Catàleg d instruments per a les polítiques locals d habitatge

283  Download (0)

Full text

(1)

Catàleg d’instruments per a les

polítiques locals d’habitatge

(2)
(3)

Índex

Presentació...5

A. Accés, preservació, i ús adequat de l’habitatge...9

A.1 SUPORT ALS PROBLEMES DE PAGAMENT...10

 A1.01 Tramitació i gestió d’ajuts al pagament del lloguer  A1.02 Tramitació i gestió d’ajuts d'urgència especial  A1.03 Intermediació per evitar la pèrdua de l’habitatge

 A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge  A1.05 Sensibilització per prevenir la pèrdua de l’habitatge

 A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc d’exclusió social-residencial  A1.07 Suport per pal·liar les situacions de pobresa energètica i el sobreendeutament a les llars

A.2 MOBILITZACIÓ DEL PARC VACANT PRIVAT...24  A2.01 Mediació per mobilitzar el parc vacant d’habitatges usats

 A2.02 Foment de l’ocupació del parc d’habitatges vacant d’obra nova o procedent d’execucions hipotecàries  A2.03 Cessió temporal d’habitatges a l’ajuntament

 A2.04 Foment de l’habitatge compartit

 A2.05 Subvenció de l’impost de béns immobles i bonificació de taxes municipals al parc vacant que s’ocupi  A2.06 Estudi específic del parc vacant

 A2.07 Registre de parc vacant municipal

A.3 ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE...39  A3.01 Control i eradicació de situacions de desocupació permanent dels habitatges

 A3.02 Control i eradicació de situacions de sobreocupació  A3.03 Control i eradicació d’ocupacions il·legals

 A3.04 Control i eradicació de situacions d’assetjament immobiliari

 A3.05 Suport a les comunitats per al foment de la convivència i l’ús adequat dels habitatges

A.4 ACCÉS A HABITATGE ASSEQUIBLE...51  A4.01 Mesa local de valoració de situacions d’emergència econòmica i social

 A4.02 Fons municipal d’habitatges d’emergència

 A4.03 Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial  A4.04 Registre d’habitatges destinats a polítiques socials

 A4.05 Comercialització i adjudicació dels habitatges amb protecció oficial  A4.06 Gestió de l’ús i l’ocupació del parc públic

 A4.07 Cessió i seguiment d’habitatges municipals inclosos a la xarxa d’habitatges d’inserció social

 A4.08 Sensibilització per a l’accés a un habitatge digne i adequat a les necessitats i possibilitats del ciutadà  A4.09 Estudi específic de la demanda potencial d’habitatge assequible

 A4.10 Declaracíó del municipi com àrea de demanda forta i acreditada

R. Qualitat de l’edificació i rehabilitació del parc residencial...75

R.1 REGULACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT DE L’ESTAT DEL PARC RESIDENCIAL...76

 R1.01 Regulació de les condicions de manteniment, conservació i rehabilitació de l’edificació  R1.02 Control i seguiment de les inspeccions tècniques dels edificis (ITES)

(4)

 R1.04 Tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat

 R1.05 Aplicació de mesures d’intervenció administrativa per incompliment dels deures de conservació i rehabilitació  R1.06 Control i gestió de situacions d’urgència derivades del mal estat de conservació de l’edifici

 R1.07 Control i eradicació de situacions d’infrahabitatge  R1.08 Estudi específic de necessitats de rehabilitació

R.2 FOMENT DE LA REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PARC PRIVAT...95  R2.01 Ajuts i subvencions municipals per a la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges

 R2.02 Tramitació i gestió d’ajuts a la rehabilitació d’administracions no municipals  R2.03 Convenis per a l’execució de la rehabilitació edificatòria

 R2.04 Suport a les comunitats de propietaris per al foment de la rehabilitació  R2.05 Rehabilitació municipal d’edificis privats a canvi del seu destí social  R2.06 Arranjament d’habitatges de gent gran

 R2.07 Mediació per a la rehabilitació d’immobles a través de contractes de masoveria urbana per a l’ús residencial  R2.08 Sensibilització per al foment del manteniment, la rehabilitació i la millora del parc

 R2.09 Exempció o bonificació de taxes o impostos municipals als edificis rehabilitats de promoció privada

R.3 INTERVENCIÓ EN ÀREES URBANES...116  R3.01 Tramitació i gestió d’ajuts d’administracions supramunicipals a la regeneració i renovació urbana

 R3.02 Estudi per l’anàlisi i detecció d’àrees que requereixen una atenció especial  R3.03 Formulació de projectes d’àrees de rehabilitació, regeneració o renovació urbana  R3.04 Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació.

 R3.05 Convenis de rehabilitació en el marc d’una àrea de conservació i rehabilitació  R3.06 Programa específic de foment de la rehabilitació en àmbits especialment degradats  R3.07 Delimitació de zona d'atenció especial

H. Promoció i noves formes d’accés i tinença d’habitatge assequible...132

H.1 PROMOCIÓ I QUALIFICACIÓ D’HABITATGES PROTEGIT...133

 H1.01 Promoció d’habitatges amb protecció oficial general  H1.02 Promoció d’habitatges amb protecció oficial concertat

 H1.03 Promoció d’habitatges de substitució (HAUS o altres tipologies d’HPO)  H1.04 Qualificació amb protecció oficial d’habitatges d’obra nova o rehabilitats lliures  H1.05 Promoció d’habitatges dotacionals públics

 H1.06 Promoció d’allotjaments col·lectius protegits

 H1.07 control i seguiment dels terminis per a la construcció d’habitatge amb protecció oficial  H1.08 Estudi específic de la viabilitat d’una promoció d’habitatge amb protecció oficial

H.2 FOMENT DE MODELS ALTERNATIUS D’ACCÉS I TINENÇA D’HABITATGE ASSEQUIBLE...150  H2.01 Transmissió d’habitatges de lloguer amb opció de compra

 H2.02 Transmissió d’habitatges en dret de superfície  H2.03 Transmissió d’habitatges de propietat compartida  H2.04 Promoure la generació d’habitatge cooperatiu assequible

 H2.05 Dotació d’habitatges i allotjaments de caràcter temporal o provisional per situacions transitòries

(5)

 P1.04 Concessió administrativa sobre sòl del sistema d’equipaments vinculada a la política d’habitatge  P1.05 Cessió gratuïta o a preu inferior de béns vinculada a la política d’habitatge

 P1.06 Cessió temporal de solars buits o en desús per atendre necessitats habitacionals urgents i/o temporals  P1.07 Transmissió de béns patrimonials vinculat la política d’habitatge

 P1.08 Permuta de béns del pmsh vinculada a la política d’habitatge

 P1.09 Estudi específic d’optimització del parc públic edificatori municipal vinculat a la política d’habitatge

P.2 AMPLIACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL...183  P2.01 Delimitació i gestió d’àrees per a l’exercici del dret de tanteig i retracte

 P2.02 Delimitació de reserves de terrenys de possible adquisició  P2.03 Adquisició de sòl, edificis o habitatges a preu just (per expropiació)  P2.04 Adquisició de sòl, edificis o habitatges al mercat lliure

 P2.05 Constitució i funcionament del registre municipal de solars sense edificar

 P2.06 Exercici del dret d’opció i retracte sobre l’habitatge protegit en favor de l’ajuntament

 P2.07 Dret de tanteig i retracte sobre el parc d’habitatges vacant procedent d’execucions hipotecàries del decret llei 1/2015 P.3 GESTIÓ FÍSICA DEL PATRIMONI PÚBLIC...197

 P3.01 Rehabilitació del parc residencial públic municipal

 P3.02 Millora de les condicions d’accessibilitat del parc residencial públic municipal  P3.03 Millora de l’eficiència energètica del parc residencial municipal

 P3.04 Gestió del manteniment i la conservació del parc públic municipal  P3.05 Conversió a residencial d’edificis municipals d’altres usos

P3.06 Seguiment del manteniment i conservació del parc públic residencial no municipal

U. Planejament i gestió urbanística vinculats a l’habitatge...212

U.1 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DE SÒL RESIDENCIAL...213

 U1.01 Canvis en la classificació o destí urbanístic del sòl en favor de l’ús residencial  U1.02 Modificació dels paràmetres reguladors de l’edificació residencial

 U1.03 Establiment o increment del percentatge de reserva de sostre amb destí a habitatges de protecció oficial  U1.04 Modificació de les determinacions d’un sector de planejament derivat

 U1.05 Qualificació o establiment de reserves de terrenys per al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics  U1.06 Qualificació o establiment de reserves de terrenys destinats a allotjaments col·lectius protegits

 U1.07 Qualificació de terrenys destinats a habitatges amb protecció oficial  U1.08 Redacció i tramitació del planejament derivat d’un sector residencial

 U1.09 Establiment de reserves de terrenys en sòl no urbanitzable destinades a allotjaments de caràcter temporal per situacions transitòries

 U1.10 Estudi específic de la coherència entre el planejament urbanístic i les necessitats d’habitatge  U1.11 Estudi de viabilitat previ d’un desenvolupament urbanístic residencial amb finalitat social

U.2 PLANEJAMENT PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ...235

 U2.01 Redacció de planejament derivat amb finalitat rehabilitadora

 U2.02 Establiment de la rehabilitació preceptiva d’edificis

 U2.03 Canvis en la normativa del planejament municipal per facilitar el procés rehabilitador en la ciutat consolidada

 U2.04 Seguiment dels terminis establerts al planejament per l’obligada rehabilitació

U.3 GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL SÒL RESIDENCIAL...243

 U3.01 Redacció i tramitació de la gestió urbanística d’un àmbit d’alt contingut residencial

 U3.02 Execució de la gestió urbanística d’un àmbit d’alt contingut residencial

(6)

 U3.05 Agilització de la gestió urbanística (sup, canvi de sistema de gestió i convenis)

 U3.06 Seguiment dels terminis per la redacció i gestió de planejament derivat i polígons d’actuació privats

O. Recursos, organització i gestió de la informació...255

O.1 ORGANITZACIÓ I RECURSOS VINCULATS A LA POLÍTICA D’HABITATGE...256

 O1.01 Oficina local d’habitatge municipal o supramunicipal (OLH)  O1.02 Punt d’informació d’habitatge (PIH)

 O1.03 Punt d’assessorament especialitzat en relació a l’habitatge  O1.04 Empresa municipal d’habitatge

 O1.05 Òrgans o espais de direcció i/o coordinació del pla o de la política d’habitatge

O.2 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA D’HABITATGE...267  O2.01 Òrgans o espais de participació, seguiment, consulta o intercanvi

 O2.02 Sistema integral d’informació d’habitatge  O2.03 Observatori local d’habitatge

 O2.04 Comunicació del pla i els programes locals d’habitatge

(7)

Presentació

El Catàleg d’Instruments per a les polítiques locals d’habitatge elaborat per la Gerència de

Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de la Barcelona té com a finalitat posar a

l’abast dels ens locals, de forma ràpida i àgil, l’ampli ventall d’eines existents pel disseny de les seves

polítiques d’habitatge. A l’efecte, conté la descripció i els criteris per a l’execució de 115 instruments

en format fitxa (entesos com la conceptualització d'un recurs de política d'habitatge que una vegada

adaptat a les necessitats, possibilitats i voluntats de l'ens local podrà adquirir forma d'actuació),

agrupats en 6 àmbits d’actuació a marcs disciplinaris diferents, subdividits per la seva banda en 17

subàmbits temàtics.

El Catàleg ha acompanyat a la Guia metodològica per a l’elaboració de Plans Locals d’Habitatge en

les seves diferents edicions des de l’any 2008. En aquest sentit, l‘actual edició continua configurant-se

com un complement idoni per la formulació de la dimensió propositiva d’aquest tipus d’instruments.

Pel que fa a aquesta nova versió del catàleg, l’agreujament de la crisi econòmica, la pràctica

paralització del sector immobiliari, l’eclosió de noves problemàtiques i el context de canvi i limitats

recursos de les polítiques sectorials d’habitatge de les administracions central i autonòmica, han exigit

la seva actualització conceptual i normativa.

En aquest sentit, s’han inclòs quasi el doble d’instruments que en edicions anteriors, s’han rebatejat

els noms dels sis grans àmbits disciplinaris adequant-los a les actuals prioritats de la política

d’habitatge, i s’han definit els subàmbits al voltant dels diferents temes tractats, com a resultat de

l’esforç per:

-

Identificar els instruments existents per abordar les noves problemàtiques sorgides els darrers

anys (problemes de pagament i conseqüent pèrdua de l’habitatge, existència d’un siginificatiu

estoc d’habitatge d’obra nova sense vendre, etc.), sense oblidar la necessària actualització de

les formes d’intervenció sobre els àmbits tradicionals.

-

Integrar les novetats derivades dels canvis legislatius i normatius produïts els darrers anys, ja

sigui referides a instruments preexistents que s’han hagut d’actualitzar ja sigui per incloure

instruments de nova creació.

-

Reforçar la iniciativa municipal més enllà de l’aprofitament dels recursos procedents de les

administracions supramunicipals o dels agents privats. En aquest sentit, ha estat de gran

importància l’anàlisi i valoració de les iniciatives desenvolupades per molts ajuntaments

durant aquests darrers anys de crisi.

-

Visualitzar la dimensió integral, multidimensional i interrelacionada de unes polítiques

d’habitatge complexes que han d’abordar qüestions de naturalesa mol diferent que

requereixen de la participació d’estructures organitzaves i de tècnics especialitzats de perfil

molt divers.

Igualment, aquesta nova versió del Catàleg pretén configurar-se com una eina de treball no

exhaustiva i oberta a les aportacions, variants, i necessitats específiques de cada municipi i usuari.

Per aquest motiu, més enllà de la seva estructuració, el Catàleg s’ha configurat de forma oberta i

flexible tan en format paper com en versió web, amb la voluntat de facilitar la seva actualització i la

ràpida adaptació a les novetats que es produeixin en relació a les polítiques locals d’habitatge.

(8)

Pel que fa a l’estructura del Catàleg, la gran diversitat de temes i qüestions que integren les polítiques

locals d’habitatge fa que la síntesi i estructuració de l’ampli ventall d’eines i mesures existents sigui

complexa.

En aquest sentit, més enllà de la dificultat per establir els límits entre alguns instruments o la

indubtable interrelació entre altres, el Catàleg s’organitza en sis àmbits d’actuació corresponents a sis

marcs disciplinars diferents subdividits en subàmbits temàtics. Concretament, la configuració d’àmbits

i subàmbits es la següent:

L’àmbit A (ACCÉS) recull els instruments relacionats amb L’ACCÉS, LA PRESERVACIÓ I L’ÚS

ADEQUAT DELS HABITATGES, incloent les accions i eines dirigides a donar suport a les famílies

amb problemes de pagament del seu habitatge, a facilitar la mobilització del parc vacant privat, a

eradicar la utilització anòmala dels habitatges, i a facilitar l’accés i la gestió de l’habitatge assequible

municipal. S’estructura en quatre subàmbits:

-

A.1 Suport a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge: integra els

instruments relacionats amb el suport econòmic a les famílies afectades; la prevenció i

mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge; i l’elaboració d’estudis específics per

aproximar-se a la magnitud i característiques de la problemàtica.

-

A.2 Mobilització del parc vacant privat: integra els instruments relacionats amb la mediació

per a la mobilització del parc vacant d’habitatges usats, d’obra nova o procedent d’execucions

hipotecàries; amb l’establiment de mesures fiscals per l’ocupació del parc vacant; i amb

l’elaboració d’estudis i registres per aproximar-se a la magnitud i característiques de la

problemàtica.

-

A.3 Ús adequat dels habitatges: integra els instruments relacionats amb el control i

l’eradicació de les situacions d’utilització anòmala (desocupació permanent, sobreocupació,

ocupacions il·legals, situacions d’assetjament immobiliari), i amb el foment de la convivència i

l’ús adequat per part de les comunitats de veïns i propietaris.

-

A.4 Accés a habitatge assequible: integra els instruments relacionats amb els registres i

formes d’adjudicació de qualsevol modalitat o forma d’habitatge destinat a polítiques socials;

amb l’establiment de mesures de sensibilització per tal que els ciutadans s’allotgin habitatges

adequats a les seves necessitats i possibilitats; i l’elaboració d’estudis específics per

aproximar-se a la magnitud i característiques de la població demandant o necessitada d’un

habitatge en condicions assequibles.

L’àmbit R (REHABILITACIÓ) recull els instruments relacionats amb la QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

I LA REHABILITACIÓ DEL PARC RESIDENCIAL privat, incloent les accions i eines dirigides a

regular i vetllar per l’adequat estat del parc residencial, a fomentar la seva rehabilitació i millora, i a

focalitzar la intervenció en les àrees urbanes que requereixen d’una atenció especial. S’estructura en

tres subàmbits:

-

R.1 Regulació, control i seguiment de l’estat del parc residencial: integra els instruments

relacionats amb l’elaboració de normativa municipal sobre les condicions de l’edificació

residencial; el control i seguiment de l’estat del parc residencial; l’aplicació de mesures

sancionadores i coercitives; la gestió de les situacions d’especial urgència; i el coneixement

de les característiques físiques del parc i de les necessitats de rehabilitació.

-

R.2 Foment de la rehabilitació i millora del parc residencial privat: integra els instruments

relacionats amb el suport econòmic i jurídic als propietaris per la rehabilitació dels seus

edificis i habitatges; la mediació amb les comunitats de propietaris; l’adopció de mesures

(9)

-

R.3 Intervenció en àrees urbanes: integra els instruments relacionats amb el suport

econòmic i jurídic als propietaris dels àmbits per la rehabilitació dels edificis i habitatges; la

formulació o establiment de projectes i programes de rehabilitació, regeneració, o renovació

urbana; i l’elaboració d’estudis específics d’anàlisi i detecció d’àrees que requereixen d’una

atenció especial.

L’àmbit H (HABITATGE ASSEQUIBLE) recull els instruments relacionats amb la PROMOCIÓ I

NOVES FORMES D’ACCÉS I TINENÇA D’HABITATGE ASSEQUIBLE, incloent les accions i eines

dirigides a promoure i qualificar habitatges amb protecció oficial, així com a fomentar models

alternatius d’accés i tinença d’habitatge assequible. S’estructura en dos subàmbits:

-

H.1 Promoció i qualificació d’habitatges protegits: integra els instruments relacionats amb

la promoció d’habitatges en qualsevol de les modalitats de protecció pública legalment

reconegudes; la qualificació com habitatge amb protecció oficial d’habitatges d’obra nova o

rehabilitats lliures; i

l’elaboració estudis específics d’aproximació a les formes de promoció

més viables en funció de les característiques del municipi, de la seva població, i del mercat.

-

H.2 Foment de models alternatius d’accés i tinença d’habitatge assequible: integra

instruments relacionats amb la transmissió d’habitatges públics municipals en diverses

modalitats de tinença intermitja; la cessió de l’ús d’habitatges públics municipals per al foment

de l’habitatge cooperatiu a preu assequible; i la dotació d’allotjaments o habitatges de

caràcter temporal per situacions transitòries.

L’àmbit P (PATRIMONI) recull els instruments relacionats amb la GESTIÓ I AMPLIACIÓ DEL

PATRIMONI MUNICIPAL VINCULAT A L’HABITATGe, incloent les accions i eines dirigides a la

gestió jurídica i econòmica del patrimoni municipal, a la seva ampliació, i a la gestió física del parc

públic de propietat municipal residencial o residencialitzable. S’estructura en tres subàmbits:

-

P.1 Gestió jurídica i econòmica del patrimoni municipal:

integra els instruments

relacionats amb el registre i gestió dels béns patrimonials municipals susceptibles de ser

aprofitats per la política d’habitatge; la cessió, concessió administrativa, transmissió o

permuta de bens patrimonials per la generació d’habitatge assequible o l’obtenció de recursos

per finançar la política d’habitatge; i l’elaboració d’estudis específics d’optimització del parc

públic edificatori.

-

P.2 Ampliació del patrimoni municipal: integra els instruments relacionats amb l’adquisició

de bens patrimonials ja sigui per expropiació ja sigui al mercat lliure; i l’exercici dels drets

preferents per part de l’ajuntament sobre les transmissions en àrees de tanteig i retracte,

sobre solars no edificats registrats, sobre transmissions d’habitatge amb protecció oficial, i

sobre reserves de terrenys delimitats per a la seva adquisició.

-

P.3 Gestió física del parc públic: integra els instruments relacionats amb la rehabilitació, el

manteniment i la millora del parc residencial públic municipal; la residencialitació d’edificis

municipals destinats a altres usos; i el seguiment i control de l’estat de conservació del parc

públic d’altres administracions.

(10)

L’àmbit U (URBANISME) recull els instruments relacionats amb el PLANEJAMENT I LA GESTIÓ

URBANÍSTICA VINCULADA A L’HABITATGE, incloent les accions i eines dirigides a classificar i

qualificar sòl residencial destinat total o parcialment a generar habitatge assequible, a fomentar la

rehabilitació del parc residencial, i a facilitar la gestió i execució del sòl residencial. S’estructura en

tres subàmbits:

-

U.1 Classificació i qualificació de sòl residencial: integra els instruments relacionats amb

l’establiment de canvis o modificacions en el planejament per afavorir la generació d’habitatge

assequible; la qualificació o establiment de reserves de terrenys destinats a habitatges

dotacionals, allotjaments col·lectius protegits, o allotjaments temporals per situacions

transitòries; la redacció del planejament derivat dels àmbits residencials; i l’elaboració

d’estudis específics dirigits a valorar la coherència del planejament amb les necessitats de la

política d’habitatge o la viabilitat del seu propi desenvolupament.

-

U.2 Planejament pel foment de la rehabilitació: integra els instruments relacionats amb la

redacció de planejament derivat amb finalitat rehabilitadora; l’establiment de canvis o

modificacions en la normativa urbanística per afavorir la rehabilitació del parc residencial,

especialment en determinats àrees urbanes; i el seguiment dels terminis establerts al

planejament per l’obligada rehabilitació.

-

U.3 Gestió i execució del sòl residencial: Aquest bloc integra els instruments relacionats

amb la redacció i tramitació dels instruments de gestió urbanística; l’establiment de mesures

per tal d’accelerar el desenvolupament de la gestió urbanística d’un determinat àmbit o sector;

i el seguiment dels terminis per l’execució del planejament derivat i els polígons d’actuació

d’iniciativa privada, dels processos de reallotajment dels afectats per intervencions

urbanístiques, i de les actuacions estratègiques d’interès supramunicipal.

L’àmbit O (ORGANITZACIÓ) recull els instruments relacionats amb la ORGANITZACIÓ, ELS

RECURSOS, EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA MUNICIPAL D’HABITATGE,

incloent les accions i eines dirigides a la creació i la gestió de les estructures i recursos organitzatius

municipals, així com a afavorir el seguiment i avaluació continua de dita política. S’estructura en dos

subàmbits:

-

O.1 Organització i recursos vinculats a la política d’habitatge: integra els instruments

relacionats amb la creació o reorganització de oficines, empreses municipals, i punts

d’informació o assessorament especialitzats en habitatge; així com la configuració dels

òrgans de direcció o coordinació de la política local d’habitatge.

-

O.2 Seguiment i avaluació continua de la política d’habitatge: integra els instruments

relacionats amb la creació de sistemes d’informació i documentació que facilitin l’actualització

continua de dades i l’avaluació de la política d’habitatge; la configuració dels òrgans o espais

de participació, consulta o seguiment de la mateixa; i la difusió de les iniciatives municipals en

matèria d’habitatge.

(11)
(12)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

INSTRUMENT

A1.01 TRAMITACIÓ I GESTIÓ D’AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Contingut

Servei dirigit a donar suport econòmic a persones i unitats de convivència amb ingressos

baixos i moderats a les quals el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial o dificultar el procés d’inserció social.

Mitjançant signatura de conveni d’Oficina Local d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya, es tramiten i gestionen les prestacions per al lloguer just, que són els ajuts econòmics procedents dels plans d’habitatge, anuals i prorrogables en funció de la dotació pressupostària de cada exercici. Els col·lectius amb risc d’exclusió social, les persones que viuen de lloguer en habitatges obtinguts mitjançant programes de mediació per al lloguer social, els joves, la gent gran i les persones que han patit un desnonament tenen prioritat en accedir a aquestes prestacions.

L’Ajuntament també pot establir altres ajuts finançats amb fons propis municipals si es volen cobrir necessitats no previstes, beneficiar a un major nombre de persones o prestar aquest suport en absència d’ajuts supramunicipals.

Objectius

• Ajudar a les unitats de convivència a mantenir l’habitatge.

• Fomentar l’accés assequible a l’habitatge.

• Complementàriament, estimular el mercat de lloguer, l’ocupació del parc vacant, i la millora i manteniment del parc residencial.

Beneficiaris

• Població amb problemes d’accés a un habitatge en condicions assequibles.

• Població amb problemes per pagar un habitatge. • Usuaris d’habitatges públics en règim de lloguer.

Marc normatiu

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (art. 72).

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.11-14)

• Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (art. 10-13), o el que el substitueixi.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis amb experiència en la gestió d’ajuts i de serveis d’habitatge en

què es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies en risc de pèrdua del seu habitatge.

Calendari

Implantació, curt termini (<1 any). Prestació del servei de caràcter indefinit.

EXECUCIÓ

Fonts de

Finançament

Cofinançament amb la Generalitat mitjançant conveni d’Oficina Local d’habitatge. Finançament a partir del pressupost municipal.

(13)

Estimació

econòmica

Si es signa el conveni d’Oficina Local d’habitatge amb la Generalitat, aquesta assumeix el cost íntegre de la prestació econòmica i fa una aportació a l’OLH per cofinançar la tramitació i gestió.

L’Ajuntament també pot establir ajuts finançats amb fons propis municipals amb càrrec al seu pressupost i assumint íntegrament el cost de la seva tramitació i gestió.

Possibilitat de finançament o cofinançament per la Diputació de Barcelona cas que l’instrument estigui inclòs en el Catàleg anual de serveis de la Xarxa de Governs Locals.

Gestió

La gestió es podrà fer directament per l’ajuntament, a través d’una l’Oficina Local d’habitatge o

per societat o empresa municipal.

Actuacions

vinculades

• A1.03 Mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge.

• A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge. • A1.05 Sensibilització per a la prevenció de la pèrdua de l’habitatge.

• A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social residencial. • A2.01 Mediació per mobilitzar el parc vacant d’habitatges.

• A4.01 Mesa local de valoració de situacions d’emergència econòmica i social. • O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal.

• O1.02 Punt d’Informació d’Habitatge.

• O1.03 Punt d’assessorament especialitzat en relació amb l’habitatge.

Procés - Estructura:

• Nombre d’expedients d’ajut iniciats (per tipologia)

• Temps mitjà de tramitació dels expedients d’ajut • Cost econòmic de tramitació dels ajuts • % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos

econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• Nombre d’ajuts atorgats (per tipologia i col·lectiu) • Import econòmic total atorgat mitjançant ajuts

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de les unitats que han sol·licitat l’ajut

(14)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.02 TRAMITACIÓ I GESTIÓ D’AJUTS D'URGÈNCIA ESPECIAL

Contingut

Servei dirigit a donar suport econòmic a les unitats de convivència en situacions d’especial

urgència pel pagament del lloguer, pel pagament de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials de risc imminent de perdre l’habitatge habitual o per ajudar a pagar un nou lloguer a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, mitjançant la tramitació i gestió d’ajuts municipals i/o d’ajuts d’altres administracions supramunicipals.

Objectius

• Ajudar a les unitats de convivència a mantenir l’habitatge.

• Fomentar l’accés assequible a l’habitatge.

• Complementàriament, estimular el mercat de lloguer, l’ocupació del parc vacant, i la millora i manteniment del parc residencial.

Beneficiaris

• Població amb problemes d’accés a un habitatge en condicions assequibles.

• Població amb problemes per pagar un habitatge. • Població que ha perdut recentment l’habitatge on vivia. • Població en estat o risc d’exclusió social-residencial.

• Població que ha perdut l’habitatge per problemes de pagament.

Marc normatiu

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (art. 72).

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.11-14) • Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis amb experiència en la gestió d’ajuts i de serveis d’habitatge en

què es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies en risc de pèrdua del seu habitatge.

Calendari

Curt termini (<1any).

Fonts de

Finançament

Cofinançament amb la Generalitat mitjançant conveni d’Oficina Local d’habitatge. Finançament a partir del pressupost municipal..

Estimació

econòmica

Si es signa el conveni d’Oficina Local d’habitatge amb la Generalitat, aquesta assumeix el cost íntegre de la prestació econòmica i fa una aportació a l’OLH per cofinançar la tramitació i gestió.

L’Ajuntament també pot establir ajuts finançats amb fons propis municipals amb càrrec al seu pressupost i assumint íntegrament el cost de la seva tramitació i gestió.

EXECUCIÓ

Gestió

La gestió es podrà fer directament per l’ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge, per

(15)

Actuacions

vinculades

• A1.03 Mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge.

• A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge. • A1.05 Sensibilització per a la prevenció de la pèrdua de l’habitatge.

• A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • A4.01 Mesa local de valoració de situacions d’emergència econòmica i social.

• O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal. • O1.02 Punt d’Informació d’Habitatge.

• O1.03 Punt d’assessorament especialitzat en relació amb l’habitatge.

Procés - Estructura:

• Nombre d’expedients d’ajut iniciats (per tipologia i col·lectiu)

• Temps mitjà de tramitació dels expedients d’ajut • Cost econòmic de tramitació dels ajuts • % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos

econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• Nombre d’ajuts atorgats (per tipologia i col·lectiu) • Import econòmic total atorgat mitjançant ajuts

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de les unitats que han sol·licitat l’ajut

(16)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.03 INTERMEDIACIÓ PER EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE

Contingut

Accions d’informació i assessorament personalitzat a les famílies amb problemes de

pagament de quotes de préstecs hipotecaris o la renda de lloguer, així com la intermediació amb les entitats financeres per evitar la pèrdua del seu habitatge.

Pot oferir-se mitjançant els serveis que presten altres administracions supralocals (Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge –SIDH- de la Diputació de Barcelona, Ofideute de la Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals), d’altres institucions i entitats especialitzades en la matèria (Càritas, Col·legis professionals, etc.) o bé ser definit i gestionat directament per l’Ajuntament.

Objectius

• Ajudar a les unitats de convivència a mantenir l’habitatge.

• Assessorar i orientar a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de quotes del préstec hipotecari i/o la renda de lloguer

• Intermediar per les famílies davant de les entitats financeres per tal d’acordar propostes viables de retorn dels deutes pendents.

• Intermediar per les famílies davant els propietaris d’habitatge per tal d’acordar propostes viables en cas de dificultats de pagament del lloguer.

Beneficiaris

• Població amb problemes per pagar l’habitatge habitual

Marc normatiu

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.72)

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent referida a les condicions i el mercat hipotecari, de transparència i protecció dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i dels clients bancaris.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis amb experiència en la gestió d’ajuts i de serveis d’habitatge , i/o

en què es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies en risc de pèrdua del seu habitatge.

Calendari

Mig termini (1-3 anys)

Fonts de

Finançament

Si l’ajuntament presta el servei amb càrrec a fons propis (pressupost municipal i/o del pressupost de l’empresa o societat municipal) molt recomanable que conegui prèviament quin volum d’ajuts (tant total com per unitat de convivència) pot afrontar i a quin tipus de problemàtiques concretes vol donar suport.

L’instrument es pot finançar o cofinançar per la Diputació de Barcelona prèvia signatura de conveni de col·laboració per la implantació del servei SIDH (Sistema d’Intermediació del Deute de l’Habitatge).

EXECUCIÓ

Estimació

econòmica

L’Ajuntament assumeix el cost del personal que presta el servei. Despeses internalitzables dins de l’Oficina Local d’Habitatge del municipi (si n’hi ha).

(17)

Gestió

La gestió es basa en l’atenció al públic i la gestió d’expedients i es podrà realitzar:

-

Directament per l’ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge, per altres serveis municipals o per societat o empresa municipal.

-

Mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb les administracions supralocals o d’altres institucions i entitats especialitzades en la matèria

Actuacions

vinculades

• A1.01 Tramitació i gestió d’ajuts al pagament del lloguer. • A1.02 Tramitació i gestió d’ajuts d’urgència especial.

• A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge. • A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal.

Procés - Estructura:

• Nombre d’expedients d’intermediació iniciats

• Temps mitjà de tramitació dels expedients d’intermediació • Cost econòmic del servei d’intermediació

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos

econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• Nombre d’intermediacions realitzades amb entitats

financeres

• % d’intermediacions favorables respecte a les tramitades • Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei

(18)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.04 SUPORT COMPLEMENTARI A LES FAMÍLIES AMB PROBLEMES DE

PAGAMENT DEL SEU HABITATGE

Contingut

Conjunt d’actuacions dirigides a la concertació entre l’ajuntament i altres agents (associacions,

ONGs, entitats del tercer sector, empreses públiques subministradores de serveis, agents particulars) per ajudar a les unitats de convivència amb ingressos baixos (siguin o no usuàries del parc públic) a suportar la càrrega econòmica del seu habitatge.

En funció de les necessitats, prioritats i obligacions municipals, així com de la naturalesa i funcions de l’agent amb què s’arribi a l’acord, pot manifestar-se de forma diversa, entre d’altres: acords amb empreses públiques subministradores d’aigua per no tallar el subministrament en determinats casos; acords amb empreses privades subministradores de llum i gas per negociar o establir moratòries en el pagament de les factures; acords amb ONGs especialitzades per a què donin suport econòmic i social a famílies que es trobin en determinades situacions; acords amb entitats professionals especialitzades per donar suport i assessorament a famílies vulnerables en condicions avantatjoses, etc.

Objectius

• Ajudar a les unitats de convivència a mantenir l’habitatge.

Beneficiaris

• Població amb problemes per pagar l’habitatge habitual.

Marc normatiu

• Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit

de l’habitatge i la pobresa energètica (art. 6)

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis amb experiència en la gestió d’ajuts i de serveis d’habitatge en

que es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies en risc de pèrdua del seu habitatge.

Calendari

Curt termini (<1 any).

Fonts de

Finançament

Variable en funció de la naturalesa específica de cada conveni.

Finançament a partir del pressupost municipal o assumit pels altres agents intervinents.

Estimació

econòmica

Variable en funció de la naturalesa específica de cada conveni.

Pel que fa a l’ajuntament, en molts casos els convenis no tenen perquè generar cap despesa addicional, les despeses de personal són internalitzables en els serveis de l’Ajuntament.

Gestió

La gestió i seguiment dels acords adoptats, en funció del que es pacti en el conveni, es

podran fer directament per l’ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge i/o d’una forma societària o empresa municipal.

EXECUCIÓ

Actuacions

vinculades

• A1.01 Tramitació i gestió d’ajuts al pagament del lloguer. • A1.02 Tramitació i gestió d’ajuts d’especial urgència. • A1.03 Mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge.

• A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal.

(19)

Procés - Estructura:

• Nombre de convenis iniciats

• Temps mitjà de tramitació dels convenis • Cost econòmic de tramitació dels convenis • % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos

econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Nombre de convenis signats (per tipologia d’acord i d’agent)

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total del municipi

(20)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.05 SENSIBILITZACIÓ PER PREVENIR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE

Contingut

Disseny i organització de mesures de sensibilització (campanyes i materials de comunicació:

tríptics, pancartes, espais web, anuncis en mitjans locals, etc.) que facilitin informació a les unitats de convivència amb problemes pel pagament de quotes de préstecs hipotecaris o de rendes de lloguer que els ajudi a prevenir la pèrdua del seu habitatge, i que difongui els serveis públics i/o municipals al seu abast.

Objectius

• Informar a les famílies sobre les conseqüències que es deriven de l’impagament de les

quotes de la seva hipoteca o del lloguer.

• Difondre els serveis públics existents d’assessorament o intermediació per a la pèrdua de l’habitatge i les seves característiques.

• Complementàriament, fomentar l’accés assequible a l’habitatge, estimular el mercat de lloguer, l’ocupació del parc vacant i el manteniment del parc residencial.

Beneficiaris

• Població amb problemes per pagar l’habitatge.

Marc normatiu

Cal tenir en compte la normativa vigent referida a les condicions i el mercat hipotecari, de

transparència i protecció dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i dels clients bancaris.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis que prestin serveis en relació a la gestió de les problemàtiques de

pagament, i/o en què es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies en risc de pèrdua de l’habitatge.

Calendari

Implantació, curt termini (<1 any). Prestació de caràcter indefinit a adaptar als possibles canvis

normatius.

Fonts de

Finançament

Finançament a partir del pressupost municipal.

La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els municipis adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, de forma gratuïta, materials de comunicació.

Estimació

econòmica

Finançament a partir del pressupost municipal.

EXECUCIÓ

Gestió

La gestió, disseny i difusió de les campanyes de sensibilització i elaboració de materials es

podrà fer directament per l’ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge i/o d’una forma societària o empresa municipal.

(21)

Actuacions

vinculades

• A1.01 Tramitació i gestió d’ajuts al pagament del lloguer. • A1.02 Tramitació i gestió d’ajuts d’urgència especial. • A1.03 Mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge.

• A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge. • A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • A3.01 Control i eradicació de situacions de desocupació permanent dels habitatges. • A3.02 Control i eradicació de situacions de sobreocupació.

• O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal. • O1.02 Punt d’Informació d’Habitatge.

• O1.03 Punt d’assessorament especialitzat en relació amb l’habitatge. • O2.04 Comunicació del pla i els programes locals d’habitatge.

Procés - Estructura:

• Nombre d’accions de comunicació programades (per

tipologia)

• Cost econòmic de la campanya de comunicació

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos

econòmics)

Indicadors

Resultat:

• % de persones entrevistades que reconeixen la campanya

de prevenció

• % de persones entrevistades que recorden el missatge, el logotip, algunes accions concretes, etc.

(22)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.06 ESTUDI ESPECÍFIC DE LES SITUACIONS DELS COL·LECTIUS EN RISC

D’EXCLUSIÓ SOCIAL-RESIDENCIAL

Contingut

Redacció d’un treball dedicat a aprofundir en el coneixement de les característiques,

possibilitats i necessitats de la població en situacions d’exclusió social residencial.

En funció de les necessitats i prioritats municipals, pot comprendre, entre d’altres, els següents elements: l’anàlisi de l’exclusió social-residencial al municipi; ladiagnosi (quantitativa i qualitativa) de les problemàtiques detectades segons els perfils socials afectats, els factors que la provoquen i les estratègies d’acció de les persones afectades; i, si s’escau, la formulació de criteris, recomanacions i estratègies d’actuació.

Objectius

Aprofundir en el coneixement de les situacions d’exclusió social residencial del municipi.

Formular propostes per a la millora i gestió de les situacions d’exclusió social residencial del municipi.

Beneficiaris

Població en estat o risc d’exclusió social-residencial.

Marc normatiu

-

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis que prestin o tinguin previst prestar algun tipus de servei

d’atenció i gestió de les problemàtiques d’exclusió social-residencial.

Aquests estudis es poden desenvolupar autònomament o vinculats a la redacció de plans locals d'habitatge o altres instruments de planificació de l'habitatge.

Calendari

Curt termini (<1any).

Fonts de

Finançament

Finançament a partir del pressupost municipal.

Possibilitat de finançament o cofinançament per la Diputació de Barcelona en cas que l’instrument estigui inclòs en el Catàleg anual de serveis de la Xarxa de Governs Locals.

Estimació

econòmica

La inversió municipal dirigida a finançar l’elaboració dels estudis o treballs d’identificació dels habitatges buits d’entitats financeres i la seva procedència es pot realitzar:

-

Personal propi de l’Ajuntament, despesa internalitzable en els serveis municipals.

-

Contractació externa (sigui cofinançada o no per altres operadors públics) no hauria de superar els imports màxims establerts per a un contracte menor.

EXECUCIÓ

Gestió

L’elaboració del treball exigeix la col·laboració i el treball conjunt dels serveis d’habitatge i

serveis socials municipals, la recopilació, posada en comú i explotació de diversos sistemes d’informació i registres administratius municipals i no municipals.

(23)

Actuacions

vinculades

• A1.01 Tramitació i gestió d’ajuts al pagament del lloguer. • A1.02 Tramitació i gestió d’ajuts d’especial urgència. • A1.03 Mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge.

• A1.04 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge. • A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • A3.02 Control i eradicació de situacions de sobreocupació.

• A3.03 Control i eradicació d’ocupacions il·legals.

• A3.04 Control i eradicació de situacions d’assetjament immobiliari.

• A4.01 Mesa local de valoració de situacions d’emergència econòmica i social. • A4.02 Fons Municipal d’habitatges d’emergència.

• A4.09 Estudi específic de la demanda potencial d’habitatge assequible. • O2.03 Observatori local d’habitatge.

Procés - Estructura:

• Temps de redacció de l’estudi

• Cost de redacció de l’estudi

• % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Estudi aprofundit (sí/no)

• % d’implantació de les mesures proposades en l’estudi (per tipologia)

(24)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.1 Suport als problemes de pagament

Instrument

A1.07 SUPORT PER PAL·LIAR LES SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA I

EL SOBREENDEUTAMENT A LES LLARS

Contingut Accions d’informació i ajudes a les famílies amb problemes de pagament o talls de servei dels subministraments bàsics de l'habitatge: aigua potable, gas i electricitat, que es poden concretar en:

- Informació i assessorament personalitzat sobre ajuts econòmics puntuals i mesures d'estalvi i reducció dels consums i de les despeses (canvi de tarifes, facturació, ajudes). - Auditories energètiques i diagnosi social de l'habitatge.

- Subvencions per instal·lar elements de baix cost i eficiència energètica als habitatges. - Informació sobre el dret que garanteix l’accés als subministraments d’aigua, llum i gas a les persones en risc d'exclusió residencial, i tramitació del procediment -que correspon a l'àrea de Serveis Socials i, s'inicia quan l’empresa subministradora notifica a la persona afectada la factura impagada- amb la finalitat d'evitar la interrupció dels serveis.

- Informació sobre els procediments de mediació, si s'escau.

Objectius

• Garantir l'accés als subministraments bàsics a les famílies.

• Ajudar a les famílies en situació de pobresa energètica.

• Assessorar i orientar a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels subministraments bàsics de l'habitatge.

• Detectar problemàtiques que provoquin consums excessius i reduir les factures dels rebuts de subministraments.

• Intermediar per les famílies davant de les entitats subministradores.

Beneficiaris

• Població amb problemes per pagar els subministraments bàsics de l'habitatge.

Marc

normatiu

• Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (art.6)

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.26.f) • Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent referida a les condicions de transparència i protecció dels consumidors.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis en els quals es detecti o prevegi un volum significatiu de famílies

en risc de pobresa energètica.

(25)

Fonts de

Finançament

Finançament a partir del pressupost municipal.

Possibilitat de finançament o cofinançament per la Diputació de Barcelona cas que l’instrument estigui inclòs en el Catàleg anual de serveis de la Xarxa de Governs Locals. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot aprovar convocatòries de subvencions per al desenvolupament de projectes i actuacions específiques per millorar els hàbits de consum per fomentar l’eficiència energètica i mitigar fenòmens com la pobresa energètica, en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana (art. 26.2f i 26.3 del Decret 75/2014), de les que poden ser beneficiàries les associacions de veïns o entitats sense ànim de lucre.

Estimació

econòmica

Despeses internalitzables si el servei d’informació i assessorament es realitza pel personal de l’ajuntament.

Els ajuts i subvencions aniran a càrrec del pressupost municipal.

Gestió

La gestió es podrà fer directament per l’ajuntament a través de Serveis Socials i l’Oficina Local

d’Habitatge, en funció de les seves competències.

Actuacions

vinculades

• A104 Suport complementari a les famílies amb problemes de pagament del seu habitatge • A1.06 Estudi específic de les situacions dels col·lectius en risc exclusió social-residencial. • A3.05 Suport a les comunitats per al foment de la convivència i l’ús adequat dels bitatges. • A4.01 Mesa local de valoració de situacions d’emergència econòmica i social.

Procés - Estructura:

• Nombre de convenis iniciats

• Nombre d'expedients d'ajuts iniciats • Temps mitjà de tramitació dels convenis • Temps mitjà de tramitació dels ajuts • % de cofinançament extern

• % de desviació respecte al previst (temps/recursos econòmics)

Indicadors

Resultat:

• Nombre de convenis signats

• Nombre de consultes ateses • Nombre d'ajuts atorgats

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total del municipi

(26)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.2 Mobilització del parc vacant privat

Instrument

A2.01 MEDIACIÓ PER MOBILITZAR EL PARC VACANT D’HABITATGES USATS

Contingut Conjunt de mesures de mediació entre propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters per afavorir l’increment de l’oferta de lloguer del parc privat d’habitatges a preus moderats, normalment articulades en una iniciativa de mediació entre particulars pel foment del lloguer social. Aquesta iniciativa, en funció de les necessitats i prioritats municipals, pot comprendre, entre d’altres, la captació d’habitatges per a la borsa, la difusió de l’oferta d’habitatges inclosos a la mateixa, la informació i assessorament sobre les prestacions i avantatges vigents que ofereix (cobertura de les despeses inicials, assistència jurídica gratuïta, etc.), i/o la creació d’un fons d’ajuts municipals complementari.

En aquest sentit, l’ajuntament pot optar per crear i gestionar una borsa de mediació social adscrita a la Xarxa de Mediació de Catalunya (o que compleixi els requisits per a ser-ho), per vincular el municipi a alguna borsa de dita xarxa preexistent, o per crear una borsa específica adaptada a les seves circumstàncies.

Objectius

Estimular el mercat del lloguer.

Incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

Estimular l’ocupació del parc vacant.

Complementàriament, fomentar la millora i manteniment del parc residencial.

Beneficiaris

Població amb problemes d’accés a un habitatge assequible inscrita al Registre de

Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Propietaris particulars d’habitatges desocupats o amb possibilitat de ser ocupats per més persones.

Marc normatiu

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (art. 69 i 72).

Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.15-21).

Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent d’arrendament urbans.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per aquells municipis que detectin que la seva població té una problemàtica

específica a l’hora d’accedir a un habitatge assequible i que tinguin la necessitat de facilitar i apropar a la ciutadania els tràmits necessaris per accedir a un habitatge amb lloguer social, és a dir, per sota del mercat. Igualment recomanable en aquells municipis on el lloguer sigui molt escàs, o molt car, o s’hagi detectat que una part important del parc d’habitatges existent es troba desocupat.

(27)

Fonts de

Finançament

Finançament a partir del pressupost municipal, del PPSH i/o del pressupost de l’empresa o societat actuant (municipal, pública o privada). Es podrà finançar també aprofitant els ajuts de la Generalitat de Catalunya, prèvia signatura o existència d’un conveni de col·laboració per a la gestió d’una OLH o d'una borsa de mediació per al lloguer social, i subjecte a les condicions d’aquests ajuts establertes a la normativa vigent.

Possibilitat de suport econòmic per part de la Diputació de Barcelona, en cas que l'instrument estigui inclòs en el seu Catàleg de Serveis anual.

Estimació

econòmica

Fons propis de l’ens local corresponents a finançar l’estructura organitzativa (bàsicament despeses de personal), campanyes de difusió i comunicació, i la prestació d’ajuts municipals associades, si es creen.

En el cas que l’ajuntament presti aquest servei a partir de la signatura del conveni d’OLH o del programa de mediació per al lloguer social amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, rebrà una aportació per cada contracte de lloguer que aconsegueixen mitjançant les borses de mediació, i per cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en concepte de gestió. La quantia d’aquesta aportació es fixarà en el conveni a signar entre l’Administració local corresponent i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Possibilitat de suport econòmic per part de la Diputació de Barcelona, en cas que l'instrument estigui inclòs en el seu Catàleg de Serveis anual.

Gestió

La gestió es podrà fer directament per l’ajuntament a través de l’Oficina Local d’Habitatge i/o o

una forma societària o empresa municipal. Si es vol rebre suport d'administracions supralocals, la iniciativa s’ha d’integrar dins del programa de mediació que s'articula mitjançant la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya. En aquest sentit, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot determinar via conveni amb l’ajuntament que un percentatge dels habitatges gestionats es destini a persones amb ingressos 2,35 vegades inferiors a l’Indiciador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Les borses han de garantir que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s'ajustin a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència, que la renda a pagar sigui adequada al nivell d'ingressos de la unitat de convivència i per sota del preu de mercat, i en el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, haurà d’assignar l'habitatge per rigorós ordre d'antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.

Amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer social, els professionals inscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, poden subministrar habitatges de propietat privada a la Xarxa de Mediació, i rebre les aportacions previstes. El procediment serà amb concurrència pública i els ajuts en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Actuacions

vinculades

• A2.02 Foment de l’ocupació del parc d’habitatges vacant d’obra nova o procedent d’execucions hipotecàries.

• A2.05 Subvenció de IBI i bonificació de taxes municipals al parc vacant que s’ocupi • A2.06 Estudi específic del parc vacant.

• A2.07 Registre de parc vacant municipal

• A3.01 Control i eradicació de situacions de desocupacio permanent dels habitatges. • A4.04 Registre d’habitatges destinats a polítiques socials

• R2.05 Rehabilitació municipal d’edificis privats a canvi del seu destí social. • O1.01 Oficina Local d’Habitatge municipal o supramunicipal.

(28)

Procés - Estructura:

• Nombre d’expedients d’intermediació iniciats

• Temps mitjà de tramitació dels expedients d’intermediació • Cost mitjà de funcionament del servei d’intermediació • % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte a la previsió (temps/recursos econòmics).

Indicadors

Resultat:

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• Nombre d’habitatges vacants captats

• % d’habitatges llogats respecte al total d’habitatges de la borsa

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de les inscrites a la borsa

• Diferència entre el preu mitjà del lloguer dels habitatges de la borsa i el del lliure mercat

• Temps mitjà en el qual un habitatge s’ocupa des de la seva entrada a la borsa

• Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei (propietaris i beneficiaris)

(29)

Camp A

ACCÉS, PRESERVACIÓ, I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

A.2 Mobilització del parc vacant privat

Instrument

A2.02 FOMENT DE L’OCUPACIÓ DEL PARC D’HABITATGES VACANT D’OBRA

NOVA O PROCEDENT D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

Contingut

Mediació entre promotors o entitats financeres propietaris d’edificis i habitatges buits que no

hagin estat mai ocupats (o que derivin de procediment d’execucions hipotecàries) i possibles llogaters per afavorir l’increment del parc privat d’habitatges a preu assequible.

En funció de les necessitats i prioritats municipals, pot comprendre, entre d’altres, la identificació i captació d’habitatges vacants d’obra nova o procedents d’execucions hipotecàries, la difusió dels serveis que l’ajuntament ofereix per ocupar aquest parc fent èmfasi en l’explicació dels avantatges que s’ofereixen per adscriure els habitatges a algun servei o programa (bonificació de taxes i impostos municipals, cobertura de les despeses inicials, assistència jurídica gratuïta, etc.), i/o la creació d’un fons d’ajuts municipals complementari.

En el cas d'habitatges situats en municipis considerats àrees de demanda residencial forta i acreditada, adquirits en procediments hipotecaris o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecaria que estiguin desocupats i que no compleixen els requisits d’habitabilitat, l’article 4 del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents d’execució hipotecària, preveu quel’Administració pugui acordar l’expropiació temporal, per un termini mínim de quatre anys i màxim de deu anys, de l’usdefruit d’habitatges amb l’objectiu d’executar les obres necessàries que en permetin l’ús i l’ocupació.

Objectius

• Estimular el mercat del lloguer.

• Incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preu assequible. • Estimular l’ocupació del parc vacant, en especial de l’estoc d’obra nova.

Beneficiaris

• Població amb problemes d’accés a un habitatge assequible. • Propietaris particulars d’habitatges desocupats.

Marc normatiu

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (art. 69 i 72).

• Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents d’execució hipotecària (art. 4)

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.15-21). • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

DESCRIPCIÓ

Aplicabilitat

Recomanable per municipis amb experiència en la gestió de serveis d’habitatge en general i d’intemediació pel lloguer social en particular en què es detecti que la seva població té una problemàtica específica alhora d’accedir a un habitatge assequible i que hi ha al municipi un volum significatiu d’habitatges buits en mans de promotors i entitats financeres que mai han estat ocupats o procedents de procediment d’execució hipotecària.

Calendari

Curt termini (<1any)

EXECUCIÓ

Fonts de

Finançament

Finançament a partir del pressupost municipal i/o del pressupost de l’empresa o societat actuant (municipal, pública o privada).

(30)

Estimació

econòmica

Inversió municipal dirigida a finançar l’estructura organitzativa (bàsicament despeses de personal), a campanyes de difusió i comunicació, i a prestació d’ajuts municipals associades, si es creen. Aquestes despeses són internalitzables en gran mesura dins de les despeses de l’Oficina Local d’Habitatge o de l’empresa municipal d’habitatge, si n’hi ha.

Gestió

Gestió directa per part de l’ajuntament, que haurà de definir les condicions del servei,

articulada mitjançant la signatura de convenis entre l’ajuntament i promotors o entitats financeres.

Actuacions

vinculades

• A2.01 Mediació per mobilitzar el parc vacant d’habitatges usats. • A2.03 Cessió temporal d’habitatges a l’ajuntament.

• A2.04 Foment de l’habitatge compartit.

• A2.05 Subvenció de IBI i bonificació de taxes municipals al parc vacant que s’ocupi • A2.06 Estudi específic del parc vacant.

• A2.07 Registre de parc vacant municipal

• A3.01 Control i eradicació de situacions de desocupacio permanent dels habitatges. • A4.07 Cessió i seguiment d’habitatges municipals inclosos a la Xarxa d’habitatges

d’Inserció Social.

• H1.04 Qualificació amb protecció oficial d’habitatges d’obra nova o rehabilitats lliures. • H2.01 Transmissió d’habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra. • H2.02 Transmissió d’habitatges en dret de superfície.

• H2.03 Transmissió d’habitatges de propietat compartida.

• P2.07 Dret de tempeig i retracte sobre el parc d’habitatges vacant procedent d’execucions hipotecàries del Decret Llei 1/2015

• R1.05 Aplicació de mesures d’intervenció administrativa per incompliment dels deures de conservació i rehabilitació

Procés - Estructura:

• Nombre d’expedients de foment iniciats

• Temps mitjà de tramitació dels expedients de foment • Cost mitjà de funcionament del servei d’intermediació • % de cofinançament extern (per agent)

• % de desviació respecte a la previsió (temps/recursos econòmics).

Indicadors

Resultat:

• Nombre de consultes ateses (per tipologia)

• Nombre d’habitatges vacants captats

• % d’habitatges llogats respecte al total d’habitatges de la borsa

• % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de les inscrites a la borsa

• Diferència entre el preu mitjà del lloguer dels habitatges de la borsa i el del lliure mercat

• Temps mitjà en que un habitatge s’ocupa des de la seva entrada a la borsa

Figure

Updating...

References