En l a me t odo l og í a d e b e qu e d a r mu y c l a r o e l

Texto completo

(1)

m

e t odo l og í a

(2)

¿qu é e s l a

m

e t odo l og í a ?

L a

m

e t odo l og í a a c l a r a , e n f o r

m

a

m

u y d e t a l l a d a ,

l o s p a s o s

y p r o c e d i

m

i e n t o s

u t i l i z a do s p a r a l l e v a r a c a bo l a i n v e s t i g a c i ón .

De b e i n c l u i r p a s o a p a s o l a e x p l i c a c i ón d e t odo s

l o s

a s p e c t o s n e c e s a r i o s p a r a r e p r odu c i r o r e p e t i r l a i n v e s t i g a c i ón .

En l a

m

e t odo l og í a d e b e qu e d a r

m

u y c l a r o e l

d e l a

i n v e s t i g a c i ón .

L a

m

e t odo l og í a s e c on s t i t u y e e n e l d i s e ño d e

l a

i n v e s t i g a c i ón . De b e

e s bo z a r l a f o r

m

a e n qu e s e d e s a r r o l l a r á t odo

e l p r o c e s o ,

c on e l

m

a y o r nú

m

e r o d e d e t a l l e s po s i b l e .

s e l e c c i on a

c on t e

m

p l a

qu i e n e s s e i n v e s t i g a n

l o qu e s e v a a

i n v e s t i g a r

‡

Un i v e r s o

‡

M

u e s t r a

‡

Su j e t o

(3)
(4)

( Samp i e r i , 2006 )

t i po s d e e n f oqu e

En f oqu e s

d e l a

I n v e s t i g a c i ón

Cu a n t i t a t i v o

Cu a l i t a t i v o

M

i x t o

(5)

t i po s d e e n f oqu e

P r o c e s o

Bond a d e s

‡

M

i d e n f e nó

me no s

‡

U t i l i z a n e s t a d í s t i c a s

‡

Emp l e a n e x p e r i

me n t a c i ón

‡

An á l i s i s c au s a - e f e c t o

‡

Se c u e n c i a l

‡

De du c t i v o

‡

P r ob a t o r i o

‡

An a l i z a r e a l i d a d

ob j e t i v a

‡

P r e c i s i ón

‡

Ré p l i c a

‡

P r e d i c c i ón

‡

Con t r o l s ob r e f e nóme no s

‡

Ge n e r a l i z a c i ón

d e r e s u l t a do s

Ca r a c t e r í s t i c a s

Cu a n t i t a t i v o

(6)

t i po s d e e n f oqu e

P r o c e s o

Bond a d e s

‡

No bu s c a l a r é p l i c a

‡

Se c ondu c e b á s i c ame n t e e n

a

mb i e n t e s n a t u r a l e s

‡

Lo s s i gn i f i c a do s s e

e x t r a e n d e l o s d a t o s

‡

An á l i s i s c a u s a - e f e c t o

‡

No s e f und a

me n t a e n l a

e s t a d í s t i c a

‡

I ndu c t i v o

‡

Re c u r r e n t e

‡

P r ob a t o r i o

‡

No e s c í c l i c o

‡

An a l i z a r e a l i d a d

s ub j e t i v a

‡

P r o f und i d a d d e i d e a s

‡

Amp l i t ud

‡

R i qu e z a i n t e r p r e t a t i v a

‡

Con t e x t u a l i z a e l f e nóm

e no

Ca r a c t e r í s t i c a s

Cu a l i t a t i v o

(7)

t i po s d e e n f oqu e

( Samp i e r i , 2006 )

Cu a n t i t a t i v o

Un e s t ud i a n t e qu i e r e

m

e d i r y c on t r o l a r

e l f e nóme no

d e l a i n c i d e n c i a s o l a r s ob r e l a f a c h a d a p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o d e a r qu i t e c t u r a d e l a UCR du r a n t e e l me s d e

ma y o , me d i a n t e l a

e x p e r i

m

e n t a c i ón ob j e t i v a ,

s e c u e n c i a l y p r ob a t o r i a

.

¿Qu é t i po d e e n f oqu e

me t odo l óg i c o f a v o r e c e má s a e s t e c omp a ñ e r o?

Cu a l i t a t i v o

Un g r upo d e c omp a ñ e r o s d e s e a n e s t ud i a r c ómo

p e r c i b e n

l o s u s u a r i o s l a c i ud a d d e He r e d i a d e un a ma n e r a

i nno v a do r a

, qu e l e s p e rmi t a

a

m

p l i t ud

e n e l mome n t o d e

p r o f und i z a r e n t o r no a s u s p r op i a s i d e a s

, c on t e x t u a l i z a ndo l o s d i s t i n t o s f e nóme no s a n a l i z a do s y

p e rmi t i e ndo un a

i n t e r p r e t a c i ón

m

á s s ub j e t i v a

d e l o s d a t o s ob t e n i do s y s u s s i gn i f i c a do s .

M

i x t o

Un a e s t ud i a n t e qu i e r e a n a l i z a r c i e r t o s f e nóme no s e s p a c i a l e s y t empo r a l e s r e l a c i on a do s c on e l u s o d e l

t r a n s po r t e púb l i c o y a l a a p r op i a c i ón d e l e s p a c i o u r b a no , p a r a l o c u a l n e c e s i t a

d a t o s p r e c i s o s

,

p r e d e c i b l e s y ob j e t i v o s

, c omo e s t a d í s t i c a s y e n t r e v i s t a s . S i n emb a r go r e qu i e r e

a

m

p l i t ud p a r a

pod e r d a r s u i n t e r p r e t a c i ón a e s t o s d a t o s

y

(8)

t i po s d e e n f oqu e

( Samp i e r i , 2006 )

T ema :

E l f e nó

m

e no u r b a no

Cu a l i t a t i v o

L a d e n s i d a d d e l a pob l a c i ón y l a e s c a s e s d e v i v i e nd a s e e s t a b l e c e n c omo

i n f l u y e n t e s e n e l d e s c on t e n t o s o c i a l .

E l a u t o r c r i t i c a l o qu e t r a d i c i on a lme n t e e s t ud i a e l u r b a n i smo y a r gume n t a qu e l a c i ud a d no e s má s qu e un e s p a c i o dond e s e e x p r e s a n y ma n i f i e s t a n l a s r e l a c i on e s d e

e x p l o t a c i ón .

Cu a n t i t a t i v o

L . Wi r t h ( 1664 ) : ¿Cu á l e s s on l a s v a r i a b l e s qu e a f e c t a n l a v i d a s o c i a l e n l a c i ud a d?

A l c a n c e s d e l e s t ud i o

M

a nu e l Ca s t e l l s ( 1979 ) :

(9)

t i po s d e e n f oqu e

( Samp i e r i , 2006 )

T ema :

L a c o

m

un i d a d

Cu a l i t a t i v o

Se d e t e rmi n a c ómo o c u r r e e l p r o c e s o d e c omun i c a c i ón d e i nno v a c i on e s e n c omun i d a d e s r u r a l e s y s e i d e n t i f i c a n l o s

mo t i v o s p a r a a c e p t a r o r e c h a z a r e l c amb i o s o c i a l .

E l a u t o r d e s c r i b e c on d e t a l l e l a

mi c r oh i s t o r i a d e Sa n J o s é d e l a Ga r c í a e n

Mé j i c o y c ómo s e e n t r e t e j e n l a s v i d a s d e s u s pob l a do r e s c on s u p a s a do y o t r o s

a s p e c t o s d e l a v i d a c o t i d i a n a .

Cu a n t i t a t i v o

F r e d e r i c k B . Wa i s a n e n y E v e r e t t Rog e r s ( 1669 ) : Th e imp a c t o f c ommun i c a t i on on

r u r a l d e v e l opme n t .

A l c a n c e s d e l e s t ud i o

(10)

t i po s d e i n v e s t i g a c i ón

‡

Bá s i c a ( pu r a )

‡

Ap l i c a d a

f i n a l i d a d

( Ba r r a n t e s , 2000 )

a l c a n c e t e

m

po r a l

p r o f und i d a d u ob j e t i v o

c a r á c t e r d e l a

m

e d i d a

m

a r c o

e n qu e

t i e n e l ug a r

c on c e p c i ón d e l f e nó

m

e no

d i

m

e n s i ón t e

m

po r a l

o r i e n t a c i ón qu e a s u

m

e

‡

T r a n s v e r s a l

‡

Long i t ud i n a l

‡

E x p l o r a t o r i a

‡

De s c r i p t i v a

‡

E x p l i c a t i v a

‡

E x p e r i

me n t a l

‡

Cu a n t i t a t i v o

‡

Cu a l i t a t i v o

‡

De l a bo r a t o r i o

‡

De c a

mpo

‡

Nomo t é t i c a

‡

I d e og r á f i c a

‡

H i s t ó r i c a

‡

De s c r i p t i v a

‡

E x p e r i

me n t a l

‡

Comp r ob a c i ón

‡

De s c ub r i

m

i e n t o

(11)
(12)

p a r a d i g

m

a

Kuhn , 1962

Un a

s ó l i d a

r e d

d e

c o

m

p r o

m

i s o s

c on c e p t u a l e s , t e ó r i c o s , i n s t r u

m

e n t a l e s

y

m

e t odo l óg i c o s

.

E l p a r a d i g

m

a i n c l u y e . . . Un c u e r po i

m

p l í c i t o d e

c r e e n c i a s

t e ó r i c a s

y

m

e t odo l óg i c a s

e n t r e t e j i d a s

qu e

p e r

m

i t e n

l a

s e l e c c i ón ,

e v a l u a c i ón y c r í t i c a

, e s l a f u e n t e d e l o s

m

é t odo s , p r ob l e

m

a s y no r

m

a s d e s o l u c i ón a c e p t a dos

po r c u a l qu i e r c o

m

un i d a d c i e n t í f i c a .

( Dob l e s , Zúñ i g a y Ga r c í a , 1996 )

‡

d e f i n e l a f o r

m

a

e n qu e s e

d e s a r r o l l a l a

i n v e s t i g a c i ón

‡

d e t e r

m

i n a

a c c i on e s y f o r

m

a

e n qu e p e n s a

m

o s y

a c t u a

m

o s

‡

d e n t r o d e e s t e

s e bu s c a e l

e n f oqu e

(13)

d i

m

e n s i ón

po s i t i v i s t a

n a t u r a l i s t a

i n t e r é s d e l a

i n v e s t i g a c i ón

e x p l i c a r ,

c on t r o l a r , p r e d e c i r

c o

m

p r e nd e r , i n t e r p r e t a r

n a t u r a l e z a r e a l i d a d

d a d a , t a ng i b l e ,

f r a g

m

e n t a b l e

c on s t r u i d a , ho l í s t i c a

r e l a c i ón s u j e t o

-ob j e t o

i nd e p e nd i e n t e

n e u t r a l

i n t e r r e l a c i on a d a ,

c o

m

p r o

m

e t i d a

p r opó s i t o

g e n e r a l i z a c i ón

l i b r e d e c on t e x t o ,

t i e

m

po y

e x p l i c a c i on e s

e x p l i c a c i on e s

i d e og r á f i c a s e n un

t i e

m

po y e s p a c i o

e x p l i c a c i ón

c a u s a - e f e c t o

i n t e r a c c i ón d e f a c t o r e s

p a p e l d e v a l o r e s

l i b r e d e v a l o r e s

v a l o r e s d a do s qu e

i n f l u y e n e n e l p r o c e s o

f und a

m

e n t o s

po s i t i v i s

m

o l óg i c o

f e no

m

e no l og í a

t e ó r i c a / p r á c t i c a

d i s o c i a d a s

r e l a c i on a d a s

c r i t e r i o s de c a l i d a d

v a l i d e z ,

ob j e t i v i d a d

c r e d i b i l i d ad ,

t r i a ngu l a c i ón ,

c u a n t i t a t i v a s

t é c n i c a s

c u a n t i t a t i v a s

c u a l i t a t i v a s

a n á l i s i s d e d a t o s

e s t a d í s t i c o s

( c u a n t i t a t i v o s )

r e s u l t a do s

i ndu c c i ón a n a l í t i c a

( c u a l i t a t i v o s )

p r o c e s o s

(14)

n a t u r a l i s t a

i n t e r a c c i ón d e f a c t o r e s

i n t e r é s e n s i gn i f i c a do d e

r e l a c i on e s hu

m

a n a s y l a v i d a

s o c i a l

c o

m

p r e nd e r , i n t e r p r e t a r

t é c n i c a s c u a l i t a t i v a s

c o

m

p r e n s i ón d e s i gn i f i c a do s ,

p e r c e p c i ón , i n t e r a c c i on e s y

a c c i on e s

s u j e t o ob j e t o : d e p e nd i e n t e

p a r a d i g

m

a s

po s i t i v i s t a

c a u s a - e f e c t o

a n a l í t i c o

r a c i on a l i s t a

e s t a d í s t i c o

e x p l i c a r , c on t r o l a r

t é c n i c a s c u a n t i t a t i v a s

a n á l i s i s : v e r i f i c a c i ón ,

c on f i r

m

a c i ón

(15)
(16)

P r op i e d a d , r a s go , c a r a c t e r í s t i c a qu e

no pu e d e s e r

m

e d i d a e n

m

e r o s .

Pe r c e p c i ón / r e f l e x i ón

Se n t i do d e p e r t e n e n c i a

Pe r c e p c i ón d e l a s e gu r i d a d

Ca l i d a d e s p a c i a l

I d e n t i d a d

Condu c t a

 

Va r i a b l e s / c u a l i d a d e s

P r op i e d a d , r a s go , c a r a c t e r í s t i c a qu e

pu e d e v a r i a r y c u y a v a r i a c i ón e s

s u s c e p t i b l e d e

m

e d i r s e u

ob s e r v a r s e .

Ho

m

b r e s y

m

u j e r e s

I ng r e s o e c onó

m

i c o

Í nd i c e d e a s a l t o s

Re nd i

m

i e n t o a c a d é

m

i c o

Ed a d e s

A l t u r a s

( Ba r r a n t e s , 2000 )

Se a p l i c a a

i nd i v i duo s , un g r upo

(17)

I n t r a :

m

i s

m

o g r upo , d i f e r e n t e s

p e r í odo s

.

E j e

m

:

e l

n i v e l

d e

c ono c i

m

i e n t o s ob r e x e n un g r upo d e

j ó v e n e s

,

a n t e s

d e

r e c i b i r

un

d e t e r

m

i n a do c u r s o y d e s pu é s d e é l .

I nd e p e nd i e n t e s :

a n t e c e d e n t e o

c a u s a .

De p e nd i e n t e s :

Con s e c u e n c i a ,

e f e c t o .

m

a y o r e s l a e d a d d e l

m

a e s t r o ,

m

e no r e s l a p r e p a r a c i ón

I nd e p e nd i e n t e : e d a d d e l

m

a e s t r o

De p e nd i e n t e : p r e p a r a c i ón a c a d é

m

i c a

I n t e r c u r r e n t e s

o

i n t e r v i n i e n t e s :

pu e d e n

a p a r e c e r

i n e s p e r a d a

m

e n t e e n l a i n v e s t i g a c i ón y

pu e d e n l l e g a r a i n f l u i r e n l a r e l a c i ón

d e

l a s

v a r i a b l e

d e p e nd i e n t e s

e

i nd e p e nd i e n t e s .

Va r i a b l e s

Todo a qu e l l o qu e s e v a a

m

e d i r ,

c on t r o l a r y e s t ud i a r

e n un a

i n v e s t i g a c i ón .

Se

l e

a t r i bu y e n

v a l o r e s nu

m

é r i c o s

.

T i po s :

D i c o t ó

m

i c a s :

d i v i s i ón e n

do s

c a t e go r í a s

s e x o

m

a s c u l i no y

f e

m

e n i no

Con t i nu a s :

d i f e r e n c i a s d e

g r a do s

e n l a s un i d a d e s i ng r e s o

e c onó

m

i c o e n l o s p a d r e s , s t a t u s

s o c i a l ,

e d a d

d e

h i j o s

d e

f un c i on a r i o s d e a l gun a i n s t i t u c i ón ,

e t c .

I n t e r :

c o

m

p a r a c i on e s e n t r e

g r upo s .

E j e

m

:

r e nd i

m

i e n t o

a c a d é

m

i c o

d e

j ó v e n e s

d e

a r qu i t e c t u r a d e l a un i v e r s i d a d

X

y

l o s d e l a un i v e r s i d a d

Y .

(18)
(19)

s u j e t o s

¿Qu é e s un Su j e t o?

a qu e l l a s p e r s on a s f í s i c a s o c o r po r a t i v a s qu e b r i nd a n

 

1

De l i

m

i t a c i ón d e l o s

Su j e t o s

De b e e s p e c i f i c a r s e c on c l a r i d a d c u a l e s l a pob l a c i ón o un i v e r s o qu e s e v a a e s t ud i a r y a qu e pu e d e s e r uno o v a r i o s s u j e t o s De b e qu e d a r c l a r o , qu i é n e s s on ,

y c u á l e s s on s u s c a r a c t e r í s t i c a s .

2

3

M

u e s t r a s ( d e s e r n e c e s a r i a )

Un a mu e s t r a e s un a e x t r a c c i ón d e un a pob l a c i ón l a c u á l s e v a a e s t ud i a r .

De b e e s p e c i f i c a r s e e l t ama ño y l a s c a r a c t e r í s t i c a s qu e t i e n e l a

mu e s t r a .

Qu e P r o c e d imi e n t o d e mu e s t r e o s e v a a r e a l i z a r

Como s e c on s i gu i e r on e s o s s u j e t o s ( v e r l i b r o d e Samp i e r i ) .

(20)

¿Qu i é n?

Pa r t i c i p a n t e s , s e r e s v i v o s , ob j e t o s , f e nóme no s , s u c e s o s o c omun i d a d e s , s ob r e l o s c u a l e s s e d e b e n d e r e c o l e c t a r l o s d a t o s . De p e nd e n d e l ob j e t i v o d e l a

i n v e s t i g a c i ón .

1

De l i

m

i t a c i ón

E s p e c í f i c ame n t e , qu e no s i n t e r e s a s a b e r , p a r a a s í e s c og e r a qu i e n o qu e v amo s a a n a l i z a r . E s t o s e h a c e d e t e rmi n a ndo c on j un t o d e e l eme n t o s qu e t e ng a n un a

c a r a c t e r í s t i c a e n c omún ( E s p e c i f i c a r a l d e t a l l e l a s

c a r a c t e r í s t i c a s d e l a pob l a c i ón o v a r i a b l e s a e s t ud i a r )

2

Sampieri  (2001)  

s u j e t o s

(21)

Mu e s t r a s

Se u t i l i z a n e s p e c i a lme n t e e n e s t ud i o s d e s c r i p t i v o s ,

d i s e ño s d e i n v e s t i g a c i on e s po r e n c u e s t a s , r a t i ng s e t c .

- L a s e l e c c i ón s e pu e d e d a r po r r i f a , t a b l a s d e núme r o s a l a z a r o e l e c c i ón

s i s t emá t i c a d e e l eme n t o s .

- Dond e t odo s l o s e l eme n t o s d e l a pob l a c i ón t i e n e n l a

mi sma po s i b i l i d a d d e s e r e s c og i do s .

3

P r ob a b i l í s t i c a

( l a

m

á s u t i l i z a d a )

L a e l e c c i ón d e l o s e l eme n t o s no d e p e nd e d e l a

p r ob a b i l i d a d .

- Se u t i l i z a c r i t e r i o d e e s p e c i a l i s t a

- L a s e l e c c i ón s e pu e d e d a r po r ob j e t i v o s d e l e s t ud i o y c r i t e r i o d e l e s p e c i a l i s t a

- Supon e n un p r o c e s o d e s e l e c c i ón n a t u r a l y h a s t a a r b i t r a r i o . De s v e n t a j a s : no pu e d e c a l c u l a r s e e l n i v e l d e c on f i a n z a

No P r ob a b i l í s t i c a

Sampieri    (2006)  

s u j e t o s

(22)

¿Qu é c a s o s no s

i n t e r e s a e s t ud i a r y

dónd e pod e

m

o s

e n c on t r a r l o s ?

Con f o rme a v a n z a l a

i n v e s t i g a c i ón s e pu e d e n i r a g r e g a ndo nu e v a s un i d a d e s d e e s t ud i o pu e s t o qu e e l

p r o c e s o e s d i n ámi c o .

1

T i po d e

M

u e s t r a

En l a i n v e s t i g a c i ón c u a l i t a t i v a e l t i po d e

mu e s t r a má s c omún d e u t i l i z a r e s e l no

p r ob a b i l í s t i c o , y a qu e s e e s c og e d e t a l l a d ame n t e qu e o qu i e n e s t ud i a r .

E l mu e s t r e o c u a l i t a t i v o e s p r opo s i t i v o

2

3

T a

m

a ño d e

M

u e s t r a

‡

En l a i n v e s t i g a c i on Cu a l i t a t i v a e l t ama ño d e l a mu e s t r a no e s t a n impo r t a n t e , y a qu e e s t a no bu s c a g e n e r a l i z a r l o s r e s u l t a do s d e l e s t ud i o e n un a pob l a c i on ma s amp l i a .

‡

Ca l i d a d ma s qu e Ca n t i d a d

‡

30 a 50 c a s o s , e s l o s ug e r i do , p e r o d e p e nd e d e qu e t a n f a c i l pod emo s a c c e d e r a l a i n f o rma c i on o no

(Sampieri,  2006)  

s u j e t o s

(23)
(24)

f u e n t e s d e i n f o r

m

a c i ón

¿Qu é s on?

L a s f u e n t e s d e s on t odo a qu e l l o qu e no s p r opo r c i on e

i n f o rma c i ón , s u r g e n i d e a s , p e n s ami e n t o s y c on c e p t o s qu e s i r v e n p a r a c r e a r

c ono c imi e n t o y c r i t e r i o s s ob r e un t ema .

1

T i po d e F u e n t e

T e x t u a l , g r á f i c a , a ud i o v i s u a l , s ono r a y e l e c t r ón i c a .

2

3

F u e n t e s d e Ca r á c t e r :

1 . P r ima r i o : i n f o rma c i ón o r i g i n a l 2 . Se c und a r i o : i n f o rma c i ón

r e p r o c e s a d a

3 . T e r c i a r i o : r e c op i l a c i ón

(Sampieri,  2006)  

(25)
(26)

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

i n v e s t i g a c i ón

c u a n t i t a t i v a

i n v e s t i g a c i ón

c u a l i t a t i v a

Con s i s t e e n ob t e n e r d a t o s p e r t i n e n t e s d e l o s a t r i bu t o s ,

c on c e p t o s , c u a l i d a d e s o v a r i a b l e s d e l o s ob j e t o s i n v o l u c r a do s e n l a

i n v e s t i g a c i ón p a r a l l e v a r a c a bo i n f e r e n c i a s y a n á l i s i s

e s t a d í s t i c o s .

( Samp i e r i , 2006 )

 

Con s i s t e e n ob t e n e r d a t o s d e

p e r s on a s , s e r e s v i v o s , c omun i d a d e s , c on t e x t o s o s i t u a c i on e s e n

p r o f und i d a d

; e n l a s

p r op i a s

d e c a d a uno d e e l l o s . ( Samp i e r i , 2006 )

Imp l i c a a l i n v e s t i g a do r c omo p r i n c i p a l i n s t r ume n t o e l c u a l c on s t i t u y e a s u v e z un a f u e n t e d e d a t o s .

(27)

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

p l a n e a

m

i e n t o

P r e gun t a

Ob j e t i v o

Va r i a b l e s o c u a l i d a d e s

De f i n i c i ón i n s t r u

m

e n t a l

M

u e s t r a

Re c u r s o s

¿ F u e n t e s ?

¿Dónd e ?

¿

M

e d i o s , c ó

m

o?

¿Có

m

o a n a l i z a r ?

(28)

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

p l a n e a

m

i e n t o

An a l i z a r l a r e l a c i ón d e s a t i s f a c c i ón d e l a s r e c o

m

p e n s a s , e l

g r a do d e r e s pon s a b i l i d a d , e l d e s a r r o l l o p e r s on a l y l a c on f i a n z a

e n s i

m

i s

m

o e n l o s t r a b a j a do r e s d e l a i ndu s t r i a f a r

m

a c é u t i c a .

Va r i a b l e s

.

Sa t i s f a c c i ón d e l a s r e c omp e n s a s , e l g r a do d e r e s pon s a b i l i d a d , e l d e s a r r o l l o p e r s on a l y l a c on f i a n z a e n s i mi smo .

De f i n i c i ón i n s t r u

m

e n t a l

.

e n c u e s t a d e l c l ima

op e r a c i on a l .

M

u e s t r a

.

300 t r a b a j a do r e s .

T i e

m

po

.

un me s

¿ F u e n t e s ?

¿Dónd e ?

¿

M

e d i o s , c ó

m

o?

¿Có

m

o a n a l i z a r ?

T r a b a j a do r e s d e l a bo r a t o r i o s f a rma c é u t i c o s d e l a p r o v i n c i a d e Sa n J o s é .

En t r e v i s t a , u s a ndo un c u e s t i on a r i o

a p l i c a do po r e n t r e v i s t a do r e s c a l i f i c a do s.  

P r o v i n c i a d e Sa n J o s é

Ma t r i z d e d a t o s

o

b

je

t

iv

o

 

(29)

i n v e s t i g a c i ón c u a n t i t a t i v a

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s

Se l e c c i ón d e l i n s t r u

m

e n t o

Re v i s i ón d e l i n s t r u

m

e n t o

Ad e c u a c i ón d e l i n s t r u

m

e n t o

P r u e b a s d e c on f i a b i l i d a d y v a l i d e z

P r e - c od i f i c a c i ón y c od i f i c a c i ón

Ap l i c a c i ón d e l o s i n s t r u

m

e n t o s

G r a b a r y gu a r d a r d a t o s

An á l i s i s d e l a i n f o r

m

a c i ón

Con f i a b i l i d a d

Re s u l t a do s c on s i s t e n t e s y c oh e r e n t e s .

Va l i d e z

¿Re a lme n t e mi d e l a v a r i a b l e qu e s e p r e t e nd e

me d i r ?

Va l i d e z d e c on t e n i do .

Va l i d e z d e c r i t e r i o .

Va l i d e z d e c on s t r u c t o .

¿Ob j e t i v i d a d?

¿?

(30)

i n v e s t i g a c i ón c u a n t i t a t i v a

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

i n s t r u

m

e n t o s

Ho j a s d e c o t e o

P r e d i s po s i c i ón

Cu e s t i on a r i o s e s c r i t o s

Cu e s t i on a r i o s v e r b a l e s

A r c h i v o s , do c u

m

e n t o s

I n s t r u

m

e n t o s

m

e c á n i c o s .

I n s t r u

m

e n t o s e l e c t r ón i c o s

I n s t r u

m

e n t o s e s p e c í f i c o s

Re g i s t r o

Cu a n t i f i c a c i ón y r e du c c i ón

Ap l i c a c i ón d e e s t í

m

u l o s

E s c a l a s d e a c t i t ud e s

En c u e s t a s

 

An á l i s i s d e c on t e n i do

I n s t r u

m

e n t a l i z a c i ón

No

E x p e r i

m

e n t a l e s

 

E x p e r i

m

e n t a l e s

 

t é c n i c a s

Da t o s s e c und a r i o s .

Ob s e r v a c i ón

P r u e b a s e s t a nd a r i z a d a s

(31)

i n v e s t i g a c i ón c u a l i t a t i v a

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

De b e c on s t r u i r f o r

m

a s

i n c l u s i v a s

p a r a

d e s c r i b i r l a s

v i s i on e s

m

ú l t i p l e s

d e

l o s p a r t i c i p a n t e s y a dop t a r p a p e l e s

m

á s

p e r s on a l e s e i n t e r a c t i v o s c on e l l o s .

Bu s c a l l e g a r

po r

m

e d i o

d e l

e n t e nd i

m

i e n t o

d e i n t e n c i on e s y

e l u s o d e l a e

m

p a t í a .

¿?

S i gn i f i c a do s

P r á c t i c a s

Ep i s od i o s

En c u e n t r o s

Pa p e l e s

Re l a c i on e s

G r upo s

O r g a n i z a c i on e s

Co

m

un i d a d e s

Sub c u l t u r a s

E s t i l o s d e v i d a

¿ c u á ndo?

(32)

i n v e s t i g a c i ón c u a l i t a t i v a

r e c o l e c c i ón d e d a t o s

i n s t r u

m

e n t o s - t é c n i c a s

Ob s e r v a c i ón .

S i s t e

m

a s c a t e go r i a l e s , d e s c r i p t i v o s ,

n a r r a t i v o s , p a r t i c i p a n t e / no p a r t i c i p a n t e

En t r e v i s t a s .

E s t r u c t u r a d a

Se

m

i - e s t r u c t u r a d a

No e s t r u c t u r a d a

T é c n i c a s g r up a l e s y t a l l e r e s

Do c u

m

e n t o s , r e g i s t r o s ,

m

a t e r i a l e s y

a r t e f a c t o s .

D i á l ogo s

B i og r a f í a s e h i s t o r i a s d e v i d a .

m

é

to

d

o

s

G r a b a c i on e s ( a ud i o y

v i d e o ) , e s c r i t u r a , po e s í a , a r t e ,

f o t og r a f í a s , ma p a s , d i a g r ama s , memo r i a s , d i a r i o s , no t a s d e c ampo , r e g i s t r o d e

mu e s t r a s y a n é c do t a s .

a c t i v i d a d e s r e c r e a t i v a s , a s amb l e a , c on f e r e n c i a s ,

d i s c u s i ón e n g r upo s p e qu e ño s ,

d r ama t i z a c i ón , g r upo T , d i á l ogo s

s imu l t á n e o s ,

j o r n a d a s , s o c i od r ama , s impo s i o .

(33)
(34)

a n á l i s i s d e d a t o s

O r d e n a r - C l a s i f i c a r

1 . 1 O r d e n a r l o s d a t o s

ob t e n i do s y c l a s i f i c a r l o s , y a s e a po r v a r i a b l e s ,

ob j e t i v o s , e t c .

1 . 2 Se pu e d e r e a l i z a r

ma nu a lme n t e o me d i a n t e

s i s t ema s d e c ompu t a c i ón ( + r á p i do y p r e c i s o )

1

An á l i s i s

2 . 1 De s c r i b i r l o s d a t o s

2 . 2 An á l i s i s e s t a d í s t i c o po r c a d a un a d e l a s v a r i a b l e s .

2 . 3 Re l a c i on e s e n t r e v a r i a b l e s

2

3

I n t e r p r e t a c i ón

3 . 1 Se g e n e r a n c on c l u s i on e s d e l e s t ud i o ( r e s u l t a do s ) . L a s c on c l u s i on e s t i e n e n un a e s t r e c h a r e l a c i ón c on l o s ob j e t i v o s d e l a i n v e s t i g a c i ón

3 . 2 Se p r opon e n r e c ome nd a c i on e s

Barrantes  (2001)  

(35)

Re du c c i ón d e Da t o s

1

D i s po s i c i ón y

t r a n s f o r

m

a c i ón d e

d a t o s

2

3

Ob t e n c i ón y Ve r i f i c a c i ón d e

Re s u l t a do s

Barrantes  (2001)  

No L i n e a l

V i s i t a a l S i t i o

Nu e v a V i s i t a a l

S i t i o

An á l i s i s d e Domi n i o An á l i s i s

T a x onome t r i c o

An á l i s i s d e Compon e n t e s

An á l i s i s d e T ema s

T i po s d e An á l i s i s

Re l a c i on e s

E s t r u c t u r a

A t r i bu t o s

Con e x i on e s

a n á l i s i s d e d a t o s

(36)

h e r r a

m

i e n t a s d e a n á l i s i s

Cod i f i c a r

1

D i a g r a

m

a r

2

3

M

a p e o

(Presentacion  Metodologia,  Formulacion  de  Proyectos  de  Graduacion,  Verano,  2013)  

O t o r g a r v a l o r e s nu

m

é r i c o a

l o s d a t o s . ( G r á f i c o s

Nu

m

é r i c o s )

E s t a b l e c e r Re l a c i on e s e n t r e

l o s d a t o s (

m

a t r i c e s , d i a g r a

m

a s )

E s t a b l e c e r Ub i c a c i on e s

(37)
(38)

E s e l c a l e nd a r i o d e p l a n i f i c a c i ón y l og í s t i c a qu e e l i n v e s t i g a do r

d e s t i n a r á a c a d a

e t a p a d e s u i n v e s t i g a c i ón ( t e s i s ) .

C r onog r a

m

a

Con e l c r onog r ae s t ima do d e c u á ndo t e rma pod emmo s p r e v e r un i n a r emo s e l p r o y e c t o .

Lu e go d e c e r r a do e l p r o y e c t o e s v a l i o s o gu a r d a r e l c r onog r ama r e a l y do c ume n t a r l a s l e c c i on e s a p r e nd i d a s e n

e l p r o c e s o d e g e s t i ón d e t i empo s .

¿ c u á ndo t e r

m

i n a r e

m

o s l a t e s i s ?

( Ba r r a n t e s , 2001 )

(39)

De t e rmi n a r l o s OBJ ET I VOS ESPEC I F I COS d e l p r o y e c t o

ENTREGABLES d e l Se gún l o s ob j e t i v o e s p e c í f i c o s d e t e rmi n a r l a s

ACT I V I DADES n e c e s a r i a s p a r a r e a l i z a r c a d a uno .

Va l o r a r l o s RECURSOS d e t i empo y c o s t o s e n c a d a a c t i v i d a d .

C r e a r un a t a b l a o r g a n i z a t i v a c on l a SECUENC I A DE LAS

ACT I V I DADES ( bo r r a do r )

Con e s t o e s t a b l e c e r l a s a c t i v i d a d e s OBL I GATOR I AS Y OPTAT I VAS.

E s t a s e c u e n c i a d e t e rmi n a c u a l e s a c t i v i d a d e s s on

DEPEND I ENTES d e o t r a s

Pe d i r gu í a d e p e r s on a s c on e x p e r i e n c i a s s imi l a r e s (

ma y o r a p r o x ima c i ón d e l t i empo )

Ca l c u l a r DURAC I ÓN d e c / t a r e a s e gún c a d a a c t i v i d a d .

t i empo p a r a d i smi nu i r e l r i e s go d e a t r a s o

T r a s l a d a r e l c r onog r ama a un a TABLA

( a c t i v i d a d / t i empo )

Pon e r ma y o r a t e n c i ón a l a s t a r e a s qu e d e t e rmi n a n l a du r a c i ón d e l p r o y e c t o .

1

2

3

4

5

6

T e n e r e n c on s i d e r a c i ón :

‡ F e r i a do s

‡ D i s pon i b i l i d a d d e t i empo d e p e r s on a s i n v o l u c r a d a s

‡ T empo r a l i d a d d e l a s a c t i v i d a d e s (me d i c i on e s ,

e n t r e v i s t a s , e c t ) ‡ Po l í t i c a s

i n s t i t u c i on a l e s

‡ Re v i s i on e s d e l D i r e c t o r

7

De t e rCR I T I CA mi n a r l a RUTA

(40)

c on s i d e r a c i on e s

po s t e r i o r e s

Re d a c c i ón d e l BORRADOR d e p r e s e n t a c i ón

P r o y e c t o d e t e s i s

REV I S I ÓN d e l o s a s e s o r e s a c a d émi c o s

CORRECC I ÓN d e l bo r r a do r

E l a bo r a c i ón d e l a COP I A F I NAL

TRÁMI TES a dmi n i s t r a t i v o s

IMPRES I ÓN y d i s t r i bu c i ón d e l o s e j emp l a r e s

P r e s e n t a c i ón f i n a l

OBTENC I ÓN DEL T Í TULO

(41)
(42)

r e f e r e n c i a s

Ba r r a n t e s E c h a v a r r í a , R . ( 2001 ) . I n v e s t i g a c i ón un c a

m

i no a l c ono c i

m

i e n t o , un

e n f oqu e c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o . Sa n J o s é : EUNED .

E s c o r c i a , R . ( 2006 )

M

e t odo l og í a d e l a I n v e s t i g a c i ón .

M

é x i c o D . F . :

M

cG r a

w

H i l l / I n t e r a

m

e r i c a n a Ed i t o r e s S . A .

M

e z a , A . ; Rod r í gu e z , J . ( 2013 ) .

M

e t odo l og í a , F o r

m

u l a c i ón d e T r a b a j o s F i n a l e s d e

G r a du a c i ón . ( T r a b a j o d e e x po s i c i ón s i n pub l i c a r ) . Un i v e r s i d a d d e Co s t a R i c a , Sa n

J o s é , C . R .

Sa

m

p i e r i , R . ( 2006 )

M

e t odo l og í a d e l a I n v e s t i g a c i ón .

M

é x i c o D . F . :

M

cG r a

w

H i l l / I n t e r a

m

e r i c a n a Ed i t o r e s S . A .

Sa n c ho , A . ( 2013 ) . Re - a d a p t a r . ( T r a b a j o F i n a l d e G r a du a c i ón p a r a ob t e n c i ón d e

l i c e n c i a t u r a ) . Un i v e r s i d a d d e Co s t a R i c a , Sa n J o s é , C . R .

Va r g a s ,

M

. ( 2010 ) . I n t e r v e n c i on e s u r b a n a s p a r t i c i p a t i v a s . ( T r a b a j o F i n a l d e

G r a du a c i ón p a r a ob t e n c i ón d e l i c e n c i a t u r a ) . Un i v e r s i da d d e Co s t a R i c a , Sa n J o s é ,

C . R .

G r o a t , L . ;

W

a ng , D . ( 2001 ) . A r c h i t e c t u r a l Re s e a r c h

M

e t hod s . Nu e v a Yo r k : J ohn

W

i l e y

&

Son s , I NC .

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...