DOSSIER DE RECUPERACIÓ. BIOLOGIA i GEOLOGIA. 4t. ESO

10  15  Download (0)

Full text

(1)

DOSSIER DE RECUPERACIÓ BIOLOGIA i GEOLOGIA

4t. ESO

NOM:

COGNOM:

GRUP:

(2)

Unitats de BIOLOGIA:

Unitat 1. La cèl·lula, unitat de vida Unitat 2. La informació genètica

Unitat 3. Herència i transmissió de caràcters Unitat 4: Origen i evolució dels éssers vius

Unitats de GEOLOGIA:

Unitat 6: Estructura i dinàmica de la Terra

Unitat 7: Manifestacions de la dinàmica terrestre

Unitat 8. La història del nostre planeta

(3)

Unitat 1: La cèl·lula, unitat de vida

1. Ordena les estructures següents de menys complexes a més complexes: protó, ameba, àtom d’hidrogen, formiga, glucosa, ecosfera, hemoglobina (proteïna), bosc de faigs i cloroplast.

2. Contesta les preguntes següents referides a la cèl·lula eucariota:

a) Quins són els orgànuls membranosos?

b) Quins orgànuls són els productors d’energia?

c) Quins són els orgànuls no membranosos?

3. Relaciona els conceptes de les dues columnes.

1. Mesosomes a) Paret cel·lular

2. Només visible al microscopi electrònic b) Cèl·lula animal

3. Cel·lulosa c) Virus

4. Orgànul membranós d) Complex de Golgi

5. Centríols e) Membrana plasmàtica

6. Bicapa lipídica f) Bacteris

4. Totes les cèl·lules del teu cos contenen la mateixa informació genètica? D’ on procedeixen aquestes cèl·lules?

5. Observa la imatge i contesta les preguntes següents:

a) Es tracta d’una cèl·lula animal o vegetal? Per què?

b) Quina etapa de la meiosi representa?

c) Descriu els esdeveniments que tenen lloc

en aquesta fase.

d) Per què se sap que la cèl·lula està en meiosi?

e) Quants cromosomes té l’organisme al qual pertany aquesta cèl·lula?

6. Fes un quadre amb les diferències morfològiques i estructurals que hi ha entre la cèl·lula procariota i eucariota.

7. Observa els dibuixos següents i respon les preguntes.

(4)

a) Quin tipus de divisió cel·lular representen els dibuixos anteriors? En què bases la teva resposta?

b) Ordena cronològicament les diferents fases i indica els esdeveniments més importants que tenen lloc

en cadascuna.

c) El procés representat es produeix en una cèl·lula animal o vegetal? Raona la resposta.

8. Completa el paràgraf referent al citoplasma. Ajuda’t amb les paraules següents:

citosquelet, aigua, nuclear, citoplasma, sals minerals, fluid, orgànuls citoplasmàtics, lípids, hialoplasma.

El _________ és la part de la cèl·lula compresa entre la membrana plasmàtica i la membrana___________. És ocupat pel ___________, on hi ha els ____________, i una sèrie de filaments de proteïnes que donen forma a la cèl·lula, l’ anomenat _________________. El hialoplasma és un ____________ compost per _______ , _____________, glúcids, ________ i proteïnes, en el qual tenen lloc nombroses reaccions químiques.

9. Indica si les següents funcions de la membrana plasmàtic són certes (C) o falses (F).

9.1. Separa l’interior i l’exterior cel·lular.

9.2. Aïlla totalment la cèl·lula de l’exterior.

9.3. Limita i dóna forma a la cèl·lula.

9.4. Només selecciona el pas de substàncies a l’interior.

9.5. Identifica la cèl·lula.

9.6 Regula l’intercanvi de substàncies entre l’interior i l’exterior cel·lular.

(5)

Unitat 2: La informació genètica.

1. Relaciona els noms de totes dues columnes:

1. Uracil a) Pentosa que forma part de l’ARN

2. Ribosa b) Manté unides les bases complementàries 3. Desoxiribosa c) Base nitrogenada exclusiva de l’ADN 4. ARNm d) Pentosa que forma part de l’ADN 5. Timina e) Base nitrogenada exclusiva de l’ARN

6. Enllaços d’hidrogen f) Transporta la informació genètica de l’ADN al ribosoma

2. Què és un gen?

3. Què significa que el codi genètic és universal? Quina importància creus que té aquest fet?

4. Quines diferències hi ha entre el genoma d’organismes procariotes i el d’eucariotes?

5. En què consisteix la clonació d’un gen?

6. En quin lloc concret de les cèl·lules eucariotes es fa la transcripció? Per què?

7. La seqüència de bases d’una molècula d’ ARNm és:

… AAC GUC AGG CUU UAG GCA UAA…

a) Escriu la doble cadena de nucleòtids d’ADN de la qual es va copiar.

b) Indica quina cadena va servir de motlle per sintetitzar l’ARNm.

c) Consulta el codi genètic i escriu la seqüència d’aminoàcids que resulta de la transcripció de la cadena d’ARNm.

8. Assenyala si les afirmacions següents referides a les mutacions són certes o falses. En aquest darrer cas, justifica la resposta.

a) Sempre s’hereten.

b) Tenen lloc a l’atzar.

c) Poden ser degudes a agents mutàgens.

d) Sempre són perjudicials per a l’organisme.

e) Són un motor per a l’evolució de les espècies.

9. Assenyala si les afirmacions següents referides als gens són certes o falses. En aquest darrer cas, justifica la resposta.

(6)

Unitat 3. Herència i transmissió de caràcters

1. En els éssers humans el color dels ulls està controlat per una sola parella de gens. Se sap que el color marró (M) és dominant sobre el color blau (m).

a) Quin és el genotip d’un home d’ulls marrons que es casa amb una dona d’ulls blaus i té un primer descendent d’ulls blaus?

b) Quin percentatge de cada color d’ulls caldria esperar en el proper fill?

c) Quina descendència caldria esperar de dos progenitors, tots dos d’ulls marrons, que tenen un dels pares amb els ulls blaus?

2. Una dona portadora d’hemofília es casa amb un home no hemofílic. Quin percentatge de la seva descendència podria ser hemofílic?

3. En la planta «flor de nit» (Mirabilis jalapa) el color dels pètals segueix una herència intermèdia; una de les races pures és de flor vermella i l’altra de flor blanca. Quines proporcions fenotípiques caldria esperar de l’encreuament entre dues plantes de flors roses?

4. Diferencia entre si els conceptes següents:

a) Gen i al·lel.

b) Homozigòtic i heterozigòtic.

c) Genotip i fenotip.

5. Si un al·lel A és dominant sobre un al·lel a:

a) Quants fenotips diferents hi ha en la descendència d’un encreuament entre dos individus heterozigòtics? En quin percentatge?

b) Quants fenotips hi haurà i en quina proporció si no hi ha dominància d’A sobre a?

6. El color negre de la pell dels hàmsters depèn d’un gen dominant B, i el color blanc d’un gen recessiu b.

Si una femella té tots els descendents de pell blanca, quin deu ser el seu genotip?

Quin genotip deu tenir el mascle?

7. Una parella de visió normal té un fill amb daltonisme.

a) Quin tipus d’herència segueix el daltonisme?

b) Indica els genotips possibles dels pares i del fill.

c) Quina probabilitat hi ha que el matrimoni tingui una filla daltoniana?

d) Si el fill daltonià es casa amb una dona normal però portadora, quin percentatge dels seus fills tindrà

daltonisme?

8. Un marit denuncia la seva dona per infidelitat, l’acusa que el segon dels fills del matrimoni no és seu. L’home és del grup sanguini AB i la dona del grup 0. El seu primer fill és del grup A, i el segon, del grup AB. Creus que l’home té raó? Justifica la resposta.

(7)

Unitat 4. Origen i evolució dels éssers vius

1. Quins eren els gasos dominants en l’atmosfera primitiva? Quin era l’origen d’aquests gasos?

2. Què és la sopa primitiva? On es va formar?

3. Assenyala les diferències entre el fixisme i l’evolucionisme. Indica alguns defensors d’aquestes teories.

4. Indica un exemple de la vida quotidiana, en què s’observi que el desenvolupament d’un determinat òrgan n’augmenta o incrementa el funcionament. Es pot heretar aquesta característica?

5. Llegeix el següent text relatiu a una de les teories de l’evolució:

«L’evolució dels éssers vius es produeix gràcies a l’existència de variabilitat

heretable causada per la mutació i la recombinació de gens mendelians; els agents evolutius (mutació, migració, barreres geogràfiques, selecció natural i reproducció sexual) actuen sobre aquesta variabilitat, i es té com a resultat canvis en les freqüències gèniques en les poblacions, que miren de mantenir l’adaptació dels individus al seu ambient i una progressiva divergència entre les diferents parts de les poblacions, fins que les diferències d’aquestes impedeixen que es creuin entre si, moment en el qual experimenten especiació (és a dir, es converteixen

en espècies diferents)».

a) A quina teoria fa referència el text?

b) En una de les frases del text s’ha introduït un error, el pots identificar?

c) N’hi ha prou amb les mutacions per si mateixes per explicar el procés evolutiu?

Raona la resposta.

d) Quina és la unitat d’evolució en la teoria que has anomenat en l’apartat a)?

6. Indica si les afirmacions següents són certes o falses. Raona la resposta en cada cas:

a) Els homínids van conviure amb els dinosaures.

b) Amb l’aparició de la nostra espècie s’ha aturat l’evolució.

c) Les persones que van realitzar les pintures a la cova d’ Altamira eren iguals que nosaltres.

d) L’ésser humà descendeix del ximpanzé.

7. Indica quines de les característiques següents corresponen a la nostra espècie:

a) Gran desenvolupament cerebral.

b) Pòmuls poc pronunciats.

c) Baix dimorfisme sexual.

d) Cames curtes i braços llargs.

e) Llenguatge articulat.

(8)

Unitat 6: Estructura i dinàmica de la Terra

1. Què és el cinturó de foc del Pacífic? Com interpreta la tectònica de plaques els processos que caracteritzen aquest cinturó? Segons aquesta interpretació, l’oceà Pacífic tendeix a fer-se cada vegada més ample o tendeix a tancar-se? I l’oceà Atlàntic?

2. Què són les fosses oceàniques? Quin origen els atribueix la tectònica de plaques?

3. Les dorsals són fractures amb un vulcanisme molt intens. Per què no arriba mai a acumular-se la lava sobre la fractura produint-ne l’obstrucció?

4. Què és la Pangea?

5. Què és una placa tectònica? Quina diferència hi ha entre una placa tectònica continental. Mixta i oceànica?

6. Escriu el nom d´ una placa tectònica continental, d´ una oceànica i d´ una mixta 7. Completa la següent taula:

(9)

Unitat 7. Manifestacions de la dinàmica terrestre

1. Fes un resum dels continguts de la unitat. Per a cada concepte, escriu una o dues frases.

(10)

IMPRES-Q-423-T-16-ET 20-abr-04 Model general de controls i exàmens Pàgina 10 de

1

Unitat 8. La història del nostre planeta.

1. Indica a quina era pertanyen els fòssils següents i descriu els esdeveniments més importants que hi va haver en cadascuna. Ajuda’t amb el resum de la unitat.

1

Figure

Updating...

References

Related subjects :