DO ANO ACADÉMICO 2007-2008 MEMORIA

53  Download (0)

Full text

(1)

MEMORIA

DO ANO ACADÉMICO 2007-2008

ervi zo d e N o rma liza ci ón L in gü íst ica

(2)

1. O Servizo de Normalización Lingüística……… 5

1.1. Persoal……… 6

1.2. Infraestrutura………. 8

1.2.1. Locais………. 8

1.2.2. Soporte informático………. 8

1.2.3. Internet……….. 8

1.2.4. Comunicacións………. 10

1.2.5. Biblioteca e documentación……… 11

1.3. Relacións con outros organismos……….. 11

1.3.1. Mediante convenio……… 11

1.3.2. Mediante participación……….. 12

1.3.3. Outros……… 15

1.4. Formación do persoal………. 16

1.4.1. Asistencia a cursos, congresos e xornadas……… 16

1.4.2. Conferencias, cursos e relatorios presentados………. 16

1.4.3. Participación en tribunais... 18

2. Asesoramento lingüístico……… 20

2.1. Xeneralidades... 21

2.2. Tarifas de determinadas tarefas de corrección e tradución.………... 21

2.2.1. Tarifas... 21

2.2.2. Valoración e resultados... 22

2.3. O Web...………... 22

2.4. Corrección... 22

2.4.1. Límites da corrección... 22

2.4.2. A autocorrección... 23

2.4.3. A distribución de correctores automáticos... 23

2.5. Calidade e eficacia no traballo de asesoramento... 23

2.6. Traballo realizado... 24

2.6.1. Corrección... 24

2.6.2. Tradución... 25

Índice xeral

(3)

2.6.3. Asesoramento puntual………. 26

2.6.4. Titorías... 26

2.7. Publicacións... 27

3. Formación………... 28

3.1. Cursos organizados……….... 29

3.1.1. Dirixidos ao persoal de administración e servizos……….... 30

3.1.1.1. Cursos de ferramentas informáticas para a lingua galega……….. 30

3.1.1.2. Cursos de comunicación de calidade a través do correo electrónico 30 3.1.1.3. Curso de comunicación escrita. Técnicas de redacción... 30

3.1.1.4. Curso de actualización de lingua galega. Nivel 3... 30

3.1.2. Dirixidos ao persoal docente e investigador...………... 31

3.1.2.1. Curso “obradoiro de expresión oral”... 31

3.1.2.2. Curso de recursos xurídicos en lingua galega”... 31

3.1.2.3. Curso de elaboración de unidades didácticas”... 31

3.1.2.4. Curso de reciclaxe de lingua galega para persoal docente”... 31

3.1.3. Dirixidos aos estudantes... 31

3.1.3.1. Cursos de redacción e deseño de traballos de investigación. 31 3.1.3.2. Cursos de lingua galega para non galegofalantes……... 32

4. Dinamización lingüística………... 35

4.1. Publicacións... 36

4.1.1. O Cartafol dixital... 36

4.1.2. O Cartafol en papel... ... 36

4.1.3. O Web... 37

4.2. Análises, informes e propostas………... 37

4.2.1. Uso do galego na docencia... 37

4.2.2. Uso do galego na investigación básica……….. 40

4.2.3. Proposta de actuacións para a Facultade de Dereito...…….. 41

4.2.4. Proposta de adopción do multilingüismo na USC... 43

4.3. Campañas……… 43

4.3.1. Queixas e consultas lingüísticas………. 43

4.3.2. Campaña de apoio ao uso do galego en traballos de investigación... 43

4.4. Apoio ás comisións de normalización lingüística dos centros………. 44

4.4.1. Coordinación……… 44

4.4.2. Premios á calidade lingüística……….. 44

4.4.3. Publicación de unidades didácticas... 45

4.4.4. Proposta de traducións... 45

4.4.5. Facultade de Administración e Dirección de Empresas... 45

(4)

4.4.6. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais... 45

4.4.7. Facultade de Dereito……… 46

4.4.8. Escola Politécnica Superior……… 46

5. Terminoloxía………... 47

5.1. O BD_SNL (Banco de termos do Servizo de Normalización Lingüística)…... 48

5.1.1. Inclusión de fontes terminográficas no BD_SNL………... 49

5.1.2. O bUSCatermos: informe de incidencia……...………... 49

5.2. Elaboración de produtos terminolóxicos...………... 51

5.2.1. Vocabularios... 51

5.3. Difusión de terminoloxía... 51

5.3.1. Difusión de vocabularios e léxicos... 51

5.3.2. O proxecto “Un idioma preciso”... 51

5.3.3. A rolda terminolóxica USC-Lexiterm... 52

5.4. A difusión de información terminolóxica………. 52

5.4.1. O Rexistro de proxectos terminolóxicos……… 52

5.4.2. Información sobre a produción terminográfica galega…...………….. 53

5.5. Produtos Realiter………... 53

(5)

O S ervizo de Normalización Ling üí st ica

1.1 Persoal 1.2 Infraestrutura

1.2.1 Locais

1.2.2 Soporte informático 1.2.3 Internet

1.2.4 Comunicacións

1.2.5 Biblioteca e documentación 1.3 Relacións con outros organismos

1.3.1 Mediante convenios 1.3.2 Mediante participación 1.3.3 Outros

1.4 Formación do persoal

1.4.1 Asistencia a congresos e xornadas 1.4.2 Conferencias, cursos e relatorios presentados

1.4.3 Asistencia a tribunais

(6)

1.1.Persoal

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) está constituído polas seguintes persoas:

• Director

Manuel C. Núñez Singala

• Técnicos de Normalización Lingüística Manuel Bermúdez Blanco

Xusto A. Rodríguez Río Isabel Vaquero Quintela

• Bolseiros

David Cobas Medín (ata novembro de 2007)

Rubén Fernández Rivadeneira (ata novembro de 2007) Sandra Vázquez Núñez (dende decembro de 2007) Henrique González Martínez (dende decembro de 2007)

• Administración

María Isabel Rial Otero (ata outubro de 2007)

Mª Carmen Fernández Gil (dende outubro de 2007 ata abril de 2008) María Isabel Rial Otero (dende abril de 2008)

Para a realización de cursos de lingua galega contouse coa colaboración das seguintes persoas:

Cursos de lingua galega para non galegofalantes Pilar Cordeiro Graña

Xurxo Fernández Carballido

Cursos de comunicación escrita: técnicas de redacción

Pilar Cordeiro Graña

Cursos de ferramentas informáticas para a lingua galega Leonardo Henrique Fernández Campos

(7)

Cursos de comunicación de calidade a través do correo electrónico

Rubén Fernández Rivadeneira Cursos de expresión oral

Olga Patiño Abeixón

Cursos de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación Ana García García

Concepción Diéguez Diéguez David Cobas Medín

Cursos de actualización de lingua galega. Nivel 3 Concepción Diéguez Diéguez

Para a realización de léxicos e vocabularios contamos co apoio e a colaboración de:

Vocabulario de medicina María Casas García Sonia Miguélez Ferreiro Carolina Pena Álvarez Iria Pereira

Adriana Rubín.

Sabela Sánchez Trigo Xoana Vázquez

Isabel Vidal Castiñeira

Vocabulario de morfoloxía externa, anatomía e histoloxía veterinaria.

Concepción Diéguez Diéguez Antón Lado Lago

Matilde Lombardero Fernández Marcos Pérez López

Margarita Rico Gómez Xosé Manuel Vidal Barral

(8)

1.2 Infraestrutura

1.2.1 Locais

O SNL ocupa un local de 140 metros cadrados no primeiro andar das Vivendas dos Catedráticos, na Avenida das Ciencias no Campus Sur de Santiago de Compostela.

Dispón, así mesmo, dun despacho propio nos locais da Vicexerencia do Campus de Lugo.

1.2.2 Soporte informático

A infraestrutura informática coa que conta na actualidade o SNL é a seguinte:

Campus de Lugo

 Un ordenador tipo PC, S.O. Windows XP

 Unha impresora láser, branco e negro Campus de Santiago

 6 ordenadores tipo PC, S.O. Windows XP

 Un ordenador portátil, tipo PC, S.O. Windows XP

 Unha impresora a cor, de inxección de tinta

 Dúas impresoras láser, branco e negro

 Un escáner

 Unha fotocopiadora-impresora láser

1.2.3 Internet

O SNL dispón dunha páxina web propia, aloxada no servidor xeral da USC.

http://www.usc.es/snl

(9)

Durante o curso de referencia continuouse coa ampliación de contidos en todas as áreas. Para facilitar o acceso á información deseñouse unha nova páxina de inicio coa intención de que resulte máis operativa a aquelas persoas que accedan ao web e carezan dunha idea clara da estrutura orgánica do Servizo.

(10)

1.2.4 Comunicacións

A infraestrutura de comunicacións ao dispor do SNL é a seguinte:

Para os dous campus existe, desde finais do curso 2000-2001, unha rede interna de uso exclusivo do SNL.

Campus de Lugo:

 A extensión telefónica 23582

 Os seguintes enderezos electrónicos:

Xeral

snl.lugo@lugo.usc.es SNL.Campus de Lugo Persoal

snlxusto@lugo.usc.es Xusto A. Rodríguez Río (ata xullo de 2008) xusto.rodriguez@usc.es Xusto A. Rodríguez Río (dende xullo de 2008)

Campus de Santiago

 Unha liña telefónica externa, o 981 528018

 As seguintes extensións telefónicas:

14494 Manuel Núñez Singala 14491 Isabel Vaquero Quintela 14493 Manuel Bermúdez Blanco 14490 Administración

14492 Bolseiros

 Conta, así mesmo, cos seguintes enderezos electrónicos:

Xerais

snlusc@usc.es SNL. Campus de Santiago snl218@si.usc.es Administración

Persoais

m.singala@usc.es Manuel Núñez Singala (dende xullo de 2008) snlisa@usc.es Isabel Vaquero Quintela (ata xullo de 2008)

isabel.vaquero.quintela@usc.es Isabel Vaquero (dende xullo de 2008)

(11)

mbermu@usc.es Manuel Bermúdez Blanco (ata xullo de 2008)

m.bermudez.blanco@usc.es Manuel Bermúdez Blanco (dende xullo de 2008) misabel.rial@si.usc.es María Isabel Rial Otero

sandra.vazquez4@rai.usc.es Sandra Vázquez Núñez

enrique.gonzalez1@rai.usc.es Henrique González Martínez

1.2.5 Biblioteca e documentación

O SNL conta cunha biblioteca constituída por arredor de 1 200 volumes especializados en temas de lingüística, ademais dun número indeterminado de revistas. Ofrécese un servizo de empréstito a todas aquelas persoas da comunidade universitaria que estean interesadas.

Durante o curso 2007-2008 engadíronse arredor de cincuenta novos volumes á biblioteca, entre exemplares adquiridos e doazóns.

Todos os exemplares de libros que forman a biblioteca están convenientemente introducidos nunha base de datos en soporte dixital.

O SNL conta así mesmo cun arquivo de documentación de campañas de normalización lingüística, cada un dos ítems correspondentes atópase arquivado nos locais do Servizo e ao mesmo tempo fichado en soporte informático.

Disponse igualmente dun arquivo de prensa que se alimenta de noticias relacionadas coa lingua e publicadas nos seguintes medios:

La Voz de Galicia El Correo Gallego Galicia Hoxe A Nosa Terra El País

1.3 Relacións con outros organismos

1.3.1 Mediante convenio

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia.

A USC asinou, no ano 2007, un convenio de colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta

(12)

de Galicia para levar a cabo un programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

Neste convenio acórdase a realización de cursos de lingua galega para estudantes, PAS e PDI; a elaboración de diverso material de apoio á docencia; a edición da revista O Cartafol en versión dixital e en papel; diversas accións para as comisións de normalización lingüística dos centros; o soporte de campañas dirixidas á promoción do uso da lingua galega en traballos de investigación e a realización dunha campaña para premiar os mellores traballos de curso en galego, entre outras accións. A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia contribúe cunha achega económica que ascende a 73.440 €.

Direction Terminologie et Industries de la Langue. Unión Latina.

Así mesmo mantéñense dous acordos de cooperación coa Unión Latina, en concreto coa súa Direction Terminologie et Industries de la Langue.

O primeiro deles, de ámbito xeral, ten como obxectivo levar a cabo accións comúns destinadas ao desenvolvemento de actividades terminolóxicas en Galicia, así como para o intercambio de información e documentación no eido da terminoloxía.

O segundo, específico, para formalizar a participación do SNL no proxecto LINMITER, un estudio sobre a terminoloxía nas linguas latinas minoritarias en Europa levado a cabo en colaboración coas seguintes institucións:

 Unión Latina. DTIL. París (Francia)

 Direcció General de Política Lingüística. Barcelona (España)

 Servici de la Lengua Occitana. Université Paul Valery. Montpellier (Francia)

 Centre de Recherches Corses en Lettres e en Sciences Humaines. Université de Corse. Córsega (Francia)

 PAPIROS. Libros in limba sarda. Núoros. Sardeña (Italia)

 Servisc de Planificazion y Elaborazion di Lingaz Ladin. Institut Cultural Ladin.

Vigo di Fassa (Italia)

 Dipartimento di lingue e letterature germaniche e romanze. Università di Udine.

Udine (Italia)

1.3.2 Mediante participación.

O SNL participa e coopera cos seguintes organismos:

(13)

Realiter. Rede Panlatina de Terminoloxía.

O SNL forma parte de Realiter desde o ano 1997 e dentro desta rede vén desenvolvendo diversos traballos no eido da terminoloxía en colaboración con outros organismos que a constitúen .

Por outra banda, o director técnico do Servicio é membro do Comité de Realiter, como representante da lingua galega nesta rede. En calidade de tal asistiu á IX Asemblea Xeral da Rede Panlatina de Terminoloxía que tivo lugar en Bertinoro, Emilia-Romagna, Italia, os días 8 e 9 de xuño de 2007.

Linmiter. Terminoloxía das Linguas Europeas Minoritarias

O SNL, en colaboración coa Unión Latina e co apoio da Comisión das Comunidades Europeas segue apoiando o proxecto LINMITER.

AETER. Asociación Española de Terminoloxía

O SNL é socio fundador da Asociación Española de Terminoloxía e como tal vén participando nas actividades organizadas pola dita asociación.

Concello de Santiago de Compostela. Comisión de Normalización Lingüística O director técnico do SNL é membro designado pola USC da Comisión de Normalización Lingüística do Concello de Santiago de Compostela, na que vén colaborando desde mediados do ano 2000 na elaboración primeiro e o seguimento despois do Plan Municipal de Normalización Lingüística para a dita entidade local.

Consello da Cultura Galega. Comisión Técnica de Linguaxes de Especialidade Xusto Rodríguez Río e mailo director técnico do Servizo son membros integrantes da Comisión Técnica de Linguaxes de Especialidade do Consello da Cultura Galega. O director do Servizo é o coordinador da devandita comisión que se extinguiu durante o curso de referencia.

(14)

Consello da Cultura Galega. Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia

Manuel Bermúdez Blanco forma parte desta comisión, que durante o presente curso celebrou catro reunións.

RITerm. Red Iberoamericana de Terminología

O Servizo de Normalización Lingüística é membro institucional de RITerm, organización en cuxos encontros e simposios veñen participando con diversa regularidade membros do Servizo.

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

O director do Servizo participa como experto no Proxecto para a avaliación e aprendizaxe de galego destinado a renovar o sistema de ensino non regrado de lingua galega para adultos. Durante o presente curso púxose en funcionamento o novo sistema de certificación de coñecemento da lingua galega, os Celga.

Consellería de Medio Rural.

Asinouse un acordo para a coedición, durante o ano 2008, dun Vocabulario de Veterinaria.

(15)

1.3.3 Outros

O SNL mantén intercambios de material e experiencias coas seguintes universidades do estado que posúen servizos lingüísticos:

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Universidade do País Vasco

Universidade Pública de Navarra

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat d’Alacant

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de les Illes Balears

Universitat Jaume I

Universitat de Lleida

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Valencia

Universitat de Vic

Mantéñense contactos e colaboracións con organismos involucrados na elaboración de terminoloxía científico-técnica

TERMIGAL. Servicio Galego de Terminoloxía. Galicia

Departamento de Filoloxía Galega e Latina. Universidade de Vigo. Galicia

TERMCAT. Cataluña.

Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. Cataluña

Departamento de Lingüística, Linguas Clássicas e Vernácula. Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos. Universidade de Brasilia. Brasil

Ass.I.Term. Associazione Italiana per la Terminologia. Roma. Italia

TERMAR. Grupo Argentino de Terminología. Buenos Aires. Arxentina.

Bureau de la Traduction. Direction de la Terminologie et de la Normalisation.

Travaux Publiques et Services Gouvernamentaux du Canada. Quebec. Canadá.

Office québécois de la langue française. Quebec. Canada.

Université de Paris VIII

Existen tamén intercambios de información, material e experiencias con multitude de servicios lingüísticos do país: de concellos, deputacións, audiencias provinciais, da Xunta de Galicia, medios de comunicación…

Mantéñense igualmente contactos regulares coa Mesa pola Normalización Lingüística.

(16)

1.4 Formación do persoal

1.4.1 Asistencia a cursos, congresos e xornadas

Curso de avaliación para os CELGA. Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Escola Galega de Administración Pública. Santiago de Compostela. 13 de novembro de 2007

Manuel Núñez Singala

I Seminario de Planificación Lingüística. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. 3 e 4 de decembro de 2007

Manuel Bermúdez Blanco Manuel Núñez Singala

Curso de avaliación Universidade do Minho. Braga. 22 de febreiro de 2008 Manuel Núñez Singala

X Asemblea Xeral da Rede Panlatina de Terminoloxía. Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona. 7 de maio de 2008 Manuel Núñez Singala

Foro de debate. Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. 10 e 20 de xuño de 2008

Manuel Bermúdez Blanco

Curso de verán “Traballando en lingua”Novas Tecnoloxías e Dinamización Lingüística. Universidade da Coruña. Concello de Carballo. Deputación da Coruña.

CTNL. A Coruña. Xullo de 2008 Isabel Vaquero Quintela

1.4.2 Conferencias, cursos e relatorios presentados

Curso de formación de profesores de galego. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Facultade de CC. Políticas. 17 de outubro de 2007.

Docencia no módulo de 4 horas “Enfoque comunicativo e Marco europeo común de referencia para as linguas. Os Celga”

Manuel Núñez Singala

Presentación da Guía de conversa universitaria Universidade de Barcelona.

Barcelona 24 de outubro de 2007.

Manuel Núñez Singala

(17)

Curso Adquisición de ferramentas e recursos para a normalización lingüística do material docente. Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Psicoloxía.

Santiago de Compostela. Outubro de 2007 Manuel Bermúdez Blanco

Curso de lingua galega para docentes. Impartición dun módulo sobre “Habilidades comunicativas en galego” de 3 horas lectivas. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Santiago de Compostela e Noia. Novembro de 2007.

Manuel Núñez Singala

Mesa redonda Servizos de Normalización Lingüística universitarios. Facultade de CC. da Educación. Universidade da Coruña. A Coruña. 15 de novembro de 2007

Manuel Núñez Singala

III Premio Luísa Villalta de iniciativas normalizadoras na Universidade da Coruña. Participación como membro do xurado. Facultade de CC. da Educación da Universidade da Coruña. A Coruña. 15 de novembro 2007. A Coruña.

Manuel Núñez Singala

Curso de ferramentas informáticas aplicadas ao traballo terminolóxico. Sociedade Galega de Terminoloxía. Departamento de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo. Santiago de Compostela, 22-30 de novembro de 2007

Xusto A. Rodríguez Río

Curso de Unidades Didácticas. Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Facultade de Psicoloxía. Santiago de Compostela.

Novembro de 2007

Manuel Bermúdez Blanco

Curso de formación de profesores de galego. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Facultade de Química. 10 de decembro de 2007.

Docencia no módulo de 4 horas “Enfoque comunicativo e Marco europeo común de referencia para as linguas. Os Celga”

Manuel Núñez Singala

Mesa redonda sobre a lingua galega na universidade. Observatorio da Lingua Galega. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 18 de decembro de 2007

Manuel Núñez Singala

Curso Linguaxe xurídica en galego: recursos. Servizo de Normalización Lingüística da USC. Plan de Formación e Innovación Docente da USC. Febreiro de 2008

Manuel Bermúdez Blanco Xusto A. Rodríguez Río

(18)

Isabel Vaquero Quintela

Curso Interuniversitario de Actualización Para Profesores de Español. Docencia de 40 horas sobre “Didáctica del léxico” Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de Educación en Brasil, Embajada de España. Universidade de Santiago de Compostela. Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 7 ao 18 de xaneiro de 2008.

Manuel Núñez Singala

Curso de lengua española para profesores portugueses. Impartición dun módulo de 2,30 h sobre “Didáctica y metodología: el léxico”. Encuentro de profesores portugueses y españoles en el marco de la acción eTwinning. Cursos Internacionais, Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 31 de xaneiro de 2008

Manuel Núñez Singala

Curso de formación de profesores de galego. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Facultade de Química. 18 de febreiro de 2008.

Docencia no módulo de 4 horas “Enfoque comunicativos e Marco europeo común de referencia para as linguas. Os Celga”

Manuel Núñez Singala

Conferencia O galego e a Universidade de Santiago de Compostela. IES Félix Múriel. Rianxo. 28 de marzo de 2008

Isabel Vaquero Quintela

Conferencia Normalización lingüística en Galicia: simplificacións e prexuízos IES Virxe do Mar. Noia. 2 de abril de 2008. IES de Ordes. Ordes. 14 de abril de 2008. IES de Boiro. Boiro. 22 de maio de 2008

Manuel Núñez Singala

Curso de formación en linguaxes específicas. Docencia nun módulo de

“Habilidades comunicativas e recursos para a linguaxe administrativa”, de 3 horas lectivas. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Hotel San Francisco. Santiago de Compostela. Maio de 2008

Manuel Bermúdez Blanco

Curso de planificación lingüística e novas ferramentas de formación da lingua galega. Docencia nun módulo de “Ferramentas para o uso do galego”. Escola Galega de Administración Pública. Santiago de Compostela. Xuño de 2008

Isabel Vaquero Quintela

Curso de formación en linguaxes específicas. Docencia nun módulo de

“Habilidades comunicativas e recursos para a linguaxe administrativa”, de 3 horas lectivas. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Hotel San Francisco. Santiago de Compostela. Xuño de 2008

(19)

Manuel Bermúdez Blanco

Curso de Unidades Didácticas. Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Escola Politécnica Superior. Lugo. Xuño de 2007

Manuel Bermúdez Blanco

Curso de formación en linguaxes específicas. Docencia nun módulo de

“Habilidades comunicativas e recursos para a linguaxe administrativa”, de 3 horas lectivas. Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Hotel San Francisco. Santiago de Compostela. 12 de xullo de 2008

Manuel Núñez Singala

1.4.3 Participación en tribunais Manuel Núñez Singala

 Arquitecto

 Enfermeiras

 Técnico da Oficina de Relacións Exteriores

 Auxiliares de Bibliotecas Isabel Vaquero Quintela

 Arquitecto Técnico

 Auxiliares Administrativos

 Técnico de Refugallos

 Técnico en Microscopía Electrónica

 Técnico de normalización lingüística da Deputación da Coruña

(20)

Responsable da área

Manuel Bermúdez Blanco

A sesoramen to lin güí st ico

2.1 Xeneralidades

2.2 Tarifas de determinadas tarefas de corrección e tradución

2.2.1 Tarifas

2.2.2 Valoración e resultados 2.3 O Web

2.4 Corrección

2.4.1 Límites da corrección 2.4.2 A autocorrección

2.4.3 A distribución de correctores automáticos 2.5 Calidade e eficacia no traballo de asesoramento 2.6 Traballo realizado

2.6.1 Corrección 2.6.2 Tradución

2.6.3 Asesoramento puntual 2.6.4 Titorías

2.7 Publicacións

(21)

2.1 Xeneralidades

A área de asesoramento ten como tarefas principais a corrección, o asesoramento puntual e a tradución de documentos. Un técnico actúa como responsable da área e ocúpase da súa coordinación. Durante o curso de referencia estiveron dous bolseiros adscritos especificamente a esta área.

2.2. Tarifas de determinadas tarefas de corrección e tradución

Neste período 2007-2008 seguiron vixentes, sen modificacións con respecto ao curso anterior, as tarifas para determinados traballos de corrección e de tradución. Trátase dunha tarificación pensada para tres casos:

1) Grupos de investigación que sexan contratados para desenvolver un traballo para fóra da USC.

2) Empresas con participación da USC

3) Empresas alleas á USC pero que teñan unha relación puntual con ela.

O que se pretende con este sistema é:

1) Ofrecer un mellor servizo á comunidade universitaria

2) Darlle valor a aquelas empresas ou grupos que fan as cousas en galego 3) Captación de recursos externos.

2.2.1 Tarifas

O Consello de Dirección aprobou, por proposta do SNL, as seguintes tarifas:

Servizo de Normalización Lingüística 2007

Traduc. Grupo Investigac. (por palabra) cast-galego Linguaxe común 0,020 €

Traduc. Grupo investigación (por palabra) cast-galego. Linguaxe especializada 0,030 €

Corrección galego. Grupo Investigación. Linguaxe común 0,005 €

Corrección galego. Grupo Investigación. Linguaxe especializada 0,008 €

Traduc. Castelán-galego. Empresas con participación da USC (por palabra). Linguaxe común 0,030 €

Traduc. Castelán-galego. Empresas con participación da USC (por palabra). Linguaxe espec. 0,040 €

Correción Galego. Empresas con participación da USC (por palabra). Linguaxe común 0,010 €

Correción Galego. Empresas con participación da USC (por palabra). Linguaxe especial. 0,015 €

Traduc. Castelán-Galega. Empresas alleas á USC (por palabra). Linguaxe común 0,050 €

Traduc. Castelán-Galega. Empresas alleas á USC (por palabra). Linguaxe especializada 0,060 €

Corrección Galego. Empresas alleas á USC. Linguaxe común 0,015 €

Corrección Galego. Empresas alleas á USC. Linguaxe especializada 0,025 €

Recargo por urxencia 10%

(22)

2.2.2 Valoración e resultados

A valoración dos usuarios verbo do establecemento destas tarifas é positivo. Non se deron casos de desacordo explícito coa medida despois de darmos as explicacións convenientes.

Durante o período 2007/2008 o SNL recadou a cantidade de 2700 € por este concepto

2.3 O Web

Ter un web completo e actualizado permite mellorar a atención ao usuario e facer máis rendibles moitas das actuacións que se levan a cabo. Por un lado, estende a atención a todo o horario laboral e, polo outro, utiliza formatos dixitais no canto dos formatos tradicionais, máis caros e menos dinámicos.

O web da área de asesoramento inclúe máis de 250 páxinas cheas de información e de recursos útiles para o usuario. Está distribuído en seis seccións:

corrección de textos

tradución de textos

resolución de consultas lingüísticas

deseño de documentos

establecemento de fundamentos propios da USC

recursos (dicionarios, correctores, etc.)

2.4 Corrección

2.4.1 Límites da corrección

O labor de corrección que se leva a cabo no SNL da Universidade quere ir máis aló da reparación textual. A corrección ten que cumprir unha función formativa e debe ser resultado da estratexia que marque a planificación lingüística.

Como principio básico establécese unha análise previa á corrección, e a aplicación duns criterios que marcan a diferenza entre os documentos que se corrixen e os que non. Dependendo tamén destes criterios, aplícanse uns sistemas de corrección que se adecúan aos diferentes tipos de documento.

(23)

2.4.2 A autocorrección

O sistema de corrección establecido, a través do sistema de control de cambios (http://www.usc.es/snl/asesora/correccion/controlcambios_correccion.htm) e a autocorrección previa coa utilización de verificadores automáticos, pretenden facer o usuario autosuficiente e, polo tanto, menos dependente da corrección feita polo SNL. Á parte disto, se non se parte, por principio, que a corrección dun texto é responsabilidade do seu autor, non haberá posibilidade de que se forme e que mellore.

2.4.3 Distribución de correctores ortográficos

Para facer a distribución de correctores ortográficos utilízase a plataforma do web (http://www.usc.es/snl/asesora/correccion/corrector_correccion.htm). Deste xeito, pódense ofrecer as versións últimas de cada produto. Isto non quita que haxa que facer tamén envío, nalgúns casos, de correctores en soporte físico (CD-Rom).

2.5 Calidade e eficacia no traballo de asesoramento

De todos os traballos desenvolvidos en corrección e tradución hai que destacar que na maior parte das veces se cumpriron os prazos de execución.

Das arredor de 255 actuacións, só 20 (o 8%), non puideron ser satisfeitas no tempo solicitado polo usuario. Hai que ter en conta que o nivel de eficacia é alto pois as datas de entrega solicitadas son as que fixa o usuario, o que nalgúns casos roza o imposible.

Por outra banda cómpre ter presente que 58 actuacións, (o 23%) foron entregadas antes do prazo fixado para iso polo solicitante. E a maioría das veces, (o 69%) o prazo previsto foi que se cumpriu.

Antes de prazo

23%

Despois de prazo

8%

No prazo previsto

69%

Grao de cumprimento de prazos

(24)

2.6 Traballo realizado

Durante o curso de referencia, a o SNL procesou un total 8.787 folios. Destes, 2.355 corresponden a traducións, e 6.432 a correccións..

Traducións

Correccións 2355

6432

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2.6.1 Corrección

Verbo das correccións realizadas, os datos máis relevantes son os que se mostran nas seguintes gráficas:

1700

3102

1630

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Estudantes PDI PAS

S1

Distribución de páxinas corrixidas por colectivos

(25)

O número de páxinas corrixidas nos colectivos de estudantes e de PAS descende respecto a exercicios anteriores en varios centos de páxinas. Probablemente sexa debido a unha maior competencia lingüística nestes grupos, nos que a formación en lingua galega leva desenvolvéndose con intensidade dende hai anos. No que toca ao colectivo do PDI, o número de correccións solicitadas ascende de maneira significativa, motivado, sen dúbida, polas actuacións centradas en determinados centros de ensino a través de cursos de unidades didácticas.

2.6.2 Tradución

A tradución que se levaba a cabo no SNL era, basicamente, do castelán ao galego, agás algúns casos illados de documentación que teña que ser efectiva fóra de Galicia. Na actualidade esta tendencia mudou motivado polas posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. O caso é que a través dos tradutores automáticos ofrecemos a posibilidade a determinados usuarios de que fagan o material en galego para que nós, en casos concretos, desenvolvamos a tradución ao castelán.

Unha vez máis destaca a demanda notable deste tipo de servizo por parte do persoal docente e investigador.

55

1499

801

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Estudantes PDI PAS

S1

(26)

1153

1202

1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210

Galego-Castelán Castelán-Galego

S1

2.6.3 Asesoramento puntual

O asesoramento puntual en tempo real (presencial ou telefónico) ou o recibido por correo electrónico ten moita importancia e é un dos labores que mellores resultados ofrece en canto á satisfacción dos usuarios. No período actual rexeitouse de maneira sistemática o requirimento deste servizo por persoas alleas á Universidade, foran do contorno galego ou non.

2.6.4 Titorías

Durante este período desenvolvéronse dous cursos para PDI. Con eles pretendíase que o alumnado (profesorado da USC) fose quen de elaborar unha unidade didáctica de calidade e en galego dalgunha materia das que dá clases na Universidade. O responsable da Área de Asesoramento participou na docencia dos cursos e na coordinación (compartida con Isabel Vaquero e Concha Losada) dos cursos desenvolvidos en Compostela.

Os cursos desenvolvéronse en clases presenciais e, ademais, cunha forte carga de apoio ao alumnado a través de titorías personalizadas. Á parte disto e fóra de programa, fixéronse xuntanzas en grupos para solucionarmos dúbidas, intercambiar experiencias, etc.

2.7 Publicacións

(27)

Destaca neste apartado a publicación de dezasete unidades didácticas feitas por profesores universitarios de diferentes facultades. De cada unha dela tirouse unha edición en papel dun mínimo de oitenta exemplares, aínda que dalgunha delas, por seren materias con moitos alumnos, tiveron que facerse máis de douscentos.

O Servizo tamén colaborou coa publicación do libro Dieta atlántica e Dos ábacos aos computadores.

(28)

Responsable da área

Manuel Núñez Singala

F ormación

3.1 Cursos organizados

3.1.1 Dirixidos ao persoal de administración e servizos

3.1.1.1 Cursos de ferramentas informáticas para a lingua galega

3.1.1.2 Cursos de comunicación de calidade a través do correo electrónico

3.1.1.3 Cursos de comunicación escrita. Técnicas de redacción

3.1.1.4 Cursos de actualización de lingua galega. Nivel 3 3.1.2 Dirixidos ao persoal docente e investigador

3.1.2.1 Curso “obradoiro de expresión oral”

3.1.2.2 Curso de recursos xurídicos en lingua galega 3.1.2.3 Curso de elaboración de unidades didácticas

3.1.2.4 Curso de reciclaxe de lingua galega para persoal docente

3.1.3 Dirixidos aos estudantes

3.1.3.1 Cursos de redacción e deseño de traballos de investigación

3.1.3.2 Cursos de lingua galega para non galegofalantes

(29)

3.1 Cursos organizados

Durante o curso 2007-2008 o Servizo de Normalización Lingüística organizou un total de 19 cursos relacionados coa lingua, coa seguinte distribución:

 3 cursos de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico I

 3 cursos de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico II

 4 cursos de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación

 1 curso de comunicación escrita, técnicas de redacción

 1 curso de ferramentas informáticas para a lingua galega

 1 curso de elaboración de unidades didácticas

 1 curso de comunicación de calidade a través do correo electrónico

 2 obradoiros de expresión oral

 1 curso de reciclaxe de lingua galega

 1 curso de recursos xurídicos en lingua galega

 1 curso de actualización de lingua galega nivel 3 Por campus, a distribución foi a seguinte:

 Campus de Santiago de Compostela: 14 cursos

 2 cursos de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico I

 2 cursos de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico II

(Estes cursos organízaos o Centro de Linguas Modernas co apoio e financiamento do Servizo de Normalización Lingüística)

 1 curso de ferramentas informáticas para a lingua galega

 2 obradoiros de expresión oral para docentes

 1 curso de comunicación de calidade a través do correo electrónico

 3 cursos de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación

 1 curso de actualización de lingua galega nivel 3

 1 curso de reciclaxe de lingua galega para persoal docente

 1 curso de recursos xurídicos en lingua galega para a Fac. de Dereito

 Campus de Lugo: 8 cursos

 1 curso de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico I

 1 curso de lingua galega para non galegofalantes, do nivel Básico II

 1 curso de redacción e deseño de traballos de investigación

 1 curso de comunicación escrita, técnicas de redacción

 1 curso de elaboración de unidades didácticas

O número total de estudantes matriculados nos cursos do SNL foi de 217 persoas, das cales 156 realizaron os cursos no Campus de Santiago e 61 no Campus de Lugo.

(30)

3.1.1 Dirixidos ao persoal de administración e servizos

Os cursos orientados ao persoal de administración e servizos (PAS) organízanse conxuntamente co Servizo de Planificación e Programación de PAS.

3.1.1.1 Cursos de ferramentas informáticas para a lingua galega

Con estes cursos preténdese divulgar a existencia e o funcionamento de todos aqueles programas informáticos que poidan resultar útiles para a mellora da comunicación en lingua galega, desde correctores informáticos ou tradutores automáticos ata os recursos en liña máis útiles para a lingua galega, manuais de estilo, dicionarios en liña, etc. O número de asistentes a este curso foi de 20 persoas, durante o curso de referencia organizouse un único curso deste tipo no campus de Santiago.

3.1.1.2 Cursos de comunicación de calidade a través do correo electrónico

Este curso oriéntase ao PAS da Universidade que faga un uso frecuente de programas de correo electrónico e que desexe:

Optimizar as técnicas de redacción en canto ao correo electrónico

Coidar a calidade, efectividade e rigor da comunicación electrónica

Aplicar criterios de coherencia, cohesión e adecuación nas mensaxes electrónicas

O curso ten unha duración de 10 horas e tivo lugar un único curso en Santiago de Compostela ao que asistiron 15 persoas

3.1.1.3 Cursos de comunicación escrita, técnicas de redacción

Estes cursos diríxense ao persoal de administración e servizos que teña, entre as súas atribucións, a de redactar calquera tipo de textos, administrativos ou non. Foi organizado un único curso no campus de Lugo ao que asistiron 24 persoas.

3.1.1.4 Cursos de actualización de lingua galega. Nivel 3

Os cursos de actualización de lingua galega 3 diríxense ao persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela que desexen actualizar os seus coñecementos xerais en lingua galega e presentarse á proba do nivel Celga 3

A duración dos cursos é de 60 horas. Tivo lugar un curso no campus de Santiago de Compostela no que se matricularon 15 persoas.

(31)

3.1.2 Dirixidos ao persoal docente e investigador

Varios destes cursos teñen lugar de xeito coordinado co Programa de Formación e Innovación Docente da USC.

3.1.2.1 Curso “obradoiro de expresión oral”

Este tipo de curso persegue a mellora da lingua oral e das funcións comunicativas en lingua galega dos asistentes. Tiveron lugar 2 cursos e o número total de asistentes foi de 22 persoas. Os dous cursos tiveron lugar no campus de Santiago.

3.1.2.2 Curso de recursos xurídicos en lingua galega

Con este curso pretendeuse fornecer aos docentes participantes de ferramentas e recursos de variada índole que tivesen un punto en común entre o mundo do dereito e da lingua. Tivo lugar un único curso no campus de Santiago de Compostela.

3.1.2.3 Curso de elaboración de unidades didácticas

Trátase dun curso no que se aborda a elaboración de diversas unidades didácticas cunha elevada calidade lingüística. Tiveron lugar dou cursos, un en cada un dos dous campus que, tal e como se expón no apartado 2.7, desembocaron na edición de dezasete unidades didácticas.

3.1.2.4 Curso de reciclaxe de lingua galega para persoal docente

Co presente curso preténdese unha posta ao día dos coñecementos de lingua galega dos asistentes. O curso tivo lugar en Santiago de Compostela.

3.1.3 Dirixidos aos estudantes

3.1.3.1 Cursos de redacción e deseño de traballos de investigación

Estes cursos diríxense preferentemente a todos aqueles estudantes que estean elaborando ou pensen redactar no futuro un traballo de investigación. Son un complemento ás axudas para a redacción e defensa en lingua galega de teses de doutoramento, memorias de licenciatura, traballos de investigación tutelados e proxectos de fin de carreira (véxase máis adiante 4.1.4)

Estes cursos computan un crédito de libre configuración.

(32)

Durante o curso de referencia realizáronse catro cursos, cun total de 66 matriculados.

Tres dos cursos tiveron lugar no campus de Compostela e un no campus de Lugo.

3.1.3.2 Cursos de lingua galega para non galegofalantes

Organízanse en dous niveis básicos que reciben o nome de Básico I e Básico II, o primeiro deles dirixido a persoas con nulos ou moi escasos coñecementos de lingua galega; e o segundo orientado a aqueles que, cando menos, sexan capaces de expresarse nesta lingua.

Durante o período de referencia tiveron lugar seis cursos: tres deles do nivel Básico I, un no campus de Lugo e dous no campus de Santiago; e outros tres do nivel Básico II, un no campus de Lugo e dous no campus de Santiago. O total de matriculados nestes cursos foi de 150 persoas..

Cada curso computou tres créditos de libre configuración.

A procedencia é a que figura na seguinte gráfica:

Fóra de España

España 67

38

0 10 20 30 40 50 60 70

(33)

A orixe dos matriculados de fóra do Estado español é a seguinte:

Alemaña Arxentina

Austria Bélxica Brasil Ecuador EE.UU.

Finlandia Francia

Grecia

Italia México

Polonia

Portugal Rumanía

Suíza

Uruguai Venezuela Xapón

Os datos numéricos concretos son os que se mostran a seguir:

Alemaña 6

Arxentina 2

Austria 1

Bélxica 1

Brasil 2

Ecuador 2

EE.UU. 1

Finlandia 1

Francia 3

Grecia 1

Italia 4

México 1

Polonia 6

Portugal 1

Rumanía 1

Suíza 1

Uruguai 1

Venezuela 1

Xapón 2

(34)

Verbo da procedencia daqueles estudantes doutras comunidades autónomas, o resultado é o seguinte:

Andalucía

Asturias

C. De Murcia

C. Valenciana Cantabria Castela-A Mancha Castela-León Cataluña

Galicia Illas Baleares

Illas CanariasMadrid País Vasco

Sen especif.

Os datos numéricos de referencia da anterior gráfica son os que se mostran a seguir:

Andalucía 6

Asturias 8

C. De Murcia 1

C. Valenciana 2

Cantabria 2

Castela-A

Mancha 2

Castela-León 1

Cataluña 14

Galicia 12

Illas Baleares 3

Illas Canarias 2

Madrid 1

País Vasco 7

Sen especif. 3

(35)

Responsable da área

Isabel Vaquero Quintela

Dinamización lingüí st ica

4.1 Publicacións

4.1.1 O Cartafol dixital 4.1.2 O Cartafol 4.1.3 Web

4.2 Análises, informes e propostas 4.2.1 Uso do galego na docencia

4.2.2 Uso do galego na investigación básica

4.2.3 Proposta de plan de actuacións para a Facultade de Dereito

4.3.4 Proposta de adopción do multilingüismo na USC 4.3 Campañas

4.3.1 Queixas e consultas lingüísticas

4.3.2 Campañas de apoio ao uso do galego en traballos de investigación

4.4.Apoio ás comisións de normalización lingüística dos centros

4.4.1 Coordinación

4.4.2 Premios á calidade lingüística 4.4.3 Publicación de unidades didácticas 4.4.4 Proposta de traducións

4.4.5 Facultade de Administración e Dirección de Empresas

4.4.6 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 4.4.7 Facultade de Dereito

4.4.8 Escola Politécnica Superior

(36)

4.1 Publicacións 4.1.1 O Cartafol dixital

Durante o curso 2007-2008 a área planificou, coordinou, elaborou e publicou os números 36 a 43, correspondentes aos meses de outubro a abril, d’O Cartafol dixital.

Isto supuxo:

A elaboración de 51 artigos publicados na sección “Con creto”, destinada preferentemente a informar de novas sobre a lingua tanto na USC como fóra

• delaO seguimento mensual da prensa para a elaboración da sección “Ruxe-ruxe”, para a que se redactaron 75 resumos de novas coas súas respectivas ligazóns

• A coordinación dos traballos de elaboración de artigos para as seccións “Pasa a folla”.

• O seguimento de diferentes eventos relacionados coa lingua, sobranceiramente na USC para informar na sección “Axenda”, que deu como resultado 67 eventos.

Para difundir a publicación de cada número utilízase a rolda propia da Universidade de Santiago de Compostela, USC-Difusión, que cuns 6.000 subscritores fai chegar a información puntualmente a todo o persoal docente e investigador e a todo o PAS.

Tamén se difunde entre o estudantado, a través da lista USC-estudantes.

O Xornal electrónico da USC adoita facerse eco da publicación de cada número, e mesmo dalgunha das informacións con certo detalle.

Ademais, fíxoselle chegar tamén por correo electrónico a unha serie de contactos externos:

o Medios de comunicación (30)

o Centros de referencia en lingua galega (16)

o Organizacións de promoción e defensa da lingua galega (9) o Outros servizos lingüísticos e de normalización (31)

o Compromisos en Galicia (84) o Compromisos fóra de Galicia (14) 4.1.2 O Cartafol en papel

Planificouse, coordinouse, elaborouse e difundiuse os números 40, 41 e 42 d’O Cartafol. En total, redactáronse 33 artigos, mais os contidos correspondentes ás dúas seccións fixas do boletín.

(37)

Cómpre lembrar que os seus contidos son diferentes aos da versión dixital, e que non busca tanto a actualidade ou informar de actividades, como ofrecer unha panorámica sobre a lingua na USC con maior reflexión e profundidade.

A maquetación e impresión d’O Cartafol realízase na Imprenta da Universidade, a plena satisfacción por parte da Área.

Faise unha tiraxe de 4.000 exemplares que se difunden practicamente na súa totalidade na USC, a través dos diferentes centros, departamentos e servizos, de acordo cun reparto proporcionado ao número de lectores potenciais en cada un deles. Nos centros en que existe comisión de normalización lingüística, é a ela á que se lle fai chegar o envío. Así dende o SNL faise un total de 62 envíos diferentes, que reparten case 3.900 exemplares en toda a Universidade.

4.1.3 O Web

Os contidos relacionados coa dinamización lingüistica artéllanse arredor de catro eixes:

• Actividades

• Comisións de normalización lingüística

• O galego na docencia

• Documentos e recursos

En total, arestora o web de dinamización conta con 51 páxinas html, das cales 9 conteñen formularios interactivos, e con 79 documentos. Procurouse non superar o terceiro nivel de profundidade á hora de distribuír os contidos.

Actualizáronse durante este curso os contidos referidos ás actividades (concursos, cursos...) e aos datos de uso do galego na docencia.

4.2 Análises, informes e propostas 4.2.1 Uso do galego na docencia

A aplicación XesCampus proporciónanos dende o curso 2003-2004 datos referidos ao uso de idiomas nas horas de docencia na USC, segundo o POD. A Área de Dinamización Lingüística encárgase da explotación destes datos, así como da súa publicación e difusión a través d’O Cartafol.

Aínda que cómpre considerar os datos concretos con precaución, o Plan de Organización Docente amosa as grandes tendencias sobre o uso dos idiomas na docencia.

O castelán segue sendo o idioma maioritario de docencia da USC, e o galego, a lingua da quinta parte da actividade docente. A presenza doutros idiomas non oficiais na USC na docencia suma case un 5%.

(38)

Linguas da docencia na USC. Curso 07- 08 (Porcentaxes sobre horas de clase, segundo o POD)

Portugués 0,59%

Castelán 74,87%

Inglés 2,01%

Galego 20,16%

Outros 2,36%

Servizo de Normalización Lingüística. Elaboración propia a partir dos datos tirado do POD do curso 2007-2008

Como se pode apreciar na seguinte gráfica, non hai grandes mudanzas dende o curso 2003-2004:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Castelán Galego Inglés Outros Portugués

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Os case 8 puntos que baixa o uso do castelán (82,40% ao 74,87%) non son enteiramente a prol do uso do galego, que só sobe do 17,60% ao 20,16%: menos de 3

(39)

puntos. Semella máis achacable a un lixeiro aumento dos datos referidos a outros idiomas, debido probablemente á mellora na consignación dos usos lingüísticos.

Ao debullar os datos por departamentos:

 0% de uso do galego: 20 departamentos

 Ata o 25% das súas horas docentes en galego: 32 departamentos (dous menos có curso anterior). Deles, 17 non chegan ao 10% de docencia en galego.

 Entre o 25% e o 50% das súas horas de clase en galego: 17 departamentos (4 máis ca no curso anterior)

 Máis do 50% das súas horas docentes en galego: 10 departamentos

Dos 78 departamentos existentes na USC, 8 non impartiron nin unha soa hora de docencia en galego durante os últimos cinco cursos:

•Filoloxía Alemá

•Física da Materia Condensada

•Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

•Obstetricia e Xinecoloxía

•Dermatoloxía e Otorrinolaringoloxía

•Xenética

No outro extremo, hai 7 departamentos que durante os últimos cinco anos impartiron máis do 50% da súa docencia en galego, cumprindo co modelo lingüístico desexado para a USC:

03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Filoloxía Galega 83,33% 54,51% 69,97% 68,86% 64,46%

Economía Aplicada 67,41% 57,90% 54,52% 56,04% 55,10%

Filosofía e Antropoloxía Social 68,24% 65,15% 71,41% 69,39% 65,87%

Historia Contemporánea e de América 56,33% 70,80% 78,78% 74,58% 82,97%

Historia e Institucións Económicas 70,79% 71,09% 72,36% 79,10% 88,00%

T. da Educación, Hª da Educación e Pedagoxía

Social 65,62% 73,83% 88,99% 78,85% 70,23%

Ciencias da Comunicación 70,32% 74,86% 91,64% 85,19% 87,66%

Ao debullar os datos por titulacións:

• 0% de uso do galego en 2 titulacións (Filoloxía Francesa e a Diplomatura en Relacións Laborais que se imparte na Escola adscrita de Lugo) e en 3 especialidades (Industrias Agrarias e Alimentarias e mais Mecanización e Construcións Rurais de Enxeñaría Técnica Agrícola; así como Enfermaría Obstétrico-Xinecolóxica).

• 38 titulacións e especialidades que non superan o 25% das horas docentes en galego. 14 non chegan nin ao 10% e por orde ascendente son

(40)

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA

GRADUADO EN CIENCIAS CRIMINOLÓXICAS E DA SEGURIDADE PÚBLICA LICENCIATURA EN FILOLOXÍA INGLESA

LICENCIATURA EN MEDICINA LICENCIATURA EN ODONTOLOXÍA LICENCIATURA EN FARMACIA LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ALEMÁ LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ITALIANA LICENCIATURA EN QUÍMICA

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA PORTUGUESA

ENX. TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSPORTES E SERVIZOS URBANOS [L]

LICENCIATURA EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS [L]

LICENCIATURA EN BIOLOXÍA

ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA, ESPEC. EN HORTOFRUTICULTURA E XARDINARÍA [L]

LICENCIATURA EN DEREITO LICENCIATURA EN VETERINARIA [L]

• Entre o 25% e o 50% de horas docentes en galego: 14 titulacións

• Máis do 50% de horas docentes en galego: 10 titulacións

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 46,98% 53,02%

LICENCIATURA EN PEDAGOXÍA 43,39% 56,61%

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOXÍA 40,78% 59,22%

LICENCIATURA EN COMUNIC. AUDIOVISUAL (Coa Uvigo) 32,73% 67,27%

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ROMÁNICA 26,09% 73,91%

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 19,16% 80,84%

LICENCIATURA EN XORNALISMO 11,87% 88,13%

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA [L] (ADSCRITA) 0,41% 94,42%

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA 0,00% 100,00%

4.2.2 Uso do galego na investigación básica

Como todos os anos a Área de Dinamización estudou a principios de 2008os resultados das campañas de axuda do ano 2007á realización en galego de traballos de investigación básica: teses, memorias de licenciatura, proxectos de fin de carreira e traballos de investigación tutelados (TIT).

Durante o ano 2007 beneficiáronse destas axudas:

9 teses de doutoramento (7,20 %)

2 memorias de licenciatura (3,40%)

71 proxectos de fin de carreira (15,50%)

6 traballos de investigación tutelados (1,10%)

A evolución das axudas solicitadas ao longo dos últimos dez anos reflíctese na seguinte gráfica:

(41)

Evolución das axudas para o uso do galego nos traballos de investigación básica

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

Nº de axudas solicitadas

Teses Memorias Prox ectos TIT

O uso do galego está consolidado dende hai anos nas teses e nos proxectos de fin de carreira. No caso das teses o galego anda entre un 14,07% e un 7,10%; o uso do castelán diminúe paulatinamente ata un 71%, aumentando a utilización do portugués (8,10%) e doutras linguas (19%). A EPS e a Facultade de Ciencias son os únicos centros onde se utiliza de xeito regular a lingua galega nos proxectos de fin de carreira.

Pola súa banda, estas convocatorias de axudas semellan non callar ben nos TIT e as memorias de licenciatura.

4.2.3 Proposta de actuacións para a Facultade de Dereito

A Comisión de Normalización Lingüística do Claustro recomendou en maio de 2007

“Desenvolver accións de extensión do uso da lingua na docencia focalizando os esforzos nun par de centros, a modo de experiencia piloto que poida ser ampliada no futuro.”

O Consello de Dirección encargoulle esta tarefa ao Servizo de Normalización Lingüística, e dende o SNL propuxemos focalizar os esforzos estratexicamente en dous centros: Ciencias da Educación e Dereito. No caso de Dereito, a escolla está baseada en tres razóns principais:

impacto na USC, polo número de alumnos e alumnas do centro

impacto positivo das actuacións na sociedade galega

trátase dun centro cun índice de uso do galego na docencia moi por debaixo dos obxectivos propostos na Liñas xerais da programación plurianual 2007-2010.

(42)

Para elaborar o plan piloto partimos un estudo en profundidade do centro, que implicou a recolleita de numerosos datos e información. Logo realizouse unha diagnose sobre os puntos débiles e fortes do centro en relación co obxectivo de impulsar a utilización do galego.

Formulouse un obxectivo xeral ambicioso e asemade realista para acadar en tres cursos académicos: aumentar o uso do galego ata o 30% na docencia da titulación básica e principal do centro (licenciatura en Dereito / grao en Dereito). Isto supón triplicalo a respecto do índice actual.

Para conseguilo proponse un plan de actuacións dirixido a catro ámbitos, que contén 48 medidas artelladas arredor de 8 programas:

Ámbitos de actuación Programas

ámbito institucional programa de compromiso institucional programa de mellora da calidade das comunicacións

ámbito do persoal docente e investigador programa de fomento de uso do galego na docencia

programa de formación específica programa de apoio á galeguización da docencia e dos materiais didácticos programa de apoio terminolóxico

ámbito do alumnado programa de formación

programa de dinamización ámbito profesional e da proxección

exterior

O plan de actuacións para Dereito está baseado no Plan de Normalización Lingüística da USC. Cada medida proposta aparece cos seus obxectivos específicos, unha pequena descrición, os responsables da súa execución, posibles fontes de financiamento, temporalización e indicadores de avaliación.

As medidas que se propoñen combinan a regulación, o asesoramento lingüístico e terminolóxico, a formación e a dinamización, de xeito proporcionado, coherente e progresivo.

A proposta de plan de actuacións foille presentada ao Consello de Dirección en xullo de 2008. Correspóndelle ao Consello de Dirección a decisión de propoñerllo ao Decanato da Facultade.

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : Produtos Realiter