PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

R e q u i s i t s : Les condicions que han de pos- seir els aspirants són les establertes en la legis- lació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). P resentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-cur- rículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9 h fins a les 14 i vesprades de 17h fins 19h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corres- ponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que si- ga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

L’Institut Valencià de Finances, com a entitat pública de- pendent de la Generalitat Valenciana, i al qual s’encomana la gestió d’aquestes operacions, ha considerat convenient que el finançament dels esmentats 3.300 milions de pessetes que correspon a la Universitat Jaume I, siga realitzat mitjançant una ampliació de la línia de préstec concertada amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), en els mateixos termes previs- tos en la primera remesa, és a dir, que la Generalitat es com- promet a sufragar tots els desemborsaments que calga realit- zar en cada venciment, tant d’interès com d’amortització de capital.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

4.2. La segona fase consisteix en l’elaboració del model teòric tenint en compte les necessitats d’informació sobre cos- tos de la nostra Universitat, la situació actual del sistema comp- table i les experiències realitzades en altres universitats. Aquesta fase és clau perquè el sistema responga a les necessitats d’in- formació i siga desenvolupat de forma adequada. S’hi han de tenir en compte no sols criteris tecnicocomptables, sinó tam- bé caldrà comptar amb les opinions dels distints responsa- bles i usuaris de la informació comptable de tota la Universitat: Equip Rectoral, degans de facultats o directors d’escola, di- rectors de departament, caps de servei, etc. En aquesta fase han de ser dissenyats els procediments de recollida d’informació, el seu tractament, criteris de distribució de costos, els out- puts del sistema, etc.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del Departament quedarà vàlidament consti- tuït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria ab- soluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà ne- cessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els subs- tituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida cons- titució del Consell del Departament s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Després de la implantació satisfactòria del Contracte Institucional a l’UJI, cal avançar en l’assegurament de la qua- litat dels intercanvis per a la qual cosa, el sistema ECTS és el millor instrument. El sistema ECTS exigeix un nomenament dels responsables de la seua aplicació, un coneixement pro- fund dels programes d’estudis a la universitat de destinació, i un tractament personalitzat a l’estudiantat entrant i ixent. També s’ha produït en els darrers anys un creixement constant del nombre d’intercanvis a les titulacions i han aparegut noves tas- ques per part del professorat originades per la introducció del Contracte Institucional.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

D'acord amb les competències establertes en l'article 170.3 i 170.5 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre del Consell de la Generalitat, el Claustre de la Universitat aprova per majoria absoluta el Projecte d'Estatuts que s'adjunta a l'acta i acorda remetre'l al Consell de Govern de la Comunitat Valenciana perquè porte a terme, si escau, l'aprovació.

15 Lee mas

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat de la nova baremació motivada dels currículums dels primers tres aspirants, tal i com s'especifica en les Resolucions de Rectorat de data 3 de desembre de 2009 en relació amb els recursos interposats per Jorge Bellés Segarra i Carlos Muñoz Marzá amb data 27 i 28 d'agost respectivament al resultat del concurs per a ocupar una plaça d'Ajudant/a, del departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció (12326), perfil: Expressió Gràfica en l'Enginyeria., convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 18 de juny de 2009.
Mostrar más

53 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Tots aquests programes s’estructuren de la mateixa manera: s’estableixen uns objectius ge- nerals del programa, un sostre al qual es vol arri- bar i que és l’horitzó d’actuació d’acord amb els Estatuts; aquests objectius generals es concre- ten en objectius específics que permetran, en el marc de tres anys, aconseguir un gran canvi en la situació actual. Cada objectiu específic es- tableix les accions necessàries que cal portar a terme, els indicadors que ens permetran fer un seguiment dels resultats, el desenvolupament temporal de les accions i els òrgans o serveis res- ponsables de les accions, així com els àmbits implicats en cada objectiu. Anualment, la Comissió de Política Lingüística farà un segui- ment de la marxa del Pla i dels resultats obtin- guts, que es presentarà al Claustre i a la Junta de Govern.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2.2. La convocatòria s’ha de formalitzar com a mínim 12 hores abans de la realització de la Junta d’Àrea, sempre que siga possible, i cal que ex- presse el lloc, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. 2.3. No pot tractar-se cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que esti- guen presents quatre cinquenes parts dels mem- bres de la Junta d’Àrea i es declare la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria ab- soluta dels presents.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previ- siones de R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mis- mo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como, especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En to- do caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2000, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a co- brir places de professorat associat mitjançant el Procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter ur- gent per incidències d’inici del primer semestre del curs 2000/01.3. PAS. Règim econòmic i finances

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

L’Institut d’Economia Internacional, amb els recursos pro- pis o mitjançant l’oportú finançament públic o privat, de caràc- ter general o individual, podrà assignar beques o ajudes econò- miques per a estudis i investigacions en matèries de la competència d’aquest. La concessió d’aquestes ajudes la de- cidirà una comissió on participaran membres de l’Institut, i on, si escau, hi haurà un representant de l’entitat pública o priva- da que concedisca l’ajuda.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

COGNOMS .................................................................................................................................... EDAT ............................. NOM .............................................................................................................................................. DNI ................................ LOCALITATDE RESIDÈNCIA ................................................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... LOCALITATDE RESIDÈNCIADELS PARES ........................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... TITULACIÓ I CURS QUE REALITZES ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Accepte les bases que regulen la convocatòria i sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que, si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la documentació aport a d a .
Mostrar más

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

4. A fi de fer efectiva la previsió continguda en l’article 53.2.d) de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, en re- lació a la compatibilització dels estudis amb la preparació o activitat esportiva dels esportistes d’alt nivell, els centres do- cents que impartisquen ensenyaments de règim general i de rè- gim especial, així com les universitats, han de tenir present aquesta condició en relació a les sol·licituds de canvis d’hora- ris, grups i exàmens que coincidisquen amb les seues activi- tats, així com respecte dels límits de permanència establerts per les universitats i, en general, en la legislació educativa.
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

6. L’acta de la votació, el cens adscrit a la mesa i, si escau, les còpies dels documents d’identificació dels vots anticipats, s’han d’introduir en el sobre gran, el qual, tancat i signat a la so- lapa pels signants de l’acta, ha de ser arreplegat pels membres de la Junta Electoral. La documentació restant, incloses les pa- peretes de vot utilitzades, s’han d’inutilitzar i, si escau, reciclar. 7. La Junta Electoral ha de recollir els sobres amb la do- cumentació corresponent a les eleccions realitzades per tal d’e- fectuar la proclamació de les persones electes, així com, si es- cau, resoldre les eventuals reclamacions.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dels grups C i D, sector administració general, al servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res- pectiva classificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

a. L’estudiantat, d’acord amb els requisits assenyalats en l’article 4 d’aquest reglament, s’adscriurà als centres que im- partisquen les titulacions en les quals estiguen matriculats. Quan s’hi estiga matriculat/ada en més d’una titulació del ma- teix centre, l’estudiantat serà adscrit en aquella en què curse major nombre de crèdits, sempre que el còmput total supere el nombre de 30. En relació amb l’estudiantat de tercer cicle, la Junta electoral assignarà, només a l’efecte electoral, cada pro- grama de tercer cicle a la titulació que es considere més afí. Tanmateix, dins del corresponent termini de publicació i al·le- gacions del cens electoral, les persones afectades podran sol·li- citar a la Junta Electoral, raonadament, el canvi de titulació.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Tal com s’indica en la introducció d’aquesta convocatòria, les beques tenen com a finalitat principal continuar la forma- ció bàsica en investigació científica i tècnica d’aquells llicen- ciats, arquitectes o enginyers superiors que després d’haver conclòs una primera etapa de formació com a becaris, vulguen continuar la seua formació, vinculada a un projecte original de recerca, en temes d’interès per al desenvolupament dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

13 Lee mas

Show all 10000 documents...