PDF superior Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 22 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'un personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial (Projecte "Nuevos desarrollos en la teoría de covariaciones espacio- temporales y sus aplicaciones" codi: 07I341, perfil: processos estocàstics espacials)

53 Lee mas

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte d'investigació "Ampliación y profundización de ECPC y de CONCECPC 1.0: Avances teórico-descriptivos e innovaciones tecnológicas, codi: 08I480"

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

6. L’acta de la votació, el cens adscrit a la mesa i, si escau, les còpies dels documents d’identificació dels vots anticipats, s’han d’introduir en el sobre gran, el qual, tancat i signat a la so- lapa pels signants de l’acta, ha de ser arreplegat pels membres de la Junta Electoral. La documentació restant, incloses les pa- peretes de vot utilitzades, s’han d’inutilitzar i, si escau, reciclar. 7. La Junta Electoral ha de recollir els sobres amb la do- cumentació corresponent a les eleccions realitzades per tal d’e- fectuar la proclamació de les persones electes, així com, si es- cau, resoldre les eventuals reclamacions.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

7.6 En qualsevol moment es pot sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i Planificació la incorporació de nous membres a l’equip d’investigació. Per a això s’ha d’adjuntar a la sol·li- citud d’incorporació, el currículum, la còpia del DNI i la con- formitat del nou membre de l’equip d’investigació, indicant- hi el nombre d’hores setmanals de dedicació al projecte que compromet. Aquestes incorporacions no poden produir incre- ments sobre el pressupost concedit. Només en casos molt jus- tificats es concedirà la baixa com a membres de l’equip in- vestigador. La intenció de participar en un altre projecte d’investigació no pot ser causa de concessió de baixa. Qualsevol canvi en la dedicació del personal investigador que puga pro- duir-se a al llarg del desenvolupament del projecte ha de comp- tar amb l’aprovació expressa del Vicerectorat d’Investigació i Planificació.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

- Tenir la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que es- tableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre (BOE de 24 de de- sembre de 1993), sobre l’accés a determinats sectors de la fun- ció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre o ser de qual- sevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats interna- cionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què està definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Les persones interessades adreçaran les seues sol·licituds al Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló i les presen- taran en el Registre General de la Universitat Jaume I en el ter- mini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publi- cació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. (Termini de presentació d’instàncies des del dia 12 fins al dia 22 de gener)

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Tot el material que s’adquirirà amb aquest pressupost haurà de dur el vistiplau del director del departament o de la perso- na que aquest assigne per escrit a l’efecte (la qual cosa caldrà notificar a la Unitat d’Adquisicions del Centre de Documentació). Com es pot observar, la decisió de compra co- rrespondrà a l’àmbit del departament, però tant els estudiants com els directors de les titulacions i el personal de la biblio- teca tindran un paper actiu, suggerint als departaments impli- cats en la titulació la compra d’aquell material del qual de- tecten mancança. Els directors de titulació podran recollir del Centre de Documentació informació sobre les necessitats bibliogràfiques i documentals de la titulació.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris de recollida d’informació (1 per cada titulació de nova incorporació) seran, preferiblement, estudiants de ter- cer cicle provinents de la titulació o estudiants de cursos ter- minals. La seua selecció, contractació i remuneració correrà a càrrec del centre del que depenga la titulació. Visitaran tots els professors responsables d’assignatures de la titulació i actualitzaran els continguts del llibre (temaris, bibliografia, etc.) a partir de les dades que el professorat els proporcionen (i, en el seu defecte, de les existents en els programes oficials dels respectius centres) i que hauran d’adaptar a un format adient. Caldrà fer la visita dues voltes per tal que el professo- rat constate que els canvis introduïts són correctes. Aquests be- caris cobraran contra feina completada.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

• S’acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició de l’e- difici denominat comunament la Llotja (situat a la ciutat de Castelló, carrer de Colom, núm. 12, abans 22, i pos- teriorment 18, cantonada amb el carrer de Cavallers núm. 1), mitjançant l’execució de l’opció de compra, i altres estipulacions previstes en el contracte celebrat entre la Universitat Jaume I de Castelló i la senyora Pilar Nebot Andrés, signat amb data 24 de novembre de 1999. • S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Pressupost de

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Article 38. Concloses totes les operacions anteriors, el pre- sident o presidenta i els vocals de la mesa estendran en triple versió l’acta, en la qual s’expressarà detalladament el nombre d’electors i electores, segons les llistes del cens electoral, el nombre de votants, el de vots vàlids, nuls, en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidat o candidata, i es consignaran sumà- riament les reclamacions i protestes formals realitzades, si es- cau, pels candidats o candidates o pels seus representants i els interventors, amb els vots particulars, si n’hi havia. Així ma- teix, es consignarà qualsevol incident que s’hi haja produït.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

5. La Junta de Centre pot sotmetre al Deganat a una moció de censura, la qual ha de ser presentada almenys per una terce- ra part dels membres de la Junta de Centre. La moció de cen- sura s’ha de votar entre els 10 i els 30 dies següents a la pre- sentació i ha d’incloure una candidatura alternativa, així com un programa que concrete la seua actuació en el càrrec, si és ele- gida. S’entén aprovada la moció de censura quan voten a favor la majoria absoluta dels membres de l’òrgan corresponent. Si no és aprovada, les persones que l’han presentada no podran pre- sentar-ne una altra fins que haja passat almenys un any.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2000, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a co- brir places de professorat associat mitjançant el Procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter ur- gent per incidències d’inici del primer semestre del curs 2000/01.3. PAS. Règim econòmic i finances

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

4. Als efectes del càlcul de la mitjana en aquest apartat sols es compu- taran els anys en què haja existit alguna avaluació -pròpia de l’UJI o d’al- tres centres universitaris- al professorat. Les puntuacions obtingudes per la docència realitzada en altres universitats o centres d’investigació s’adapta- ran, mitjançant una relació proporcional, a l’escala utilitzada per l’UJI. Per a obtenir la qualificació corresponent a un curs es procedirà de la següent ma- nera: amb les avaluacions docents del professorat de l’UJI anteriors al curs 98/99, que afectava tota la docència impartida, s’obtindrà la qualificació mit- jana de totes les assignatures avaluades; i amb les avaluacions docents del curs 98/99 i posteriors s’escollirà com a qualificació associada a un curs la de l’assignatura més valorada (sempre que aquesta tinga almenys 4.5 crèdits). El procés d’avaluació del professorat mitjançant l’ús de les enquestes d’o- pinió dels estudiants serà revisat amb anterioritat al mes d’octubre de l’any 2000. 5. Convocatòries de la Unió Europea, de la CICYT o convocatòries es- tatals similars, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència o convocatòries de la comunitat similars, i qualsevol altra en què participe com a entitat ava- luadora l’ANEP.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Amb el Llibre Blanc del Sistema Universitari Públic Valencià hi ha un altre estudi molt important d’àmbit estatal que fa una reflexió sobre els punts forts i els punts febles del projecte d’avaluació de la qualitat de les universitats espan- yoles engegat a principis dels 90. Els punts clau detectats en aquest informe coincideixen en els de l’avaluació institucio- nal realitzada a les titulacions de la Universitat Jaume I durant aquests darrers anys. Les conclusions més importants de l’in- forme de la Secretaria General del Consell d’Universitats i dels informes d’avaluació de les nostres titulacions, pel que fa a la docència, són:
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Les candidatures es presentaran almenys amb deu dies d’an- telació al Consell d’Institut en què se celebre l’elecció. Resultarà elegit, en primer torn, el candidat o candidata que obtinga un nom- bre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell d’Institut i, en segon torn, la persona que obtinga la majoria simple. Si no es presenta cap candidatura, el Rectorat assignarà, de manera provisional, les funcions de direcció universitària de seu a un professor o professora doctor, membre del Consell de Seu, que convocarà eleccions a direcció universitària de seu en el termini màxim de 6 mesos.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

L’endeutament realitzat per la Universitat Jaume I al qual s’ha fet referència cobreix les inversions que cal realitzar en el denominat Primer Pla d’Inversions. Addicionalment, de ma- nera simultània a l’execució dels projectes anteriors, les cinc universitats estan negociant amb la Generalitat Valenciana l’im- port dels fons necessaris per a emprendre l’anomenat Segon Pla d’Inversions que, a data d’avui, encara no està acabat de quantificar. Tanmateix, per a no paralitzar la realització de de- terminades infraestructures que es consideren d’interès priori- tari, les universitats han aconseguit de la Generalitat l’autorit- zació per a començar a executar inversions, a compte d’aqueix segon pla, per un import que, en el cas de la Jaume I, ascen- deix a 3.300 milions de pessetes.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

B) Permisos extraord i n a r i s : Els objectors tenen dret a gaudir de permisos extraordinaris, amb una duració màxima de cinc dies consecu- tius i un total de tretze dies per al període re- glamentari de durada de la prestació social. La seua durada es deduïble dels 30 dies de vacan- ces, excepte en cas de mort o malaltia greu de familiars de primer i segon grau. L’objector haurà de demanar aquests permisos al Vicerectorat, on haurà d’omplir un imprès i hi haurà de figurar el consentiment del responsable del programa (signatura i segell). Aquests permisos s’hauran de sol·licitar amb l’antelació suficient. Es poden sol·licitar un màxim de 5 dies per mes.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

A més a més, les persones que hagen pre- sentat la seua candidatura i estiguen interessa- des a concórrer a les eleccions de cada centre en una candidatura conjunta, ho han de comunicar, dins del termini de presentació de candidatures, mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’ha d’indicar: el centre al qual concorre la candidatura col·lectiva, la denominació de la candidatura, si s'identificarà o no amb un ana- grama específic (en cas afirmatiu, s'ha d’adjun- tar a l'escrit), i les dades (nom i cognoms, do- micili, adreça de correu electrònic i telèfon) d'una o algunes persones que actuaran de represen- tants de la candidatura conjunta. L'escrit pot adoptar la forma que es considere més adient; això no obstant, la Junta Electoral facilitarà a través del SIC un model d'instància a títol me- rament orientatiu.
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Ara per ara, encara que sens dubte hi ha ra- ons sobreres de fet per a pensar que les TIC con- tenen el potencial de millorar enormement la docència, la investigació i la gestió università- ria, la qüestió és més prompte si les universi- tats espanyoles se sumaran o no a aquestes no- ves formes de funcionament, que ja es troben en plena explotació i en imparable progressió a gran part del món. És important assenyalar que sent l’activitat acadèmica intr’nsecament una activitat de caràcter profundament universal, una hipotètica pèrdua del tren de les noves tec- nologies implicaria no sols la renúncia als po- tencials beneficis d’aquestes (eficàcia, econo-
Mostrar más

45 Lee mas

Show all 10000 documents...