INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ

94  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Codi

101.01.01.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS

210 Medicions de les terres del terme municipal de Castellcir i el seu agregat de

Marfà

1854/ / 1854/ /

127 Expedient per a la segregació de Marfà 1925/ / 1926/ /

740 Oficialització bandera municipal 2001/ / 2001/ / 19 19

765 Delimitació termes Marfà 2007/ / 2007/ / 22 22

Codi

101.01.02.01.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Actes de sessions del Ple

182 També hi ha actes de la Junta Municipal

Llibre d'actes del ple 1902/06/28 1933/02/17

182 També hi ha actes del Comissió municipal permanent

Llibre d'actes del ple 1919/10/30 1929/04/12

182 Llibre d'actes del ple 1933/03/03 1939/04/02

182 Llibre d'actes del ple 1939/ / 1948/ /

182 Llibre d'actes del ple 1948/06/30 1955/02/25

182 Llibre d'actes del ple 1955/ / 1959/ /

183 Llibre d'actes del ple 1959/02/25 1969/ /

183 Llibre d'actes del ple 1969/04/25 1981/02/04

183 Llibre d'actes del ple 1981/03/03 1984/06/12

183 Llibre d'actes del ple 1984/05/23 1987/01/19

183 Llibre d'actes del ple 1984/05/23 1989/10/12

184 Llibre d'actes del ple 1987/03/11 1989/10/12

184 Llibre d'actes del ple 1989/10/18 1993/01/10

185 Sense enquadernar

Actes del Ple de l'Ajuntament 1993/02/02 1997/02/04

184 Llibre d'actes del ple 2013/ / 2013/ /

184 Llibre d'actes del ple 2014/ / 2014/ /

(2)

Codi

101.01.02.01.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Expedients de sessions del Ple

185 Expedient de sessió del ple 1995/ / 1997/ /

690 Expedients de les sessions del Ple de l’Ajuntament 1998/ / 2003/ /

667 Esborranys d'actes del Ple 2000/ / 2001/ /

691 Expedients de les sessions del Ple de l’Ajuntament 2004/ / 2006/ /

Codi

101.01.02.01.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Ordenances i reglaments

122 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1924/ / 1925/ /

122 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1954/ / 1998/ /

730 Reglament del servei municipal d'aigua potable 1993/ / 1993/ /

664 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1999/ / 1999/ / 33

664 Expedient d'aprovació de les ordenances fiscals 1999/ / 1999/ / 85

664 Expedient d'aprovació de les ordenances fiscals 2000/ / 2000/ / 87

344 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2002/ / 2002/ /

344 Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2002/ / 2002/ / 16 16

664 Expedient d'aprovació de les ordenances fiscals 2002/ / 2002/ / 17

425 Expedient d'aprovació de les ordenances fiscals 2003/ / 2003/ / 17 17

684 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2004/ / 2004/ /

685 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2005/ / 2005/ /

686 Falta el segon volum d'ordenances municipals

Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2006/ / 2006/ /

746 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2007/ / 2007/ /

746 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2008/ / 2008/ /

747 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2008/ / 2008/ /

747 Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 2009/ / 2009/ /

475 Cultura. Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 2010/ / 2010/ / 104 104

(3)

Codi

101.01.02.01.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Constitució de l'Ajuntament

210 Expedients de constitució de l'ajuntament 1983/ / 1995/ /

271 Expedient d'organització i funcionament de la Corporació municipal 1999/ / 1999/ /

689 Expedient de constitució de l’Ajuntament 2003/ / 2003/ /

689 Expedient de reestructuració del govern municipal 2004/ / 2004/ /

689 Expedient de constitució de de la Junta de Govern local 2004/ / 2004/ /

Codi

101.01.02.01.05

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Càrrecs municipals

750 Expedient de provisió de càrrec de jutge de Pau (titular i substitut) 1999/ / 1999/ / 93 93

432 Expedient d’incompatibilitat de regidors 2000/ / 2000/ /

774 Expedient de provisió de càrrec de jutge de Pau (titular i substitut) 2008/ / 2008/ / 63 63

Codi

101.01.02.02.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Comissió de

Govern/Comissió Municipal Permanent

Actes de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal

Permanent

182 També hi ha actes del Ple de l'Ajuntament

Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1919/10/30 1929/04/12

185 Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1929/04/19 1931/04/10

Codi

101.01.02.02.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent Expedients de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent 691 Expedients de les sessions de la Junta de Govern local 2004/ / 2007/ /

Codi

101.01.02.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Organitzacions supramunicipals

203 Òrgans supramunicipals 1982/ / 1987/ /

(4)

Codi

101.01.02.05.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN Organitzacions supramunicipals Consell Comarcal 118 Consell comarcal 1989/ / 1991/ / 119 Consell comarcal 1992/ / 1994/ / 120 Consell comarcal 1995/ / 1998/ / Codi

101.01.02.05.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Organitzacions supramunicipals

Organitzacions associatives d’ens locals

432 Estatuts de l’agrupació de municipis 1979/ / 1981/ /

432 Expedient de disolució de l’agrupació de municipis 1997/ / 1997/ /

Codi

101.01.02.05.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Organitzacions supramunicipals

Consorcis

121 Consorci del Moianès 1990/ / 1996/ /

1545 Consorci de defensa de la conca del Besòs 1995/ / 1996/ /

417 Consorci del Moianès: estudi del mercat laboral del Moianès 1997/ / 1997/ /

417

Compte general 1997/ / 1997/ /

417 Consorci del Moianès: estudi per la creació de l'ecomuseu del Moianès.

Annexes

1997/ / 1997/ /

410 Consorci del Moianès 1997/ / 2003/ /

Codi

101.01.03.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

210 Decrets d'alcaldia 1952/ / 1958/ / 689 Bans i decrets 1960/ / 2004/ / 210 Decrets d'alcaldia 1987/ / 1992/ / 186 Llibre de decrets d’alcaldia 2013/ / 2013/ /

186 Llibre de decrets d’alcaldia 2014/ / 2014/ /

(5)

Codi

101.01.03.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

689

Bans i decrets 1960/ / 2004/ /

Codi

101.01.03.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

267 Conveni urbanístic per a l'execució de la sentència del recurs d'apel·lació

realitzat sobre l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de 1981

1996/ / 1996/ /

416 Adhesió al conveni entre l'Associació catalana de municipis i la Societat

General d'Autors i Editors (SGAE)

2 2

2002/ / 2002/ /

756 Conveni marc en matèria de salut pública 2005/ / 2005/ / 7 7

757 Conveni vigilància de les fonts 2005/ / 2005/ / 25 25

770 Convenis amb La Soca 2008/ / 2008/ / 14 14

275 Conveni per a la Constitució de l'Acord Des. Local i l'Ocupació del V.O. 2009/ / 2009/ / 48 48

277 Conveni beques de menjador entre el Consell Comarcal del Vallès Orinetal i

l'Ajuntament

70 70

2009/ / 2009/ /

468 Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellcir i la Diputació de

Barcelona. Suport tècnic/jurídic/econòmic

12 12

2010/ / 2010/ /

469 Conveni comunicacions CECAT - Ens Locals 2010/ / 2010/ / 43 43

469 Modificació i pròrroga Conveni col·laboració entre Consell Comarcal VO i

Ajuntament, per ajuts menjador curs 10/11.

44 44

2010/ / 2010/ /

473 Conveni entre l'Ajuntament de Castellcir i Menjars i colectivitats, SL per al

servei de menjador escolar del curs 2010-2011.

84 84

2010/ / 2010/ /

475 Adhesió al conveni de contractació centralitzada de serveis de

telecomunicacions (veu, mòbil i dades), signat pel Consorci LOCALRET i els Consells Comarcals del Vallès Occidental i Oriental.

93 93

2010/ / 2010/ /

476 Conveni-Tipus sobre l'Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels

Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellcir

113 113

(6)

Codi

101.01.03.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

689 Memòria de l’Alcaldia 2000/ / 2000/ / 22

688 Conveni entre l’ajuntament de Castellcir i l’Organisme de gestió tributària de la

Diputació de Barcelona, delegació de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals

23

2005/ / 2005/ /

688 Conveni entre l’ajuntament de Castellcir i l’Àrea de Govern Local de la

Diputació de Barcelona, sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)

24

2005/ / 2005/ /

Codi

101.01.04.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

208 Estadístiques generals 1865/ / 1955/ /

(7)

Codi

101.01.04.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

127 Expedients de secretaria 1951/ / 1985/ /

128 Expedients de secretaria 1981/ / 1987/ /

668 Tribunal del jurat 1995/ / 1996/ /

123 Cambra d'Associacions de Parcelistes de Catalunya 1999/ / 1999/ / 26 26

352 Comissió Especial de Comptes 1999/ / 1999/ / 32

352 Fons d'Urbanització 1999/ / 1999/ / 37

123 Aprovació inicial del projecte tècnic d'agrupament d'accessos a la ctra BV-1310,

PK 2+671, a Castellcir

53 53

1999/ / 1999/ /

350 Informació impositiva municipal exercici 1999. 1999/ / 1999/ / 65 65

668

Jutjat de Pau 1999/ / 1999/ / 68 68

668 Provisió del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut 1999/ / 1999/ / 93 93

352 Servei d'anàlisi i programació (Direcció Gral. d'Adm. Local) 2000/ / 2000/ / 6

352 Ingrés per atendre despeses de funcionament Jutjat de Pau 2000/ / 2000/ / 7

751 Reforma mobiliari oficines 2000/ / 2000/ / 11 11

750 Associació Moianès Solidari 2000/ / 2000/ / 43 43

751 Monitora menjador escolar 2000/ / 2000/ / 62 62

751 Mobiliari urbà 2000/ / 2000/ / 64 64 668 Tribunal Jurat 2000/ / 2000/ / 65 65 123 Assegurança Llei 38/1999 2000/ / 2000/ / 77 77 668 Tribunal Jurat any 1998 2000/ / 2000/ / 79 79

751 Plaques de prohibició 2000/ / 2000/ / 81 81

353 Caixer automàtic o Oficina (Caixa de Catalunya) 2000/ / 2000/ / 85

353 Pòlissa de Crèdit de Tresoreria "Caixa de Pensions" 2001/ / 2001/ / 15

353 Caixer automàtic o caixer (Caixa de Pensions) 2001/ / 2001/ / 16

354

Comptabilització 2001/ / 2002/ /

123 Revisió Normes Subsidiàries pobles veïns 2002/ / 2002/ / 4 4

751 Refugi de Fauna Salvatge "La Clusella i El Pujalt" 2002/ / 2002/ / 5 5

(8)

123 Plecs de clàusules Administratives i registre de licitadors 2003/ / 2003/ / 4 4

751 Construcció edificació auxiliar i instal.lació caldera calefacció local centre

cultural

9 9

2003/ / 2003/ /

752 Pavimentació carrers Pla de la Llosa i Roureda 2003/ / 2003/ / 31 31

688 Institucions sense ànim de lucre 2004/ / 2004/ / 3

753 Informació Impositiva Municipal 2003 - 2004 - 2005 - 2006 2004/ / 2004/ / 6 6

753 Pla de vigilància contra incendis 2004/ / 2004/ / 9 9

753

ADF 2004/ / 2004/ / 11 11

754 Consorci Gestió Residus 2004/ / 2004/ / 17 17

755 Pla prevenció incendis forestals urbanització La Penyora 2004/ / 2004/ / 28 28

755 Fons Català de Cooperació 2004/ / 2004/ / 30 30

755 Dejeccions i compostatge orgànic 2004/ / 2004/ / 31 31

755 Retorn dels documents catalans espoliats a Salamanca 2004/ / 2004/ / 35 35

755 Obres arranjament accés a la casa consistorial 2004/ / 2004/ / 37 37

756 Seleccions Esportives Catalanes 2005/ / 2005/ / 1 1

756

Estalvi d'aigua 2005/ / 2005/ / 2 2

756 Exempció Impost Vehicles 2005/ / 2005/ / 4 4

756 Vedell dipositat en contenidor d'animals morts 2005/ / 2005/ / 11 11

757 Servei recollida d'escombraries 2005/ / 2005/ / 12 12

757 Diccionari biogràfic Alcaldes del Vallès Oriental 2005/ / 2005/ / 13 13

757 Pla d'emergència NEUCAT 2005/ / 2005/ / 15 15

757

Modilianum 2005/ / 2005/ / 18 18

757

Telefònica 2005/ / 2005/ / 26 26

757 Consorci Normalització Lingüística 2005/ / 2005/ / 28 28

757 Transports públics 2005/ / 2005/ / 30 30 758 Adreces interessants 2005/ / 2005/ / 31 31 758 Comissió de la Dignitat 2005/ / 2005/ / 35 35 758 Programa Bulevart 2005/ / 2005/ / 41 41 758 Neteja de parcel·les 2005/ / 2005/ / 42 42 758 Pla tècnic de gestió i millora forestal Marfà 2005/ / 2005/ / 43 43

758 Convivència cívica catalana (bandera espanyola) 2005/ / 2005/ / 46 46

758 Sardana La Festa de Castellcir 2005/ / 2005/ / 47 47

(9)

759 Voreres (C/ Esteve Torrentó i Av. Sta. Coloma) 2005/ / 2005/ / 48 48

758 Millora Xarxa Pública d'aigua estació rebombeig 2005/ / 2005/ / 51 51

758 Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) 2005/ / 2005/ / 52 52

758 Vehicles Municipi (Carta a camions i furgonetes) 2005/ / 2005/ / 53 53

758 Enquesta Alcalde (Diari El Punt) 2005/ / 2005/ / 54 54

760 Pla suport servei de manteniment (pla ocupació) 2005/ / 2005/ / 56 56

760

Escola de Música 2005/ / 2005/ / 57 57

760 Joves-adolescents 2005/ / 2005/ / 58 58

760 Arranjament camí d'Esplugues 2005/ / 2005/ / 63 63

760 Bandes reducció velocitat 2005/ / 2005/ / 64 64

760 Xerrades aigua 2005/ / 2005/ / 68 68 760 SITMUN 2005/ / 2005/ / 69 69 760 Congrés Món Rural 2005/ / 2005/ / 70 70 760 Mirador "El Puig" 2006/ / 2006/ / 1 1

761 Plana Web Castellcir 2006/ / 2006/ / 2 2

761 Pla de millora camins rurals 2006/ / 2006/ / 3 3

761

Domini .cat 2006/ / 2006/ / 5 5

762 Concessió aigües subterrànies (font) per a reg Justo Sala 2006/ / 2006/ / 11 11

762

Rural 06 2006/ / 2006/ / 15 15

762 Instal·lació dipòsit Pla de la Ferradura (Trasserra) 2006/ / 2006/ / 16 16

762 Vehicles abandonats 2006/ / 2006/ / 20 20 762 Torres de refrigeració 2006/ / 2006/ / 21 21 762 Sector ecològic 2006/ / 2006/ / 23 23 763 Delimitació de l'inici del carrer Major 2006/ / 2006/ / 30 30

763 Tallafocs (Medi Ambient V) 2006/ / 2006/ / 31 31

123

AMPA 2006/ / 2006/ / 33 33

763 Petit tornado dia 18/10/06 2006/ / 2006/ / 37 37

763 Menjador escolar curs 06/07 2006/ / 2006/ / 39 39

763 Urbanització de la Baixada de Cal Pastor 2006/ / 2006/ / 43 43

764

(10)

764 Equipaments municipals (m2, sup. construïda...) 2007/ / 2007/ / 2 2

764 pla director servei municipal abastament aigua 2007/ / 2007/ / 5 5

764 Projecte ReSet de la Diputació de Barcelona 2007/ / 2007/ / 6 6

766 Fòrum Medi Ambient i Món Local 2007/ / 2007/ / 7 7

765 Congrés Català de la Bicicleta 2007/ / 2007/ / 10 10

765 Desperfectes al local d'Associacions 2007/ / 2007/ / 11 11

765 Ajuts per actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior 2007/ / 2007/ / 13 13

765 Unitats mòbils pel control de la contaminació atmosfèrica 2007/ / 2007/ / 14 14

765 Contaminació acústica 2007/ / 2007/ / 15 15

765 Consorci Gestió de Residus 2007/ / 2007/ / 16 16

765

Civisme 2007/ / 2007/ / 17 17

765 Pla vigilància compl. d'incendis forestals any 2007 2007/ / 2007/ / 19 19

765

RuralCat 2007/ / 2007/ / 20 20

765 Enquesta dades gestió residus Agència de Residus de Catalunya 2007/ / 2007/ / 23 23

765 Camí paral·lel 2007/ / 2007/ / 26 26 766 Plaga de Coloms 2007/ / 2007/ / 28 28 766 Rompudes forestals 2007/ / 2007/ / 29 29 766 Neteja parcel·les de La Penyora 2007/ / 2007/ / 34 34

767 Ampliació xarxa telefònica 2007/ / 2007/ / 36 36

767 Oficina d'Atenció al consumidor 2007/ / 2007/ / 37 37

767

Conflicte 2007/ / 2007/ / 38 38

767 Queixes de veïns per soroll obres 2007/ / 2007/ / 39 39

767 Vehicles abandonats 2008 2007/ / 2007/ / 40 40

767

Plans d'Ocupació 2007/ / 2007/ / 41 41

767 Configuració correu-e regidors 2007/ / 2007/ / 42 42

767 Manaments de pagaments 2007/ / 2007/ / 43 43

768 Incident canonada casa nova del Verdaguer 2007/ / 2007/ / 48 48

768 Incident forat C/Major de Residencial Vaqueria 2007/ / 2007/ / 49 49

768 Conveni per l'arranjament de camins 2007/ / 2007/ / 51 51

769 Cartell indicador senyalització al costat crta BV1310 ubicació empresa 2007/ / 2007/ / 54 54

769 Associació d'Amics de Miquel Martí i Pol 2007/ / 2007/ / 55 55

769 Inventari d'equipaments culturals de Castellcir 2007/ / 2007/ / 58 58

(11)

769

Gegant Andreu 2007/ / 2007/ / 61 61

769

Puntaires 07 2007/ / 2007/ / 64 64

769 Aplec de Santa Coloma 07 2007/ / 2007/ / 65 65

769 Nadal i Cagatió 07 2007/ / 2007/ / 67 67

770

Transport públic 2008/ / 2008/ / 3 3

770 Informe d'arrelament (Serveis Socials) 2008/ / 2008/ / 6 6

770 Vegeu expedient relacionat: 18/2012

Fotocopiadora Konica Minolta 2008/ / 2008/ / 9 9

124 Partcipació Ingressos GenCat Fons de Cooperació Local de Catalunya 2008/ / 2008/ / 10 10

770 Delimitació parcel·la 2008/ / 2008/ / 11 11

770 Qualificació urbanística finques Liebanes 2008/ / 2008/ / 12 12

770 Mayane-C/Esteve Torrentó, 27 2008/ / 2008/ / 13 13

770 Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca La Clusella 2008/ / 2008/ / 17 17

771 Rompudes forestals 2008/ / 2008/ / 18 18

771 Femp (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) 2008/ / 2008/ / 19 19

771 Previsió de creixement del municipi 2008/ / 2008/ / 22 22

771 Legalització menjador escolar (escola, llar) 2008/ / 2008/ / 28 28

771 Concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació

empresarial territorial...

29 29

2008/ / 2008/ /

772 Analítiques fonts naturals any 2008-2009 2008/ / 2008/ / 32 32

772 Queixes recollida de trastos 2008/ / 2008/ / 33 33

772 Responsabilitat Patrimonial 01/08 2008/ / 2008/ / 35 35

772 Construccions incorrectes parcel·les veïnes 2008/ / 2008/ / 42 42

773 Ajut obertura i manetniment de franges de protecció contra incendis forestals

voltant urbanitzacions, 2008-2009

44 44

2008/ / 2008/ /

773 POCS (Pla actuació x prevenir onada calor) 2008/ / 2008/ / 45 45

773 Manaments de pagament 2008/ / 2008/ / 50 50

773 III Conveni interadministratiu Col.laboració, coordinació i finançament de

serveis socials 54 54 2008/ / 2008/ / 773 Neteja de parcel·les 2008/ / 2008/ / 56 56 774 Reestructuració Dep.d'Educació i Mapa sectorització (Tràmits B.Com-Mar.) 2008/ / 2008/ / 57 57

774 Adhesió a al Xarxa Rescat 2008/ / 2008/ / 58 58

(12)

774 Menjador escola curs 08/09 2008/ / 2008/ / 69 69

774 Punt d'atenció de Correus a Castellcir 2008/ / 2008/ / 70 70

774 Responsabilitat Patrimonial 02/08 2008/ / 2008/ / 71 71

774 Desperfectes diversos pel municipi 2008/ / 2008/ / 74 74

774 Numeració del C/ St. Andreu 1 - 1B 2008/ / 2008/ / 75 75

774 Exposició "Municipi sense fum" 2008/ / 2008/ / 76 76

774 Recordatori veïns finalització voreres Urb. El Prat 2008/ / 2008/ / 80 80

774 Reagrupament familiar 2008/ / 2008/ / 81 81

774 Projecte Catalunya Connecta 2008/ / 2008/ / 83 83

274

Associaicó EMEC 2009/ / 2009/ / 3 3

274

Deixalleria mòbil 2009/ / 2009/ / 4 4

274 Fundació Esclerosi Múltiple 2009/ / 2009/ / 5 5

274 Manaments de pagaments 2009/ / 2009/ / 8 8 274 Problema telefònic 2009/ / 2009/ / 11 11 274 Manaments de pagament 2009/ / 2009/ / 12 12 274 Manaments de pagaments 2009/ / 2009/ / 14 14 274 Procés de selecció d'informadors del PVI (estiu 08) 2009/ / 2009/ / 15 15

274 Centenari del Palau de la Música 2009/ / 2009/ / 16 16

274 Queixes pel mal estat carrers Penyora 2009/ / 2009/ / 17 17

274 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 08-09 2009/ / 2009/ / 19 19

274 Taxes llicència d'obres pendents de pagament 2009/ / 2009/ / 20 20

274 Dades padronals d'IBI 2009/ / 2009/ / 21 21

274 Fons Cooperació Local de Catalunya 2008 2009/ / 2009/ / 23 23

274 Rellotge campanar església 2009/ / 2009/ / 25 25

275 Enquesta Fundació Carles Pi Sunyer 2009/ / 2009/ / 29 29

275 Conflicte entre veïns parcel·la 93 Penyora 2009/ / 2009/ / 30 30

275 Estudi lactància materna 2009/ / 2009/ / 32 32

275 Vehicles abandonats 2009/ / 2009/ / 33 33

275 Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals any 2009 2009/ / 2009/ / 34 34

275 Punts de mostreig analítiques xarxa municipal d'H2O 2009/ / 2009/ / 36 36

275 Residus sòlids urbans 2009/ / 2009/ / 38 38

275 Recollida selectiva de la fracció orgànica 2009/ / 2009/ / 39 39

(13)

275 Reagrupament familiar 2009/ / 2009/ / 41 41

275 Selecció d'informadors del PVI 2009 2009/ / 2009/ / 42 42

275 Registre de representants electes locals 2007-2011 2009/ / 2009/ / 43 43

275 Parcel·la rústica del c. St. Andreu 2009/ / 2009/ / 47 47

276

Nucli zoològic 2009/ / 2009/ / 56 56

276 Gestor d'anuncis BOP 2009/ / 2009/ / 61 61

276 Ubicació bústies de correu 2009/ / 2009/ / 62 62

276 Cessió en propietat mobiliari urbà 08-11 / bancs i papereres 2009/ / 2009/ / 63 63

276 Parcel·la B Urb. Penyora - Reparcel·lació 2009/ / 2009/ / 66 66

276 Desperfectes teulada 2009/ / 2009/ / 67 67

276 Proposta per millorar la seguretat viària 2009/ / 2009/ / 68 68

277 Habitatges no donats d'alta al cadastre 2009/ / 2009/ / 71 71

277 Requeriment de neteja de solars del C/ Major de Residencial Vaqueria 2009/ / 2009/ / 72 72

277 Rompuda forestal "Les Vinyes" 2009/ / 2009/ / 73 73

277 Guifi i Iberbanda 2009/ / 2009/ / 76 76

277 Societat General d'Autors i Editors 2009/ / 2009/ / 77 77

278 Projecte Inicial Espai Jove (Castellterçol, Castellcir, Granera, St.Quirze) 2009/ / 2009/ / 80 80

278 Requeriment neteja parcel·la C/ Nou, 2 2009/ / 2009/ / 81 81

278

Via ferrada 2009/ / 2009/ / 82 82

278

Projecte Iloquid 2009/ / 2009/ / 83 83

278 Contractes subministrament elèctric ajuntament 2009/ / 2009/ / 85 85

279 Menjador escolar curs 2009-2010 2009/ / 2009/ / 86 86

279 Certificat qualificació urbanística 2009/ / 2009/ / 90 90

280 Manaments de pagament 2009/ / 2009/ / 95 95

280 Delimitació terme Castellcir - Sant Quirze Safaja 2009/ / 2009/ / 97 97

280 Adhesió conveni entre el Dep. Justícia GenCat, FMC, ACMC 2009/ / 2009/ / 99 99

280 Enquesta ACA Clavegueram 2009/ / 2009/ / 101 101

280 Suspensió Assamblea G. Junta Compensació La Penyora dia 20/12 2009/ / 2009/ / 103 103

280 Pla Agrupat de Formació Contínua 2010 2009/ / 2009/ / 105 105

280 Obres en finques rústiques sense permís 2009/ / 2009/ / 107 107

(14)

468 Delegació de funcions a la Diputació de Barcelona 2010/ / 2010/ / 14 14

468 Vehicles abandonats 2010 2010/ / 2010/ / 18 18

468 Questionari Oficines de Registre del Ministerio de la Presidencia 2010/ / 2010/ / 19 19

468 Conveni de col·laboració entre el Consorci del Moianès i l'Ajuntament de

Castellcir per a la regulació de la cessió d'ús del bé patrimonial Masia Esplugues, per l'execució de l'actuació de restauració de la Masia Esplugues 2a Fase

20 20

2010/ / 2010/ /

468 Rectoria Sant Andreu Factures subministrament elèctric 2010/ / 2010/ / 21 21

469

Jutjat de Pau 2010/ / 2010/ / 31 31

469 Aprovació quota anual 2010 - Consorci del Moianès. 2010/ / 2010/ / 37 37

469 Mercat municipal de Castellcir. 2010/ / 2010/ / 38 38

469 Casal d'estiu 2010. 2010/ / 2010/ / 42 42

469 Modificació adreces cadastre 2010/ / 2010/ / 45 45

470 Comunicació amb ciutadà 2010/ / 2010/ / 46 46

470 Conflicte entre veïns per vessaments fossa sèptica. 2010/ / 2010/ / 47 47

470 Petició informació adequació passos elevats de vianants a la normativa vigent,

a petició del Síndic de Greuges.

48 48 2010/ / 2010/ / 470 SOREA, tarifes 2010 2010/ / 2010/ / 49 49 470 Associació de Persones que han estat Alcaldes/sses a Catalunya (APAC) 2010/ / 2010/ / 51 51

470 Mercat municipal. 2010/ / 2010/ / 53 53

470 Fulletons dels establiments comercials i turístics de Castellcir. 2010/ / 2010/ / 54 54

470 Interposició de la querella criminal , pressumptes delictes de calúmnies i injúries 2010/ / 2010/ / 57 57

470 Errors cadastrals finques Argemí. 2010/ / 2010/ / 58 58

470 Canvi numeració Plaça Turó de Vilacís. 2010/ / 2010/ / 60 60

471 Programa de funcionament i activitats Xarxa Local per a la Diversitat i la

Ciutadania

62 62

2010/ / 2010/ /

471 Estatut d'Autonomia de Catalunya 2010/ / 2010/ / 63 63

471 Xarxa Local de Consum. Actualització conveni 2010. 2010/ / 2010/ / 64 64

471

Clauer ID-CAT. 2010/ / 2010/ / 66 66

471 Millores seguretat viària. 2010/ / 2010/ / 67 67

471

Retalls premsa. 2010/ / 2010/ / 68 68

472 Responsabilitat patrimonial 2010/ / 2010/ / 73 73

472 Vehicle abandonat (matrícula B-8712-TV) al C/ Sot de les Moles. 2010/ / 2010/ / 74 74

472 Dades dels nois i noies del cens 2010. 2010/ / 2010/ / 75 75

(15)

472 Cessió parcel·la 25 Urb. "La Penyora" a la Junta de Compensació Penyora 2010/ / 2010/ / 79 79

474 Concurs de gossos d'atura de Castellterçol i Castellcir 2010. 2010/ / 2010/ / 90 90

475 Camí paral·lel Castellcir-Castellterçol. 2010/ / 2010/ / 97 97

Codi

101.01.04.06.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

733 Llibre de registre de plecs de proposicions presentats per optar a subhastes i

concursos

1982/ / 1991/ /

287 Expedients de contractació menor 2009/ / 2009/ / 1 9

287 Expedients de contractació menor 2010/ / 2010/ / 1 58

Codi

101.01.04.06.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

660 Plec de clàusules administratives generals, aplicables a la contractació d'obres

i instal·lacions

49 49

1999/ / 1999/ /

663 Expedient de contractació de les obres de clavegueram de la urbanització La

Roureda

2001/ / 2001/ /

701 Expedient de contractació de les obres d’urbanització del casc antic 2001/ / 2001/ / 12

697 Expedient de contractació de les obres de la urbanització de la plaça Abat

Escarré

2002/ / 2002/ /

698 Expedient de contractació de les obres de la urbanització de la plaça Abat

Escarré

2002/ / 2002/ /

702 Expedient de contractació de les obres d’urbanització d’un tram de l’avinguda

Santa Coloma i Avinguda del Moianès (Pliques)

21

2003/ / 2003/ /

703 Expedient de contractació de les obres d’urbanització d’un tram de l’avinguda

Santa Coloma i Avinguda del Moianès

21

2003/ / 2003/ /

699 Expedient de contractació de les obres d’urbanització d’un tram de l’avinguda

Sant Quirze

2005/ / 2005/ /

700 Expedient de contractació de les obres d’urbanització d’un tram de l’avinguda

Sant Quirze

2005/ / 2005/ /

(16)

Codi

101.01.04.06.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

160 Aigua de Moià (La Tossa); concessió d'aprofitament d'aigües superficials; Nou

pou Vinyes

1982/ / 1992/ /

192 Compra de mobiliari per l'ajuntament 1990/ / 1991/ /

659 Compra d'una pala anivelladora 1999/ / 1999/ / 30 30

665 Contracte amb SOREA 1999/ / 1999/ / 52 52

666 Contracte amb SOREA 1999/ / 1999/ / 52 52

666 Renovació de la concessió del contracte de Sorea 2003/ / 2003/ /

Codi

101.01.04.06.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de serveis

359 Contracte de manteniment del camí de Santa Coloma de Sasserra 2001/ / 2004/ /

Codi

101.01.04.06.06

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de naturalesa especial

96 Llibre de subhastes i concursos 1994/ / 1994/ /

Codi

101.01.04.07.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Arxiu Municipal

754 Conveni manteniment fons documental municipals, xarxa arxius municipals 2004/ / 2004/ / 21 21

766

Arxiu municipal 2007/ / 2007/ / 35 35

Codi

101.01.05.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Informes i dictàmens

758 Petició de nou registre de la propietat al Moianès 2005/ / 2005/ / 55 55

(17)

Codi

101.01.05.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Causes

730 Expedient contenciós administratiu relacionat amb la concessió d'aigües de la

riera de Castellcir amb destí al reg d'una finca (construcció d'embassament per al reg)

1987/ / 1997/ /

171 Contenciós per la segona fase d'urbanització del nucli urbà, els carrers de la

Llum, Call Escola i Esteve Torrentò

1994/ / 1999/ /

736 Expedient de mesures cautelars sobre l'embargament de l'empresa BOIXSA i

endosat al BBVA

2006/ / 2009/ /

476 Recurs contenciós administratiu 439/2010 2010/ / 2010/ / 125 125

Codi

101.01.06.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Organització del personal

208

Plantilles 1935/ / 1992/ /

Codi

101.01.06.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Selecció i provisió de personal

208

Oposicions 1926/ / 1992/ /

431 Expedient d’oposicions d’una plaça d’auxiliar administrativa 2001/ / 2001/ /

431 Expedient d’oposicions d’una plaça d’auxiliar administrativa 2004/ / 2004/ /

Codi

101.01.06.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Règim disciplinari

432 Llibre de visites 1990/ / 1990/ /

432 Llibre de matricula del personal 1990/ / 1990/ /

(18)

Codi

101.01.06.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

430 Expedients personals A – L 1996/ / 2004/ /

431 Expedients personals M – Z 1996/ / 2004/ /

431 Expedients personals d’alumnes en pràctiques 1997/ / 2002/ /

736 Expedient personal 2003/ / 2008/ /

431 Expedients personals monitores menjador 2005/ / 2006/ /

736 Expedient personal 2005/ / 2010/ / 736 Expedient personal 2007/ / 2011/ / 736 Expedient personal 2008/ / 2008/ / 736 Expedient personal 2009/ / 2009/ / 736 Expedient personal 2010/ / 2011/ / Codi

101.01.06.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Situacions administratives

475 Antic núm. 1/2010 RECHU

PERMISOS PERSONAL AJUNTAMENT 2010/ / 2010/ / 102 102

Codi

101.01.07.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA

149 Correspondència militar 1886/ / 1917/ /

150 Correspondència militar 1921/ / 1937/ /

(19)

Codi

101.01.07.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

61 Llibre registre d'entrada de documents 1953/ / 1953/ /

62 Llibre registre d'entrada de documents 1963/ / 1983/ /

256 Llibre registre d'entrada de documents 1986/ / 1994/ /

96 Llibre registre d'entrada de documents 1994/ / 1997/ /

734 Llibre registre d'entrada de documents 1997/03/15 1999/09/21

734 Llibre registre d'entrada de documents 1999/03/21 2002/01/09

734 El llibre de 2005 està a part

Llibre registre d'entrada de documents 2002/01/09 2006/12/29

735 Llibre registre d'entrada de documents 2005/ / 2005/ /

735 Llibre registre d'entrada de documents 2007/ / 2007/ /

735 Llibre registre d'entrada de documents 2008/ / 2008/ /

Codi

101.01.07.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

61 Llibre registre de sortida de documents 1863/ / 1869/ /

61 Llibre registre de sortida de documents 1952/ / 1960/ /

255 Llibre registre de sortida de documents 1990/ / 1998/ /

735 Llibre registre de sortida de documents 1998/02/17 2004/12/31

735 Llibre registre de sortida de documents 2005/ / 2005/ /

399 Llibre registre de sortida de documents 2005/ / 2005/ / 301 600

735 Llibre registre de sortida de documents 2006/ / 2006/ /

734 Llibre registre de sortida de documents 2007/ / 2007/ /

734 Llibre registre de sortida de documents 2008/ / 2008/ /

(20)

Codi

101.01.07.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència entrada

63 Correspondència d'entrada 1866/ / 1899/ / 64 Correspondència d'entrada 1900/ / 1911/ / 65 Correspondència d'entrada 1912/ / 1917/ / 66 Correspondència d'entrada 1918/ / 1923/ / 67 Correspondència d'entrada 1924/ / 1929/ / 68 Correspondència d'entrada 1930/ / 1934/ / 69 Correspondència d'entrada 1935/ / 1937/ / 70 Correspondència d'entrada 1938/ / 1943/ / 71 Correspondència d'entrada 1944/ / 1949/ / 72 Correspondència d'entrada 1952/ / 1955/ / 73 Correspondència d'entrada 1956/ / 1959/ / 74 Correspondència d'entrada 1962/ / 1965/ / 75 Correspondència d'entrada 1966/ / 1968/ / 76 Correspondència d'entrada 1969/ / 1971/ / 77 Correspondència d'entrada 1972/ / 1973/ / 78 Correspondència d'entrada 1974/ / 1975/ / 79 Correspondència d'entrada 1975/ / 1976/ / 80 Correspondència d'entrada 1979/ / 1980/ /

202 Ordenada per persones

Correspondència d'entrada 1979/ / 1984/ / 81 Correspondència d'entrada 1981/ / 1982/ / 82 Correspondència d'entrada 1983/ / 1985/ / 83 Correspondència d'entrada 1986/ / 1987/ / 84 Correspondència d'entrada 1988/ / 1988/ / 85 Correspondència d'entrada 1989/ / 1989/ / 86 Correspondència d'entrada 1990/ / 1990/ / 87 Correspondència d'entrada 1991/ / 1991/ / 219 Correspondència d'entrada 1992/ / 1992/ / 220 Correspondència d'entrada 1993/ / 1993/ / 221 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 1 700

(21)

222 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 701 1105 223 Correspondència d'entrada 1995/ / 1995/ / 224 Correspondència d'entrada 1996/ / 1996/ / 225 Correspondència d'entrada 1997/ / 1997/ / 1 999 226 Correspondència d'entrada 1997/ / 1997/ / 1000 1550 234 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 1 663 235 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 664 1233 236 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 1234 1754 361 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 1 700 362 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 701 1300 363 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 1301 1837 365 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 1 347 366 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 348 800 367 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 801 1310 368 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 1311 1864 370 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1 524 371 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 525 1100 372 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1101 1600 373 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1601 1973 375 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 1 523 376 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 524 950 377 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 951 1429 378 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 1430 1871 381 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 1 450 382 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 451 780

383 Els números de registre d'entrada de 1100 a 1999 no existeixen 412

Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 781 1099

384 Els números de registre d'entrada de 1100 a 1999 no existeixen 413

Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 2000 2430 385 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 2431 2640 387 Correspondència d'entrada 2004/ / 2004/ / 1 300 388 Correspondència d'entrada 2004/ / 2004/ / 301 750

(22)

393 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 1 450 394 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 451 900 395 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 901 1300 396 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 1301 1700 397 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 1701 2164 401 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 1 400 402 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 401 800 403 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 801 1200 404 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 1201 1600 405 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 1601 2000 406 Correspondència d'entrada 2006/ / 2006/ / 2001 2192 452 Correspondència d'entrada 2007/ / 2007/ / 1 529 453 Correspondència d'entrada 2007/ / 2007/ / 530 988 454 Correspondència d'entrada 2007/ / 2007/ / 989 1450 455 Correspondència d'entrada 2007/ / 2007/ / 1451 1880 456 Correspondència d'entrada 2007/ / 2007/ / 1881 2214 456 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 1 150 460 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 151 750 461 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 751 1200 462 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 1201 1650 463 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 1651 2100 464 Correspondència d'entrada 2008/ / 2008/ / 2101 2339 775 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 1 531 776 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 532 800 777 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 801 1250 778 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 1251 1680 779 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 1681 2135 780 Correspondència d'entrada 2009/ / 2009/ / 2136 2369 798 Correspondència d'entrada 2010/ / 2010/ / 1 430 799 Correspondència d'entrada 2010/ / 2010/ / 431 800 800 Correspondència d'entrada 2010/ / 2010/ / 801 1249 801 Correspondència d'entrada 2010/ / 2010/ / 1251 1785

(23)

802 Correspondència d'entrada 2010/ / 2010/ / 1786 2136 290 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 1 185 291 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 186 600 292 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 601 1035 293 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 1036 1500 294 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 1501 1900 295 Correspondència d'entrada 2011/ / 2011/ / 1901 2012 228 Correspondència d'entrada 2012/ / 2012/ / 1 480 229 Correspondència d'entrada 2012/ / 2012/ / 481 900 230 Correspondència d'entrada 2012/ / 2012/ / 901 1400 231 Correspondència d'entrada 2012/ / 2012/ / 1401 1875

(24)

Codi

101.01.07.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència sortida

63 Correspondència de sortida 1866/ / 1899/ / 64 Correspondència de sortida 1900/ / 1911/ / 65 Correspondència de sortida 1912/ / 1917/ / 66 Correspondència de sortida 1918/ / 1923/ / 67 Correspondència de sortida 1924/ / 1929/ / 68 Correspondència de sortida 1930/ / 1934/ / 69 Correspondència de sortida 1935/ / 1937/ / 70 Correspondència de sortida 1938/ / 1943/ / 71 Correspondència de sortida 1944/ / 1949/ / 72 Correspondència de sortida 1952/ / 1955/ / 73 Correspondència de sortida 1956/ / 1959/ / 88 Correspondència de sortida 1962/ / 1966/ / 89 Correspondència de sortida 1967/ / 1976/ / 90 Correspondència de sortida 1979/ / 1985/ / 91 Correspondència de sortida 1986/ / 1992/ / 227 Correspondència de sortida 1993/ / 1996/ / 237 Correspondència de sortida 1997/ / 1997/ / 238 Correspondència de sortida 1998/ / 1998/ / 364 Correspondència de sortida 1999/ / 1999/ / 1 632 369 Correspondència de sortida 2000/ / 2000/ / 1 581 374 Correspondència de sortida 2001/ / 2001/ / 379 Correspondència de sortida 2002/ / 2002/ / 1 399 380 Correspondència de sortida 2002/ / 2002/ / 400 586 385 Correspondència de sortida 2003/ / 2003/ / 1 200 386 Correspondència de sortida 2003/ / 2003/ / 201 590 391 Correspondència de sortida 2004/ / 2004/ / 1 300 392 Correspondència de sortida 2004/ / 2004/ / 301 584 398 Correspondència de sortida 2005/ / 2005/ / 1 300 400 Correspondència de sortida 2005/ / 2005/ / 601 773

(25)

406 Correspondència de sortida 2006/ / 2006/ / 1 200 407 Correspondència de sortida 2006/ / 2006/ / 201 600 408 Correspondència de sortida 2006/ / 2006/ / 601 927 459 Registre de faxos i mail i llibre registre de faxos i mails 2007/ / 2007/ /

457 Correspondència de sortida 2007/ / 2007/ / 1 350 458 Correspondència de sortida 2007/ / 2007/ / 351 760 459 Correspondència de sortida 2007/ / 2007/ / 761 876 464 Correspondència de sortida 2008/ / 2008/ / 1 150 465 Correspondència de sortida 2008/ / 2008/ / 151 450 466 Correspondència de sortida 2008/ / 2008/ / 451 637 780 Correspondència de sortida 2009/ / 2009/ / 1 200 781 Correspondència de sortida 2009/ / 2009/ / 201 598 782 Correspondència de sortida 2009/ / 2009/ / 599 988 802 Correspondència de sortida 2010/ / 2010/ / 1 80 803 Correspondència de sortida 2010/ / 2010/ / 81 300 804 Correspondència de sortida 2010/ / 2010/ / 301 700 805 Correspondència de sortida 2010/ / 2010/ / 701 940 288 Correspondència de sortida 2011/ / 2011/ / 1 325 289 Correspondència de sortida 2011/ / 2011/ / 326 700 290 Correspondència de sortida 2011/ / 2011/ / 701 921 232 Correspondència de sortida 2012/ / 2012/ / 1 380 233 Correspondència de sortida 2012/ / 2012/ / 381 740 Codi

101.01.08.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Butlletí Municipal

440 Full d’informació local 1983/ / 1992/ /

441 Full d’informació local 1995/ / 2000/ /

442 Full d’informació local 2001/ / 2003/ /

443 Full d’informació local 2004/ / 2006/ /

(26)

Codi

101.02.01.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI

473 Parcel·la núm. 26 Urbanització "La Penyora" 2010/ / 2010/ / 81 81

473 Adquisició directa parcel·la per la construcció d'habitatges socials en règim de

lloguer.

83 83

2010/ / 2010/ /

475 Legalització situació actual parcel·la dipòsits municipals 2010/ / 2010/ / 96 96

Codi

101.02.01.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Adquisició de béns

264 Compra a favor de l'Ajuntament 1921/ / 1921/ /

267 Escriptura notarial de la donació d'una finca al Pla de la Llosa 1968/ / 1968/ /

267 Escriptura notarial de la segregació i cessió d'una finca a Can Roureda 1999/ / 1999/ /

740 Subhasta parcel·les 59 de El Prat i 23 de La Penyora 1999/ / 1999/ / 77 77

740 Adquisició de béns mobles i/o immobles, de la Societat Mercantil La Penyora

S.L. (Parc. 90 i 26)

92 92

1999/ / 1999/ /

740 Subhasta parcel·les 43 El Prat i 90 La Penyora 2000/ / 2000/ / 58 58

728 Conté altra documentació relacionada amb la construcció de l'embassament

Expedient d'expropiacions de terrenys per a la construcció d'un embassament 2002/ / 2005/ /

740

Expropiació 2009/ / 2009/01/ 2 2

Codi

101.02.01.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Alienació de béns

740 permuta parcel·la 55 urbanització La Penyora 2009/06/ 2009/06/ 65 65

Codi

101.02.01.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

739 Cessió d'ús de l'Església de Sant Andreu 2000/ / 2000/ / 45 45

740 Variació de la situació de les parcel·les 45 i 46 de la urbanització El Prat 2000/ / 2000/11/ 78 78

737 Arrendament Esplugues 2003/ / 2003/ / 7 7

688 Arrendament magatzem del carrer Major 2004/ / 2004/ / 5

(27)

Codi

101.02.02.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ

688

(28)

Codi

101.02.02.01.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Compte general

218 Compte general 1847/ / 1902/ / 5 Compte general 1882/ / 1883/ / 5 Compte general 1883/ / 1893/ / 6 Compte general 1893/ / 1897/ / 217 Compte general 1906/ / 1921/ / 7 Compte general 1933/ / 1935/ / 8 Compte general 1936/ / 1939/ / 9 Compte general 1940/ / 1942/ / 10 Compte general 1943/ / 1945/ / 11 Compte general 1946/ / 1947/ / 12 Compte general 1948/ / 1949/ / 13 Compte general 1950/ / 1951/ / 14 Compte general 1952/ / 1953/ / 15 Compte general 1954/ / 1955/ / 16 Compte general 1956/ / 1956/ / 17 Compte general 1959/ / 1965/ / 18 Compte general 1967/ / 1971/ / 23 Compte general 1973/ / 1977/ / 24 Compte general 1978/ / 1978/ / 25 Compte general 1979/ / 1979/ / 26 Compte general 1980/ / 1980/ / 27 Compte general 1981/ / 1981/ / 28 Compte general 1982/ / 1982/ / 29 Compte general 1983/ / 1983/ / 30 Compte general 1984/ / 1984/ / 31 Liquidació del pressupost 1985/ / 1985/ /

32 Liquidació del pressupost 1986/ / 1986/ /

42

Compte general 1986/ / 1990/ /

1535

(29)

213 Esborranys de comptabilitat 1992/ / 1995/ / 1536 Compte general 1993/ / 1994/ / 1537 Compte general 1994/ / 1995/ / 214 Esborranys de comptabilitat 1996/ / 1997/ / 344 Liquidació del pressupost 1999/ / 1999/ / 86 86

350 Compte General 1998 2000/ / 2000/ / 71 71 667 Esborranys de comptabilitat 2001/ / 2001/ / 350 Compte de recaptació 2000,2001,2003 2001/ / 2001/ / 10 10 350 Compte General 1999-2000 2001/ / 2001/ / 20 20

400 Es tracta de documentació de treball per al tancament del compte general

Documentació auxiliar al compte general 2001/ / 2002/ /

345 Es tracta de documentació de treball per al tancament del compte general

Documentació auxiliar al compte general 2003/ / 2003/ /

425 Compte general de 2001 i 2002 2003/ / 2003/ / 10 10

687 Expedient d’aprovació del compte general 2003/ / 2004/ / 16

346 Es tracta de documentació de treball per al tancament del compte general

Documentació auxiliar al compte general 2004/ / 2004/ /

341 Es tracta de documentació de treball per al tancament del compte general

Documentació auxiliar al compte general 2005/ / 2005/ /

687 Expedient d’aprovació del compte general 2005/ / 2005/ / 45

439 Documentació auxiliar al compte general 2006/ / 2006/ /

687 Expedient d’aprovació del compte general 2006/ / 2006/ / 56

451 Documentació auxliar al Compte general 2008/ / 2008/ /

451 Expedient de Compte general 2008/ / 2008/ /

772 Compte General 2007 2008/ / 2008/ / 41 41

126 Expedient del compte general del pressupost ordinari 2009/ / 2009/ /

790 Expedient del compte general del pressupost general 2009/ / 2009/ /

790 Documentació auxliar al Compte general 2009/ / 2009/ /

279 Compte General 2008 2009/ / 2009/ / 92 92

(30)

Codi

101.02.02.01.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

24 Manaments d'ingrés 1978/ / 1978/ / 25 Manaments d'ingrés 1979/ / 1979/ / 26 Manaments d'ingrés 1980/ / 1980/ / 28 Manaments d'ingrés 1982/ / 1982/ / 29 Manaments d'ingrés 1983/ / 1983/ / 30 Manaments d'ingrés 1984/ / 1984/ / 31 Manaments d'ingrés 1985/ / 1985/ / 32 Manaments d'ingrés 1986/ / 1986/ / 33 Manaments d'ingrés 1987/ / 1987/ / 36 Manaments d'ingrés 1988/ / 1989/ / 38 Manaments d'ingrés 1990/ / 1991/ / 241 Manaments d'ingrés 1992/ / 1993/ / 243 Manaments d'ingrés 1994/ / 1994/ / 245 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 248 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 249 Manaments d'ingrés 1997/01/ 1997/04/ 250 Manaments d'ingrés 1997/05/ 1997/09/ 251 Manaments d'ingrés 1997/10/ 1997/12/ 303 Manaments d'ingrés 1998/01/ 1998/04/ 304 Manaments d'ingrés 1998/05/ 1998/08/ 305 Manaments d'ingrés 1998/09/ 1998/12/ 306 Manaments d'ingrés 1999/01/ 1999/04/ 307 Manaments d'ingrés 1999/05/ 1999/08/ 308 Manaments d'ingrés 1999/09/ 1999/12/ 309 Manaments d'ingrés 2000/01/ 2000/03/ 310 Manaments d'ingrés 2000/04/ 2000/06/ 311 Manaments d'ingrés 2000/07/ 2000/09/ 312 Manaments d'ingrés 2000/10/ 2000/12/ 313 Manaments d'ingrés 2001/01/ 2001/03/

(31)

314 Manaments d'ingrés 2001/04/ 2001/06/ 315 Manaments d'ingrés 2001/07/ 2001/09/ 316 Manaments d'ingrés 2001/10/ 2001/12/ 317 Manaments d'ingrés 2002/01/ 2002/02/ 318 Manaments d'ingrés 2002/03/ 2002/04/ 319 Manaments d'ingrés 2002/05/ 2002/06/ 320 Manaments d'ingrés 2002/07/ 2002/08/ 321 Manaments d'ingrés 2002/09/ 2002/10/ 322 Manaments d'ingrés 2002/11/ 2002/12/ 323 Manaments d'ingrés 2003/01/ 2003/02/ 324 Manaments d'ingrés 2003/03/ 2003/04/ 325 Manaments d'ingrés 2003/05/ 2003/06/ 326 Manaments d'ingrés 2003/07/ 2003/08/ 327 Manaments d'ingrés 2003/09/ 2003/09/ 328 Manaments d'ingrés 2003/11/ 2003/12/ 329 Manaments d'ingrés 2004/01/ 2004/02/ 330 Manaments d'ingrés 2004/03/ 2004/04/ 331 Manaments d'ingrés 2004/05/ 2004/06/ 332 Manaments d'ingrés 2004/07/ 2004/08/ 333 Manaments d'ingrés 2004/09/ 2004/10/ 334 Manaments d'ingrés 2004/11/ 2004/12/ 335 Manaments d'ingrés 2005/01/ 2005/02/ 336 Manaments d'ingrés 2005/03/ 2005/04/ 337 Manaments d'ingrés 2005/05/ 2005/06/ 338 Manaments d'ingrés 2005/07/ 2005/08/ 339 Manaments d'ingrés 2005/09/ 2005/10/ 340 Manaments d'ingrés 2005/11/ 2005/12/ 433 Manaments d'ingrés 2006/01/ 2006/02/ 434 Manaments d'ingrés 2006/03/ 2006/04/ 435 Manaments d'ingrés 2006/05/ 2006/06/

(32)

438 Manaments d'ingrés 2006/11/ 2006/12/ 712 Manaments d'ingrés 2007/01/ 2007/02/ 713 Manaments d'ingrés 2007/03/ 2007/04/ 714 Manaments d'ingrés 2007/05/ 2007/06/ 715 Manaments d'ingrés 2007/07/ 2007/08/ 716 Manaments d'ingrés 2007/09/ 2007/10/ 717 Manaments d'ingrés 2007/11/ 2007/11/ 718 Manaments d'ingrés 2007/12/ 2007/12/ 444 Manaments d'ingrés 2008/01/ 2008/02/ 445 Manaments d'ingrés 2008/03/ 2008/03/ 446 Manaments d'ingrés 2008/04/ 2008/05/ 447 Manaments d'ingrés 2008/06/ 2008/07/ 448 Manaments d'ingrés 2008/08/ 2008/09/ 449 Manaments d'ingrés 2008/10/ 2008/11/ 450 Manaments d'ingrés 2008/12/ 2008/12/ 783 Manaments d'ingrés 2009/01/ 2009/02/ 784 Manaments d'ingrés 2009/03/ 2009/03/ 785 Manaments d'ingrés 2009/04/ 2009/04/ 786 Manaments d'ingrés 2009/05/ 2009/06/ 787 Manaments d'ingrés 2009/07/ 2009/08/ 788 Manaments d'ingrés 2009/09/ 2009/10/ 789 Manaments d'ingrés 2009/11/ 2009/12/ 792 Manaments d'ingrés 2010/03/ 2010/04/ 792 Manaments d'ingrés 2010/01/ 2010/02/ 793 Manaments d'ingrés 2010/05/ 2010/06/ 794 Manaments d'ingrés 2010/07/ 2010/08/ 795 Manaments d'ingrés 2010/09/ 2010/10/ 796 Manaments d'ingrés 2010/11/ 2010/11/ 797 Manaments d'ingrés 2010/12/ 2010/12/

(33)

Codi

101.02.02.01.05

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments de pagament

24 Manaments de pagaments 1978/ / 1978/ / 25 Manaments de pagaments 1979/ / 1979/ / 26 Manaments de pagaments 1980/ / 1980/ / 28 Manaments de pagaments 1982/ / 1982/ / 29 Manaments de pagaments 1983/ / 1983/ / 30 Manaments de pagaments 1984/ / 1984/ / 31 Manaments de pagaments 1985/ / 1985/ / 32 Manaments de pagaments 1986/ / 1986/ / 33 Manaments de pagaments 1987/ / 1987/ / 34 Manaments de pagaments 1988/ / 1988/ / 35 Manaments de pagaments 1989/ / 1989/ / 37 Manaments de pagaments 1990/ / 1990/ / 39 Manaments de pagaments 1991/ / 1991/ / 239 Manaments de pagaments 1992/ / 1992/ / 240 Manaments de pagaments 1993/ / 1993/ / 242 Manaments de pagaments 1994/ / 1994/ / 1 250 243 Manaments de pagaments 1994/ / 1994/ / 251 366 244 Manaments de pagaments 1995/ / 1995/ / 1 350 245 Manaments de pagaments 1995/ / 1995/ / 351 436 246 Manaments de pagaments 1996/ / 1996/ / 1 300 247 Manaments de pagaments 1996/ / 1996/ / 301 622 249 Manaments de pagaments 1997/01/ 1997/04/ 250 Manaments de pagaments 1997/05/ 1997/09/ 251 Manaments de pagaments 1997/10/ 1997/11/ 303 Manaments de pagaments 1998/01/ 1998/04/ 304 Manaments de pagaments 1998/05/ 1998/08/ 305 Manaments de pagaments 1998/09/ 1998/12/

(34)

308 Manaments de pagaments 1999/09/ 1999/12/ 309 Manaments de pagaments 2000/01/ 2000/03/ 310 Manaments de pagaments 2000/04/ 2000/06/ 311 Manaments de pagaments 2000/07/ 2000/09/ 312 Manaments de pagaments 2000/10/ 2000/12/ 313 Manaments de pagaments 2001/01/ 2001/03/ 314 Manaments de pagaments 2001/04/ 2001/06/ 315 Manaments de pagaments 2001/07/ 2001/09/ 316 Manaments de pagaments 2001/10/ 2001/12/ 317 Manaments de pagaments 2002/01/ 2002/02/ 318 Manaments de pagaments 2002/03/ 2002/04/ 319 Manaments de pagaments 2002/05/ 2002/06/ 320 Manaments de pagaments 2002/07/ 2002/08/ 321 Manaments de pagaments 2002/09/ 2002/10/ 322 Manaments de pagaments 2002/11/ 2002/12/ 323 Manaments de pagaments 2003/01/ 2003/02/ 324 Manaments de pagaments 2003/03/ 2003/04/ 325 Manaments de pagaments 2003/05/ 2003/06/ 326 Manaments de pagaments 2003/07/ 2003/08/ 327 Manaments de pagaments 2003/09/ 2003/10/ 328 Manaments de pagaments 2003/11/ 2003/12/ 329 Manaments de pagaments 2004/01/ 2004/02/ 330 Manaments de pagaments 2004/03/ 2004/04/ 331 Manaments de pagaments 2004/05/ 2004/06/ 332 Manaments de pagaments 2004/07/ 2004/08/ 333 Manaments de pagaments 2004/09/ 2004/10/ 334 Manaments de pagaments 2004/11/ 2004/12/ 335 Manaments de pagaments 2005/01/ 2005/02/ 336 Manaments de pagaments 2005/03/ 2005/04/ 337 Manaments de pagaments 2005/05/ 2005/06/ 338 Manaments de pagaments 2005/07/ 2005/08/ 339 Manaments de pagaments 2005/09/ 2005/10/

(35)

340 Manaments de pagaments 2005/10/ 2005/12/ 433 Manaments de pagaments 2006/01/ 2006/02/ 434 Manaments de pagaments 2006/03/ 2006/04/ 435 Manaments de pagaments 2006/05/ 2006/06/ 436 Manaments de pagaments 2006/07/ 2006/08/ 437 Manaments de pagaments 2006/09/ 2006/09/ 438 Manaments de pagaments 2006/11/ 2006/12/ 712 Manaments de pagaments 2007/01/ 2007/02/ 713 Manaments de pagaments 2007/03/ 2007/04/ 714 Manaments de pagaments 2007/05/ 2007/06/ 715 Manaments de pagaments 2007/07/ 2007/08/ 716 Manaments de pagaments 2007/09/ 2007/10/ 717 Manaments de pagaments 2007/11/ 2007/11/ 718 Manaments de pagaments 2007/12/ 2007/12/ 444 Manaments de pagament 2008/01/ 2008/02/ 445 Manaments de pagament 2008/03/ 2008/04/ 446 Manaments de pagament 2008/05/ 2008/06/ 447 Manaments de pagament 2008/07/ 2008/07/ 448 Manaments de pagament 2008/08/ 2008/09/ 449 Manaments de pagament 2008/10/ 2008/10/ 450 Manaments de pagament 2008/11/ 2008/12/ 783 Manaments de pagament 2009/01/ 2009/02/ 784 Manaments de pagament 2009/03/ 2009/03/ 785 Manaments de pagament 2009/04/ 2009/04/ 786 Manaments de pagament 2009/05/ 2009/06/ 787 Manaments de pagament 2009/07/ 2009/08/ 788 Manaments de pagament 2009/09/ 2009/10/ 789 Manaments de pagament 2009/11/ 2009/12/ 791 Manaments de pagament 2010/01/ 2010/02/ 792 Manaments de pagament 2010/03/ 2010/04/

(36)

795 Manaments de pagament 2010/09/ 2010/10/ 796 Manaments de pagament 2010/11/ 2010/11/ 797 Manaments de pagament 2010/12/ 2010/12/ Codi

101.02.02.01.06

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de comptes

1533

Major de comptes 1992/ / 1995/ /

1534

Major de comptes 1994/ / 1994/ /

342 Llibre major de comptes 1998/ / 1998/ /

343 Llibre major de comptes 1999/ / 1999/ /

348 Llibre major de comptes 1999/ / 1999/ /

Codi

101.02.02.01.07

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres diaris d'intervenció/Llibre d'operacions/Diaris general d'operacions

59 Llibres diaris d'intervenció 1886/ / 1938/ /

228 Diari general d'operacions 1992/ / 1993/ /

1534 Diari general d'operacions 1994/ / 1994/ /

1532 Diari general d'operacions 1995/ / 1995/ /

349 Llibre diari general d'operacions 1998/ / 1998/ /

303 Diari general d'operacions 1999/ / 1999/ /

(37)

Codi

101.02.02.01.08

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'intervenció/Esborranys de despeses/Diaris d'intervenció de despeses/Diaris generals de

58 Esborrany de despeses 1886/ / 1925/ /

1525 Diari d'intervenció de despeses 1928/ / 1947/ /

1539 Diari general de despeses 1948/ / 1948/ /

1526 Diari d'intervenció de despeses 1949/ / 1959/ /

1539 Diari general de despeses 1955/ / 1955/ /

1540 Diari general de despeses 1956/ / 1957/ /

44 Diari d'intervenció de despeses 1962/ / 1971/ /

45 Diari d'intervenció de despeses 1972/ / 1983/ /

46 Diari d'intervenció de despeses 1984/ / 1991/ /

1534 Diari d'intervenció de despeses 1994/ / 1994/ /

Codi

101.02.02.01.09

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Esborranys d'ingressos/Diaris d'intervenció d'ingressos/Diaris generals d'ingressos

59 Esborrany d'ingressos 1886/ / 1917/ /

1523 Diari general d'ingressos 1928/ / 1933/ /

1523 Diari general d'ingressos 1940/ / 1949/ /

1539 Diari general d'ingressos 1948/ / 1948/ /

1524 Diari general d'ingressos 1950/ / 1964/ /

1539 Diari general d'ingressos 1955/ / 1955/ /

1540 Diari general d'ingressos 1956/ / 1957/ /

47 Diari d'intervenció d'ingressos 1965/ / 1975/ /

48 Diari d'intervenció d'ingressos 1976/ / 1985/ /

49 Diari general d'ingressos 1986/ / 1991/ /

1534 Diari general d'ingressos 1994/ / 1994/ /

Codi

101.02.02.01.10

(38)

Codi

101.02.02.01.11

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de rendes i exaccions

60 Llibres generals de rendes i exaccions 1953/ / 1956/ /

Codi

101.02.02.01.12

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'inventaris i balanços

57 Llibre d'inventaris i balanços 1940/ / 1940/ /

57 Llibre d'inventaris i balanços 1953/ / 1957/ /

Codi

101.02.02.01.13

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de VIAP/Llibres majors de conceptes no pressupostaris

49

Llibres de VIAP 1979/ / 1989/ /

1533 Llibre major de conceptes no pressupostaris 1992/ / 1992/ /

1534 Llibre major de conceptes no pressupostaris 1994/ / 1994/ /

Codi

101.02.02.01.14

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de comptes corrents per conceptes del pressupost/Llibres majors del pressupost d'ingressos i

1533 Llibre major del pressupost d'ingrés i despeses 1992/ / 1993/ /

211 Llibre major del pressupost d'ingrés i despeses 1992/ / 1995/ /

1534 Llibre major del pressupost d'ingrés i despeses 1994/ / 1994/ /

1533 Llibre major del pressupost d'ingrés i despeses 1995/ / 1995/ /

(39)

Codi

101.02.02.01.17

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i subauxiliars

211 Llibre auxiliar 1958/ / 1958/ / 50 Llibres auxiliars 1959/ / 1963/ / 51 Llibres auxiliars 1964/ / 1967/ / 52 Llibres auxiliars 1968/ / 1971/ / 53 Llibres auxiliars 1972/ / 1976/ / 54 Llibres auxiliars 1977/ / 1980/ / 55 Llibres auxiliars 1981/ / 1985/ / 56 Llibres auxiliars 1986/ / 1991/ / 342 Llibre auxiliar (documents abans de tancar) 1998/ / 1998/ /

303 Llibre auxiliar ( assentaments regularització comptes) 1999/ / 1999/ /

(40)

Codi

101.02.02.02.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost ordinari

5 Pressupost ordinari 1882/ / 1883/ / 217 Pressupost ordinari 1924/ / 1924/ / 7 Pressupost ordinari 1933/ / 1935/ / 8 Pressupost ordinari 1936/ / 1939/ / 9 Pressupost ordinari 1940/ / 1942/ / 10 Pressupost ordinari 1943/ / 1945/ / 11 Pressupost ordinari 1946/ / 1947/ / 12 Pressupost ordinari 1948/ / 1949/ / 19 Pressupost ordinari 1951/ / 1956/ / 20 Pressupost ordinari 1959/ / 1966/ / 21 Falta l'any 1969 Pressupost ordinari 1967/ / 1974/ / 22 Falta l'any 1978 Pressupost ordinari 1975/ / 1982/ / 40 Pressupost ordinari 1983/ / 1988/ / 41 Pressupost ordinari 1989/ / 1995/ / 216 Pressupost ordinari 1996/ / 1997/ / 344 Expedient del pressupost. Exp. Núm. 35/1999 1998/ / 1998/ / 35 35

348 Expedient de la liquidació del pressupost de 1999 1999/ / 1999/ /

353 Modificació crèdits pressupost 99-00-01-02 2000/ / 2000/ / 15

344 Expedient del pressupost 2000/ / 2000/ / 42 42

344 Expedient del pressupost 2001/ / 2001/ / 3 3

344 Expedient del pressupost 2002/ / 2002/ / 1 1

684 Pressupost ordinari 2003/ / 2003/ / 1

425 Expedient d'aprovació del pressupost municipal 2003/ / 2003/ / 1 1

684 Pressupost ordinari 2004/ / 2004/ / 1 685 Pressupost ordinari 2005/ / 2005/ / 10 686 Pressupost ordinari 2006/ / 2006/ / 46 769 Pressupost 2007 2008/ / 2008/ / 1 1 772 Pressupost 2008 2008/ / 2008/ / 34 34 124 Pressupost 2009 2008/ / 2008/ / 82 82

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :