mia peSìa dicitur^imponerent in alt qua regni parte , £7* luramento , horna~ g ìo , tn manu Roderict Toletani Pontificis firrnaverunt, H x c autem fa d a funt M a rtio m eniè. 42 A p rilis autem die 20. Abulae fupicripfit P rivilegio dato a b H en rico in eiufdem vrbis favorem inter privilegia com pilata à C o m ite de M ora tom . $>. fo l, 5 06, Caeterum cum C o m es A lbarus de Lara coepiiTet graiTari manu violenta in om nes, qui eius fadlionis non e ra n t, nec monitus deiiileret ablata retlituere , excom unicatus eil à D ecan o T o le ta n o ex pr^fcripto A rc h ie p ilc o p i, vtpote eius V ic a r i) , ve lo c o citato docet ipfe Rodericus er Chronica Generalìs part. 4 . cap. i o. quae a i i i t ; quod contum ace A lb a ro , A rchiepifcopus in te rd illo regnum fubiecit : quo A lb a ­ rus ablata reilitnit, & denuo iuravit,nem ini deinceps iniuriam faóturum , atque haec turbarum collubies menfibus plufquam quatuor duravit. 4 j Septembris vero die 27. A revaio fub fcripfic A rch iepiicopus p rivilegio d a ^'to ab H cn rico O rdini. S. Ioannis H y e ro fo lim ita n i,& C om endatori C o n fu cg r^ jd ^ certa portions ialis danda,vti conilat ex L ib ro P rivilegiorum Am brofi) M oralis d iólad ie,m en fe , & anno,quod M .S . eiliacer noilrostcum ergo C on cilium fit indi'-. ,. ¿lu m a d d ic m r .N o v e n ib r is j& f o lu m fu p e r f u e r in t à d ie z ? . Septem bris dies 34» his non videtur potuillè iter.R g« iam peragerc, . ‘ y .w UVA. BHSC. SC 12472_1.

(25) ............................... ...... M .. î 5^4: V . quia ipfe R iiderîcus nullibî tncminit huius itin e r is , & abientix ab H iioam a : cum fçpifsime ibleat rerum fuarutn memoriam fa c e r e , licuti lib . 9. cap. 1 2.. referens expeditionem S. Fernandi contra M ahomecanos anno i z z ^ . edocet fe no n interfuiiTé expeditioni > & quod dccubuerit inrirmus G u a ia la x a r a , & fim iliter quando cap. 1 7. eiufdem lib . referti port expugnacam C o rd u b a m , purgatam M o fcheatn ,& co n ie cratam in E cclefiam /ic ait ; Et quia venerahilis loam n s, de quo d txim ai, Roderici Toleiani Primatis vices gerebAt, qui tune temporis apud Sedem ApoßoLic.tm morabatur,elimiftaiafpurcitia Mabornetis y ^ a^ujt lußrAtionis p erfu fa ,in Eccleßam commutavit: qui fie de fe loquitur , quare filcntio niiterst fe inter fuifle L ateranenii C o n cilio ? Sed qui cupierit nofcere Caftellæ turbas , quibus impedicus non adfuit L ateran en fî, Icgat ipfum Rodericum lib. 9 cap. i . & iequentibas. 4; V I . quia Honorius III. cum effet C ard . Sabellus ac Innocenti) III. C a m erarius, interfuit C oncilio Lateranenfî,& fuit Innocenti) Suceffor s folum ex fa­ m a novic R odericum , vique ad annum 1 2 1 8 . v tco n fta t ex eius E piftola data a i E pifcopos Abulcnièm , & Burgenfem, h oc anno apud Rainaldum num^ 70. qua hæ c Verba habentur. Nos tam^n penfantes pradentiam vensrabilis fratris noßrty Archiepifco-. pi Toletani, odcrem nominis, cuius etßfamaàudum ad nos præconto tantopr<£tulerit, v t profujfa in eius laudibus videretur : nunc tamenillarn avaram in eifdem compertmus extt^ ii£eycum fcientiæ, circumfpeâionisy modeßideyhoneßatis ac omnis iniußrice longe plufqnam ilia retulerit, invenerirnus in eodem: fi autem difceptatio dePrim acu aôla foret à T o ^ letano coram Innocentio in P alatio , non poffet H onorius , fama folum n o fcerç T oletan u m , cum adfuerit Sefsionibus Lateranenfis, fueritque intimus Innocentio. cum ergo H onorius ante præfatum annum teftetur,folum fama T oletanu m noviiT» ^ afferi nequit interfuiffe Lateranenfi. H isa c ce d it ii^ en tis ponderis conftrm atio: nam vt habetur vtroque codice T o le ta n o , & L o a y ife num. 7 . T oletan u s im petra­ ta audientia à Papa,propoffuit inpleno C onfiftorio coram ip fo, & C a rd in a lib u s , 8C pluribus A rchiepifcopis & c . Cum ergo H onorius fuerit Cardinalis tune , adfuiffct confefu , & cum T oletanus perorarit pro primatia , non p o c u it, folum effe n o cus H onorio ex fama, cum perorantem neceffe , vidiffet. 4(i V I L quia tota hæc narratio refer ta eli erroribus , anacroniim is , & parad o x is , denotaatibus au d o ris ignorantiam ; precipua delibabo , v t appareat, quam fine examine placuerit hoc argumentum adverfis authoribus. N um . 3. refert interfuiffe C o n cilio Archiepilcopum Tarraconenlem , & num. 23. refert pro T a r r a c o nenlî abfente egiffe eius caufam Epifcopum V icenfem , feu A ufonenfem . Inter fuiffc ex Cartella Epifcopos Conchenfem , & S eg o vien fem , qui fub fcribunt P riv ile g io dato j & iam dióì:o,Ordini S.Ioan nis H yeroiblim itani. M ito quod R o d e ric u s d iverfis,linguis perorarit,num .4. quod non congruit brebitati peraôii C on cili). L e g a ­ tur D upin tom . 10. cap.<i. 47 N um . f . refertur quod in C o n cilio obtinuit R od ericus L e g a ti A p o fto lici munus in H ifpania per decennium : quod eft maniferte falfum: nam A n n o 1 i 1 -).non Crat Aportolicus L egatus in H ifpania : quippe nec^otia Ecclefiartica diverfis E p if* copis commifsit H onorius. L egatu r Raynaldus eo anno num. 84, ß c S j ’ . A n n o 12 18 . venit L egatus C ard. Sabellus, quirediens ex H ifpanica L egatione obijc L é Olduinuszom, 2 ,p a g . ^7. Italia? Sacræ tom . i . colum na l y o . A n n o Ï venit L egatus Ioannes C o lo n a C ard. Sabinenfis.Legatur./iiii..^^^. in A r c h ic pifcopis Tarraconenfibus in A fp arrago . H uic fucefsit C ard. Sabellm qui o b ijt antea num. i z i ? . 0/<ai«m«/tom. t . pag. fio. Fripon n\ G allia Purpurata lib. 2. pag.. .. f 08. ciùiìicceisic Xoaanes Ailgrinws Abbas AbbeviU^e, vt ioQÇ,%%od€fiw ipfe lib . UVA. BHSC. SC 12472_1.

(26) 5?. cap. 1 1. V iie a s qu^fo quam falfo adfertumtobtinuiire R od ericom anrrts dec^iu munus A poftoU ci Legati» M ito , q u o i nemo riium tenere qiieac , cum reteriur da^ u m R o d erico p-oc3Ìlarem,vc.cuin crecencis SpurijSjÎçülegicim c nacis poiret diipen-i iare ad ordines, beneficia , be dignicacesEccleiia(hcas > nficnoii diipenfard cum excom .n ju icacis, irregularibus , .& can cub in arijs. 48 Num. 7. dicitur probafle Prirtuti«^ iuia ex B ullijs H onorij.,G elarsij, L u c ij, A d rian i, & eiu fd em Innocenti] & c ^ u is aucem-credere q u e a tia re tan taR od ericuiu oblivion i cradidilîe præcipuum Privilegium Pnm arus , quod eft Vrbani I L datum A n n o 10^8 .B ernardo Tolecano Ancifticij n e cn o n C o n iiim atio .n esP aich aiis.il. 0^ C allifti II .c a m de ipio difcepcaret.. 45» Num . 5>., ÎO. 1 1 . & i z . innumeros continent errores, recenfendo Burdini H iftoriam , quos brevicaciscaufa m ito , & lace dem onftratM ondejareniisi v td e v e niam a i in colerab iles, refragante ipfo R o iltric « : nam atta caul'a cum Bracbarenli, dicitur num. 14 . perorare cœpiiTe p ro le Com poftellanum ex nobilitace,& a n c iq u ;tatc Eccleilje T u x, & ex ¿b quod dicata fueric A p oftolo l a c o b o , in qua q uiclc V cius c o r p u s , quique k u t primus , qui in H ifpaniaE vangeiium diieminavic, aliquoi^ que ad Chriftianam Religioncm deduxic» 47 N um . 14. & I ) . refer cur reipondifle Rudericun : antiquicatem Ecclefiae Compoftellaaae fpacio- r 09. annorum concineri; probaiTeque^^eo quod ad inftantiam P rin cip is, & C le r i H ii^ n iæ ,C allix cu s, in Com poftellani Eccleiîam cransfuderic ius M eciopoliticum Emeritenfis Eccleiiae, & racione peremnis devocionis P eregrm o rum vndique confluentium ad viiicandum corpus S. A p o fto ii ; nam. ad ea tem pora Oracorium parvura-erat locus iile, in quo nunc iica C om p oftellan i Eccleiia? perindequeeam antiquitateexcedere Toletanam fundacam. ab Eugenio P au li Apoftoi^ difcipulo. Hæcium atim pn^acis numeris, vt preftirtgam usiingulos-errores. i 48 LDicitur,anc>quixaiemEccieiiæCofnpofte<lianæ i0i>. an n o ru m .i4 ?a ti9 x o ^ tineri:.vel enim h o c dicitur de EccLefia Conipoftellana. qua t a l i , ancequam effeo a efletM etro p o litica, vel poft quam talis eftei5la eft à C a iix to II? Si dicacur prim um : continec intolerabilem errorem : iiquidem à revelatO corpore B^ A p o fto ii anno 8 10 . pluiininuA'e, L eo n e III .confentiente ædificata eft Eccleiia ante annum 8 16 , quo « b ijc L e o , & cranslata eft ledes Irieniis in Ecclefiam de noyo æ diikaiam ^ recenco Irieniis nomine>inî:erceflereque pluiquam 300. anni, de quo fuifte nos in A n n a li­ bus Hifpania*. Si autem h ocd ican ir de E ccleiia C om poilelian a poftquam efied a d l M etrop olis. Eciam ex antecedenti e v in a tu r falficatis: A lphonius eaim II I . L egionis R e x C ru c e m donavic Compoftellanae Eccleüæ A nno 8 74. iimilem illi. quam ckderat E ccleiîç Ovencenii Alphonius C aftus, vt videre eft in eius E pigraphe ex iide Ambro/tjde Morales, In icinere à fe faóto-ex praei^ripto Ph ilipi i l . quod m an ulcriptum iervacur in B ibliotheca Scoriaca, eiufque lidilsioia apud me c o p ia : qua propcer,iam eo tem pore in iuftam magnicudinem excreveratCom pofteilanaEccklia*. dequaD onatione meminit D . M aurus de C afte lla , & alij. 4ÿ Idem euincitur ex A n n o 3 79 . quo ex C h ron icon e Irienfi. Adef'>nfus ipfe C oguom entoM agnui vi£sitavitEccleiiam Com poftellanam ,i^ C o rp u s S. l a c o b i , ÒC conlpiciensEcclefiam terreis pariecibus couftruitam ,dii:ui praecepi':,& e iific a riL a pidibus Q uadris, ac demum idem evidenrer conftat ex noftris Analibus A nno 883. ü 8ii. 8 ^ 3 .ac 85>î?. quo novum ttm plum Com poftellanum magna celebiicate co n f cravuç» eft, concui rencibus Epiicopis, Coii-.icibuSj '6c RegniProceribu^; d t inceps foLim Jcmens dubita c poteft de magnitudine E celefix-C om poftellanae, vbi eful-? 1ère S. K u iclia d u s, Ò. P tu u s M o n fo n cU is,^ aii^ckrae mcmoïiaa# vlque a d . P id a ?. cum UVA. BHSC. SC 12472_1.

(27) •r. cum Gìlmeinz prîmum Metropolitanum feu A rchiepifcopum Com poílelJanum : qu i Anno 1 1 20. C luni im petravit gratiam M e tro p o lita . Q u a ergo ratione dicere p o ­ tuit R odericus, ad illud vique tem pusfolum incercefsiil'e iOi>.annos, à qu:bus ex parvo O ra to rio fa d a eft CelebrisE ccleiiaC om p oftellan a: cum à rædificatione per Alphonfum lll.in terceflerin t z z z ^ n n i,z c ii à gratia h ü í anno 11 z o . aut à Bulla expedita 11 »4« "ví^iue ad tern pus celeb ratio n is, folum intercefl'erint 5>;. anni auc 9P. Valeant haec apud noftrarum rerum , & E ccleiiafticç H iftoriæ im p erito s, ac præfertim cum ipfe Rodericus lib 4 . Hiftoriae cap. i j.r e fe r a t loquens de A lph onfo I I I . quod : Ecckfiam S. lacobiy qu<e erat terrea, quadris Lapidibusy e5T collumnti marmoréis reparavit: nota reparavìt, Ideft, denuo ædificavit, ante ergo erat conftruda; eiufdemque R egis referat celeberrimam confecrationem . $o M ito vltimam claufulam defundatione Eccleiiæ T oletanæ per S. Eugenium Pauli D ifcipulum , excutiendam G allicis C riticis, ne innutiliter nos his inferamus. E x quo conftatjtotam huius numeri farraginciii indignam R u derico , & falfam: patetque, contenta num. 15>. ex cuius verbis conficitur contra nos argumentum , fucilia eife,& eidem exception! fubiacere: cumque in ea fcribatur : Datam Ucohopiteßa^ ternprædkandt in Hifpama. Quærimus: quid obfuit cum fupetierit tempus? Im pigrum fane condemnabimus> A b iit, cum non fine caufa a S e rv ito re fit c o g nominatus. M itim us incongrua ahorum numerorum, quippè e x d id is fatis aparere poteft Eruditisj Enarrationem præfatam, farragioem eíTe errorum ab im peri t i f im o com padam ; pigeatque viros eruditione confpicuos in malae caufæ fufragium , praed id o patrocinio vti, ac legant ferio omnem narrationem , confpicientque om n in o fublcftæ fidei, ac à veritate alienam. Q u o d autenaRudericus p rxd ication em S.Iacob i filentio in H iftoria miiferit; nuUatenus mirandum, cum eius fcopus non fuerit c o n fcribere H iftoriam Ecclefiafticam Hifpaniæ, fed folum profanam . ; I M em inerint quaeflb cunóti, pro C oron id eD iifertation is: nova nom ina non fine m yfterio fan d is indita, Simoni loannis inditum à C h rifto nomen P etri : quia futurus erat Petra,fupra quam fundanda erat Ecclefia-Zcbedaci filijs im pofita B o a ­ nerges, ideft,filij tonitrui, ideft,fulmina, aut fulgura,quæ luce fonitu, & terrore Iongiísim e iníbnant. Infonuit toto mundo loannes ex A fsiaícriben s : Jn principioerat Verbumy iS'c. D icatu r e rg o nobis: qua ratione O rb i iníonuerit lacob u s nofter apel­ lar ique potuit filiusTon itrui, fulmen, vel fulgur, fi vfque ad annum 4 2 . m ortisH yerofolim orum finibus manfit, nec H ifpania p rjdicavit?. ,. Sub C orrezione S. R. E. Cum Licentia Ordinarij,nec non Su­ premi Senatus Caftellæ.. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(28) ^. f. -■. .■ ;**;ííp¿r:í-, '■' '. •. : ^. ,;,I-. .=*-'>- - , *'■ ■ ^ ':■. í¡; ■■,.;. a.^bc-,,. : . - ;. .;•' :]r :b. i-<;. t ?;w^Í7t;7rií?í:vve^jír:ir&íí-v:. ^ ■‘ -'i. I.. -«I. .. ..•-'r*--* i , - - '. •■- ■-. ■. ,•. ■• - i . - i j ; » . . J,^ > i. j. -1'-. ■ .. j". .,* ,. .-. -. ’. .. Í. '. '. ■ ■ i^' «'î-' >. íi<vri '47iiíC ^ .# ? e á ;< ííía !ii:íi^. ÎÙ : ^;jStó,aií,í<-i. '. ¿Lam;ylòt/;i,:rr. -v,.. n. ... ' " '. :. - .V , n i : J - ; i , l 3Íeu íw » ;!;* h 0 9 fr o Ü t ¡á < ,^ tu .n o u i. A-. .: .í-m -. ;. íiim^^^i^. nop ■. 2 fii¿ i^ :;,¿. fíl. ! ,0. -. u iiw 'íó. 4Ä UVA. BHSC. SC 12472_1.

(29) y : L sT C Z ^ -. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(30) /."íí-^ = ^ '. >,■-.. % ! * '. • ■ • ; - : ï p â ^ ; '■ •■ ;; ''■\-fS¿>^’’' ■ -'■ . ■L. ^..vS- ,-: :-. -•:. ,' ., ■:r--. :.'■. -,. UVA. BHSC. SC 12472_1.

(31)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :