Ajuntament de Son Servera

Download (0)

Full text

(1)

Ajuntament de Son Servera

Exp.: 950/2021

Tipus de contracte: Subministrament

Assumpte: contracte de subministrament de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi de Son Servera

Rafel Rosselló Melis, tècnic municipal de Medi Ambient, amb el vistiplau de Miquel Àngel Espases Collantes, regidor responsable de l’àrea de Medi emet la següent

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

La present memòria justificativa es redacta en compliment de les exigències establertes a l’article 63.3. i 116.4. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

1. Antecedents

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 11 de novembre de 2020, va acordar aprovar la convocatòria que s'adjunta de subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana, publicant-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 194 de dia 12 de novembre de 2020.

Atès que el 13 de gener de 2021 l’Ajuntament de Son Servera va sol·licitar amb registre de sortida número 2021-S-RC-25 i 26 la subvenció 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana, adjuntant la documentació requerida d’acord amb el punt 8 de la mateixa convocatòria.

La memòria tècnica de les actuacions d’inversió sol·licitades a la subvenció preveu una actuació d’inversió destinada a la substitució de l’enllumenat públic per LED dels carrers Vinya del Mar, na Penyal, Xiclati, de ca s’Hereu, Binicanella, Molins, Son Corb, plaça Mallorca i un tram de l’avinguda Joan Servera Camps del terme municipal de Son Servera.

Vist l’acord adoptat pel Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia 5 de març de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de dia 6 de març de 2021, aprovant i concedint a l’Ajuntament de Son Servera les actuacions d’inversió sol·licitades amb un pressupost d’actuacions de 582.396,01 €.

2. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte de subministrament és l’adquisició de lluminàries exteriors de tipus LED dels carrers Vinya del Mar, na Penyal, Xiclati, de ca s’Hereu, Binicanella, Molins, Son Corb, plaça Mallorca i un tram de l’avinguda Joan Servera Camps del terme municipal de Son Servera per a la seva posterior substitució per part de la brigada municipal.

Es preveu substituir un total de 221 lluminàries públiques exteriors dels carrers relacionats a l’apartat anterior, concretament:

 151 unitats de lluminàries de tipus LED rama 24 leds de 29W; 4.000K

 40 unitats de lluminàries de tipus LED rama 48 leds de 55W; 4.000K

erificació: https://sonservera.eadministracio.cat/

Rafel Rosselló Melis (1 de 2) Tecnico Medi Ambient Data Signatura: 06/05/2021 HASH: f12cb4406466f5b44368c4171400e1b2

Miguel Angel Espases Collantes (2 de 2) Regidor Data Signatura: 06/05/2021 HASH: 23cac3f999930ad2d09004feceb20163

(2)

Ajuntament de Son Servera

 191 cànon de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics

 191 Accessori adaptador de columnes

 10 unitats de lluminàries de tipus LED 36W; 4.000K

 10 unitats de lluminàries de tipus LED 60W; 4.000K

 10 unitats de lluminàries de tipus LED 49W; 4.000K 3. Anàlisi tècnica

L’article 38 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica les administracions públiques de les Illes Balears han d’implementar una xarxa d’enllumenat públic que, en compliment de la normativa vigent, minimitzi el consum d’energia elèctrica. Per això, s’ha valorat la substitució de les lluminàries convencionals, les quals tenen un elevat consum d’energia (entorn als 150W per lluminària) per unes lluminàries de tipus LED que permetin una millor eficiència energètica i en conseqüència, un menor consum i emissions de CO2.

Per a executar aquesta substitució, s’ha realitzat un recompte de les lluminàries dels carrers Vinya del Mar, na Penyal, Xiclati, de ca s’Hereu, Binicanella, Molins, Son Corb, plaça Mallorca i un tram de l’avinguda Joan Servera Camps del nucli urbà de Cala Millor, resultant en un total de 221 lluminàries a substituir. Es preveu que, de les 221 lluminàries, 151 siguin de tipus LED rama de 29W 24leds i 4.000K, utilitzant un adaptador per fer ús de la mateixa columna del fanal actual. Altres 40 lluminàries, seran de tipus LED rama de 55W 48 leds i 4.000K. La substitució d’aquestes 191 lluminàries se’ls aplicarà un cànon de 0,70 € per lluminària en concepte de gestió de Residu d’Aparell Elèctric i Electrònic.

Així mateix, atès que també es substituiran les lluminàries de la Plaça Mallorca i actualment hi ha instal·lades lluminàries específiques per a la il·luminació de la plaça, s’ha valorat adquirir 10 unitats de lluminàries de tipus LED 36W, 4.000K; 10 unitats de lluminàries de tipus LED 60W, 4.000K i 10 unitats de lluminàries de tipus LED 49W, 4.000K.

4. Justificació de la necessitat

Actualment, el consum d’energia corresponent a l’enllumenat públic és de 1.246.933 kWh/any, el qual representa el 56% de l’energia consumida al municipi, amb un règim de funcionament mitjà de 4.220 hores i amb menys d’un 5% d’enllumenat amb tecnologia LED.

L’article 38 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica les administracions públiques de les Illes Balears han d’implementar una xarxa d’enllumenat públic que, en compliment de la normativa vigent, minimitzi el consum d’energia elèctrica. De fet, la disposició addicional tercera estableix un calendari d’adaptació per a què abans de l’1 de gener de 2025 l’enllumenat públic existent s’adapti a allò establert a l’article anterior.

A més, l’Ajuntament de Son Servera, en el marc del Pacte de les Batlies, va assumir uns compromisos 2030 per a la reducció d’emissions, la implantació d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica del municipi que, juntament amb els motius exposats als apartats anterior, justifiquen la necessitat de subscripció d’un contracte de subministrament de lluminàries LED per a l’enllumenat públic exterior.

5. Elecció del procediment de la licitació i classificació

erificació: https://sonservera.eadministracio.cat/

(3)

Ajuntament de Son Servera

empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació del termes del contracte amb els licitadors i l’adjudicació es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, quantificables mitjançant fórmules.

D’acord amb l’article 77.1.c) de la LCSP, els contractes de subministrament no serà exigible la classificació dels empresaris com a contractistes de poders adjudicadors. En aquest cas, els requisits específics de solvència exigits s’indicaran a l’anunci de la licitació i es detallaran als plecs del contracte.

6. Condicions especials d’execució

En compliment de l’article 202 de la LCSP es proposa la següent condició especial d’execució:

a) Les empreses adjudicatàries del present contracte hauran de lliurar el material a subministrar utilitzant el menor consum possible de material d'embalatge, evitant la disposició de precintes o embolcalls addicions als estrictament necessaris. Així mateix, els embalatges hauran de ser de material fàcilment reciclable.

b) El contractista haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, les vegades que li sigui requerit, la justificació del compliment de les obligacions legals, reglamentàries i convencionals vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

7. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar per un o diversos criteris establerts a l’article 87 de la LCSP, a elecció de l’òrgan de contractació. En aquest sentit es proposa acreditar la solvència econòmica i financera pel volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles en funció de la constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitja del valor estimat del contracte.

La solvència tècnica del empresaris en els contractes de subministrament s’ha d’acreditar per un o diversos mitjans establerts a l’article 87 de la LCSP, a elecció de l’òrgan de contractació. Per això, es proposa el següent:

a) Una relació dels principals subministraments realitzats de com a màxim, els tres últims anys, d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del present contracte i en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests.

S'acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrant en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació.

L’article 131.2 de la LCSP preveu que l’adjudicació dels contractes, com a norma general, es realitzarà ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu. Per això, es proposen els següents criteris:

erificació: https://sonservera.eadministracio.cat/

(4)

Ajuntament de Son Servera

OFERTA ECONÒMICA (fins a 80 punts):

Es valorarà l’oferta econòmica de l’adjudicatari d’acord amb la següent fórmula:

PE = Puntuació econòmica de l’oferta a valorar

Om = Import de l’oferta econòmica d’import més baix (IVA exclòs) Ov = Import de l’oferta econòmica a valorar (IVA exclòs)

IL = Import de pressupost base licitació del present contracte TERMINI SUBMINISTRAMENT (fins a 20 punts):

El termini màxim d’entrega de les lluminàries objecte d’aquest contracte de subministrament és de tres mesos des de la formalització del contracte.

S'atorgaran 2 punts per cada 7 dies naturals de reducció del termini de lliurament fins a un màxim de 20 punts. Els licitadors que no l’ofereixin obtindran 0 punts en aquest apartat.

Els licitadors que vulguin oferir aquesta reducció, hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb el corresponent model que s’adjunti o així com es prevegi al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8. Valor estimat del contracte Valor estimat del contracte: 177.825,50 € IVA (21%): 37.343,36 €

Pressupost base de licitació: 215.168,86 € Pressupost desglossat:

Unitats Concepte Cost Total

151 Lluminària LED rama 24 leds de 29W; 4.000K 792,30 € 119.637,30 €

151 Accessori adaptador de columna 55,80 € 8.370,00 €

151 Cànon RAEE 0,70 € 105,70 €

40 Lluminària LED rama 48 leds de 55W; 4.000K 907,60 € 36.304,00 €

40 Accessori adaptador de columna 55,80 € 2.232,00 €

40 Cànon RAEE 0,70 € 28,00 €

10 Lluminària de tipus LED 36W; 4.000K 417,50 € 4.175,00 €

10 Lluminària de tipus LED 60W; 4.000K 113,15 € 1.131,50 €

10 Lluminària de tipus LED 49W; 4.000K 584,20 € 5.842,00 €

erificació: https://sonservera.eadministracio.cat/

(5)

Ajuntament de Son Servera

9. Justificació de la divisió per lots

No procedeix la divisió per lots que preveu l’article 99 de la LCSP atès que l’execució del contracte necessita d’una coordinació a l’hora de subministrar el material i certs criteris d’unificació respectant l’estètica de les lluminàries subministrades, qüestió que es podria veure impossibilitada amb una divisió per lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Son Servera, document signat electrònicament

erificació: https://sonservera.eadministracio.cat/

Figure

Updating...

References

Related subjects :