Informe BALANÇ DE L ACTIVITAT TURÍSTICA ESTIU 2021 A L ENTORN DE BARCELONA. Barcelona, Octubre de 2021

61  Descargar (0)

Texto completo

(1)

BALANÇ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA ESTIU 2021 A L’ENTORN DE BARCELONA

Barcelona, Octubre de 2021

(2)

2

ÍNDEX DE CONTINGUTS

pàg.

0. Introducció i Resum de resultats 03

1. Oferta oberta 05

2. Principals resultats de l’activitat en l’allotjament 11

3. Procedència dels turistes 36

4. Tendències de cerques turístiques online 42

5. Preu mitjà de comercialització 49

6. Perfil del turista 54

7. Mercat laboral turístic 57

(3)

3

0. INTRODUCCIÓ I RESUM DE RESULTATS

L’estiu de 2021 començava amb l’esperança de la recuperació de les dades turístiques i finalment, i segons EXCELTUR, ha estat un estiu turístic molt desigual i asimètric, lluny encara de la normalitat. En el seu darrer informe de “Balanç i Perspectives turístiques del 3er trimestre de 2021”, s’apunta que a nivell nacional el PIB turístic tanca el tercer trimestre recuperant-se progressivament de la caiguda de 2020, fins a arribar a un -27,0% respecte l’activitat turística de 2019.

Segons l’informe sobre el balanç del sector turístic a Catalunya a l’estiu de 2021 de la Cambra de Comerç de Barcelona, la previsió apuntava d’una forma molt més positiva que l’estiu 2020 després de la fi de l’estat d’alarma el 9 de maig i de l’embranzida del procés de vacunació. Però la pandèmia amb la variant delta i els efectes de la cinquena onada al juliol, no ha fet oblidar que les incerteses encara eren presents. Tot i així, es pot veure una recuperació de viatgers, tant del mercat estranger com del domèstic, entre els mesos de juny i d’agost de 2021.

Amb aquest escenari d’una progressiva recuperació del turisme, tant a nivell nacional com de Catalunya, l’Informe de Balanç de l’activitat turística a l’estiu 2021 a l’Entorn de Barcelona mostra uns resultats en aquest territori que van en aquesta mateixa línia: recuperació de les dades si es comparen amb les de l’estiu de 2020 però sense arribar, en la majoria de casos, a les dades obtingudes pre-pandèmia l’estiu de 2019.

Algunes de les conclusions que podem apuntar són:

- L’oferta oberta ha tingut una recuperació més important en aquells tipus d’establiments on es va patir una davallada més gran l’estiu de 2020: els establiments hotelers. Les dades de càmpings són pràcticament iguals en els tres anys d’anàlisi i el turisme rural recupera tímidament respecte a una caiguda no tant important l’estiu de 2020.

- Tot i que la caiguda de les dades de nombre de turistes i pernoctacions a l’Entorn de Barcelona l’estiu de 2020 va ser superior a la de la mitjana de Catalunya, quan es miren les dades de recuperació a l’estiu de 2021, aquestes són similars a les dades de recuperació a nivell de tot el territori català pel que fa a nombre d’arribades i lleugerament inferiors si es miren les dades de pernoctacions.

(4)

4

0. INTRODUCCIÓ I RESUM DE RESULTATS

- El sector hoteler és el que obté unes dades de recuperació més importants si es comparen les dades amb les de l’estiu anterior. Tot i així és el sector amb més marge de recuperació si vol arribar a xifres pre-pandèmia.

- Els càmpings no van tenir una caiguda tant important l’estiu de 2020 i l’estiu de 2021 els acosta més a dades d’estius anteriors.

- En els allotjaments rurals és on s’han mantingut més estables les dades, tant l’estiu de 2020 com el del 2021.

- Del total de viatgers rebuts a les comarques de Barcelona durant l’estiu, el 66,0% provenien del mercat domèstic (Espanya), i el 34,0% del mercat estranger. L’increment del mercat internacional fa que el seu pes sobre el total hagi augmentat 14,2 punts percentuals respecte l’estiu 2020 però encara està 24,2 punts percentuals per sota de les dades de l’estiu 2019.

- L’anàlisi de les cerques turístiques online ens han permès fer un seguiment dels termes de cerca més buscats i analitzar tendències. L’hotel, terme més penalitzat l’estiu de 2020, torna a assolir nivells pre-pandèmia i l’apartament marca el seu màxim nivell de la sèrie analitzada.

- El preu de comercialització es recupera en els establiments hotelers. Pel contrari, aquest valor baixa en els establiments de turisme rural, que havien tingut un increment durant l’estiu 2020, i segueix baixant en el cas dels càmpings per segon any consecutiu.

- En l’anàlisi del perfil del turista s’ha observat un manteniment dels viatges per motius d’oci. El vehicle propi segueix essent el principal mitjà de transport escollit per arribar a la destinació i augmenta per segon any la contractació directa tant de l’allotjament com del transport. La despesa creix en totes les partides i l’increment més alt es troba en el transport per arribar a la destinació.

- Els indicadors analitzats de la situació del mercat laboral turístic (ocupats, empreses i aturats) demostren una lleugera recuperació en els sectors que formen el nucli de l’activitat turística (allotjament, menjar i begudes, i AAVV i TTOO) amb dades lleugerament superiors a les de 2020 pel que fa a nombre d’ocupats i empreses i una caiguda de les dades de l’atur en aquest sectors a partir del mes de maig de 2021.

(5)

1 OFERTA OBERTA

1.1. Oferta oberta d’establiments i places a l’Entorn de Barcelona. Totals i per tipologies d’allotjament 1.2. Oferta oberta de places per comarques. Per tipologies d’allotjament

(6)

6

* En establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021.

** Per càmpings la dada és de nombre de parcel·les.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1) Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE.

1.1. Oferta oberta a l’Entorn de Barcelona. Totals

Tant el nombre d’establiments com el nombre de places de l’Entorn de Barcelona (província menys el

Barcelonès), s’ha recuperat durant els mesos d’estiu de 2021 però sense arribar al nivell de les dades de 2019.

Tot i que en el nombre d’establiments la diferència en valors absoluts amb el nombre d’establiments oberts respecte el 2019 és petita, aquesta diferència es veu més agreujada en el nombre de places disponibles.

Nombre d’Establiments* Nombre de Places* **

1.243 1.210

928 1.057 976 1.090

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500

Juliol Agost

2019 2020 2021

90.747 89.925

49.509 55.827

69.574 72.784

0 25.000 50.000 75.000 100.000

Juliol Agost

2019 2020 2021 -25,3%

+13,9% -19,3% +11,7%

-45,4%

+40,5%

-37,9%

+30,4%

Variació (%) 21/19: Juliol -15% Agost -9,9% Variació (%) 21/19: Juliol -23,3% Agost -19,1%

(7)

7

Per tipologies d’establiments les diferències més grans es troben en els establiments hotelers i els establiments de turisme rural.

Pel que fa al nombre de places l’afectació mes important es troba en els establiments hotelers. Tot i la

recuperació d’un 56,7% de les places respecte el 2020 (que suposen 17.875 places més que al 2020), encara hi ha 18.391 places menys que a les dades de 2019.

Els càmpings a penes han patit variació en l’obertura d’establiments i places.

* Mitjana Juliol i Agost, en establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021 Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

1.1. Oferta oberta a l’Entorn de Barcelona. Tipologies d’allotjament

526

77

624 356

73

524 445

73

556

0 100 200 300 400 500 600 700

H

C

TR

2019 2020 2021

Nombre d’Establiments* Nombre de Places*

67.774

17.136

5.427

31.508

16.666

4.495

49.383

16.767

5.029

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 H

C

TR

2019 2020 2021 -32,4%

+25,2%

-5,2%

+0,0%

-16,0%

+6,1%

-53,5%

+56,7%

-2,7%

+0,6%

-17,2%

+11,9%

Variació (%) 21/19: Hotels -15,4% Càmpings -5,2% Turisme rural -10,9% Variació (%) 21/19: Hotels -27,1% Càmpings -2,2% Turisme rural: -7,3%

(8)

-45,5% -8,0% -11,7%

-29,7%

-10,8%

-6,0%

-47,0%

+11,2% -29,7%

-12,3%

-9,6%

+25,2% +5,0% -5,3%

+34,0%

-6,9%

+4,3%

+77,0%

0% +21,0%

+24,2%

+3,0%

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

8

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

1.2. Oferta oberta en Hotels a les comarques de Barcelona

L’oferta de places en establiments hotelers s’ha incrementat durant l’estiu de 2021 si es comparen les dades amb les de l’estiu 2020 però només s’igualen o es superen les dades de 2019 al Moianès i al Vallès Occidental.

* Mitjana Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Nombre de places*

Variació (%) 21/19: Alt P.-31,8% Anoia -3,4% Bages -16,4% Baix Ll.- 5,8% Berguedà -16,9% Garraf -2,0% Maresme -6,1% Moianès +11,2% Osona -14,9% V.Occid. +8,9% V.Or. -6,9%

(9)

+200% 0%

0%

+8,8% +6,6%

-0,8%

0%

-2,2% 0%

0% 0%

0%

-5,7%

+6,2%

-2,7%

0%

+0,2%

0%

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

9

1.2. Oferta oberta en Càmpings a les comarques de Barcelona

Pel que fa al nombre de places en càmping, l’oferta es va mantenir força estable l’estiu del 2020 i continua sent- ho l’estiu de 2021. Destacar que al Garraf, tot i la pandèmia, les places obertes en càmpings han anat

augmentant aquests darrers estius, al contrari que a la comarca del Maresme on han anat disminuint lleugerament.

Nombre de places*

- -

Variació (%) 21/19: Anoia +200,0% Bages 0,0% Baix Ll. 0,0% Berguedà +2,6% Garraf +13,2% Maresme -3,4% Moianès 0,0% Osona -1,9% V.Or. 0,0%

* Mitjana Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(10)

-2,2%

-5,3%

-2,2%

-0,6%

0% -6,4%

-1,4%

-6,8%

-26,9%

-5,1%

-1,2%

-7,8%

-6,9%

-1,7%

0% +7,8%

+1,9%

-1,9%

-15,8%

+5,9%

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

10

1.2. Oferta oberta en Turisme rural a les comarques de Barcelona

La tendència general d’oferta oberta en allotjaments de turisme rural és a la baixa tant l’estiu 2020 com el de 2021 en la majoria de comarques. Al Garraf l’oferta oberta s’ha mantingut estable i a les comarques del Maresme, Moianès i Vallès Oriental, on va baixar durant l’estiu de 2020, s’ha recuperat al 2021 igualant les dades de 2019.

Nombre de places*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

ND

Variació (%) 21/19: Alt P.-3,4% Anoia -12,7% Bages -8,9% Baix Ll.- Berguedà -2,3% Garraf 0,0% Maresme +0,9% Moianès +0,5% Osona -8,6% V.Occid. -38,5% V.Or. +0,6%

* Mitjana Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(11)

2 PRINCIPALS RESULTATS DE L’ACTIVITAT EN L’ALLOTJAMENT

2.1. Viatgers, Pernoctacions, Estada mitjana i Ocupació a l’Entorn de Barcelona. Totals i per tipologies d’allotjament

2.2. Comparativa altres províncies CAT i ESP. Totals i per tipologies allotjament

2.3. Viatgers, Pernoctacions, Estada mitjana i Ocupació per comarques. Per tipologies d’allotjament 2.4. Viatgers i Pernoctacions per punts turístics i tipologies d’allotjament

(12)

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE. 12

2.1. Viatgers i Pernoctacions a l’Entorn de Barcelona. Totals

Les arribades i pernoctacions de viatgers a l’Entorn de Barcelona (província menys el Barcelonès), durant els mesos de juliol i agost han obtingut valors significativament superiors als de l’any 2020 (increments per sobre del 60% en tots els casos) però no s’han arribat a recuperar les xifres del 2019. L’estada mitjana del viatger és idèntica a les dades de 2020 (3,4 nits) i continua sent inferior a les 4,1 nits de 2019.

Nombre de Viatgers* Nombre de Pernoctacions*

586.564 609.844

204.924

254.052

366.722 408.566

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Juliol Agost

2019 2020 2021

2.265.720

2.600.852

631.830

908.434 1.062.630

1.573.756

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Juliol Agost

2019 2020 2021 -65,1%

+79,0%

-58,3%

+60,8%

-72,1%

+68,2%

-65,1%

+73,2%

* En establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Juliol -37,5% Agost -33,0% Variació (%) 21/19: Juliol -53,1% Agost -39,5%

(13)

13

Les tres tipologies d’allotjament analitzades han experimentat una recuperació respecte les dades de 2020 tot i només han arribat a xifres similars a les d’abans de la pandèmia els establiments de turisme rural. Els hotels són els que han tingut una recuperació més important respecte les xifres del 2020 tot i que, alhora, són els que encara se situen amb dades molt inferiors les de 2019.

Els càmpings, que al 2020 no van tenir una caiguda tant forta com els hotels, al 2021 també han tingut una recuperació més tímida amb increments de menys d’un 30% tant en nombre de viatgers com en

pernoctacions.

2.1. Viatgers i Pernoctacions a l’Entorn de Barcelona. Tipologies d’allotjament

916.342

245.220

34.846 263.366

164.049

31.561

537.675

203.084

34.529

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

H

C

TR

2019 2020 2021

Nombre de Viatgers* Nombre de Pernoctacions*

3.379.743

1.349.502

137.327 662.011

753.408

124.845

1.529.050

975.054

132.282

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 H

C

TR

2019 2020 2021 -71,3%

+104,2%

-33,1%

+23,8%

-9,4%

+9,4%

-80,4%

+131,0%

-44,2%

+29,4%

-9,1%

+6,0%

Variació (%) 21/19: Hotels -41,3% Càmpings -17,2% Turisme rural -0,9% Variació (%) 21/19: Hotels -54,8% Càmpings -27,7% Turisme rural -3,7%

* Juliol i Agost, en establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021 Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(14)

14

L’estada mitjana a hotels i càmpings s’ha recuperat lleugerament respecte les dades de l’estiu 2020 però en cap car s’acosta a les dades de l’estiu de 2019.

En el cas dels allotjaments de turisme rural la variació d’estada mitjana en els dos darrers anys ha estat molt petita, incrementant-se molt lleugerament l’estiu de 2020 i amb una petita variació a la baixa durant l’estiu de 2021.

2.1. Estada mitjana a l’Entorn de Barcelona. Tipologies d’allotjament

Estada mitjana*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE.

3,69

5,50

3,94 2,51

4,59

3,96 2,84

4,80

3,83

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

H

C

TR

2019 2020 2021 -31,8%

+13,1%

-16,5%

+4,5%

+0,4%

-3,2%

* Mitjana Juliol i Agost, en establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021 Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1) Variació (%) 21/19: Hotels -22,9% Càmpings -12,8% Turisme rural -2,8%

(15)

79,0%

62,5%

50,0%

36,6%

47,5%

54,4%

56,9%

57,2%

49,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H

C

TR

2019 2020 2021

15

El grau d’ocupació en establiments hotelers i càmpings s’ha recuperat l’estiu de 2021 respecte l’estiu de 2020 tant al mes de juliol com al mes d’agost, que és on es veu una recuperació més important.

L’ocupació en el turisme rural al mes de juliol de 2020 es va incrementar respecte el mateix mes de l’any

anterior i al juliol de 2021 s’han mantingut les dades. Al mes d’agost, l’ocupació en aquest tipus d’establiments ha caigut respecte l’agost de 2020 però assoleix una xifra pràcticament idèntica a la del mateix mes de 2019.

2.1. Ocupació a l’Entorn de Barcelona. Tipologies d’allotjament

72,7%

57,2%

31,0%

29,7%

44,9%

34,2%

40,6%

48,9%

34,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H

C

TR

2019 2020 2021

Grau d’ocupació* al mes de juliol

Grau d’ocupació* al mes d’agost

-43,0pp +10,9pp

-12,3pp +4,0pp

+3,2pp +0,3pp

-42,3pp

+20,3pp

-15,1pp +9,7pp

+4,4pp -4,9pp

* Ocupació per places en establiments hotelers i turisme rural i per parcel·les en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. Els punts percentuals (pp) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (pp) 21/19: Hotels -32,1pp Càmpings -8,3pp Turisme rural -+3,5pp Variació (pp) 21/19: Hotels -22,0pp Càmpings -5,4pp Turisme rural -0,4pp

(16)

16

2.2. Comparativa Entorn i províncies de Catalunya. Totals

Nombre de Viatgers* Nombre de Pernoctacions*

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000

ENTORN BARCELONA

GIRONA LLEIDA TARRAGONA

2019 2020 2021

* Juliol + Agost en establiments hotelers, càmpings i turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1) Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE.

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

ENTORN BARCELONA

GIRONA LLEIDA TARRAGONA

2019 2020 2021 -61,6%

+68,9%

-36,2%

+38,8%

-20,9% +31,6%

-45,0%

+62,8%

-68,4%

+71,2%

-52,6%

+58,5%

-13,1%

+28,3%

-59,2%

+81,9%

Variació CATALUNYA

-62,0%

+79,8%

Variació CATALUNYA

-55,2%

+67,7%

En el total de Catalunya els turistes s’han incrementat un 67,7% i les pernoctacions un 79,8% respecte les dades de l’any passat.

Les províncies amb una recuperació més alta són les que van tenir una major caiguda al 2020 (respecte les dades de 2019): l’Entorn de Barcelona i la província de Tarragona.

En global, Catalunya ha rebut gairebé 2 milions de turistes més que al 2020 que han generat 8 milions més de pernoctacions. Tot i així, al 2021 han vingut 1,6 milions menys de turistes que al 2019 i s’han perdut 8,5 milions de pernoctacions respecte el darrer any sense pandèmia.

Variació (%) 21/19: Entorn -35,2% Girona- 11,4% Lleida +4,0% Tarragona -10,5% Variació (%) 21/19: Entorn -45,8% Girona -24,9% Lleida +11,5% Tarragona -25,7%

(17)

17

> 2.2. Comparativa Entorn vs províncies d’Espanya. Hotels

Nombre de Viatgers*

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000

Màlaga Girona Alacant Tarragona Cadis Entorn de

Barcelona

Castelló Lleida

2019 2020 2021 -54,1%

+92,4%

-38,1%

+37,0%

-51,2%

+78,6%

-52,3%

+75,5%

-29,4%

+32,9%

-71,3%

+104,2%

-45,9%

+68,7%

-32,9%

+38,9%

Variació PROVÍNCIES

-49,1%

+64,6%

En l’anàlisi de l’activitat hotelera a la resta d’Espanya, s’observa recuperació de la demanda a totes les

províncies amb major planta hotelera del país (sense comptar les províncies insulars). En termes percentuals, l’Entorn de Barcelona és l’àmbit amb majors recuperació respecte les dades de 2020 que havien estat les dades amb una caiguda superior al 2020 respecte les de 2019. En termes absoluts, Màlaga i Alacant són les províncies que recuperen més turistes als seus hotels.

Variació (%) 21/19: Màlaga -11,6% Girona -15,3% Alacant- 12,9% Tarragona -16,2% Cadis -6,3% Entorn -41,3% Castelló -8,7% Lleida-6,8%

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(18)

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Girona Tarragona Entorn de

Barcelona

Osca Cadis Alacant Lleida

2019 2020 2021

18 Nombre de Viatgers*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE.

-35,0%

+45,9%

Variació PROVÍNCIES

-28,3%

+41,5%

De la selecció analitzada en el sector del càmping (províncies amb una oferta similar a la de Barcelona), totes han incrementat el nombre de turistes respecte el 2020 i també superen les dades de 2019, menys per als casos de Girona i Entorn de Barcelona en les que s’han perdut 33.000 i 42.000 al 2021 respecte les dades de 2019.

> 2.2. Comparativa Entorn vs províncies d’Espanya. Càmpings

-29,2%

+46,2%

-33,1%

+23,8%

-20,0%

+39,8%

-19,9%

+49,2%

-24,7%

+46,4%

+1,7%

+24,5%

Variació (%) 21/19: Girona -5,1% Tarragona +3,5% Entorn - 17,2% Osca +11,8% Cadis +19,5% Alacant +10,2% Lleida +26,6%

* Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(19)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Càceres Girona Lleó Entorn de

Barcelona

Osca Àvila Guipúscoa Lleida Tarragona

2019 2020 2021

19 Nombre de Viatgers*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les enquestes d’ocupació de l’INE.

-18,7%

+25,9%

Variació PROVÍNCIES

-11,9%

+13,4%

En la comparativa amb els establiments de turisme rural es repeteix la millora de les dades de 2021 respecte el 2020 en totes les províncies menys Àvila i Tarragona.

La resta obtenen dades molt similars a les obtingudes al 2019 i a Lleida les dades han anat creixent aquests dos darrers anys tot i la pandèmia.

> 2.2. Comparativa Entorn vs províncies d’Espanya. Turisme rural

-4,9%

+3,4%

-27,5%

+31,1%

-9,4%

+9,4%

-17,6%

+25,0% -0,1%

-1,3%

-23,4%

+28,6%

+13,3%

+9,6%

+2,3%

-24,7%

* Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Càceres +2,3% Girona -1,6% Lleó - 5,0% Entorn -0,9% Osca +2,9% Àvila -1,4% Guipúscoa -1,5% Lleida +24,2% Tarragona -23,0%

(20)

-74,4% -50,7% -52,4%

-69,3%

-56,1%

-31,1%

-63,6%

-16,6% -58,5%

-55,2%

-58,8%

+123,7% +39,4% +44,2%

+129,3%

+28,0%

+33,2%

+196,8%

+99,2% +95,9%

+70,2%

+61,5%

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

20

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

> 2.3. Viatgers en Hotels a les comarques de Barcelona

Totes les comarques de Barcelona han augmentat en el nombre d’arribades de viatgers en establiments hotelers al 2021 respecte el 2020. A la majoria de comarques però les dades encara no arriben als nivells obtinguts al 2019. Menys al Maresme i Moianès, on les dades del 2021 milloren les de 2019.

Nombre de Viatgers*

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Alt P. -42,6% Anoia -31,3% Bages -31,3% Baix Ll. -29,7% Berguedà -43,9% Garraf -8,6% Maresme +7,9% Moianès +66% Osona -18,7% V.Occid. -23,7% V.Or. -33,4%

(21)

21

> 2.3. Pernoctacions en Hotels a les comarques de Barcelona

En pernoctacions en hotels les dades de 2021 també són millors que les de 2020 a totes les comarques de l’entorn, però en cap cas superen les del 2019. Tant en valors absoluts com relatius, les recuperacions més destacades es donen a les comarques del Maresme (gairebé 800.000 pernoctacions més al 2021) i el Baix Llobregat (unes 200.000 pernoctacions més al 2021).

Nombre de Pernoctacions*

-69,8% -47,4% -44,5%

-68,3%

-46,5%

-47,3%

-74,7%

-33,4% -48,1% -59,9% -55,0%

+61,9% +47,0% +24,6%

+123,1%

+36,5%

+49,5%

+153,7%

+43,0% +79,1% +83,2% +56,8%

- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Alt P. -51,1% Anoia -22,6% Bages -30,9% Baix Ll. -29,3% Berguedà -27,0% Garraf -21,2% Maresme -35,8% Moianès -4,7% Osona -7,1% V.Occid. -26,6% V.Or. -29,5%

(22)

22

> 2.3. Estada mitjana en Hotels a les comarques de Barcelona

Tot i la recuperació en nombre de viatgers i de pernoctacions al 2021 respecte el 2020, l’estada mitjana en els hotels cau a totes les comarques menys a l’Anoia, el Berguedà, el Garraf i el Vallès Occidental.

Al Maresme, tot i la caiguda de l’estada mitjana en els darrers dos anys, continua obtenint els valors més alts d’estada mitjana en hotels.

Mitjana d’estada (nits)*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

+17,7%

+6,8%

+16,5%

+3,4%

+22,0%

-23,2%

-30,4%

-20,1%

+25,0%

-10,5%

+9,1%

-27,6%

+5,5%

-13,6%

-2,7% +6,6%

+12,2% -14,5%

-28,2% -8,5% +7,6% -2,9%

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Alt P. -14,8% Anoia +12,6% Bages +0,6% Baix Ll. +0,6% Berguedà +30,1% Garraf -13,8% Maresme -40,5% Moianès -42,7% Osona +14,3% V.Occid. -3,7% V.Or. +5,9%

(23)

23

> 2.3. Ocupació en Hotels a les comarques de Barcelona

La taxa d’ocupació sobre places ofertes (ocupació de places obertes) és el percentatge de places ocupades sobre el total de l’oferta disponible en el període. Durant l’estiu 2021, l’ocupació mitjana de places en hotels de l’Entorn de Barcelona ha estat del 58,1%. Totes les comarques han incrementat la seva ocupació, amb

increments per sobre dels 10 punts percentuals en tots els caos. L’increment més important l’obté el Baix Llobregat amb un increment de 24 punts percentuals, però encara lluny de l’ocupació de 2019.

Ocupació per places obertes*

-31,3pp

-25,8pp -20,4pp -44,0pp

-21,5pp

-35,3pp

-46,0pp

-18,0pp

-13,2pp

-39,2pp -32,0pp +11,4pp +13,8pp

+10,9pp

+24,0pp

+15,0pp

+19,5pp

+18,2pp

+11,6pp

+17,9pp

+15,7pp +16,5pp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. Els punts percentuals (pp) del gràfic són la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (pp) 21/19: Alt P. -19,9pp Anoia -12pp Bages -9,5pp Baix Ll. -20pp Berguedà -6,5pp Garraf -15,8pp Maresme -27,8pp Moianès -6,4pp Osona +4,7pp V.Occid. -23,5pp V.Or. -15,5pp

(24)

24

> 2.3. Viatgers en Càmpings a les comarques de Barcelona

Amb dades disponibles de cinc comarques, però que representen més del 90% de l’oferta disponible, podem veure un creixement mitjà del 64% dels turistes allotjats en càmpings a la província de Barcelona (el Barcelonès no disposa de cap establiment). La comarca del Maresme, Garraf i Osona superen el nombre de turistes que van tenir al 2019, el Berguedà obté una xifra semblant i el Vallès Oriental queda encara per sota de les xifres pre- pandèmia.

Nombre de Viatgers*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

-43,0%

-33,1%

-37,6%

-29,5% -57,7%

+66,4%

+60,7%

+67,4%

+72,6%

+40,5%

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

-

ND ND ND ND

-

Variació (%) 21/19: Berguedà -5,1% Garraf +7,6% Maresme +4,4% Osona +21,7% V.Or. -40,6%

* Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(25)

25

> 2.3. Pernoctacions en Càmpings a les comarques de Barcelona

El nombre de pernoctacions en els càmpings recuperen xifres semblants o superiors a les que s’obtenien en pre-pandèmia a les comarques del Garraf i Osona. Al Maresme, el Vallès Oriental i Berguedà, tot i que es

milloren les dades respecte les obtingudes al 2020, segueixen quedant per sota de les que es van obtenir l’any 2019.

Nombre de Pernoctacions*

-22,1% -33,6%

-44,9%

-31,1% -43,8%

+25,8% +51,2%

+47,3%

+63,5%

+58,9%

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

-

ND ND ND ND

-

* Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Berguedà -2,0% Garraf +0,3% Maresme -18,8% Osona +12,6% V.Or. -10,7%

(26)

26

> 2.3. Estada mitjana en Càmpings a les comarques de Barcelona

Les estades mitjana més llargues les segueixen fent els turistes que s’han allotjat en els càmpings del

Maresme (5,4 nits), tot i que aquesta dada torna a baixar respecte la del 2020 (que a la vegada era inferior a la de 2019). Al Garraf i Berguedà l’estada mitjana és de 4,0 i 4,2 nits respectivament i a Osona i Vallès Oriental se situa per sota de 4 (3,6 i 3,3 nits respectivament).

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

Mitjana d’estada (nits)*

+36,6%

-0,9%

-11,6%

-2,3%

+33,1%

-24,4%

-5,9%

-12,0%

-5,3%

+13,1%

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

-

ND ND ND ND

-

* Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Berguedà +3,2% Garraf -6,8% Maresme -22,2% Osona -7,5% V.Or. +50,4%

(27)

27

> 2.3. Ocupació en Càmpings a les comarques de Barcelona

Durant l’estiu 2021, l’ocupació mitjana de places en càmpings de l’Entorn de Barcelona ha estat del 60,0%.

L’ocupació s’ha incrementat respecte les dades del 2020 d’una forma similar en totes les comarques de les que disposem informació, amb increments que van dels 14 als 22 punts percentuals. Osona és l’única comarca que guanya ocupació respecte 2019.

Ocupació per places obertes*

-18,5pp

-25,5pp -33,3pp

-14,7pp

-18,7pp +15,6pp +17,8pp +21,4pp

+22,1pp

+14,1pp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

-

ND ND ND ND

-

* Juliol + Agost en càmpings. Dades provisionals 2021.

Nota. Els punts percentuals (pp) dels gràfics són la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (pp) 21/19: Berguedà -2,9pp Garraf -7,7pp Maresme -11,9pp Osona +7,4pp V.Or. -4,6pp

(28)

+13,6%

-7,2% +4,1%

-23,5%

+14,7% -1,6%

+9,1%

+5,4%

-16,3%

+1,1%

+20,0%

-10,0%

+34,5%

+60,2% +32,4%

+7,7%

+4,3%

+14,6%

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

28

> 2.3. Viatgers en Turisme rural a les comarques de Barcelona

El turisme rural, igual que al 2020, ha tingut resultats dispars segons la comarca analitzada. Quatre comarques han anat obtenint millors dades tant al 2020 com al 2021 respecte les de l’any anterior: Alt Penedès, Garraf, Moianès i Osona. Les que havien perdut turistes al 2020 i els recuperen al 2021 són Anoia, Berguedà, Maresme i Vallès Oriental. El Bages és la que té un comportament més atípic ja que va incrementar el nombre de turistes al 2020 i n’ha perdut un 10% aquest 2021.

Nombre de Viatgers*

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

ND ND

* Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Alt P. +14,8% Anoia +11,3% Bages -6,3% Berguedà +2,9% Garraf +83,9% Maresme +30,4% Moianès +17,5% Osona +9,9% V.Or. -4,1%

(29)

29

> 2.3. Pernoctacions en Turisme rural a les comarques de Barcelona

Pel que fa al nombre de pernoctacions el comportament més freqüent és que es perdés pes en aquesta dada al 2020 i s’hagi recuperat (o gairebé) al 2021: Anoia, Garraf, Maresme i Osona. Alt Penedès i Bagues han anat guanyant nombre de pernoctacions en aquests dos darrers anys i Berguedà i Vallès Oriental n’han anat perdent.

Nombre de Pernoctacions*

+10,3%

-9,7%

+23,4%

-14,3%

-27,8% -23,9%

-9,9%

-31,8%

-31,5%

+6,5%

+9,4%

+22,8%

-9,0%

+44,2% +13,9%

+5,7%

+19,1%

-0,4%

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

ND ND

* Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (%) 21/19: Alt P. +17,5% Anoia -1,3% Bages +51,6% Berguedà -22,0% Garraf +4,1% Maresme -13,4% Moianès -4,9% Osona -18,8% V.Or. -31,7%

(30)

30

> 2.3. Estada mitjana en Turisme rural a les comarques de Barcelona

En quant a les estades, la comarca del Berguedà perd el lideratge en estades més llargues (3,9 nits) i cedeix el primer lloc a l’Alt Penedès amb 5,2 nits. Moianès i Garraf obtenen estades mitjanes de 4,5 i 4,2 nits

respectivament i la resta de comarques obtenen valors entre 2,8 i 3,7 nits.

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

Mitjana d’estada (nits)*

-2,8%

-2,7%

+18,6%

+12,0%

-37,1%

-22,7%

-17,4%

-35,3%

-18,2%

+5,3%

-8,9%

+36,5%

-32,4%

-10,0%

-14,0%

-1,9%

+14,2%

-13,0%

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

ND ND

Variació (%) 21/19: Alt P. +2,4% Anoia -11,3% Bages +61,8% Berguedà -24,3% Garraf -43,4% Maresme -33,5% Moianès -19,0% Osona -26,2% V.Or. -28,9%

* Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

(31)

31

> 2.3. Ocupació en Turisme rural a les comarques de Barcelona

Durant l’estiu 2020, l’ocupació mitjana de places en el turisme rural de l’Entorn de Barcelona ha estat del 39,6%, dada lleugerament superior a la de 2020. Les ocupacions més altes han estat les registrades a l’Alt Penedès, Moianès i Garraf (57,1%, 46,4% i 44,1% respectivament). Destaca, pel seu volum d’oferta, el decreixement d’ocupació de la comarca del Berguedà (-3,0 pp).

Ocupació per places obertes*

+6,0pp

-1,6pp

+5,1pp

-6,5pp

-11,8pp -7,8pp

-4,4pp

-9,6pp

-15,7pp +4,1pp

+6,3pp

+8,0pp -3,0pp

+13,5pp

+2,0pp

+1,8pp

+5,6pp

-2,4pp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alt Penedès Anoia Bages Baix

Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès

Occidental Vallès Oriental

2019 2020 2021

ND ND

* Juliol + Agost en turisme rural. Dades provisionals 2021.

Nota. Els punts percentuals (pp) dels gràfics són la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Variació (pp) 21/19: Alt P.+10,1% Anoia +4,7pp Bages +13,1pp Berguedà -9,5pp Garraf +1,7pp Maresme -5,8pp Moianès -2,6pp Osona -4,0pp V.Or. -18,1pp

(32)

-70,0%

-59,8% -78,6%

-81,1%

-78,0% -48,3%

+106,5%

+128,5%

+181,7%

+252,2%

+209,5%

+51,8%

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Calella Castelldefels Malgrat de

Mar Pineda de Mar Santa Susana Sitges

2019 2020 -59,8% 2021

-54,8% -71,4%

-71,6%

-65,2%

-33,7%

+218,6%

+184,6%

+220,7%

+226,5%

+218,6%

+26,6%

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Calella Castelldefels Malgrat de

Mar Pineda de Mar Santa Susana Sitges

2019 2020 2021

32

Font: LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Tourism Data System.

> 2.4. Viatgers i Pernoctacions en Hotels a punts turístics del LITORAL

S’analitza a continuació l’activitat turística en els hotels dels principals punts turístics del litoral de l’Entorn de Barcelona. Dins aquest grup de municipis, hi ha els quatre municipis de l’Alt Maresme (Calella, Malgrat, Pineda i Santa Susanna) i dos del sud de Barcelona (Castelldefels i Sitges).

Segons les dades que es mostren en els gràfics, tot i la recuperació tant de viatgers com de pernoctacions al 2021 respecte el 2020, les dades de viatgers són millor que les de pernoctacions ja que, en gairebé tots els casos es recuperen els valors obtinguts al 2019 o inclús se superen. En canvi, en pernoctacions, tot i la recuperació no s’arriba a les dades obtingudes al 2019 en cap dels municipis.

Nombre de Viatgers* Nombre de Pernoctacions*

Var. (%) 21/19: Calella +28,2% Castelldefels +28,7% Malgrat -8,2% Pineda +4,1% Sta.Susanna +10,8% Sitges -16,1%

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Var. (%) 21/19: Calella -38,0% Castelldefels -8,1% Malgrat -39,6% Pineda -33,3% Sta.Susanna -32,0% Sitges -21,6%

(33)

33

> 2.4. Viatgers i Pernoctacions en Hotels a punts turístics de l’INTERIOR

Dels sis punts turístics de l’interior amb informació d’hotels disponible, tenim tres municipis, Cardona, Granollers i Vic, i tres clusters o grups de municipis, el Parc del Montseny, el Parc Natural de St. Llorenç de Munt i L’Obac i els Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix.

En la meitat d’aquests no es disposen dades dels anys anteriors però en els casos on es disposa de dades es veu una recuperació del nombre de turistes i de pernoctacions al 2021 respecte les dades de 2020. Igual que en el grup de municipis anterior, aquesta recuperació és més notable pel que fa al nombre de viatgers que de pernoctacions.

Nombre de Viatgers* Nombre de Pernoctacions*

-60,8%+40,5% -54,7%+83,1% +69,3%

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Cardona Granollers Vic Cluster

Montseny PN St. Lllorenç de Munt i

l'Obac

Parcs del Garraf, Olèrdola i el

Foix

2019 2020 2021

-52,4%+3,5% -55,6%+76,9% +55,8%

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Cardona Granollers Vic Cluster

Montseny PN St. Lllorenç de Munt i

l'Obac

Parcs del Garraf, Olèrdola i el

Foix

2019 2020 2021

* Juliol + Agost en establiments hotelers. Dades provisionals 2021.

Nota. El percentatge (%) dels gràfics és la Variació interanual: Variació Any(t) /Any(t-1)

Var. (%) 21/19: Cardona -44,9% Vic -17,1% Var. (%) 21/19: Cardona -50,7% Vic -21,4%

Figure

Actualización...

Referencias