Dossier setembre CIÈNCIES NATURALS 2n ESO Dossier d’activitats

19  38  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1 RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

(2)

2 Dossier setembre

CIÈNCIES NATURALS 2n ESO Dossier d’activitats

(3)

3 1r trimestre

LA MATÈRIA DE L’UNIVERS I ELS ESTATS DE LA MATÈRIA

1.- Intenta descobrir de quina substància es tracta.

- És líquida, incolora, no té olor ni sabor. ? _______________________ - És sòlid, incolor, fràgil (es trenca fàcilment), transparent. ?

____________________

- És sòlid, blanc, fràgil, es ratlla amb l'ungla. ? ____________________

- És blana, mal.leable (se li poden donar distintes formes), suau, de colors variats ? ________

2.- Classifica estes substàncies, segons l'estat en què es troben en condicions normals:

ferro – Aigua – Aire – Marbre – Alcohol – Gasolina – Vidre – Butà – Oli – or

SÒLID: ________________________________________________ LÍQUID: _______________________________________________ GASÓS : _____________________________________________ 3.- Classifica estos materials marcant “X” en la casella corresponent.

Substància pura Mescla

Simple Composta Heterogènia Homogènia Vi (alcohol, aigua,

sucre,…)

Formigó (ciment, arena, aigua)

Aigua (1 àtom oxigen, 2 hidrogen)

(4)

4 Diòxid de carboni (2 àt.

oxigen, 1 àtom

carboni.)

4.- Busca un got i tira en ell aigua, sal i uns trossets de paper higiènic. Remou-lo tot amb una cullereta.

Quin tipus de mescla s'ha format? ___________________________

a) Ara intenta separar els trossets de paper higiènic, amb quin objecte ho pots fer?

____________________________ aquest mètode s'anomena _______________

b) Després separaràs la sal de l'aigua, com ho podries fer? (Col·loca l'aigua en un plat i deixa-ho uns dies). Este mètode s'anomena

___________________________

5.- Relaciona per mitjà de fletxes cada fórmula o símbol químic amb el seu nom.

O2 Aigua

H2O Sal de cuina

CO2 Oxigen

H2 Dioxid de carboni

NaCl Hidrogen

6.- Explica quins elements formen les fórmules de l'exercici anterior i digues si són elements químics o compostos químics.

(5)

5 C O2 ________________________________________

NaCl ________________________________________ H2 __________________________________________ H2O ________________________________________

7.- Completa aquest esquema sobre els canvis d'estat: Paraules que falten: gas, líquid, fusió i condensació.

Dibuixa les partícules en cada quadre.

8.- Davant d'estos canvis col·loca una (F) si són físics, o una (Q) si són químics. ____ L'evaporació de l'alcohol.

____ La ruptura d'un vidre.

____ La conversió del vi en vinagre.

____ al tirar un poc de bicarbonat en el vi, este canvia el color i produïx efervescència.

____ La dilatació del mercuri en un termòmetre per efecte de la calor. ____ La combustió del butà en una cuina.

(6)

6 9. Identifica els instruments científics següents que serveixen per mesurar

magnituds, i indica quina magnitud mesuren:

10.Indica l’estat en què es troba la matèria que conté les partícules que es mostren a continuació. Quina és la diferència que observes en cadascun dels dibuixos?

11. Relaciona els termes de la primera columna amb els de la segona, segons el volum que els correspongui.

33 cL L'aigua d'una piscina

1 L Una llauna de refresc

3 mL Una ampolla de llet

400000 L L'aigua d'una banyera

100 L Una cullerada de sopa

(7)

7 a) Tenir la vista a la mateixa altura que el recipient

b) Mirar el recipient per sobre c) Mirar el recipient per sota

13. Volem conèixer el volum d'una maquineta de fer punta. Quin serà el procediment que seguirem per aconseguir-ho?

14. Relaciona cada concepte de la primera columna amb cada propietat específica de la segona. Fes-ho numèricament.

1. Amb un diamant puc ratllar el plom Mal·leabilitat 2. Amb or faré un fil molt prim Ductilitat

3. Compte amb el vidre! Duresa

4. Aquests texans elàstics són còmodes Tenacitat 5. L'acer és difícil de deformar Elasticitat 6. El paper d'alumini és molt prim Fragilitat

MESCLES I SOLUCIONS

15.Relaciona:

a) Solut Mescla homogènia formada per dos o més

components

b) Solució És la substància que es dissol, és a dir,

que es disgrega

c) Dissolvent És el component que dissol, el que troba

en una proporció més gran 16. Omple els buits amb les paraules següents: mateixes, dos, solut, aquosa,

homogènies, heterogènia, pures, variables, dissolvent.

(8)

8 matèria, són _________. Les solucions són mescles les homogènies formades per una sola classe de matèria, són __________ . El solut és la substància que es dissol en l'altra substàncies, que és el dissolvent. Una solució ___________ és la que conté com a dissolvent l'aigua.

17.Marca amb una creu si les afirmacions següents són vertaderes o falses; en el cas que siguin falses, corregeix l'error:

V F

a) Quan la quantitat de solut dissolta és molt gran en comparació amb la quantitat de dissolvent s'anomena dissolució concentrada

b) Una solució concentrada conté menys solut que una dissolució diluïda

c) Anomenem dissolució saturada quan, per una

determinada temperatura, la quantitat de substàncies dissolta és la màxima

d) la solubilitat no depèn de la temperatura e) Generalment la solubilitat d'un sòlid en l'aigua augmenta en augmentar la temperatura

18.Completa el text següent posant aquestes paraules que corresponguin:enfonsa, diferents, poc, menys.

Les substàncies presenten densitats molt _________: des dels gasos, que són molt ________ densos, fins a alguns metalls, que són molt densos.

Quan un sòlid massís té _________ densitat que un líquid, hi sura. Si la densitat del sòlid és més gran que la del líquid, s'_________.

19.Raona:

Per què si llancem una moneda en una piscina s'enfonsa i un suro no?

20.Completa el text següent posant aquestes paraules on correspongui: volum, densitat, cos, substància, massa.

S'anomena __________ d'una substància a la massa de cada unitat de volum d'aquesta ________. Per calcular la densitat d'un __________ d'una

(9)

9 LES SUBSTÀNCIES PURES

1. Dibuixa un esquema amb els noms dels diferents canvis d’estat.

2. Contesta aquestes preguntes:

Per què està formada la matèria?

Per quines partícules estan formades les molècules?

Quants tipus d’àtoms es coneixen en l’actualitat?

Mitjançant quins dibuixos representen els àtoms?

3. Completa:

Les molècules estan formades per_______________ .

Els àtoms que formen una molècula poden ser:_______________ o ______________.

En l’actualitat es coneixen 105 tipus de _______________ : àtoms de ________________,etc.

Les molècules es diferencien unes de les altres per ________________.

Per representar els àtoms s’utilitza______________.

4. Dibuixa en àtom i indica: l’electró, l’escorça, protó i el nucli.

5. Dibuixa un àtom format por:

(10)

10 - Escorça amb 4 electrons.

6. Completa les següents frases:

Un àtom està formant per partícules més petites anomenades ____________- _____________ i ______________.

En la part central de l’àtom es troben situats els __________ i els ___________, esta zona rep el nom de ____________.

En la part més externa de l’àtom es troben situats els ___________.

Aquesta zona rep el nom de _____________.

7. Escriu les paraules següents en el dibuix de baix:

Protó

Electró

Nucli

Neutró

(11)

11 8. Completa amb les paraules adequades:

a) Al nucli de l’àtom hi ha dos tipus de partícules: ___________, _____________ i ____________.

Els ______________ tenen càrrega elèctrica

____________ i els ____________ no tenen càrrega elèctrica.

b) A l’escorça, i girant al voltant del ___________, hi ha els _____________ de càrrega elèctrica____________.

TRIMESTRE 2 EL MOVIMENT

1. Què vol dir MRU i MRUA’ Explica les diferències principals entre ells. 2. Expressa les velocitats en km/h:

a) Velocitat del so a l’aire: 340 m/s

b) Velocitat de la llum a l’aire: 300.000.000 m/s

c) Velocitat de la Terra en el moviment al voltant del sol: 30000 m/s d) Velocitat de la Lluna en el moviment al voltant de la Terra: 997

m/s

3. Un cotxe circula per una carretera a 80 km/h. En un tram de revolts redueix la velocitat a 45 km/h. Després, en un tram recte. L’avança una moto a 70 km/h. Expressa les velocitats en m/s.

4. Un vehicle circula a una velocitat constant de 80 km/h. Calcula l’espai que ha recorregut en 20 segons.

5. Un tren elèctric recorre 20 m en mig minut. Quina és la velocitat expressada en unitats de sistema internacional?

6. Completa aquesta taula d’un cos que es mou a velocitat constant i representa-la en el gràfic.

Temps(s) 1 3 5 8 17

Posició (m)

(12)

12 7. Marca amb una creu la resposta correcta de les afirmacions següents:

La línea descrita per les posicions que ocupa un mòbil al llarg del temps rep el nom de:

Trajectòria origen distància

El punt que s’agafa com a referència per determinar la posició d’un mòbil rep el nom de:

Desplaçament arribada origen

La distància que separa un mòbil del punt que agafem com a referència és la seva:

Trajectòria Posició Desplaçament

8. Un ciclista va pedalejant a una velocitat constant de 60 m/s per una carretera rectilínia. Quina distància haurà recorregut al cap de 9000s?. Utilitza la fórmula del moviment rectilini uniforme.

Distància (d)= velocitat (v) · temps (t)

Distància (d)= ... · ... = ...

La distància és de ... m

(13)

13 10. Representa gràficament els següents valors en una gràfica i determina de quin moviment es tracta:

Temps (s) 0 2 4 5 10

Posició (m) 5 9 13 15 25

LES FORCES I LA PRESSIÓ

11. La força de la gravetat, correspon a una interacció a distància o per contacte?

12. Dibuixa i calcula la força resultant d’aquestos sistemes de vectors:

13. És correcte mesurar el pes en Newtons?

14. Dibuixa dues forces que tinguin la mateixa intensitat, la mateixa direcció, el mateix sentit.

15. Calcula el pes que tindrà una nena de massa 20 kg aquí en la Terra. I en la Lluna? I a Júpiter’ (Dades: g Terra= 9,8 m/s2, g Lluna= 1,6

m/s2, g Júpiter= 23 m/s2).

16. És correcte dir que un cos pesa 10 kg? Per què?

Tram 1

(14)

14 17.Marca les forces que tenen...

18.Calcula la intensitat de la força resultant i marca el sentit:

(15)

15 20.Posa en cada buit els nombres corresponents al càlcul de la pressió que

fa un cos que té una massa de 20 kg i es recolza sobre la seva base rectangular de 20cm x 30 cm.

(16)

16 esquiador.

3rTRIMESTRE

L’ENERGIA DELS CANVIS

22. Calcula l’energia potencial que proporciona una grua a un cos de 50 kg quan aixeca 30 m del terra.

23. Calcula l’energia cinètica d’una moto d’uns 450 kg de massa que viatja a una velocitat de 10 m/s

24. Calcula l’energia cinètica d’una persona de 58 kg que corre a una velocitat de 10 km/h.

25. L’operari anterior mou un carretó carregat que l’obliga a exercir una força de 900 newtons. Si recorre 10 metres amb el carretó, quant val el seu treball en joules?

Treball (W) = força (F)· distància (d)

Treball (W) = 900 newtons · ... metres Treball (W) = ... joules

26. Uneix amb fletxes.

(17)

17 que es transmet d’uns cossos a uns altres.

b. Energia gravitatòria Es troba en les ones sonores com la d’un sonar o la veu

c. Energia calorífica S’obté del vent

d. Energia elèctrica És l’energia que posseeixen els cossos en moviment.

e. Energia química Es troba emmagatzemada en l’interior de la Terra

f. Energia nuclear Es troba associada a les reaccions químiques

g. Energia eòlica És la transportada per les ones electromagnètiques

h. Energia radiant És la energia que té un cos degut a la seva posició

i. Energia sonora Es genera en les centrals elèctriques

j. Energia geotèrmica S’utilitza per produir electricitat en les centrals nuclears.

27. Completa els buits amb les paraules següents:

- Quan un objecte està en moviment, té...

Aquesta forma d’energia és més gran com més gran és la...de l’objecte.

- Una de les formes d’energia és més gran com més gran és la ... de l’objecte.

(18)

18 - Una de les formes d’energia més comunes és l’...,

perquè fa funcionar una gran quantitat d’aparells domèstics. - L’...també es coneix coma a calor. Una font

important de calor és el...

28. Observa el següent esquema d’una muntanya russa. Tenint en compte que al punt A es deixa anar la vagoneta perquè descendeix lliurement, contesta les preguntes.

a) En quin punt de la muntanya russa és més gran l’energia potencial? b) En quin punt de la muntanya russa és més gran l’energia cinètica? c) Ordena els punts de la muntanya russa de més a menys energia

potencial i de més a menys energia cinètica.

CALOR I TEMPERATURA

29.Efectua les següents transformacions d’escales termomètriques: a) 50ºC en K

b) 200K en ºC

30.Explica la diferència entre el concepte de calor i temperatura. 31.Com es condueix la calor en els casos següents? Raona la resposta. a) En sostenir una barra metàl·lica que és al foc, et pots cremar la mà. b) Les bombetes d’un llum desprenen una mica de calor.

c) Els cabells s’eixuguen amb l’assecador. 32.Relaciona segons el que correspongui:

(19)

19 Conductor tèrmic Aïllant tèrmic

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :