G U I A D E L E C T U R A D E L E S B I B L I O T E Q U E S M U N I C I P A L S D E P A L M A

Texto completo

(1)

 LGTB

G U I A D E L E C T U R A D E L E S

(2)

©Ajuntament de Palma.

Dipòsit legal: PM 834-2018

(3)

0 3  

-Sumari

Introducció...4

Guia de lectura

Coneixements...6

Catàlegs d'exposicions...10

Novel·la...12

Poesia...17

Biografies...18

Infantil/Juvenil...19

Pel·lícules...21

(4)

0 4  

-Introducció

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Palma, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTB, us presenta una guia de lectura especialitzada en temàtica lèsbica, gai, transsexual i bisexual. En ella trobareu uns 200 títols repartits en obres de coneixements, novel·les, poesia, biografies, així com llibres dirigits al públic infantil i una selecció de pel·lícules. Dins la seva funció social, la biblioteca pública ha d'ajudar a combatre la

discriminació i visibilitzar la diversitat sexual de la comunitat a la qual presta els seus serveis, facilitant l'accés a bibliografia específica sobre temàtica LGTB.

(5)

0 5  

-LGTB

Homosexual: que sent atracció sexual envers els individus del mateix sexe.

L (Lesbiana): dona homosexual.

G (Gai): home homosexual.

T (Transsexual): que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament.

(6)

0 6  

-LGTB

coneixements

A L D R I C H , R o b e r t G a y s y l e s b i a n a s : V i d a y c u l t u r a . U n l e g a d o u n i v e r s a l. S a n S e b a s t i á n : N e r e a , 2 0 0 6 . B A I L E A Y E N S A , J o s é I g n a c i o E s t u d i a n d o l a h o m o s e x u a l i d a d : t e o r í a e i n v e s t i g a c i ó n. M a d r i d : P i r á m i d e , 2 0 0 8 . C O L L - P L A N A S , G e r a r d L a v o l u n t a d y e l d e s e o : l a c o n s t r u c c i ó n s o c i a l d e l g é n e r o y l a s e x u a l i d a d. B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 0 . D i b u j a n d o e l g é n e r o . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 3 . U n a d i s c r i m i n a c i ó n u n i v e r s a l : l a h o m o s e x u a l i d a d b a j o e l f r a n q u i s m o y l a t r a n s i c i ó n . B a r c e l o n a : E g a l e s , 2 0 0 8 . C R I S T Ó B A L , R a m i r o L a h o m o s e x u a l i d a d e n e l c i n e . M a d r i d : E d i c i o n e s i r r e v e r e n t e s , 2 0 1 0 . A Z P I A Z U C A R B A L L O , J o k i n M a s c u l i n i d a d e s y f e m i n i s m o. B a r c e l o n a : V i r u s , 2 0 1 7 . D A W S O N , J a m e s E s t e l i b r o e s g a y. B a r c e l o n a : U r a n o , 2 0 1 5 . B E R N I N I , L o r e n z o A p o c a l i p s i s q u e e r : e l e m e n t o s d e t e o r í a a n t i s o c i a l . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 5 . D O H R E N W E E D , A n n e S a l i r d e l a r m a r i o : g u í a p a r a p a d r e s d e l e s b i a n a s , g a i s , b i s e x u a l e s y t r a n s e x u a l e s. B a r c e l o n a : M e d i c i , 2 0 1 5 . D O M Í N G U E Z R U I Z , I g n a c i o B i f o b i a . E t n o g r a f í a d e l a b i s e x u a l i d a d e n e l a c t i v i s m o L G T B . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 7 .

(7)

0 7   -E S C A L A S I N O L L A , J o a n a i n a E n t e n d e r a l o s q u e e n t i e n d e n : h o m o s e x u a l i d a d y f a m í l i a. B a r c e l o n a : J u v e n t u d , 2 0 0 1 . F O U C A U L T , M i c h e l H i s t o r i a d e l a s e x u a l i d a d 1 : l a v o l u n t a d d e s a b e r. M a d r i d : S i g l o X X I , 2 0 0 9 . H i s t o r i a d e l a s e x u a l i d a d 2 : e l u s o d e l o s p l a c e r e s . M a d r i d : S i g l o X X I , 2 0 0 9 . H i s t o r i a d e l a s e x u a l i d a d : e l c u i d a d o d e s í. M a d r i d : S i g l o X X I , 2 0 0 9 . F U M E R O , K i k a E s c u e l a s l i b r e s d e v i o l e n c i a s m a c h i s t a s. P a l m a : E d i c i o n s U I B , 2 0 1 6 . G A R C Í A V A L D E S , A l b e r t o H i s t o r i a y p r e s e n t e d e l a h o m o s e x u a l i d a d : a n á l i s i s c r í t i c o d e u n f e n ó m e n o c o n f l i c t i v o. M a d r i d : A k a l , 1 9 8 1 . E l g é n e r o d e s o r d e n a d o . C r í t i c a s e n t o r n o a l a p a t o l o g i z a c i ó n d e l a t r a n s e x u a l i d a d. B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 0 . G I M E N O , B e a t r i z H i s t o r i a y a n á l i s i s p o l í t i c o d e l l e s b i a n i s m o : l a l i b e r a c i ó n d e u n a g e n e r a c i ó n . B a r c e l o n a : G e d i s a , 2 0 0 5 . G A V I L Á N , J u a n I n f a n c i a y t r a n s e x u a l i d a d . M a d r i d : C a t a r a t a , 2 0 1 6 . G U A S C H , Ó s c a r L a s o c i e d a d r o s a. B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 1 . H A L B E R S T A M , J a c k E l a r t e q u e e r d e l f r a c a s o. B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 8 . H E R R E R O B R A S A S , J u a n A . L a s o c i e d a d g a y : u n a i n v i s i b l e m i n o r í a. B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 1 . L E C H Ó N Á L V A R E Z , M a n u e l L a s a l a o s c u r a : g u í a d e l c i n e g a y e s p a ñ o l y l a t i n o a m e r i c a n o . M a d r i d : N u e r , 2 0 0 1 .

(8)

0 8 -L I N N H O F F , Ú r s u l a L a h o m o s e x u a l i d a d f e m e n i n a : ¿ s o m e t i m i e n t o a l a n o r m a o e m a n c i p a c i ó n ? B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 7 8 . M A R T Í N , G a b r i e l J . E l c i c l o d e l a m o r m a r i c a : r e l a c i o n e s d e p a r e j a ( y s o l t e r í a f e l i z ) p a r a h o m b r e s h o m o s e x u a l e s . B a r c e l o n a : R o c a , 2 0 1 7 Q u i e r e t e m u c h o m a r i c ó n : m a n u a l d e é x i t o p s i c o e m o c i o n a l p a r a h o m b r e s h o m o s e x u a l e s . B a r c e l o n a : R o c a , 2 0 1 6 . M A R T Í N E Z , R a m ó n L a c u l t u r a d e l a h o m o f o b i a y c ó m o a c a b a r c o n e l l a B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 6 . L o n u e s t r o s í q u e e s u n m u n d i a l : u n a i n t r o d u c c i ó n a l a h i s t o r i a d e l m o v i m i e n t o L G T B e n E s p a ñ a . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 7 . M I E L I , M a r i o E l e m e n t o s d e c r í t i c a h o m o s e x u a l . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 7 9 . M I L L E T , K a t e P o l í t i c a s e x u a l M a d r i d : C á t e d r a , 2 0 1 7 . M I S S É , M i q u e l T r a n s e x u a l i d a d e s : o t r a s m i r a d a s p o s i b l e s . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 3 . M O R A L E S , T h a i s D e s c o n o c i d a s & f a s c i n a n t e s . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 3 . N I E T O P I Ñ E R O B A , J o s é A n t o n i o T r a n s e x u a l i d a d , i n t e r s e x u a l i d a d y d u a l i d a d d e g é n e r o . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 0 8 . P A G L I A , C a m i l l e V a m p s a n d T r a n s . M a d r i d : V a l d e m a r , 2 0 0 1 .

(9)

0 9   -S E R E N A , M a r c ¡ E s t o n o e s a f r i c a n o ! : d e E l C a i r o a C i u d a d d e l C a b o a t r a v é s d e l o s a m o r e s p r o h i b i d o s . V a l e n c i a : X p l o r a , 2 0 1 4 S O R I A N O G I L , M a n u e l Á n g e l L a j u v e n t u d h o m o s e x u a l : u n l i b r o d e a u t o a y u d a s o b r e l a d i v e r s i d a d a f e c t i v a s e x u a l e n l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s L G T B d e l s i g l o X X I .B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 2 . T a l c o m o s o m o s : u n l i b r o d e a u t o a y u d a p a r a g a y s , l e s b i a n a s , t r a n s y b i s e x u a l e s . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 0 7 S Á N C H E Z S Á I Z , M e r c e d e s S o m o s c o m o s o m o s . D e c o n s t u y e n d o y t r a n s f o r m a n d o l a e s c u e l a . M a d r i d : L o s l i b r o s d e l a c a t a r a t a , 2 0 1 6 . R O S S E L L Ó V A Q U E R , R a m o n P r o c é s c o n t r a P o n ç H u g , C o m p t e d ' E m p ú r i e s , p e r p e c a t d e s o d o m i a . P a l m a : L l e o n a r d M u n t a n e r , 2 0 0 3 . P U A R , J a s b i r K . E n s a m b l a j e s t e r r o r i s t a s : e l h o m o n a c i o n a l i s m o e n t i e m p o s q u e e r . B a r c e l o n a : B e l l a t e r a , 2 0 1 7 . P L A T E R O M É N D E Z , L u c a s B a r b a r i s m o s q u e e r y o t r a s e s d r ú j u l a s . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 7 . T r a n s * e x u a l i d a d e s . A c o m p a ñ a m i e n t o , f a c t o r e s d e s a l u d y r e c u r s o s e d u c a t i v o s. B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 4 . P o l í t i c a s , p r á c t i c a s y p e d a g o g í a s t r a n s . B a r c e l o n a : U O C , 2 0 1 5 . P o l í t i c a s t r a n s : u n a a n t o l o g í a d e t e x t o s d e s d e l o s e s t u d i o s t r a n s n o r t e a m e r i c a n o s. B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 5 . S T R Y K E R , S u s a n H i s t o r i a d e l o t r a n s . L a s r a í c e s d e l a r e v o l u c i ó n d e h o y . s . l . : C o n t i n t a m e t i e n e s , 2 0 1 8 . T A L B U R , S u s a n P e n s a n d o q u e e r : s e x u a l i d a d , c u l t u r a y e d u c a c i ó n . B a r c e l o n a : G r a ó , 2 0 0 5

(10)

  1 0   -T O U R N I E R , P a u l L o s g a y s e n l a h i s t o r i a B a r c e l o n a : M a n o n t r o p p o , 2 0 0 4 . E l T E A T R O d e g é n e r o , e l g é n e r o d e l t e a t r o : l a s a r t e s e s c é n i c a s y l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a i d e n t i d a d s e x u a l . M a d r i d : F u n d a c i o n e s , 2 0 0 9 .

LGTB

Art i catàlegs d'exposicions

A R T & C e n s u r e . P a r i s : B e a u x A r t M a g a z i n e , 2 0 0 9 . A L I A G A , J u a n V i c e n t e B a j o v i e n t r e : r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s e x u a l i d a d e n l a c u l t u r a y e l a r t e c o n t e m p o r á n e o s . V a l e n c i a : G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , 1 9 9 7 . O r d e n f á l i c o : a n d r o c e n t r i s m o y v i o l e n c i a d e g é n e r o e n l a s p r á c t i c a s a r t í s t i c a s d e l s i g l o X X . M a d r i d : A k a l , 2 0 0 7 . A R T E y f e m i n i s m o . L o n d o n : P h a i d o n , 2 0 0 5 . B O D Y o f A r t . L o n d o n : P h a i d o n , 2 0 1 5 . B A D r o m a n c e : u n a d o b l e e x p o s i c i ó n . P a l m a : S a N o s t r a , 2 0 1 0 . B U S S A G L I , M a r c o A r t e y e r o t i s m o : a c a r g o d e S t e f a n o Z u f f i . M i l a n o : M o n d a d o r i , 2 0 0 1 . C A H U N , C l a u d e C l a u d e C a h u n : I n s t i t u V a l e n c i à d ' a r t M o d e r n : 8 - X I - 2 0 0 1 - 2 0 - I - 2 0 0 2 . V a l è n c i a : I n s t i t u t V a l e n c i à d ' A r t M o d e r n , 2 0 0 1 .

(11)

  1 1   -H U S V E D T , S i r i L a d o n a q u e m i r a e l s h o m e s q u e m i r e n a l e s d o n e s : a s s a j o s s o b r e f e m i n i s m e , a r t i c i è n c i a . B a r c e l o n a : E d i c i o n s 6 2 , 2 0 1 7 . F R I D A K a h l o : l a g r a n o c u l t a d o r a . M a d r i d : T u r n e r , 2 0 0 2 . C R U Z S Á N C H E Z , M i g u e l A . C a r t o g r a f í a s d e l c u e r p o : l a d i m e n s i ó n c o r p o r a l e n e l a r t e c o n t e m p o r á n e o . M u r c i a : C E N D E A C , 2 0 0 4 . C R I M P , D o u g l a s P o s i c i o n e s c r í t i c a s : e n s a y o s s o b r e l a s p o l í t i c a s d e a r t e y l a i d e n t i d a d . M a d r i d : A k a l , 2 0 0 5 . I M P U R O S : ú l t i m a g e n e r a c i ó n . M a d r i d : C o m u n i d a d d e M a d r i d , 1 9 9 3 . H I S T O R I A S d e a m o r . F r a g m e n t o s d e u n d i s c u r s o a r t í s t i c o . V a l e n c i a : g e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , 1 9 9 1 . F É M I N I M A S C U L I N : l e s e x d e l ' a r t . P a r i s : C e n t r e P o m p i d o u , 1 9 9 6 . C Á R C E L d e a m o r : r e l a t o s c u l t u r a l e s s o b r e l a v i o l e n c i a d e g é n e r o . M a d r i d : M u s e o N a c i o n a l C e n t r o d e A r t e R e i n a S o f í a , 2 0 0 5 . J a r d i d ' H e r o s . B a r c e l o n a : I n s t i t u t d e C u l t u r a ; E l e c t a , 1 9 9 9 . M O R E Y , J o a n J o a n M o r e y : B a r e b a c k , e l p o d e r i l a m o r t : P r o j e c t e C a p e l l a 2 0 1 0 ; 1 4 d e m a i g - 1 2 d e j u n y d e 2 0 1 0 . P a l m a : C o n s e l l d e M a l l o r c a , 2 0 1 0 . N U E V A c r í t i c a f e m i n i s t a d e a r t e . E s t r a t e g i a s c r í t i c a s . M a d r i d : C á t e d r a , 1 9 9 8 .

(12)

  1 2   -P L A Z A C H I L L Ó N , J o s é L u i s A r t e y s i d a e n N u e v a Y o r k : l a p a s i ó n g a y d e D e l m a s H o w e . M a d r i d : B i b l i o t e c a N u e v a , 2 0 1 7 . P É R E Z , D a v i d F e m e n i n o p l u r a l : r e f l e x i o n e s d e s d e l a d i v e r s i d a d . V a l è n c i a : G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , 1 9 9 6 . S i n M a r c o . A r t e y a c t i t u d e n J u a n H i d a l g o , I s i d o r o V a l c á r c e l M e d i n a y E s t h e r F e r r e r V a l è n c i a : U n i v e r s i t a t P o l i t è c n i c a , 2 0 0 8 .

LGTB

novel·la

A C I M A N , A n d r e L l á m a m e p o r t u n o m b r e .M a d r i d : A l f a g u a r a , 2 0 1 8 . B A L D W I N , J a m e s E l c u a r t o d e G i o v a n n i . B a r c e l o n a : B r u g u e r a , 1 9 8 3 . B A R N E S , D j u n a E l a l m a n a q u e d e l a s m u j e r e s . B a r c e l o n a . M a d r i d : E g a l e s , 2 0 0 8 . E l b o s q u e d e l a n o c h e . B a r c e l o n a : R B A , 1 9 9 3 . B A Y L Y , J a i m e L a n o c h e e s v i r g e n . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 8 . B E L L O W , S a u l R a v e l s t e i n . B a r c e l o n a : E d i c i o n s 6 2 , 2 0 0 0 . B E L L V E R , P i l a r A V i r g i n i a l e g u s t a b a V i t a . M a d r i d : D o s b i g o t e s , 2 0 1 6 .

(13)

1 3 -B O N E T , -B l a i E l m a r . V a l è n c i a : E l i s e u C l i m e n t , 2 0 0 0 . B R A B N E R , J o y c e T r a p i c h e o s e n l a S e g u n d a a v e n i d a . M a d r i d : D o s B i g o t e s , 2 0 1 8 . C H I R B E S , R a f a e l P a r í s . A u s t e r l i t z . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 1 6 . C O O P E R , D e n n i s C o n t a c t o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 5 . T e n t a t i v a . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 6 . C O P I E l b a i l e d e l a s l o c a s . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 8 3 . C R U S E , H o w a r d S t u c k R u b b e r B a b y . M u n d o s d i f e r e n t e s . B i l b a o : A s t i b e r r i , 2 0 1 6 . C U N N I N G H A M , M i c h a e l L e s h o r e s . B a r c e l o n a : C o l u m n a , 1 9 9 9 . D A V I S , C H R I S T O P H E R P h i l a d e l p h i a . B a r c e l o n a : o r b i s F a b r i , 1 9 9 5 . D E S P E N T E S , V i r g i n e T e o r í a K i n g K o n g . B a r c e l o n a : R a n d o m h o u s e , 2 0 1 8 . E B E R S H O F F , D a v i d L a c h i c a d a n e s a . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 0 1 . E T X E B A R R I A , L u c í a B e a t r i z y l o s c u e r p o s c e l e s t e s . [ M a d r i d ] : B i b l i o t e x , D L 2 0 0 1 .

(14)

1 4 -F O R S T E R , E . M . M a u r i c e . B a r c e l o n a : P l a n e t a , 1 9 9 8 . F A L U D I , S u s a n E n e l c u a r t o o s c u r o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 1 8 . G A R C Í A , C l a r a A s u n c i ó n L o s h i l o s d e l d e s t i n o . B a r c e l o n a ; M a d r i d : E g a l e s , 2 0 1 4 . G I D E , A n d r é C o r y d o n . M a d r i d : A l i a n z a , 1 9 8 2 . G I L - A L B E R T , J u a n V a l e n t í n : h o m e n a j e a W i l l i a m S h a k e s p e a r e . A l c a l á d e G u a d a i r a : P a r é n t e s i s , 2 0 1 0 . H E R N Á N D E Z C A M P A N O , Ó s c a r E l g u a r d i á n d e l o s s e c r e t o s . B a r c e l o n a : E g a l e s , 2 0 1 6 . H I G H S M I T H , P a t r i c i a C a r o l . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 1 . S m a l l g : u n i d i l i o d e v e r a n o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 5 . H O L L I N G H U R S T , A l a n L a b i b l i o t e c a d e l a p i s c i n a . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 7 . E l h e c h i z o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 0 0 . G E N E T , J e a n Q u e r e l l a d e B r e s t . M a d r i d : D e b a t e , 1 9 8 8 . I S H E R W O O D , C h r i s t o p h e r U n h o m b r e s o l t e r o . B a r c e l o n a : D e B o l s i l l o , 2 0 1 0 . G Ó N Z A L E Z F R E I , I r e n e T u n o m b r e e s c r i t o e n e l a g u a . B a r c e l o n a : T u s q u e t s , 1 9 9 5 . E U G E N I D E S , J e f f r e y M i d d l e s e x . B a r c e l o n a : E m p u r i e s : A n a g r a m a , 2 0 0 3 .

(15)

1 5 -L E A V I T T , D a v i d A r k a n s a s . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 1 9 9 8 . B a i l e e n f a m i l i a. B a r c e l o n a : V e r s a l , 1 9 8 7 . E l e d r e d ó n d e m á r m o l . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 0 3 . J u n t o a l p i a n i s t a . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 0 0 . E l l e n g u a j e p e r d i d o d e l a s g r ú a s . B a r c e l o n a : V e r s a l , 1 9 8 7 . M A R T Í N , L u i s g é E l a m o r d e l r e v é s . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 1 6 . M c C U L L E R S , C a r s o n R e f l e j o s e n u n o j o d o r a d o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 1 6 . M I S H I M A , Y u k i o E l c o l o r p r o h i b i d o . M a d r i d : A l i a n z a , 2 0 0 9 . C o n f e s i o n e s d e u n a m á s c a r a . M a d r i d : E l P a í s , 2 0 0 2 . M O O R E , O s c a r U n a s u n t o d e v i d a y s e x o . B a r c e l o n a : E d i c i o n s B , 1 9 9 2 . O L I V E R , M a r i a A n t ò n i a T a l l a t s d e l l u n a . B a r c e l o n a : E d i c i o n s 6 2 , 2 0 0 0 . P A S S O L I N I , P i e r P a o l o A m a d o m í o : p r e c e d i d o p o r A c t o s I m p u r o s . B a r c e l o n a : S e i x B a r r a l , 2 0 1 4 . P O R T E L L , S e b a s t i à E l d i a q u e v a m o r i r D a v i d B o w i e . B a r c e l o n a : L a b r e u , 2 0 1 6 . P U I G , M a n u e l E l b e s o d e l a m u j e r a r a ñ a . M a d r i d : B i b l i o t e x , 2 0 0 1 . M E N D I C U T T I , E d u a r d o L o s n o v i o s b u l g a r o s . B a r c e l o n a : T u s q u e t s , 1 9 9 3 . M O I X , T e r e n c i E l b e s o d e P e t e r P a n . B a r c e l o n a : P l a z a & J a n é s , 1 9 9 3 .

(16)

1 6 -R U S S , J o a n n a E l h o m b r e h e m b r a . B a r c e l o n a : S a l v a t , 1 9 8 7 . S A B A , U m b e r t o E r n e s t o ; s e g u i t d e t r e t z e c a r t e s d ' U m b e r t o S a b a e n q u e e s p a r l a d ' e r n e s t o ; a m b u n a n o t a d e S e r g i o M i n i u s s i . B a r c e l o n a : E d i c i o n s L a M a g r a n a , 1 9 8 7 . S A N T A N D R E U , J a u m e C a t e d r a l a m b a r m a r i s . B a r c e l o n a : L l i b r e s d e l ' Í n d e x , 2 0 0 4 . S I M Ó , I s a b e l - C l a r a J o n à s . B a r c e l o n a : E d i c i o n s 6 2 , 2 0 1 6 . S P A N B A U E R , T o m E l h o m b r e q u e s e e n a m o r ó d e l a l u n a . B a r c e l o n a : M u c h n i k , 2 0 0 1 . Y o t e q u i s e m á s . B a r c e l o n a : R a n d o m H o u s e , 2 0 1 5 . T A R T T E L I N , A b i g a i l E l c h i c o d e o r o . B a r c e l o n a : B r u g u e r a , 2 0 1 3 . T E I X I D O R , E m i l i P a n e g r e . B a r c e l o n a : C o l u m n a , 2 0 0 3 . V I L L E N A , L u i s A n t o n i o d e E l m a l m u n d o : ( d o s r e l a t o s s o b r e e l a m o r m a s c u l i n o ) . B a r c e l o n a : T u s q u e t s , 1 9 9 9 . M a l d i t o s . B a r c e l o n a : B r u g u e r a , 2 0 1 0 E l s o l d e l a d e c a d e n c i a . B a r c e l o n a : E l A l e p h , 2 0 0 7 . W A T E R S , S a r a h L o s h u é s p e d e s d e p a g o . B a r c e l o n a : A n a g r a m a , 2 0 1 7 . W I L D E , O s c a r D e p r o f u n d i s : e p í s t o l a : i n c a r c e r e e t v i n c u l i s . B a r c e l o n a : Q u a d e r n s c r e m a , 1 9 9 6 . E l r e t r a t d e D o r i a n G r a y . B a r c e l o n a : Q u a d e r n s c r e m a , 2 0 0 8 . E l r e t r a t o d e D o r i a n G r a y . B a r c e l o n a : E l M u n d o , 1 9 9 9 .

(17)

1 7

-LGTB

Poesia

G O N Z Á L E Z I G L E S I A S , J u a n A n t o n i o U n á n g u l o m e b a s t a . M a d r i d : V i s o r L i b r o s , 2 0 0 2 . P E R I R O S S I , C r i s t i n a H a b i t a c i o n e s p r i v a d a s . P a l e n c i a : M e n o s c u a r t o , 2 0 1 2 . M E S Q U I D A , B i e l E l b e l l p a í s o n e l s h o m e s d e s i t g e n e l s h o m e s . B a r c e l o n a : E l s l l i b r e s d e G l a u c o : L a e r t e s , 1 9 8 5 . C E R N U D A , L u i s U n r í o , u n a m o r . L o s p l a c e r e s p r o h i b i d o s . M a d r i d : C á t e d r a , 2 0 0 2 . G A R C Í A L O R C A , F e d e r i c o E l d i v á n d e l T a m a r i t , L l a n t o p o r I g n a c i o S á n c h e z M e j í a s ; S o n e t o s . M a d r i d : A l i a n z a , 1 9 8 1 . G A R C Í A L O R C A , F e d e r i c o E l p ú b l i c o . M a d r i d : C á t e d r a , 1 9 8 7 . F U E R T E S , G l o r i a E l l i b r o d e G l o r i a F u e r t e s : a n t o l o g í a d e p o e m a s y v i d a . B a r c e l o n a : B l a c k i e B o o k s , 2 0 1 7 .

(18)

1 8

-LGTB

Biografies

H E R R E R A , H a y d e n F r i d a : u n a b i o g r a f i a d e F r i d a K a h l o . M é x i c ; B a r c e l o n a : D i a n a : P l a n e t a , 2 0 0 2 . M O I X , T e r e n c i E x t r a ñ o e n e l p a r a í s o . B a r c e l o n a : P l a n e t a , 2 0 0 3 . V A R G A S , C h a v e l a Y s i q u i e r e s s a b e r m i p a s a d o . M a d r i d : A g u i l a r , 2 0 0 2 . I Z A G U I R R E , B o r i s E l a r m a r i o s e c r e t o d e H i t c h c o k . P o z u e l o d e A l a r c ó n ( M a d r i d ) : E s p a s a C a l p e , 2 0 0 5 . A R E N A S , R e i n a l d o A n t e s q u e a n o c h e z c a . B a r c e l o n a : T u s q u e t s , 2 0 0 2 . C O M M E R Ç O N , M a r k u s S i d a , m i c a m i n o e n l a v i d a . S a l a m a n c a : L ó g u e z , 1 9 9 6 . G A R C Í A L O R C A , F e d e r i c o P a l a b r a d e L o r c a . B a r c e l o n a : M a l p a s o , 2 0 1 7 . G I L D E B I E D M A , J a i m e D i a r i o s : 1 9 5 6 - 1 9 8 5 . B a r c e l o n a : L u m e n , 2 0 1 5 . L O R D E , A u d r e Z a m i : u n a b i o m i t o g r a f í a , u n a n u e v a f o r m a d e e s c r i b i r m i n o m b r e . [ M a d r i d : H o r a s y h o r a s ] , c o p . 2 0 0 9 .

(19)

1 9

-LGTB

Infantil

Juvenil

G I N O , Á l e x G e o r g e : s i m p l e m e n t e s é t u m i s m o . B a r c e l o n a : N u b e d e t i n t a , 2 0 1 6 . A M A V I S C A , L u i s P r i n c e s s L i = L a p r i n c e s a L i . M a d r i d : E g a l e s : N u b e O c h o , 2 0 1 5 . A L B E R T A L L I , B e c k y Y o , S i m o n h o m o s a p i e n s . A r g e n t i n a , E s p a ñ a : P u c k , 2 0 1 6 . F O X , P a u l a L a c o m e t a r o t a . B a r c e l o n a : N o g u e r y C a r a l t , 1 9 9 7 . D I O S , O l g a d e M o n s t r u o r o s a . A l a g ó n ( Z a r a g o z a ) : A p i l a , 2 0 1 4 . H E R T H E L , J e s s i c a S o y J a z z . B a r c e l o n a : Í n d i c e , 2 0 1 5 . G A R C Í A , N e r e a Y o s o y m í a . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 7 . B E R G M A N , B e a r E l d í a d e t o d o a l r e v é s . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 6 . C H B O S K Y , S t e p h e n L a s v e n t a j a s d e s e r u n m a r g i n a d o . M a d r i d : A l f a g u a r a , 2 0 1 2 .

(20)

2 0 -W A L T O N , J e s s i c a A h o r a m e l l a m o L u i s a : u n a t i e r n a h i s t o r i a s o b r e e l g é n e r o y l a a m i s t a d . A l z i r a : A l g a r , 2 0 1 7 . P A S T O R E S P U C H , Á f r i c a M a r í a E l l i b r o d e D a n i e l a . M a d r i d : C í r c u l o r o j o . M A R T Í N S E G A R R A , S u s a n a 1 , 2 , 3 , 4 , h i s t o r i e t e s d i v e r s e : g u i a s o b r e d i v e r s i t a t a f e c t i v o -s e x u a l i i d e n t i t a t -s d e g é n e r e p e r a a d o l e -s c e n t -s . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 1 . V I Ñ A S B U R G O S , S i l v i n a M a m á ¿ P u e d o h a c e r t e u n a p r e g u n t a ? . S e v i l l a : B a b i d i - b u , 2 0 1 7 . R O D R Í G U E Z G A S C H , C o n c e p c i ó n L l á m a m e P a u l a . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 6 . R I C H A R D S O N , J u s t i n A m b l a t a n g o s o m t r e s . P o n t e v e d r a : K a l a n d r a k a , 2 0 1 6 . R I V E R A , S y l v i a E l p i r a t r a n s C a r a b a r c o . M á l a g a : L a C a l l e , 2 0 1 5 . W I L L I A M S O N , L i s a L ' a r t d e s e r n o r m a l . B a r c e l o n a : F a n b o o k s , 2 0 1 6 . L Ó P E Z V I V A N C O S , A l b e r t E m d i c S a ü l i s ó c u n n o i n o r m a l . B a r c e l o n a : A n i m a l l i b r e s , 2 0 1 6 . K I L O D A D A V I S , C h e r y l E l m e u f i l l p r i n c e s a . B a r c e l o n a : B e l l a t e r r a , 2 0 1 5 .

(21)

2 1 -B r o k e b a c k M o u n t a i n . D i r i g i d a p e r A n g L e e . E E U U , 2 0 0 5 .

LGTB

Pel·lícules

C a r o l . D i r i g i d a p e r T o d d H a y n e s . G r a n B r e t a n y a , 2 0 1 5 . C . R . A . Z . Y . . D i r i g i d a p e r J e a n - M a r c V a l l é e . C a n a d a , 2 0 0 5 . L o s A m a n t e s p a s a j e r o s . D i r i g i d a p e r P e d r o A l m o d ó v a r . E s p a n y a , 2 0 1 3 . E l a n s i a . D i r i g i d a p e r T o n y S c o t t . G r a n B r e t a n y a , 1 9 8 3 . A z u l O s c u r o C a s i N e g r o . D i r i g i d a p e r D a n i e l S á n c h e z A r é v a l o . E s p a n y a , 2 0 0 6 . A n t e s q u e a n o c h e z c a . D i r i g i d a p e r J u l i a n S c h n a b e l . E E U U , 2 0 0 1 . E l b a n q u e t e d e b o d a . D i r i g i d a p e r A n g L e e . T a i w a n , 1 9 9 3 . L a c h i c a d a n e s a . D i r i g i d a p e r T o m H o o p e r . E E U U , 2 0 1 5 . L o s c h i c o s e s t a n b i e n . D i r i g i d a p e r L i s a C h o l o d e n k o . E E U U , 2 0 1 0 . L o s c h i c o s n o l l o r a n . D i r i g i d a p e r K i m b e r l y P e i r c e . E E U U , 1 9 9 9 . D a l l a s B u y e r s C l u b . D i r i g i d a p e r J e a n - M a r c V a l l é e . E E U U , 2 0 1 3 . E l d i p u t a d o . D i r i g i d a p e r E l o y d e l a I g l e s i a . E s p a n y a , 1 9 7 8 . F u e r a d e c a r t a . D i r i g i d a p e r N a c h o G . V e l i l l a . E s p a n y a , 2 0 0 8 . G e t r e a l . D i r i g i d a p e r S i m o n S h o r e . G r a n B r e t a n y a , 1 9 9 8 . H a p p y T o g e t h e r . D i r i g i d a p e r W o n g K a r W a i . X i n a , 1 9 9 7 . H a b i t a c i ó n e n R o m a . D i r i g i d a p e r J u l i o M e d e m . E s p a n y a , 2 0 0 0 . A p r i m e r a v i s t a . D i r i g i d a p e r D a n i e l R i b e i r o . B r a s i l , 2 0 1 4 . T h e i m i t a t i o n g a m e . D i r i g i d a p e r M o r t e n T y l d u m . G r a n B r e t a n y a , 2 0 1 4 .

(22)

2 2 -T i e r r a d e D i o s . D i r i g i d a p e r F r a n c i s L e e . G r a n B r e t a n y a , 2 0 1 7 . T o d o s o b r e m i m a d r e . D i r i g i d a p e r P e d r o A l m o d ó v a r . E s p a n y a , 1 9 9 8 . M i h e r m o s a l a v a n d e r í a . D i r i g i d a p e r S t e p h e n F r e a r s . G r a n B r e t a n y a , 1 9 8 5 . L a m a l a e d u c a c i ó n . D i r i g i d a p e r P e d r o A l m o d ó v a r . E s p a n y a , 2 0 0 4 . L a l e y d e l d e s e o . D i r i g i d a p e r P e d r o A l m o d ó v a r . E s p a n y a , 1 9 8 7 . M i n o m b r e e s H a r v e y M i l k . D i r i g i d a p e r M a t t h e w W a r c h u s . G r a n B r e t a n y a / F r a n ç a , 2 0 1 4 . P a n e g r e . D i r i g i d a p e r A g u s t í V i l l a r o n g a . E s p a n y a , 2 0 1 0 . M u l h o l l a n d d r i v e . D i r i g i d a p e r D a v i d L y n c h . E E U U , 2 0 0 1 . M o n s t e r . D i r i g i d a p e r P a t t y J e n k i n s . E E U U , 2 0 0 3 . K r á m p a c k . D i r i g i d a p e r C e s c G a y . E s p a n y a , 2 0 0 0 . M o o n l i g h t . D i r i g i d a p e r B a r r y J e n k i n s . E E U U , 2 0 1 6 . P e r s i g u i e n d o a A m y . D i r i g i d a p e r K e v i n S m i t h . E E U U , 1 9 9 7 . P r i d e . D i r i g i d a p e r M a t t h e w W a r c h u s . G r a n B r e t a n y a / F r a n ç a , 2 0 1 4 . R e i n a s . D i r i g i d a p e r M a n u e l G o m e z P e r e i r a . E s p a n y a , 2 0 0 5 . T h e R o c k y H o r r o r P i c t u r e S h o w . D i r i g i d a p e r J i m S h a r m a n . E E U U , 1 9 7 5 . S e g u n d a p i e l . D i r i g i d a p e r G e r a r d o V e r a . E s p a n y a , 1 9 9 9 . E l t a l e n t o d e M r . R i p l e y . D i r i g i d a p e r A n t h o n y M i n g h e l l a . E E U U , 1 9 9 9 . L a s v e n t a j a s d e s e r u n m a r g i n a d o . D i r i g i d a p e r S t e p h e n C h b o s k y . E E U U , 2 0 1 2 . L a v i d a d e A d e l e . D i r i g i d a p e r A b d e l l a t i f K e c h i c h e . F r a n ç a , 2 0 1 3 .

(23)
(24)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :