• No se han encontrado resultados

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Liquidació del pressupost anual del 2011 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Liquidació del pressupost anual del 2011 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... PRIMER- APROVAR la liquidació del pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de I'exercici 2011 que es concreta en les següents.. m[r] ...

14

Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona [2015 text refós]

Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona [2015 text refós]

... El Consorci de les Drassanes de Barcelona fou constituït el dia 1 de febrer de 1993 entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de ...

19

Liquidació del pressupost anual del 2013 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Liquidació del pressupost anual del 2013 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... Es presenta a informe de la lntervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a l'exercici de 2013.[r] ...

35

Liquidació del pressupost anual del 2010 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Liquidació del pressupost anual del 2010 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a I'exercici de 2010. El present[r] ...

42

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2015 text refós]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2015 text refós]

... del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona aprovat en la sessió de 19 de setembre de 2014, en el sentit d'aprovar definitivament la proposta de la modificació deis seus estatuts, amb ...

12

Liquidació del pressupost 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Liquidació del pressupost 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

... Informe de la Intervenció de l' Ajuntament de Barcelona de la liquidació del pressupost de I'exercici 2015 del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona... Ajuntament de Barcelo[r] ...

35

Preus públics per a l'any 2016 i successius :  serveis culturals i lloguer d'espais del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Preus públics per a l'any 2016 i successius : serveis culturals i lloguer d'espais del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

... de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la prestació ...

5

Mesura de govern de constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Mesura de govern de constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

... del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que representa un primer pas cap a la creació del Museu Nacional de Ciències Naturals de ...

5

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2013 text refós]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2013 text refós]

... de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en ...General i de la Comissió Delegada amb veu però sense vot i ha ...

11

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i g[r] ...

40

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 3 l de desembre de 2012, el compte de pèrdue[r] ...

40

Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública de la ciutat

Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública de la ciutat

... CONVENI ENTRE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI SANITARI DE BÁRCELONA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I L 'AGÉNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA PER AL FINANC;:AME[r] ...

8

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2011]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2011]

... del Museu de Ciències Naturals de Barcelona les configuren els equipaments municipals següents: l’edifici del Castell dels Tres Dragons i l’edifici del Museu Martorell, ambdós al Parc de la ...

10

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, [r] ...

41

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... INFORMAR FAVORABLEMENT del Compte General de I'exercici 2013 del Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, per ELEVAR-LO al Consell General per a la seva apro[r] ...

83

Preus públics per a l'any 2017 i successius : serveis culturals del Consorci del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

Preus públics per a l'any 2017 i successius : serveis culturals del Consorci del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

... del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reconeixen a favor del mateix, a banda de les potestats administratives previstes a l'article ...Municipal i de Règim Local de ...

7

Pressupost anual 2015 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Pressupost anual 2015 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... ingressos que s'hagin percebut. Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidarles siguin a la vegada deutors del Consorci es podra efectuar la corresponent comp[r] ...

48

Comptes anuals 2015 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Comptes anuals 2015 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... IUTILLATGE MOBILIARI INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES Aplic.. fl.lmb BARCELONA Museu Marítim de Barcdona Pà9.. rnmb MUSEU MARíflM DE. BARCELONA[r] ...

265

Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona [2003]

Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona [2003]

... a) La conservació i la rehabilitació del conjunt patrimonial immoble on s'allotgen les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona. b) La prestació dels serv[r] ...

9

Informe de l'Estat d'execució del pressupost anual 2014 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Informe de l'Estat d'execució del pressupost anual 2014 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

... El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, assoleix un 79,97 o/o de despesa prevista per tot I'exercici, quantitat que es considera més que suficient per a fer f[r] ...

14

Show all 10000 documents...

Related subjects