• No se han encontrado resultados

Llum!. Any II, nº 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Llum!. Any II, nº 6"

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

c: -'

•• .

.~~

~'_~_1_.

__

I~r

i"

(2)
(3)

PUBLICACiÓ ESCOLAR SANT PERE MOLANTA

"~f

..

~~~':1"'r~

Lr

.

',"ol:! ..:;;;,-:?-"

~~ V....·~<'.

~,~ I·¡t..:~~·

,1']..<; ;.;:'

~.,l ~"

t>'.;

,W~;-

:~~I

....,..

...'"

~,

-

OCTUBRE DE 1935 NÚM 6.

i S?\lud' compañ~r_I~ y h'ermanos en la Técnica ISalud I

Pasa ios tres meses de <)ilencio estival, v..olvel'1os a ponernos en contacto con vo- sotros y con mayor entusiasmo; si cabe, reemprendemos los tiabajos con nuestra

;\f¡,

quenda Imprenta. Durante el verano, en- rolado'3 en las tarea:, del campo entre lo'S mares de doradas espigas, entre el polvo de las eral o entre los bosques de exuberantes cepas , hemos hablado y 50-

ñado con ella.

Hoy ili entrar en la

E

scuela la hemos saludada con emoción, orgullosos porqué

imp

ri l11." nuestro periódico « Llum» que ta.-to intarés ha despertada eA, nuestras casas y ." todo el pueblo. I Viva Frei..

"et creador de esta modalidad de' 'traba..

jo I

PUBLICACiÓ ESCOLAR SANT PERE MOLANTA

OCTUBRE DE 1935 NÚM 6.

i S?\lud! comoañ'" r_.::i y hermanos en la Técn 'ca I Salud I

Pasaios tres meses de <;ile!1cio estival, vOlvem s a ponernos en contacto con va·

satros y con mayor entusiasmo; si cabe, reemprendemosquenda imprenta. Durante el verano, en-

..

los tiabajos con nuestra rolado'3 en las tarea:; del campo entre los mares' de doradas espigas, entre el polvo de las eral o entre los bosques de exuberantes cepas , hemos hablado y so-

ñado con ella.

Hoy

al entrar en la Escuela la hemos saludado con emoción, orgullosos porqué imprim.-' nu stro periódico « Llum» qu ta"to ¡niarés ha despertada eR nuestra casas

y ."

todo el J'ueblo. I Viva Fr j.

'Utt creador de

esta

modalidad de

tr

b • jo 1

(4)

2 LLUM!

VEREMAR

per Joan MONTANER Ja ha arribat el Setembre qu'el el més d. veremar. Aqu.st any Ja collita ha si·

gut tardana.

El poble està ple de moviment, carros que van i venen de la vinya traginant portadores i collidors forasters i del pobl amb els coves, cistells o llaunes i estiso- res o falçons. I Tots a collir raimsl

Els cups estàn tots oberts i quan arri- ba el carro amb la màquina o amb els peus a trepitjar els ralms despres amb la bomba trasladem el vi a les botes.

Els raïms son de color d'or. Estisora- da o falçonada 8qUI i :i1ià, es van deixant

ls ceos nets.

Aquest any "O hi ha agut tan bona co- llita, l'any pas¡at ni va haver molta més.

re

Ahir vaig anar a la muntanya a bus- car boIeta I pinyes. No més vaig trobar pinyes soles, d. bolets cap. Marxant vaig trobar un niu.

Josep

RAVENTOS (7

aftu

2 LLUM!

VEREMAR

per Joan MONTANER Ja ha arribat el Setembre qu' es el mé d. veremar. Aqu.st any la collita ha si·

gut tardana.

El poble està ple de moviment, carros que van i venen de la vi"ya traginant portadores i collidors forasters i del pobl amb els coves, cistells o llaunes i estiso-

res o falçons. I Tots a collir raïmsl

Els cups estàn tots oberts i quan arri- ba el carro amb la màquina o amb els peus a trepitjar els ralms despres amb la bomba tr sladam el vi a les botes.

Els raims son de color d'or, Estisora- da o falçonada aqul i :i1ià, es van deixant

ls ceps nets.

Aquest any ,.0 hi ha agut tan bona co- llita, l'any pllS¡at ni va haver molta més.

Ahir vaig anar a la muntanya a bus- car bolet. I pinyes. No més vaig trobar pinyes sot s, d. bolets cap. Marxant vaig trobar un niu.

Josep

RAVENTO 7 "U )

-

."

(5)

SANT PERE MOLANTA 3

EL JUEVES

: ~

~ :¡¡

i

f

i ! ...

,

'-.,

. \'\/ "..0;-.

(~~.- ~~ I~

)'.

.,

"' ""Jl

1~;-::~'~::~~

r,

~

..

. ~\"-

~r

--~

Por Benito Marce

El jueves pasado fui en busca de

se.

tas. Me levantè muy temprano. Eran las 4 de la madrugada cuando sali de casa. Pasé por AVlñonet y despues de mucho andar pasé lIn ria que no co- nocia, lIegamos a la montaña y nos

pU~:mos a al,'lorzar. CUdPdo termina-

.~

~~'<""'

mos nos pusímos a buscar setas, yo encontré dos. AI cabo de un rato cua"- do menos me lo pen saba me diò un

&usto al ver un conejo como se esca.

paba de un agujero del barranco.

El

hombre que venia conmigo me dijo: si 8hora tuviera una escopeta hoy come- riamos conejo.

SANT PERE MOLANTA 3

EL JUEVES

Por Benito Marce

El juev

s

pasado fui en busca d

se.

tas. Me levantè muy temprano. Eran las 4 de la madrugada cuando sali d casa. Pasé por AVlñonet y despues de mucho andar pasé un ria que no co- noeia, llegamos a la montaña y nos pu :mos a al.'lorzar. CUdPdo termina-

.-'

-/ ..,~

-

{

)',

mos nos pusimos a buscar setes, yo encontré dos. AI cabo de un rato cua"- do menos me lo pen saba me diò un

susto al ver un canejo como se esca.

paba de un guj ro del barranco. El hombre que v nia conmigo me dijo:

i

8hora tuviera un escopeta hoy come- ri mos canejo.

(6)

LLUM!

ARRENCANT CEPS epet GUAL

Avui crem allà, a la vinya de cal Benet rrencant ceps amb la màquina. Jo qua stava estirant se m'fHrenca el cep i h

ig.~t a terra. M'he fet mal a la cuixa.

Hi h:wia molts nens j tets es feien mal.

EL "O' Iv L . . . .¡ 1.:-i \

Pero ALA

Els nostres p6gesCJs ja han colli raïms. Moltes cases ¡toQuen collidors f rasters que venen cie Torrelles, d

salI, etz. Ara ja es prenlsa. El meu compra brisa i la porta a la fassin

lIà li compren

LLUM!

P

t

GU L

Avui erem alia, la vinya de cal Ben

t

rr . ant c s amb la m' quil1a. Jo qu sta a stirant '-='8 m'Mrenca el cep i h e ¡gut a terra.

rv

'he fet mnl a la cuix . Hi h:w: molts n~n3 i tc"3 e' feien mal.

E

_.-I l ' Il ...-:

P

ro

L Reu

ls nostr s pa e~o<' a an olli rims. oltes ca e.: ¡o-'Udr¡ collidor f ra ters que venen ele Torrelles, d

11,

et

7 Ara ja es re,

lsa.

El meu r compra brisa i port la fa i.

lla 11 compr n

(7)

SANT PERE MOlANTA 5

EL DIA DELS fOCS

Gabriel Bf~t\UcT

El dia de Sant Fere vé1ig fEr un foo molt gros i el vaig saltar. Vam tirar·hi co-

ets

a dins del foc i feien: -Pum! Petaven molt fort. També vaig tirar un trò, un co ..

t volador i un enpaita-dones.

EL. pr:"I OJ

Pedra DURt.t'~

En I;:: .Escuela ten~r:w~ un relaj de car- tón, con minuteras tamb¡¿n de cartón, col-

gado con '(m clavo en la paredo

Este reloj lo ha('p.¡Yl~r:: ~ervir para los pe..

queños que no conocen las horas, los en;

señamos para que las aprendan.

Este reloj lo hizo el señor rnaestro y lo empezamos a hacer servir este curso.

SANT PERE MOLA 'TA 5

EL DIA DELS fOCS

Gabriel BF~~\U=T

El dia de Sant Fere veig fEr un foc molt gros i el vaig saltar. Vam tirar·hi co- ets a dins del foc i feien: -Pum! Petaven

molt fort. També vaig tirar un trò, un co ..

t volador i un enpaita-dones.

EL ~-, OJ

P dro DURft.f:

En I;:: Escuela ten'}mo~ un reloj de car..

tón, cor, minuteras tam .¡";n de cartón, col ..

gada con L1n clavo en la par€d.

Este reloj lo hac"'fY1C'~ . ervir para los pe..

queños que no conocen las haras, les en~

señamos para que las aprendan.

Este reloj lo hizo el señor maestro y lo empezamos a hac r servir est curso.

(8)

6 LLUM I

A COLLIR GARROFES Joan MILA

Després de collir raims anàrem a co- llir garrofes a la masia de Olivella.

En

tenim bastants de g:.:íC' fErs. A.quest anl:J hi ha hagut bastanta cúllita, uns 50 quin- tars. Valen molt les Qurrofes, Ilolament

• 7 pts. el quintar, 50 valen 70 duros.

Aquesta temporada van oarates, a 5 o 6 pts. el quintar. No havent-les de comprar ens estalvi~m molts diners. A·

qui no hi proven per fer 'mes fred.

Els garrofars necessiten uns terrenys un xic calurosos.

EL

GRIPAU Ernest AUGÉ

El meu pare va trobar un gripau molt gros. Volia emprtrrar-se per sobre les vergues i no p.Jdl:" pê.SS~¡· ¡ ~'J ca\.ire.

;:-

6 LLUM I

A COLLIR GARROFES Joan MILA

Després de collir raims anàrem a co- llir garrofes a la masIa de Olivella. En tenim bastants de ~";:¡C· fErs. t..quest anlJ hi ha hagut bastanta cúllita, uns 50 quin- tars. Valen molt les gürrofes, liolament

• 7 pts. el quintar, 50 valen 70 duros.

Aquesta temporada van oarates,

a

5 o 6 pts. el quintar. No havent· les de comprar ens estalvi_m molts diners. A ..

qui no hi proven per fer 'mes fred.

Els garrofers necessiten uns terrenys un xic calurosos.

EL GRIPAU Ernest AUGÉ

El

meu pare va trobar un gripau molt gros. Volia emparrar·se per sobre les vergues i no pJ '17. pê.SSO¡· l 'J ca\.ire.

(9)

SANT PERE~MOLANTA 7

LA LLEBRE Ramón MESTRES

Avu. quaR anava a portar dinar en una vinya i mentres passava per dintre d'una rasa hi havia una llebre i dintre la rasa hi havia un gos que grinyolava.

AI veure·la es posà a empaitar-la i no pe.dia aconseguir-Ia.-

la llebre corre més que el gos.

LAS

PiÑAS Juan MONTANER'

El domingo pasado fui a buscar pi- ñas con dos compañeros mios a la montaña de "Costa Rovira".

AI llegar a dich3 m Jntaña encontra- mos un pi no que tenia dos piñas pero, cuando mas me encaramaba mas piñas divisaba hasta llegar a seis . Después me fui subiendo y cogiendo piñas en otros/

pinos. Vo me encaramaba y mis amigos

me

ayudaban U recogian las piñas que SANT PERE.~MOLANTA 7

LA LLEBRE Ramón MESTRES

Avu. quaR anava a portar dinar en una vinya i mentres passava per dintre d'una rasa hi havia una llebre i dintre la rasa hi havia un gos que grinuolava.

AI veure·la es posà a empaitar-la i no po.dia aconseguir-Ia.-

La

llebre corre més que el gos.

lAS PiÑAS

Juan MONTANER'

El domingo pasado fui a buscar pi- ñas con dos compañeros miGs a la montaña de l i Costa Rovira".

AI llegar a dich3 m :)Otaña encontra- mos un pina que tenia dos piñas pero, cuando mas me encaramaba mas piñas divisaba hasta llegar a seis . Oespués me fui subiendo y cogiendo piñas en otros/

pi nos. Vo me encaramaba y mis amigos

me

abjudaban y recogian las piñas que

(10)

8 LLU

~

UO tiraba desde arriba o ... , pino. Cuando a era tarde U no podulmos llevar

mal

r~".

(;... ~ 'l(

'''Pe ()

".v L~~ ...

~.\'\. k~ JI

I\.~ ' .•

'""~. I \

_

''''~''''''

".

~~t~'

, ..,\.

~~'l~'''''''';"l>.\~~~''~'T\; C'...""..,.,~.,\-.~~~~~-'--'llI, - ", t \ -t.""'\ ,,:,:::,--_.. _.. --- - .._A...

__- -..·~~~~--.~;¡l-lr.~ u~!.lM~l!lOr:..ll.l<""'Y"'~IIl~l'.UI\IIfU1~ -

. . . - : : -. . . _ . . . . , , , . . . .- . . . - 0# • • , . • • _ . _ . ~ - ~ ~. . . .

J '. ,

-...

marChên10S con CU8r~;··ta y cinco píña.

fi ClIestas. Pesaban mucho !J las lleva-

bamos un trecho cad1 uno.

También oncontramos ~Igunas; ~etas.

LES OLIVEReS Joan AUGÉ

Las oliveres son UllS arbres molt es·

timats. perquè son les plantes que (ln5 donen l' QIi. fan olives un any pSf al·

tre dagut

a

qu, es tenen d' esporgar.

Es culleR les olives i es porton li mol- dre al moli

per ferLne

oli. L' oli eA

ec.·

hat

eervelx per amanir el menjar.

.. ..

8 LLU

ilO

tiraba desde arriba I pino. Cuando a ra tarde y no podlélmos llevar

mal

march"',. os cen CU;;'r~;·ta y cinco piña.

fi ClIestas. Pesaban m J 11!J las lIev • bamo'5 un tracno cad1 uno.

Tambi6n oncontramos Igunas et s.

LES OLIVEReS Joan AU6É

Las oliveres son UllS arbr09s molt es·

timats, p rquè son les plantes que sns donen l'oli. Fan olives un any per al- tre da(lut a qu~ es tenen d' esporg f.

Es cullen les oliv& i es porton a mol·

dre al oli p r f.rLne oli. LI oli eA c·

l'

t

e

rveix p r manir I nj r.

(11)

SANT PERE MOLANTA 9

EL LLAf\6ARDAtX Josep VINYES

Tot anant a dur dinar al meu pare,

p.

carni. quan Y~ig ésser

a

mig

cami, ,.Ia

veure un llangardaix molt gro.a que 8'U- tava prop d'u" forat molt gran. AI arribar

allà i el veig, m'escapo corrents.

Després ho vaig dir sl meu pare:-P.r.

jo pel carni he vist un Ila/'lgardl1ix molt gros que s'estava alli 8n un forat?

EL SINÜ.CAT Rossend BERTRAN

Nosaltres som SOCIS del Sindicat de

Vi

I.franca. Un dia valg anar-hi amb el meu l'Rfa a portar verema. Alli tdnen màquine continues. bombes elèctriques i unes vago-

net~s J'er dur els ralm~ del carro Ci la mà- quina. AI Sindicat hi treb;:.Ilen molts ho- mes a 18e màquines, & les v8Qonetes, a graduar,

etz.

En el Sindicat si pot

llna

bUlcar; ,i,

patates de llavor. sulfat.

sorre, etz.

SANT PERE

N

OLANTA 9

EL LLAt\.6ARDAIX

Jo ep

VINYES

Tot anant a dur dinar al meu pare,

p.

e mi, qu n vaig ésser mig e.mi, ,

1I

veure un llangardaix molt gro.a que • • tava prop d'u" forat molt gran. AI arribar

a là i el v8ig, m'escapo corrents.

Després ho vaig dir sl meu pare:-P

r.

jo pel cami he vist un Ila/'lgardl1ix molt gros que s'estava allí en un forat?

EL

SINO.CAT

Rossend BERTRAN

Nosaltres som SOCIS del Sindicat d8

Vi..

I.franca. Un dia valg anar-hI amb el meu l'Rfa a portar verema. Alli tanen màquine conti nues, bombes elèctriques i unes \#8g0-

net~s J'er dur els ralm~ del carro la mà·

quina. AI 5lndic t hi treb;:.Ilen molts ho- mes a I 8 màquines, 8& I~s V8QOll tes,

gr duar,

.tz.

En el Sindicat si pot anar bUle f¡

Yi,

patates de llavor, sulf

t

ofro,

n.

(12)

10 LLUM'

JOANET DE BARA

Ricard RAVENTÓS

EI1 Joanet de Barà 86 un home des- graciat que va pel mon i de casa

en

casa a veure si li volen donar cap mi-

ca

de pa.

olts dies quan passa p.er aci Sant Pere en explica algunes coses del po-

ble seu.

Aq~cst bon horne es fill de Barà qV e no es molt lIun!J d' 2Ci. Un dia al mig.

dia va passar i ens va explicar que a Barà les patates les fan me~ tardanes, jo li vaig dir que aci Sant Pere, no ens surtirien les patates sl Iss plantes- sim en altre temp••

10 LLUM I

. = Ji.:::::a:***

JOAr ET DE BARA

Ricard RAVENTÓS

En Joanet de 8arà e6 un home des·

graciat que va pel on i de casa

en

casa a veur si li volen donar cap mi-

ca

de pa.

olts dies quan passa Rer aci Sant P re en explica algunes co-es del po-

ble seu.

Aq:.JCst bon ho 1 -' es fi I de 6arà qI,J9 no es molt Ilun!J d' ~Cl. Un dia al mig dia va passar i ens va e: plicar que a 8arà I

s

patates les fan me tardanes, j~ li vaig dir que aci Sant Pere, no en surtirien les patat s i I s pI nt s·

~im en altre tempa.

j

(13)

SANT PER'~

_=oc

1

.:oL G/\T

Josep VIA

Nosaltres tenim un gat molt mansoi quan el crido sempre ve. A mi m' agra·

da molt quan caça rates.

I-li ha gats qu€' son molt mansos i al·

tres Wle son molt f.-èstecs perquè quan son petits no el.s èIYéFò";el:'.en. Els gats hi

"'"_.

'olt"

\ ...

als tigres i tam·

rates. Si no tiR- o . podrien caça ro',:: ¡trES. r1i han gats

borI~·~·. L" ur és blanc, l'

endra i <Yaitrs de molts

la.

veuen mes qu

qu~ son molt

altrp color de olor••

-Is gats s'assemblen saben caçar moltes in aquelles u'rpes b

9

e

1

ro'· "r.,. !-) han gats

o~ ,or. I l' 's li-ne, I' en l'u I c..'a,tl s da molts S N'f PER-

==~==-=.===~===...,-

EL G.. T Josep VIA

'osaltres tenim un gat molt mansoi quan el crido sef'Ylpre ve. A mi m' agra- da molt quan caça rates.

t-ll ta gats que son molt mansos i al- tres qu~ son molt fi·:":- ~cs perquè quan son petits no eL- èli a-,,el.,an. Els gats hi

veuen mes QUJ

qu, con molt al r color de

olor.

El - gats 'assemble als tigres i t m- b' saben caçar molt s rate . Si no tiR- 9 in qu lIe urpe no podrien caça

e ta.

(14)

12 LLUM I

ELS ANECS Joan MONTANER

R.

Ahir vaig anar a Vilafranca a vendr. ~.

neguets petits com una pussa i jo n ho volia perquè eren massa petits. Err dolien, però, la mare el:> volia vendr- perquè encara tenia de criar l'ànega ml';·

grossa que teniem a casa.

Aquesta nomes en V:l ciiar dos i jo vaig matar tots d.:,:; i !''3 mélre e m pe~r una forta llisada q'..;e Tt.irà rlO hi torni mai mes, a matar· ne C3P perquè ja es- taré escarmentat de ¡'estufat que em va donar.

IMPREMTA ESCOLAR

SANT' PERE MOLANTA (Olérdola) BARCELONA

12 LLUM I

ELS ANECS Joan MONTANER

R.

Ahir vaig anar 11 Vilafranca a vendrl . neguets petits com una pussa i jo n ho volia perquè eren massa petits. Err dolien, però, la mare el3 volia vendr perquè encara tenia de criar l'ànega m • grossa que teniem a casa.

Aquesta nomes en V1 ciiar dos i jo vaig matar tots d.:.:; i !.... mélre em pe~r

una forta llisada q'J::> Tdrà r'lO hi torni mai mes, a matar· ne C3P perquè ja es- taré escarmentat de ¡'estufat que em va donar.

iMPREMTA ESCOLAR

SANT PERE MOLANTA (Olérdola) BARCELONA

1

(15)
(16)

Referencias

Documento similar

Durant l’estudi de les diferents bioquímiques hipotètiques s’ha pogut comprovar que aquest camp es troba en un punt molt hipotètic, havent-hi trobat teoritzacions i

I molt agraït també estic dels dies de desconnexió de tesi que al final de l'estada de recerca vaig poder passar a Broome poble i rodalies amb tenda de campanya amb el David Dureau

Un dia jo me'n vaig anar al corrai tot sol i vaig veure el Pius que tenia la bicicleta i jo h i vaig pujar a cavall i me'n vaig entornar. cap

plowr., canten sense parar, perque ellel, ja ho saben quan ha de ploure.. Un dIa s'estaven a la figuel'8 i jo lea

No hem de volguer trencar la vida alegre de l'infant per fer-lo avui ,un home;contenbm-nos en que sigui l'home d'un demà mes fratern i millor.. A'I'Escola han de venir, els

Un dia al matí, quan ja erem al camp,vaig veure un caçador i jo que me n'hi vaig i Com no havia vist ni sentit tirar mai cop tret vaig disfrutar molt.. I en acabar les vacances

Les armes dels pobles que encara resten e:.1 estat salvatge, te- nen molta semblança arnd tota la gama d'armes i atuells que usa- ren els homes primitius de les nostL-es

no li falta mai menjusa, pero alguns deIs d'esta falla voldrien pendre una bufa. Sapien tots que no estafem, que tot es fa abona llum i els xavos que recaudem són pe traques, foc