Sis i t s e t m e e m s e s de e Suport r t a a la l a Dec e i c s i i s ó i Clínica (SSDC) L u l í u s í s D on o o n s o o s o B ac a h

27  Download (0)

Full text

(1)

Sistemes de Suport a la Decisió

Sistemes de Suport a la Decisió

Clínica (SSDC)

(2)
(3)

Què és un SSDC?

• Sistemes computats de gestió de la informació

dissenyats per a donar resposta a problemes

dissenyats per a donar resposta a problemes

complexes en el procés de presa de decisions

• Especialment útil quan la quantitat d’informació és

excessiva per ser “processada” individualment

• S’aplica en múltiples camps (negocis, militar,

(4)

Base de

coneixementsGuies clíniques Base DadesEHR/HIS/RIS

SSDC

Motor d’inferència

(5)

SSDC. Aplicacions

Bàsiques: al·lèrgies, duplicacions,

interaccions de fàrmacs, resultats crítics… interaccions de fàrmacs, resultats crítics…

Avançades: Algoritmes intel·ligents, guies

clíniques amb informació del pacient,

(6)
(7)

Per a l’èxit del SSDC cal:

• El millor coneixement acreditat disponible • Alt nivell d’adopció i ús efectiu

(8)

Impacte SSDC

• Millora la qualitat i la seguretat del pacient • Millor orientació diagnòstica

• Millora l' utilització de guies clíniques • Evita errors en la prescripció

• Evita errors en la prescripció

(9)

Ús excessiu de la imatge mèdica

• Taxa de creixement anual entre 8%-16% • Factors que hi influencien:

• Factors que hi influencien:

– Introducció de noves tecnologies (PET, MRA, CTA, etc.) – Nous usos de tecnologies existents

– “Self-referral”

– Demanda dels pacients – Medecina defensiva

• S’estima que >10% dels estudis són innecessaris o estan • S’estima que >10% dels estudis són innecessaris o estan

duplicats

(10)

Exemple de formulari mostrat quan el professional selecciona RM de columna lumbar

Sistrom C L et al. Radiology 2009;251:147-155

(11)

Exemple de la informació que mostra el Sistema de Suport un cop demanada una RM de columna lumbar amb símptoma de “dolor d’esquena que millora amb l’exercici” i resultats anòmals en les exploracions prèvies “RX anòmala DJD [malaltia degenerativa de les articulacions]”

Sistrom C L et al. Radiology 2009;251:147-155

(12)

Pantalla que es mostra als usuaris que desitgen tirar endavant la sol·licitud i programació d’una prova tot i haver obtingut una puntuació baixa en el

sistema de suport (1-3 [vermell])

Vartanians V M et al. Radiology 2010;255:842-849

(13)

Missatge que es mostra als usuaris del sistema quan intenten fer una sol·licitud d’una prova ja demanada

Vartanians V M et al. Radiology 2010;255:842-849

(14)

Quan els metges es connecten al sistema , l’HSOR els notifica les proves que han demanat i estan encara pendents

Vartanians V M et al. Radiology 2010;255:842-849

(15)

Informació de la HCE

• Sospita de pancreatitis aguda • Dolor abdominal sever

• Dolor abdominal sever • Amilases elevades

• Sense febre ni leucocitosi

(16)

Algoritme del SSDC

• TC abdomen amb contrast • TC abdomen sense contrast • TC abdomen sense contrast

• TC abdomen amb i sense contrast • MRI/MRCP amb i sense contrast

(17)

Gràfica de volum de TC de pacients ambulatoris (eix y) per trimestre (eix x) representat pels rombes vermells

Sistrom C L et al. Radiology 2009;251:147-155

(18)

Repercussions en l’atenció al

pacient

Aquest canvi simple i mínimament

Aquest canvi simple i mínimament

disruptiu en l’arquitectura del sistema

d’entrada de peticions radiològiques pot ajudar a millorar l’eficàcia del suport a la

presa de decisió i millorar l’atenció al

presa de decisió i millorar l’atenció al

pacient reduint l’ús d’exploracions de baix

rendiment.

(19)
(20)

Història dels criteris d’adequació ACR

®

• Grup de treball format a finals de 1993 • Comissió de Qualitat i Seguretat

• Comissió de Qualitat i Seguretat • President: Dr. Jeffrey Newhouse • 11comitès d’experts:

– 9 diagnòstics – 2 terapèutics – 2 terapèutics

(21)
(22)
(23)

L’Hospital Clínic, amb el suport de PwC, està immers en un

projecte d’innovació TIC: la implementació de l’ACRSelect com a suport a la prescripció d’Imatge Diagnòstica.

1

Objetius i Abast del projecte

Definició de l’ estratègia en l’ús i difusió de l’

ACRSelect

Definir l’estratègia general i la coordinació entre agents per tal d’obtenir:

• Criteris de validació i suport per part dels Especialistes • Gestió del canvi entre els usuaris finals del sistema

• Requeriments de suport i manteniment de solució i servei.

1

Donar suport a la implementació de l’ACRSelect

Donar suport a l’adaptació i implementació de l’ACRSelect a l’Hospital Clínic en les següents activitats:

• Definir el pla d’ implementació.

• Instal·lació/ desplegament dels components de sw & hw. • Tasques d’integració entre la solució i el HIS de l’Hospital.

• Garantir la qualitat i una gestió del canvi reeixida.

2

PwC

l’ACRSelect

• Garantir la qualitat i una gestió del canvi reeixida.

2

Obtenció de conclusions basades en dades reals i anàlisi de resultats

Fer un seguiment de l’activitat del servei i obtenir conclusions de l’anàlisi de les dades generades en l’ús diari de la solució: • Revisió periòdica i presa de decisions sobre el servei.

• Identificació dels principals patrons d’ús

• Emprar l’anàlisi com a input per a l’avaluació i la millora

(24)

Planificació d’activitats per a la implementació de l’ACRSelect

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6

(25)

Aspectes rellevants i punts clau.

1. Comptar amb el suport de la direcció de l’Hospital Clínic.

2. Traduir el sistema i adaptar-lo al catàleg de proves de l’Hospital Clínic  2. Traduir el sistema i adaptar-lo al catàleg de proves de l’Hospital Clínic 

factor clau: tenir un catàleg únic (SERAM).

3. Començar pels col·lectius crítics amb més potencial de racionalització/ benefici  1er Primària, 2n Urgències.

4. Tenir un soci que coordini el projecte i la gestió del canvi PwC.

PwC

(26)

Recomanacions

• Accessible en el lloc de treball • Interfase “clínic”

• Interfase “clínic”

• La recomanació en termes probabilístics • Explicació i justificació accessibles

• No pretén substituir el clínic!

• Cal saber quan trencar les regles!

(27)

Conclusions

• Avaluar i compartir experiències

• Triar l’eina adequada i importància de la • Triar l’eina adequada i importància de la

implementació

• Dades segures i fiables

• Lideratge clínic del SSDC en coordinació amb els tècnics de SSII

amb els tècnics de SSII

Figure

Updating...

References

Related subjects :