TítuloMellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes

(1)

(2) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña). DOCUMENO Nº 1 MEMORIA. DOCUMENO Nº 2 PLANOS. MEMORIA DESCRITIVA. PL01 SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO PL02 ESTADO ACTUAL. MEMORIA XUSTIFICATIVA ANEXO 1 ESTADO ACTUAL ANEXO 2 POBOACION E CAUDAIS ANEXO 3 CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E REPLANTEO ANEXO 4 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS ANEXO 5 XEOLOXIA E XEOTÉCNIA ANEXO 6 ESTUDO DE ALTERNATIVAS ANEXO 7 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ANEXO 8 DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA REDE ANEXO 9 DIMENSIONAMENTO DE PROCESOS DA EDAR ANEXO 10 DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DA EDAR ANEXO 11 CALCULOS ESTRUCTURAIS ANEXO 12 CALCULOS ELÉCTRICOS ANEXO 13 CALCULO DA INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO ANEXO 14 FIRMES E VIARIO ANEXO 15 MOVEMENTO DE TERRAS ANEXO 16 EXPROPIACIÓNS ANEXO 17 XESTION DE RESIDUOS ANEXO 18 SEGURIDADE E SAUDE ANEXO 19 PLAN DE OBRA ANEXO 20 XUSTIFICACIÓN DE PREZOS ANEXO 21 PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMNISTRACIÓN ANEXO 22 CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA ANEXO 23 REPORTAXE FOTOGRÁFICA. Indice xeral. PL03 PLANTA XERAL DE ACTUACIÓNS PL04 CANALIZACIÓNS PL04.1 IMPULSIÓN ALBARIÑA QUEIS PL04.2 IMPULSIÓN QUEIS-IGLESIA PL04.3 IMPULSIÓN MAQUÍA-VIXIDE PL04.4 COLECTOR A CHAN PL04.5 IMPULSIÓN FOSADO-ASPERA PL04.6 COLECTOR ÁSPERA-VALDOMAR. PL05 DETALLES CANALIZACIÓNS PL06 REPOSICIÓNS FOXOS CANALIZACIÓNS PL07 ESTACIÓNS DE BOMBEO PL07.1 EBAR ALBARIÑA PL07.2 EBAR QUEIS PL07.3 EBAR MAQUÍA PL07.4 EBAR FOSADO. PL08 EDAR PL08.1 IMPLANTACIÓN PL08.2 MOVEMENTO DE TERRAS PL08.3 DEPOSITO DE REGULACIÓN PL08.4 PLANTA DE PRETRATAMENO PL08.5 TANQUE IMHOFF PL08.6 CBR PL08.7 DECANTADOR SECUNDARIO PL08.8 POZO DE BOMBEO DE FANGOS PL08.9 EDIFICIO DE CONTROL PL08.10 SANEAMENTO PL08.11 ABASTECEMENTO PL08.12 ELECTRICIDADE PL08.13 URBANIZACIÓN PL08.14 VIAL DE ACCESO. 1.

(3) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña). DOCUMENO Nº 3 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TECNICAS PARTICULARES. DOCUMENO Nº 4 PRESUPOSTO MEDICIONS AUXILIARES CADRO DE PREZOS Nº1 CADRO DE PREZOS Nº2 PRESUPOSTO RESUMO DO PRESUPOSTO. Indice xeral. 2.

(4) DOCUMENTO Nº 4 PRESUPOSTO.

(5) MEDICIÓNS AUXILIARES.

(6) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña). 1.CANALIZACIÓNS 1.1 IMPULSIÓN ALBARIÑA QUEIS Punto. H. A. m. m. PK0. 1. 0.55. PK30. 1. 0.55. PK150. 1. 0.55. PK410 PK470 PK500 PK1113.5. 1 1.7 1 1. T. ø. L. mm. m. 0201 0202 1010. 0301. 0302. 0305. 0304. m. m2. m. m2. m3. m3. m3. 3. 63. 2. 0401 0402 m2. m2. 30. 0. 0. 0. 16.5. 16.5. 8.0355. 4.125. 0. 0. 63. 120. 120. 66. 0. 66. 66. 38.742. 9.9. 0. 120. 3. 63. 260. 0. 0. 0. 143. 143. 69.641. 35.75. 0. 0. 3. 63. 60. 0. 0. 0. 33. 44.55. 27.621. 8.25. 0. 0. 3. 63. 30. 0. 0. 0. 16.5. 22.275. 13.811. 4.125. 0. 0. 3. 63. 613.5. 0. 0. 0. 337.43. 337.43. 164.33. 84.356. 0. 0. 1114. 120. 66. 0. 612.4 629.8 322.2 146.5. 0. 120. 0.55 0.55 0.55 0.55. TOTAL. 1.2 IMPULSIÓN QUEIS-IGREXA Punto PK0 PK150. H. A. m. m. 1. 0.55. 1. T. ø. L. 0201. 0202. mm. m. m. m2. 1010 0301 0302. 0305. 0304. m. m2. m3. m3. m3. 3. 90. 150. 0. 2. 90. 610. 4. 90. 0401 0402 m2. m2. 0. 0. 82.5. 82.5. 37.95. 20.625. 0. 0. 610. 335.5. 0. 335.5. 335.5. 187.88. 50.325. 0. 610. 17.9. 0. 0. 17.9. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 777.9. 610. 335.5. 17.9. 418. 418. 0. 610. 0.55. PK760. 1. 0.55. PK777.9. 1. 0.55. TOTAL. 225.8 70.95. 1.3 IMPULSIÓN MAQUIA-VIXIDE Punto PK0 PK180 PK200 PK758. TOTAL. 1 MEDICIONS AUXILIARES. H. A. m. m. 1. 0.55. 1 1 1. T. ø. L. 0201. 0202. 1010. 0301. 0302. 0305. 0304. 0401. 0402. mm. m. m. m2. m. m2. m3. m3. m3. m2. m2. 2. 75. 180. 180. 99. 0. 99. 99. 56.925. 14.85. 0. 180. 4. 75. 20. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3. 75. 558. 0. 0. 0. 306.9. 306.9. 145.78. 76.725. 0. 0. 758. 180. 99. 20. 405.9 405.9 202.7 91.58. 0. 180. 0.55 0.55 0.55. MEDICIONS AUXILIARES. 1.

(7) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña). 1.4 COLECTOR A CHAN Punto. H. A. m. m. 1.3. 1.41. 1.885. T. ø. L. mm. m. 0201 0202 1010. 0301. 0302. 0305. 0304. 0401. 0402. m. m2. m. m2. m3. m3. m3. m2. m2. 6. 315. 29.85. 29.85. 0. 0. 42.089. 43.85. 25.97. 6.3133. 0. 42.089. 1.644. 6. 315. 46.81. 46.81. 0. 0. 76.956. 110.03. 79.801. 11.543. 0. 76.956. 2.81. 2.014. 6. 315. 79.75. 79.75. 0. 0. 160.62. 320.91. 263.5. 24.092. 0. 160.62. 2.145. 1.748. 6. 315. 67.45. 67.45. 0. 0. 117.9. 187.94. 142.98. 17.685. 0. 117.9. 1.22. 1.378. 6. 315. 65.18. 65.18. 0. 0. 89.818. 88.585. 49.959. 13.473. 0. 89.818. 289. 289. 0. 0. 487.4 751.3 562.2 73.11. 0. 487.4. PEX P1 P2 P3 P4 PEX. TOTAL. 1.5 IMPULSIÓN FOSADO ÁSPERA Punto. A. m. m. PK0. 1. 0.55. PK370. 1. 0.55. PK450. 1.39. 0.55. PK490 PK500 PK650. 1.47 1 1. T. ø. L. 0201 0202 1010 0301 2. 2. 0302 3. 0305 3. 0304 3. 0401 0402. mm. m. m. m. m. m. m. m. m. m2. m2. 2. 63. 370. 370. 203.5. 0. 203.5. 203.5. 119.45. 30.525. 0. 370. 2. 63. 80. 80. 44. 0. 44. 52.58. 34.408. 6.6. 0. 80. 1. 63. 40. 40. 22. 0. 22. 31.46. 21.054. 3.3. 40. 0. 1. 63. 10. 10. 5.5. 0. 5.5. 6.7925. 4.191. 0.825. 10. 0. 2. 63. 150. 150. 82.5. 0. 82.5. 82.5. 48.428. 12.375. 0. 150. 5. 63. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2. 63. 250. 250. 137.5. 0. 137.5. 137.5. 80.713. 20.625. 0. 250. 920. 900. 495. 0. 495. 514.3 308.2 74.25. 50. 850. 0.55 0.55 0.55. PK670. 1. 0.55. PK920.3. 1. 0.55. TOTAL. 1 MEDICIONS AUXILIARES. H. MEDICIONS AUXILIARES. 1.

(8) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña). 1.6 COLECTOR ÁSPERA-VALDOMAR Punto. H. A. m. m. 1.55. 1.51. 2.54. T. ø. L. mm. m. 0201 0202 1010. 0301. 0302. 0305. 0304. 0401. 0402. m. m2. m. m2. m3. m3. m3. m2. m2. 6. 315. 80. 80. 0. 0. 120.80. 146.32. 96.80. 18.12. 0.00. 120.80. 1.906. 6. 315. 65. 65. 0. 0. 123.89. 227.51. 182.12. 18.584. 0. 123.89. 3.455. 2.272. 6. 315. 58. 58. 0. 0. 131.78. 312.81. 268.07. 19.766. 0. 131.78. 2.845. 1.988. 7. 315. 65.62. 0. 0. 0. 130.45. 264.91. 208.71. 19.568. 0. 0. 1.4. 1.41. 7. 315. 68.15. 0. 0. 0. 96.092. 107.81. 59.291. 14.414. 0. 0. 1.02. 1.258. 7. 315. 46.35. 0. 0. 0. 58.308. 49.83. 18.59. 8.7462. 0. 0. 1.615. 1.496. 7. 315. 76.76. 0. 0. 0. 114.83. 145.41. 89.11. 17.225. 0. 0. 3.145. 2.108. 7. 315. 70.62. 0. 0. 0. 148.87. 328.49. 265.88. 22.33. 0. 0. 530.5. 203. 0. 0. 925. 1583. 1189. 138.8. 0. 376.5. PEX P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8. TOTAL. 1.7 CADRO RESUMO ø. L. 0201. 0202. mm. m. m. m. Impulsión Albariña-Queis. 63. 1113.5. 120.0. Impulsión Queis-Igrexa. 90. 777.9. Impulsión Maquía-Vixide. 75. Impulsión Fosado-Aspera. 2. 1010. 0301 2. 0302. 0305. 0304 m. 3. 0401 m. 2. 0402 m2. m. 66.0. 0.0. 612.4. 629.8. 322.2. 146.5. 0.0. 120.0. 610.0. 335.5. 17.9. 418.0. 418.0. 225.8. 71.0. 0.0. 610.0. 758.0. 180.0. 99.0. 20.0. 405.9. 405.9. 202.7. 91.6. 0.0. 180.0. 63. 920.0. 900.0. 495.0. 0.0. 495.0. 514.3. 308.2. 74.3. 50.0. 850.0. Colector A Chan. 315. 289.0. 289.0. 0.0. 0.0. 487.4. 751.3. 562.2. 73.1. 0.0. 487.4. Colector Aspera-Valdomar. 315. 530.5. 203.0. 0.0. 0.0. 925.0. 1583.1. 1188.6. 138.8. 0.0. 376.5. 1 MEDICIONS AUXILIARES. m. 3. m. Lenda reposicions 1 Aglomerado 2 DTS 3 Zahorra 4 Topo. m. 3. Lenda conceptos 0201 Corte con disco de pavimento 0202 Demolición de pavimento 0301 Limpeza superficial do terreo 0302 Excavación en foxos 0305 Recheo con material seleccionado 0304 Recheo con zahorra artificial 0401 Reposición con MBC 0402 Reposición DTS 1010 Topo. MEDICIONS AUXILIARES. 2.

(9) Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes (A Coruña) 2 MOVEMENTO DE TERRAS 2.1 MOVEMENTO DE TERRAS EDAR FASE IMPLANTACIÓN ELEMENTOS. FASE EXPLANACIÓN URBANIZACIÓN. P.K.. S.DESMONTE. S.TERRAPLEN. S.VEXETAL. V.DESMONTE. V.TERRAPLEN. V.VEXETAL. P.K.. S.DESMONTE. S.TERRAPLEN. S.VEXETAL. V.DESMONTE. V.TERRAPLEN. V.VEXETAL. m. m2. m2. m2. m3. m3. m3. m. m2. m2. m2. m3. m3. m3. 0.00 0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50 40.00 42.50 45.00. 0.00 0.00 10.59 43.69 68.52 55.77 31.07 27.92 44.83 107.27 107.82 97.21 89.40 87.15 40.27 4.18 17.68 15.22 12.75 0.00. 0.00 5.16 5.28 4.79 4.73 5.23 5.64 3.23 2.89 2.80 2.72 2.65 2.80 3.07 3.36 5.64 4.69 4.65 4.59 7.00. 0.00 5.16 6.34 6.95 7.55 7.71 7.77 7.79 7.77 7.73 7.75 7.76 7.73 7.71 7.67 7.65 7.61 7.46 7.28 7.00. 0.00 13.23 67.85 140.27 155.36 108.54 73.74 90.95 190.13 268.86 256.29 233.26 220.70 159.29 55.57 27.34 41.13 34.96 15.94 25.81. 0.00 13.04 12.58 11.90 12.45 13.60 11.09 7.65 7.11 6.90 6.71 6.80 7.33 8.04 11.25 12.91 11.68 11.55 14.49 12.85. 0.00 14.37 16.61 18.12 19.07 19.35 19.46 19.46 19.38 19.36 19.39 19.37 19.30 19.22 19.15 19.08 18.84 18.43 17.86 17.16. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 TOTAIS. 0.00 4.00 4.35 5.95 5.70 5.45 5.20 4.95 4.70 4.45 4.20 3.95 3.70 1.25 57.85. 0.00 3.82 8.13 15.33 26.19 27.48 27.10 17.96 22.48 27.51 29.11 28.67 14.16 1.12 249.06. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 20.88 25.76 29.14 27.89 26.63 25.38 24.13 22.88 21.62 20.37 19.12 12.38 0.00 276.18. 0.00 29.89 58.66 103.81 134.18 136.45 112.64 101.10 124.98 141.56 144.46 107.07 38.19 0.00 1232.97. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. V.DESMONTE. V.TERRAPLEN. V.VEXETAL. m3. m3. m3. 2591.581. 266.998. 468.875. 47.50. 20.65. 3.27. 6.73. 75.76. 7.75. 16.79. 50.00. 39.96. 2.92. 6.70. 105.51. 7.08. 16.69. 52.50 55.00 57.50 60.00 62.50. 44.45 14.15 26.54 27.76 1.77. 2.74 3.46 3.94 3.20 4.01. 6.65 6.61 6.31 5.91 5.90. 73.25 50.87 67.88 36.90 2.21. 7.76 9.26 8.93 9.01 12.26. 16.57 16.15 15.28 14.76 14.63. 65.00. 0.00. 5.80. 5.80. 0.00. 5.04. 5.04. 65.87 TOTAIS. 0.00 1036.62. 5.75 116.01. 5.75 196.75. 0.00 2591.58. 0.00 267.00. 0.00 468.88. 1 MEDICIONS AUXILIARES. Implantación Recheo depois impl. Formación explanada T Homoxenización T Imhoff CBR Decantador Bomb. Fangos TOTAL CORREXIDO. MEDICIONS AUXILIARES. 2591.581 276.18. 1232.973 -137 -726.42 -110.683 -226.2 -57.88. 2867.76. 2833.37. 468.88. 3.

(10) MEDICIÓNS.

(11) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. CAPÍTULO 1 CANALIZACIÓNS 1.1 Impulsión Albariña-Queis 1.1.1 Actuacións Previas UD02DM01. m. Corte con disco de diamante para demolición de firme. m². UD03MT01. EQ03TB04050. 120.00. m³. 1. 612.00. Excavación en foxos. m³. 1. 629.80. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. 1. 322.20. Conduccións e accesorios. 1.1.4 120.00 _________________________________________ 120.00. UD04PV02. 612.00 UD03MT0401 _________________________________________ 612.00. Tubaxe polietileno ad 75/10 atm. UD10OU10 629.80 _________________________________________ 629.80. 322.20 _________________________________________ 322.20. Ventosa/purgador automática trifuncional, de fundición, con brida de 50 mm de diámetro, incluso xuntas e accesorios.Completamente instalada e probada.. 1,113.50. m². 1,113.50 _________________________________________ 1,113.50. D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. m³. 1. 120.00. Zahorra artificial ZA25. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil. 1. 146.50. Impulsión Queis-Igrexa Actuacións previas. m. 120.00 _________________________________________ 120.00. 146.50 _________________________________________ 146.50. Perforación horizontal de diámetro exterior 204 mm. Perforación horizontal de diámetro exterior 204 mm (Ø 182 mm interior) realizada con topo mecánico en terreo brando ou descomposto, incluso encamisado de tubaxe de aceiro, p.p. de excavación e preparación do foxo de ataque, traslado do equipo de perforación á obra e montaxe/desmontaxe de maquinaria no sitio. Cruce N550. UD02DM01. 1. Reposicións. S/Medicions auxiliares. 1.2 1.2.1. 1.00 _________________________________________ 1.00. Tubaxe de polietileno alta densidade de D=75 mm para presión de traballo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiais, xunta, cama de arena de 20 cm, colocación da tubaxe, recheo de area de 15 cm, totalmente colocada.. S/Medicions auxiliares. Ud Ventosa/purgador automático DN50. Ud Arqueta rotura de carga. m. S/Medicións auxiliares. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. 1 UD06OF0503.1. 240.00 _________________________________________ 240.00. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego.. S/Medicions auxiliares. 1.1.3. 1. Movemento de terras. m². S/Medicions auxiliares UD03MT05. 120.00. Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. S/Medicions auxiliares UD03MT0201. 2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión. S/Medicions auxiliares. 1.1.2. UD05TB04050. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos. S/Medicions auxiliares. UD02DM02. 1. CANTIDADE. m. 1. 10.00. Corte con disco de diamante para demolición de firme. 10.00 _________________________________________ 10.00. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos. S/Medicions auxiliares. 2. 610.00. 1,220.00 _________________________________________ 1,220.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. Arqueta de rotura de carga de formigón HM-20, construída in situ, de dimensions interiores 95X50 cm e profundidade 125 cm, espesor de paredes 10 cm, con tapa e cerco de fundición de grafito esferoidal de 600 mm de luz libre e 40 t de carga de rotura.Completamente rematada.. Setembro 2017. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 1.

(12) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UD02DM02. m². UD03MT01. CANTIDADE. CÓDIGO. 1. 610.00. Movemento de terras. m². 1.2.4. 610.00 UD04PV02 _________________________________________ 610.00. 1. 418.00. Excavación en foxos. 418.00 _________________________________________ UD03MT0401 418.00. UD10OU10. m³. EQ03TB04050. 1. 418.00. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. S/Medicions auxiliares. 1.2.3. 1. 225.80. Canalizacións e accesorios. UD05TB04.90. Tubaxe polietileno ad 90/10 atm. 610.00. Zahorra artificial ZA25. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil. 1. 71.00. Impulsión Maquía-Vixide Actuacións previas. m. m. 610.00 _________________________________________ 610.00. 71.00 _________________________________________ 71.00. Perforación horizontal de diámetro exterior 204 mm. 1. 10.00. Corte con disco de diamante para demolición de firme. 10.00 _________________________________________ 10.00. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos. S/Medicions auxiliares. Arqueta de rotura de carga de formigón HM-20, construída in situ, de dimensions interiores 95X50 cm e profundidade 125 cm, espesor de paredes 10 cm, con tapa e cerco de fundición de grafito esferoidal de 600 mm de luz libre e 40 t de carga de rotura.Completamente rematada.. m. m³. 1. Cruce N550. 1.00 UD02DM02 _________________________________________ 1.00. 777.90 _________________________________________ 777.90. D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. 225.80 _________________________________________ 225.80. Ventosa/purgador automática trifuncional, de fundición, con brida de 50 mm de diámetro, incluso xuntas e accesorios.Completamente instalada e probada.. 1. m². Perforación horizontal de diámetro exterior 204 mm (Ø 182 mm interior) realizada con topo mecánico en terreo brando ou descomposto, incluso encamisado de tubaxe de aceiro, p.p. de excavación e preparación do foxo de ataque, traslado do equipo de perforación á obra e montaxe/desmontaxe de maquinaria no sitio.. UD02DM01. Ud Arqueta rotura de carga. 777.90. 418.00 _________________________________________ 418.00. Ud Ventosa/purgador automático DN50. 1 UD06OF0503.1. CANTIDADE. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. S/Medicions auxiliares. 1.3 1.3.1. 1. Reposicións. S/Medicions auxiliares. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro. S/Medicions auxiliares. UD03MT05. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. S/Medicions auxiliares. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego.. m³. RESUMO. Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. S/Medicions auxiliares UD03MT0201. ANCHO ALTURA. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión. S/Medicions auxiliares. 1.2.2. UDS LONXITUDE. m². 2. 180.00. Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. 360.00 _________________________________________ 360.00. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión. S/Medicions auxiliares. 1. 180.00. 180.00 _________________________________________ 180.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. m. Tubaxe de polietileno alta densidade de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de traballo de 10 atmósferas, incluso p.p. de pezas especiais, xunta cama de area de 20 cm, rasanteo da mesma, colocación da tubaxe, recheo de area de 15 cm,totalmente colocada.. Setembro 2017. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 2.

(13) MEDICIONS CÓDIGO. 1.3.2. UD03MT01. RESUMO. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego.. m³. D36OG530. 1. 405.90. Excavación en foxos. m³. 1. 405.90. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. 1. 207.70. Conduccións e accesorios. m. 758.00. Ud Ventosa/purgador automático DN50. Ud Arqueta rotura de carga. 1.3.4. UD04PV02. Reposicións m². D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación. Setembro 2017. UD03MT0401. 1.4 1.4.1. UD02DM01 405.90 _________________________________________ 405.90. m³. 207.70 _________________________________________ 207.70. UD03MT01. 758.00 _________________________________________ 758.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. m. CANTIDADE. UD060501100. 91.60 _________________________________________ 91.60. Corte con disco de diamante para demolición de firme. m². 2. 180.00. Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. 360.00 _________________________________________ 360.00. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión. 1. 487.40. Movemento de terras. m². m³. 487.40 _________________________________________ 487.40. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 1. 487.40. Excavación en foxos. 487.40 _________________________________________ 487.40. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. m³. 1. 751.30. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. S/Medicions auxiliares. 1.4.3. 91.60. 180.00 _________________________________________ 180.00. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos.. S/Medicions auxiliares UD03MT05. 1. Colector A Chan Actuacions previas. S/Medicions auxiliares UD03MT0201. 180.00. Zahorra artificial ZA25. S/Medicions auxiliares. 1.4.2. 1. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil.. S/Medicions auxiliares UD02DM02. Arqueta de rotura de carga de formigón HM-20, construída in situ, de dimensions interiores 95X50 cm e profundidade 125 cm, espesor de paredes 10 cm, con tapa e cerco de fundición de grafito esferoidal de 600 mm de luz libre e 40 t de carga de rotura.Completamente rematada. 1. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. S/Medicions auxiliares. Ventosa/purgador automática trifuncional, de fundición, con brida de 50 mm de diámetro, incluso xuntas e accesorios.Completamente instalada e probada. 1. UD06OF0503.1. 405.90 _________________________________________ 405.90. Tubaxe polietileno ad 75/10 atm. 1. RESUMO. S/Medicions auxiliares. Tubaxe de polietileno alta densidade de D=75 mm o, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de pezas especiais, xunta, cama de area de 20 cm, rasanteo da mesma, colocación da tubaxe, relleno de area de 15 cm,totalmente colocada. S/Medicions auxiliares. EQ03TB04050. CÓDIGO. 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. S/Medicions auxiliares. 1.3.3. CANTIDADE. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. S/Medicions auxiliares UD03MT05. ANCHO ALTURA. Movemento de terras. m². S/Medicions auxiliares UD03MT0201. UDS LONXITUDE. 1. 562.20. Conduccións e accesorios. m. 751.30 _________________________________________ 751.30. 562.20 _________________________________________ 562.20. Desenrolo en pozo prefábricado D100 cm. Desarrollo de pozo de rexistro, formado por aneis prefábricados de 1 m de altura e 100 cm de diámetro interior, selados con. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 3.

(14) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. argamasa de cemento, i/excavación mecánica en terreo floxo, soleira en HA30, patés de polipropileno e solaina en HM 20. RESUMO. UD05TB01.315. m. UD04PV02. Colector PVC tella sn-4 s/area 315. m². UD02DM01. m³. UD03MT01. 487.40. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil. 1. 73.10. Impulsión Fosado-Áspera Actuacions Previas. m. 1.5.3. 487.40 _________________________________________ UD06OF0503.1 487.40. 73.10 _________________________________________ 73.10. Corte con disco de diamante para demolición de firme. m². 2. 900.00. Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. 850.00. Movemento de terras. m². 1,800.00 _________________________________________ 1,800.00. m³. Excavación en foxos. 1. 495.00. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e. Setembro 2017. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. 1. 308.20. Conduccions e accesorios. 1.5.4 850.00 _________________________________________ 850.00. UD04PV01. UD04PV02. 308.20 _________________________________________ 308.20. Ventosa/purgador automática trifuncional, de fundición, con brida de 50 mm de diámetro, incluso xuntas e accesorios.Completamente instalada e probada. 1.00 _________________________________________ 1.00. Ud Arqueta rotura de carga. Arqueta de rotura de carga de formigón HM-20, construída in situ, de dimensions interiores 95X50 cm e profundidade 125 cm, espesor de paredes 10 cm, con tapa e cerco de fundición de grafito esferoidal de 600 mm de luz libre e 40 t de carga de rotura.Completamente rematada.. m. 1.00 _________________________________________ 1.00. Tubaxe polietileno ad 75/10 atm. Tubaxe de polietileno alta densidade de D=75 mm para presión de traballo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiais, xunta, cama de arena de 20 cm, colocación da tubaxe, recheo de area de 15 cm, totalmente colocada. 1. 920.00. Reposicions m². 920.00 _________________________________________ 920.00. Capa rodadura D-12 e=5 cm.. Suministro e posta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste dos Ánxeles < 25, extendida e compactada, incluido rego asfáltico, filler de aportación e betún. S/Medicions Auxiliares. 495.00 _________________________________________ 495.00. 514.30 _________________________________________ 514.30. Ud Ventosa/purgador automático DN50. S/Medicións auxiliares. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego.. 514.30. 1 UD05TB04050. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión. 1. 1. 1. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos.. S/Medicions auxiliares UD03MT0201. 1. m³. S/Medicions auxiliares. EQ03TB04050. Zahorra artificial ZA25. S/Medicions auxiliares. 1.5.2. 289.00 _________________________________________ 289.00. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. S/Medicions auxiliares UD02DM02. 289.00. 10.66 _________________________________________ UD03MT05 10.66. D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. S/Medicions auxiliares. 1.5 1.5.1. 1. Reposicions. S/Medicions auxiliares UD03MT0401. 10.66. m.Colector de PVC para saneamento soterrado SN-4 de 315 mm de diámetro cor tella, colocada sobre cama de arena, cunha pendente mínima del 2 %, i/ p.p. de pezas especiais. S/Medicions auxiliares. 1.4.4. 1. CANTIDADE. transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro. S/Medicions auxiliares. S/Medicions auxiliares. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. m². D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. 1. 50.00. 50.00 _________________________________________ 50.00. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 4.

(15) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. S/Medicions auxiliares UD03MT0401. m³. 1. UD02DM01. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil. 1. m. UD03MT01. m². Demol.pav.mezcla bitum.20cm.. 1.97. UD060501100. 1,800.00 _________________________________________ 1,800.00. UD03MT0401. 1. 925.00. Excavación en foxos. 20.10. Colector PVC tella sn-4 s/area 315. m.Colector de PVC para saneamento soterrado SN-4 de 315 mm de diámetro cor tella, colocada sobre cama de arena, cunha pendente mínima del 2 %, i/ p.p. de pezas especiais. 530.50. Reposicions m². CANTIDADE. 20.10 _________________________________________ 20.10. 530.50 _________________________________________ 530.50. D.T.Superficial 3,2 kg/m2 ecr-2. Doble tratamento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 e dotación 2.1 kg/m2 e 1.1 kg/m2 , con áridos 20/10 e 10/5 dotación 12 l/m2 e 8 l/m2, incluida extensión, compactación, limpeza e barrido.. m³. 1. 376.50. Zahorra artificial ZA25. Zahorra artificial ZA25, posta en obra, extendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento, en capas de 25 cm de espesor, medida sobre perfil. S/Medicions auxiliares. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego.. m³. m. S/Medicions auxiliares. 1,461.17 _________________________________________ 1,461.17. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. 1. UD04PV02. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. 1. 138.80. 376.50 _________________________________________ 376.50. 138.80 _________________________________________ 138.80. 925.00 _________________________________________ 925.00. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. m³. 1,583.10. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado. S/Medicions auxiliares. 1.6.3. 741.71. Movemento de terras. 1 UD03MT05. 74.30 _________________________________________ 74.30. 1.6.4. 900.00. RESUMO. 1 UD05TB01.315. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de 5cm. de espesor , por medios mecánicos e carga sobre camión.. m². CÓDIGO. 850.00 _________________________________________ 850.00. Corte con disco de diamante, para demolicions de firmes e pavimentos.. Segundo medicions auxiliares UD03MT0201. CANTIDADE. Corte con disco de diamante para demolición de firme. m2. 1.6.2. 74.30. Colector Áspera-Valdomar Actuacions previas. 2 UD02DM02. 850.00. Zahorra artificial ZA25. S/Medicions auxiliares. 1.6 1.6.1. ANCHO ALTURA. 1. 1,188.60. Conduccions e accesorios. m. 1,583.10 _________________________________________ 1,583.10. 1,188.60 _________________________________________ 1,188.60. Desenrolo en pozo prefábricado D100 cm. Desarrollo de pozo de rexistro, formado por aneis prefábricados de 1 m de altura e 100 cm de diámetro interior, selados con argamasa de cemento, i/excavación mecánica en terreo floxo, soleira en HA30, patés de polipropileno e solaina en HM 20. Setembro 2017. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 5.

(16) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. CAPÍTULO 2 ESTACIÓNS DE BOMBEO 2.1 EBAR Albariña 2.1.1 Obra Civil UD06OF0320M. m³. Formigón HM-20/P/20. Formigón HM-20/P/20,transportado, colocado, vibrado e curado, totalmente rematado.. m³. m². 1 2 1 1 1 1 -2 -2. m². 2.90 1.25 0.90 0.90 1.20 2.00 0.40 0.28. 1.85 0.80 0.80 0.80 1.20 2.00 0.50 1.00. 0.20 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20. 1.05 0.90 1.05. 0.80 0.80 0.90. Encofrado non visto. m². 1.38 1.14. 0.80 0.80. Tapa de aceiro estriado. kg. 2 1 2. 0.50 0.70 0.28. 0.40 1.00. Aceiro Corrugado B 500 S. Aceiro corrugado B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes, arame de atar e separadores. Rematado 180.80. Ud Pate de polipropileno. Pate de polipropileno con reforzo interior de aceiro, incluso anclaxe en muro, colocación e medios auxiliares. Totalmente instalado.. m². Impermeabilización lámina PVC 1,2(R/V) intemperie. 1 -2 -2 m². 1.85 0.50 1.00. CANTIDADE. 5.37 -0.40 -0.56 _________________________________________ 4.41. Impermeabilización de muros con morteiro hidrófugo. Impermeabilización de muros, ó exterio ou ó interior, con morteiro hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 L de auga por saco de 25 kg, e aplicado como recebo, sobre formigón ou ladrillo, cun espesor medio de 1 cm, previa limpeza e humectación do soporte ata a saturación. 1 1. 1.77 3.14. 4.71 1.20. 8.34 3.77 _________________________________________ 12.11. Ud Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro. Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro, formada por conduto de aceiro inoxidable. Totalmente instalada.. 1.68 UD03MT0201 0.72 0.95 _________________________________________ 3.35. 2.21 0.91 _________________________________________ 3.12. 0.40 0.70 0.56 _________________________________________ 1.66. EQ06OU01 180.80 _________________________________________ 180.80. 1.00 _________________________________________ 1.00. Excavación en foxos. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. Pozo P Desbaste T Vexetal UD03MT05. 5.00 _________________________________________ 5.00. m³. m³. 1 1 -1. 5.90 2.25 11.54. 5.90 3.80. 2.25 1.55. 78.32 13.25 -11.54 _________________________________________ 80.03. 2.25 1.15 0.20 4.81. 78.32 -1.64 -0.80 -4.81 _________________________________________ 71.07. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado.. Total excavación Camara chaves Soleira Aros. 1 -1 -1 -1. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. 5.90 1.14 2.00 1.00. 5.90 1.25 2.00 1.00. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. Impermeabilización de cuberta constituida por: lámina sintética de. Setembro 2017. 2.90 0.40 0.28. 1. Tapa de aceiro estriado galvanizado en quente, incluso p.p de marco en perfil L, reforzos e peche. Rematada e colocada. 5. FB0401. 1.07 0.24 0.09 0.11 0.22 0.80 -0.08 -0.11 _________________________________________ AC0001 2.34. Encofrado non visto Tipo E-1, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. 1. AC0301. 0.44 0.14 _________________________________________ FB0402 0.58. Encofrado visto Tipo E-2, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. Rectangular Desbaste Circular UD06OF0202. 0.10 0.10. Encofrado visto recto. 2 1 UD08CE02. 2.10 1.25. Formigón HA-30 , incluso preparación da superficie de asento, vibrado, regreado e curado. Rematado.. 2 1 1 UD06OF0102. 2.10 1.15. Formigón HA-30. Lousa sup Parede C Chaves Parede C Chaves Lousa sup desbaste Solaina Desbaste Solaina pozo Tapas rectangulares Tapas circulares UD06OF0101. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. PVC de 1,2 mm, intemperie, armada con fibra de vidro (R/V), de cor gris/negro, Danopol I-V.. 1 1. UD06GM30A. RESUMO. 1. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 1.00. 6.

(17) MEDICIONS CÓDIGO. UD03MT01. RESUMO. m². UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. _________________________________________ 1.00. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 1. 7.26. 7.26. UD06OF0502150 Ud Anel prefabricado de formigón armado D150cm h:0.5 m. UD06OF0502100 Ud Anel prefabricado formigon D100cm h:0.5 m. 2. EQ02BO0101. 3.00 _________________________________________ 3.00. EQ06OU01. Equipos. Conxunto de boias de nivel para accionamiento automático dos grupos de bombeo. Totalmente instaladas.. Ud Bomba sumerxible impulsor triturador ABS Piranha S26 ou similar. 2.00 _________________________________________ 2.00. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. Ud Columna de impulsión DN50. EQ03TB0301050 Ud Carrete de desmontaxe DN50. EQ030202050 1.00 _________________________________________ 1.00. Carrete de desmontaxe, tipo telescópico, diámetro 50 mm., presión nominal 10 Kg/cm2., conexión embridada, tubaxe de chapa de aceiro ó carbono, incluso bridas e parafusos. 2. EQ03TB06050. Ud Válvula retención DN50. 2 EQ01VA02050. Ud Válv.comporta Fe fundido DN50. Setembro 2017. Ud Colector de impulsión DN50. 1. 2.1.3. EQ04EL02.10 2.00 _________________________________________ 2.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. Colector de impulsión con forma de "Y", fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, provisto en dous dos seus extremos de curva hamburguesa N-5 ø50, a 45º, rematada en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio, e no outro extremo remata en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio. Totalmente instalado.. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula de retención de bola ø50 PN-10, fabricada en ferro fundido especialmente deseñada para auguas residuaies. Instalada e probada. 2.00 _________________________________________ 2.00. Tramo de impulsión en forma de "L" cun tramo recto de lonxitude aprox. 2.5m, fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, nun dos extremos rematado en valona de inox e manguito de conexión rosca macho G 1 1/4 "- DN50 PN10 de aceiro INOX , para conexión co codo patín e o outro en curva hamburguesa N-5 a 90º ø50, e tramo recto de tubaxe de longitud aprox. 0.5m, dotado no seu extremo de valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio . Totalmente instalado. 2. 1. CANTIDADE. Ud. Electrobomba sumerxible formada por bomba e motor nun solo conxunto, modelo SULZER Piranha S26/2D ou similar, con impulsor TRITURADOR, para un caudal de 6.07m3/h . a 30.5 m.c.a. , potencia nominal 2.7 Kw, velocidade 2.860 r.p.m., protección IP-68, incluídos acoplamentos de descarga, deslizadeiras, tubos guía e cadea inoxidable. O conxunto así formado irá perfectamente ancorado ó fondo do pozo mediante codo-patín. 2. EQ030201050. 2.1.2. Ud Boia de nivel. 2. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.00m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inlcluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior. 2. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. Válvula comporta de ferro fundido de diámetro nominal 50 mm., de presión nominal 10 Kg/cm2, de accionamiento manual, conexión embridada, peche elástico, tapa de fundición gris e eixe de aceiro inoxidable. 52.71 _________________________________________ EQ02BO0301 52.71. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.50m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior. 3. RESUMO. Conexión eléctrica. 1.00 _________________________________________ 1.00. Ud Cadro eléctrico e control i=10 A. Cadro eléctrico automático monofásico construído en armario de chapa de aceiro de 2mm. de espesor, para maniobra, control e mando das electrobombas sumerxibles, funcionamiento alternativo,para unha intensidade de corrente nominal de ata 10 A,. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 7.

(18) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. UD08CE02 1 m. UD05TB05.75. Línea xral. Alimentación (soterrada) 2x6 cu. m. UD06OF0320M. m³. m³. AC0301. 1 1 1. 2.50 1.45 1.15. 2.50 1.15 1.15. 0.10 0.10 0.10. 0.63 FB0402 0.17 0.13 _________________________________________ 0.93. 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15. 1.25 1.61 0.34 0.13 0.33 0.20 0.20 _________________________________________ AC0001 4.06. Formigón HA-30 , incluso preparación da superficie de asento, vibrado, regreado e curado. Rematado.. m². 1 1 2 1 1 1 1. 2.50 2.30 1.41 1.10 1.45 1.15 1.15. 2.50 3.50 0.80 0.80 1.15 1.15 1.15. Encofrado visto recto. Encofrado visto Tipo E-2, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. UD06OF0102. m². 2 1. 1.41 1.10. 0.80 0.80. Encofrado non visto. 2.26 0.88 _________________________________________ UD03MT0201 3.14. Encofrado non visto Tipo E-1, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada Solaina Pozo. Setembro 2017. 4. 2.50. 0.20. 2.00. CANTIDADE 0.58 0.23 0.92 _________________________________________ 3.73. Tapa de aceiro estriado galvanizado en quente, incluso p.p de marco en perfil L, reforzos e peche. Rematada e colocada. kg. 2 2 1. 0.60 0.28 0.70. 0.60. 0.72 0.56 0.70 _________________________________________ 1.98. 1.00. Aceiro Corrugado B 500 S. Aceiro corrugado B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes, arame de atar e separadores. Rematado 275.14. 275.14 _________________________________________ 275.14. Ud Pate de polipropileno. Pate de polipropileno con reforzo interior de aceiro, incluso anclaxe en muro, colocación e medios auxiliares. Totalmente instalado.. m². Impermeabilización lámina PVC 1,2(R/V) intemperie. 4.00 _________________________________________ 4.00. Impermeabilización de cuberta constituida por: lámina sintética de PVC de 1,2 mm, intemperie, armada con fibra de vidro (R/V), de cor gris/negro, Danopol I-V.. m². 3.50. 2.30. 8.05 _________________________________________ 8.05. Impermeabilización de muros con morteiro hidrófugo. Impermeabilización de muros, ó exterio ou ó interior, con morteiro hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 L de auga por saco de 25 kg, e aplicado como recebo, sobre formigón ou ladrillo, cun espesor medio de 1 cm, previa limpeza e humectación do soporte ata a saturación.. Pozo C Chaves C Chaves Desbaste. 1 2 1 1. 4.91 1.41 1.10 0.79. 1.80 0.80 0.80 1.20. Ud Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro. 8.84 2.26 0.88 0.95 _________________________________________ 12.93. Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro, formada por conduto de aceiro inoxidable. Totalmente instalada. 1. Parede C Chaves Parede C Chaves. 0.20 0.20 0.20. Tapa de aceiro estriado. 1. Formigón HA-30. 1.45 1.15 1.15. 4. Formigón HM-20/P/20. Formigón HM-20/P/20,transportado, colocado, vibrado e curado, totalmente rematado.. 2 1 4. 1. 34.00 FB0401 _________________________________________ 34.00. EBAR Queis Obra civil. Solaina Pozo Lousa Pozo Parede C Chaves Parede C Chaves Solain C Chaves Solaina Desbaste Lousa Desbaste UD06OF0101. UD06OF0202 34.00 _________________________________________ 34.00. 34.00. m². Rectangular Circular Rectangular. Canalización para rede de baixa tensión con unha tubaxe de PVC corrugado de D=75 mm, con arame guía,e resto de gabia con area, segundo norma de Compañía, sen incluír cables, ata cama de area, excavación e reenchido de gabia.. Pozo C Chaves Desbaste UD06GM30A. 34.00. Canalización B.T 1x75mm. 1. 2.2 2.2.1. 1.00 _________________________________________ 1.00. Liña xeral de alimentación, (soterrada), illada Rz1-K 0,6/1 kV de 2x6 mm² de condutor de cobre , incluído tendido do condutor no interior dá canlización ITC-BT-14 e cumprindo norma UNE-EN 21.123 parte 4 ou 5. 1. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. Solaina C Chaves Solaina C Chaves Solain Desbaste. incluindo todolos elementos precisos para o perfecto funcionamiento dos equipos instalados. Totalmente instalado e probado.. EQ04EL04.2.6. RESUMO. m³. Excavación en foxos. 1.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 8.

(19) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. T Vexetal UD03MT05. m³. 7.26 12.35. 5.14. 2.17. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado.. Total Excavación P Desbaste Pozo C Chaves Desbaste EQ06OU01. 1 -1. ANCHO ALTURA. 1 -1 -1 -1 -1. 7.86 2.25 3.14 1.40 1.26. 5.68 3.80 2.20 1.19. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. CANTIDADE. CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. 80.98 -12.35 _________________________________________ 68.63. 1 EQ03TB0301050 Ud Carrete de desmontaxe DN50 98.22 -13.25 Carrete de desmontaxe, tipo telescópico, diámetro 50 mm., presión -6.91 nominal 10 Kg/cm2., conexión embridada, tubaxe de chapa de 1.15 -1.92 -1.26 aceiro ó carbono, incluso bridas e parafusos. _________________________________________ 74.88 2. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. 1 m². EQ03TB06050. 1.00 _________________________________________ EQ01VA02050 1.00. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 1. UD06OF0502200 u. 7.86. 7.86. Anel prefabricado de formigón armado D200cm h:0.5 m. 61.78 _________________________________________ 61.78. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 2.00 m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior. 4. UD06OF0502100 Ud Anel prefabricado formigon D100cm h:0.5 m. Ud Válvula retención DN50. EQ02BO0301. Ud Válv.comporta Fe fundido DN50. 4.00 _________________________________________ 4.00. Ud Boia de nivel. Conxunto de boias de nivel para accionamiento automático dos grupos de bombeo. Totalmente instaladas.. Ud Bomba sumerxible impulsor triturador ABS Piranha PE70 ou similar. 2.2.2. EQ06OU01. Equipos. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX. Setembro 2017. 2.00 _________________________________________ 2.00. 1.00 _________________________________________ 1.00. Ud. Electrobomba sumerxible formada por bomba e motor nun solo conxunto, modelo SULZER Piranha PE2 ou similar, con impulsor TRITURADOR, para un caudal de 13.97 m3/h . a 38.77 m.c.a. , potencia nominal 7 Kw, velocidade 2.930 r.p.m., protección IP-68, incluídos acoplamentos de descarga, deslizadeiras, tubos guía e cadea inoxidable. O conxunto así formado irá perfectamente ancorado ó fondo do pozo mediante codo-patín.. 2 2.00 _________________________________________ EQ030201050 2.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula comporta de ferro fundido de diámetro nominal 50 mm., de presión nominal 10 Kg/cm2, de accionamiento manual, conexión embridada, peche elástico, tapa de fundición gris e eixe de aceiro inoxidable. 1. EQ02BO0102. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula de retención de bola ø50 PN-10, fabricada en ferro fundido especialmente deseñada para auguas residuaies. Instalada e probada. 2. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.00m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inlcluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior. 2. 1.00 _________________________________________ 1.00. 2.20 1.55. 2. UD03MT01. CANTIDADE. Ud Columna de impulsión DN50. 2.00 _________________________________________ 2.00. Tramo de impulsión en forma de "L" cun tramo recto de lonxitude aprox. 2.5m, fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, nun dos extremos rematado en valona de inox e manguito de conexión. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 9.

(20) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. EQ030202050. Colector de impulsión con forma de "Y", fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, provisto en dous dos seus extremos de curva hamburguesa N-5 ø50, a 45º, rematada en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio, e no outro extremo remata en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio. Totalmente instalado.. 1. 2.2.3. EQ04EL02.25. Conexión eléctrica. UD05TB05.75. 1.00 _________________________________________ 1.00. Liña xeral de alimentación, (soterrada), illada Rz1-K 0,6/1 kV de 2x6 mm² de condutor de cobre , incluído tendido do condutor no interior dá canlización ITC-BT-14 e cumprindo norma UNE-EN 21.123 parte 4 ou 5. 1. m. 150.00. Canalización B.T 1x75mm. 150.00 _________________________________________ 150.00. 2.3 2.3.1. UD06OF0320M. EBAR Maquia Obra civil. m³. m². 2.90 1.25 0.90 0.90 1.20 2.00 0.40 0.28. 1.85 0.80 0.80 0.80 1.20 2.00 0.50 1.00. 0.20 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20. 1.07 0.24 0.09 0.11 0.22 0.80 -0.08 -0.11 _________________________________________ 2.34. 1.05 0.90 1.05. 0.80 0.80 0.90. Encofrado non visto. 150.00 _________________________________________ 150.00. 1.68 0.72 0.95 _________________________________________ 3.35. Encofrado non visto Tipo E-1, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. m². 1.38 1.14. 0.80 0.80. Tapa de aceiro estriado. 2.21 0.91 _________________________________________ 3.12. Tapa de aceiro estriado galvanizado en quente, incluso p.p de marco en perfil L, reforzos e peche. Rematada e colocada. kg. 2 1 2. 0.50 0.70 0.28. 0.40 1.00. Aceiro Corrugado B 500 S. Aceiro corrugado B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes, arame de atar e separadores. Rematado 180.80. Ud Pate de polipropileno. Pate de polipropileno con reforzo interior de aceiro, incluso anclaxe en muro, colocación e medios auxiliares. Totalmente instalado.. m². Impermeabilización lámina PVC 1,2(R/V) intemperie. 0.40 0.70 0.56 _________________________________________ 1.66. 180.80 _________________________________________ 180.80. 5.00 _________________________________________ 5.00. Impermeabilización de cuberta constituida por: lámina sintética de PVC de 1,2 mm, intemperie, armada con fibra de vidro (R/V), de cor gris/negro, Danopol I-V.. Formigón HM-20/P/20. 1 -2 -2. Formigón HM-20/P/20,transportado, colocado, vibrado e curado, totalmente rematado.. Setembro 2017. 0.44 0.14 _________________________________________ 0.58. 5. FB0401 150.00. 0.10 0.10. Encofrado visto recto. 1. AC0301. 2.10 1.25. CANTIDADE. Encofrado visto Tipo E-2, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. Rectangular Desbaste Circular UD06OF0202. Canalización para rede de baixa tensión con unha tubaxe de PVC corrugado de D=75 mm, con arame guía,e resto de gabia con area, segundo norma de Compañía, sen incluír cables, ata cama de area, excavación e reenchido de gabia. 1. m². 1 2 1 1 1 1 -2 -2. 2 1 UD08CE02. 2.10 1.15. Formigón HA-30. 2 1 1 UD06OF0102. Cadro eléctrico automático monofásico construído en armario de chapa de aceiro de 2mm. de espesor, para maniobra, control e mando das electrobombas sumerxibles, funcionamiento alternativo,para unha intensidade de corrente nominal de ata 25 A, incluindo todolos elementos precisos para o perfecto funcionamiento dos equipos instalados. Totalmente instalado e probado.. Línea xral. Alimentación (soterrada) 2x6 cu. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. Formigón HA-30 , incluso preparación da superficie de asento, vibrado, regreado e curado. Rematado.. Lousa sup Parede C Chaves Parede C Chaves Lousa sup desbaste Solaina Desbaste Solaina pozo Tapas rectangulares Tapas circulares UD06OF0101. Ud Cadro eléctrico e control i=25 A. m. m³. 1.00 _________________________________________ 1.00. 1 EQ04EL04.2.6. UD06GM30A. 2.00 _________________________________________ 2.00. Ud Colector de impulsión DN50. RESUMO. 1 1. rosca macho G 1 1/4 "- DN50 PN10 de aceiro INOX , para conexión co codo patín e o outro en curva hamburguesa N-5 a 90º ø50, e tramo recto de tubaxe de longitud aprox. 0.5m, dotado no seu extremo de valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio . Totalmente instalado. 2. CÓDIGO. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 2.90 0.40 0.28. 1.85 0.50 1.00. 5.37 -0.40 -0.56 _________________________________________. 10.

(21) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. FB0402. m². UDS LONXITUDE. 1.77 3.14. 4.71 1.20. Excavación en foxos. 7.70 11.85. 5.35. 2.34. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado.. Total excavación Camara chaves Soleira Aros EQ06OU01. 1 -1. 1 -1 -1 -1. 7.70 1.14 2.00 1.00. 5.35 1.25 2.00 1.00. _________________________________________ 59.29. 3. 2. 2.3.2. EQ06OU01. 96.40 -11.85 _________________________________________ 84.55. Equipos. 2 EQ03TB06050. Ud Válvula retención DN50. UD03MT01. m². 1.00 EQ01VA02050 _________________________________________ 1.00. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 1. Setembro 2017. 7.70. 7.70. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula de retención de bola ø50 PN-10, fabricada en ferro fundido especialmente deseñada para auguas residuaies. Instalada e probada 2. 1. 1.00 _________________________________________ 1.00. Carrete de desmontaxe, tipo telescópico, diámetro 50 mm., presión nominal 10 Kg/cm2., conexión embridada, tubaxe de chapa de aceiro ó carbono, incluso bridas e parafusos.. 96.40 -1.64 -0.80 -4.81 _________________________________________ 89.15. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. 2.00 _________________________________________ 2.00. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. EQ03TB0301050 Ud Carrete de desmontaxe DN50. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. 3.00 _________________________________________ 3.00. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. 1. 2.34 1.15 0.20 4.81. CANTIDADE. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.00m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inlcluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior.. 1.00 _________________________________________ 1.00. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. m³. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.50m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior.. Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro, formada por conduto de aceiro inoxidable. Totalmente instalada.. m³. RESUMO. 8.34 3.77 _________________________________________ UD06OF0502100 Ud Anel prefabricado formigon D100cm h:0.5 m 12.11. Ud Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro. T Vexetal UD03MT05. CÓDIGO. UD06OF0502150 Ud Anel prefabricado de formigón armado D150cm h:0.5 m. Impermeabilización de muros, ó exterio ou ó interior, con morteiro hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 L de auga por saco de 25 kg, e aplicado como recebo, sobre formigón ou ladrillo, cun espesor medio de 1 cm, previa limpeza e humectación do soporte ata a saturación.. 1 UD03MT0201. CANTIDADE 4.41. Impermeabilización de muros con morteiro hidrófugo. 1 1 AC0001. ANCHO ALTURA. Ud Válv.comporta Fe fundido DN50. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula comporta de ferro fundido de diámetro nominal 50 mm., de presión nominal 10 Kg/cm2, de accionamiento manual, conexión embridada, peche elástico, tapa de fundición gris e eixe de aceiro inoxidable. 59.29. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 2. 2.00 _________________________________________. 11.

(22) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. EQ02BO0301. Ud Boia de nivel. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. Conxunto de boias de nivel para accionamiento automático dos grupos de bombeo. Totalmente instaladas.. Ud Bomba sumerxible impulsor triturador ABS Piranha S26 ou similar. Ud. Electrobomba sumerxible formada por bomba e motor nun solo conxunto, modelo SULZER Piranha S26/2D ou similar, con impulsor TRITURADOR, para un caudal de 6.07m3/h . a 30.5 m.c.a. , potencia nominal 2.7 Kw, velocidade 2.860 r.p.m., protección IP-68, incluídos acoplamentos de descarga, deslizadeiras, tubos guía e cadea inoxidable. O conxunto así formado irá perfectamente ancorado ó fondo do pozo mediante codo-patín. 2. EQ030201050. Ud Columna de impulsión DN50. RESUMO. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. CANTIDADE. 1.00 _________________________________________ 1.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. Tramo de impulsión en forma de "L" cun tramo recto de lonxitude aprox. 2.5m, fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, nun dos extremos rematado en valona de inox e manguito de conexión rosca macho G 1 1/4 "- DN50 PN10 de aceiro INOX , para conexión co codo patín e o outro en curva hamburguesa N-5 a 90º ø50, e tramo recto de tubaxe de longitud aprox. 0.5m, dotado no seu extremo de valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio . Totalmente instalado. 2. EQ030202050. CÓDIGO. 2.00. 1. EQ02BO0103. CANTIDADE. Ud Colector de impulsión DN50. 2.00 _________________________________________ 2.00. Colector de impulsión con forma de "Y", fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, provisto en dous dos seus extremos de curva hamburguesa N-5 ø50, a 45º, rematada en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio, e no outro extremo remata en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio. Totalmente instalado.. 1. Setembro 2017. 1.00 _________________________________________ 1.00. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 12.

(23) MEDICIONS CÓDIGO. 2.3.3. EQ04EL02.10. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. UD06OF0102. Cadro eléctrico automático monofásico construído en armario de chapa de aceiro de 2mm. de espesor, para maniobra, control e mando das electrobombas sumerxibles, funcionamiento alternativo,para unha intensidade de corrente nominal de ata 10 A, incluindo todolos elementos precisos para o perfecto funcionamiento dos equipos instalados. Totalmente instalado e probado.. m. UD08CE02 1.00 _________________________________________ 1.00. Línea xral. Alimentación (soterrada) 2x6 cu. m. 51.50. 51.50 _________________________________________ 51.50. Canalización B.T 1x75mm. AC0301. m³. 2.10 1.15. 2.10 1.25. 0.10 0.10. Formigón HA-30. m². 1 2 1 1 1 1 -2 -2. 2.90 1.25 0.90 0.90 1.20 2.00 0.40 0.28. 1.85 0.80 0.80 0.80 1.20 2.00 0.50 1.00. Encofrado visto recto. 0.20 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20. 0.44 0.14 FB0402 _________________________________________ 0.58. 1.07 0.24 0.09 0.11 0.22 0.80 -0.08 -0.11 AC0001 _________________________________________ 2.34. Encofrado visto Tipo E-2, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada 2 1 1. Setembro 2017. 1.05 0.90 1.05. 0.80 0.80 0.90. 1.38 1.14. 0.80 0.80. Tapa de aceiro estriado. 2.21 0.91 _________________________________________ 3.12. Tapa de aceiro estriado galvanizado en quente, incluso p.p de marco en perfil L, reforzos e peche. Rematada e colocada. kg. 2 1 2. 0.50 0.70 0.28. 0.40 1.00. Aceiro Corrugado B 500 S. Aceiro corrugado B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes, arame de atar e separadores. Rematado 180.80. Ud Pate de polipropileno. Pate de polipropileno con reforzo interior de aceiro, incluso anclaxe en muro, colocación e medios auxiliares. Totalmente instalado.. m². Impermeabilización lámina PVC 1,2(R/V) intemperie. 0.40 0.70 0.56 _________________________________________ 1.66. 180.80 _________________________________________ 180.80. 4.00 _________________________________________ 4.00. Impermeabilización de cuberta constituida por: lámina sintética de PVC de 1,2 mm, intemperie, armada con fibra de vidro (R/V), de cor gris/negro, Danopol I-V. 1 -2 -2. Formigón HA-30 , incluso preparación da superficie de asento, vibrado, regreado e curado. Rematado.. Lousa sup Parede C Chaves Parede C Chaves Lousa sup desbaste Solaina Desbaste Solaina pozo Tapas rectangulares Tapas circulares UD06OF0101. m². Formigón HM-20/P/20. Formigón HM-20/P/20,transportado, colocado, vibrado e curado, totalmente rematado.. m³. Encofrado non visto. Encofrado non visto Tipo E-1, construcción, montaxe e desmontaxe da superficie de formigón realmente encofrada. 4. 51.50 _________________________________________ 51.50. EBAR Fosado Obra civil. 1 1. UD06GM30A. 51.50. m². CANTIDADE _________________________________________ 3.35. 1. FB0401. UD06OF0320M. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. Rectangular Desbaste Circular UD06OF0202. Canalización para rede de baixa tensión con unha tubaxe de PVC corrugado de D=75 mm, con arame guía,e resto de gabia con area, segundo norma de Compañía, sen incluír cables, ata cama de area, excavación e reenchido de gabia. 1. 2.4 2.4.1. RESUMO. 2 1. Liña xeral de alimentación, (soterrada), illada Rz1-K 0,6/1 kV de 2x6 mm² de condutor de cobre , incluído tendido do condutor no interior dá canlización ITC-BT-14 e cumprindo norma UNE-EN 21.123 parte 4 ou 5. 1. UD05TB05.75. CÓDIGO. Conexión eléctrica. Ud Cadro eléctrico e control i=10 A. 1 EQ04EL04.2.6. CANTIDADE. m². 2.90 0.40 0.28. 1.85 0.50 1.00. Impermeabilización de muros con morteiro hidrófugo. 5.37 -0.40 -0.56 _________________________________________ 4.41. Impermeabilización de muros, ó exterio ou ó interior, con morteiro hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 L de auga por saco de 25 kg, e aplicado como recebo, sobre formigón ou ladrillo, cun espesor medio de 1 cm, previa limpeza e humectación do soporte ata a saturación. 1 1. Ud Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro. 1.77 3.14. 4.71 1.20. 8.34 3.77 _________________________________________ 12.11. Chimenea de ventilación de 120 mm de diámetro, formada por conduto de aceiro inoxidable. Totalmente instalada. 1. 1.68 0.72 0.95. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 1.00 _________________________________________ 1.00. 13.

(24) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UD03MT0201. m³. UDS LONXITUDE. m³. CÓDIGO. RESUMO. Excavación en foxos. 1 -1. 7.45 11.06. 5.23. 2.22. Recheo en foxos/pozos con material de excavación. Recheo con material seleccionado procedente da excavación ou préstamos, incluso extendido, humectación e compactación en capas de 20 cm de espesor, cun grado de compactación do 95% del proctor modificado.. Total excavación Camara chaves Soleira Aros EQ06OU01. CANTIDADE. 1 -1 -1 -1. 7.45 1.14 2.00 1.00. 5.23 1.25 2.00 1.00. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA 2. Excavación en foxos, pozos ou cimentos a calquera profundidade, en terreos compactos (excepto roca), con esgotamento de augua, entibación por ambalas caras, carga sobre camión basculante e transporte de material sobrante a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Incluso cánon de vertedoiro.. T Vexetal UD03MT05. ANCHO ALTURA. 2.4.2. EQ06OU01. 86.50 -11.06 _________________________________________ 75.44. Equipos. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. EQ03TB0301050 Ud Carrete de desmontaxe DN50. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. 2 EQ03TB06050. Ud Válvula retención DN50. UD03MT01. m². 1.00 _________________________________________ EQ01VA02050 1.00. Limpeza superficial do terreo E<20 CM.. Limpieza superficial do terreo por medios mecánicos, incluso p.p. de nivelación, afirmado para acceso de maquinaria, carga e transporte da terra vexetal e dos productos resultantes a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 1. 7.45. 7.45. UD06OF0502150 Ud Anel prefabricado de formigón armado D150cm h:0.5 m. 55.50 _________________________________________ 55.50 EQ02BO0301. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.50m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior. 3. UD06OF0502100 Ud Anel prefabricado formigon D100cm h:0.5 m. 3.00 _________________________________________ 3.00. Anel para formación de pozo de bombeo, formado por unha peza prefabricada de formigón armado con xunta macho femia de diámetro interior 1.00m e altura 0.5 m , inluido o rexuntado e medios auxiliares sen inlcluir a excavación do pozo nen o recheo perimetral posterior.. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula comporta de ferro fundido de diámetro nominal 50 mm., de presión nominal 10 Kg/cm2, de accionamiento manual, conexión embridada, peche elástico, tapa de fundición gris e eixe de aceiro inoxidable 2. Ud Boia de nivel. Conxunto de boias de nivel para accionamiento automático dos grupos de bombeo. Totalmente instaladas.. Ud Bomba sumerxible impulsor triturador ABS Piranha S17 ou similar. 2.00 _________________________________________ 2.00. 2.00 _________________________________________ 2.00. Ud. Electrobomba sumerxible formada por bomba e motor nun solo conxunto, modelo SULZER Piranha S26/2D ou similar, con impulsor TRITURADOR, para un caudal de 9.42 m3/h . a 26.20 m.c.a. , potencia nominal 2.7 Kw, velocidade 2.860 r.p.m., protección IP-68, incluídos acoplamentos de descarga, deslizadeiras, tubos guía e cadea inoxidable. O conxunto así formado irá perfectamente ancorado ó fondo do pozo mediante codo-patín. 2. EQ030201050. Setembro 2017. Ud Válv.comporta Fe fundido DN50. 2. EQ02BO0104. 2.00 _________________________________________ 2.00. Válvula de retención de bola ø50 PN-10, fabricada en ferro fundido especialmente deseñada para auguas residuaies. Instalada e probada 2. 1. 1.00 _________________________________________ 1.00. Carrete de desmontaxe, tipo telescópico, diámetro 50 mm., presión nominal 10 Kg/cm2., conexión embridada, tubaxe de chapa de aceiro ó carbono, incluso bridas e parafusos.. 86.50 -1.64 -0.80 -4.81 _________________________________________ 79.25. Reixa de desbaste manual fabricada con pletina de aceiro INOX AISI-304 de 1.00 m de alto, separación entre barras de 30 mm cun espesor de estas de 15 mm, e cestón de recogida de sólidos, fabricado en chapa perforada de aceiro INOX AISI-304, totalmente rematada e instalada.. 2.00 _________________________________________ 2.00. Ud Reixa de desbaste e cestón de recollida. 1. 2.22 1.15 0.20 4.81. CANTIDADE. Ud Columna de impulsión DN50. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 2.00 _________________________________________ 2.00. 14.

(25) MEDICIONS CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE. ANCHO ALTURA. CANTIDADE. CÓDIGO. RESUMO. UDS LONXITUDE ANCHO ALTURA. CANTIDADE. Tramo de impulsión en forma de "L" cun tramo recto de lonxitude aprox. 2.5m, fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, nun dos extremos rematado en valona de inox e manguito de conexión rosca macho G 1 1/4 "- DN50 PN10 de aceiro INOX , para conexión co codo patín e o outro en curva hamburguesa N-5 a 90º ø50, e tramo recto de tubaxe de longitud aprox. 0.5m, dotado no seu extremo de valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio . Totalmente instalado. 2 EQ030202050. 2.00 _________________________________________ 2.00. Ud Colector de impulsión DN50. Colector de impulsión con forma de "Y", fabricado en tubo de aceiro INOX AISI 304 ø50, provisto en dous dos seus extremos de curva hamburguesa N-5 ø50, a 45º, rematada en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio, e no outro extremo remata en valona de inox e brida DN50 PN10 de aluminio. Totalmente instalado.. 1. 2.4.3. EQ04EL02.14. 1.00 _________________________________________ 1.00. Conexión eléctrica. Ud Cadro eléctrico e control i=14 A. Cadro eléctrico automático monofásico construído en armario de chapa de aceiro de 2mm. de espesor, para maniobra, control e mando das electrobombas sumerxibles, funcionamiento alternativo,para unha intensidade de corrente nominal de ata 14 A, incluindo todolos elementos precisos para o perfecto funcionamiento dos equipos instalados. Totalmente instalado e probado. 1. EQ04EL04.2.6. m. Línea xral. Alimentación (soterrada) 2x6 cu. Liña xeral de alimentación, (soterrada), illada Rz1-K 0,6/1 kV de 2x6 mm² de condutor de cobre , incluído tendido do condutor no interior dá canlización ITC-BT-14 e cumprindo norma UNE-EN 21.123 parte 4 ou 5. 1. UD05TB05.75. 1.00 _________________________________________ 1.00. m. 51.50. Canalización B.T 1x75mm. 51.50 _________________________________________ 51.50. Canalización para rede de baixa tensión con unha tubaxe de PVC corrugado de D=75 mm, con arame guía,e resto de gabia con area, segundo norma de Compañía, sen incluír cables, ata cama de area, excavación e reenchido de gabia. 1. Setembro 2017. 51.50. 51.50 _________________________________________ 51.50. Mellora do saneamento rural no sur do concello de Ordes. 15.

Show more

Nuevo documento

La Técnica de Estimulación Motora es el tratamiento mediante ejercicios, desde esta disciplina se recomienda el aprendizaje y la realización diaria de una serie de sencillos ejercicios

Castro, entrevista grabada, 16 de Octubre del 2012 Para esta primera parte podemos concluir que en Divercity se han creado unas condiciones de presión y constreñimiento sobre losas

TESINA DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA SALUD EN TERAPIA FÍSICA Y DEPORTIVA PORTADA TEMA: MASAJE SHIATSU COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN

Tabla 3.6 Cálculo del error en estado estable de la velocidad del rotor Velocidad de referencia rpm Velocidad medida rpm Error máximo % 450 439 2.44% La figura 3.15 permite también

“Comportamiento entre compañeros, participación más activa escolar, cumplimiento con deberes” “Los docentes en el desarrollo de las clases, promueven la práctica de valores que

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Estimular el desarrollo del control cefálico por medio de ejercicios fisioterapéuticos en el retraso psicomotor para mejorar el desarrollo físico, motor y

EI El estudiante estará en capacidad de comprender diferente s textos identificando en ellos la X importancia de seguir la organización discursiva propia de la LSC El estudiante estará

INTRODUCCIÓN La investigación se basa en determinar la eficacia de las movilizaciones neuromeningeas en lumbociatalgia para pacientes que presentan dolor radicular, la cual se llevó a

En tal virtud se hace necesario diseñar un programa para distribuir adecuadamente las horas de entrenamiento, adicional a esto la elaboración de una Guía de ejercicios para mejorar la

En este sentido, los Certificados de Tesorería, CETES son instrumentos financieros que cumplen con todas las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y que son emitidos con el